Goudsche Courant, zaterdag 9 oktober 1915

12904 Zaterdag O October 1015 54e Jaargang 9B FilialMl 880 Personen i Ziet fhans onze Etalages d o©t TJ xr Trooxc2 ©sl ert Icoopt Tslj orLs Frixrxa Spec ULlaas j i© vxT 5rs © na d vertea i ti©TDlstd vooi G o CLd © © aa Oaaffis txe KeXL Verschijnt dagelijks f w behalve Zon eoi Feestdagen p r pond J7 i en 37 par oiu 6 en 8 Dikke $ peculaasbrokken per pond 27 ot per ons 6 Markt 55 Gouda C IJg Chocolade Tablettcn k 7 i üta Het Allernieuwste I VrnchtcnChocolade Tabletten in 4 versch smaken h 7 i Cts == üitgeverg A BBIHKMAH EN ZOOH voor twee personen toeiateii op zijde gaan voor min of meer bejaarde lAgavlMi van het teedere geslacht Voor knappe jongeHiaiBios ja d ar voor bejaarde el leolijkeoiamplaren riean Iwoe heoreii die ellrear it bot iMHtoii ontmoeten en door van belde zijden uit te wijken het elkaar gemakkelijk kouden maken zijn geen van beide voornemens een hoar broed op zijde te gaan Men neMirt elkaar van het hoofd lot do voeten op bonst met nijdi en blik tegen elkaar aan Ij gaat verder In de tram komt dat gemis aan galanterie herhaaldelijk uit on oen daar binnentredende dame vindt meoigniaai geen der Inzittende heeren bereid om haar zijn eiol aan te bieden Over deze vernietigende critiek op de Haagsche hoeren heb ik om verboasil gestaan Jammer dat Ik niet heb kunnen ontilekken in welk jaar ze uiigosproken Is Immers dan hadden wg met des te meer genoegen kunnen ronstabeeren dat de Haagsche meneor In bowhavlng ia voomltg gaaii sedert don booaen dag waarop de gooillge Uram ijn critiek neerschreef Met zal nog wel eens voorI komen dot twee heeren aoo dom Bljn oin elkaar nijdig aan te staren in I plaats van een weinig lep zijde te I gaan doch iloor de bank zijn mijn I collega s Hagenaren weS te vorI Hioan vervtandiger gewo rden Of I het verschil In hun beleefdheid ten I aanzlOB van do aeerbejaanie ea mlnI lier knappe exemplaren van het vrouI welljk geslacht zich heeft gewijzigd I willen wij voor het oogenblik desI miods betwijfelen al voogen wij er I dadelijk bij dut hoogstwaarsebljiaijfc I dit verschil niet specifiek Haagsrk Is I Üezo eeidgszin onbelioortijke eigenI schap is er i n die met het type van I de omgeving In cami don Haag I niets hooft uit te taan doch veel eer m ingeschapen Toch hoeft Jolian Uram waarseidjnlijk eeugermate overdrev en toen hij beweerde dot tegenover dg meer bejaarde damcMgeen hoffeJ khaidxwordt betracht Wij zonde geneigd zijn tegenover de boutade waaraan de heeren bloot stonden van de zijde van den luivellist on hort lucht te geven over de weinig welwillende houding die vaok door da dames van de residentie Wordt oongononien doch wij zullen deze neiging trachten te overwinnen omdat hetgeen Grom gezegd iteeft lollig idot me voor den t gonwotrrdbtcn tijil pi eBd Is En bovendien wij zullen er niet loe ineewerlceit dot de rejiutatle die de domee van de reeddentie in de bni I tenwereld hebben enigermate min I der wordt Miaschien toch mop wogiiiaaini die haatten die gewelde I nury Hoe is het toch dot die mei scben dezelfde als die hiar gaan met I den glimlach van hun da oom worde J als Wilde dieren die ver8 houa n i binodilurslighcid en zucht naar wraak Uiwiuiii bieiigeu ze moedwillig del olleiKle eu het lijden on de druet I held I VVaarom misvormen e dit Ie ven dat zou schoou is en vertrap 1 pen ze de heerlijkheid van deze wja 1 dei c aarde ï 1 VV ant het leven is toch scboou e 1 de aarde rondom ons als de heel lijk l beid van deze wondere uanle t 1 aut het leven is toch schoon en I de aarde rondom ons als de heerlijk 1 held van een droom Voor de ope 1 deuren van mijn kamer bloeien d I bloemen nog waarlangs de iiijen yve I ng gonzen Onder da zilverig rijz I luchten staan ginds de boo iien me 1 het donkere groen van hunne icbie j tiiadereniutssa s Daarlusschen s ho I mert bet wit van een landhuis waai I büvon oen fel rood dak kleurt Ke I giuot paard slapt laatkaam vooreen I piepeiuieu wageu en een aan die er I naast loopt roept zacht en voor I zichtig als gold het een vermaning j von liefde Hei vort feit 1 Bo I ven iu miju huis kraakt eon deur I iJoor mijn tuin loo mijn open ka I iiierdeuren stopt bedaard en oiustig I een grijs gestreeple poes Als zg mij bemerkt staat ze stil keert den kop als vrogeud naar me toe en wandelt dan gerustgesteld verder Voelt ze dat haar in dezen vredlgen morgen geen kwaad gebeuren kan V i ot h wordt er niet poezen alleen maai menscben zelfs groot onherstelbaar kwaad gedaan door andere mensehen op dezen zelfden gelukkigen hertstmorgen Want wel is het leven schoon maar schoon alleen vopr wie zijn leven als deze herfstdag zonder begeeitc zonder naijver zouder argwaan open en stil n vredig is I Maar er is één ding dat altijd weer de vi edc verstoord en de rust dat LioUende brengt en haal en bloed en tranen Dot is de begeerte Niet de begeerte die werkt en daardoor levend maokt maar de begeerte die altijd moer wil en onverzadelyk is die I vergaat van afgunst en jalouzle de Stille herfstdagen sn de groote stfijd Er IS een vreemde pijnlijke tegen atolliiig tusBchen de stille rustlgheid wn dene wonder zonnlge blauwe torlstdBgên en de angstwekliende rumoeriBheid en lenuwachUg leid dio wij rondom ons merken eji in het overige der wereld weten én de bloedige bedrijvigheid die thai op de slagv den van Europa heer cht Wanneer we buiten gaan onder den nevellgen blouwen koepel er wijde herlstluchten longe de bo men die ropriooB staan ols in een droom en aiirlui chon in wondere Ivredigheid de iuisien verscholen schljiien wanneer we door de landen gaan longe de glinsterende onbewoge4 vlieten waar het riet droomt aan Uen oever en in den lommer van roe looa geboomte de hoeven te tfomijielen ligg o waar de verre kimme nevelen in een zilverig grijs en de torenepilM alom oplonkelen in het gouden W van den dag of gaan over de hMie heide waar beneden ons in het ijai Ic boomen donkeren in hnn goudjlamige lileeden en de huitcn ertuswhen als dingen uit een dlokkedoos lijken en ver weg het uitgebloeide paars er erica en het geel bruin van de zondige heide een zacht klearend spreidt van wonderdiepen toon of lieendwalen door het bosch met zijn al lichtelijk kleurende bladeren die zoo wondermooi contrarfeeren tegen het donkere groen der sparreboomeiL waar geen getuid is dan het knappen von een dor tokje of de zachte roep van een vogel dan wanneer temidden van de wondere vrede van deze mooie gouden dagen ons eigen leven ons een oogenblik als een droom lijkt van heerlijkheid dan schijnt ons gansch het leveo te ade B n van vrede en zich te strekken Heen naar de schoonheid der innwlijkc nist Om ons is allee roerloos daarvoor uiij te kort voorkwam Maar hij wist nujn b lcnkin en weg te I ruimen en haar keel werd bgua 1 dichtgeenoetd en nu zal ik te 1 kort schieten in mijn verplichtingen 1 en ton slotte wordt MJ eigenaar von dezen molen Hij hoeft het at eens I gezegd de Knz molen behoort bij I den Thal molen moet er mee ver I eenigd worden Maar wal deukt uw man daarvan y Ge kunt heni tocfa om raad 1 vragen I l hrista Maria vloog het bloed naar do wangen Laat mijn mau er bullen blijven ik Ik alleen heb te beslissen I Zooals ge wHI juffrouw Ik dacht alleen maar dat de eigenaar van don molen i ie ben ik mijn oom heeft hem aan mij vermaakt Dat is wat andierg dan ie het iKig gemakkelijker om te Itendelen I In de persie plaats moet er nu ge ocgd worden voor de terugbetaling I van het geleende geld Vfi ge mi I uw vertrouwen schenken dan zal ik I u d p twee duizend mark bezorgen I Ik sta in zeer goede bedekking met I den eigenaar van den Kniis motpii f I Limlenberg I T e moicnaarsler keek hom aan I ulstd zij haar ooren niet vertrouwde I Mrt den rijken Ernst vroeg zij I vcrbaWKl Gij I Ja de zoon van den eigenaar Uan jaag ik hem op i staanden voet weg Ho ho 1 Dat zou niet vawtandig zijn juffrouw t Zoo n Vijand uK ct men in hot oeg honden hem lot kalmte stemmen on hem geen ge liig n heid geven om zijn lasterpraatjes te verspreiden Ik verzoek u hom ie golasteo dal MJ ch gereedmaakt en hot paard in i aat En u leido KniHt smeekend terwijl hij haar de hand toaatak druk Ik de hand geitenk mij goedgonsUg totdat Ik mor gen ol overiiKirgen terugkomen Zij reikl e hem de hand haar blikken ontmoetten de zijne doch onmiddellijk sloegen zij de oogen neer Ja wel liod Mahler en niel waar ge mtsleiiH mij iet f Dat lod lo vrceselijk zijn 1 aetde zij meekend Vertrouw op mij juffrouw Go hebt geen heler vriend dan mij al kent ge mij eerst Sedert gisteren al as het alleen maar om mij eeriijk hart dat niet kan aanzien dal van zooveel goedheid ndabmlk wordt gemaakt on zooveel vertrouwen met voeten wordt vertreden Vaarwel Met een vlugge beweging bukte hij zich drnkte een kas op haar hand en snelde heen de molenaareter in een roea van geluk achterlatende Wordt vervolg liinrilTinKUipllEUIililln IHT HKT MaoABIJ VAN H RAVENSWAAYZONKK OOHXS CMBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde piütjea van vgf licw en e tuilf en en Ntd mtê met vermelding van Nommer en Prya voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zioh tot de uitvoering van geëerde ordere aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz AAIVBESTËDII G van Steenkolen en Friesche Tnrven volgana monatert ten dlentte der geineeiite OOUDA op DINSDAG 12 OCTOBER 1915 det namiddags te half twee uur De voorwaarden liggen ter lozingop het Raadbuia bovenlokaliteit Kamer 19 FirmaCSMITS Schoeixliaiidel Kleiwegf 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRË8 VOOR IëDERëE1 Dienstaanbiedingen hebben In de Qoudsche Courant êleed $ êuee ê MT DmeidTirtfiUéi kostei sleekl kU mniUkcltlligi 1 6 regelt f 0 36 voor elke regel meer 6 ent Opgaaf aitainitend aan hatBarean Iej deWed £ Alter 26r Gedempte Gracht 269 DBN BAAG geelt de HOOGSTE WAARDE voor Oedraffen Beerea ea Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Ia ook naar buiten de atad aan hnia te ontbieden Brieven worden vergoed Ut a V p op VAAM en ADBMi WeiE ALTER 369 Ged Gracht 269 DES HAAG MeiiMiligfijeaÜlBlIeeÉrij Een SOLIEO ADRES voor racubeien li bQ M HE88IIIG Peperstraat 84 Reparatie aan alle meubelen apoedig netjet en biliyk 13 GEVRAAGD een Correspondent e P Q voor lioMe oorrespondentie Fransoh en Duitsoh Leeftijd 18 23 Jaar Bekendheid met maohinesclirijwen etreiit tot aanbeveling Aanbiedingen met verlangd aainri onder fo 2816 aan het Bureanvan de QOUDSCHK COURANT te Gouda 36 Vraagt WOÜTERLOOD s V blik f 0 BO 0 65 0 45 n 0 45 0 56 bUk Kalfigehakt 2 65 Kallsgehakt getmffeerd 3 10 Galantine de Veau 2 20 Galantine de Voiallle 2 30 Téte de Veau en Tortue 3 60 Tete de Veau Hollandals 3 60 WOUTERLOOD LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR = Leiden n r ki W lül b KCJkÖ frHAAR KOKO DOET HET HAAI QMCIEH OAAT HtT UITVALLEN TEOEN VEISTEIKT DE WORTELS HELVEK ALS KIISTAL EVAT OEEN KLKVISTOr OLIE OT VIT VEirilSSCHEND VOO BE HOOrDHtl i KOOF HCT vAHDAAo VAM vw aioanT Or oomin raija n cta a i a im pit han DEPOTHOUDERS 29 Gouda ANTON COOPS Wijdstraat Schoonhoven A v ZKSSEN Krimpen a d IJssel A flROKNEVEI D I m Zegwaard A OOSTERLINO 68 Het prettige g eïlluRtrperde werkje DE HËl GELilAR door BRAlMDARiS DE BESTE TIJD DE BESTE KI EEDING OEHEIMMIDDELEN DE DIVERHE SCOUTEN AAS HET VANOEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ENKELE WETTEIJJKE BEPAUNGEN werd ala gratia bylage opgenomen in Uorks Magazijn het Goedkoopste Geïllustreerde Groote Maandschrift en ia afsondarlgk verkrggbaar voor 29 cent Nienwe abonn op MORKR MAGAZIJN ontvangen nog ala gratis premie bovenataand boekako en de beide kleuren reprodnctiea Jamb Mari De Molr en Bofboom KerMuteHeur 62 Donlrecht C MOKKH üz Boterletteps Spoopbanket j met Natuurboter gebakken per pond BB cents BORSTPLAAT SUIKERBEESTJES DIERGAARDE per pond 40 cta FONDANT aULDENS FONDANT KWARTJES HONINGRATEN per pond 45 cta per ons 130 IS Vrnchten Borstplaatjes per pond 45 ets Laxe Kistje 55 ets Konin klijke M arine Kanniageving dat gelegenheid beataat tot het aangaan eener vrgvilllgi verbintenla bij Hr 1I Zeemacht als minimnm leeftyd ITjaar maximamleeftijd26jau minimnm leeftijd 20 jaar maximnmleeft 29 jaar minimnm leeftijd 19jaai maximnmleeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleeftijd 29 jaar minimumleeftijd 16jaar maiimumleeft 17 jaar Liohtmatpoos met Icorl dienstverband Matroos toppedomakei Matpoos kok f Stokei klasse Leeriing Stoken Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart ia voldoende gratia verstrekt door den Commiea van aanneming det Marine te WILLEMSOORD DEN HELDER 60 De Eledrische Drukkerij L BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert Vlug en tot blliyken prQs ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruik KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERING Monstercollectie ter beschikking MjffiÉn 2 l r lüiHl II ranili virk iUI Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrQwiel Wearwell Rijwielen ijji uil iüriijl il bq il priji ADR DE GROOT Kleiweg 79 GOUDA Prüaoouranton gratia IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsl rdani W STUMS HAASTRECHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Hijwielen en ondcrdeelen Landbonwgereedseliappei en Werktuigen H Oct Soc Ons Oenoegen Sn Vooretdling Chambly en Kanlec DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WOUDEN OP REKENING I CESTEll DOCH BUTERUtCAAFVEIIIiOCl J4 LITER A 15 CT I I Ort 2 a öeb Douw en WonlnKtoeaioW OnderetandsraromleBii Armenzorg 4 Ort Nieuwe Schouwburg H Caneeii Zanjpvereenigingen f Zonen Beleeld venoekai wij gerefeld 10 $ ui dede l fig t mogen BtTfofen va vorgoderlngai eoneerten T nnakel dm OU om deao daa la om ar NATUUR BRONWATER In TMWkiMI Elootr Dr A Brinkman Zn Good PRIJS VAN HET ABONNEMENT Perkwartaal fj Idem franco per post sft Hrt Geïllustreerd Zondagsblad l o Abrnn rente rien dageiyks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten de Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Dit nummer bestaat uit twee tCerste Blad on schoon en hot is of al onze bo1 eerl n van uus ziju afgegleden of I juzo bedrijvige werkdadigheid om geld en goed on al dat wat nu op 1 iih Mni pareleoden heristmorgen zix 1 waardeloos lijkt en zonder beieokenis veixlwTOUeu IS of stil wüidt en wc ge I tukkig om den zonneechijn en de i gouden klaarte der luchten en tel dioomeiide roerloosheid der hoornen 1 niet anders meer wenschen of we in 1 deze rustigheid geen vgand meer keu jncii en geen beuijder en geeu mede 1 din r of het leven schoon is eu 1 goed zooals bet is 1 Maar vanuit vreemde verte hoo 1 ren we don zworen donder van ka I noiUKüi en onze verbeelding ziet de j bloedige slagvelden den feilen strijd van man tegen man de verwrongen I gezichten de misvormde meuschen I lichamen ziet ook de verwoeste dorpen n steden en da vernielde schoontieid van voorbije eeuwen waarin Vüorbygcgane geslachtcu hebben uitgedrukt wat er aan idealen en liefde en verlangen leefale in hare harten V e wetei au den toomelooaeu boat die hans volken drijft van do vergiftige verdachtmaking van het vernietigend oordeel au de Woede waarmee I menschen andere menecben ook I buiten het ooriogsbedrijl trachten te I vernietigen en te schenden en hun I bciligHic gevoelens van de onwaarI achttgheid waarmee ze elkaar verI oordeelen eu van de huichelarij die I hen henzelven d et prijzen We we I ten van de ellende die er schreit In l zoovele huizen van het hartbrekeud snikken van jonge vrouwen by het lijk hoiei mannen en benuuden van de stille tranen van moeders en van het hulpeloos sterven van verlaten kinderen Eu we begrijpen niet Is dan deze aarde iet schoon en het ievon niet een wonder van heerlijkheid t Zijn de dagen niet vredig als de roerloosheid van een droom eu kiaar n het blauw der herfstiuchteu i En gaan de meuschen uiet als met den stillen glimlach van het geluk blijde om de schoonheid die hun oogen zien en om de wondere vrede die er woont in hunne harten Y Waarvoor komen don die stryd tusscheu mlllioenen die honderdduizenden g at FEViLLETOOi te koopen en h Maar julfrouw daarom moet ge I toch den moed niet zoo spsedig la 1 ten zakken I Laat ons overleggen hoe er moet gehandeld worden Ik 1 ben hier t g te kort in dienst dus nioet ge zeil rood schaffen anders I komen wij niet tot een goed einde 1 M m U uit allee aeide zij anikkend De molen zal moeten verl ocht vorden en ik Ik Juffrouw I Sta tk u dan niet ter ¥ Hebt gij mij dan uiel in dienst imonea ofa u de zware laatfc van le schouders te nemen r Ziet ge nu te zelfs de Uinlcete vrouw eenmaal evoelt dat haar kiMfbt teneinde is Mg mij nu eeoa nauwkeurig Daar tlja de bodten zeide zij Wkkend terwijl zij naar een kast Zie het zelf maar na I O man die verecbrikkel e man J e boeken nu te gaan hiïien t zo te veel tijd kosten Het schijnt 11 toe dat spoedig gehandeld moet orten juHrouw I ieg mij maar ffl vnor de ntef hoe d zaken 0e hebt loch gehoord dat ik twee Jtoend mark moet betalen en ik de helft daarvan niet in k a fla ik dal gaid uit m handen f hand ik niets er voer hedrijls Pilaal voor loon van de knechts bob Ik ge i Old rteer om brood Dat hielp £ mst had de rechte snaar aangeroerd hg had haar wils 1 kracht weten op te wekken zoodat Zi haar zwakheid overwon Zij droogde haai traneu onstond op Ge lacht om mij Ernst Mahler omdat ik een doiaroe vrouw ben nie waar Ik zit maar te hullen in plaats van raad te schaffen Vergun mij eeo vraag juffrouw i Hoe kwaamt gij er toe geld te leoinen I Ik meen toch dat de molen hier I genoeg winst oplevert en Zoo ia het uiderdood Mahler Ik had al het beeohikbare geld aan koren besteed toen Knoop kwam om mij te overreden tot nog grootere aankoopen Hij wist juist oen mooie gelegenheid moor bet was voor hem to veel en toch zou het januner zijnzulk een mooie kans te laten voorbijgaan En toen En toen hebt ge u laten bepraten niet waar vroeg Ernst Mabler I toen zij bleff steken I Ja ea n g meer Hij draagt j er de schuld van dat ik de leveranI tic heb aangenomen ofschoon de tijd PRUS DER ADMËTtÏFtIÊN Van 1 5 gewone regels met bewUsnummer f O M Elko regel meer i Jlw Groote letters en randen naar ptoaUrnimle Telefoon Interc 88 ba rerle die den haal brengt en de onrust Ifozo begeerte is het ook die dezen oorlog gebracht heelt Uet U de begeerie naar maciit on voordeel eu oer liet mag de begeerte van de Russen zijn of van de Duitschers of vau de l rauBchen of EiigolscheB het is loch enkel de begeerte Zekar ikweot wel ze pralen van een strijdvoor de vrijheid en hot recht het kleine staten op een onafhankelijk volkebcelaan de vrijheid van dendwang van het railitairbime Maar i ini u toch niets wijsmaken tiijdt Kiislund vooi de vrghold dat zijnoigcn zonen zoo ze naar rijheid smacbleu doodransjlt in govangoiusseu r Strijdt Kngeland voor het recht von kleine laten Kngelond dat twee kleine Uocreniepublieken vernietigde en haar bevolking uilinoorJde Kent Umlschlaud waar de olficiorensabei Heerschappij voert de vrijtield f HetiH enkel do begeerte die drijft ou het is om de macht eu hot voordeel dat gosireden wordl Aan die begeerte zijn de herlstdogen vreemd En daarom misschien voelen w juisl in zulke dagen zoo sterk de vornieleiido kracht dier begeerte li Brieven uit de Hofstad CULXXXVU ben zeei bekend schrijver over dou aaog wijlen de heer Johau Uiam wiens reputatie als novelllst nu vvei niet van de eerste orde is ihaai die lüth om zijn inschheul zeer gezocht 18 heelt eens een zeer hard oonteel uiigesproken over de Hoogsche heereu Wie Urom gekend heelt en als lochtgooard Uogenaar heb ik natuurlijk dezen dito dito Hagenaar gekend wi et hoe zachtmoedig ou aard hij was Criti scherpe afkeurende criiick was hem vreemd Hij si hreef met vrieiBlelljke tegemoetkoming aniicer leis hem niet behaagde I anrom liiel zijn critiek op de heercn dor rewidentio wel uit een ovarkropt gemoed zijn voi ekomen In een der vele Uoagsche achetsen van Uram lezen wij hot volgende Over het algemeen Is de Hagenaar niet bijzonder beleefd op den openbaren weg Uet trottoir of verhoogd voetpad levert er de bewijzen van Weinige Haagsche hoeren zijn wellevend genoeg om op onze trottoirs waarvan de meeste geen ruimte w mi ii licsto vriend Het zal dus mol moeilijk zijn die zaak in otdo tebrengen Met de levcrontie dat is wat anders Laat het mij openhartig zeggen juffrtfuw hot komt mevoor dal Knoop er op uit was u ten ondergang te brengen u in zgnraooht te krijgen Ais ge zoo met liet werk w rt voorlgegaini wu het onmogolijk geweest zijn op lijd de levoraniie t volbrengen Wilt ge niij volmacht geven om in uw belang te handelen Ik geef u onbepaalde volmacht Ik ken u nog pas kort paar als gij mij bedrie t dan moge de Buz molen te gronde gaan dot kan mij dan mets meer scheien Julfrouw I riep Ernst blijkbaar verheugd over dit openhartig gezegde waarin zooveel lag opgesloten En welkMflon hebt glJ mg toegedacht al Ik het onheil afwend f Ik verian geen geld juffrouw dat moet ge weten ik Blin had hij gezegd Ik bezit meer dan gij Zij liet het hoofd zakljen eii speel ile met At banden van haar boezelaor Wat zou ik u dan kunnen Laat ons er liever over zwijgen als do tijd gekomen is zal ik mijn livon wel vragen En geel mH nu verlof Ik moet naar de stad om maatregelen te nemen Valentijn Mem ik mee dan zijt ge hier veilig Valeirfljn Wol Is er roet hem Die houdt het roet uw braven bnor