Goudsche Courant, dinsdag 5 oktober 1915

aangericht ouder leiding van een lJallM heu officier majoor van Goe ben Wat wos de reden dat het Bulgaarsche loger m den laatston Balkanoorlog Kijn hoofd etooUe te en de Tsjasjajuldja V Dat waren de kanonnen van Kriipp en de granaten die dot r do Duitachers aan de Turken zijii goloverd De Bulgaren beklage Kich m tore ht bver de bepalingen van het verdrag van Boekarest maar wie schreef la4 r Ik heb gelijk een leeuw gevochten om K awaia voor de Grieken Ie behouden Dat O was Keizer Wilhdm van Dultschland Het Duitscho goml heeft zijn werk ni genÜHl in Sofia Daarbij korat de alieroverlieeraohemle invloed van koning FerfMnawl den Duitsohen prins die uit Oofcrtenrijk kwam en die zich elf niet tot 6en Bulgaar kon maken unkel door ie nationale kleederdrarht aan te trekken Hij ia een vreemde en eenzelvige monareb Niemand verIronwl hem volkomen en hij vertrouwt zijn eigen volk niia chien niet Verder vieetrt hij voor de soquestratie tku zijn Hougnar che landgoederen in het geval dat hij den oorlog verklaren zou aan Oostenri Hongarije Maar bo iai i hij in de allerhoog ti nuiie jeauchüiï cu ijdel Het verbiiHj VHu den fiif wnn kmmr 1 ie hij tn l arljs bestolde in liHÜ om zich dnaniiede te doen kronen in de Aia Sofui te JétoiiMtantlnopel la geen Hprookjo Het Hch nt do vloek te zijn aij Bulguiijc u i sleede do verkeerde UouM te moeien doCn Sommige mijoer vricndcti die op den Balkan goMi hekend 7ijri hebbeii nil veraekerd liiil il narzeling van Bulgarije slechts Mihijnlwiiir waa On dat het eenige doel wuH om tijd te winnen voor de mobilmatie van het leger Ik wert het nirt ik weet alleen dat de meerderiu id wiu lii l Hulgiuu Hchc volk antiTin km b en anti DnitiN h in Even 1CI i iM llv ni er voorzTf hfige en ininmK iu ibiirc manuoq in hrt RulgaorMChe pailement zittew en daarop is nvi ln hoop iTeetigd Verder ben Ik lu vrocHit dat onze diplomatie later al l li k n niet opgowoaflen te zijn gewrcwl legen do tnüeiliJkho en van liiy UitlgdiirHi hc vraagstuk Indien Biilgiiiijc zicb al Hcnaren aau de 7ijilc vnn Sh centrale mogeufftieden ilnn In hef mijne vaste overtuiging dal koning Ferdinand zijn ei pen poHtfpk vernietiging Kal bewerken en d Bnlgftftrwhc n tle voor langen tijd in haar toekomst xal benadeelen De Belgische neutraliteit Men scbfijft van Vlaamsché zijde mm c N R rt In Vrij BelgiC nr fi verschoon cc ii 7 WV iozenswaard artikel van den ler den Volgenden dag Vroeg in den iitulüÉi annwewg Do jirfiifouw Imd hwu nog geücgd dat Uij Mover zoolang moe t waclitün doch Ernst liet ich ijiol lerugbouden Uet werk 1 giui oide hij on wannw r hij later Jiiii i e indcieii kwam ntaukte dit op Ihm iilU een Hli hU n indruk dat zij met bet l i gin van zijn nu U en werkkring rce lH alle achting voor hem 7oud ni vorllezeri Daarin mooftt de juffrouw hem geli lk geven dut erkende zij met een tcivioiien ghmlachje Allea wat hij zoi kwnni zoo inet eigen inzichten oveieeu het ktik wol of bij ree l8 laieii lang mei hen naast baar had gewelkt Alloen wilde zij maar niet iiogritpCM ijat zij te hajimlig on niet vervijuwhg gcdaari had met het aannemen vjin die groote leverantie vooi het leger Of begreep zij het toch fOn wisi zij de rechie woonden niei te vinden nn hem op te holderen waarom zij buurman Knoop vóór wililo k4 meQ f line zou zij die verkla ing ook kuiuion geven aaji hem tUc rm t zijn heldere oogen zoo duldi tijk in haar hai t kon lezon Wat pakte hij alles op de icchle manier aan Het woa een lust te hooren hoc badaard en goed overlegd hij Kijne bevelen gaf te zien i hoe hij hier schïkte rtnftr veranderde wat kon trekken onï den arbeid I spoediger gedaan te krijgen Wordt Torvolgd P WEIJER Apotheker Oouwe 135 Telefoon 37 foxjI hb JEVÜNÜEN VOOUWEKPt N up Bikeu werkdag des voonniddagM tUHHthen 10 en i i uur £ Un aan hei Ijurettu van politie athier iniiehluigen Ie bekomen omtrent de navolgeade aldaar gedeponeerde gevonden voorwerpen Een Uandtiiwchje een portemonnaie twee arnibandeu een tuod koralen urmbaiui een eeimtuur een bonden nalebaiul met penning ecu portemon naio vijf Bleutele Voorts zijn te bevragen Keu manclietknoap bij VerziJI Nieuwe liaven iVi een postduif bij Itmnendijk ïieudoweg BI een bril tjij Uavldaon Uroenendaal 84 i een iiaiiieeparapiuie bij U Kramp IJi eliaau lu i een zilveren Iteerenhorlüge bij I v d Starre itodegraafHenetftiautweg 1 een rozcnkrane bij Moj V llum lioectiweg IH een ueboolliweii mot iidioud bg U Uorelijaeis 1 C llothiJlraat 35i een i tlver m broche bij ü Ander Kiei wegtftiaat Ut een leesboek eii een zilveren luirloge bij Koeteier Moolt UrecUiHche Verlaat I een portenion iiaie met inhoud bij E iiopluan boomgaardetraut 5ü twee hamere bij tJuweueol Turfmarkt 43 een haarpen bij Uaciel de Schepper U Sab iljk 11 oen portemonnaie raev inhoud bij h lie Weger N Markt iA een portemonnaie met inhoud bij J Mans4ar O v hlüleslraat iJ een trtuk van een gouden oorbeltetje bij li V Bchttik Oroeneweg IJ een gouden meduiiloanotje bij i Itietkerk Noo dgodeleeg 31 een zilveren armband by A de Gruii Groeueweg JU een grijze jongenspet bij C do Jong Uookoubergstraat t een zilveren gt p bij M V Kooien i C bothetraat ay een portemonnaie met inhoud bij v Leeuwen Kegeutee oplttutóoen 10 eon rozenkrans in étui lilj N V Geloven Achter de Vischiiiarkt oe zilveren broche on oen luaiu hotknooj bij T Korper U KelelBtraat 7 een zilveren brocbo bij W Ukhomt lluomgaardetraat Wc een 8tuk van een rijwieikettlng bij J VVlnkolenburg M Verlaat ti een aluk zwart zeildoek bij v i Uosch G Florisweg 13 oen geldstuk bij liendrik o l latteweg Iteeuwijk een huwnloutoi bij O Valk Dogen o eon K K kerkboekje en een porteriioiinHle met inihoud bij Kijmenam runt 13 een zilveren dameshorloge met ketting bij H J v VooriH KeizeriHraat IIK een portemonnaie met Inhoud bij C v d Vooren liookeubcigHlraat 77 eon hulasleutei bljG V Geloven Achter do ViBchin 8 ii jonge kip bij Huisman IJsselliittu t een portemonnaie roet inhoud bij G Uithol Karnemelkirioot 7K eea bloudkoralen ketting bij J ilekker i urfmarkl 95 eeo wandelstok hg van Eik boomgaardtflraat Jj een joiigemiibloUBe en een daaje bij Mej iilakke N Markt 18 een portemonnaie met inhoud bij Moj i Ham UoütUaveu 71 eeh bewijs van de llank v ieening bij J Verweij NIeuwtt Haven 17 een R K gebedenboekje bij la J do J ator Keizemtraal H2 twee geldstukken bIj A V d i ooi Buurtje 17 een hondonrieni bij AuHemleift Kattensingel 1 2 een jonge gele hond bij S VV Latfortu G V BioiMstroat een zilveren ring bij A L v Zeim WijdHtraat ól oen gouden broctie bij A van Ee Snogstraat fil oen linnen boord bij W G Hooi Kaam U een zilveren broche bij J NieVi ld Ueerenstraat i K een vis hhengel bij C 1 Lunenburg Tuifsiur gel 67 een dameiitiorlogo bij do l aler TuiiMtraat 48 een rozenkrans t bij M Uaa KaUensliigei Ti zes paar kousen en een stuk zeep nij Kokker Kuiperslraat 43 een kiitr derkousje bij L v Eijk Niouwebaven Kri een geldstuk bij A de Jong Kaam U2 een hoiuïeiüiaiaband bij J Hoegheiin Kaam Ifi een rnzcnki ans bij W Steenborgen G v illoistflraat 17 een tasehje met Inhoud bij e Baas Katten ingel 72 een rozenkrans in étui bij A de Kil C Ketelstraat 17 een rozenkrans bij A V d Bej g Groenendaal 26 een vulpeiUiouder bij K de Graaf Jan v d Heljdenstraat 24 een damesboed bij l v d Berg Houtmanaplantsoen 2 een klmlorklompje bij Landweer Markt 1 ecu een zilveren broche bij C Varkool 1 V Bothsiraat 59 een rokspeld bij Mej SiHieiénbos Turfsingoi 37 eon zilveren broche bij M E Ter louw Doelenstraat 9 oen boekje met wartohiijstje bij Mevr Vtngerling JrabeOisIraat 57 een blauw jurkje bij I Kreuk Gomlerak een doosje iiiii een gouden oorbeHetje bij G W Verweij Jan v d Heljdenstraat 28 een zakdoek bij G J Flukx Spieringstraat lil i een zilveren broche hij W v Essen Oost Haven 29 een geitebok bij B J v Raaij I Ketdstroat G5 een lantaarn bij A IJiweiBtein Robaarsteeg 24 een portemonnaie met inhoud bij M A Wleejaiid Boskoop een paar flOhoonen bij Rtaiisbank van leening eon zilveren dameshorloge met ketting bij K L Bloem Bockenbergsiraat 12 een heerenrijwlol bij A v d Berg IJssetlaan 61 een gouden halsket ting hij M Üoggennar Nobeislraat 8 een ziiveien armband bij J de Werk Wacbtelstraat 8 een pantoffel l ij J V Achten R v t atsweg 114 eon pet bij v d Linde Kamemeiksloot 155 een K K kerkboekje bij M Ho Tieiidcweg 3 een zllvoren an iband bij A v Os Kleiweg 59 oen zilveren broche bij TJ Baas Kattonslngel 72 een zilveren baakpen bij A Hulmnan ÏJasellaan 4 een schaar bij Ij Goedewagen Gouwe een streng touw bij lliisch Markt 11 een zwart ikruisje bij M Binnendijk lloelekade 21 Gouda 2 October 1915 De Commissaris van Politie BERTHEUX Advertendën Kinderjnlfrouw Biedt zich aan een net IHelsJe als KINDEiy UFFROUW of als assistente In de huishouding goed kunnende naaien eo verstellen Van goede getuige voorzien Leeftijd 21 jaar Fr br No 2815 bureau dezer courant 11 Ten Kantore der Firma T P VIRULY Co te Oottda wordt gevraagd een 8 Mliiistlie Haalselappü m Mkm Afdeeling Ooutla en omstreken Zij die nof wenBchon doel to nemen aan den CURSUS in Landbouw Boek houden te Oouda welke 16 October a B een aanvang zal nemen kunren zich alanog schriftelijk of persoonlijk opgeven vóór of op den 14en Octobier a 8 bij den Secretaris dor Afdeoling Graaf Florisweg 81 Do leeftijd der deolnomers moet ton minste 21 jaar zijn en in het landbonwbedryf werkzaam zgn of een Landbouw Winteronraus met gunatig gevolg doorloopen hebben Namens het Bestunr H N VALOKENIER DE GREEVE Voorzitter B BOOS Secretaris 20 NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONS GENOEGEN Donderdag 7 October 1915 m ROmRDMSCB TOOHEElGEmSCHir Eduahd VjittKADK Directeur P D VA EiJBBRN Dir Ger Ie Voorstelling in hot Abonnement Potasch en Perboer Amorikaansch Blijspel in 3 bedrijven van MONTAGUE GLASS Aanvang 8 uur precies Kntrée voor H H Leden en hunne huisconooten nietintoekonaron f t 75 per persoon Entree voor Niet Ijidoo f2 25 per persoon Loge Staltos lialcon Loting der te besproken plaatsen Op Woensdagavond 8 uur Entróe voor de Galerij zoowel voor Treden als Niet Ledon 40 cent po persoon Kaarten daarvoor zijn verkrijgbaar van af Dinsdag a s bij den Buffetohef der Sociëteit en des avond aan het bureau en kunnen plaatsen besproken worden ii 10 cent op Woensdag 6 Ootobor van 10 12 en 2 4 uur Alle entróe prüecn worden verhoogd met 6 o voor Auteursrechten ORACHEN QUELL FLESSCHEN WORDEN OP REKENINfe eESTELO OOCH BU TERUGGAAF VERGOEC Vx LITER 15 CT NATUUR BRONWATER Ha altoap 4 r aoratolUag artrahl norm koot naar WadilnaavMnMi Boahooii Ml aa axtra Iraia naar talwllk aa tohaaahavan 4 Konin klïike M arine Kenniageving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan oener vrijwilligeverbinteni bg Hr Us Zeemacht ajsl iehtmatpOOS minimum leeftgd 17 jaar üatpoos tof eiloinaker 1 i i ftyd 20 jaar f maximom leeft 29 jaar minimnm leeft d 19 aai maximnm leeft 2B jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximnm4eef tij d 29 j aar minimnm loeftijd IGiaor Beriing vi miximum leeft 17 jaar Nadore inlichtingon worden op aanvraag het zenden van e n briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 60 Leerling Stokep t MatiHios lcok Stoker 2 klasse De Electriselie Drgklierij == A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert vlug en tot blliqken prQs ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruik KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERING Monstercollectie ter beschikking t ZUIIETIUM M aotHaoE nDUCHTMEUUUM WHIDEII IM0 2lli UU HtlDEI M TE EIRUIUI EU HEETT VEHIIISn ÖBS EEN FIESCH VOO Een xnlTen OtiAan MIM rsUo Tloelrtof beTOrdert den Hbargroel HotÜKMT RooB wrtw PM nftdat man Eoko een paar keer evbniitct hMftmn pijnkrtthet eanrondlg op hrt Haar dan wryft men het mHA ia ema aSüinrauWobe rlohUn en botstett ha fttok yW APOTHEKER OIUMin OF UfKR HEEH KOKO VOORRiOIO ER HV Ui U DE lEVREDERHEID VAR ANDERE VERBRUIKERS HEOEDEtLiN KOOP VUOUfl EEN KLEINE FLEIOH F O TS WAiMosoirnMn UltMakoida t p ntn oordtn dk lUKh dtoU all K 1l ugalMdaa dia nkt diddelfh nn HinltfhBwlk Eau Vtuuw t rk h aordt n lt raUS Fl I II 1 1 M II pw Alleen VMMn wa dit n OM N n Z Hollind Ulncbt Znland 14 Bnl V Dlinal AMatardam VOBC Fil luid Cronlnpaa Dtrnthe 0 ry l Ocldeilliiit iiuUei arpjkklni ANTON COOPS Wydstraat 29 Oouda A VAN ZESSEN Schoonhoven POTTELBËRG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater I r etrieêeltfet grati varkrygbaar Oen Agent voor Holland CATALONIÊ te Tilbnrg Vertegenwoordigsr voor QOtTDA en Omatreken X M BELOJfJB Jr Agent Amstel Brouwer Keizerstnwt Tel S3 Ko 148 Oonda 0ERPn5T 5IBAR oeuBfk FirmaCTSMITS Sclioenliandel Kleiwegf 48 vouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN iPÖI 1 liiwonllvinstlitop llieilIlilÉi UIT HKT MaGAZIJH VAN H KAVËN8WAAY ZONEN Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjea van t twee en Cf ha en een Sei on met vermelding van Nommer en Prijs voonien van nevanataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Zeer mooie sollede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen TheeUfel8 Buffetten Stijlameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Styikast f20 Stljltafel f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 60 enü 20 SIMMSTIIUT44II loieiihiiisiiibiJileWiklde Rotterdam DieHstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant aleed aueee gif ikit adverlrniien kosUn slechts kIJ voDroitbel ling 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Rijwielen en onderdeelen Landbouwgereedschappen en Werktuigen f C3 E3 TPJ Oct Soc de Réunie 8 uur Alg Verg Vereeniging lio Ainbachtsohool voor Oouda en Omstreken C Oct Soe Ons Genoegen A Opeiib Verged S D A P W Beetuurdersbond 7 OpI Nieuwe Schouwburg Ie Abonnemeiilsvooratelling door K liott Tnnneelgezelschap 1 Ort Nieuwe Schouwburg H Concert Zangvereenigingen i Zanen Boleeld TlTMeken wIJ geregeld JMmodedeellBg te mogen ontvangen JJ vergaderingen eonoerton vermskel Mden era om dem dan In on vermelden Electr Dr A Brinkman Zn Go 54e Jaafgaiig 12901 Woensdag O OcïöberTOTIK êöiMM mum 3ïTi© a WS © XL cL v ©rt©aa tieTolsicL voox G o u d a eix Oro ©t3ï©lc©an PRIJS DER JDVERTENTIÊN Van i h gewone regèta met bejwysnummer Elkü regel meer Bij IHe achlereenvtrfgende plaaU hgeii worden deie teaeii twee berekend Dieiistaanbiedingen per plaatsing v m i 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 cLs Reclames fO 25 per regel Gro He letters en randen naar nJaatsruimte Telefoon Inter c 82 Versclïijnt dagelijks A behalve Zon en P eestdagen f 0 65 0 10 TrïïsTan het aboïTnement 1 f 1 25 Per kwartaal 1 60 Idem franco per post Met Gellluslreerd Zondagsblad j üitgeversT BBfflKMAH Elf ZOOH Ar nSen nrdend elüks aangenomen aan ons B ureau C Xbl Agente fe Boekhandel e n de Postkantoren tM ii twotnle otining aaiigeMiagenworiie=ii nog óór du leimyu veretreken zal zi iv H ld Verklaring van kriig gevangei en Uu Berlijn wordt d d J Oct gemeld Door den oorlogscon etfeon ileiit Scheviermai n wordt over i i leiding van bet offensief in het W ten d d 1 dezer uit het groote heoWkwartier gemeld Onder de Briteche gevangenen hoort men zeer vele klachten er over dat hun maasa aainvoering zoo te kort schoot dat allo perrtoonhjko dapperheid tot nuttefooze opotlering werd genmakt Hoe het met de Engelsche aanvoering geeteld ia bewijwl de gevangenneming van den IJngelschen generaal B Hij i had met zijn staf volkomen de Voeling inel zijn trota en verloren en wa in de Hieoning dat hij volkomep Üg was voor de door hem verslagen DuitricheiH iu de schuilplaats vaa eem Duitiïch kapitein gaan nittunten Dat do hier slechts tijdelijk binn ngwjrongen Engclschen reeds lang ten fle e vernietigd waren ton dede in ïaaelige vlucht waren teruggegaan wist deze diviftiegenei aal niet lol opi het oogenblik dot eenige Silezischc vHlwilligera met handgranaten voor dp Bchuilplnats verwchenen en den 1 nla penden generaal benevens de k artHpelondp Inf gevangen nameri bimifiigevullen mü llumcnio zijn zwijgen verbreken en evenals llalife in Mei l i zal het Oostenrijk den loorlog verklaren om Transylvaaiö de Bukowina en het banaat van Tetneevar terug te aemen Uet zal optrekkeo omdat het niet kan toestaan dat Duitachland en Oostenrijk vasten voet krijgen lu den Balkan waar al dan het evenwicht voorgoed verbrokeiil zou zijn Aarzeling is niet mogelijk want interventie zou Rnmenie volledige zekei heid van een snelle en gemakkelijke overwinning geven Uet dappere Servische leger versterkt met Kngol ehe en Franache contingefiten Iriekenland de loyale bondgenoot van ServiO met een l er dat zijn krachtproeven aflegde Roemenië met 800 000 man zullen voor de Telefoon Interc 82 Aan het ItaUaansche Front liet OoBtenrijkache coiomuiviqué van Oet luidt Onze troepen ondernamen vanuit de Drinagrena strooptochten op Servisoh gebied Er werden gevangenen gemaakt Ü eHKe s badden geen belangrijke gébeurteodasen plaats lie toe tand in het Zuid Westen ïb onveranderd Op de hoogvlakten van Lafraun hernieuwde de vijand gifrteren De Oorlog Aan het Westeliik Front Hul F r a n 8 c h e communiqué v an ucl luidt u In Artow van weeiaiijüeii vrij he Ms bomuardemMii 1 vooral m het nuciilcii lleve hten met bommea en inaiiaten iu de sectoren van UJienne lerr s van de Aisne en op het plateau Nouvaren In Dultschland Ueeoeuvelde studenten Uit Keulen wordt d d 5 Oct gemeld Volgene tot nu toe bijgciinu len otfieieele opgave zijn lÜH Btu tertten van de Rijnlandsche univer iteil te Munster geaiieuvold De namen der gevallen helden zullen in een eerotaïei in de umvertiteitsauia geffrift worden De spionnen vrees Uit Keulen wordt d d d Oct gemeld Van olficieele zijde wqrdende Hijnlanders gewaarschuwd omniet afoeds antwoord te geven opbrieven afkoinfita van Duitsche ki ijgagevangenen die b angateliend inforineeren naar den toestand der tftbrieken waarin zij vroeger werkzaam zijngeweewt Want zegt de waarschuwirBg vaak blijkt dat deze brievenzijn afgezonden door buitenlanders die valscbellik geljruik faken vaneen Duitwhen naaui om zoo op dehoogte te komen van den toestandder Diütache induatrie Rumeniö Rumeniè aKhana officieel Rumenife zwijgt waar de andere Balkanvnlken spreken en handelen Wat bcteeken4 dit zwijgen De vmag is g rochtigd daar men enzy wanhoop raadgeefster was de oanvalftdreiging der Centralen op Servië zelf al steiuit Bulganje moeilijk kan l egrijpon wanriteer m i te Berlijn Weenen en Sofia geen re le i had goede verwachting van RuihenÜS Ie kunnen koe ter t Immere wanneer Griekenland en Rupienië ge Bieene zaak maken tegen Bulgarije dat zij in Noord 011 Zuifl omvitten utaat Bulgarijp s meedoen toch wezenlijk met een zeltmoord een aanbod tot verplettering gelijk Dat Rumenli fi zwijgen ook hi den Vierbond een oenigezins ongemnedelijken indruk maakt verraadt ondanks zich zelf Fitz Maurice id een Figaro artikel Hij schrijft o a Zoodra de Dultschers en Oostenrijkers Servië zijn zijn Duitsch Oostenri eche invallers een uuUiordflngbare hindernis opwerpen waartegen zij zich te pletter zullen loopen terwijl het Bulgaarsche leger zich zol uitputten tot het oogetihlik voor de bestraffing van Ferdiiiawl vnn Toburg s verraad is gokonïpn Overwinning roem nationale eenheid wachten Rumenië Het zalj dekans zich niet taiep ontglippenl Hetkun niet t Ja op papier heeft de Balkai zich altijd vrii gemakkelijk laten behandelen I Tweede Ieening in de Vereenlgde 1 Staten Uit New York ordt gemeld InUnaftcioele kringen ie New York beleidt inen zich reeds voor op dè uitgifte van een tweede FranachB igel Hche leening voor het geVal idezelanden nog meer flnancleele Shnlpmocht i Irt oeveo i Men iH hier van uieonitig lohandelwijze van de Kitgelseh f ranftche Ieening voer h t geVal Idezetanden nog meer financieele pulpmochten behoeven Men iH hier van meening da de handelwijze van de üogel chfran Hche coimniesie bestaande inh tjs asts tellep van zoo guiitttige voorwaarden voor de tegonwgordigc leening dat pen buitengowoue inschrlving verzekerd is den weg vpor he opnemen van andere Jeeningen z o fie iioodig mochten zijni tegen eeneh ente die meer overDwukonwtig de Bnani ief o anliditwt van Groot Br timilë en Frankrijk zal zijn heeft geëfend Volgens schatting zal de enwoortligo leening voldoende zjj om geiUirende zee maanden aan cej behoeften die zij moei dekken ei voldoen maar als het Vï oruitzicht tiocht betrtnnii dat i e oorlog langer zal duren dan zullen de onderhandel ngen lu Champagne deurflde wedereijasche kanonnade biizonder in de Biteek Veré Grange bij de boerflerij Niivarln en de heuvel van Sotlain iilemge loopgraaigevecbten in de Arguiuien llandgranaatgevechten en imjiien bij Couite Chaussie FilleMorle en noordelijk van Verdu Ia de oiiKlreken vai Oines trol de Fransihe ariillerie een Durtschen tretn en I veroorzaakte oen zeer hevige ont Een Fraiisch vliegtui 9k derwierp Ti bommen op het station üiaclic bij Perronue i liet D u i t s c h e comnniniqué van Oct iuidt De houdinï van Bulgarije Waarom Bulgarije de verkeerde zijde kieet is de titel van oen aiti kcl van Unvat Fraser Ih de £ aily Mail De heer Frasor begint m t eraan te herinneren dat het mdiwelijks veertig jaren gole len is jat de naam lUilgarijo vrijwel onbeketul was in wfiöteii Europa In dien tijd worden de bewoners van het tegeu oordig Bulgaarsche grondgebied op soinlijdw werkelijk onmenschelijke É in Engelschen aanval met handgranaten op een werk ten noarden van LooH werd weder afgeslagen Bij de vruchtolooze aanvallen op dit werk lieten de IJrltten behalve hun zeer aanzienlijke verliMen aan dood n en gewonden meer dan 80 krijgegevaogpneii eu twee mijnenwerperö in sonze iifltiden Het door de Franschen bij de hoogte ten Noord Oosten van ölveneiiy itezette stuk loopgraaf is fieteicp door ons heroverd Vier Franache machinegeweren werden dfiiariiij Ijuvlgemaakt in liampagne werd een sterk vljandeiijk artillerievuur op de atèüng t NnorèWeaton van Sonain g nch waitf ook aanvaisptannen bij dcTi vijand merkbaar waren Ons ar tillerievuur belette een vijandelijk oprukken bij Vauquois Wij warep den vijand voor met raijnontploHingen Talrijke vijandelijke mijngangen werden algee loten Vijandelijke vliegers wierpen bommen op het dorp Biache St Vaast ten Noord Oosten van Atrecht Eeninwoner werd gedood OverigeilB isgeen schade aangericht j Aan het Oosteiyk Front Het Onstenrijkftche eommuaiqué van 5 Oct luidt Van het BiWBlsche ooriogstooneel valt niets nieuws lp melden jioter bord len zeide zij terwijl zij een hum van den schotel op haar h de Toen de maall geiHndigd sionden de ondergeschikten op f 11 zelden GfHiilen nacht terwijl irisla Maria aan de huishoudster lasl gaf werk Hl zno weinig tijd te vcriich een weiik met de oogen wanneer zij de huishoud er iets te beduiden had Over het werit in den molen iprak zij nooit aan tafel en nog nuuder over iemand van h ar onderg achiklen Volgens haar inzicht moe l men bij het aan tafel gaan alle zorgen op zijde zetten zelfs in dringende gevallen week zij vau dien regel niet af hiista Maria zat aan een der alle zijdon van de tafel rechts naast haar zat de huishoudster en aan haar linkerhand zat Ernst He ieii maakte zij een uitzomleriug op den regel en daarover waren allen zóó verwonderd dat zij haar met open mond aanstaarden Ge zult het wel anderf göwoon zijn sprak zij tot Ërn t Mfthler Zoodra die woordeo haar over de tippen waren ergerde h 4 baar dat zij ze gezegd had omdat er uit ble dat zij hem hooger stelde dan zichzelve en de andere Er lag echter iets in zijn optreden dat haar bijna dwong de opmerking uit te spfeken Nu ik hier ben eehlk ik mtj natnnrlijk naar de orde van het huis die ik nog niet ken antwi ordde Krnet bedaard Hij at zijn stuk worst en dronk zijn bier met hetzelftïe genoegen alflof hij in een der ibwte restauraties iets zat te gebruiken Hij was gewoon zijn plicht streng te Bcheiden van zijn genoegen Die zal ik u later wel meêedee FEVILLETOX Ie mooie Molenaarsler tm Mahler zijn kamer aan te hier naar Ik verwacht u daarna noa terug zeide zij en ging toen do keuken lOinst Mahlor öloot de deur ichterdo oude dienstmeid en bleef peibzendmi ikien iu de kamer siaan Isi het good gehandeld de rust van dei p jonge vrouw Ie verstoren vroeja hijzich zelven af f En toch gebeurde dit swnderl zijn 6 1 0 knechts de leerjongens de huisïiondhter en de dienstmeiden allen hlonden achter hun stoel en wachtten op ik juffrouw naa t wie een plaats vooi Kruöl Mahler was gedekt Op de tafel lag een helder wit kleed Voor ieder persoon stond een glas Iiicr daarnaast een bord met een flink stuk worst terwijl het midden vau de tafel werd ingenomen door groote soholelfi met goed besmeerde boterhammen Voordat het gebod gedaan w l fi de juffrouw Aan allen heb ik te zeggen dat Ie man hier naast mij van dit oogenblik af mijn meesterknecht is Gij allen hebt zijn bevelen op te volgen It of ze de mijne waren hij vertegfuwonrdigt mij Verwonderd keken de meeflte lieden hem aan alleen Valentijn grinnikte boosaardig in zich zelf De jongste leerling sprak een kort gebed uit iedpr zei smakelijk eten en men begon Onder het eten werd zelden geeproken zelfs de nffrouw gaf slechts thi Kon al hel voorbereidende werk wel mei mcnarhenhanden gedaan worden Hij koiirde hel in de moU iaarHter af dat zij uit praalzucht wiblc wedijveren met bniirnian Knoop die oker betere werktuigen ter bc liik king had Nu hij zon zijn bcKtdipoti en hij zou ook ecu hozook brongen aan diiMi buiinnaii om zijn n erkkraobt te kunnen nagaan Hij blies het licht uit en ging terug om aan hel vorinngtm van hrtata Marïa te voldncn Voor dal hij de deur bc reiki hncl ideef hij weder staao om een opkomende göilachte verder uit Ie spinnen I to oen k fo ot do bekoorli emolenaaratlr hadhij zich dadelijk aangetrokken gevoeldmaar hij was veel te eerlijk olli gebruik Ie maken van den goedori indruk dien hij op haar had geiiaakt De verhouding tuaschen haa enhaar afwezigen man mocht weaep zoonlH die was hij moeet in haA devrouw van een ander eerbiedigen e ihaar bewijzen gev van zijn 1 achting en aanhankelijkheid I Zoo heen en weer stappende liet bij zijn gedachten gaan over den toestand van den molen Vijftionho iderd zakken graan moesten in z lkj een korten lijd gemalen woriten éinüen werd een zware borte toegepait Maaz wae het wel mogelijk zooveel Voetstappen op de krakende trap riepen hom tof de workelijkheifi terug Hij moe t zich ctM Bl bc innen hoe hij hier gekomen was en keek tamelijk rmchlcr naar builen waar het vriendelijke maantie met haar tttralen den tuin en he bfisch beHcheen Daarbij draaide hef molenrad met licht gedrnisch het water jdast zoo zacht nis wiBt het dat vlijtige l e woncrR vau dit huis nisl nooiiig biii den Klip klap klip klap Een der dienstmeisje kwam hem roepen om bij de iuffronw Ie komen Ofschoon de wagen die zijn bagage I haalde m g lang niet terug was en hij lijn fraaie reiakleeding nog had moeten aantrekken wa Emslt Mah