Goudsche Courant, zaterdag 16 oktober 1915

CoilÉ Wegen enornu voorraad jeen pnjs o W Bezoekt onze verschOkni modelkamer Prüscourant 8 op aanvraag Het Woonhuis 9112 WESTËWAGENSTEAAT 104 BOmSDAM teiei soobt niet over te gaan tot benoeming van een makelaar in roerende en onroerende goederen Door den Voorzitter werd medegedeeld dat hem by informatie gebleken ia dat de Rotterdomache Rechtbank bezwaar heeft gemaakt tegen de beëdiging van een makelaar in onroerende goederen Hoewel het een pnnt van geschil i of de wet al dan niet makelaara in onroerende goederen toelaat meende de Voorzitter dat de beiliuing van de Botterd Rechtbank in deze ala maatgevend moet worden beachonwd en men zich daarbg heeft neer te leggen Dat standpunt werd ook verdelgd door den heer van der Want die daarb voorlezing deed van een zoodanige bealiising welk op 20 Jaooari 1 i genomen De heer Jongenbnrger kon zich daarmede niet vereenigen en gaf als zijn meeniog te kennen dat waar het onderhavige geval een zaak h die nog steeds een twistappel is er geen bezwaar bestaat om die benoeming te doen plaats hebben De Rotterdamscbe Rechtbank zon dan hebben te beslissen Een motie daartoe werd door spr ingediend en deze werd met 10 tegen 9 stemmen aangenomen waarna de benoeming volgde Op hot verzoek van den heer J A J Hafti k om de hem verleende vergonliing voor den bouw van 4 heerenhaisen in bet Regentesseplantsoen voerloopig een jaar op te schuiven werd ingevolge het preadvies van B en Vf afwijzend beschikt Bet voorstel tot w ziging der Oemeentebegrooting voor 1915 werd goedgekeu evenzoo het Voorstel tot aankoop van 11 perceelen aan het Bnnrtje tot verbreeding van de straat voor de som van f 361 KI en tot verkttop aan de N V Koninklgke Stearine Kaarsenfabriek Qouda van het niet voor verbreeding benoodigde gedeelte van het Buurtje voor dezelfde som Atvcsens over te gaan tot de behandeling van het preadvies op het adres van F L J Lafeber en J Oudshoorn inzake de prgzen van levens benoodigdheden en het voorstel van B en W tot het verleenen van f 1000 subsidie aan het Steuncomité te Oouda ter verstrekking van cokes aan minvermogenden werden door den Voorzitter vei schillende mededeelingen gedaan als aanvulling op het preadvies van B en W op het hier genoemde adres Deze mededeelingen betroffen de voorziening van goedkoope visch groenten en brandstoffen De verwachting dat de verstrekking van goedkoope visoh ion kunnen worden hervat is helaas niet mogelgk gebleken door de hooge vischpryzen te IJmniden schelvisch inkoop 13 cent per pond en daardoor verkoop 17 oent per pond de dubbele S rjjs ongeveer van dit voorjaar Tot ttm prgs kan de visoh hier niet worden geplaatst en zou de Oemeente by aankoop schade daarvan betoopen Inzake de groentenvoorziening heeft Hpr aan den Minister van Landbouw toezending verzocht ven een hoeveelheid zuurkool welke overeenkomt met hét gebruik van vorigen winter en spr twgfelt niet of aan deze aanvraag zal worden voldaan Het is den voorzitter gebleken dat andere vatgroenten niet noodig zyn daar deze voldoende worden ingemaakt De verzekering kan daarbg worden gegeven dat de prezen normaal zullen zijn Bailan deze maatregelen is door den Bnrgemeester aan den Minis r maohtigiflg gevraagd om voor alle groenten maximum pryzen vast te stellen Op voorstel van den Nederlandsohe Toinbouwraad heeft de Regeering 4e mogelgkheid geopend tot billyken prgs verschaffen van uien penen knolra E in bieten gele en roode kool De argemeester heeft Woensdag hierover een bespreking gehad met een tnisohenpenoon van de Oommissie voor mensch en dier en in verband daarmede vertrouwt spr dat de regeling doeltreffend zal zgn De groenten door de Qemeente aangekooht ntUen met normale provisie voor de handelaars beschikbaar worden gesteld waarbij de afrekening tenstadbnize zal geschieden Ook inzake de melkvoorziening zgn door het hoofd der Qeraeente besprekingen gehouden en voorloopige maatregelen getroffen Deze beoogen vast telling van maximumprgzen zoowel voor de handelaars als voor particuliere afnemers Als maximum prgs voor den inkoop door den handel heeft spr zich voorgesteld dat deze per liter 9 cent moet ztjn afgehaald cent thuis gebracht ter rgl de prgs voor den gebruiker ten hoogste l i moet zgn gegeven de behoeften van den minderen man en de waarde van melk als volksvoedsel Ten aanzien van de brandstoffenvooiziemng deelde de voorzitter nog mede dat iet hem bet meest g wensdii butie geschiedt door een sub commissie van bet Steuncomité € kind welke oommissie ook hare emoeiing6n zon kunnen uitstrekken tot het bezorgen van goedkoope steenkolen waarvoor het Kopmklgk Nationaal Steuncomité zijn bgstand wil verleenen Spr gaf de verzekering dat in deze subcom miasie alle richtingen zouden worden vertegenwoordigd Kaar aanleiding van deze mededeelingen ontspon zich een urenlange disensaie De heer van der Werf verklaarde zich erkentelgk voor de gedane mededeehngen die vele van spr s bezwaren hadden ondervangen Ten aanzien erbtarvan de cokeavooizieoing was spr het met met den Voorzitter eens en bepleitte hg een afzonderlgke regeling voor beschikbaarstelling van cokes tot den billyken prijs van ca f 0 66 per H L voor den gewonen burgerman en daarnaast een verkrggbaarstelling tot legeren prijs of zoo noodig gratis voor hen die tot de armlastigen kunnen worden gerekend In één regeling samengevat meende spr dat daaraan te zeer het karakter van armenzorg zou worden gegeven Ten aanzien van de normaie groentenprgzen zou spr gaarne volstrekte zekerheid hebben dat daaraan de hand zou worden gehouden Door den Voorzitter werd er op gewezen dat een b een dusdanige cokesregeling velen zich minvermogend zullen noemen om deze cokes goedkooper te krggen hetgeen aan de gasMbriek schade zal bezorgen Wat betreft de pnjzen van groenten de Voorzitter gat de verzekering niet te zullen aarzelen zoo noodig bij nietvasthouden der aangenomen prgzen de voonaden in beslag te nemen De heer van der Want bepleitte weder aanvsngiog van de goedkoope viscbvoorziening waarbij de gemeente zoo noodig bet ontbrekende van de kosten zou bgpassen in welken geest een voorstel door hem werd gedaan De voorzitter wees er nadrukkelijk op dat de vischprgzen thans te hoog zijn 13 ct per pond inkoop voor schelvisoh hetgeen bg een i rbruik van 1000 Ko een betrekkelyk hooge schadepost voor de gemeente zou meebrengen Het voorstel van der Want vond dan ook geen steun De heer Van Oalen bepleitte inzake d cokesvoorziening handhaving van den ouden toestand daar h vreesde dat voor de behoeftigen niet steeds kolen beschikbaar zouden kunnen zgn De heer van ïlgk acht het gewenscht dat by ookes verstrekking aan onveriuogenden een welstandsgrens werd aangenomen b v degenen die voor piet meer dan f 800 in de belasting tgn aangeslagen De beer Kolgn hield een uitvoerig betoog waarin hg te kennen gaf het gewenscht te oordeelen dat door den voorzitter overleg werd gepleegd met de arbeidersorganisaties degenen die bet beste op de hoogte zgn van deze materie Deze meeiüng werd door den voorzitter bestreden daar hy zich niet kan voorstellen dat na al de door hem uit alle kringen ingewonnen informaties de arbeidersorganisaties hem nog meededeekng zouden kunnen doen die in het belang zouden kunnen zgn van een algemeene billijke voorziening van levensmiddelen en brandstoffen De heer Jongenbnrger verklaarde ook de door den heer van Oalen aan f egeven w ze van regeling aU vooreen de jnute te aohten De discussies werden ten laatste zeer verward De heer Kolgn diende een notie in beoogend insteUing eener oommissie uit arbeiders oiganisaties net den Burgemeester als voorzitter die advies zou moeten uitbrengen aan B en W Het resultaat van deze zeer Viiteenloopende bersprekingen was dat door B en W werd overgenomen een voorstel om aan bewonws die voor niet meer dan f 800 zyn aangeslagen gelegenheid te openen aan de gasfabriek cokes te halen voor f 0 76 per H L waarnaast zou blgven de geletreniheid voor behoeftigen om hetzg door het Steuncomité of Armverzorging cokes tot lagen prys of gratis te krygeni n dezen geest werd besloten nadat de motie Koiyn waa ingeI trokken Aan den beer H J Bitter werd met ingang van 1 Jan eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de 2e Burgerschool voor jonsens wegens zgn benoeming tot hoofd eenw school te Arnhem Onder de ingekomen stnkken was o a een afwgzend preadvies van B en W op bet verzoek van de afd Ooada van de Ned Barbiers en Eappersbond beoogend de invoering van een wetteIgk vervroegd slnitingsuor adressen v n adhaasie van de afd Qoada van de B K Widdenataudsbend deHuM dn van een aantal slagersgexellen b ilevens contra adressen van de Gondc ïhe slagersvereeniging de afd Oouda Van den Bond van RgwielhersteUers en handelaars en van een comité van verweer ter bestrSding van het verzoek van de aid Gouda van den Ned Barbiersen Kappersbond Voorts aren nog ingdiomen een adres van C BontenbaT en andere eigenaars van perceelen in de Boomgaardstraat om de straat niet boven 40 o M boven polderpeil te doen leggen alsook een dergelgk adres van P W de Jong te Heemstede verder waren ingekomen adressen van de afd Gouda en O van den Bond van Ned Onderwijzers on van de afd Gouda van het N 0 0 bevattende opmerkingen over de voorgestelde salarisregeling van het onderwgzend personeel In besloten zitting werden behandeld de reolames tegen aanslagen in je plaat sdgke £ reote belasting De beslissingen hierop zijn in dit blad verfield De openbare vergadering aangevangen te halt acht eindigde te elf nar Het Raadsoverzicht Het overzicht Uit den Qoudsohen Raad kan ditmaal eerst in het volgend nummer vencbgnen Ueelissingen op de reclameB legen aanklagen in de Plaatselijke Directe Ueiasliug i aar bet Inkomen OiBBBt 1915 Na behandeling in de beeloten zitting van den üiimeenteraad glstereiisvuiid gehouden werd op de reclaOH legen aanslagen op het primi lef kohier der l laatsetijke Directe ttetaHtiug naai het lukomen dienst I9I aldus besUst M J Useelatija aanslag f 0500 getiracht op I 00U 1 A van Bijn jvan Alkemade aanslag f JO 000 gebaiulhaald B L van Veen aaneiag I 18 K gebracht op I 171 A Baas aan l 1600 gehamlh 1 Mogendot tf aanslag 1 500 gehandhaafd J It Hendrikman aanslag l bOO g haiuihaafd D van der Voo en aanslag imo gebracht op 1700 J van i halk aantflag 1450 gehandhaafd V Th Verbij aanslag f 55Ü gehand haafd 1 Vlok aanelag f 650 gehaniUiaafd S K Hammer aau lag I m gebracht op f 500 T Dekker aanslag 16 50 gehandhaafd A M van der l ool aanslag f 57j jeb fcndhaafd F Bokhoven aanslag tUlOO gebracht op 14500 W ZuiJdamaaB Blag laaoo getaacht op f 1850 E J SijAlMilt w nsl f 500 mat ontvankelijk veijklauid M W U M van Loon aaurlaK füdOr gehandhaafil J 1 Goddijn aanslag f3000 gehmdhaatd 1 Kond Jr aanslag f 1600 gohandhaafd Wed Leopold Veldiimii aanslag f 2000 gebracht op IHOÜ 1 A de Weger aawlag f1400 gebracht op 11200 1 de Groot aanslag 11800 gehandhaald U vanKhijn aanslag f 1700 gehandhaafd AJ Vermeer aanslag f700 gebracht op f6ö0i A H Teepe aanslag I iiUU gebracht op f 2000 L Ë Keszelzea aanslag f 8500 gehandhaafd L Beparou aanslag f 1200 gehandhaafd li van den Bosch aanslag f 1800 gehandhaald A Verweij auntflag f 1400 gehaui aafd C vau Erk aanslag f 2100 gebracht op 11850 U 1 M J van Zuijlen aanJflag f1200 gehamlhaafd Wed Elshout de Qnant aanslag f 450 geroyeerd W van Bokkem aanslag f2000 gebracht op f1500 C Groeliendaal aanslag f 700 gehandhaafd van der Hooft aanslag f600 gehandhaafd P Boer aanslag 12200 gebracht op f 2100 J C Sibbee aait slag 2óOU gehaodhaafd J J Scheepmaker aanslag 2000 gehandhaafd J O Versnel aanslag f 500 geluyeerd J Itadder aanslag 12000 gehandhaald A Noorlander aanslag 1850 gehandhanid N Mogendorff nnnslag f8000 gebracht op f7000 A J van Vliet tansjag f4000 gehandhaafd Ja H Uraveeteijn aanslag f450 geroyeerd L Akkersdijk aanslag f 1150 gehandhaafd G van Vliet aanslag f 1000 gehandhaafd J 1 de Jong aanslag f 1100 gebracht op 1950 J P A IJsselstljn aanijla 11400 gebracht op 11000 Eijsssn aanslag f 100000 gebracht op f80000 W do Mol aanslag I 2000 gebandhaafd Ji U Moons aanslag VXX gehandbaald R T Komperaansla 1750 gehandhaafd M Cats aanslag f2000 gehandhaafd M T J Vonk aanslag f2000 gehandhaatdi W M d Joi aanslag 1500 gehandhaafd A Slooties tanslagf 1200 gehandh Ja M de Bniln aanslag 11000 gehandh J Peetere aanslag f lüOO gehandh H H van Heuvoln aanslag f5000 gehandh J llombrink aanslag f 1600 gebracht op I 1200 1 den Hertog aanslag 1725 gebracht op f550 J Schenk aanslag f7 W gehandh H van Beek aanslag f iOO gehandh 8 A Gouka aanslag f 750 gehandh I Stodel aanslag f 1000 gebracht op f87 i Wed van Ee van Wijk aanslag I45fl geroyeerd Wed V d iarden lie Sturler aanolag 1 IBOO gcbmoht op f 1200 F ven der Vlist aanslag f 6 50 gebracht op f 550 H W Schneider aanslag 1550 gero vcerd J W If Botterop aanslag fyiO gebracht op f500 B Leeflang aanslag 1 575 gehandhaafd A Stolk aanslag f 4 50 gehandh J Lubken aanslag f650 gehan Dr B W van Eldik Thieme aanslag 16600 geharaUi J G W Naber aanelag I iOO gebracht op 15000 K Verijieulen aanslag 1750 gebracht op ri7U0 G S IJpelaar aanslag 1575 gebracht op 1600 J Hageman aanijlag f700 gebracht op 650 F Jomena saaslag 550 geroyeerd H de Jong aanslag 500 gehandhaafd F K Urbanus aanslag 1600 gelloyeerd J M Noordeman aanslag 1200 gehandhaafd 3 N van Scheik aanslag f 1290 gehandh J M leenwinkel aanslag f 1200 gehandhaafd J Hooljmeijer aanslag 1750 gehandh P Sterk aanelag f 800 gehandh G G Hajkoop aanslag f1400 gehandh C J van der Want Jr aanslag f 600 geroyeerd J de Knegt aanrtag f700 gehandh C C W van Ameroni aanr slag f 1600 gehandh C J van Heijknop aanslag f 1800 gehandh J P I Angeslag aai slag f 1100 gehandh D GraatsDia aanslag f550 geroyeerd A Vuijk aanslag 1525 gebracht op f 500 J Bree aanelag f450 gehandh J C Jue aanslag 1000 geharaOi H J Oosterfin aanslag 16000 gehandh M J A Endenburg aanslag f 2200 gehandh J Moone aanslag f 2500 gehandh G Straver aanslag f 475 geroyeerd W Rijkelijkhuizen aanelag 1200 gebracht op 1060 J Erfcerveld aanslag f 2500 gehandh A Kalisvaart aanslag 1000 gehandh W Verweij aanslag 2000 iebracht op f 1800 AI W Gillet ianslag f 600 gehandhaafd W A f rin ienberg aanslag 1 450 geroyeerd jlV Begeer aanslag f 700 gebracht f p f 600 A P J van Dam aanslag 1200 gehandhaafd Nederl Protestantenbond È Oisterenavond werd onder voorMrschap van Ds H Cannegieter een envergadering gehouden van de afd nda van den Ned Prot stantentiond Na een inleidend woord van den voprzitter werd door den penningtneester rekening en verantwoording gedaan waaruit bleek dat de inkomsten bedroegen f 86 37 de nitga ven f11045 zoodat er een nadeelig saldo is van f26 07 De rekening van de Zondagsschool sloot met een batig saldo van f 4 26 De uitgebrachte verslagen werden onder dankzegging goedgeke lrd De heer P G Overegndsr Werd als bestuurslid herbenoemd De besohryvingsbrief van de algemeene bondsvergadering gaf weinig Aanleiding tot discussie Besloten werd met het oog op den stand van de kas geen afgevaardigde te zenden Ten slotte werd medegedeeld dat een lezing voor de atdeeling zal worden gehouden waarvoor werden genoemd Dr Soesman Uevr riothuis V Dommelen e a Oudewatei De beer A L Bovenberg boekhouder der Gasfabriek en Waterleiding IS bevorderd tot tourier bg den Vrywilligen Landstorm PREDIKBEURTEN OOUDA Zondag 17 October REM0N8TRANTSCHE KERK lO j u v m Ds H VAN ASSEN DELFT St janskerk 10 n vjn Ds J W BERKELBACH V n SPRENKEL 2 n n m Ds J G DEUR Held Gat Zondag 62 6 n n m Ds H CANNEGIETER KERK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds J W BERKELBACH V D SPRENKEL LUTHERSCHE KERK 10 u v m Ds Th SCHARTEN HAASTRECHT NED SERV OEM 10 u v m Da E v n BROEK QEREF KERK 9 8 u v m Ds B VAN HALSEMA 6 n n m Ds B VAN HALSEMA MOORDRECHT NKD HERV KERK 10 n v m Ds A L VAN HOORN Em Ned Henr Pred te Utrecht OOUDA Woensdag 20 Ootober Si JANSKERK 12 u m Ds H CANNEGIETER Hnwelgkainzegening KERK PEPERSTRAAT 8 a a m Ds 3 E BUL B beUezing SgO T Voetbal Wedstrgdprognunma voor morgn Ie klasse Herculee Quick HFC VOC HW DFC UW Haarlem Sparta HBS 3e kl D Ofyrtpi Oouda H C Zeegen LVV Alphen Op het Sportterrein spelen mo de beide Ooudsche clnbs Olympia ïlohda Na de laatste overwinning de jubileumwedstrgden van den y B zal Oouda morgen zeker lUar beste beentje voorzetten en gen wg dan ook een spannenden 3tryd verwachten Ook de Ooudsche Bond laat mo gen zooals gemeld de competities Janvangen Oooda 2 en T O P 2 oslyangen respeotievelgk Boskoop et Schoonhoven aan de Karnemelksloot de Nieuwe Vaart Laatste Berichten Aan het Italiaansche Front Het Oostenrgksohe communiqué 6 Oct zegt Aan het TTrooler front sterk artilirievnur Vijandelgke infanterie pooge gisteren op de hoogvlakte van Volfu ia waar zich verschillende Italische oompagniën bevonden tegen iddernacht tegen onze positie sanallen te ondernemen Evenwel ut krachtig vuurgevecht werd yand genoodzaakt zich terug frekken Een hernieuwde poging tnze posities te naderen mislukte eveneens in de morgenuren Aan de karintische grens en in het kunstge4i is de toestand onveranderd Enkele sectoren van dit front wot en voortdurend door vijandelijke t rtillerie beschoten Een op de rand an de hooevlakte bg Pietedno voortgaande Italiaansohe atdeeling werdgoor een tegenaanval teruggeslagen De vyand werd daarby groote verlie n toegebracht Zuid Oostelyk oorlogstooueel De over de Oriho Ardo voortdrin nde keizerlgkekoninklijke troepen wierpen den vgand bij Winca over ie Donau uitmondingen terug De aan beide kanten van de beneden Morawa Voortdringende Dnitsohe troepen It Inen Pozarcwao in een gevecht I Het Bulgaarsohe eerste leger heeft den aanval aan de Servische oostgrens begonnen en de pashoogten tusschea A ogradschik en Knjasohevatz bezet t i Oorlog tnssohen Engeland enJ Bulgarije I Uit Londen wordt d d 16 Dot gemeld Het ministerie van BuitenlandSohe Zaken deelt mede Naar aanleiding van het feit dat Bulgarge in porlog is met Servië en bondgenoot is van de Centrale Uogendheden Engdand door bemiddeling van den weedsohen gezant te Londen aan Bulgarije heeft medegedeeld dat van at 16 October des avonds te tiennnr He oorlogstoestand tnssohen Engeland bn Bulgarge is ingetreden Telegrafisch Weerbericht ivan het KomnklHk MeteriologisoT losstaat te DB BILDT Hoogste barometerstand 772 6 te Uentel Utgat beroneterstand 763 7 te Uaastrioht en De Bilt Verwachting tot den volgendep ds J In het Noord Oo en zwakke tot matige wiwj uit oostelijke richtingen iievelig tot licht bewolkt weinig P een regeh In bet Zuid Westen zwakke veranderlijke wind n ivelig tot zwaar bewolkt wellicht eeidge regen zelfde temperatuur BURGERLUKE STAND GOUDA GEBOREN 13 Oot Tennis ouders A Anker en O Willemse Ohnstiaan ouders C Janssen en J J WslIhie 14 Lodevicns Alonsius ouders F O van EBken M T Vekerman Anna Hendiika ouders J Kennis en P Jans ONDERTROUWD J A Urbaans en O Vnstoep H P Meulmsn en H C van den Hondel D Meijer en M C Liesker A do Kroon en K de Weger W Hgkoopen A H W J Bl tkamp U C van den Be en B J W Homp OVERLEDEN U Oct Johannes BeanU 8 j 16 Sgtje Janknegt3 m wie kan de mewte woorden vormen Hit de letter van ♦ Albers A C L Margarine O ieaereeo ni dmt te gevea kcno t make mal ooïtie ïelÜke eigenachsppea aa klbersAjCX nviARGARINE Standaard KwaliteiC en tJotdl dooi oodeneteeVciiAt bove veimelde priis laal uitgeschreven C M d li ei n in hrt be il komen v lïwieleB oudea ea nnn hoilojet phologiaheHKStelUa eol eni Nsdera biionderhed n omMal de ïooiwsalden lot d laemia a den id at veik gbas M Jkea winkelier die A I I MsuinneolARDAPI lenbotei verkoopt o op aaviasf bij oaie reclame sMeeliag fUNTCHMTM t iO cent p r J l e lïk snamaskeBW it bsoUle lUivMhad a meAe e f ioK bet Chenoseh Ub riom de Bos 0 te I Doninelil ALBER CREAMERIES UMITED Dordt 5h lant nbótérfabrl tt 1 i i tL StandaafdKwaliteUr Tijdelijke reclame Voor elke 50 cent aan schappen wordt een prachtige reclame cadeau gegeven 46 Aanbevelend r L VAN DER BEEK nTderlander KOOPT Nederiandsche lampen BEVORDERT EIGEIi iHDUSTBIE LET OP DEM STEMPEL i Hl LIPS ► PHILIPS vischersdijk 9 Naordblaak 81 H BOTH f Steeds het nieuwste MailtelS © il t Zeer uitgebreide collectie u ante coSlUmeS Bijzonder mooie keuze IVianiei wa Mi 1 1 Bontinanlels Betrouwbare qu liteiten Bontcolliers Moffen Aardig Wo l n Prima stotfen Kindormaiifel u E ni s rt ri g i JaponsloWen p k t laken rulle MieraeWmn i lüie e lüta stoften Uitgebreide collectie en Ylvella nieuwe niftnwft dessins in n Stalen gaarne ep aanvraag Koopt ÜW Hoeden Petten en Baretten Markt 63 Gonda AdvcrleerliiïJil I r fj 4 i