Goudsche Courant, zaterdag 9 oktober 1915

met Alphen haar krochten nieten gezien de prestatie van Sportman tot nog toe kunnen we Alphen een goede kans geven bdewel Sportman voordeel van eigen terrein heeft Goudsohe Voetbal Bond De competities van den Gondachen Voetbal Bond znllen Zondag 17 October a s aanvangen Dd indeeling is als volgt gerogeld Ie klasse Olympia 2 Gouda 2 TOP 2 de Struis Schoonhoven Woerden Boskoop Allen Weerbaar 2e klasse Olympia 3 Gonda 3 TOP 3 de Struis 2 Allen Weerbaar 2 Het programma van den G V B voor de eerste helft vaa et seuoea zal volgende week gepubliceerd worI den PUKDIKUEURTKN I OOUDA Zondag 10 October REMONSTRANTSCHE KERK lO j n v m Ds H VAN ASSEN 1 DELFT I St JANSKERK 10 o v m Da J DEUR Bediening H Avondmaal 1 2 u n m Geen dienst 1 6 u n m Ds J W BERKELBACH V D SPRENKEL Dankzegging KERK PEPERSTRAAT 10 u v m Ds J E BIJL 1 2 n n m Ds H CANNEGIETER LUTHERSCHE KERK 10 u v m Ds Th SCHARTEN Donderdag 14 October 8 u n m D Th SCHARTEN I B ellezing HAASTRECHT NED HERV GEM 10 n v m Ds E v o BROEK GËREF KERK 9 k u v m Ds B VAN HALSEMA O j u n m Ds B VAN HALSEMA I MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds VAN DER VEN Doop OOUDA Woensdag 13 October St JANSEüRK 18 u m Ds J E BtjE Huwetljksiniilgéiling KERK PEPERSTRAAT 8 j n n in Ds J G DEUR uitgang In het noordelijke deel van de Doberdo sector viel dé vijand weer tevergeefs aan Bg Sela verjoeg een oideenng van het infanterie ragment no 87 de Italianen uit een in nnnne liniën gelegen steengroeve sloeg ew tegenaanval af en bracht de v a liJKe poaitiea tot ontploffing ROME 9 Oot Offide In het gebied tosschen de Ltaob en Brasta werdesi ooae trp jan gettanad door de zwat e artillerie Hel gevecht duurt voort In het PlaaBO bdiken a a de pogingen van den vyaad om Sgn posistie te versterken door ons artillerievuur verijdeld In het Karstplateau by G iriz zetten wij onze aanvallen I met kleine detachementen met suocea vooit Aan het Zidd Oottelilk Front WEENEN 9 Oct De overgang Vao OostenrijkHongaarsche en Duitach strijdba hten over de Boven Drina I Save en Donan werden Voortgezet I De pogingen van de Serviöra om onze I ondernemingen te atoren of te doen I verijdelen mislukten op alle plaataan I De Nedarl Gesant te Londen I De Nederlandscbe Qezant te Londen I Jhr de Marees van Swindoren had I hedenmorgen een langdurig onderh ad met den Minister van Staat Mr Gort van der I dnden tijdelgk Voorstttar van den Ministerraad ia dieni ka inat Tw Belgische vroawen 4o9c geachoten Men seint ons uit EISDEN Door de Nederlandsohe grennn U zgn hedennacht twee Belguche vtao wen bg Mensch doodgeschoten Men meldt ons uit RooMndaal Door d mBrechaassteteNis enzgn 17 Belgische smokkelaars aangebonden die ieder 50 K G bloem vervoerden Spoonragongfvd Gisteravond is de pertonenttain dl 7 04 uur uit Groninaut vattrelii tengevolge vw het qvanliden v n een paard ontspoord PersoonlglE ongelukken kwamen niet voor evenwel was da Ign den gfliaalen avond versperd riirpoiloboot in aanvaring gekomen DEN IIELDEH Hedennacht om I streeks i nur is de torpedoboot O 11 I in aauviii in gekomen mot de vlsoh Hohiilt lid 7 Hchipper M Kegel De I vlHchHchuit is geiKonken De beman I iüii werd Korud en door de torpedoI Ituot te NIeuwodiep aangebracht I Mg Nederland Vondel thr arr 7 ter reedo van Daal BiiiAa nitr pass 8 Biria Rómbrandt nitr vertr 7 Vah tfsnua lloepat thr pass tt Point de Geile a Karimata thr arr 8 ter reede vaii Marseille Boeroe uitr pass 8 KhapSt Vinoent Semee telijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers Volwassenen 1 stucadQor 1 cirkèlzager 1 machinist 1 schipper 3 werkliedeti zonder vakkennis Beneden 18 jaar 1 timmerman Aanvragen van werkgevers 9 pottendraaiers 2 zeilmakers Beneden 18 jaar X werkman zonder vakkennis MAUKTBEIUI HTEN CoSp Tuinlersvereeiiii ng Oouda 1 en Omstreken te OoiHia 1 Veiling van H OcUiber Wlh op 1 d f Houtmaiisgiachl Andijvie p IIX 10 86 12 66 i im sesseboonen p pil 554 10 et id p lOOO V i Xi et Stamboonen p 1 pd 9 d Troslwunljes p pd 7 10 tt Siüjboonen Ie sooi t p 1 pd R 9 et id id p lOÜO f J t i IÏOt id Ito asort f pd H 7k cl pTonkboüiien p pd 1 V 1 et Ohalotton p pd iYt V ii iJoperwten p pd 14 cl Knolrapei p Ht I IJ Cf Komkommers groene lo soort p 100 12 1 3 id id 2e nooit p lUO 10 30 11 ld p kist U 20 et ld gele p 100 1316 lO lUüomkool Ie soort p l 10 17 et ld 2e soort p t 2X 9 et Kopperkool p st 2 et ltoo l Kool p st iYi tV i et Savove Knol p st iny cl Witte Kïi d p st i t n ol Groene Kool I I 9 4 cl Spnütjes p zak 11 Kroten p 10 bos 18 16 cl id p pd i t et Worlrten p 100 bos I I O 0 1 2 30 Postelein p mandje 7 I ft id p Hiaiwl 2 J 29 et id p I 100 pd I 2 2 1 IVd p lü boe 12I I lïadijd p 10 bos 10 16 cl I HBmcnoM p 10 bos 12 84 et ld I p st 1 2 cl Kropsla p 100 10 7 1 10 9 h Spinaidi p mandje 15 I et id p mand 20 40 et id p I 160 pd I 7 Uien p 100 pd U f f O ld kleine p 100 pd I 8 80 I f 1 O i Zuring p mandje 12 ct i Selderij p 100 hos 5 10 et PetcrI HClle p 10 bos 2 7 et ld p maridI ie 7 et Tomaten Ie soort p 100 BURGERLIJKE 8 rANtK GOUDA Oet Wtthelmina J IMiniH en L lEMOBEN 7 Ailnium d v M Ilolstmlc OMDKttTROnWD 1 H denöbd tilen fn J den ilortoK B Remeljer cii K Wiezer P m OtlM te Peilt en C E fe Ornot I T Kruljt te Kniwijk 011 M M de Grool W da Groot te Goudernk en L K Dt kkeW 3 dr GruiJI en E Provoo OVKliLEDBN B Oct Johii ine pniljl 76 i 7 E Ze kouilnrf TSj i i i taii m uUfi jn en op den vijand van faem die m meent juiiii evea Kwaar druJ keu maar bovendien nog de neutrale l elangen krenken waarvan nu althana liet een en and r kan worden gered In de tweede jlaat het eenige kwl der N O T daarbii ib werkzaam te z in het Ixslang van oneen handel nijverheid en eeheepvaart met name a le t dmn wal in haar verniogen ie om een geregeédeu aanvoer van goederen in Nederland te waariHirgen Van de moeite welke dit reed koet heelt het groote publiek iselta geen flauwe voonttelling Uen vergelijke den gang van comaieTOeele ïaken m laiS niet met dien in norlukle tijilon van nwUg en nbetemgmrd verkeer maar met dien welke iaü beMaan indten allee werd overgelaten aan het blinde toeval ol aan iBvloedlüoKe individueeie pogingen Ten derde aU de N O l morgen Kijit arbeid etaakt dan ia daarvan het gevolg niet dat d oorlogvoerenden etkaare handel minder zullen benadeeien ilat hangt Immers uit luiteod tl van hnu phyaieke macht ter lee o te laad en niet dat de NedcirlandHche belangen meer vrijIteid van beweging illeo genieten maar enkel en alleen een ongebreidelde toepaiwtng van oorloge en repreaaillemaatregelen ook ten nadeele van de tnHMchengelegeii neutralen d w 2 een veel geringere invoer van verbrvtkagoederen lu Nederland een el geringere uitvoer naar onie eigen kolaaita en naar neutrale landen en iu g veel minder grondetoffen voor onse nijverheid in den ruimeten Ein De oorlogvoerenden daarentegen ouden van ophetling der N O l geen enkel nadeel lijden behalve l eene dat ook hun eigen ondenlanen deö handel met afaemem in Nederland geheel of grootetideeis ouden moeten opgeven i maar onder de talloo offem van den oorlog zinkt dit nadeel voor ben In bet niet Het belang der oorlogvoerenden bij de N O T beataat In buoldiaak elechtti hierin dat de N U T hen in de getegjiaheld etelt de ueutralen niet meer te benadedon dun huim ioziena voor het auccee van den oorlog noodig U De N O T kan derhalve tal van geopperde klachten over de onvrijheid van het verkeer tutwAen mocderlam en kolonie over de onvrijheid van den handel in onaohuldigo goederen over koatbare en tijdrooven i do formaliteiten ove ontwrichting van een aantal bedrijven en volkomen bfaomi maar al zulke khiohlen gaan lang haar heen Niet zij maar de lelie oorlognvoerlng Ie de oorzaak van deze wantoeütanden d N l T doet wat zij kan ara Nederlaudache belangen zooveel bulten achot te honden Haar pogingen in die richting lieteekenen aHerminil dat zij hetge i de oorlogivoerenden te dien aanzien bealullen on volvoeren blllljkl maar haar werkzaamheid gaat uit van de oorlogefeiten en toeetanden zooal die hetzij rechtvaardig hetzij onlecldvoardlg in 1915 nu eenmaal zijn en toch niet door one kunnen worden veranderd UIT HET LEVEH VAN EEN VELDPREOIKER BU HBT LBOEB TE VELDE LVl Men itpreekt wel van de verderfelijke gevolgen van den oorlogatoeetand vooral zoo lang een als waorluede wij l ilg Iju kenula te maken Uan heelt men het oog up de groote iroepenniachten overal onder de wapenen pi op den druk in menig bedrijl gewaar te worden ol o den verontruAteadeu omvang dien van lieverlede de Staataachulden aannemen Allee ia zoo duur en eonmiigeu maken gewetenluoze ourlogewinHten i nge niaiuien verbeuzelen den kostdijkeu UJd door op wacht te gaan ol van wacht te komeo terwijl hun beeto krachten ongebruikt blijven tn de bezette streken ondervindt het loven der burgers groote belemmering mede door de aanwezigheid van zooveel vreemdgingen Ve aanvoer van tal van benoodigdhodeii ondergaat vertraging of moet achterwege blijven Het ia een droevige tij l eo dit ie te wijleik aan den oorlog Maar behalve de opgeeoiudo emaitetljkheden welke binnen den kring van olka waarneodng liggen moet ik d aandacht veeligou op nug een kwaad den zedolijkeu achteruitgang van duizeixlon en de geweldige belenllging dag aan dag aangedaan aan hot vertrouwen Waarlijk oen bezoek gelijk ik in mijn vorig opat aebetfie ia vreeselljk door de gewaarwordingen die hel wekt Wat men daarbij aauDohouwt met eigen oogen en wat men bovendien bij wijze van tooUchting daarbij nog hoort ia dan toch eene bi po llng In bet groet van hel be J glutei eener ordel$ e aamenlevlng het la de anarchie in to paeelng gebracht Want men kan het vwrgoelijken o belachdijk Tindan wat daar geachiedl al naar men vwiieat Aan allen die daar IJn wordt het Uwh varkondigd en In t oneindige herhaald de overheid ia niet htj tMMt zich te doen gehooraanuM dj beveelt en verbiedt m droigl mét nraf eu treedt geetreug j uimir men ment om tioai mcu viceietaai baar duet aiéol zij er met w met gezegd had en met te eggen heeii iwt gebeurt luet van uen kauj van enkele unvertateu iuuM men er aanlreit in eik ge èt Hclup van eewgeo omvang Maar bier werti m u m t groot aanutt l een uilgebreui complot Wie het aange voerde over de grenzen wer ken och zij S jn maar handlanger verlokt door het vooruitzicht op een ikuk iuou voor met ongevaarlijke dienaten zij doen er iele voor en wagen veel Wie aanvoeren verrichten hun arbeid w l ruimer betaald woariKtiiJnlijk dan in gewone tijden maar het ia arbeid dien zij ouijd doen vraehtrijder dte hel dan tegenwoordig heel dmk hebben Wat vraKWi ZIJ ernaar welken inlloud die duizenden pakken hebben in donker Onuu karton met opachrilt kiirKa rtne Zij kwijten zich van hun updrochl nu gelijk zij het vroeger leden door al te geven dit aan t H ne dat aan een ander adree hun Irotu m bel allee te doen komen o i ijne beHtemniiug die aij zonder gevaar en zouder verbod kunnen bereiken Zij vinden het waartH hijnlijk een beetje vreemd dat uu het vervoor zoo druk 18 van een artikel dat anders zeer beperkt kou worden moogegovcn En ongetwijfeld maken Ij elkander spottende opmerkingen oo hun wagen zwaar beiaden rolt langs den urenlangwi heenweg zij erbij loopend en dan een kennis ol 1 11 K aduuaris terugkeert om nieuwe vracht te halen vóór iumen achter tien zien zij even zwaar betaden wagens even geregeld uitwijkund Voor ieeg terugkumeiuie Maar ij allen verdienen een eerlijk bedongen loon Wie dan toch verzenden die groote hoeveelhed n f üeen winkeliertie Imtiiers niet bwcheideu koopkracht en beperkte bergruimten I Waar komt dat alles vandaan V Hel is geen voortbrengael van een reuzenlabriek in de buurt I Uen veraendt het van elders t Is niet allee geheel in or Ie Waarom anders die uitgebreide biislerlijke maatregeleu an onderzoek vuil aaiileokening van naam van den gedresseerde en van hoeV eelheid der zending uitgevoerd door ollilHJrni i Waarom treedt men op tegen de liedtuij welke zich zelf weten al hand angers doch niet op de hoogte zijn van wie zij aldue helpen en dlejien En nu opent zich wagenwijd de poort van het wantrouwen Wie weet wel ke iinam zou gehoon worden ale de ifToote ondernemer van dezen onlzetlendeii smokkelhandel ontdekt werd I Is hij dun nW te ontdekken In dezen tijd van maatregelen voor dit en maatregelen voor dat f Alweer on zekerheid ten opzichte van den ernst lira het kwaad te beBtriiden leta moei ergeiw haperen Wat waar Men verdiept zich In gissingen enkelen doen niHof zij er meer von weten V ór ern gep tijd rerblIjdHen zieh sommige kantonnements coramandaii len zij waren een komplot op t spoof Maar t spoor voerde bulten t kantonnwnent bleek dan te ver voor hun onderzoek Gemengde Berichten De melkprya in Amaterdam Het Volk meiat dat Amtterdam en vtthooginK van den melkprga ataat to waohton In normale jaren worden in da maand Mei de prij overeenkomsten voor 12 maanden gemaakt tuBsohen de boeren en de melkInriohtingen In Uei van dit jaar kwamen de boeien met nieuwe voorwaarden In de eerste plaata moeit de ittkoopprya worden gebracht van 7 op 7 i oeo P r l t r in de tweede plaats OU het nieuwe contract tleohti loepen tot 1 October j l en dan ua men vardar moeton aien Toen na op den eeraten vu deite maand bet contract afliep Miden de boeren dat zy wel melk wilden leveren maar dan niet voor 7 j cent per liter doch voor 8 cent en dan niet lanfter dan tot 30 October a a In den loop van de e maand zon men dan opnieuw over den prgs ondarhondelen Die onderhandelm en wJD inmiddels begonnen Kr ün vdf pwaohen aangeweien door den Bond van Melkvaeboadnn die met vyf vertagen oordigers der groote melkinrichtingen de besprakingen voeren £ r moet nog een onparth dlg voorzitter worden benoemd voordat men officieel aan het w k kan gaan maar de boeren hebben mids medagadeeld dat ijj onvwladdal aan verhooging van den naUn iji niUen eisohen tot 11 cent Kragen de boeren bon lin m ijj ijin vaatbealotsn dien door tedrgven dan lal het pnbliek met ingang van 1 November per liter hebben te betalen 16 cent voor de nowe en 16 cent voor de gepaateoriseerde melk De Texebtroom Naar de IW meldt beitond de la ding van de Texelstroom oit Ifi tXX balen Btaziliaanscbe koffie te Londen oit het stoomschip Poateiro overgeladen Voort waren partijen teenkolen blik en autobanden aan boord De cargo ia op de Anulerdamoche bears tegen molait verzekerd De party koffie die thans op den bodem der zee nut was in Londen opgehouden Assuradeurs hadden de daardoor veroorzaakte schade vergoed en wenschte thans de goederen aan de Amsterdamsche beurs te verknopen vandaar dat op last van de Engelache regeering de balen met de Tezelstroom verzonden zyn De Texelstroom die op weg was van Bristol en Swansea naar Amsterdam ia bet nienwste en grootste schip der Hotl Stoomboot Mg Het vaartuig is met de machinerieën verzekerd volgens taxatie voor 21 000 pd st Een gedeelte der verzekering i in Engeland geploatat Voor gewoon varen is daarvan te Amsterdam voor f 174 000 geplaatst Hetlnolest risico bedraagt f 400 000 voor casco en machinerieën Een publieke maaltijd bij den negers van AbessIniS De koning van Abessiniü is gewoon om eens per week een maaltijd voor sdn tronw volk aan te richten Nadat de onde leenw Menelik wiens dood reedS zoo dikwijls geproclameerd werd werkelgk tot zijn vaderen was weergekeerd heeft zijn zoon en opvolger Jassu dflze plicht overgenomen Op de drie hooprte feestdagen in het land wordt het feestmoal vooral weelderig aangericht De Italiaan Arnoldo Cipolla die te Addis Abeka zulk een maaliyd bijwoonde vertelt hierover hot volgende De maaltgd werd in oen groot op een loods gelnkend gebouw gebonden Op den achtergrond zag men den jongen negus op znn troon een geschenk van Fransche zgde zitten Het eerst kwamen de genoodigde Enropeanen binnen Jassu begroette een ieder van hen met een handslag en een vriendeHjken lach Zg namen daarop plaats aan een tafel ter rechterzgde van den heerscher waar een aantal inlandsche bedienden op hen wachtten In plaats van een servet over den arm droegen zij een zwaard in den gordel waarschijnlgk om voor te sngden Er was ook een spgskaart naar westersch model vervaardigd Deze was door een inlandsohen schilder ontwoffen en stelde een komeet voor die ch met haar reuzenstaart legen een blauwen met sterren bezaaiden hemel afteokende Zes ganzen worden er opgediend die echtor niet zeer afwisselend waren on hoofdcakelgk uit kippenbout bestonden De Europeanen werden het eerst bediend zH begonnen don maaftyd tegelijkettgd met Jassu en den minister van buitenlandsche zaken die aan hun tafel had plaats genomen Het tafelgerei vooral was merkwaardig Naast kostbaar gouden vaatwerk zag men gebroken porceleinen borden en schalen een waren rommel Terwgl do koning en zgn Westersche gasten aten moeaten de Abessinische grooten zich met het toekijken tevreden stellen hetgeen zg ook op zeer eerbiedige wgze deden Kintfelijk kwamen ook zij aan de beurt de heerscher gebood hun aan tafel te komen Nu volgde een komisch tooneeltje daar zg zich volgens de gewoonte van het land de happen door de slaven in den mond lieten steken Het eerste gedeelte van dit gastmaal duurde ongeveer van 10 1 uur Inmiddels hoorde men van buitenaf bet lawaai van een groote ongeduldige menschenmassa Dit was het mindere volk t welk eveneens wachtte om aan de koninklgke tafel te worden toegelaten De nieuw aangekomenen een 5 6 duizend personen verdeelden zich over 80 tafels aan ieder hoofd waarvan lich een hoofdopalener en vier helpers bevond In de geweldige ruimte heerschte nu als sprekend contrast met de stilte van daarstraks een oorverdoovend leven Aoht slaven hielden er zich onophoodelgk mee bezig de aaniittonden van groote stukken ranwvleesch en bladeren van de angera die als groenten gegeten worden te bedienen Vgf slaven deelden messen aan de hongerigen alt terwgl tien vrouwen denlandsdrank honingwater in groote horens aanbrachten Waren deze lieden verzadigd dan maakten zg plaats voor een even groote schare Daarbg gaf de hofkapel met trompetten natten en andere nmuziek instramenten een waar betleconcort Rechtssaken RECHTBANK TE nOTTEHDAM In gevaar brengen van da onigdigheid van Nederland Da SO jariga uitgever en joamalist W N J V D gdorea te Utrecht en de 36 iarige J D oorreapondent van de Daily Mail geboren te Londen beiden wonende te Rotterdam hebben Donderdag terechtgestaan ter ake van het in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is opzettelijk eenige handelingen verrichten waardoor de onzgdigheid van den staat in gevaar wordt gebracht De tweede beklaagde waa gisdetineerd in het Huis van Bewaring de eerste die eveneens eenigen tyd in voorloopige hechtenis doorgebraeht heeft was daaruit reeds vroeger ontslagen De rechtbank was samengesteld als volgt mr H Polak president mrs Van Heiten en Canea bijzittende rechters Het O H werd waargenomen door mr Wolfson subst officiervan justitie Ur J O L Nolst Trenité trad op als verdediger van don eerstan bekl verdediger van 4 n tweeden was mr A W Schippers Van de zgde van het O M waren de heeren K J Kaltenschnee en K H Barthel als getuigen gedagvaard Van de zgde der verdediging was als getuige a décharge gedagvaard de heer A Martin journalist alhier Getuige K J Kaltenschnee was niet verschenen Als tolk fungeerde de heer A M Schnitzler Nadat beklaagden geantwoord hadden op de gebrnikelgke vragen naar naam leeftgd beroep geboorte en woonplaats verzocht het O M voorlezing van het bevel van verwijzing en tevens dat de behandeling van deze zaak met gesloten deuren zou plaats vinden De rechtbank gelastte vervolgens dat de dearen zouden worden gesloten Majoor Tuinen van den Cleneralen Staf woonde do behandeling bg Het O U heeft tegen ieder der beklaagden veertien dagen gevangenisstraf geëiacbt De rechtbank bepaalde de uitspraak op Donderdag 14 dezer ontsloeg den tweeden bekl uit de voorloopige hechtenis on gelastte zijn onmiddellgke invrijheidstelling De behandeling der zaak met welke i om vgf minuten vóór half vier een aanvang werd gemaakt was eerst om kwart over zessen geëindigd N B Crt StadsnieuwSa GOUDA 9 October 1916 Stenografisch Verslag van de Raadszitting van 1 October j l Van de zitting van den gemeenteraad op Vrijdag 1 Oct welke 4 uur duurde zal het stenografisch verslag een zoodanigen omvang hebben dat het ondoenlgk is dit bij gedeelten in dit blad op te nemen daar het dan wel eenige weken zou duren eer dit verslag zon zgn afgeplaatst Wg zgn daarom teeloten dit volledige verslag waarbg ook de daarbg behoorende stukken worden opgenomen voor onze abonné s verkrggboar te stellen k 10 cent per ex Doar nog heden aanvragen zgn ingekomen om dit Verslag te ontvangen stellen wg de gelegenheid tot bestellen daarvan nog open tot Maandagmiddag 12 uur Van de e v Aa dien bestelde ex kan de levering niet worden gegarandeerd daar slechts enkele ex worden overgedrukt Het verslag aal aan de aanvragers terstond na gereed zijn woiden bezorgd Steuncomité Gouda Men mehlt ons dat ook op 9 October geen stenn blshoett te orden verSwnd Regeeringsvarkens Naar wy vernemen zullen ook a i week voor deze gemeente 50 regeeringsvarkens beschikbaar zgn welke op twee verschillende dagen telkens voor de helft zullen worden geleverd Nntsavo d Op Donderdag 14 Dot a s al alhier in den Nieuwen Sohoawbnrg een Opera en Liederen avond worden gegeven door b Qpera en Solisten ensemble daartoe uitgenoodigd door het Dept Gouda der Maat8cfaó pg tot Nut van t Algemeen Heeft dit gecelsohap hocrfdzakaiyk bestaande uit Belgen die door das wreeden oorlog oit hnn land en uit hun werkkring aldaar ign verdreven verleden jaar veel bgval mogen oogsten ditmaal allen de leden van het Departement en belangatellenden opnienw kunnen genieten van waarlgk goede muziek en zang Gtodurende het afgeloopen jaar afn da Heeren Mastenbroek Dirka en van Schalk in Vale plaataen van ona vaderland opgetre den en moditea zij avani veel daering voor bun kunat ondarvialti Seimideos een groet iintèl i oen die voor de leden van het IW tement alhier alsmede voor hnnne ht genooten inwonend warden gtn servoerd al er nog voldoende punt overblIjveB voor degenen diè avtmd als deze op pr a wetes b st Uen De toegangsprgzen zgn uiterst bil Igk gesteld zoodat de financieele iM wel geen beletsel zal wezen om vel i op te wakken op 14 O t a s naar da en muziekavond te gaan Het verdient wel aanbeveling on voor de goede orde in tyds zich ria een plaats te verzekeren Witte BioBooop De Witte Bioscoop geeft als emtt nummer van het piogramma wedir 1 de BioBooop Oiurant met verachilleiHls actneele kiekjes jrooral alt EngeJud Verder een geklenrde natouropnan langs de oevers van de Fasoin een Italiaansche rivier IS fetyk I last is de titel van het hoofdannunai een drama in 3 doelen dat het paUisk tot het einde weet te boeien Ysidt komische films wint Lnnny als Chinees het waarom men moet laoksa of men wil of niet De VoorstelliBg wordt zooals gewoonigk opgeloisterd door gctds viool en pianomaziek De Vlnehtalingenlm Clouda na een jaar uc IS utHton een jaar geieiteu Mi auu uci süiuou UMir aaiutwam uu fn t e muge iroin met uioi uiuwüa omixmu viuuweii uu kiuueieu aut ijeauï bi 011 uioulc de tiurlugsoileude oiuMUciu die iiuu Uuib en uoaraim uu icveii uedj eigd bod y doii oen uuLober 11114 vingbfli uüiuisiituuieiu van Antwerpen ossfli uci Wil püuiscnen sclu ik iievaogea iju de Dowüuers van deae suui ge viuiiii luuii nel iNou xi£n waar se iiojiaiutecue grous hen een veiUge tvijKpiuais boon ioüei Uerinuert zich deze vetecbritivoiijkü dagen ieder herinnert zich ooic uen droüven lutocht bmnou Gouda vss tiiu duizend menscheu lUe bij gedeutlon van at het station waar ii iU groote groepen te zameu sateii uog oeaiigst dat biei geen tehuis voor uen zou zijn om hun moede ledes uu to strekken om te vergrten in den slaap het wee dat over iven wss uitgt rt werden gebracht naar it oeieieit Oim Genoegen dtomééti dog lu een groot vluchtoord w h scnapeu waar alkn worden gevosd en waar voor een groot deel hunner oen slaapplaats was ingericlil lerwgl de anderen dank zij de groote modewerking van de Sociëteit lie Kéiiiue de K K Leeevereenlgiug de Kaashaudel Mij Gouda de Keederij de iljssel de kaoshandel U bijssen eo de Gottdsche Maeluniile üarenspinnerij in die gobouwsn een nachtleger vonden Kr is sinds diien droeven en gedenk woardigen avond heel wat gebeurd Na een jaar zijn de Vluchtelingen in aantal grooter dan op dea 9en October 1911 te zamen wonend in één groote inriohting Het Vluchtelingenkamp van Gouda omdat de oorlog nog voort woedt en bvn bet lerugkeeren naar hun haardsteden onmogelijk maakt De Vluchteliugai ronnen thans een op zich zelf staande bevolking naar de omstandigheden gerekend uitstekend gehuisvest en verzorgd een geordende gemeente op zich zeil Er is in dit eene jaar ontzaggelijk vee voor de Vluchtelingen gedaan door bewoners van deze gemeente zoowel als door de land £ geering die de mooie taak der verzorging dezer menschen geheel vrijwillig op Bch heeft genooien Hel is thans nog iflet de tijd om daarover in den breede uit e wilden maar toch moet hel op dezen g deidcdog worden gezegd dat het beotuur van het Vluchteiiugeidtamp dttt van af den eersten dag dit mooie werk van mensrhenlieMe heelt ter hand genomen en met groote ambitie tot den huldigen dag hee l geleiit dat dit bestuur en in de eerste plaats de voorzitter es de secretaris van de Commissie van Toezicht de beersn 1 tJssel de Schepper en W A Hoyng daarvoor groote waardeerlng verdient Wauueer de Ojd gdtomen cal zijn dat de Vluchtelingen kunnen terugkeeren naar hnn vaderland dan zal hun verblijf in Gouda hen ongetwöield In de herinnering blijvett als een lichtpunt in dezen donkeren lijd viff hnn leve Huldiging van Mevr IJesel de Schepper de Ridder In de Naaiklaase bod zich hedenmorgen te 10 uur behalve de lijksche leiding uej Esiels en ile heer P de Pooler hel goheele perBoiieel der Naai en Breiklasse verTOuigiI om a n Mevrouw IJseel Js Schepper de Ridder Ier geaegenheid van de éénjarige herdenking van il komst der Belgische Vluchteliogen Ie VoordeBeixIsclickrtKseevMseiien l De winter nadert Ons grootste genoegen ware aan een duizendtal behoeftige Belgische krijgsgevangenen in Duitsche kampen voor den winter een postpakket met winterkleeding op te sturen en dat van heden tot einde Oi ber Deze pakketten hebbeli den volgenden inbond een onderbroek in gewold trièot een borstrok in gewald tricot een paar bonten winterklompan een wolten sjerp en daarbg wollen okken Gaarne ouden rg voor die gift de noodige gelden inzamelen in alle bekende hulpvaardige steden van het 00 bg uitstek menschhevende Nederluid en doen daarom een warm en dringend beroep opallemenschlievende harten en wg twijfelen er geenszins aan of onze oproep zal met geestdrift ontvangen en aangehoord worden I Voor de geringe som van f B I tan een ieder een gelukkigmedemensch I maken van een hulpbehoevend krggsI gevangene en deze tegen do guurheden I van een strenge winter vrijwaren I Zendt daarom allen die medewerken I rilt awe bijdrage aan het InternatioI naai Liefdewerk voor Gewonden en j Krijgsgevangenen BelgischeAfdeeling Parkstraat 73a Den Haaj I N B Wg venenden de pakketten nit naam van den milden gevor en I sturen hem iiet ontvangstbewys van I den bestemmeling aW bewijs van hare dank 1 tod I bieden 1 lam Mevrouw llssel de Schepper I t Ridder vergezeld van den h er iSüd d Schepper de Naaizaal I ig lr l waren de nagenoeg 400 1 JSwen 1 meisjes allen aan de 1 IStalels gezeten Nadat Mevrouw 1 lel de Schepper had plaats geno 1 2 werd zij door oen der kampbe M in zeer hartelijke woorden toe I ehiken en werd haar den dank braibt van heel het personeel fMf hel vele dat door haar voor 1 Ir Belglsfhe Vluchtelingen is gedaan f 4 Ier verlichting van hun groot leed Is ter verfaelling van hen en r hnlp en bijstand in den voor B gmchapen werkkring jys bef iiuiering aan dezen dog en ilf bewijs van hunne sympathie wu d lia oevrouw Ussel de Schepper een j den heer Woerlee ontworpen en t de firma P van der Want Gzn jMevoerd keurig tegeltableau aange voorstellende een gejucht op t4 Goudsche Kamp dat versiert met jf Belgische en Nederlandeche kleubC op een tolel was geplaatst De plechtigheid droeg een zeer indu karakter N lat door den heer I IJesel de géepper namens ijife echtgenoote de kalile aan haar gebracht dankbaar RSB aanvaard bleven allen nop enigen tijd gezellig te zamen waarbg tea duidelijksie bleek welk een l oede geest er in de Naai en Breilimer heerflcht hoe tevreden een l r in die omgeving is en welk fa aegenrijke instelling dese klasse Joor ie Belgische vrouwen en meiata UI hel Kamp is SX=OÏ3T öonda Vooruit Voetbal 1 Het wodstrijdprogramma van den 1 Ned Voetbal Bond afd D voor de maanden October en November is als I volgt vastgesteld 1 10 Oct TOP Olympia J M Coeland OondaLVV J H Poelmoijor I Sportman Alphen 1 W J C V Paassen 1 17 Oct Olympia Gouda 1 LVV Alphen 24 Oct Alphen Olympia 1 LVV Sportman 81 Oct Sportman TOP 1 Olympia LVV 7 Nov Sportman Olympia TOP Gonda Alphen TOP 3onda Sportman 21 Nov TOP LVV Gouda Alphen 28 Nov Olympia TOP LVV Gouda Alphen Sportman Do 2e helft van deze afd is neg niet bekend 1 klasse voor Zondag t Hercnles HFOi VOO HVV DFO ÜVV Haarlem Sparta HBS Quiok Morgen hebben dus hier twee wedstrijden plaats nl TOP Olympia en Gondo IJ V Het terrein van TOP aan de MbOwo Vaart ia echter nog niet gereed en bespeelbaar zoodat de wedstryd morgen op het Sjiortterrein zal gehouden worden TOP zal morgen vermoeden we wel weer een extra elftal in het veld hebben terwijl ook Olympia wel alle krachten zal inspannen oodat een spannende wed1 strgd verwacht kan worden Gouda I ontvangt aan de Kaï emelksloot LVV I een elftal dat vrij aardig in elkaar sohgnt te titten waardoor Goud oen zware wedstryd wacht Sportman gaat De Bioscoop Salon Gooda Vooruit i qwnt deze week met een opname van 1 et Panama Kanaal Als hoofdnum 1 ier wordt gegeven Conlisaenkoorts 1 BB zeer boeiende dramatische film I lit het Artistenleven met aangrgpende Itfereelen Verder een tweetal aard ge Ipmediee waarvan vooral De Verijdelde Vlucht de lachspieren in werking stelt Een goede explicatie bg het loofdnnmmer en gezellige pianoma I lek veraangenaamt het geheel 1 De Connen opvoering I De opvoering van de Opera Car I en door dames en heeren leden van t Amohi Spoel met meidewerking im eerste krachten voor e hoo d 1 i t U B welke aanvonkeli was be psald op 4 Nov kan op dien rfa tam niet plaate hebben doch zal I l4 Nov bl Jtaas de aankondiging in het ad I ïeSttüegedeelte worden gegeven op 1 l Siisdsg 9 November a s 1 I Mere bij7 Oiid be len zullen spoe I I Ijg Jlirden niedei oib ld I I Boskoop I lu verhuiswagen geraakte gisteren I Of liet Gondaobe Rgpad te ver langs n kant van den weg hetgeen tot r lg had dat de wielen wegzakten twee men arbeid was het gevaait I weder op vaitan bodem en kon de L nis worden vervolgd I Rectificatie I In het Raadsverslag opgenomen In I litt blad van 8 Oct ia op bl 3 lae I tegel gedmkt I De heer Guldemond zegt met den I Voorzitter van meening te verschillen Telegraflsch Weerbericht ra het Koninklgk MeteriologisohInstituut te DE BILDT Hoogste barometerstend 768 4 te Bmonnd laagste barometerstand J67 4 te Karismhe g Verwachting tot den volgendffffdag 2wakke tot matige Oostelgke tot iUdoostelgke wind nevelig tot zwaar hwolkt waarsch gnlgk eenige regen aMde temperatuur I lees De hea van Geldenn egt enz INOEZOllinEN Buiten verantiMorMijkhad der Bed EEN VERGELIJKING SLECHTS Hoorn een stadje met pl m IKX inwoners if f X M weinig of geen industrie heétt op vdoretel toor l we Salrisre eiing gekregen voor tr C m aaSijke us Q o u d a een bloeiende stad met pl m 25000 Xilteère ter Irie heeft ook de Salarisverbetering van de lagere onaerwij ers utr wT ns zien ol wa n r wee hetzellik doen dit hetrellde is HOOBN Oude regeling Atavangssalarll f üM i erhaagiSgoB om de 2 M 50 8 i il 50 8 verhoogingen in 20 j I 400 aiimurn na 20 jaar I lO iü N i e n w e regeling wa g8Balari8 I 700 M ingwi osa de 2 jaar i f7 f m imum na IS J a a r I i inO aardige verhooging dien naam waanl GOUDA Onde regeling 50 m lOM rhr ron te i 10 verhoogingen in 2K jaar Maximum ii4 2 1 Nieuwe regeling Aanvangssalaris r 2 verhoo ngen om de J Mft 9 verhiogin n in 25 jaar 4W Maximum na 2J l f Een dooie musch want noch aanvangssalaris noch maximum wordt verhoog en de l iO verho tng van de oS 4 mr o teruggenomen n verhooglng gij logesoadea Mededeelingen Peluehe Manteto toiir éu HorH Mairtala IUtraksm Maii als ao tat 140 ojd laisg Caok aw a laa a t oMvislaMta Daiwas ailM In hwHasigaHaaa graat kausw MrhsmriMa Bontmantels en Pelterijen uHaluit d la batromabara Bairtaaarlaa Qebra Lampe Rotterdam Hoogatraot 347 k 40 T il P l pd 1 7 0 110 id Se oort p ItX pd f l 7 1 1 1 75 Appoten p pd i IJi ct j id p ftia lie i A i l I eren p i l 2M cl Meloenen p st 12 et Druiven bliiuwe p pd i iK n cl Kipl ren p lOll t 8 r l a GO Kaasmarkt SCHOOXHOVEN o Oct Aanirevotrd S3 partijen J50 atiiks wegende p m 4400 K ü ïoudscbe kaas ie soort I 6ij 63 id zwaardere f t id ae soort t 6 t 64 id met Rijksmerk f I Alles per jo K G Ilafdel seer dug met conditie Laa t8te Beribhten Aan bet Westelllll Front 1 PARIJS 9 Oct Het communiqué I van gisterenavond luidt De Dnitschers 1 hebben heden na een heftige beso ie1 ting een kraohtigen aanVal gedaan op 1 Loos en zijn toegangen van het noor den en het znidon doch worden to aal 1 teruggedreven met zware verliozen 1 Wij liebbAa in hafntpgna Mkr I nieuwe belangrijke voi ringen ge1 maakt ten zuidoosten vao Tahnre Wy I kregen vasten voet in dé versterk ng 1 genoemd Trapeze Wy ve verden ver scheideno loopgraven en 2 forten die I de vijand nog bezet hield welke ge 1 legen zynitt het vooruitspcin eudje1 deelte tegenover zijn tweede linie Wij 1 hebbeo 300 Dnitschers krijgsgevangen I gemaakt en een loopgraMmortier en I eenige machinegeweren veroverd In weatel k Argonhe in het Priesterboseh I en in de Vogezen hebben artillerjeI acties plaats gehad Aan het OoltalUk Pront I WEENEN 9 Oct ofBcieel De I vgand viel gisteren op het gehele I Oost Oaliciaohe en Wolhynisch frdat I aan Zijn onder groote krochtsinspaaI ning en ammunitie gebruik gevoerde 1 aanval bleef zonder suflOM Aan de I Bes arabischo grens en op do hoogte I ten Noorden van de Dnjester on aan I de Strypa mislukte een sanVal van do I Russische stormcolonne vtx r ze aan I onze hindernissen kwamen Ten N W I van Tarponol drongen do Russen op I twee plaataen in onze loopgraven bin 1 I nen doch werden door do toesneIt de I I Duitscha on Oost Heng versterkingen 1 I bedenmorgen weder teruggeslagen I Een dergeiyk lot trof den vijand bij I het ten N W van Krzemieniec liggend I dorp Sapanow dat gisteren als middel 1 pant van verbitterde gevechten td kens van bitters verwisselde dooh 1 nu weer vast in ons bezit is Evanaoo 1 wierpen wfl ten Z W van Oioikaovar1 machtige RussiBcho sttijdkrachte In 1 een handgemeen terug waarbB ket I infanterie regiment no SSanhetland weer infanterie regiment TwAagannc 1 31 bB ondor op den voorgronif tijden 2eer levendig werd ook ten Z van 1 Oleika gevochten Tep N ea ten lj 0 van Motki wonnen ze door onze tegenaanvallen opnieuw terrein Wij ontrukten d n v nd de dorpen Lisowo o Galusia In totaal werden in de geveciton van gisteren en eergisteren in Wolhynie ongeveer 4000 Russen g vangen genomen De tegenstander lead seer gr x t varliaisen Aan liet Italiaansche FronL WEBNEN 9 Oct Tegen de hoogvlakte van Calvaria ging de tegetI stander gisteren namiddag op het g I heele front met sterke strijdmachten I tot nieuwe aanvallen over die evenals de vroegere bloedig afgeslagen werdof I B zonder hevig woedde hot gevecht op I een van onze steunpnnten ton N v I de Marionaberg Hier bestormden drie I vijandelijke bataljons dicht opeen vootuitdiringend door OBM vernielde hiadernissen binnen Zij werden door afdeelingen vtt het Oost infanterieregiment no R met de bajonet eruit geworpen De geheele aanval eindigde met den vlnchl der Italianen 1 llBBni BÜtHlMl