Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1915

3 Nog werd het Engetsche stoomschip Apollo met een lading munitie op weg van Malta naar Port Said in den grond geboord In Polen BERLIJN 14 Oct Part De Bftstuurschef van het Geheraalgouver nement Warschau heeft bekend gemaakt dat alle aardappelen en daaruit betrokken produkten in alle gouver nementen van dit gebied in beslag genomen zijn Griekenland en de Entente BERLIJN 14 Oct part De Deutsche Tageazeitung verneemt uit Boedapest dat do Kei Ert uit Athene meldt dat de Entente gezanten een audiëntie bij Koning Constantijn hebben aangevraagd doch Minister president Zaïmis gaf hen te kennen dat d Koning onder de gegeven omstandigheden liever zou zien dat zij van hunne wenschen afzagen Dientengevolge zijn de gezanten niet bij den Koning verschenen Aan het Kaukasisch Front PETERSBURG 14 Oct Officieel Turksche cavalene heeft tevergeefs getracht onze voorpostenlinie te forceeren Plaatselijke gevechten in den sector van Olty ten zuiden van het Tortum meer Een Turkach detachement mot officieren werd door ons in de pan gehakt bij den doorgang tuaVasten en ten zijiden van het meer Van Duitsche lorpebodoet in den grniid geboord LONDEN 15 Sojit Uit Kopeuhnlït ii wonlt gemeld dat een Eii cischc ouilerzceór in de Soul iloor eeu Duitsche torpedobool werd aangevallen In het gevciht school do oiiilerzecër oen Inrpiilo at en boorde de lorpedoboot den grouil De Zeeland 409 STAAT8 L0TERIJ b KI Trekking van Vrijdag 15 Oct Prijs van f 1000 en premie van f 30 0UO iHM9 170 en premie van f3000 10077 f 1000 6211 f400 5139 f 200 1198 13U0 I 100 2517 Prijzen van f 70 192 1 2li0a 2908 33Ü3 38S1 8980 4392 i3U 8239 941 2 U105 11422 13312 13191 13692 14U93 15421 16289 16821 18471 18596 tóUii 19314 19478 19569 1969 1 19949 20702 20756 20612 Nieten 61 321 801 826 933 1262 1856 2292 2828 2tó4 2 576 3 507 8693 3851 1920 1510 4544 5443 5689 5871 5970 6212 6903 7382 7434 8845 0290 9890 10256 10312 10310 10614 11Ü24 11898 12034 12241 12311 12674 12857 12993 13027 13534 14069 16202 15861 16090 16111 16118 16 577 16957 17213 17371 18107 18141 18217 18231 18 532 18731 18919 19557 2U037 20255 20753 5c klasse l ie lijst No 19146 m 190 16 No 15992 m z 15995 k D der staking gebleken ia juiatte ziju Het Beotuur der Werkgeversverfending zal naar wij vernemen het uniform larief zoo snel mogelijk behandelen indien het over de noodige r ruf de boöchikking heeft Indien de uniforme regeling tot stand komt koint een einde aan den toestand van hevoorreehtlilg waarin uu bepaalde vaste ploegen loase arIj u xril ccrcii De indruk bestaat dat deze ploegen tegea een uniforme regeling opzien en niet bijster samenwerken met de andere arbeiders Boskoop Reeds menigmaal is geklaagd zelfs in den raad over de gladheid der steenan in de kom dezer gemeente Tul van ongelukken zijn te boeken het aantal aangeHpanuen paarden dat gevallen is is aanzienlijk hetf eou voor de betrolcken eigenaren dikwijit groote whade medebrengt oOk de veiligheid der personen die ill het gerij aanwezig zijn wrtrdt meiiigiu ial in gevaar gebracht lil lie afgeioopen paar dagen zijn wi lcr drie paarden op den Zijdeweg l cvallen één paard zoo hevig dat het zeer waarst liijnlijk voor eenigen lijtl bulten dienst gewield zal moeten wimleii liet eenige middel om aan dit onlïcrief tegemoet te komeft zal zijo liczc lHwtraliii te vervangen door gewone klinkerboBtrating R Nbl erprïaen hier vreer nomad n bi a heeft de poUtia viet per agerskneoht en pe l S Ttear slachthui m Den H g r nomen verdacht van gelde iJSjït e ten Voor do pauze werd als toegift door bet trio gezongen een door een Vlaming gedicht en geoomponeerd lied getiteld Achteruit welk lied later in de zaal te koop werd aangeboden de helft van de opbrengst werd bestemd als steun voor de Belgische artisten die door den oorlog zonder engagement aijn geraakt Als extrannmmer werd op verzoek aan het einde van het concert gezongen De Vrijwilligersmarsch waarvan componist en dichter zijn Hollandsche Vrijwilligers ï rónwtie Aan de RljkB Universiteit te I iden promoveerde heden tot Doctor in de rechtswetenschap op Stellingen de heer A S Hoogstra alhier r nia genomen verdaoht van l gjitoring JJÏSrate iiiisterin bestaat in het achXo Tn vfn Widen wetoaa ïm i te moeaten worden betaald Ö eearresteerden onder elkaar frden Avondp Tin aangehouden iL da Tel vernam is btj tw jWJl te Den Haag bericht ont STdat het b Rindjam met g tin aan boord door de SSen i aangehouden Op onie TCiie dienaangaande bg de reeS U ons echter meegedeeld MtaM daarvan niet bekend is Het J Binds 8 October te Deal op a thuisreis Mdkprga te AnMteraamMm meldt ons het volgende uit Am u De onlangs door den BurZ i vastgestelde maximumpri Sr fO ia per liter voor rauwe Sk en fO 13 voor gepastounseerde ZSt mlden voor de melk geleverd bij rv btnik6 8 terwijl tevens de gepartLeerde melk in flossotoa moet wonte verkocht tegen gemelden prijs Mijnengevaar Men meldt ons uit IJmuiden Vele Katwnker loggers welke te Umniden van de visscherij binnenkomen blijven uit yrees voor de mijnen m de mededeelingen over de beide legnn die vergaan zijn liggen Hel 8tandp mt van den Minister van Landbouw ten aanzien van melkprijzen Daar ook hier ter stede inzake de regeling van den melkprijs door den burgemeester besprekingen zijn gevoerd met de vetkoopers van zoete melk welke tot resultaat hadden dat aangedrongen werd op feen absoluut uitvoerverbod van kaas naast vaststelling van een maximumprijs voor de melk kan het van belang zijn hier te melden tlat op het adrös d d 2 Oot j l door de Jiamet van Arbeid voor de Voedinga on Genotmiddelen t Amsterdam inzake de meikprji tot den minister van Landbouw Ngverheid en Handel gericht onder dagteekeuing van 8 October het volgende antwoord is ingekomen Ik heb de eer C mede te deelen dat het vooralsnog niet in mijne bedoeling ligt tot vaststelling van plaatselijke maximumprijzen van melk over te gaan en zulks met het oog op de moeilykheden welke daaruit voor een geregelde melkvoorziening kunnen voortvloeien Naar mij wil voorkomen ligt het allereerst op den weg van het Gemeentebeetuur het noodige te doen om te trachten ten opzichte van de melkvoorziening en den prijs der melk met melkproducenten en melkslijters tot overeenstemming te komen De Minister enz voor den Miniat r De SecretarisGen VERSTEEG Oudewatep Tot secretaris boekhouder van het Algemeen Plaatselijk Armbestuur is benoemd de heer J H Cresée ge meentesecretaris alhier Gisterenmiddag kregen een tweetal vrouwen hevige ruzie over het drogen van goed De eene sloeg de andere met een polstok zoodanig dat zij vrij ernstig verwond werd Door de politie is proces verbaal opgemaakt üjtelnande brand In de Piet Jacobszstraat 46 te Amiterdam waar op de t peede en derde rdieping een boekbinderij ia gevestigd van den heer J F de Boer QütBtond hedenmorgen brand doordat een brandende lucifer in papiersnippers was gevallen De vlammen sloegen vrij snel om zich heen en naar buiten ïoodat de beide verdiepingen zoo goed lis geheel uitbrandden De brandweer die spoedig met veel materiaal ter plaatae was iit onder leiding van haar commandant den heer Gordijn hat vuur tot deze vertrekken te be arken Op d eerste verdieping was het ttu van deo kleermaker H Bazehaf gevestigd Deze wist bijtijds lura en goed in veiligheid te brengen De boekbinderij was verzekerd de Ueermakery echter niet s e=o t i V oetb Aan de Otficieele Mededeelingen van den üoudscheu Voetlialbund ontleenen wif W EIJS I KIJ Dl KOU KAMMA vütir Oi luber eu November t7 Oitiibec Ie klastM llimda 2 lioskoiJip 1 0 1 2 Schooi hoven De v ro Hijnspour 25 jaar Staatsspoor liet is heden 25 jaar geloden dal du yoormaligc Hiinöpuor aan dei Slaaittwpoürwcg Maaischappij ib overgi gnuii Do ambtenaren van den v ra Kijnepiier vieren dus bedeu hun 25iarig jubilé in diemat van de S S Vftn deze jubilariseen zijn er te Uouila 3 n l de slationtichei de heer 8 D Boon eu de heeren A 1 W van lier Hoeven en 1 Jansen De Sta t spoor huudt heden voor deze jui ilari Hni te Ut echl eeu réunie 1 De Struis 1 V uerdeu ie klaae Aliijd tt eerbaar 2 01ynlt i J4 October Ie klaaeb Ue Struis 1 Altijd Weerbaar 1 Iloakoop Jouda 2 clKioiitioVeu Olylupia 2 2e klasse Otompia 3 tieuda 8 Ie klasse AUyd weerbaar 1 ülympia 2 Sihoonhoven Woerden llimda 2T 0 1 2e klasse De Struis 2 Altiid Woei baar 2 7 November Ie liiaBBe Woerden iiiuda 2 Uljmpia 2 de StrUis 1 Bi bkoop Schoonhovem 2e klasse iüuda 3de Slruis 2 November Ie klasse Olympia 2 Boskoop De Struis 1 Schoohhoven T O 1 2 Altijd Weerbaar 2e kM e Allijd Weerbaar 2 ouda 3 November lo klasse Altijd Weerbaar 1 G WoerdenT O P 2 De Slruis l Boskoop 2e klaase Do Slruis 2 Olynipia 3 November Ie kla e r o 1 2 De Striüs 1 Altijil Weerbaar 1 Woerden loiida 2 Schoonhoven stadsnieuws QOTJDA 16 October 1916 Nutsavond in den Schouwburg Het snoces aan den zang en liederavond van het Nut in den Schouwbarg in het vorige seizoen ten deel uvallen is ongetwijfeld oorzaak geTOden dat gisteren in den Nieuwen Schouwburg voor het departement Oouda van t Nat van het Algemeen optrad het Opera Solisten Ensenlble bestaande uit Mej Marie Jansen dramatische sopraan van de Ned Opera de heer Jos Mastenbroek Ie tenor van de Opera te Gent en de Heer Anten Dirka Ie bariton van de VlaamBche Opera te Antwerpen Van dit ensemble beviel ons verreweg het beste de heer Anton Dirks Hg beschikt over een rond baritongelald van grooten omvang dat zoovel bij hooge en lage tonen makkelijk aanspreekt en helder van klank blgft Zgn wgze van voordracht viel over hetjj heel te roemen De beer Jos Maatenbroek die we evenals den heer Dirka het vorige jaar reeds hoorden aebeen minder op dr ef als toen Ook hij beschikt over een klankrijk Orgaan dat vooral zeer goed tot zijn recht kwam in de duo s met den bariton nl het duo ntt de opera de Parelvisschers van G Bizet en dat uit de Qf era La mnette de Eortioi Hiervan moest het laatste gedeelte geblaseerd worden zeker niet het minst door den gloed waarmede het gezongen werd Als laatste noemen wij de sopraan mej Marie Jansen Over het geheel kon z ons maar matig bekoren haar stem is van niet groote omvang en heeft iets scherps de adembeheersching was niet voldoende terwgl zij ook soms detoneerde Het bekende liedje van Emiel HnUebroeók Moederke alleea werd het beste door haar gezongen Het piano aooompagnement wa in handen van den heer J van Sohaik die aoouraat en bescheiden begeleidde ya t talrijke publiek toonde zich zeer voldaan en gaf op ondubbelzinnige w ze daarvan blgk Staking Tranaperlarbeidcrs Onder de iranspurtarbe iler hier Ier slede is een staking uilgebnikeii wclne ca 30 man omvat Ub luwiuuil tussi heu Wl l age ülb en worknemei m lo 7 IS UUK maar niel in t reino liorl voor lei oorlog was tusschei deze beide groepen een wapeustllHlaud gesloten waarbij naar ons wordt medegeilceld bepaald wa dal de arbefdcrs gegevens zouden verschallen om daartif auH n te slelleii een uiiilorm tarief voor de werkzaamheden Zonde de gegevens bet f 4 aard iler werkzaamheden en de wijze daaivaii als ook van den pl ken toestand is het met doenlijk ee unilonu tarieJ Ie maken daa r amlers aan de eene zijde bevoordeeliiig aan de andere zijde benadeeling zou ontslaan voor de betrokken b leis Dat doze gegevens niet zijn ingekomen bij de werkgevers waardoor een definitieve regeiii Vf kau komen is ook J i f toesland te wijlen Sinds dien tiju hier en daar pogingen aangewend om loonsverhooging te krijgen üort geleden werden van rbe derszijde voorstellen ingediend welke een onderwerp van be prekiiig zouden uitmaken op een conferentie op Woensilagavond j l In die eonferentlc werden nog nadere gegevens verschaft en toegezegd en weriijw eetagekolhen dat deze oo f nen 10 dagen in een vergadenn der M ivuiigiiig van werkgevers in behnndeliiig zouden komen Aan het omd der conferentie werd echter dooreen I r jli l der transportarbeiders niedegedeeld dat hij vreesde de arbeiders niet in de hand te zullen hebben omdat vrij algemeen gedacht werd dat van werkgeverszijde definitieve voorstellen zoudBni ti gedaan lloewol door de aanwezige besluursledeji van den Alg Ned Iran portarbeidBrtbOMl en tan ét plaatse lijke iWeeli ng de juistheid werd erl kon w M bertaan van een wapeiMilstaml in dit stadium bleef het eene beatnursHd der aid zijn meeIning handhaven die door het uit ire 14 Bh emk o l foV fT lo 8 1J P l P MAUKTBEKIUHTEJi Nieuwe Tuiniersveiceniging Qouda GroenlenVelling van 15 Octobir 3 1 et Uien p y f Spinazie p mand 20 3rj et Postelein p mamt lü t Zurizm P mand 10 15 et Wortelen pi 100 boa f 1 f l HO Tomaten p pd 3 et Kroten p pd 1 2 et id 10 boe 15 40 cf SeWerie p 10 boa 10 12 et Knoiaridtorie p boe 10 Il3 et Petoreelie p 10 boe 15 20 et Spruiten p ziOt I 0 30 1 60 garije in dep oorlog Wij vertrouwea dttt bet Viervoudig Verbond eveugoftil aan zijn taak zal beantwoorden al het nieuwe Drievouaig Verbond tot dutfverre heeft gedaan Wij hopen dat het ooit voor een vr ecfda nie toekumtrt voorded en getuit voor de taarbij aangesloten rijken za oogRten De Koln VolkBztg zegt Mf de tiWHohênkomst van Bulgarije is de wereldoorlog in politie opsücht op zijnhnogteptuU gekomen Wat volgen zal moet wel een natuurlijk ontwikkeling van den loop der geb rleniBHen worden en zal geen nieuwe groote verraaeende djngen meer opleveren Door de Koln Ztg werden 20 000 lewa H rnOO Mark ontvangwi die aan tie bwirhtgevers van het blad voipr Jen Balkan hverhaiidigd werden mot de l ep iing dat dit bedrag owW vier families ventedd wordt vjiri DuitHche Bold tou die in den Balkanoorlog sneuvelden of invalide wordeit 0riekdn land De troepenlanding De Südslavische Korr verneemt uit Saloniki d d 12 dezer dat sedert G deser gesteakte troepen land ing hervat is Twee transportschepen die door een Fransch pantserschip en den Ru sischen kruiser Askotd vergezeld weidden liepen de haven binnen en brachten 4000 Engelsche en Franschen aan wal Ook ditmaal was vast te stellen dat de toestand der ontscheepte Fransche troepen slecht is terwijl de houding der Britten beter was Het Fransche transportschip St Thomas dat met oorlofi materiaal voor Rusland beladen voor Saloniki aankwam kon wegens de drukte in de haven door Engelscho on Fransche troepenlandingen zijn lading niet ontBohepen Het transportschip word per telegram naar Marseille teruggeroepen Geen Qrieksche hulp aan Ser viti Uit Athene wordt d d 14 October Op het verzoek van Servië aan Griekenland om zgn houding in vaste trekken te omiynen dat gedaan s te Nisj op den Zondag vóór den aanvang der vijandelijkheden door Bulgarye kwam heden het Grieksohe antwoordl Griekenland verklaart dat ket Servisoh Grieksoh verdrag van krachtblyft maar dat het niet vai toepassing is op den tegen woordigen toestanddaar de vijandelijkheden op defl Balkanhet gevolg zijn van n natuurlijke eualgemeene uitbreiding van het oorlogstooneel en daar de aanval vanBnrgar e op Servië geen casus foederis is volgens de meening van deGrieksche regeering é De entente en de Balkan Theodor Wt lff m hrijft i i een hoofdartiket In he B rliner Tageblatt De Kranwhe pers hoeft koning Fer ÜiwikI van Buigarije than ongeveer alle onvriendelijkheden en grove boosaariUgiieden gejogd die men vinden kan in hot woordwiboek der poleiiiit k Eens hrtjeft nien heiu gehuldigd met vieieiwle namen nu wordt hij jiuor deiL heer I ichon die ene niiMMler van buUenlandHcbe zaken waH in het Petit Journal een triste slre genoemd Dize an le verandering In de toonsoort waaraan bij nwlere gelegenheden ook in n tand vele inuiuM hen niet ontkwamen is HteedM cx n bewij8 voor een gebre i aan goeHteiijke equilibre Het 1h echter t lljkertijd kalmeerend en leerrijk wuni het bemJHt den HtttaUliederi dat ij hun handelwijze niet nuieten Inrichten naar de liederen van haat of lielde die spoedig vergeten zijn Wanmeer than niet logtMch denken een waardevolle eigenarhap ware dan 20II HM h er de Franacbo en EngelM he bladen opmerkzaam kunnen makon dat zij in één admn of In één kolom de Duil he vorMen op den Balkan benchuldigen uit familloover woglngen hun volkeren het geluk te ontrooven en koning Ferdinand bem huldiKen van verraad aan Frankrijk onodat hij de zoon van ClémiM tino en de kleinzoon van Louis Philippe niet de belangen van Bulgarije wil offeren op het huisaltaar ynn zijn fantilie traditleA Koning ConKlantijn van ïrlekenland den zoon van den in heel I arije zich thuis vooleiKlen Oeorg h be zij nu definitief een plaat gegeven onder de Duitsehe vorsten Zij verwijtwi hfmi dat hij de grondwet giwchonden he omdat bi een minister president den bone gaf die in het parlement n over een meerderheid van dertig stemmen beschikte Deze bewering ie volkomen verkeerd omdat de koning slochta gebmlk maakte van de mitblelen en rechten He de Gridcsehe grondwet hem geeft En heeft nle de koning juist volgen dwnocratiBche opvattingen het recht en KMfM de plicht van alle bwchlk bare en wettelijke middelen gebruik te maken om een oorlog te verhinderen i b a en zijn raadgeven verder lelijk toewchijut f Werd de kanwr Uie Ihana Veni oB nog met eënkleine meerderhdd haar vertrouwenuitwprek gekoaea orider de euze Oorlog of vrede Eeret enkele dagen geleden heeft Venizeloö toen hijzeker gelootde te zijn van zijn zaak zich openlijk voor den oorlog verklaard Thans eerst muet het blijkmiof de meerderheid van de kiezertstaat achter den een ooriog eiachendeVeaizelü Het spreekt van zelf datdeze meerderhead de redding van hetbevriende en naburige Servië wenechtMaar menbewijst thane den öervi raden besten dienst door hun een verj standig raadzaam wooird te doenh 00 ren r liet doet hier niets ter zake zegt Wolff verder of Engeland ten opzichte van Griekenland de neutraliteit geschonden heeft Het zelide Engeland dat zich zoo warm m akte over de neutraliteit van België Men weet nog nirt nadat Venizelos is afgetreden of het ontachepen van Engelsche en Fransche troepen gestaakt zal wortlen of zij geduld dan wel vSIrhinderd wordt Miaecfaien zuilen de geallieerden afzien van deze oiMÏfei noining nu zij het iriekeche leger niet meer met zich kunnen mee tfleepen Zetten zij hun plan door i u zullen de koning en de regeering dit misschien niet beletten om Athene te behoeden voor een bombarilement Komt het lot tegenstand en strijd dan zullen zij die den Beigischen koning vierden als een held vermoedelijk verklaren dat de konitig der Irieken een tri te sire is Mag men nu alles zoo me eikaar Hamen hangt uitiikg geven aan dê opinio dat het beier geweest zou zijn wanneer velen onzer meei kalmte ge toond haddon ook in de i er oonlijke berïordeejing van koning Albert Zoppelin aanval op Ooöt Engeland Ilït Londen wordt d d 14 Oct gemeld Een vloot van vijandelijke luc schopen veiitoondo zich in den afgeluopen nacht boven de Oostelijke graafschappen en een gedeelte van hel Loiiden ch gebied Ze wierpen bommen Kanonnen ter bestrijding van luchtschepen werden in werking geHtold Men merkte op dal een luchtHt hip naar één zijde overhelde en neerviel tot op geringe hoogte Vijf vliegtoestellen stegen op maar ten gevolge van don atmosferiechen toestand slaagde slochta één er In de plaal aan te wijzen waar een luchtHchip zich bevopd D ze aeroplaan kon het luohleohip echter niet inhalen voordat het in den mist verdwenen was Eenige huizen werden beechadigd Op lal van p fatiten ontstond brand nmar milifaire benfK digdheden leden gci ii ernstige schade Ue branden wuren npowlig gobluscht Het gezamenJijk aantal peraonen die ten gevolge van den luchtaanval werden getroffen bedraagt met dogenien vun wie reeds den vorigen hvoimI word molding gemaakt aan mililalren If gedood 13 gewond bur erM 17 gedood 64 gewond vrouwen 9 gedood 30 gewond en kinderen f gedood 7 gewond Van deze personen werden er 32 gedood en 9 i gpwond in het gebied van LniMlen I n U u s 1 a n d Uit Potrograd wordt d d 13 Oct gpincld De cholera e idemie on de werkstakingen hebben blijkbaar grooter invloed gehad op de meening inDuitschland over het weerstandsvermogen in Rusland Zek er bestaat ergevaar dat de cholera vanuit Galicië Rusland binnendringt Intuaschenhebben afdoende voorzorge maal regelenvan zemetwo s en de Rueeischesteden ïi uitbreken van een epidemie in hel rijk voorkomen AUeenzijn half April 1915 in de gouvernementen Podolië Bessarabië en Taurlö gevallen van cholera vastgesteldTot half Septetnber waren er 1 34 gevallen waarvan 20 tot 30 percentdocHleU Sindsdden is do ziekte sleehti Hpdra liscb opgetreden De Korrespondenz Norden heeft onlangs een bericht verf reld over do arkondigiitg van een algemeene werkstaking tegen 1 October Nu is hei 1 3 October en toch merkt men nog geen spoor van de aangekondigde beweging Ook heeft men het gerucht verspreid dat te Petrograd honderd Inhechtenifl nemingen waren verricht in drie dagen wegene revolutionaire propaganda hoew een dergelijk cijfer niet bovenmatig mag heeten in een stadj Mjker bevolking vetrf meer dan 2 fraj oen inwoners bedraagt Indien onfier de tn hechtenis genomen personen waarvan het meer deel waarwhijnlijk tot de dieven dronkaanls en andere minderwaardige perBonen betioori eenige revolutionairen zijn is bet veel wa rsohi nl ijker dat er zicii een nog grooter aantal ophitsers en spionnen onder bevindt Het Russische zuidelijke front De oorlogeenrre pont van don Berliner Lokalanzelger in het OoMenri flche perekwartier seint d d 9 October De Rossen achten no de gealll éerJeu ia het Westen offensief optreden en Duitttche en üoetenrijksche troepen zich in den Balkan doen gÉÖde het oogenblik gekomen ojn ook hunnerzijds tot den aanval over te gaan in reeds langen tijd geleden vooi bereide Hlellingen En dat wej met nieuwe krachten Ditmaal tre de vijand zelfs over de geheele linie aanvallend op van de Pripjetmoe raaeen tot Bessarabië De zware gevechten tie tot nu plaate vonden nu eens aan de vlesigele dan weer in het centrum kunnen in overeenstemming met de ituaeische strijdmetho de beschouwd worden als tast pogingen die plaats zullen moeten maken voor den eigenlijken aigemeenen aanval Als zulke pogingen zijn te beschouwen het korte t enoffensief in OostGalicië het voortdringen tegen Luck en het uithalen met sterkp Iroepenafdeelingen in Zuid Polen Zoodra de verbonden troepen sterke tegenmaatregelen troffen trokken de Kussen zich terug hel verst toen het Duitsche Bugleger owicr generaal Liiwiugen den rechter vleugel van hei Kusèische zuidlteer bedreigde Indien dergeli fêrugtocltten tijdig én handig inuiernomen worden dan behoeden zij den vijand voor groote verliezen waardoor die stemming fender de troepen goed blijft De Rus sen hebben op dit oogenblik de besehikking over zeer sterke krachten en zijn thann rijkelijk voorzien van animunitie voor veld en vestinggerichut liet zuidelijk front der Rus Hen is dus zeer sterk nog Wie Hpreekt van het mislukken van het vijandelijke offensief of van het verslagen zijn van het Russische zuidelijke leger oordeelt overijld De waarheid ia dal het Ruseische offensief ten Zuiilen van de moerasee tot de I njester rnjg in hel stadium van ontwikkeling verkeert en dus nijg niet als afgp laan besehouwd kan worden Uit poliüeke overwegingen heelt de vijand zijn strijdkrachten geheel naar dit oorlogstooneel verplaatst en het sterkst geconcentreerd in Oost Galicië De Russen willen het tot eiken prijs verniijdeft dat zij geslagen worden bij hét Roemeeneohe grensland ZBlrx Tien land Dullscheluchtschepen b o v o n ons land Naar men mededeelt hebben de herhaalde gevallen van schending van Noderiandisch gebied door Duils he Inchtschetjen Jle zich in den laatsten tijd hebben vcwrgedaan onze Regeering tüi ven zoovele protesten aanleiding gegeven Zooals bekend is heeft in het bijzonder het geval van ie twee Zeppelins die dén Ren September j l over ons land zijn gelrokken tot een ernstig vertoog harerzijds bij de Duitsche Regeering geleid Dp Duitsche Regeering heeft daarop haar levendig en oprecht leedwezen over dit voorval betuigd De Duitsche militaire overheden wijders de voorschriften welke het overtrekken van onStljdig grondgebied streng verbieden aan alle luch tschippers in herinnering gebracht en aan dit enen onder hen die zich aan overtreding daarvan hebben schuldig gemaakt een terechtwijzing toegediend Tweede Kamer De Tweede Kamer is thans bijeengeroepen tegen Dinsdagochtend 19 dezer des voormiddags te hall twaalf uur ter behandeling van het wetsontwerp tot herziening der oveigangsbepalïngen van de auteurswet en van het ontwerp tot wysiging en verhooging der begroot ng van uitgaven Nbderlandsch Lidië 1915 ten behoeve vin de ontginning door den Lande an eenige goudvelden in het gewest Benkoelen Assen Bij enkele candidaalstelling werd lasteren zooats in een deel onzer oplage nog kon worden genwld tot lid van de Tweede Kamer vac Van Deventer gekozen de heer W O A Koster Het Handelsblad toekent hierbij aan De heer Willem Otto Adriaan Koster is een van onze jongste Parlementsleden want de heer Koeter la eerst 31 jaar ud Den 30 April 1884 werd hij te Dtrecht geboren De heer Koster was aanvankelijk voor h omleryijs be emd Na de onderwijzersakte Ie hebben b aald verwierf hij ook de hootdakte en eenige bijakten zoomede de Midil Akte Staatsinrichting iedurende eenige jaren was hij werifzaam bij het openbaar lager onderwijs te sk ravenhage en ook was hij korten lijd verbonden aan een bijzonder M O Instituut te Voorburg waar hij lee gaf in G cpchiedenis en SlaatiTwetenechappen In het laatst van 1911 toen de keer Koster optrad als seroêtarts van den VrijzinnlgDesnocratl en Bond zeide hij het ond rwijzerdechap vaar wei Later werd hij iffederedacteur van het blad De Vrijzinnig Donocraat en medewerker van SondepMheidone i iaden op politiek gebied Ook trad hij bij den atembusetrij in onderscheidene districten op f propagandist voor de vrijzionige beganselen In woord en geschrift toonde hijzich vaak een warm voorstander vanhet VrouwenkieereoMen hij maaktdan ook deel uit van het hoofdbestuur van den Mannenbond voorVroawenkieBrecht Destij k was de heer Koster voorzitter van dsn Bond van Vrijzinnige Propaganda Vereenigingen Meermalen gaf hg blijk dat ook de lichamelijke opvoeding van ons volk hem 2eer ter harte gaat In deli laatsten tijd beweegt de heer Koster zich ook op handels en induetrieel gebied Een gift van f 50p0 De Minister van Financiën maaktbekend dat door een inwooK ter van s lravenhage aan den Staat der Nederlanden ten geschenke zijn geg© von zeven sc höldbokentenisBcn vanf lUOÜ in de 5 pets vrijwillige Staalsleening 1914 met alle daarbij behóoreude nog niet verschenen coupons als t emoetkoming in de door 1 het Rijk gedane buitengewone uitgaven ten gevolge van de bijzonderetljdsüiiïHlandigheden St et De dienst van de Zeeland Uit Vlisfllngen wordt gemeld ïledenavorid wordt hier geen mailboot verwacht en morgenochtend zal geen boot van hier verlr ken In gevaar brengen onzer neutraliteit De Rotterdamsche rechtbank sprak Van D en D vrij daar het bij dagvaarding len laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen was ï e Rechtbank overwoog dat de in de dagvaarding befkielde teekeningen en btiwchrijvingen van militaire werken hootd zakelijk ont prolen wai im aan de fantasie van getuige Barthel en mitsdden niet het minste gevaar konden opleveren Kon Nat Sleuncomité De r 9 te lijet van bij het Kqo Nat Steuncomité 1914 ingekomen feijdragcii van 26 Sept 2 dezer vermcUk een totaal van f 8814 67 makende mot het totaal der vorige lijsten ad f 3 208 348 82 een totaal aan ontvangen bijdragen en toezeggingen van f 3 217 163 49 Rechtszaken llaagHche Dievenbewle voor de Rechtbank Hüleren tonden voor de rechtharik te a üravenJiage terefht ü A 11 IJ 2 jaar zonder beroep en J van D 20 jaar mode zonder beroep beiden geboren en wonende aldaar Hun is ten lasle gelegd dat zij in den uachl van 18 op ID Juni i l zich door middel van iniiliroming toegang verschaft tot de wouin van jonkvr Gevere Deyitoot in de l arkBtraat te s Qravenhage en daar hebben ontvreemd een bedrag van f 2 X 0 benevenw eenige zilveren voorwerpen dat zij in den nacht van 24 op 25 Juni door middel van braak zich toegang hebben verschaft tot de woning van den heer C G Bulk te Boskoop daar de brandkast hebben geforceerd en daaruit een geldzakje met f ïÜO en eenig zilver hebben ontvreemd dat zij in den nacht van 7 op 8 Juli ten huize van mr Henny aan den Prina Mauritataan te s Gravenhage hebben gepoogd diefetal te plegen AimT middel van verbreking dat ij ill den nacht van 30 Juni op 4 Juli door middel van braak en inklimming zich toegang hebben verschaft tot de wonii van minister Treub aan den Scbeveningschen Weg en daar hebben onHVreemd een aani zilveren lepels en lepdtjee dat zij in den nA ht van 7 op fi Jtlli zich door middel van inklimndng en verbreking toegang hebben verschaft tM de woning van roevrouw de wed Kolf aan de Stadhouderslaan 180 te s Gravenha e en daar hebben ontvreemd een bedrag van f900 uit een bureau Redde beklaagden hebben voor den rechter van instructie een volledige bekentenis afgelegd en blijven daarbij than volharden Ifet eerst werd gehoord Minister Treub die mededeelt hoe de dtefatal ontdekt werd e i opgaf wat bij hem ontvreemd werd De waarde ruim f fiOO werd hem kwir de betrokken Assurantie maatschappij vergoed Mevr de Wed Kolff als getuige gehoord deelt daarna mede hoe zij den morgien na de inhraak door hei dienstmeisje gewaarschuwd werd en hoe ze daarna onldekte dat ze bestolen was Ook Freule Gevers Deynoot doet daarna meiodeeiing van denüefstal ten haren buize gepleegd I e President vroeg den hekl Yproa of bet waar is dat bij voor het gütftul èoed een fiet gekocht heeêt eu daarmede naar Boskoop dq Sanipoort geweest is Bekl antwoordt heveBtigend en zegt er bij dat hij komeode in het kaatoor van ddh heer Bulk de bran kast zag staan met ds sleutels o den grond er naast Dus die ntó heer zegt bekl is de schuld dat wfl daar gestolen hebben want hadden we den sleutel niet gevonden dan hadden we de kast open moeten breken en dat konden wij niet De heer Bulk als getuige gehooii bevestigd dat de sleutels in hetkaa toor waren doch die hingen aaneen rok Kuim f 300 werd bij hem uil j brandkast gehaald Beide bekl ontkennen dit Bekl IJpnia Dat liegt hij er zi geen c mt meer dan 70 gulden ij Daar leg ik een eed voor af Bekl Van Dissel Er zat aiaarTO gulden in die kast ietuige houdt vol dat hem f3 X ontstolen is De officier van Justitie Mr Dtt f ampo herinnerde aan de groote o rust die hier gewekt werd deoreen reeks van iul rak6u Geen woader do inbraken hadden plaals op de brutaalwte wijze Het is te danken gewoest aan de groote activiteit van de recherche hier Ier stede dat de d ders zijn opgeepoord Spr noemt met ntinic den inspecteur SchuKemaker die oen arbeid heeft verricht dlè anders buiten zijn terrein ligt en heeJl deolgenomen aan de inutruolie Spr acht het van pas van deze plaat van zijn groote dankbaarheid daarvcinr Ie getuigen Over do personen van de bekl sprekende wijst hij dan op de groote male van brutaliteit waarmede zeul echte beroepsmisdadigers hun bedriil uitoefenden IJpraa erkende zelfs dat hij allijö zijn ploartendiooder gereeii hield due was te eeniger lijd moord en doodslag te wachten geweest Spr meent dat de maatschappij voor goruimen tijd van deze gevaarlijke individuen moet bevrijd worden Hen thana op do zitting observeerende zal hel dnjdclijk zijn dat er geen xyir plonen vn berouw bij bekl aanwezig zijn Zij lachen zijn onverschillig en toonen veel bravour Spr bwchouwt lic daden van bekl ab voorkomende uit hun karakter IJpmn die kapitalist is had niet noodig te stelen Van Dissel werd geholpon heefl talent als schilder en teekenaar maar hij is altijd onwillig geweest Voor apr is geen enkel eicnue vcior hun daad te vinden hij vordert schuldig verklaring en veroordêellng van IJpma tot 7 jareh ge vangenisstraf en van Van DiSBel lol O jaren gevangenisstraf Gemengde Berichten De Deventer Capsulefabriek De directie van de Deventer 0 psnlefabriek schrijft aan de N Ot Naar aanleiding van verschillende berichten in de binnen en bnitenlandsche pers omtrent de Deventer Capsulefabriek welke een niet geheel jaiste voorstelling geven van den toestand deelt de directie ons mede dat haar fabriek niet stop staat en vermoedelijk ook niet stop geiet zal behoeven te worden Wij mogen namelijk met grond verwachten schrijft de directie dat de onderweg zijnde groote tinaanvoeren hier te lande aangekomen zullen zyn voordat onze voorraad uitgeput is Het spreekt vanzeUjéatWg maatregelen namen om dien voorraad zoo lang mogelijk te doen strekken en daartoe de vervaardiging van enkelfl artikelen uit zuiver tin achterstelden bij de uitvoering van orders op dezelfde artikelen uit andere metalen Onze capsuleprodnctie en geloltlpg ook de aanvraag daarnaar gaat i tnsschen onverminderd door Nederlander gearreateeret Naar de Tel verneemt werd de Nederlander Van E ie te doch Rgnprov een zaak in motoren eo rijwielen drijft aldaar gearresteerd als verdaoht van poging tot uitvoer van gereedschappen naar Nederland met bestemming Engeland Eieren Uit Bameveld schrnft men aan la Hbld Wegens het verbod van uitvoer van eieren is op onze bekende markt gen enjcel eitje verkocht In verband met dit zoolang Bameveldscbe markt bestaat nog nooit voorgekomen feit heeft de Bond ïM Handelaren in Ned Eieren in e e plaatselijk blad alhier een advertento geplaatst waarin den boeren e r M gegeven wordt hun eieren deze week niet aan hnis of op een andere markt te verkoopen aangezien de uitvoer binnenkort geregeld wordt en er doi alle kans bestaat dat de volgende Laatste Berichten Aan het Westelijk Front PARIJS 16 Oct Officieel Het communiqué van gisterenavond luidt Artilleriegevechten hadden plaats in Artois het Aisnegebied de streek van Reims en in Champagne op de Maaahoogten gevechten met bommen en torpedo s Een eskader van 20 vliegmachines heeft het station van Bazancourt gebombardeerd Een Duitsche kabelballon en een vliegmaohine werden door onzevli egtuigen gedwongen te dalen Bij de directie der Maatachappij Zoeland te Vlisaingen ia tegrafisch bericht ontvangen van de mailboot Oranje Nassau dat het schip hedenmiddag half twee te Vlissingen kan worden verwacht Er is thans een dikke mist Ds van Wljho het verblijf ontzegd De territoriale bevelhobbor in Overij sel heoft naar hel Volk meldt don predikant der Nod Tlorv Jinnoeiitc te llcrgum Ds N van Wijhe hel verblijf in ziju jimblsjichied ontzegd als gevolg van eeu te Wiiilerswijk gehouden reilevoering Stoomvaartiynen Holl Amerika Lijn Rijndam van Rotterdam naar NewYork 14 Oct Cape Race gepass Noordam van New York naar Hott 14 Oct van New York Rotterdam van New York naar Rotterdam 14 Oct voor den Waterweg geankerd LONDEN 16 Oct Het rapport van 14 Oct van generaal French luidt Gistermiddag werd door ons een aanval ondernomen op de loopgraven van den vijand onder dekking van gassen Van een pnnt 600 yard ten zuidwesten van Halluch tot de Hohenzollem redonte hebben wfl IBOO yard loopgraaf genomen maar moesten wegens het hevige vuren van den vijand onze positie weer prijsgeven Naby den weg Vermelles Halluch hebben wy v anaelijke loopgraven genomen en konden ons daar handhaven Ook ten zuidwesten van den rand der steengroeven hebben wij den loopgraaf veroverd eveneens de voornaamste HohenzoUornredoute waar de vgand evenwel nog stand houdt in twee verbindingsloopgraven tussohen de redoute en de steengroeve Aan het Italiaansche Front Ome i ellliislreerde Weüklilailcn Ons Preraieblad Pak me mee btyvat verachillende oorlogsfoto s de inrichting van het Koninklijk paleis te Rome voor het Roode Kruis foto s van hot Ilaringviascherij bedrijf te Katwijk personalia kinderblad enz ROME 16 Oct Officieel De vijand trachtte onverhoeds een aanval te doen op onze stellingen op den Montenero Deze aanval mislukte onder zware verliezen Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 772 8 te Memel laagste barometerstand 764 7 te Bodo Verwachting tot den volgenden dag Zwakke veranderlijke wind nevelig tot half bewolkt weinig of geen regen zelfde temperatuur Op het Karstplatean deed de vqand Dinsdagmiddag na een hevige voorbereiding met artillerie en geweervuur en het werpen van bommen een infanterieaanval op onze stellingen ten oosten van Monfalcone De vijandelijke infanterie werd door ons krachtig vuur gedecimeerd en moest s avonds in wanorde terugtrekken met achterlating van vele dooden en een aantal krijgsgevangenen In en om de Dardanellen KONSTANTINOPEL U Oct Het hoofdkwartier meldt BUR iEUMJKE STAND UEKUWIJK GEBOREN Jan ondors A do Vries en C van den Berg Petrus Egbertns ouders G W Nobel en A van Vliet Aart ouders A P de Klerck en P de Ruiter GEHUWD G N vsn Hooff wed van D P Boer met C van Leeuwen Bg Anaforta hebben wy een vgandelgk vUegtaig neergeschoten ten oosten van Tazlagoel Bij Ari Burnu heeft de vijand vergeefs het vuur op onze Btellingen geopend Bij Sedul Babr dwong onze artillerie een vijandelijke torpedoboot die getracht heeft onzen linkervleugel bij de hoogte van Kerevizdere te beschieten te vluchten Overigens geen nieuws KONSTANTINOPEL 14 Oct Twee Rusflisohe handehschepen zijn eenige dagen geleden in den grond geboord nabij Sebastopol Atlverlenliën GOUDA Voor de opvoering van de OPERA CARMEN op DINSDAG 9 NOV a 8 zijn buiten Oo Uda lijsten ter teekening voor plaatsen nedergelegd te Boskoop bij den heer T Mrnb te Bodegraven bij den boekhandel Krljgsverrichtlngen ter Zee ATHENE 14 Oct Een Grieksche kruiser ging op öèn draadlooe noifdsignaal van bet ËugulHche sioifinHchip Ajax in de richting ton Z W van Kreta geturpedeord ïoch vond dit Btoomftehip niet meer ter plaatde Men heeft reden m aan te neinen dat het wehip gezonken b Voorts zijn in de MidilellantlBch c Zee de volgende Bchw en door x i Bf he ondera rs in den grond geboord 1 Een EngelBch tranaporteohip met Indische troepen aan boord werd op 40 HHJlen afHtaad ten OoBtcii van Kreta ter hulpv©rleening daarheen ter hulpverleening aattiu n uwmv 2 Een Engclscb Btoomechip met I gj jm ay een lading kolen komende van fjcni c u i i j u m ni werd evencen tot zinken j te Schoonhoven b j de firma 8 I bracht I W N van Nootjm IG