Goudsche Courant, maandag 11 oktober 1915

wei l vfikiaard iKldolijk te gn ooHvl Voor Kt UeallUwrdeit ala t iri ktfnlamt eu op voorwaard dat de luiHfe duur van den odflog sieh qIM u geti haar versotteu suu i e tandiuts van truefteo kon allecu ti n dii Vtu bt dur Gealiie nien b y uaiteeiedp Indien de Ualkani4aten in navolging vau bD ScaiMMiiavii rhe Mtate u h onderliikg hadttoii verstaan ombun iM utralite4t te bevpsligeiv kou Duitüeldand gedwongen zijn gewee t ziiu plan itieh een w g n ar Conf lautinoiwl te liS ien dooir Bulgarije op te geven De houding der Bul gaari ebe rugj iug die haar and tt u h ieft llial van UultMcUlaitd van Uuitm hland miiukt evenala Knvor i aoha meil nrki deed al aan de tïeallieprtien bet voUtf ret ht om InukeidamldiHir openlijke wrlijke omlerluiiulettuMnn aan hun Ki je te brmtffOu Xlj Hliiagilon daarin Woldra zat gi t bnüllat worden wie t om tBnÜiut d het neritt tioreikt i IhiltHehUiihd of de iealUei nten Aan m Weatdlik Front UM 1 r a u b e b e eonuuuaiqué vau 11 Uel IukK In den loop van den aiai tail allecB eeu vrij hevig boniHdtneet ilwr de üuiUH be artillerie Jtel8 ten Noorden van Scarpi en ift laauipagne op de achterhoede van lut t o lie truut iu de etreek vau iJMHla 0 eral beaiUwuordileu de f awche biitwu ijeu het vuur op zeer kncMdultgi wijze Door meuwe berichten wordt be taögi dat de bevigetcgeuaaovallen ÜEfl de DuitecJicrö gedurende de kauriff itagen tegeu het Iraiwehe en Eagulwhe Iruut voor Loo en ten Nooriittu daarvan de leu elechte up e iTüBtlge en kostbare mialukklug dlliejien I e hootd au al werd ge 11 door eeu eflectief van drie tot vier diviaiee die geheel uitoeligedrev i werden Het aantal der duuden loor dB Dult herH op hot terrein l de UtüeH der Oeallieerden ach ervdaten wordt op een tulaal van 1 wl XW man geschat Het D u i t 8 c h o communiqué van 11 Uet luidt In de umxtnekea vao Mimbez en NeuviUe en io Cham psgne wenien vijandelijke handgra iiuta n ullcn afgerilagen Onze mili t ipe viie enierrt holiben 4 vijarwielijke vllegtQtgeii onbruikbaar gentaakt Ben blplMh vliegtuig stortte Urn Uueten Ü FopennKhe neder Ten Noord VtMeii n Uijewl noodzaakte Inile lia liinnelniaiui een vijandelljken tinriifcker op een hoogte van 4000 H k dalen Deze otlicier heelt daar biraien korten tijd I vijaudolii b vllegeniere tot dalen genoodzaakt tn I hampagne bij de Somine bij l y n ip de Maashoogte Teu Weete vftn HMtonehatel werd een Frariachè Iwenlekket bij een rijd in de Idcht neiTffeMchoten Wij hebben een ob wnatm vliegtuig in het lUdeliJk deel villi hrt Le i r re bo ch verloren Aan het Ooitelük Pront Hl D u i t c h e communiqué van 11 Oct luidt Ugergmep llindenlairg Voor Ditnaburg en ten Noorti WxKen van WiitHZ werden liuesieche anvall alg l Ken Een vijandelijk vliegtum word tni Wden van SmorSon iioar heneden ge ho n legergroep I ipoW van neieron Ten Oosten van Barnikovllej werd een l kke vijandelijke aanvaMiewegiiig toelagen legergroep LenHingen Rij een cawteneatrij l in ile nOuitreken van aoehoekn Wola i rte vijand achter Oroot Britton niö Ütt Londen wordt gemeld De Oiornale dltalia Iwvat een arUkei waarin in t Ijcht geiiteld wordt wat GrootBritannii gedurende dan oorlog ro di hooft gooaan De BritBche cavalerie stogt hst bUdf heolt door het venlaan van den roobtervteugol der DuitHoherH by de overwinning aai de Marne de Intflisiiag gebracht By Yperan noheen de geest van Wellington troepen te Ün govaren in do manschappen onder French die de hardnekkige pogingen van den vyand om Oalai to nomen vergdeU den In tien maanden tijd vernietigdtt Kngoland het nicbo UuitBche koloniale ryk zaïvorde allo Ktteiln beichermde don handel der óeaUioorden en gaf hun ftnancieeUn steun De weder opbouw van België l e heer W K Van dor Veen v Hir it4 ir v u het IJinA eu Tuin tHMiw t omlttHl te Antwerpen on or hut eor vowrïittor cbnp van tie t onKulft leiMtraal van do Ver Stat n van bij opt MpotUnuten toon Weet g wie hij iM Ëèn kmw bt evmiAlH Ik bij wordt iiKi t rkne t genoemd dal ik allw 1 Miju ammfrt beeft alüjil Kolt de anak gofh ven maar fiHi nu ik wil niet te vttel zeffgvn maar cHe kerel zoo opgeprnnkt nnH maiK hetten en tUkkc hnrlogoketting Ik wil er nletM van x g gmi maar f ebe iii het reine de aak niet Terwijï hij zoo prak vM V entljti gttan zlUim en had zieh van de HpiJ cni bt wnoiK t Alaot hl het vMirafpuiiide g4 i re4 ehe l vergoten h tak hij het eene bnpje pa het an l re ln di i mond Tef te en dat het ht i go vt Hmaakte flmaktehij met de tong en poe l toen vKH gtv noegd stlew mei h t ler naar benmlen Ztto Maar l lj is daar zek r nog niet lanfc want Ik heb hem U vffn n ïïo nooit g Bien Dal irelnof ik gakme zei Vslentljn Iftehftwl Hij s gkrtereii paubij onn komen aanwualen Mat den bood in d ft uek kwsra hij te voel at n tifii molen omler hel rJngen van een dmittje En onze meoHtereM Wat wltP die groote oogen haha Koo n Jonge kiiAjipp roan g ïoo 4k pant haar heim 1 1 Oct Nieuwe Schouwburg 8 uur Ilaagech Bigepal Eneemble U Ort Nieuwe Schouwburg 8 Operaen Lledwavond Nat psrtement Qoiida H OH 2u 0 Boair en WoniB l zlohl Onderetondecommiseie Ar menaorR It Ort Nieuwe Schouwburg 8 fnncert Zangvereeulgingro Kanen 21 Oct Nieuwe Schouwburg Al nemen t ve retelliog fl Nov S iwe Schouwburg V tJiorOï voOTing Opera Carmen Bekxld nr ek w jcref W w hifa Ha te w ee v Jr vviruleriagHi eewm lemai W hn OB 4we aa ia OIM efi t nneliteB OVdïdt vtrvoJi 1 $ Ekalr Dr A Briakmaa A Zn Oosda VrilJIT 4 ITEIIU KI TrekkiBg Muodeg 11 Oct I ri ven 15 000 lOiei IflOO 7 B0 400 824 9547 17S80 200 2274 4081 7104 10942 l 0 as 8870 8787 4 198 45IH 744H 9157 928 lOrjHO 12081 12191 13K7 14202 14791 19946 20614 Pi n vaa f 70 m 41 1 ta 141 283 271 2M SUi 75 ttü 70 723 Ma K2 lUtll tl4 11 1372 1422 I4M VM l m 1589 mk 1737 IHW 1925 1 4 IV97 210ti 2i il 2174 2303 2420 252 ihSi J iH Xm 2K25 2927 2974 8024 Ml iom XMi tMl 3717 877 1 m i 4027 401 4flK2 4297 4829 4 9 47K fiOI2 m 5077 MHb 5140 iHO jJSO 242 398 V S MéO a6ri9 ri77l MM WHO WWI f 12 61f 2 6 223 267 6 7 iatiw B iw ma 6370 0377 j4 o wu I 77 laiU 131 6710 0901 7035 719K 7342 7ri73 775 t mii mm 8074 HaB 32H H37H i t9ti K4 7 l i B i 3 Wi73 73 HM tlO HOIIO 9007 J117 tCiOH 2 9413 9131 94MI 4H7 Wi 2 lINll tttfiTi tWH 10024 10207 10279 UHOII UMI 1IM27 UM B IOf 26 10677 1Ü72K IIIHIU IOH il lOWiH 11001 UO il 11059 llllbl lllOH lUM 11281 lliO IH 2 iUM 11486 UKOfi 12013 ViXiO VM 12r 24 l 2 75 1 2727 12751 1 2794 1 2N02 12M44 18270 1 2897 12918 12941 18017 1 1121 l l WtlXi U on 13S21 LiMM U 7ri 13B99 i l8l 13870 l Hna 1 1920 l 77 1 11 91 13998 14080 14115 H171 11214 14 101 14100 14449 14475 11547 11897 140117 14939 1 005 15042 I jOU i 097 1 009 15136 I5l9 i 15133 imif l l77l lr 8l 15978 16021 16124 16140 I611U 1617 10181 10211 1 98 16418 16131 lOUiO 10182 16580 16579 16670 16819 16805 1088 16917 16091 16996 17031 17070 17117 17271 17272 17344 17630 175 179 17984 1N023 1H109 181W1 18182 18245 18 27l 18118 l8 Ji5 188 14 1NM5 18022 l 72 I907H 19IH0 19216 19372 W m lUlOci 19491 10676 19680 1U698 19ÏU8 197 ili mi8 19885 200 23 20028 20IU6 20215 20 118 20121 2 U63 JtMH 20 541 2069120982 20987 HMm ia 181 au m tilt Mb lllil Ott uw Me lui Dl SI lU uu 8 lil oui IIWB 13Jl 17945 17 177 17391 17451 17768 17H72 17894 17911 lAH Diio au lliU IJ l IJij ia 14 3 iii 1 11 Hoti 111 2 H 2 iJii iJU loul luui uurj lud l tu l M l bi innu iwju ID iUXl 2U4U 2081 211 21M l i iiM ah l iiil 2 28U AJUl tüh ai Nlti 23 i 2102 2113 fllu 2u31 ü31 2uS3 2U1Ü M i Mii iVti JMSa i M 2J 2B15 ai a JSii J W a j J B OMi ilUtó 3ÜAI J013 3Ü lla 1 HM 3183 32ttl 330U 335 3JUI allu liO BlJl 3101 860 a6 0 3003 3 10 38Uj 3050 3735 37ÏO 3831 3ej iirnU 3tWu 3871 3 00 3013 3 3U KM Mliit 3907 1030 UHb W l 108 11 1181 1211 1270 1277 12 3 1830 4331 1335 1 1 139H 1511 15 20 1531 l il2 lil 1012 1081 1717 1711 1731 17 52 1 0 4801 48 28 4868 18 Ü 1802 5015 5015 5058 5128 5151 5193 308 5316 13 27 5351 512 5168 51 H 5520 5500 0007 602 5732 5772 5791 5793 5800 a 22 58 il fiaOl 5957 5 80 6000 009 6015 0017 0120 6123 6105 6175 i2 22 6250 0333 6309 6113 6166 616N 6175 6502 518 6032 6600 0090 6715 6716 717 6701 6770 7 5 08U 681 m l 0860 M73 68H9 68M 6917 OOI t998 700 7011 70 21 7U81 7111 7122 TiSW 7 232 7 211 7217 7251 7311 7106 7124 71 1 71 1 1575 7576 7608 7616 7057 765 7676 7087 7721 7757 7810 7811 7 9 7903 79 2 7 53 7957 7976 7992 7991 8082 8097 8101 81 25 8130 8193 82Kt 8288 828 8306 8111 8196 8188 8 8i2 8611 8611 8616 8654 8661 8056 86U6 8707 87 58 8813 8817 8883 8916 8 r O 9ü W ür 9083 9167 917 9185 9211 250 9 291 933 9104 9131 913 1 59 9511 9fi 21 9531 9556 9632 a08f tf713 0722 9748 9777 789 9790 9798 9816 9879 9 U8 9919 9962 983 99 0 10014 10O39 10117 10131 10171 10 270 ll 71 103 20 10836 10370 10159 19477 10481 10191 10510 10515 10518 lOOSO 107 21 10730 10715 10786 l Mi05 10818 10859 10862 10861 10913 10979 10986 10998 UOIO UOie 11U 9 11071 11088 11181 11196 11268 U iOii 11293 11338 11 1 18 11853 11359 11862 11105 IU 29 1118f M a 11S67 11588 11588 1159 11611 11666 11719 11728 11736 11776 11705 11798 11806 11890 ll r 3 11997 11999 r200 i l 0 25 12071 12079 12002 1209 1 122 17 r22 5 r2 289 12832 12417 12466 12497 1 2028 l tïK 12686 U7 X 12728 127 22 1 2738 1 2787 127 7 UK JO 128 52 12881 1290Ö 12913 1 2 12 l 12915 130 M 13012 13016 Wlln 131K1 uRjoa isasi 1S210 i i 2 isaor i82 i 1 1 5 137 1 1311 1 1398 1 479 1319 1 151 1 1585 18616 13668 13680 13717 13718 13918 13913 1 1987 1S999 11021 14015 14081 11121 11151 14 201 11281 1W21 14 141 14 185 tll 23 11157 11193 11510 11515 14528 I4M2 14570 11630 11670 11676 14691 11704 11721 11762 1I7HI 1178 11802 lia51 119 20 11943 11915 11968 1198r 15082 150H8 15199 15 aB 15323 15 288 1 5306 1 5M8 1 5341 15101 15489 15501 15510 1 5571 l KiiS 1S681 15656 15681 15697 15705 15712 1 11 1 7 l 1 H 1I 1 1 p 1 1 IMII l H I l 1 11 7 1I W7 iii M IMll tiV IhltH 10117 11 44 lOlf 2 16171 161 3 l i612 16t 57 li il7 16 i76 16685 16697 I67S 16M01 IliMO 16H13 16 75 16891 160M KW iK l a 70 1 79 wmi 1 M 17007 17045 17 Xj6 17IJ79 17085 I7I50 171 ITIKI 17206 17288 17247 17 252 17 261 i ui 17S61 17376 17103 71 2 17460 171 17 13 17519 17 31 17512 17617 I7 2r 17672 17687 17699 17750 1777 17 J8 17838 17846 17851 17881 17917 17918 179 i8 17952 17945 17971 17972 1MM7 1806 18120 181 4H 18170 18176 IHJ07 18226 182 29 18 2 7 18267 18 161 18112 181 18161 18181 1W 26 1 511 1 0 Wj J2 1858 lWil2 18 H3 IH648 1X725 lK7 i7 W751 1 7K1 1M 2 1H8 6 IK 18917 i 9 2 j INiW 1M959 1N987 IN98 lOIWt I9W 7 lUOlO 19015 1903 1 l XXW 19087 1VI30 19189 19146 19161 l 16ti l9 i5 19 283 19 2H5 ISSIJ l 3 29 19316 19371 1 S92 191 6 191 i0 191K3 19513 19M 19r 71 l0 5Mi l f 98 19620 I96 i 190 8 19751 19789 19M 0 19861 li 9 2S 19951 I99 J4 1 994 2r jü2 20031 Jl l 7 20064 20096 20108 201 52 20212 Jt 23 ma 20 3 tm 20 113 0116 r ami 20402 J M19 2012 204 r JH61 2fH7l 201WI jir r 205 N 2iii it JKK 20675 2 Ki 20711 2071 MIU 2 l7Nr 2 IH38 2ÜM0 20N1 2IM i4 MM 20 22 2097 w Klaaw 12e UM He MOe n H149 Advertentiën Op het luBtoor der Gemeente Bedryven te Botkoop Qufebriek en Waterleiding wordt gevraagd een laDkonemle XlEIIX of LEERUNO Penoonlüke aaBmelding bg den Directeur KaDloor Gasfabriek Zaidkade 2 NIEUWE 8CHÜUWBÜB0 Sodcielt Ons Ocnoegcn Oouda Het HaagHch Blijspel EnHemble van bet Bouwmeester Theater te f Oravenliace Diiwt LOUIS B0UWMKK8TER Ja Woensdig 13 October 1915 8 UUR 79 Opwoaring w ii DE LANDSTORM OPGEROEPEN Militair blyspel in 3 bedryven van den beroemden Belgische Tooneel ohrgver WICHELER ONBEDAARLUK LACHSUCCES CASPARD oppancr l uu BoDwiuaaTRB Ju Preien der plaatsen Sulles en Loge Niet leden t 1 28 Leden Beloon Niet leden l eden 0 75 Oalary Niet Leden Leden 0 40 verhoogd met 5 pCt Autenrsrechten MllltoIrMi iMtataa Hémm priisms Plaatsbespreking Dinidag 12 October van tO 12 en 2 4 aar i 10 10 per plaaU 42 FirmaC SMITS Schoe lia del leiwegr 48 Gouda Opgericht 1878 DET ADRES VOOR IEDEREEN W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengcrei Hywielen en onderdeelen LaBlboBwgereedsckappei en Werktuigen l Ad verleert in dit f Had Nederiandsche Slaafsspoorwegen SCHOONHOVEN GOUDA Dienstpegeling aanvangende 18 Ocitoiiep 1915 12101210 I 505 625 830 940 1020 100 954 935 Schoonhoven Bwgambacht Stoiwjk Goada V M 635 710 92 1145 2I5 400 600 7IO 915 452 en 8i1i955 440 655 m uü 420 540 745 85 1158 155 1114 114 1125 I 125 öTJ 64 755 911 us 22 4131613 75Jt 1 aB 702 aro 955 1212 212 427 e sSJ 9 16 720 825 1013 1230 j 3001445 6 £ sB 10 A De area taiichen 6 59 avondi en 6 00 morgens z n door onderstreping der minateocyfan aangeduid De treinen toppen op l lg verzoek te Den Hem Ammerstol Haisweg Kool rgk Beöersche eg 8tol slnis en Karnemelksloot g Kearige bewerking MiÉÉialienJeiaiMgj 5ToonvEfiy R JóqEni5cnL = TILBURG j Een SOUED ADRI voor beian U by I Hit H mNG Peperstmaf 24 E g = s s fif n JAn55EnjBIEREn5 nofLtytRAiiatR5 iincEronintii L Reparatie aan alle meubolea s edig netjes on billijk U Dephl te aOUDA flrMiWTEIINBTtti I8teiil22 Dienstaanbiedingei Neemt proef hebbon ia de Goudsclie Coura t r Mla 4WAB ElMiElKTIIXIEIIUHIII Elv WINKEL ETALAQES en onderdeelen voor alle vakken urneuciHes uii üiies h iiemiffli in uitgebreide keoze Allee tegen aeer conoarreerende pry HT Ddie dvcrlniièi keslei ttetUi kIJ mraitkelillig 40 zen in ons filiaal 1 6 regels f 0 36 voor elke n il meer 6 eents Opgaaf aitsiaitend aan hetBinaa Weezenstroat hoek Steiger telet 5182 ROTTERDAM I V nmiuMsuE METULVUEiruiia v h Anton Clausen en van Plocga Ziekenopasser Miiiiirilfinicklip IIEUIiMi UIT HKT MiOAZIJK VAN tl KAVË SWAAYZONP aonT CBBM Deze THEEÉKwordaafgeleverd in venegel pakjes van vij tme t een half en een Ned m met vermelding van Kon De Electrische Drukkerij A BRINKMAN Zj 0 MARKT 31 TEL 82 I mer en Pqjs voorzien va nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeeid Zich tot de nitvoetiaKvan geëerde orden aaa bevelend J a BI3L voorheen J BHEEBAART la leveH vlug en tot l lligken pryt ALLE SOORTEN DRÜi WERKEN voor den Handel Wreealglngeii en voor parflcuUer gebruik LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR 7 Êj s iimj v w k to Im k KEURlOe UITVOERINO ACCURATE LEVERiNO MoMtercollectle ter beediikking KOKO HAAR KOKO DOET HCT haai oroeibn OAAT HET OITVal l EN TKOtN VSMTUKT M WOtTtLS ni ta AU KMiTAL kVAT OUM KLlmSTOr OLIE or VET VEKrKIfaCMEMB VOOI M OOrDHU D Koor an vunu van Ar leoaaT m HBMi w ars a ijee a aee p DEPATHOUDERS Gonda ANTON COOPS Wqdrtraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d Us8el A GROKNËVËLD I s Zegwaard 68 k OOSTERLING B 54e Jaargang Dinsdag 12 October 1915 PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew onnuner f O B Klku regel meer 0 10 By ürtc ucblcreenvolgende plaatsingeu woi len deze tenen Iwee berekend I ipn laanhicdmgen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bij vooruitbetaling elke regel meer 6 et Keclaiw i f O S5 per regeU Groote letters en randen naar plaatsruimte Verschijnt dagelijks feJ r jH kwartaal adngenomen aan Affli franco per post SSTGertluslrecrd Zondagsblad firn franco per post rt oZ E SSnnenienlei worden dagelyks itt Uuu tieroep worden gesehoatl do dat y voor woekeraars worden uitgemaakt aar wanneer de bedoeling van veivehiilffliile landbouwers om guen vee meer te houden werketijktieHl zul worden dau kan dat bepaald raiupspuedig worden De vervauidiKer au dit opstel voegt hieraau toe dat hetzdlde geldt voor de tiotvrproductie üitgeTerB A BBIHKMAH EH ZOOH de fHN ttfrini va tie Bracwonnaia en le Wi i ilueba terugï iworpen Bi Jozjen y liJn de gevechten nog niet MÜndiKti Ten Noorden vèh Billakaja Wola werd d vijand verdreven ll It e van Bnthnier heeh opnieuw een l rachUgen vijawk ijlcen aantal af ïMftjjen lift Duitöche in e eii veruXirdeii de hoogten Um Zuiit ii van Hlftiiki aan de Sereth 10 kiluukoler goii herhaalde Uuösiö e aativalöhewcgiiigen al Het 0 iHtenriikü eh v eommuniqu van II Oot luittt Pe offen pe ü btMlri viKheid van de Ru a wari RiMteren aan one geheeift noord ooHïültjkoEronl ia aanzienlijk vertraagd lie vijauii ilee t uii le en mxe linie aan de Htrypa eenige aan allen wel ke vtinr hem evenalw de overige daKpn np een volslagen fia eo uitliepen Tn de tretk tu hen Z lezni in ei de beneden Htyi werd de vij and naar het N O lertiRjjewitrix n Aan het Zuid Oostelijk Front De Oorlog U ii i ftMi 111 hamlcu Tien Servische iifluieren en meer dan fiiW man wer den Re an ïeii geiionton De tegenKlandern lo len zware verliezen aan doirtlen en gewondeih De IVinao tlutlilje viaehie oen aaikt tl nvier en zeemijnen op Oe Inalste waren van ftttösiechen oor Kprntlg De vehHochl tegen Servlt Len Kuwitjt e beachuuwiBg Lu l etrugrad wordt ü d U Out iJe iMJügraat bradit hier over hetproteiH un iiriekeiiianil tegen detmUctieping vun £ iiKeliioh l nua N heiroepeu ie Saloniki eu otm langviungundevhuud van Wn Üuilwhe gtuatiittnel koning Cunt uutajii Men veroiiderHtelt dat Koixer Wilholm druk uitt eiende op koning ouMtuulgu w lkedruk hot uttt lag van Vf uK dot verkluart 1 niiit4c hen worpoi d vonrtzetlii j dei untMi hti iitg hot vrieiMhK happuiijk onthaal der expOfUtiütro eu hun uirtpe tie ih or d troon pvulger piiuH Awiré vn oind elljk de vurkiaiiim van Wiilwillendu u utrailte t alle cn ndert4 etlm en omver In hun pluiitM koiuen conibinatieK He tot Kr nid lieblMii oen uuhuchtere poging iu ihiilHi blaikd om de lawÜng te t alomki vergt ijken u de Hehetiding van UeigH n neutralileit WIJ Hpri4 uu van een Bubucbtero po ing 1 omdat xo werd gedaan d H r oen ar 1 I UkLti m ma DmtA h gezmd Utdlawiwi 1 Ulttd eu vervulgeiw ook in U ltBi h land V nnood iliJk word dit gedaau tou do ioallieerden inotïilijkhedeii t liert 4 ien en iwlruk op koiidug t onr tantijn te maken Er werd geen au der roMultaat me heretiit dun het t iHHlag van VeuieelnK Miseehten sktiH ook dit bet oonig doet U t aftieden van VonUtdot mtwat voor uitM biand en voor de andere landen ruduaai il politie van Orle kenland afbrengen van oen we4wlllendy hoddiiM tegenover de Knierite IntlHMi ib UuilAche diplomatie dit vvfikM hte dan U zIJ ongotwijfeiil ge Nlaiigd lOHur tdethta v ir korten hjd Mou 7 al weldra de treurige gevolgwi wiHkc f teehlH helderziende oogt ti k innt u ont V Mt n zien Wat dl DnitiK he pogutg aangaat f m hel gnbeurtki te Hatontki te vergelijken met lie hefuhiu van rit londen wordt gemeld d d 11 tet Telegrammen te Londen ontMlnRen melden dat de Duitschera nm groot aantal üeeir zware kanonnen waarbij vele vaa 30 e M in den veldloeht tegen Sorvis gebrnikwi ï a vijnml inaakte Zaterdag van veniiikkemlc gassen gebruik bij KhalAt iiJin het fmnt van de Save In en om de Danlanellen Hol T u r k 8 c h e communiqné van l l M luidt 1 liet 1 u i t H e h e t ommuniiiné van 11 OrI luidt Aan de Oilna ontwikkeiden zneh verilere gevwhlen Op het froiU tui4irheii Vahac en iradlttte h i c Do nftu O vergang volttwdd Ten ï nif van HtJg4 a k zi n de hoogU H tui iiuhen Zarkowti en Myriowi M roverd Venter oot lijk in ei u aan val aan den gang l e tHelling van Amaietitftr l ii den t ona wwgi al tr iiKnideohand genoinen verder ad len Mniieti do OrMowa plaatt lijke artillerie gcveehtcn plaats De Puitwh trpe pen maakten tot dusver H offiei eu en M2 mannfhappen gevangen n veroverden 1 kanonnen waaronder 2 Kware alnmeile i ndtraillenr Door het hmddkwartler wordt nieegiikvld Op het Dardanellenlronl bij Analorla bracht onze artillerie den M K dezer de vijttmWijke liattarijeii tot zwijgen die ouzeu tiiikervieugei biMi holen Hij Ari Burnu veriii de ecu iiiijii die wij lieten sprbigen een iiMiU ilic de vijand aanlcKde De vijaiuii lijke iirtillcrie stetling weed bij Kurpurdcredoor het krachtdadig vuur onzer ortillerie vernietigd De vijand werd ïe lu ongeil ileze stelling te ontruimen I liij Swiil liahr hebben onze verkenrdogs coloonee in den nacht van I deaier tien iinkervte èl van de Vijlt iid lMke loopgraven mSi bommen aan eviillen Zij keerden met buit toruK In DtritKhUnd Het Oostenrijksehe communique van 11 Oct luiiU In Maowa en bij Obrenowac hebben zieh geen bijzondere gebeurteniseen voorgedaan De Oostenrijkirh Hongaareche en L uit cbe troepen die door Belgrado verder nikten wierpen de Servièrx uit hun zuidoostelijk en zui lweHtcll k an de stad nanKclegde verschansingen waarbij on e troepen zich stor iHTTOlcrhaiMl van den z g Iroenen IïVr en Velk v Vracaz meester niaak In de streek va Semendrla en Pozarevac maakten ile divisie van onze Uoialgemioten weileroin veel terrein liij lie innotiing vati liolgirado vielen onzen troepen liegen s ho4 ska Bonnen ifi loopon van Wiikkeu pldKeschut een zoeitliebt ti iike lïcwe ren veel irfunttie en aiwkV n rlii K Ke nog eens zooveel Aan d h kuc ht beinerk ik dadelijk of ge woord gehouden hebt De nielkprijzeu In Duilachland is ile stijging dei imikpi ij n cvenalri in frankrijk oen iieiiiecie kwestie geworden in de Roln Zlg geeft Dr von Kahidcn eenige opmerkingen daarvover ten limie De kosten van de producenten cijii liuiteiigewouu gctftogen Voor een lioviilerij die U koelen onderhoudt en die het veevoeder zelf produceert ijn de jaarlgkscbe kosten tot 1 Aug htll berekend 6 l i Mk geweest daurivfilfigen zijn de kosten van 1 AitgnstiM 19U tot I Aagustua 11 15 Jti UHH Uk gewe k Bij het eerste getal was uog een wlu t vaa 6i 2 4U en bij hot tweede werkte uien niet eeu verliee van jauW Hk IHoiitengevolge Is de melkprudue He in de Hijiiproviocie reeds met 10 gedaald en de hooldvraag is niet meer de vaststelling van deprtj zen maar het venoindeasin van verdcie productieteruggaog Daarbij komt nog dat de melkproduceuteo steeds nleM wat bil wilde want de huUkueiW i De Kroonprins f f P voor hem en overhamligile hom het a t b g r bWl D is voor een hrW n h nl te ieaen bromde h om te vertargen N de kennis die hij P Sol had opgeiiaan niet groot wM Geel maar hier b al Kn P i e welBlg regels Toen barrtte hu uit in oen honend gelach Dat komt er v B htj speelt dffl bafl Dat heb 1 S r W r ga 0 l f wp Naar Do Kroonprin i 1 L t hem hier komen hij 1 J 11 1 De weg van De Kroonprins lILr D w fn ts 1 2 1p we v n De Zwaan n Krooupr K w oP nïlrh Valfflitóin wf reeds opge irtaan een la overw bot van hand die ie 1 lW Tien wl iZ T n v a i hc tVa t n le ï4 van Val komi n al kwebt en dat des Irt g zon ontslagen wordfn wanneer hii zleh weerffpaniBg betoonde we geen bertH te rer an tlood r ik ga toch Viji minuten later Mtnnd Varenlijnvoor den oWrkeihier Waar ia hij dan MliIthe r komt dudeli tic h1u wat U oton brengen tUtn ver etdt gcj u met En de kellwr nnelde h en 1 Verdiitvobl 1 t n bad hu ma wel daar ginder knim n laion Wijven Zoo n onlieMC haiuudo kerflt Hlj Inat mo hior kumen eu nu ik bier i bini ia hl weg Kijk cnH uier een kkcr stuk katfMvletw h en een v n i h bruirtlje i t tQfb ttmk idet kwfad eldeketlner toen hll terugkeerde Valentijtt die heen weer had Xeitlapt vergaMte icti aan den heerlijktni geur van hot gebraden vle i h en hieei aarzelend blJ detalrf Hasn 4e rlijk vleedGb Zot kri ik et iu De Zwanp if I Jit U LI U uuen iivu Il m Milgiiirsltr M En dwirom dacht ge f ik oiet laliüfteer De geheele lad pr ekt er over Sedert wanneer Heed vroeger i maar vendaag WM was Knoop hier V vroeg Mahler Verduiveld dat had ik toch iel van hem verwacht Plotseling en bwsluU nemende edieurde hij en blad uil zijn aanteekeivboekje schreel laMtig eenige regale en rwkte het pifiier aan den i lliier over La l dK np staanden voet naar 4 e Zwaan fcreogen De kne t di6 Ü itereden heelt moet oogenblikke jlt hier komen Hij moe op mij waihtea ala het mogelijk ia ineen tamer waar hij g eel alleen rit G b n eten en bier en sigaren hij ïich verveolt De hooldzaakSs hü met lueraand spreekt behalve o Kan ik daarop rekenen Ook mmt hem Over nieW preekt a WPbetrekktng heeft op eten en fckaaol hel weder Nkts Over den BK ariffi eiete over de kooMre w al o geen schade zijn Hfcr op Nkealag a a ik t ragkoin krijgt Daarbij nal Ernel hom oen vijlmarkstuk naja zijn jaa cu htied van den kleerenstandaard on verliet haastig het hotel Een iieetje verbluft keekj de oberkellner hem ua en las vervolgens het hriefje Kom dadellfc jmiir De Kroonprins laat p rd en wagen in De Zwaan tot later Ik moet je spreken Wat Ernet wUfte ïoorkoiiM was echter reeds gebeia Kiviop en Valeinijn zaten bij elkaar In Do Zwaan en spraken zacht aaaien Ilij is uiet wal Uj achijm Baas baan 1 nmm u in ach waaiw huw de de knecU h St Gi iu De waiie daar krijgt men honaiWen pekelvlewich eèdc hij Voortdurend Am geur van tiet vl s r h op nniveiMÏe Zieaioo hia i hc hi r Eet nu maar smakelijk Tk weet niét mijn meeatfere betasll Jat toi h niet T vroeg Vatfu lijn aarz AWl IM geloof ik oiat masr mijnheer TV knocht wierp bet hoofd in den 1 nek m laehte luid I Mijnheer MMnbeerr inak Och kom ik heb mijn maatregelen goed genomen ook hier de gAeele stad spreeltl er over Waarover baas Dat de molen verkocht ijmiI worden jm Verduiveld hu dat HPn sterk stuk I Ik griezel er vaa Wie een kuil graaft veor eea ander had Ik mij maar idet Kt n ingelaten 1 Ek de Vele fooien Ie Ik je gaf waren die ook ie verachten vroeg Xnoop lael een loerend blik Valentljo krabde zich achter de oreij Ik wou Hij kwam er niet toe te vertellen