Goudsche Courant, zaterdag 16 oktober 1915

2e JAARGANG OPLAGE 1400 VERSCHIJNT IEDEREN Z A TER DAG Hf 0RG£M Verslagen van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden ïngew acht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIËN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uflV Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniglng uitgaan Ingezonden stukken worden piet opgenomen Nederland gevestigd Voorts zijn in de meeste plaatsen aangewezen agenten of corres pondenten wier taak het is de aanvragen van werkgevers en werknemers op te nemen Wannneer ter plaatse de vereischte bemiddeling niet kart worden verleend zendt dg correspondent de aanvrage door naar de DistrictsArbeidsbeurs voor deze gemeente Leiden welke wanneer ook daar de vereischte bemiddeling teV befeoming van werkkrachten of arbeid niet kan worden verleend de aanvrage doorzendt naar de Centrale Arbeidsbeurs te s GraveoJiage wqike in correspondentie staat met alle Districten en Correspondenten des Rijks Zoodoend e kan in vele gevallen zoowel de werkgever de door hem gevraagd wordende werkkrachten als de werknemer de door hem gezochte betrekking vinden Benoeming Chef Brugwachter Tot ChefBrugwachter der Hoogè Waddinxveenschè Brug is benoemd geworden N T Hilgers schipper te Gouderak V Grasverpachtig Polder fjfloermïndaal Bij de door Dijkgraaf en Heemraden van den PolderBloemendaal gehouden grasverpachting is gegund i Perc I L N v d Laan te Gouda voor f 123 II M C Moons alhier 150 UI N van Dam Reeuwijk w 110 IV Corn Hage 116 V S Moons 95 VI 106 VII Adr Boer Moordrecht 50 VII C Stofberg alhier f 93 De totale opbrengst is dus f843 Voor den Winterdijk was geen inschrijving Schorsing verko p Regeeringsbrood Door i den burgemeester v an Boskoop is aan een broodbakker in deze gemeente in verband methet doen va i onjuiste bpgaye op de broodkaarten van zijne in die gemeente wonende clientèle gedurende 2rrfaanden de bevoegdheid ontnomen om Rêgeermgstarwebrood aldaar te verkoopen Door den gemeente veldwaéhten v R ak v hier is een Minderjarig meisje naar s Hertogenbosch overgebracht dat op Verzoek van haar ouders door beide gemeente veldwachters aï v hier was aangehouden Burgerlijke Stand Waddinxveen van I3tot enfnet 21 October 1915 GEBOREN K Jan Johannes z v P Verseput en G Slis Maria Johajm rj d v E Versluis en G Haak fc GEBRUIKT wegens de hooge Boterprijzen de merken De Beste en Souvenier met cadeaux en Melange Boter a 45 cent p pond 4 Aanbevelend P HO0GEND00RN De Kleine Winkel Kcrkweg D 22 In elk leesgezelschap t Op elke leestafel t In elk huisgezin i m MORKS MAGAZIJN W Goedkoopst Geïllustreerd Groot Maandschrift Prijs per jaar van 12 afleveringen f 4 90 MORKS MAGAZIJN bevat ri k gecastreerde artikelen over de meest actueele I onderwerpen riopulair wetenschappelijke opstellen boeiende en schetsen gedichten af en toe een tooneelstuk f Uitgever é MORKS Cz Dordrecht Stoomboot VOORUITGANG UREN AN VERTREK Van 1 WAÖD1NXVEEN naar GOUDA Zondag v ni 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 8 en 6 5Ö vWbQSKOOP naar OOUDA Zondag v mVsY 5 n rn 1 30 en 6 30 Overige dagen flm 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 A Van OpUDAniaf WADDlNXyEEN en BOSKOP Zondag v m 10 30 n m 4 35 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 4 35 en 9 15 KANTOORBENOODIGDHEDEN voorhanden en verkrijgbaar in tyïATHOTS BOEKHANDEL BOSKOOP Kantoorboeken Kasboejfen KantoorWenda s Wissdboektl Kleefstof Rekeningen Kwitanties Nota s Kwitantieboeken Copieboeken Alphabets f Bloc Notes QIMBORN S GLOBE S COP1EER EN SCHRIJFINKTEN COPIEERPERSEN en de daarbij behoorende benoodiaNüusdeV 23 OCT 1915 NUMMER 66 ALGEMEEN VERSPREID UITBAVE DRUKKERIJ Kftjj MATHOT WADDIUXVEEH KOHIEfcEN VAN SCH OOLGELDEN ADVERTENTIEPRUS van 1 5 regels 3S ceifj ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli I Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels Scent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde Advertentie voor 3 X opgegeven wordt 2 X berekend Burgemeester ei dinxveen maken bk de Kohieren van Schi September 1915 gei den 20en Öctö er 1 Maart 1916 ter Gei ieder ter lezing liggi WApDINXVEEN 1 30o flurgemeester ek De Secrftaris A Kreupeling Wethouders van Wadiend dat afschriften van ilgelden over de maand rende vijf maanden van 5 tot en met den 19en eente Secretarte voor een October 1 915 Wethouders voornoemd De Burgemeester Van dort kroon LOSSE NUMMERS van het Geïllustreerd Familieblad zijn iederen Zaterdag verkrijgbaar bij den besteller van dit blad 4 4 cint per nummer Abonnementsprijs per 3 maanden 45 cent fr p post 52 2 et DpSSE NUMMERS van Het Nieuwe Modeblad zijn aan het bureau te bekomen a 15 cent Abonnementsprijs per 3 maanden 6 cent fr p post 75 et MILITIE eti LANDWEpR De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat UITBETALING èit vergoedingen voor de KENNIS OFWgEELE KENNISGEVINGEN en Landweerplichtigen Dinsdag 26 October 1915 10 en 12 uur verhinderd zijn de gelden nemen worden verzocht meentehuize kennis te die verzuimen het op Ide uren af te halen gezinnen van Militie zal plaats hebben op des molrgens tusscherj Zij die door ziekte in ontvangst te komen hiervan tijdig ten $ geven terwijl degVnéïji dè daarvoor vastgöstjel T De Gemeente Secretarie Is op werfe dagen UITSLUITEND GEOPEND van s morgens 9 uur tot s nam 1 uur HINDERWET worden verwezen aar den daaropvolgenden betaling YADplNXVEEN 21 petober 1915 meester wornoeAd VAN DORT KROON De Bura PLAATSELIJK BERICHTEN Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen brengen ter algemeene kennis dat door Heeren Gedeputeerde Staten in dwe Provincie bij hun besluit van 12 16 October j l aan het Gemeentebestuur te Boskoop vergunning is verleend tot het uitbreiden der GemeenteGasfabriek aldaar door hef oprichten vaneen door een gasmotor gedreven kolentransportbaan op een refrein Kad bekend Sectie D No 1020 Waddinxv en 21 October 1915 Prijzen Varkensvlees h Nu van regeeVingswege een voldoend intal varkens worden beschikbaar gesteld tégen verlaagde prijzen zijn doqr den Burgermester dezer gemeente in overleg met de versch I lende slagers de prijzen van het varkensVlee h vastgesteld als volgt Burgemeester en Wethouders voornoemd 61 De Secretaris De Burgemeester A Kreupelino Van Dort Kroon Intercommunale Arbeidsbemiddeling f 0 60 0 60 0 55 0 50 0 55 0 55 0 55 0 60 0 65 0 60 0 65 Roilade Filet Magere Lappeji Doorregen Vette GehaktSaucijzif n Versahe worst Karbonade Gerookt spek et nt iger Reuzel ruw gesmolten Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen brengeq ter kennis van belanghebbenden zoowel werkgevers als werknemers dat in verband met de instelling eener ntèrcorhmunale Arbeidsbemiddeling door hen voor deze Gemeente is aangesteld tot agent of correspondent inzake die bemiddeling de heer J Bloemink Ambtenaar ter Secretarie a hier Intercommunale Arbeidsbemiddeling Zóoals wellicht reeds aan onze lezers bekend is is in het Rijk ingesteld een Ir ternationale Arbeidsbemiddeling Deze arbei isbemiddeling beoogt voornamelijk het samenwerken van de verschillende arbeidsbeurzei in vele plaatsen in Qfëregeriheid tot aanmelding zoowel voor werkgevers die werkkrachten zoeken als voor werknemers door wie een betrekking wordt gezocht bestaat iederen werkdag van 9 tot 1 uur ter Gemeente Secretarie Waddinxveen 21 October 1915 10 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretarts De Burgemeester A Kreupeling Van Dort Kroon t 5