Goudsche Courant, donderdag 14 oktober 1915

K 54e Jaa jgang 12908 Nntsdepartement Gouda DONDERDAG 14 OCTOBER ISIS des avonds te 8 uur 4n den NIEUWEN SCHOUWBUROt Oowla OPEIIl tl UEOElini TE OEVKN DOOB HET OPERA SOUSTEN ENSEMBLE Opgericht 1 September 1914 Mej marie JANSEN Jeugdig Dramatische Sopraan v d Ned Operfc ANTON DIRKS Ie Bariton v ë Vlaamsche Opera te Antwerpen JOS MASTENBROEK Ie Tenor d Vlaamsche Opera te Gent J VAN SCHAIK Pianist Accompag nateur Antwerpen Vrijen toegang hebben de Leden sa hunne huisgenooten voor wie plaatsaa in de Stalies gerese rveerd worden Entiée voor oiet Leden f t Benedenzaal Loge en Stalies en de 9 eerste rijen van het Balcon de volgende rijen van het Balcon Am phiteater f 0 15 en op de Galerij f 0 10 uitsluitend voor on en min vermagenden De Secretaris 36 C J M KROON Servische front willen breken en dan bet dal van de Morawa ingaan tot aan Nisch De verzorging van het invatsleger met levensmiddelen en krijgsvoorraad wordt grootelijks vergemakkelijkt door de spoorlijnen die Semendria eenerzrjds en Belgrado anderzijds verbinden met de Hongaarsche lijnen Te Nisch zijn verbindingen met Sofia ten Hamenië De Oostenrijkers hadden bij hun veldtocht dit voordeel niet De overige aanvallen zijn blykbaaf van ondergeschikten aard Het is niet bekend welke verdedigingswerken de Serviërs in het dal van de Morawa hebben gemaakt maar dat zg met wanhopigen moed zullen vechten lijdt geen twijfel De vraag is nu paar of zij het zoo lang kunnen honden tot de Geairieerden hen bijspringen Uezien de oneenigheid die tusschen de Oeallioerden schynt te bestaan de langzaamheifi van han optreden en de fedrnktheid over het snöces der vijanelijke diplomatie meenen wij dat er reden bestaat h t lot f h Servië op het oogenblik zeeAÉ oml er te noemen KriJKSverrtch i mti ter Zee Ëngelsehe duikbobtenv in ée Oostzee Uit Londen wordt d d 12 October EËI NlSiGEVlKG INRICHTINGEN lelke Gevaar Schade ol Hili4 r kunnen ver o or zaken BU8GEMEESTEK en WETIIOUDEBS van UOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten DslHJ vergunning hebben ïffi end aan li van der Pol te Gouda en zijne Atverkrijgenden tol het uitbroiilenïijnw StooitiVerverij en Chemische swherij door vervanging van denbestannden stoomketel van 25 ïjerk M verwarmingeopptwviak door eenm vlerk M verwarmingsopper flak in het perceel gelegen aan denFluweeleii Singel No 22 kadastraalbekend sectie A Ns 4M4 GOUDA den 14 October 9V Burgemeester fen Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretarie 1 V HEUSDE Uit Kopenhagen wordt geseind datbet Duitsche stoomschip Lucia opf eg van Zweden naar Lobeck meteen dading van ongeveer 3000 tonkoper en andere metalen door denEngelschen onderzeeër E 19 tusschenZweden en Duitschland tot zinken isgebracht De bemanning bestaandenit 21 koppen werd gered elf bereikten Gedser in Denemarken en doanderen gingen aan boord van oen woedach schip Zy hadden 20 minuteti tijd j ekregen om zich te redden en hunne eigendommen benevens de scheepspapieron piede te nemen De herkeuring in Duitschland Men schrijft uit Zurich aan de N CL Dat t met de disponibilitoit van de puitsche militairen begint te spannen chijnt te moeten worden afgeleid nit pen medodeeling in de Basler Nachr dattfdezer dagen in eenige Dnitsche grensplaatsjes de kearing plaats had van alle mannelijke per onen die reeds hls volstilndig dienstuntauglich waren afgewezen In een der stadjes werden van deze 150 als beslist onbruiktaro menschen niet minder dan 147 Zeer mooie sollede meubeletals Tafels Stoeled Kasten Spiegels SchUdcryen TheeUfel8 Buftetten StyiameubIemen ten In teer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermealielen Dnz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Styikast f20 Styitafel f 9 60 Spiegels f 6 9 f 7 60 enz 20 SlillSTIUlTMb BeieiihiitiiiUJiliSclilt kidl RotteiHlam TE COGNAC zijnde een der grootste flrma s In COGNAC heeft als haar vertegenwoordiger voor GOOÖA en OMSTREKEN aangesteld den Heer P L Laurüsse PROEFMONSTER en PRIJSOPGAVE op aanvrage gratis verkrygbaar 1 een fraaien aanblik bood Aan de noonizijde tegemiver hot gidenklee ken wa4en de huizen echter mH cojlojpnadew voorzien waarondor zich Jeen groote menigte menschen lanj ie winkelramen voortbewoog Wie Hlaao bleef werd door den wtroom jineegesleept of zoodanig ge lnmgen iiiil hem niets overbleef dan den stroom He volgon Togen den troctm in te t aan daaraan viel nlot te denkon EniHl Mahler had die drukte een pooHjo aan ïozuen Als een wachter fitond hij in onl eweogli e houding idj liet gedenkteeken slechts nu en dan ecu trokj aan zijn sigaret doMide Toen de wind nog terker bogon te blazen en het wel leek nï heiB kleine ïijsnaaldei in het gozicht Hiloegen verliet hij zijn waamemingspoHf en Il egaf zich onder de menigte Met belangstelling bewchouwde hij de winkel die in bonte rij elkaar pvfdgden en waar in aaniokkelijl e pracht was uitgestald van alles wat de meiMwh kan begeoren Ernst was er verlwiasd over zoo grootsieedsch had hij het hier niet verwacht En omdat hij ruim den tijd Tiad ging hij hier en daar oen wi i el binnen om inkftopon te doen Zeer goed antwoordde de be i nde en onderwijl las hij ug het telegram iieud onmiddel i per telegraaf tweeduizend mark poate reelanto Ernst Het was geïicM aan een bekend oaukier te KerlijD Die laatste om raudiglu id en hooge 8om boozeroden dtiH ober wtior zooveel eerbied in dat hij plicht vergat en den gaat een genblik aanstaarde totdat deze hem nigmaalfi het gold aanbood en zeide Breng me nog een kop koffie en e Diouwsbladen et tien groo sten ijver vervuld öp k man heen gal aan den kruier V l tol het telegram en den Jf bezorging bestelde de kt ffie i UBterd zoo spoedig mogelijk den 6lein in het oor welke een rijke sj t öji onder zijn dak ha4 Ware de J öe idet op den Enz molen werk am ge eeet rijtuig cUar n hier gekomen dan had do oberg ateUffe geloofd dat een er e prin Mot zijn intrek had r Hij wa ook zoo voornaam ïaar1i toeh zoo minzaam De 13 Oct Nieuwe Schouwburg B uur HaagBcfa Blijfipel Ënaemble U Oct Nieuwe Schouwburg 8 uur Opera en Liederavond NuNopartement Gouda 18 Oct 2 u Geb Bouw pn Woniiigtoe Slicht Onder tan f8comini88ie Ar menï org 19 Oct Nieuwe Schouwburg 8 Concert Zangivereenigingen Zanen 21 Oct N ie we S aiouwburg Abon nemeotsvo orertelling 9 Nov Nieuwe Schouwburg 7 ur Opvoering Opera Carmen Beteeld verwieken wij geregeld tliiH m dedeelh ig te tm TMt ontTaagen ▼ vergad rhigeD coae rt ii vwTnabeUJk den if MD deM Au in oiu te vevmddeo Eiectr Dr A Brinkman A Zn Goud Wordt vervoïgïl 40f STJUITS LOtCRM 5 KI Trekking v Woenriag 13 Oct PrijB van f 1 000 8475 1000 a633 9425 12525 1200 f 100 Al 7207 7545 8026 8437 16055 18501 400 2759 6840 17167 10953 18890 14275 150 492 838 1452 16ö 1709 8286 j 4538 5955 8872 9792 9989 10294 10763 13326 13819 18576 19207 R zen van f 70 i9li 302 41U 447 528 531 644 984 974niüO 1278 1391 1424 1477 1548 1680 1720 1748 1770 1894 1929 1966 2051 2052 2297 238 2460 2491 2597 2804 2816 2950 3113 J175 3195 8228 3875 3409 3543 3567 3675 3690 3699 3769 3953 4159 4228 4273 4316 4457 4624 4665 4678 4698 471B 4725 4786 4851 4928 4 42 5082 5102 5116 5207 5227 5830 6372 5890 5416 561JJ 5723 5795 5860 5966 5987 6000 6164 6208 6821 6347 6850 6353 6 i76 6474 6681 6691 6787 6846 6914 7002 7051 7056 7089 7100 7157 7176 7210 7242 7311 7364 7394 7404 7554 7587 7625 7697 7708 7782 8026 8080 8166 8258 8301 8400 8467 8633 8635 8869 89UP 8913 12362 12368 12467 12578 12784 12828 18058 13063 13107 13401 18464 13458 18788 13859 13871 13923 14001 14026 14180 14195 14238 14491 14540 14588 14797 14814 14846 14862 14871 15076 15168 15904 15908 15909 16025 16192 15275 15284 15492 15626 1C193 16301 16397 16467 16498 165 IB 16528 16534 16582 16695 16648 16789 16756 10807 16817 16868 16995 17121 17180 17203 17242 17300 17881 17324 17578 17597 17662 17681 17889 17998 18038 18085 18266 18320 18382 18453 18554 18611 18913 18930 19086 19085 19221 19834 19380 19705 1978O 20061 20211 20219 2081S 20495 13641 13898 14032 14256 14629 14865 16 640 15191 13674 13909 14157 14263 147 W um 15776 17694 1829 18674 19261 20133 20206 20728 20783 8951 9054 9104 9134 9345 9394 9505 9653 9655 9753 9909 10048 10542 10611 10678 10917 10926 109gl 10996 11116 11160 11288 11806 11368 11376 11390 11516 11566 11667 12083 12149 12179 12181 12187 12 98 12616 12517 12890 12896 12906 13159 13285 13879 13701 13912 14178 14S11 14701 5 96 329 459 584 817 968 1216 1367 1529 28 117 336 476 683 825 1107 1237 1378 1647 52 199 388 649 758 872 67 274 401 566 800 913 93 812 434 666 807 923 1176 Nieten 24 38 161 359 494 641 847 1119 1263 1882 1560 171 360 522 665 870 1126 1168 1172 1293 1807 1325 1354 1404 1458 1507 1518 1641 1697 1741 1745 1 60 1916 1932 1982 2031 2044 2060 2074 2085 2102 2134 2280 2286 2319 2336 2366 2407 2439 2486 2564 2686 2689 2607 2648 2709 2767 2775 2780 2849 2878 2900 2924 2932 2970 3004 3026 3063 3072 8093 8117 3136 3179 318 8216 8 22 3261 3274 3288 3381 3542 3552 3711 3759 4000 4002 4148 UjO U26 4486 4719 4750 11I24 4994 5322 3342 3411 3413 3429 8433 3474 3595 3599 S672 3076 3692 3795 8801 8949 3951 3988 4031 4032 4042 4076 4097 1208 4221 4292 4303 4386 4504 4 643 4679 4706 4715 4760 4814 4864 4877 4902 6011 5169 5189 5201 5275 rmi ii If = ö76 5604 u S l 30 6835 6861 2 5 f i 5977 5989 6008 6018 JlöO 6178 6192 6199 6214 6232 6249 6256 6277 6286 6290 6292 6313 6M r 6f M 648664 6j 7 05 W 6536 6656 6656 6694 6609 6610 6048 6664 6670 6675 6711 6716 Sf S f 6773 683 S S S ï 7066 7072 091 7096 7128 7176 8 7261 276 7286 7313 7316 7335 Si 7373 7383 7385 7428 7437 S 7 7537 7591 7600 7628 7631 7663 7Rm 7676 7723 7731 77S ml m 1 2 7946 7952 8004 8083 8067 7 8i 7 132 8210 8290 S 8307 8342 m I 8419 W66 8602 8664 8593 8626 iS i S S 6 S fm W15 8742 8746 8751 8794 8816 KIK khm t8 4 8887 8899 8926 8970 fm 027 9072 9099 9102 9122 9lfif S 224 9270 9311 èsS 95S 9391 S O 9466 9576 9689 S S wt 9 60 9773 9804 9820 9 4 9870 m 9900 9932 9952 9976 9989 10037 10162 10J91 10210 10242 10264 10345 miM iraS9 10371 10405 104W K S 10547 10590 10693 1 99 10607 lS 10653 10727 10777 1OT98 iS im 1D877 10981 110 9 S S w 11092 urn 11227 lllÏÏ m7 1 ml 38 5 11388 11433 nZ 114M 11 7 11527 11547 11572 11698 aSö ilTsI 11904 11916 11931 11937 1Ë55 v 2111 12203 12218 12258 li n 2M6 12373 12411 124 Si 24 12405 12429 12437 12449 1947s iSff liS V 6 S S S f ï 5 13176 iS S i £ 13446 13465 13469 13489 jv o S 8 18824 13815 iml l i ffi S 18 921 139V9 iS ifS 92 14105 lïm 14200 A A 249 14266 14271 14 is s ia is = ia J IS ISS i g Ijg 11966 14980 14994 15031 VMT VMM l iOKK 15l J8 1 6116 15156 16167 ISlTj 16229 16 254 16323 15349 16386 16400 1642Ó 16466 16470 15667 15581 155 i mV 1 5667 15669 15709 15712 15724 157 12 15795 15810 1 687J 16953 16996 16070 16127 16132 16138 16173 16189 16216 1625Ï 16317 16336 16410 16443 164 68 16484 16 520 16622 16548 16621 16630 16746 16812 16876 16989 17064 17087 17113 17138 17140 17209 17251 17 282 17284 17291 17 306 17325 17358 17482 17483 17564 17576 17689 17620 17725 17771 17796 17803 178 30 17853 17933 17916 17960 17991 17995 18002 18086 1820ft 18 232 18330 18352 18358 18410 18486 18493 18506 18542 18656 18673 18 699 18621 18647 18711 18729 18745 18774 18823 18897 18984 19026 19065 19189 19242 192M 19269 19270 19 W 19356 19366 19376 19382 19 383 19133 194 S8 19486 19499 19563 19592 mm f9678 19690 19710 19726 19809 19823 19839 19842 19876 19936 19991 20077 20086 20093 20187 20261 20268 20272 20362 20321 368 20381 20408 20117 20473 20617 aXV20 20 23 20530 20 43 20584 20691 1611 20712 20739 20752 20804 20824 208 38 20850 20866 20887 20909 20943 20941 20961 20968 20997 Adi ërtentiën Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bij het overladen van myn Echtf enoot den heer KOENRADUS JOHANNES KLUWEO betuigt ondergetekende haar hartelijken dank üit aller naam Mevrouw de Wed W J M KLIJWEÖ V NOL8OK Gouda 13 October 191B 13 Vbor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bB het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot Vader Behuwden Grootvader den Heer JOHANNES LA GRAND betuigen wij onzen haHelijkep dank üit aller naam E C LA GBAND V D0N8EI AAB Go da October 1915 14 ER BIEDT ZICH AAN een bekwim Bakkepskneoht in gemengde zaak BrieTen F v d STAAIJ Breukelen 6 GEVRAAGD te E skoop in een klein gezin een Kenken Werkmeid of een eenvoudige JUFFROUW goed kunnende koken Brieven lett A Adv Bureau BRUSS Boskoop 6 OrEXIHE TBUIILIIGE UIISOPilIG te 8T0LWIJK Oe NoUrll J P MAHLSTEDE t Bcrcainbacbt is voornemenaop Vrijdagen 22 en 29 October 1916 telkens des voormiddags 11 uur in het Koffiehuis va den Heer P STOPPELENBURG op het Dorp te STOLWyK in hot openbaar te veilen en verkoopen ONDER STOLWUKi Eei leemnlois li U bevattende beneden 5 Kamers Keuken en flinken Kelder boveé 3 Kamer en groeten Zolder met SCHUUR TUIN en aanbehooren staande op het Dorp strekkende van de straat zuidop tot Erven J Znidervlieb Kadaster Seoiie C nommer 2022 groot 5 Aren 30 Centlaren 2 EEN KOETSHUIS met STALLING en ERF staande tegenover peroeel 1 get A 58 trekkende van de straat tot halver Voorwetering Kadaster Sectie C nominer 2018 groot 95 Centlaren 47 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris MeÉeMeiljeflMeenlerij Een SOLIED ADRES voor meubelea is by N HESSING Pepepslfaal 24 Reparatie aan alle meubelen spoe dig netjea en biUgk 13 NEDERLANDERS KOOPT Nederlandsche lampen BEVORDERT EIGEN INDUSTRIE LET OP DEN STEMPEL PHIURS Laat Uw Overjas Mantel Regenjas Mantel Costuum Demi Saison Wiqterjas Heeren Gostaam Rok Blousp Japon Costnnm Pelsjas Fiets mantel Pels en Bontwerken bij ons stoomen of verven U krijgt het als nieuw terug I Wy garandeeren de allerbeste bewerking vlugge aflevering en blliyk tarief I 66 Rouwgoéderen binnen 24 uur gereed Stoom Ververij en Chemische Wasscherij L van der Pol Goi da Telefoonnummers 196 en 253 Winkel MARKT 41 Telefoon 253 llMBiDkprHeiiih C OPGERICHT ir ft i Voedett i w Vee met de uuivere murwe LIJNZAAÜROEREIV merk STER en W L en SqYABOONENKOEKEN merk W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BereDivloTna Parij 1900i Negen Gouden Medaille Een ooede raad aan de huisvrouw Koop in dezen benarden tyd by uw Kruidenier een heel KISTJE pnhoud 80 ol 40 pakjes MAIZÈNA DÜRYEA U komt dan nooit in verlegenheid om een pakje j meel voor het aangiengen van soepen sanccn karnemelk en melkpap enz MAIZENA DURYEA op een droge plaats bewaard is niet aan bederf onderhevig 80 DE PRUS VAN MAIZENA DURYEA IS ONVERANDERD als invredestudi Vutaoa lioMjiieÉ 2 i r m mmdi nA lu Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywiel l¥earwell R IJ wielen ijji il sierlijli io ui ii priji AGENT t rt ADR DE GUOOT Kleiweg 79 GOUD4 Prflsoonranten gratia IMPORTEURS GEBB SIEBOL Amitardaia Doiiderdag 14 October 1915 wmm mim a © CL wrs ezi ca TrextearLtielDla d Troor O chj cLa © an OaacL©tr©3s©an Verschijüt dagelijks Mè behsJlve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENT lËN Van 5 gewone regels met bewysiiummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teeen twee herekend Dienstaanbiedingen per plaatsing v in 1 5 regels rO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Recliimes f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte OPRIJS VAN HET ABONNEMENT p kwartaal fS IdW franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad l 50 Mem franco per post 1 90 Ationnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Harki 31 by onïe Agenten deil Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 telefoon Interc 82 Uityevers A BBIHKIIIAH EN ZOON geen enkele bijzondere gebeurtenis plaats Aan het Italiaansche Front Het Gostenr Hong communiqué van 13 Oct luidt öisterennamiddag Bïjn de Italianen een levendig geBchntvuur begonnen uit kanonnen van Bwaar en midden kaliber tegen de hoogvlakte van Rafraun Ook tegen enkele sectoren op het front van het kustland ontwikkelde de vijandelijke artillerie een verhoogde werkzaamheid Van het Servische front Het Servisclie communiqué van l i Uct luidt Up hei Donau fron in den sector an Kam en ïradi ht schoot de vijandolijko artillerie 4 17 granaten van groot kaliber af Op hetzelfde frofiit van Uvtche tot I antchevo bombardeerde de vijand de vesting Belgrado en de stollingeu van Samar Tevens schoot de vijandelijke artillerie ongeveer 200 granaten al op den heuvel van Bojania en opende het vuur in den sector Van Obrenovatz Up geen enkel punt van hel front werd een resultaat bereikt K ii trout vüQ 6t tot 80 M Dooi een l igenaaiival hebt en de FranschtMi fcji deel daarvan herwonnen Een twkader van 19 vliegtuigen vv ierp i 0 bommen op het station van Bazaiicourfl waar bewegingen fiji Duitsche troepen waren geconetaleerd Een ander eekader van 18 vlitigluigeu b imbardeerde de spoorlijn van Atreeht le ürand bij Bapaunie Andere vliegtuigen hebben eveneoitó ileii spoorweg bij Warmericourt gebombardeerd Het D u i t s e h e communiqué van n Get luidt Bij een Engelschen aanv il ten Noord Ooaten van Souchez verlorfu de Frarwehen we r eenige g i lcelleii loopgraaf waarin zij zich den Hen nog haiiden kunnen handb iveu In Phampagne mislukte gislerena ond oen Franflche aanval ten Zniilon vim Tahure Efen hedenmorgen Vroeg op datzelfde punt herhaalde aanval m vers hilionde achtereeinr olgentl liniefl bloedde g eel dood In lp Vogezen verloren de Franneh n aan de weatelijke helling van de Rchratamannole een deel Htelling overlevenden sloegen op de vlucht en toen wij het werk binnendrongen vonden wij te midden van de Üjkea 43 gewonden die achtergelaten waren f De verdediging kostte den vijand op Eijn minst een bataljon Wij maakten krijgsgevangenen die tot drie regi tnedteu behoorden Meer noordwaarts tasachen Tahure en het ravijn van Lagoatte had den 8 dezer eveneens een gevecht plaats tnet voor ons gnnstigen afloop By het aanbreken van den dag deden eenige bataljons een stormaanval op de Duitsche werken die veroverd werden Onze manschappen vonden tot hun vreugde tal van sigaren verduurzaamde levensmiddelen en proviand van allerlei soort en een groote hoeveelheid munitie iiil van vao un Een Duitsch bataljon werd door onze artillerie onder vuur genomen Compagnieën werden in wanorde uiteengedreven Anderen gaven zich over na omsingeld te zijn De zaak werd snel en met geringe verliezen ten einde gebracht De Oorlog Au het WestelUk Front De ge èchten in Champagne Btt FraoBche comrauniqué van 13 Oct Iffldt Qmtrêot de gevechten in Champagnenn ëW 8 dëaer wordt het volgendegsKMÜ De troepen die den 25 Sepfaaber den heuvi van TaharaIwttikteD vielen in de flank de werkenun die de frontaanval aiet had kunDeo Termeesteren en wisten die achtereenvolgona in banden te krijgen Op de hoogte van Mont Melle waarvan het zaidelijk deel in het bezit derDaitachers gebleven was handhaaf deo deze zich met hardnekkigheid inde loopgraven Ër moesten krachtiger middelen w R 6n aangewend Eerst lieten wij W mijn springen geladen met 22 000 Wo ontplofbare stof die over een logte van 80 meter de Dnitsche looppuf vernielde Daarna beschoten onze looograaf kanonnen de vijandelijke Kaave met zware projectielen Tevens wwden de verbindingsgangen nacht n dag beschoten door de artillerie en de mitrailleuses Na eenige dagen begon de Duïtsche tegflnstand te verzwakken De verliesea waren te zwaar De laatste Aan het OostelHk Front liet i u 11 c h e c imunjqué van iJ Uct iuüJt Ijegeriroeij tlindenburg Ten Westen n Duuaburg loeadt een Kuasische a ai dOod n ons arliUenevuur i oglngen van d vijaiul om dour uatf tMasette eilanden in het Miadaiolmem t T rover n mnejukien ben Kubistische aanval ten jNoord Uoalen van Öniorgon waarbij de vijand tot aaji ouae versperringen doontrong werd afgeelajffen Ken van o nae 1 ucli iHchepeu bombardeerde m ilen afg loopeü nacht de versterkte 11 niet troepen belegde stad Dunabiu g uiet talrijke bommen Lögoj groep l rins Leopold van Beieren Mefts nieuws Legergroep Von Linsiugen De ijaiid werd uil zijn stellingen bij indea iiiolsko Wal8küja verdTevem ï n over de linie Novo Alexandrovsk en de hoogten Noordelijk daar van ieruggod rongen De Duitw he troepen van het Von Jt thniür wierpen den vijand Noords wostelijk van Havantuka ten Zuidwesten van Buzkanof uit verschillende stellingen 1 Het U o b t o n r H o n g communiÏtu6 aii Li Uct luidt Bg Burkanow aan de ötrypa werd nuk de vierde gifltereii medegedeelde Stuasisehe aanval door de Oostenrijkwhe en Unitiwhe bataljons afgeslagön verigeiie had in het Noord Uosten i Het Duitsche communiqué van Uct luidt De tegenstand der Servlöre vermocht oiiizon opmarsrh slechts weinig togeu te houden Ten Zuiden an Belgradowerden het dorp Zelessoik en de hioog1 en ten Oosten van Tapbiderska bestormd De aanval np Pozarevac neemt een gunstig verloop De straatweg l ozarevae Oradista is in Zuidelijke richting overschreden De opmarsch in rvié Er is een groot onders heid tosschen den Oostonrijkachen opmarsch van 1914 in Servië en dien van den DmtachOostenrijkschen op het oogenblik Daar y enkel Servië wilden verslaan vielen de Oostenrgkers langs den geknakkelijksten weg aan de westelijke grens over Drina en Save De Dnitschers hebben een ander dool n l zoo spoedig door Bulgarije heen vr e verbindingen met Turkije te verkrijgen De inneming van Belgrado beeft das feitelijk slechts een symbolische waarde De hoofdaanval zal door de vallei vari de Morawa geschieden Daarom is de Dnitsche hoofdaanval ook op Dronbavitza gerichï Deze plaa H licht aan de Donau naast de monding der Morawa 12 K M oostelijk van Semendria Daar zal men het Het F r a D 8 c h o eommuiuqué van l J Uct luidt De Hilanteno aauval op de Frausche atelliugen ten NoordOobieii van j Souchez werd evenals de vorige geheel afgeelageu De artillcli6 a lie was m den loop van döii nacht bijzondei hevig tusechen de Honiine en de Oise i i de streek van Audechy ten Ooöten van Keime en in lie lichting van Moroni en VillerH De Duitflfhe batterijen bewhoIt n i i hevigo wyze de treek ten Kiiuljjn van Tahure en ten Oosten van Butto Mesnil De FrUnathe artillerie beantwoordde het vuur krachtdaihg terwijl ile Fran fUien nog van loopgraaf tol loopgraaf vorderden l Oosiöu van het work dat de Trapeze cnoenid wonk Keu vrij levendige etrijd met loopi raafgoHthut werd gelevt d in den feet tor van Flirey Heviger was het gev tM ht riifii Ie inmenging hier en diiai van artillerie in de omgeving v in Reyllon Na een wolsiagen mislukkiiig van hun aanval op hot front I iibge Schi atzman nele hervatten do Duitacherb hun pugiugen Tegen het einde van den dag werd Ewi anavang gemaakt mot een tweeik voorbereiding rloiir ile artillerie tivor het geheele front welke gevolgd erd duor een nieuwen Htnrmaanval liie ovpueens in zijn geheel miBlukte J e Duitfichers konden Mle htö op een tnko 1 punt ten Zuiden van de UnKeh ogte vasten voel krijgen in onze loopgraaf van de eerste linie over FEViLLETOX Vi ibeoldingekracht van den bediende Hk opte hein geheel mee of was fieni de fooi van 10 mark in het hoofd Kf lagen Oiwkir den linkerarm een half doKijn couranten klemmende in de reehlerhand eouigc portefeuillee met tijtlpchrifteuen op de linkerhand het preteuteerblad nrot de koffie dragende l wani hij na een korte poon bij tKrnst Mahlerr lerug die bij het veneter stond en in de schemering naar puiten staarde ► 1 KerHtboüfneur mopipelde hij Wftl zijn w al zoo ver in dit jaar hee De kellnrf r moewie dat die vraag tot hom görichf word en g l ten ftnfWoord Wel zeker mijnheer wel zeker over veertien dag en hebben we Kcrtftïnia Alle winkel bobben het nu druk Dat is de bewte tijd want uit de omstreken komen de menschen hier hun inkoopen doen Er zijn hier mooie winkels in Berlijn zijn ze jiiet mooier jl viwlen Ei ei Hoe groot is dit fitadje wel Dertigduizend inwoners mijn heer n i hier seker vreemd TT moest het marictplein eens zien en de Colonnaden Daar heeft men rfecIrisch licht het ziet er daar tooveraehtig mooi uit en men kan alles koopen wat het hart begeert Men beh efl daai voor werkelijk niet naar leerlijn te gaan Ernfit keök eens op zijn horloge Inziende dat de tedegrafisrhe goldpending ooröt na verloop van twee ft irie urOïi zou kunnen aankomen en het daarenboven in de ledige golagkamer mot gezellig vindende zeide jiij gilimlachend Nu ik zal eens kijken of ge nietoverdreven hebt Hier is de fooi dielik u beloof4i heb Kwam de knecht ladelijk V f huisknecht trof hem aïi gezetschap van Knoop in De Zwaan en bracht hem dadelijk moe Mijnheer Knoop wilde hem terughouden Knoop Zoo mijn vermoeden iwas hiH juist Ernst verrast Meer onheil dat hij reeds in de stad gesticht heeft zal hij met den knecht niet venidïzaakt hebben Ik heb Va lentijn in mijn macht en ik ben stellig binnen een ur terug De kellner deed hem nitgoleifle tot voor de deur en v ecB hem deihf naasten weg naar de mariit Mijnheer kan bijna niet mis loopen Een paar honderd schreden vergier zal het heldere licht u vanzelf den weg wel wijzen Het marktplein ligt aan de linkerzijde als u deze straat volgt het is niet fiTnot er staat een gedenkteeken een echt kunstwerk dat u Mmmergo no in het dnnket niet kunt bewonderen De colonnadee voormen ow II ijde van het plein zuU het wel kunnen vimlen Wie in Berlijn gï ed bekend is vindt in onze stad gemakkelijk den wog voegde hij er aan toe ni de hoop den gant aan hot praten te krijgen en zoodoende iets iiiouwH onitrent hem te vernemen Krnfit Mahler deed hem dit genoden echter niet hij glimlachte slechts en had er schik In dat de oberkeljner zoo ni niwsgiei ig was en zoo ijverig zijn bofit de d om Ie vernemen wie dc gulle gast toch as Ernst had re te veel gereisd om dien man niet to doorzien Hij was in Amerika en Australia geweest er waron Mefixia weinig lamlen in Europii die hij niet bezocht had Overal had hij de Qien i Aen nieuwsgierig bevonden overal waren zij overdreven gedienstig wanneer er foofen te halen warenHij had ook in dit opzicht door reezen zijn kennis vermoerdfTd hij verstond de kunflt om op het gelaat van anderen te lezen wat er in hun hoofd omging en ook doof te zijn als dit noodig was Na een vluchtigen groet ging hij de straat ia Ontelbare sterren fonr keiden aan den hem zoo helder alsof z j wedSjveren wildon meV het electrieche licht dat zijn whii ei tot in de stille straat wierp Eriöl loeg den kraai vfcn zijn jas omhoog en trok de p ïerlne dicht Rustig voortstappende had hti weldra de marict bereikt die werkelijk