Goudsche Courant, maandag 11 oktober 1915

i u uS 11 Oei IJe JlurBiBgl usi vcrueeiul uit Uoek arest d d t uci ue iM ud vau Nauoaate kieuhoHl welke er naar ausdt de Koauicnitirs oDder lloemeeiwich ge Ieurouguu Oie lu Zeveuburgsn wonen üwtl ecu teik rale unie gortlchl waarin getgkuuonige Uoemeeosche vereenigingeii Ouiteu nel tand zicu aansluileu Na raadpleging van de iwlen uic beoooriïfi tot Uc couservaiieve euconserv atietdemocraiiscae partijen beeiide bond een loauileet migevaartbgd waarbij verklaard wordt dat meu deregecnng zal steuuen Indien deze denoodige stappeu doet om deKoemeausche nationale wenscheu Ie verwezeulyken UhM Ongeregeldheilen te Aken t MAASl Rlcm 11 Oct Part ItHnaud die hier gisteren uit Aken aankwam vertelde dat Zaterdag op de markt aldaar ernstige ougeregetdtieden plaats hadden Ilaiidetaars vroegen z r hooge prljztm Voor boter waarop een aantal uiarktgangers in woede ontstoken o ve k buitengewoon hoog opgedreven buIcrjirijzen hardhandig legen de verkoopers optrad Sommigen hunner moetcm war men zegt min of meer ernstig toegestakeld lijn Bulgarije en tïriekeuland ATHENE 11 Oct Onze correspondent verneemt dat de Ki selache gc zant den lekst van A g eime ver drag lusHchath Bulgarije en de centrale imigeudheden heelt ter haiul gesteld aan Uinister Presideot ZaimI toen deze als hoofd vau het kabinet optrad Het verdrag zal vermoedelijk Maandag in hel parlement aanleiding goveii tol een ernstig debat Ooudsche kaaa ic toon I 8 jo kl zwmdere t I ü leioort 16 $ 167 id raetKijk nMrkf69 f ji Allu per 50 K U Handel tier Ing inkoaii teu op f ItJQO alzoo batig satio op fl9S 98 Verder niets meer aan de orde of voorgesteld zijnde werd de vergadering gtHlotea ht rAi air wuron de thitWihiTii I e HtaM vau Wag iniliulrr ai uur rablnet l mHM da kiininii zierlMr i iri eiw die tiiCKn liM rolk tijn garCM utlta it nail ii l kleurMi vm Bulgarije werilrn vwrwimtM om aial op de KudiK ltF Ie K lljken At die luaatreftleii wljieii er witfnuuil op hue rfiandlg de vnlkMi en aH i t uveiiover O Uirli tand iM in de HtreeK vati f liiltp 0 pel roepen de boeren tot ie rmervieleii vei M niet Mgen Kneland ï e ftevrdklftff aan den Donau oever wonit Kedwori en om loopKraveo aan Ie lefcicen liericbleB uit Bulgaaraelie iiroD heveatlgen bti M dat in bel i tilKaarHf be leger de osteyredenl eid MtiJKt met bet oof op een eventueeian iipiiiaraek legen Kueland Het la nogoliih dM Keniinaitd en lUdljalairoI p ifleerderiieid van b H branie ge wonnen hebben voor een oorlog IeIfm Kervie maar dil i onJiiogell k wannoer deae Ruelafid Kou Keiden Veel KuMiw bginiinde offirlereii wer deir awr de itivlaie t inemildahln iivergeptnnfMt en toen de e dlvleie vnM ta nle dal xe niet legen Rneland xoti optrekken werd ie naar de lliHnne Tu e grene giBondeii rie RuMdMhe nota en d nitffave van iHplomatieke doruinenten waar IdJ een bialoriiKli overiiebl werd ge geven an de overeenkometen die Inaerhm Kualand en ilulgarije ge ftoleit xl n mak n dan blnnenlawlaelien loeMtand nog meer geHpannen X e ontwikkeling daarvan in de aan getlulde rlcbting lielooH geen atifttee voor de planhen van Ferdiikaml eti lijn HomlgMKttilen In MliklenKuropa Hel lol van Turkije la voor Hulga rljo oen atw hrikwekkeml voorbeeld voorwerpen aU ballen aai wonba daa in het MiHpan tevent worden m grond 4 gzeren ringen j nada Kel d Bat het kabinet wordt gealoaakele minnien dicht in tiid men eon lawaai van bellen JT Ifa weder opening va Jr jan heeft het medium het a luim y Wrübair torwyi het publiek zioh f SIjaS de zegel op de koorden SaM aden zgn Waaraan dit grenat in rbet niet wg zonden dein ijMi kunnen toaichrgveneven iinulaire gerii kl tol de kaas exporleuiw Met is geMekeo dat er oog kaan vrrkiKlW wordt aan Hallen die in loniMKtle taan lot de Vaamiooie Veniiw wdMp Itoler n Kaaahandel voorbran M J Kaadeveld te Anwtenlam WIJ geven allen esporteurx en groa iere in ovarwaglaf bij bet verkoo pen vau kaaa aan winkelieni M ed KleeM Ie Ipveiwi aan ben bekeiuie terirouwde firma Indien bliyil dat iHrerl l iniiirwl aan een der firma gele erd wMrtll welke voigene onM tnMietieelingen va iMt hetrekken van knnn uilgeelolen zijn komt de etreffemie exporteur of gr j eier hierdfKir In inoeiNJkheden Wij vemietden hieronder de fÜU len van de N V Boter eh Kaaaban lel v h M J Kaadvreld Ainelerdsm Ie I elledwanwti at 6 filiaalhouder B Bouwman Klnkerxlraal f D Wielick Kinkerelraal 187 J r de iraal De lercqWr It II B Kasdneld v Limburg SiinimiKraat 29 A H Pielage 2e Hpaarnrf Dvaraalreal 18 H Hneoier l an p N iexel 20 C Ueyerinek KI KattenhiirgerMraat ISb Y Rijker Tiaar I nteretraal 1 M mi F Prin Javaetraal 10 fi Haadevnid Dap perjilein 15 H B Raadevold lopen eg fi W W van Vliet llaarleroiwrdijk 9 R Krot en Nienweodijk 12 I A Hendrirk RoNerdam Binnenweg 90b A ven Klaveren W Kruiakaile 62b J lie iraaff Onudsehe Weg O J v il rinai Siev Hoogendijketraal b F van Wee Jonbertatraal 4fa H v d Ilont en Rerbthnlelaan th F Melae I eiden Flaarleinmerttraat I3 fltianlbouder II F Jagerman rwft Voldertgraehl SI lillaalliouiior 3 Brand I lreehl I nge Rllaabethetraat B lillnalhouder H O Reeaen Amenrfoorl I angeatraal 89 lilnalhouder W Bi T O I Ülympta 1 3 tip bet UporUsrreiB had giatwaade wedatriid f O P Oljrmpia plaats Zooala wy Zaterdag reeda vermoeddeo had T O P werfcetijk vooreen verraeaing voor deae onlmoetinggezorgd een drieul nieuwe gezickleu inerktea wij ln het elftal op Ulynipia itad ala nieuwe epeler voordu eiziwn de middeavaor van Weel oudkeeper van H V V De elltallea zagea er daaidoor ala volgt uit T O P Lankhorat van Gila O de Wilde Kraneveld Elferich Cool d Saodeu Koeniana lipaa Ja fter Weil de door de uMlkbaadelarea eeboudcns Ie betalen melk pri ii afhankelijk ie van twee tm 1 de prijzen vaa bet veevimja en den kaaaprije De voederprijin ln vergelding met dea winter mt zeer g ta t i g en w igea volgena j vedioBdei allhaas eeo inkoojipA vaa de melk van 10 ent per lii waarby de BtOitaaBielana zich a den neodeggea doek verkouppife aan het puhUet daa iqp 1 1 eeni ft liter zou moeien woriien geateld ft groote meerderheid der leden vaa Veehondaravereeaigiag ia benid lil cent per liter genoegen Ie amn maar h is te vreezen dal in baid met de kaaaprijzen enkele la den een hoogeren prijs zullen iaAtt evenals da zoet verkoopers die nn lid der Vereeniging lyn Bovendieo doet zich de osMtaoég beid Voor dat de zo verfceopn éti zomers w èi I maar des wiat a i e kunnen voorziAi in de behoefte v Ooiida aan melle voor de coneiaapfie von de dageiijk noodige boeveelktfj van pl m 71X10 liter kunnen zij il winters slech 40Ü0 liter levaran Im restant moet kom i van dh vaekia dere die alleen s zomeru kaaa ta ken De leden der Veehoudera Verwnl ging stdiea zich wol ia waar vwr door intenaleve voeding van lua vee en door het aantal koeien p Mil xooveel mogelijk uit te breiden dt Ie leveren boeveelheid zoete meiktp Ie voeren maar de kaasprijsstij ió blijft een groot gevaar De tegenwoordige prijs van fion ache volvette kaas nu 66 cent straks nog hooger staat geltt met een verkoopprija van de laeü van 11 11 12 cent per liter Hiiimuitzicht beslaat dus dat de kttt makers voor hun zoete melk 12 ieil zullen vragen Ett dan zou de ver koopprijs door de raeikhandelami u nurlijk ook op 15 cent moeten watilen geete d waardoor de melk voor velen onbereikbaar voedsel wordt In verband met het hooge hdaag van melk voor de volkitvoedlng vwi door alle aanwezigen veehoudert V wel als melkhaiidelaren dan ook aangedrongen op eeo absoluut oH voerveriiod van kaas naast vaslaM Ing van een maximumprijs voor melk De Burgemeeeter nam op zich eei Ml ander aan de Regeering mede te teelen en naar aanleiding daarvtadt voorstellen te doen die hy noodlf 7 nv achten Dr C ö N de Vooyi benoasd tot gewoon hoogleeraar in de Nederlandtohe taal en lettarknnde es hit MiddelNederlandteh aan de uaivenr teit ta utrecht aal Zaterdag 16de r ten 2 nnr n m in het groot anditoriiia zyn ambt aanvaarden met het houdM oener redevoering in de Nedartandii taal Laatste Beiicliteü Aan W de Baa aanufitner alhier is door B en W gegund het verlMuwen van het oude Postkantoor tot Heerenhuis Op de lelf M nllin van hier naar lieenwijk is pl m 700 meter koperdraad ontvreeiod zoodai hierdoor veel sl ring ontstond Door de politie al hier wordt een nauwgezet onderzoek ingcBWd Oudewater Vrgdagavond werd in tegenwoordigheid van Burgemeoiter en Wethouders de landbouwwintercunos geopend Ook hiorbg doet de mobilisatie zich galden tlechtt een elftal leerlingen lieten zich intchrrjven Ala leeraren zullen weer werkzaam zgn de heeren H Anker alhier en P Lamree te BeaaclMp Aan het WestdWi Ftoitf PARUS 11 Oct Het communiqué vau guleravoitd 11 uut luilll V ii niaakien opnieuw vurderingeu ten Noord Oosten van Tahure in Champagne en veroverden door een achilterendeu aanval nog een Duitsche loopgraaf ten Zoid Uoaten van hot dorp Tahure In België Aftoi in de Argonne en tufflchen de Haas en Moezel artillerieduels Levendige geveehteo met loopgraafiaortiereu werden geleverd in het district Lahona eu by de llartmannsweilerkopl in de V ogszen Vlieger aanval op Qeot Zondagavond omstreek 6 uur warden de Duitsohers in Gent eu omstreken yorontrusl door een besoek van eenige vUeginachiaes der geallieerden Een hevig vuur werd op de vliegers geopmd Van de ZeeuwschVloanische greiv werd de kanonna d die geruinwu tijd duurde gehoord Ook het geronk der motors van de vliegmachines kon meu goed hooren Keer op keer spatien de granaten als ecu lichlster aan de Zuidelijke hemel uiteen De aanval geschietU tijdens mist De resultaten zijn nog iiici Iwkeiid Sanwom Backer V Weel Doym Mooyaard Malion Wagner Houdijk V Hereon Jttngling J Wagner Olyropia uitder vrij grooie beiangwetiing uii nei puiMieK irapi i u i eeu k ar ier over lya oiigeveer ai j enig i ewi en weei geirap en direct uaarup eeiHge goeoe ouuvaiieu vau uiymp a oie op nieia uilioopen ijan ueKieit i D 1 zich en bet apel guMi iuitg£ituierbaud gelijk op met een oitH le oiKKcnneu ineerilerheid van uiyuipie locb ia Olympia ovor het gefleei met üijzouder op dieet en vooral lu de middeniluie vlot het niet Ook wonit door byna aile epeler te veel gerekend en geepeeid op den uiiddenvoor die boewei tacliech epeler genoef en goed werk doende Ie vee in de gaten gehouden wordt om Ie kuuneu amiren Daarbij ia de 1 o l acWorhoede goed op dreel terwgl iM k de middeiilinie zich danig ween 11 un voorhoede ia met zoo bijzonder doob wij hebbeu er zoo dikwijle reeda op gewezen hun uitvallen blijven gevaarlijk zoodat ook Wagner handelend moet optreden Aoti veratrijkt de eerete helft in eteeda grooter wordende apanntog De Iweeile faelft i egint met een ze nuwachlig gelrap van Ulympia en een oneiuiUBg aaayailen van T O 1 dat wel etm l wartler lang een druk op het doei der blauw witten weel Ie oefetien Oiympia s middenliiMe en backatei zijo niet meer op dreef al ia er bij ieder gevaar ateeda oen reddende voet en ai weet Wagner zijn doel eohoon te houden Eindelijk komt Olympia weer eena loe de blnnen peiere verwaarloozen de vieugeie niet meer zoozeer en Duijm weet hel eerete doelpunt te maken Ken enthoueiaat gejuich gaat op roaor T O P trapt af drijft door f een gewarrei voor doet en Jaepern I maakt keurig den geiijkmaker Oe juich bij T O P verahigeidieid aan lie anilere zijde Olympia pakt e hter weer niet frleaehen rooHBt aan Hel pu bliek roept ateeda meer om het winnende punt Dui laat zich verteederen en zendt dea bal keihaid lange Elferich die In het doel heeft plaata genomen Wederom groot gejuich dal lUet tot bedaren achijnt te komen tot ook van Weel voor een mooi doelpunt zorgt Even later fluit de echeiiliarechter miaechten de eenige kalme op het hoele terrein einde en heeft Olympia met 3 1 welverdiend gewonnen Hel waa een spaniunide weiWrljd waarin do overwinning niet IH cadeau gegeven Ilouda L V V 1 1 üp hel Uouda errein apeelde L V V tegen Gouda De gaalbeeren mi len Tamae en van Eijk Direct na den aftrap nam Gouda het epei in handen en ondernam menJigen aanval Langzamerhand kwam k L V V loe en met een kleiae meerderheid van iotida gaat het apel gelijk op De Leidachen zijn echter gelukkiger en na een algemeen dringen beeft L V V d Va de runt dat datgene wat tazien goMB werd in alle opzichten beziensSffd waa en het Ooudsche publiek m at jBiwia van verzekerd ign dat yi i den tyd niet aal betraoran M H waderoptreden van het altatar Chambly de intoraiiaate iMntiHinE opnieuw te gaan bgwonen Boshoop l verband met een door hetBotiMiek Bandelicomité aan de HolMi Uaeren Spo$nregmaataobapd g w i e h t venoalc zollen van af 16 S l IW aaa de balt Ooawtluia woriit fi rMb r gaataid aakaie rei taatn en eeadaagaoha ratourkaartan Ml buortverkeer 2e en 3e klaa naar lllneer Bagage en rgwielen kannen dan na deae halte evenaant rachtstreekt nat Aaltmear worden bevracht Opgave van Penranen die zioh gedurende de week van 2 Oct tot 8 Oct in de Gemeente gevettigd of deze verlaten hebben fferMsriGnxiT 3 3 ii Volmer uit Almelo in Lf IWilaweg 76 W M H Dongelmi uit Oadenbotch in Raam 338 J u Roaioft uit Amtterdam in Qouwe 158 P P di uit Zegwaart in Raam 180 J F Noorlander uit Waddinzveen in Bleekontingal 18 U Egeter uit Delft in Crabethitraat 64 W Waltz uit Veenendaal in Snogitraat 19 J Kranendonk uit Rotterdam in P C Bothstraat 65 J Bak uit Bergambacht in Kamemelktloot 88 U van den Bor uit Oonderak in Nieuwe Haven 76 A M van Leaowen nit Sohgndel in Boafekade 141 N L de Nooyar uit Uoordracht in C Ketalttraat 37 L K Dekker nit Oouderak in Karnemalkiloot 10 en J Franken nit Soett in Krngeriaan 43 VERTBOKKBlfMJf 3 T van Driem uit Grabelhalraat 50 naar Hoenderloo C ZaaTuit L Tiandeweg 67 naar Botkoop Laag Boakoop 52 W Th Melobert nit Raam 125 naai Waddinxveen U Bierma ait Qoawo 9 naai Amtterdam Tranivaalstraat ao O J Ri nant uit Kragat laaa 41 naar V atergraaftmear Kerk straat 21 A van Udea uit R vaa Cattweg 41 naar Ouiemborg H van Stegn uit Bogen 71 naar Uottardam Ooateinde 28 J A van dor Lee uit Au het Ootteiqk Front l i l KUt itAO 10 Oct OHlcieel i ij ttiga geen vijamieuijke aciiee Een iiuttsche vlieger heeft bouuueu geworpen op het station van Mitsiiai ten Nwmien van Dunaburg lu een gevecht btj i oclüliua i men wij ruim t iU gevangenen en veroverden mai bliiogijweren GisieraD ia den gehoeieu dag verbitterd gevochten bg i arbouiiowka en Pochilina Tegeo den avond verflauwde de stryd Wij ontruimden tem slotte bet dorpllarlMiitnowka nadat Aij herba delljk 111 onze handen en in 3i8 n deavijand was geweest Wij maakten 25Üman gevangen on veroverden zevennuushiiiegewereii De Duitschi rs werden na een aanvankelijk succes by i ochilinu ten Oosten van hol dorpgestuit Ten Zuld Weaten van Dunaburg Hchooi onze artillerie een Duitsoh vliegtuig neer Aan hel front van Ounaburg lot de l rtpet niet van belaag Ten ffoor ien van Likhuvitohi ffrWiiffu uafe verkenners s nachts in de vljandelgke loopgraven biiiiien en namen l Vi man gevangen en doodden 200 nmn en drie officieren terwijl zij zelf Hl v hts man verioren Ten Zuiden van de l ripot bezeilen vijaiidelijko afdeellngen het dorp lïerenaja Volia nabij hel dorp Pajon Bij Novo Seiko aan do Styr b iven IVharlorysk slaagde de vijand er in oanr don rechteroever van de Styr over Ir gaan Bij Milirhef leii ZuidI losten van Kolkl duurt de atrijd voort Ken vyandeiyko tegenaanval bij iaraimowka Ion Zttid Ooaten van Mairkef werd algeslageii Ten Oosten van Buczacs werd de vljawl die 1 nns aanviel door onze cavalerie over all n © n gieiTwongen Ie vluchten waarbij wIJ ongeveer 150 krijgsgevanl£ Hien maakten Aan het ZuliMijk Pront Tnrkache vertterkingen naar Bnigarije PARIJS 11 Oct part Volgent oen particulier bericht hetwelk hier ontvangen it kwamen te Burgaa Bulgarye treinen met 40000 man Turklobe infanterie aan Deze troepen sallen naar Varno worden overgebracht Te Rnttohuk hebben Bnigaartche militairen geweigerd naar de rviache grent te vertrekken In varband hiermede ontstonden ernttiga oniniten De Oottenrykache ooriogilaening WEENEN 11 Oct Do Keizer heeft bf de Bodenkredittnitalt voor 10 millioen op de oorlogtleenilig ingeteekend De itad Weenen die op do Ie en 2e oorlogtleening voor 58 millioen inteeksnae beeft op de derd weder voor hetitjlfde bedrag inga Bulgarije en Bameni Londen ii Oct De Daily Tel vcriKïcmt uit Boekarest dal Bulgarije aan de Hoemeenscbe regeering verzocht heeft den doorreis te bevorderen vsi Hmil Buiitaren uit Dultschland en Oostenrijk l e verlegenwmir lligers van de geallieerden drongen lij de Hoeméeoeche rsgeering er op tiaii ilttt ili e zich ervan zou verge wUwcn of deze lieden in werkriy hcld gwii Dultacbe officieren waren Hbid Slnzxeri lejxx WmMInxwmii U de vergadering van den Baad daer Gemeente gehouden op Vrijdag j l waren alle ledeo tegenwoordig Allereerst werd in behandeling geno m het verslag der laatstgehouden ïergadering hetwelk onveranderd crd vasigeatetd Nadat mededeeling vat gsdaaa van da iDgakoram akten stelde de Voorzitter aan de orde wu verzoek van A 11 v d Sterre uuimenier om vergsauing tot het maken van eto tweetal walereto en voor eeo paar nieuw gebouwde woniogen aan den Kerkweg staande lao den noordefijken berm Door den Kud werd hel verzoek ingewilligd o i k gebruikelijke voorwaarden d I ikt de sloepea op dezellde wijze BoeMi wordea geplaatst als indertijd iiHkled met de walersloepen vóór k kakKB van de onlngbouwver iilll lll Van mej S A Uerinaii MM as ingekom i een verzoek It Hfviil ontslag als assistente bij t tiricrwljs in de nuttige handvaten aan de openb lag school D Alar leuoeand ontslag werd door iK itoad eervol verleend met ingang na 1 Januari a a Ingekomn was voorts een adresvau K Kazlus en anderen omdaamtrlliiig van een steiger aan deWllliolniinakade alhier ten dienstevin passagiers goederen vee etc IHI oilres zal niülar worden behanileW nadat eerst B on W hieroverajn gahooid Vaa G OlthoU IbMta wKnaohtig ie lravenbage was iugekoQien een veiaotk on een gedeelte vau zijn oanr Itgln den Hoofd Omslag wegeii emk Dnor den KaaA want de ge vrtigde oBilieffiug verleend over B wandou De aanslagen vau D Groaoeai H A BuiJiorst A Wageos eU ln den Hoofd Omslag dleostlur 1915 werden geroyeerd Op hel adre van de afd Waddinx der H D A P om voorden Mdeu wtnier levensmiddelan etc Wa vetndndtrde prezen beschikbaar e Itdiea werd door den Raad al i d beschikt Ook B CU W afwijzend geprueadviseerd i m J y l Begoeringa V Htoveel mogelijk wordt gedaan irijzen der levensmiddelen etc n mogelijk te doen blijven Of een reeds in een vorige ver fwwing ter sprake gekoaea adres ke Invoering eener verplichte wln woiting werden door den Raad termen aanwasig geacht daarop gaan B van Rijswijk waterechip n gemeentetxide den opzichter tonnier en de Gemeoote VeldiTr ordt in verband met hun JJ o adrea eene gratificatie f f d voor dit Jaar en salariever in 1916 hoofd der openbare lagere school fJMd door den Raad benoemd de H HMllnga hoofd eener open hooi Ie Liendsn jT ïMWd werd het Kohier van 2 w den voor gewoon lager onZ September tot een beS 1134 10 en voorts hel Ko w VOO uitgebreid lager onderwijs I a dJ D K P P B rooUng van uitgaaf wordt Oorlogawinatan Onmiddtllyk na da inaUllatia der StMtaooramiaiie voor het ontwerpen raa iMn ttjdeliike belaatinf ran bnitMgawoM oorlogawinilen heeft die otmiiiitiai onder voorsitting van dr Bot haar a nt vergadering gehonden Ier natetdUng no bnr werkw ta Het eante rMalUMt daarover i geweeit de benoeming van een kleine suboom mluie die de opdracht hooft aanvaard eeo roorontwerp uit te werken VarlMd van nltToer ▼ as eieren Bet Stbid na 436 bevat een Kon beehift van 8 deior houdende verbod Vftii uitvoer van eieren De uitvoer vitn nieren it verboden van den dag der afkondiging van dit beelnit De Kroon bdiondt lioh voor dit verbod t deiyk op te heffen of in by onder gevallen daarvan ontheffing te doen verleanen Verbod van nitvoervan paardenvleeeoh Het Btbid no JMkevat een Kon beelnit van 8 dedHIande verbod vu uitvoer van PuMnvleeeoh De aitvoer van paardenvleeioh ii verboden van den dag der afkondiging van dit beelnit De Kroon Iwhondt lioh voor dit verbod tydeiyk op Ie heffen ofinby ondere gevallen onthefang M doen Gemengde Berichten Het uitvoerverbod van rand en kalfivleeaeh Men tflhrHft nit Wintenwyk aan de N Ct Het uitvoerverbod van mnd en kalfivjaeaoh heeft voor het vleetobelend publiek reedt dit gnnitig gevolg gehad dat de prgten van beiden reedt iwlangryk gedaald zyn De landbouwen die hunne kalveren niet zoo lang meer kunnen aanhondsn verkoopen desa voor 21 ft 23 cent per K O Jevend gewicht waardoor de ilagert Idit vleotoh voor 43 i n K kaoht kannen aanbiiiden Ook het rundvieeach it in de laatite dagen met I cent per K O gedaald terwyl de varkonatlagei nn te geen 30 pCTt boven de regeeriogtvarkent behoeven by t koopen betloten hebben de ver inillende vleetohioorten met 10 cent per K O fe verlagen BU onie Oaittche bnren tohgnt het rundvleetch ook niet meer aoo dunr te iHn all voor eenigen tyd want in enkele greniplaatten wordt rundvieeach geannonceerd voor 90 pf hot pond met been Naar ont voorkomt it dit vleeeoh voor hot meerendeel afkomitig van dieren di in normale tgden getiaoht worden tl or de woratfabrioage waaraan men in Dnittchland op het oogeablik niet veel doet wegent het groote gebrek aan varkana Jammeriyk verdronken Ken lekere P Schroot opvarende van den itoomtrawler Meadow uit IJmniden it tydent het Rciiwippen overboord geilagen en jammerlUk verdronken De man wat op TWaoMling woonaohtig Do leiiiolfabrieken te Gronau stop geaet 11 4 llandebriilad meldt Gebrek nan tlrondetoffeti Is oorzaak dat van morgen aile texlleltabriéken te GriK nau zUo ttopgeael Ken iOUU lal Nederlandscbe ariielders te Lotaar I 1011nckcr en Enschedé Is daardoor werkloos gewort on Dé munitte aanmtak voor de geallieanlen PARIJS 11 Oot De New ork Herald vurneamt uit Tokio datjapaa met Engeland Frankrük en Rutland een overeenkomit heeft geilotan betreffende een lamenwerking inzake finansien ea munitiaaaumaak Van de ZeMiwsoh Vlaanaiche grens De Blad Eecloo lu Vlaanderen in i aan de Dullschers ambachtslui leve ren voor w 4tzaaiiiluidcn Daze worden per auUi gdiaald en zoo gevoord naar de plaata Waar zij arIh 1 I verrichten moeten Tot nu toe zijn de arbeidsliedeu niel liercid hun diensten aan de IJultschers IC vcHoenen Indien dit Diiis lag iiiol geschied Is wordt de sltil getilrafi iiid sluiting van alle verkeer na l uur s namiddags Na Ht uur mag dan uliwwnd meer op straal komen Door de electr gniotaftlalling gedooj Man meldt om uit Aardeoburg De eleotrliche grent eitoht maar ttaedt tlachtoffert Zaterdagmorgen had een vrouw het ongolnk in Eede door het jagen achter hare kippen te dicht by daa draad te komen D ngalukkige timikelda en vial tegen den draad waardoor ay onmiddeiyk dood wat Kattvyker logger gezoaken Bij den Keeder Heerbnrg te Katwijk is bericht Ingokomon van den Nederlttiidschen tJonsul l Loweetolf dot de lot zijn reedery bebooreode logger K W 10 la vergaan vermoedelijk door hel Isopen op een mijn Do bemanning ia gere rv Vacature Mr v Deventer Naar wy vernemen heelt de dlstrtotsloderade Aa i der S D A P In eea giateren gebonden vergadtt ring besloten in de vacante Kaïneiv r etel ontstaan door het leertijden van Mr C Th van Deventer geen candidaat te stellen Zooahvmen zich zal herliine en bealoot de concentratie te Amsterdam In dit geval voor de vacature In Amsterdam IX oatstaan ifnor het heikinken van den heer W H Vliegen die zetel onbestreden te laten Doodslag Het O M by da Haagtohe ReeMbank vordeirde heden togen den 21 jarigen vervntkaecht J M V ta Bobeveningen die aldaar nit jaloench L Tiandeweg 26 naar Amaterdam P C Uootditraat 103 C J Leygraat oit Kleiweg 23 naar Rotterdam Yondabtraat 16 P van der Wee uit Raam 206 naar Made N Laan uit Qraaf van Bloiittraat 23 naar Haattrecht O Uoogervortt uit Utsellaan 159 naar Reeuwgk U van der Meer uit Wachtelttiaat 27 naar Ginniken Dannealaon 4 Kene indrukwekkende voonteliing De zaal Kunstmin der 8ooiel tt O Qenoegen waa gieteravond böaa geheel gevuld door een publiek dat door de verrichtingen van het echtpaar Ohamblr Karden in ezlaie ia gebracht Do Ooowenaara hebben reeds vroeger een en ander vernomen van de onbegrgpeiykheden die dit echtpaar laat zien en degenen die giiteravootl voor het eartt metj an kennismaakten konden zeer zeker diverse oogenblikken niet gelooven dat er werkel k dingen kunnen gebeuren die mea zon htatt zeggen aan het ongeloofigka grenzen Bet il niet doeniyk om de experi meuten die de Haar en Mevrouw Chambly Katdeo vertoonden bier aa te vertellen doch om een vo H bfleld ta gaven zij het volgende veirmeld De heer Ghambly laat door 4 vertohillende pertonea nit bat public 4 getallen van 4 oyfen onder elkander achryven laat die getallen door en vyfden Dartoon optellen staat vote het publiek met een zwarte doek ia de hand en nadat hem gezegd geww den it dat het totaal der cyfers 27433 bedraagt doet hg het publiek onmiddeliyk lien dat dit getal ia groote witte ogfen op hot dook geschilderd ataat Ra ra wat ii dat De Heer Chambly laat voorte eea roodblanwe doek voor de oogen vin het publiek veraadaran ia een groesgala toovert nit ean biijartbar2 alkriiéfkte torteldniQee en doet zooveel g eimiinnigi dat arwel byn niemand ondar da aanwacigan gaweeat ii die w veel van heeft kannen begrgpto Het intareatanttte van dan avond waren da experimenten dia uitgevoerd werden in een klein kabinet Mevroaw Kardee worden de potten afgabonden terwnl de knoopwi der koorden venageld worden Hart voeten worden evenaant taa eea ttoel mat aan tterk tonw vaatgonaakt tai wgl de banden dia j on da pob heeft vetboadeo worde met a i ï r a baogri di wodar mat aan moer aan d aiditarwand van het kaUatt wordt bavaetigd zy ait dn gaknevdd aan dan ttoel MAttKlUKUlCHrJb M Nieuwe Tttinlenvertcniging OouiU Iroeiitenveiliug Bloemkool p et Kool p St ó 14 p l 3 9 m 2 9H 4 cl i l id p van 11 Oct 4 IJl cl Bood ct Savoye Kool ct i Groene Kool p 4 ct Wille Kool p et 4y ct Snijboouen p lUÜU W Sperzieboonen p pd ö 11 1000 I Ü OÓ f 1 2Ü Andijvie p lOÜ bos 10 60 11 76 i Mo p 100 krop f0 25 fl Kon iners groen p st 2 5 ct 1 r p bis 15 30 d uien p 1 pd r5 ü fli Spinazie p mand Al J ct Posloleiu p mand 1 30 c Zuring p mand 10 lS ct Worlelini p 100 bos 11 12 Tomaten p pd 2 j ct Kroten p pd I i jO f2 25 id p 10 bos 20 3J ct i Selderie p 10 bos 10 15 ct Peterselie p 10 Iw 15 2 f 1 Spruiten p zak f0 4nn 5 Rotlerdmaecbe Veemarkt 11 October 1915 Aanvoer 247 velt nindenm 19 vette en graskalveren 2877 schaiien ol lammeren 666 varkens Prijzen Vette Koeien Ie kW f 9 ae kV 198 3e kw 188 Oasta Ie f98 2e 190 ie 186 handel zeer ma j lig Stieren wegens ongekende lage prijzen geen noteering Schapen Ie 180 2e f76 Se 172 Varkens Ie f 98 ie f9ï 3e f80 handel redelijk Licht soort 144 56 Aardappeleomarkt SpuUche eigeoh 12 90 13 20 Zeeuwsche blauwen f 3 10 f 3 40 ld bonten f 3 10 13 40 Poolers 1 2 20f2 30 Zeauwsche i f 3 BrielsAe kmjen 13 13 30 Blerenoiariit Zeeuwsche eloreo f 8 10 18 60 Overmaaache f8 60 19 KaasaMrki OUDEWATiai II Oct Aangevoerd 49 partyen ttos tthki wegeode phn 11015 K U Tweed Kamer BititMig ewaon oi di t Een welaontwerp ii ingediend tot het v rkt g n van een buitengewoon cr di t van SV millioen golden teneinde de kotten t dekken over het 4 kwartaal van 1015 voortvloeiende nit het bail Bgewoon onder de wa r hoodsn van de djaoatpliohtigen evallitie De volgend poëten koaea hieronder voot pSan b lr c van f 10 600 it nitge troltun voor den aanmaak van ttoelan Mt mikken voor opttelling van knt v 8 7 oM alt anti laohtvaartgetohut Ken b dr g van f 90 790 wordt aangevraagd voor de unwUing van my nenmaterieel Een bedrag van f 800 000 wordt K B wUde lUer M n meldt ont nit Lootdoinen De boerwikneeht D van den veehooder P v d Voort aan de Looierlaan onder de gemeente Looedoinen wilde giiteren ee itier in h t land vaatlegIgen toen het beeet plotaeling wild werd en D overhoop ttiet Hevig bloedend aan het hoofd en handen moaet de ongelukkig naar h t liekenj nia te Dan Haag worden vervoerd Eyn toeeUnd ii aorgeiyk In varband met het geconitateerde feit dat militairen eigenmaohtig plaata nanMtt in een boogare klaaxe dan hnn filaatabewfit geldig it heeft de direo ie der 8 S haar penoneel opK drag n dea voorkom nd gsvallan ond r opgav van naam ragimaat au ter ItenBtt der Direotie ta brengen DiMr de dire düi SÜ it bepaald dat ter voorkwniiut dat 8 8 materiaal I6r r in Dolteokland wordt doorge gonden voor lendiagan gaadr e e t oe r d i Mtt axjiaditaara in grentplaattan geen aigan matwiaal ta vantrakken Hat vHagoBgalok Hat vliaigongalak waarbjj da InitenaaU Hoftta en PolUt batrokkaa jevraagd ala tweed tarmyn voor het gereediaaken van het watatiarrein n enplaeaiBent voor het vUegttation en voor het oprichttn van d aoodig vU gtaigiooda n m t arkplaata en gebmweo tot hniiveeting van het p raoneel Een en ander aiü in het voorjaar van 1916 gareedkomen I Vaik nlMKh Naar fteii meldt aal voor da aanstaande Week het gewirhtaperreotage vau de boaveelheid verai h varkensvleeaek voor welk uitvoer een exporteur oonwni aal worvte verfeeud en verplirhl k a warden varkana te leveren voor btunenlamUeh vejferuik wordini ïiwlgwteUl op hoiMlertluèBWg welk ri n iyage ouk voor hel lijd vak van 5 9 dner IM De troepen iit gealiearden in Oriekenland PARIJS 11 Oct De Petit Ptritien meldt nit Athene dat da laniUng van Frantche en Engeltoha troepen te Stloniki voortgang haaf t Satardag vertrok een geheels divitie nat artlT larie naar het binnenland De stemming in Rumeuie LONDEN 11 Oct UU Boekarest wordt aan de Morning Post geseind 1st op een bijeenkomst van de leden van de Kamer op den 9en Oct mat algemeens stemmen een motie aangenomen werd om de regoering te verzoeken tegen de Duitsche propaganda 1 op Ie treden en Roemenie ta moUII I Meeren verband A fiHf f l ri whooging van 6 w begrooUng voor KM o7 o den R I vwigemvtB ui J one inkranaten en nlt u vtL 5w ile Centraal vaa Kaaa Het RUka den llitvoer Bureau voor egt ia eau op 14193 98 ld waren heeft biykent hnn verkUringnn ondar da volgende omitandigba£m £ plaat gdiad Opeen boogt van 1300 k 1300 mater bnneriitao y dat da motor hmporde Zy hebben nog getracht tydam da vlocht het envel to v heipan maar toen daarvan de onmogeiykheid bleek bealoten zy tot bat doen van een noodlanding Lioiteoant Hofitae had ean terrein in bet oog gekragao waar hg aondtr aanig bacwaar meende t kannen nearkomeo Van een hoogte van 300 k 400 matert betpeard de beatonrdar evenwel piotteliog ean heg waarvan da aanwvnghaid op groote hoogte ontgaan waa waardoor hg gelioodcaakt waa opaent aan andere laadiogtplaata ta kiaaea Hy heeft toen aog getracht de machine in andere ticDting in veiligheid ta brengen maar deze begon in haar tterke didiag hevig te achommdeo Wat er in de katato oogenblikken even voorafgaande aan den val geichied it wetan da officieren zich niet maer ta herinneron Beiden maken het thant heel goed Loitanant Pollit mag de volgende weekin het ziekenhoii al een oogenblikjeloopen en ook de toaaUod van Imtesan Uofalaa it zeer vooruitgaande Da pati nt beeft behalve eenige aandoeningen die het gevolg zgn van inwendige kneuzingen een gebroken dgbaen waarvan de genezing wel vordert N k t Saloniki en wy zelf liet 18 deu oorlogvoerenden vjrOiMieu iiet grondgebied eeuer onzijdige niogeiMHiaiU door troepen of couviiou n niunillc of krijgevoorradon te liueu doorirtikktw An 2 Vi rdi t over d onzydigeu ia een iand oor lOgj iiriekenlaud ligt ver weg Wal iluiir gelicuri beroert one niet di llH i Maar zegt de Mlddetburgecbe t nln de geallieerden er geen beou lu zien oen neutraal land Ie Ifeliruiken voor doortocht van hun uoepen naar en der tooneelea van licn mrijd dan dringt zich aan een ierlarMlBr vanzelf de overtuiging op ilat zij er eveuiniu een been in znl leii zien hetz 4fde bij one te doen lilw Ie oorlogHiuiodzaak hen dat voor Nclirijlt in a w ala ze er voordeel Ml zlut Dal zoon geval zich zou kunnen iM r doen bi ioetl geen uitvoerig beKiog en lieiioeft ook niet bemanteld te orden Iwleroen w J dat een Inval der iKeaflloerden in Noord Beigie de Uuilrtchc po riie zeW ou bemoeilijkiJD Wat nu door de g ailieenleu tot ver nt 4 iiUllgli g van het geval te Siiloniki wiiiilt aangevoerd n l hel lioi dgoni oi ha van ServlB en Oriekeialand doet uiele af aan het feil zelf En dit verandert ook niet wanneer iriekenland bel zou laten bil een prolool 611 de geaUieerden verder tain gang laat gaan Ken feil blijft het dal de geallieerden eenvoudig zeggen wfj kooien inet troepen in SalonikI want we moeien naar Harvlë We hetiben Indertijd onverholen onze ergernis uitgeaproken over de Dnileche nrhendiog van de Houtralilelt van Bei We hebben precle dezelfde meening over de daad der geallieerden tegenover Oriokeuland Voel vorlrouwen Ln de eerbiediging iter rechten van de nentrale kleine maten zal niemand meer hebbon gehad na allee wat te land en op zee het laatite Jaar ia gebeurd opleiding weer een elfde tjiel waarbij Ciouda weer let terUbr ie eindelijk maakt Groenendaal gelijk Wel tracht L V V weer de leiding te nemen doch de kleine Reparon die Tamae vervangt apeelt bijzonder goed en weert meoigen aanval af Hel efnde van deseo apannenden atrijd kond met een g Hjk apel 1 1 Maar wal er nog van dat vertrouwen mocht zijn overgebleven wordt nu ook weggeblazen En de loncloeie ia zorgwekkend maar voor de hand liggend vertrouw alleen op u zelf Neem u ln acht voor Ie tterke vnipalhie of anti palhie En hoBd zelf de wacht I Op verzoek geven wy hier reeda den stand OI mpia L V V Gouik Alphen Sportman O P deze afd Enkele weken geleden had len ook wij nog lie llluesle dal do vraag kon overwogen worilen of nu werkelijk een volledige moblliaalie nog altijd iioodig waa opte We waren teen ook nog zoo limietiach mi beetje vertrouwen hebhen Maar we geloovtn dat no na hel gebeurde ie Salonlki onze Rege ring terk ataat wannew ze zegt dal ze Inler oojeoWik onder uitatel over de lm f en moet kunnen be chikken SE OS3T Voetbal t itslacen Ir klaaae HercniM H F C 2 6 V O C H V V 1 0 D F C V V V S 1 Haariem Sparta 0 0 geetaakt H B 5 Quick S 0 Se klaaae aU O T O P Olympia 1 S Oouda I V V 1 1 Sportman Alphen 2 0 il E GOUDA 11 Ootobar 191B Aandrang naar een uitvoerverbodvan kaaa naast vaalslelling van maiimara melkprijsen Op Vrijdag 8 dezer had naar wgvernemen eene door den Borgemeealer MJeeneerpepeo veraadering plaatsvan da hoattren der Vereeniging vanVAbouderaZoetverkoopera voor Gouda eo Omstreken en dar Goud aohe Vereeniging van MeikhaodelareiK ten einde de voor den a s winter vaat te stellen melkprijzen Ie bemreken m de beraadslagingen bleek dat haid oe bat 17 jarig riti dat de verhaanng met hem had afgabrokao 8 revolvenchoten had gaioet tac aka aa poging tot dooddag 7 mean ia gavangenii raf Bat Haagieha aadantohaadaal Da partonan D en K batrokkaa bg het Haagiche aedeneabaadaal werden heden door de Baagiehe Rechtbank vetoordeeld tot C maandea gavangeniMtrat iedar Belatting op oorlogtwintt Da Staaticommittie inzake de halaating op oorlogawinat hieM hedao aan het Departnotent van flaaooiaa en vergadering De Nederlandiche geaant ia Balgarya Da laakgalattigde v n Nederland ta Sofia it na het vertrek der vartagaawoordigert van Balgiê Fraakrgk Groot Brittanië Italië Montaaegio Roeland en Servië belaat mat da behartiging van de belangen diar landen in Bolgarye Smokkeian t HEERENBERO Deor da Oraof wacht en Rgkiambtenaran alhier warden Zaterdagavond naar de maratohtutaee Kazerne 6 peraonan ovaraabracht die in de Did raech helda betrapt werden op het imokkelen van meel over de DuUtoha grent Frantch krygtgevangane Zondagmorgen werd door dan veldwachter nit Aiewyn een Franidi toldtat aan de Oreniwacht te t Haarenbarg afgeleverd welke uit het militaire gevangenkamp te Wea ontvlucht waa HU vertelde den weg in 5 dagen te hebben afgelegd voor bet meerendeel kruipende Ds man voelde zich uitent gelukkig in Holland te yn aangekomen Hollandiche arbaidari naar EagaUnd Men meldt ont nit VUttiagaa In den laattten tgd gaan veel Hollandiche arbeiden veelal bekwaaM Ïietaalbewerkert via Vliatingan naar ngeiand Woenidagoohtend gingen met de mailboot byna 100 mee Door de politie wordt aooveal mo styk vooraf een andersoek ingeateld of men al of niet In fabrieken vaa Oorlogimateriaal gaat werken Naai wy uit betrouwbare bron varnemen ia zniki buitengesloten d gf door de EnguUche regeering tll4p arbaidert bahoorendo tot de geallieerd landen in deze fabrieken worden toegelaten Een en ander uit vraae voor pionnage Mynengevear De haringlogger Marinut Battiaan lit Katwgk heeft volgsnt rapport van den ichipper de vleet moeten aftnyden daar mynen in de netten waren trerward geraakt Hat Mihip kwam aondar vangtt la tjmaiden binaan I Man meldt ont ait den Doech Da Itrooper Driek van Lokven te Berlicum heeft by de poliiie mededeeling gedaan dat hg zgn vader die in btH fchonken toettend verkeerde haWt doodgeatoken MUlUiMn AAmerlkalIJn t V r llollaiKlAAnierrka llju Illjiulam J 0 i 43ü mijl van Scllly Kou Ilokl Lloyd Tuliaiitla pa i 10 Oct Folkeslona Gelria O OeCle Buenos Airet Iliillaiidia pass H Oct Teneritl Lomlaiiil pa a 9 Oct Folkestone Iliinlaiid post 10 Oct Folkestone Norfolk 10 Oct van Sigo Dullüand pass 10 Oct Folkeslon Zaaiilaud pasa 10 Oct St VinceM Rott Lloyd iiwulinde paa 9 Beachy Head Malang pose 9 Dungenest Ocean 9 van Padanv Mij Nederland flrïitlua thr vertr 8 v Colombo Oranje ultr paa 10 Oat ZoldBoel van hel Gs j jordvuanKhip Boeroe ultr pas 9 OlbralUr TlBKir thr patn 9 Pwlm J Pz Coen ultr vertr vanOolombo f Kimhok Hitr vartr 9 v Colombo Ambon thr arr 10 Ie Suez Remlirandt ultr pass 9 Kaap del Arral TelegraflMh WeerberiehL van het Koninkiyk Metarlologiaob Inatituut ta DE filLDT Hoogtte barometerttand 774 4 te Haparaada laagtte baromatarttaad 760X te Vliaingan Varwaokting tot den volgend dag Meeet matige Oostaiyka tot Zoid boetelgke wind licht tot haltbewolkt waanchgniyk droog in het Noorden in het Zaiden weinig of geen ragm zelfde temparataot