Goudsche Courant, maandag 18 oktober 1915

n Keurige beWerkiog STOOnVERVERUsOpiSCnt s i I £ o g 2 S 15 3 I S S TILBURG 1 £ § S riflnRjAnSSEn jBlEREnS f10FLEVEBRI10fi 5 Ar Hnt E inQlll y LI Depot te aOUDA i twtreiiiSTtin wijtoMizz Neemt proef VERVANGEN JM BOOGLAMPEN Koninklijke Marine Zeer mooie sollede meubeteA als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffettcn Styiameublenien fels Buffettcn Styiameublenienten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbestapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen SlaapkamermeubC ien enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Styikast f20 Stültafel f 9 60 Spiegels f 5 50 f 7 50 enz 20 SlMe l$TI ilT44li BovenhuiiuliJliiW kade Rofterdam A a B3iTlD £i t J Oct Nieuwe Schouwburg H a Concert Zangvereeni gingen fZanen H Oct Nieuwe Schouwburg Abmi nomen tflvoorstelling 9 Nov Nieuwe iSchouwburg V t uur Opvoering Opera rarmea Boleofd verzoeken wij geregeld tijdig inededeeüng te mogen ontvangen vm vergaderingen concerten Terinakehjltl don enz om deze dan In onze agtnxk 10 vermelden t riefkaart de zoon van het schoolliootd zou zijn Maar de heer E J had wel jongons en meiajee ook iiiaiir t waren alle nog dreumesje l p oUfUite zoon was H jaar Mooder ö hoopvolle stemming zakte weer weg Ze had zich allee zoo mooi voorgesteld Wio nu opbellen V Even dacht ze na Vermejra Vermeys O hé dat was waar ook opeona herinnerde zij zich dat zij op een verjaardagBvislte bij tante Dora een buurviieiidin van tante een aardig mevrouwtje Vermeys had ontmoet Ze zou het nog maar eene wagen Misftohion kon deze haar inlichting geven Zij bladerde weer in haar talisman gelukkig dat zijstraat en huisnummer van het mevrouwtje wii Moeder trok een Hef gezichtjei l egon met d © veront cttuidiging dat ze zoo lang ni van zich had laten hnoren terwijl zij toch op tante Dora s verjaardag had afgesproken eeitfl te nullen opbellen om af te Hpr en wanneer mevrouw Vermeys eens kwam teaj Mevrouwtje Vernteijs antwoordde roet ingrfiouden verwondering dat zij dit zich niet precies meer herinnerde t Was al zoo lang geleden maar dat zij gaarne de kennismaking wilde voortzetten iela wat ze zeide nmar hedemaal niet meende Een dag werd afgesproken Mevrouwde nam zich al dadelipi voor dien dog verhinderd te zijn maar ze zei heel lief dat ze het erg gezellig vond Is dat de neef die gemobiliseerd ia vroeg moeder opeens haaatig bang d t het lieve mevrouwtje na at gekomen en koek vragend moeiiei aan bang ieta te zeggen l hien leg de de eieren in t kokend water Opeona barstte moeder los t Mag mot gebeuren hoor Ik geef nooit van die Hchapen van kinderen woriiiijn toestemming Wat moet ffl den Ze zullen ook naar Davos moeten Waar halen ze hot geld vandaan Moeder begon te snikken Vilder aneed werktuigelijk zijn brooif lil reepjes i hien vergat do eieren uit het kokend water te halen Daar ging de bel I Jans deed open en naar binnen rftormde Mies t Waa zalig vader heerlijk moetk r O en de hei was zoo moni zoo mooi Zog wat htebben jeloi Ie or wat naars gebeurd Is er iemand dood Ken ik hem Wie is Johan Vermeys Miea klonk h atreng Johan Verroeij Johan Vermesjs O ja tot is een milicien Ik ken hem eigenlijk niet Ik had een briöfkaart bij mij maar zonder postzegel er op en ik kon er geen krijgen en wou jelui niet in ongerustheid laton nou toen kreeg ik opeens een schitterenden inval Ik vroeg aan een mijnheer die naaet ons aan een tafeltje zat daar bulten in Crailoo of hij mij een groot pleizier wilde doen Natuurlijk atelde ik mij eerst voor en hij zei ook wie hij was Toen vroc hij waarmee hij M van dienst kon zijn en ik dicteerde de briefkaart Dat is alles U D Adverteiiiiën Piaoiiiof26 i Prachtvolle zwarte Duitschekrniasnarige SALONPIANmO met vollen zangrijken toon TEKOOP aangeboden voor slechts f265 franco thai met tienjs r garantie bij 20 I PIANOHANDEL PompenburKgingel 33 bij t Hofplein ROTTERDAM FiraaC SMITS Sckoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR ËDËRËËN Dienstaanbiedingen hebboD in de Cfoudsche Courant tieedt tHceet 1 Deze adverleDiien kosten sleobte bij TOoruilbeliÜBg 1 6 regels I 0 35 voor elHe regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Dames en Heeren I Vraagt bij aw boekhandelaar Hanen en Hennen uit alle Landen 7 artistique in 4 kleurendruk uitgevoerde platen betreffende Algemeenen Vrouwenkiesrecht AntiOorlog en Vrouwenbeweging formaat 49 X 32 cM voorstellende Hanen en Hennen ontlwt U deOnihondigen de Wijsgeerlge Hen de Moeder Hen de Onderwijs Hen en de Huweiykshen X rijs per losse platen 75 ct per stuk per map van 6 stuks 4 01 Deielfde als briefksArten per mapje van 6 st 50 CtIn plaatsen waar niet voorhanden franco na ontvangst van postwissel bï den uitgever H A STADERMANN te Baam 23 FETILLETON De Briefkaart Een Schets door STELLA MARE Vervolg Verflieya Vermeye tikle de gangkUik bovea Vormeys Vormeys tikte lijiUjes de pendule in de woonkamer t WaH om er razend van te worden lod o God wie la dan toch die VermeyB dio olleml lng die baar dochter op zijn minet in opspraak had gebracht I Opeens kreeg moeder oen echilterendeii inval Als ceu dollo vloog e naar het teleifhooukamertie Gmldank de telephnon zou uitkomst brengen Met van zeuuwachtigheid trillende vingera bladerde zij iu het rose omkafte boek S T U V V Vaa Va Ve eindelijk Vermeys J Il slager Slager duM zoon van een slager MïbRchion waadde Bchri ver van de briofkaart bulten mobilieatie wel zoo n ioti en die in een wit jasje hui aan huis Ic bestellingen kdint ophogen zoo n lomperd die met moedwil met zijn slagermnand tegen ieder die hem in den weg komt aanfietat en eij haar dochter di elegante Mias Mies Iloe kon ze Maar ach met die ellendige mobilisatie ziel iedereen in nnilorm er hetzelfde uU Misschien had die Vermeys een aardig gttsiclit En wie weet vonr waf hij zich had uitgegeven I Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ma Zee oacht als minimum leeftijd 17 jaar mazimum leeftijd25jaar Lichtmatpoos met kort dienstverband minimum leeftijd 20 jaar maximum leeft 29 jaar Matpoos toppedomaker Matpoos kok Stokep 2 klasse minimnm leeftijd 19 jaai maximüm leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kennende stoken maximum leef tijd 29 jaar Leepling Stokep SST iVP Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDEE 50 Maar au gauw opbellen Ze noemdü het numiöer Noord Jawel I Ik wi graag roet mijnheer Vermey zelf spr en iiallo Wat blieït u V Ifl u daar zelf mijnheer Vermeys Jawel iïeeft u mooi kaUsvleesch Zeker Kan u een mooie fricandeau sturen van 3 pond Ciaat t wel want u zult door de mobilisatie we minder personeel hebben t Oaat beet ü kunt er op aan Waar moet ik het laten bezorgen T TTw zoon ia immei s ook in dienst Ligt hij niet In Biwsum 1 klonk t Maivgstellend lief l ardon Ik heb geen zoolis alloen dochters Wil ik t adreB oven noteeren Drie pond fricandeao bij Geen zoons 1 meer verlangde moeder niet te weten Goddank t was diw géén alager joiigen Haastig hing zij de bel aan de ïuiak enbegon weer te bladeren E i r Hoofd eener chriatell e school Wie weet studeerde de jongen voor dominee Miea was wel vftt weroldsch voor dominees vrouwtje maar met wat goeden wil Moeder vroeg aanaluiürig In stilte hoopte ze dat de schrijver van de DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEM Een SOLIED ADRES voor meubelen is bil N HESSING Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billijk 13 leg wordt vmoclil op imiglellei UIT HET MiOiZIJN VAN M RAVËNSWAAYZONE aORTJüfCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjea van vy twee en een half en een Ned ons met vermelding van Kommer en Prijs voorzien van n e vanstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend j a BIJL voorheen J BRKEBAART Lz uu bellen en het doei tot de invitatie gemist zou zijn U meent Johan die in Bussum ligt i Jui t Wat ia dat voor een joaj enV Mijn dochter heeft hem juist gisteren bij een vriendin leeren kennen jokte moeder 0 het mevrouwtje begreep op eons vanwaar die piotseiinge uitnmidjging kwam Leven zijn oudei a nog Zijn vader wel Wat scheelde zijn moeder lni Davoa gestorven Ifl Davos hoe treurig Nu tot den löen dan Korat u wat vroeg dan kunnen we gezellig wat babbelen Ja atellig Moeder hing de telephoon weer op de haak Ze klapte het telephoonbo dicht Ze wiet genoeg In Davos geatorven I Kon t erger Natuurlijk zou hij de kiOTnen in zich dragen t Zou voor Miea een leven van ellende en verdriet zijn Dat huwelijk moest vermeden worden Liever allee dan dat Maar ie weet hoe lang ze dien Vermeya al in stilte kende Miiwchien was ze niet eens bij haar vriendin geweest God o God wal gemeen om zoo i iB van haar eigen kind te denken Maor waarom heelt ze dan mid lcn in de week haar Zöndageche blouse aangetrokken Zoq dacht en tobde moeder verder terwijl ze thee zefltte en botterhammen anced Vader was ondertnasdien beneden 54e Jaargang gjg Dinsdag 1 uctotier a m Mle ® ® behalve Zon en Feeetóagen Verschijnt dagelijks 4 w PRUS DER ADVEklTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnusimer f 0 58 I kwartaal rntef weefden dagel Us Elke regel meer 0 10 fl ï5 1 50 1 50 1 90 Bureau aangenomen aan ons s teJTr jihi s B drie achtereenvolgende plaatsingen werden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitr betaling elke regel meer 6 ets Reclaii es f 0 25 per regel Groote letters eJ randen naar plaatsrutate 3t by nH r k BMHlgMAH EH ZOOH I n springen die de vijand by Banli I xi onder den grond had aangelegd BH Seddul Bahr schoot de vgand 16 Oct in 24 uxxt meer dan duizend projectielen uit houwitsera af echter volslagen te verpeefB Anders gebeurde er niets van belang Aan het Italiaanschc Front Het Oostonrijkache communiqué vaii 18 October wA Aan het laoQzo firoot ontwil den de Italianen weer meer bedrijvigheid Ook gisteravond kwam het in dffli Noordwestelijken sector van de Doberdohoogvlakte bij Petrano tot vrij heftige gevechten Een ItalioaDSche infauterieaaaval opnieuw tegen onze daar gelegen Htoltingen bewerkatelUgd kwam gedeeltelijk tot dicht bij onze hiitflernlH en Ten slotte werden de vijanden evenwel onder zware V erliezen terruggejlaagd Anders kwamen in het kustgebied evenals in de grenestredt van Tirol slechts artilleriegevechten voor Van het Servische front Het Duitsche connmiiUqué van 18 Oct luidt 1 In Macwa begint de vijand te wijken Op de hoogten ten Zuiden van Belgrado ndcken onze troepen op tegen Cvetkow Grob en Vrcin Ten Zuid Oosten van Pojarevatz zijn Ml Crnice en Bocevak genomen liet Bulgaarache leger bezette de hoogten van den Muslin Perci en Babin Zub m dringt verder zuidelijk over EgrlPolanka voort iliga maakte goede vorderingen 2 officieren en 280 manschappen bleven als gevaligenen in onze handen Da Russische aanvallen ten Westen van Uluxt vermeeeterden wij over ongeveer 3 K M Irontbreedte een vijandielijke atelHing Verder zwidelijk tot in de omgeving van Smorgon worden verscheidene met sterke troepen ondernomen Russische aanvalsl owegiagen onder groote verliezen voor den vijand afgeslagen waarbij 2 officieren en 175 manschappen werden gevangen genomen Legergroep Leopold van Beieren De Ruaaische aanval aan weera ajden van den spoorw Ljachowilschi fiaranowi echi ging te niet Van Hatalowka tot aan Koelikowiczy ontwikkelden ïich nieuwe plaatselijke gevochten De Oorlog Ma het Westelük Front Hit Fransche communiqué van IK Oct luidt De Fr nschen hebIn hi den loop van den nacht door utilise en infanterievuur drie nicure lukvalepogingen van den vijand i jMt Bois en Hacke verijdeld Ien ÜWïèOoBten vaa Sonchey Ten ZuiAm ytm de Bomme werd de etrijd üt loopgraafkanonnen bijna onolgeMOfi voortgezet in den sector an Ww terwijl de Fransche batterijen ie Duitflche werken een krachttüèg vuur riohtften Ten Noorden van Verdun trachtten t t itachers de trechters der ontplofte mijnen tuaschen de Uniee te istttten Zij werden echter teruggedreven Gedurende den nacht had een kevig infftnterievuur van loopgraaf tot loopgraaf plaate in de omgeving van Nomeny De Fransche artillerie ver Griekenland en Roemenië In Frankrijk is de aandacht bijna neog meer op de houding van Jle middelens door de ervaring van ifeu modeunen veeüngoorlog aan de hbndi gedaan hadden uitg ouwd i erd de atelhng doorbroken DeOosl rijkors nameo de ten Noonien ilharvan zich bevindende troepwv tSn OBtale van 515 man gevaögen Van ï t Wettten uit veroverden de DuitsChera den voornaam en bergkam Daarbij ontwikkelden zich bajonetgevtechten tot In de Bchuilplaataen der lianden lïog meer op ue uuu 6 Üriekiealand en Roemenië gevestigd dan de oorlogegebeurtenisBen in Servië De Temps dringt erop aan dat lloemeniö en Griekenland thauB oi er le omstandigheden kleur zullen bsioennen De Matin schrijft dat men onduidelijke beloften met betr king tftt KléinAzië tegenover Griekenland r oet vermijden doch wenscht dat het Uulgaarsche MacedoniÖ aan Grieloenland toegezegd zal worden Wat Hoemeniö betreft erkent het blad dat dit zich waarschijnlijk aan de zijde van den overwinnar zal scharen De Echo de Paris achrijlt dat hoewel de ontwikkeling van de Balkangebeurteniasen niet onverwacht komt voor ieder die de gebeurtenissen heelt gevolgd er toch twee dingen ziji die bijfzonder de aandacht trekken Ten eerste dit dat Roemenië en Griekenland hetzelfde risico loopen hetzij dat deze landen ten stride krekken hetzij IdatI Ze zidi van tten 8trii l onthouden Ten tweede dat indien deze landen aan den strijd deelnemen hun tusschenkomat vold entle la om het Duitache plan te doen mislukken waarna het lot van ten EuroipeeHchen oorlog beeliat zal zijn Beide naties besluit het blad zetten wat zij ook doen hun bestaan op het spel Zij zijn zeker de partij t winnen indien zij tuiwcheitbcdde komen en deaniettegenataande onthouden zij zich daarvan toch 1 Ook om de hoogte Paauljlete die zfeer verrterkt waa werd verwoed geöireden Daar bleven slechts doode of aowonde Sorviëra over Geen nietÖBwonde geraakte in gevangenschap 1 De verbottden troepen zijn met groot vbrtrouwen op een verderen mei uccte bekroonden opmarsch bezield liet Oostenrijksche communiqué van 18 Oct luidt In OoatGdliciö aan de ïkva en in het Wol 7 I hynasche vestinggebied hebben zich tromde vj d lWe sUeek de vijan j teren geen bijzondere gebeurdeUïke arbeidere ten Oosten an Lp voor edaan Aan de Kor y bg Crenecky en van Bmncoart j b a beneden Styr on w rApka heftig demam de vijand een reeks heftige aanvallen Bij KuUkowice NieaiwSielki en Pafalowka duurt de strijd nog voort Aan alle andere punten waa de tegenetander reed gisteren onder bloedige verliezen geetuit Zijn verliezen zijn groot Aan de Kormyn onlruinKle hij het elagtveld De Russische aanvallen ITet Berl Tagebl verneemt d d 18 Oct uit Tsjarnowitdj dot de ItuRHen hun aanvallen met opvallende hardiM fekigheid voortzetten zoowel aan het Hoaearabisrhe ais aan liet Serethen Dnjwterfront Na Ie laatiite nederlaag aan het Bortsarabische front was er hier een pooö ruflit terwijl de operaties in het gebied van Onoeth en Zaleezyki bijzonder hevig werden voortgezet Van U tot 15 October was de RusHiisc he aanval in hot gebied van Ortoeth buitengewoon hevig doch werd door het vuur der OostenrijkHche zware artillerie tot staan gebracht 300 lijken der Russen lagen voor de draa lver9i 6rringen Noordo jeitelijk van Tsernowitsj waaronder Blamont werd ge Het s tation van bombardeerd Het Duitsche communiqaé van il8 Oct luidt Een in de vijandeïijke aWling ver voor uitspringend verMigiagswerk ten Noord Oosten van Vffowilee werd herhaaldelijk door de Engeischen met een sterVie atrijdmacht Mngevallen j Öfo aanvaUen nüalukten Het Oostenrijksche oommu niqué van 18 Oct luidt In de streek van den berg Avala wijken de geslagen Seiyviech e cBviBiee terug aan beide zijdeo van den naar het Zuiilen leidraden stracteeg Onze troepen vallen op het oogenblik de nog noordelijk vaö de Ralja staande vijandelijke afdeelingon aan Ook in het Macva gebied zijn deze tot den terugtocht gedwongen Aan beide kanten van de benedenMorawa wonnen de Dmtyche diviaies opnieuw terrein De lïuigaren gingen voort met bezit te neansn van de hoogten van de Muwlin Pcfcin en Dabin Zub Meer naar het Zuiden dringen ze voorbij Egri Palawka verder In en om de Dardanelten Het Tarksche communiqué van 18 Oct luidt Aan het Dardanellenfront viel af echter voor den Koet zware verliezen telUng bleef m one bezit Een aanval van de FranachenJn Takure werd door on vuur onmiddellijk tot staan gebracht Ein uienwe vijandelijlce aanval tot herovering van de verloren stelling ien Zuiden van Lembrey had geen sncoe en kostte den Franachen naa t groote bloedige verliezen dne oin if ren 17 onderofficieren en ló KOiw aan gevangenen Op den Schratsmahnele kon de vl and bij een aanval die met een ruim gebruik van munitie werd ingeleid geen voet breedte Jerroin winnen Een Duitach luchteÉikader viel blere de vesting Belfort aan doch werd verdreven de vijamlelijkc vliegers wierpen 80 bommen waardoor op verschillende plaabwm brand ontBtttnd Aan het Oosteiyk Front Het Duitsche commuiüqué van 18 Oct meldt Legergroep Von Hinèenbnrg De aanval ten Zuiden van In Servia Uit Berlijn wordt d d 18 Oct gemeld Berichten uitvoeriger dan de ambtelijke maken het duidelijk dat de hardnekkige tegenstand der Serviërs iiergenö in staat is om de in vier sectoren tegelijk naar het hart van Servië oprukkende legere der verbonden Centrale Mogendheden terug te bowlen De zware artillerie brengt den Serviërs zeer groote verliezen tac De berg Vranowo werd stormenderhand genomen Hier en daar rmm ook do burgprlijke bevolking aan de gevochten deel zoodat het land niet van de harde oorlogsgev tlgen veraclïoond kan blijven Ofrtchoon de Serviërs de derde verdediingalinie op den berg Avala m lÈ ftrnowitsi waaronoer I Aan net lyuiuano 3 tm nan o van gezien van hermuUehngen u vele Kozakken afdeelingen verkenners waarby deze onder het artillerieyuur kwamen niets van beteekenÏB voor Bij Ari Burnn brachten onze koatbatterijen de viiandelyke torpedobooten die een tijd lang zonder resultaat te behalen onze stellingen hadden beschoten tot zwijgen Wij deden een die van Duit den generaal Keiler sche origine ia Bij de aan het Beesarabiache frontgelieerde troepen is zoowel bij deinlanterie als bij de artillerie gebrek aan munitie en uitrusting waarneembaar Van de in dienst genomen 45iarigen zijn heele compagnieënin burgerkleeding 1 I In Duitschland i8 na een odyssee v in twaalf maanden weer een van officieren van de E m b tl e n de etPBte reserveluitenant ter Me Lautirbach teruggekeerd De N R Ct iott de volgende beechrijvlng van 3jn lotgevallen Hij de Cocos ellanden was hij met e n bootsmansmaat en een macfalnlst 1 An de Embden overgegaan naar hel khlensohip van den kruiser Dit flèhlp kreeg bevel om in de nabijheid i kruisen en op de Emden te wacht Toon liet waobtea eenlge weken gwhiurd had begreep men op hot lijilensfhip dat de Emden verloren Mias De leeftocht was bijna op men nfoesi van rijst en aardappelen iev n Toen opende LAUierbach den verzegelden brief met orders Hij k eeg opdracht om naar Padang aan d Oostltust van Sumatra te varen Jliist oen etmaal voor de aankomst v n hot kolenschip was de Chosing 4n stoonwchlp van den NordduitH hon Lloyd van Padang vertrokken Hater nam de Thosing in volle zee liiipltedn luitenant von Mücke on zijn otamten van de AyeSha over In de ii ibl hol l van de territoriale wateren K lnxle het Icolensohlp om een loods ohi hom naar de haven van Padang brengen Er doemde een reusatli fltoomBchlp op Hl me6n le dat een Hollander was Maar plotseIfrig las de kapitein den naam Env item of India De Empress seinde akn het kolenschip dat bet moest sloppen Indien dit schip het sein niet rtihoortsaiund had zou het geramd zijn De Empress zette een boot uit eii verklaarde de Duitschers tot krijgsgevangenen Het kolenschip werd daarna voor hkin oogem In den grond geboord De Ouitschers werden naar Singapore f bracht De inlanders daar waren n Duitschers zeer vriendelijk gezind verhaalt Lauterbach verder Wanneer ge Bcherper hadt toegezien hodt go de raerkteekenen op zijn wang moeten zien Ernst keerde zich om en trad aanhet venster Ja zij wisfzidi zelve te bescher ntón zij was gewoon zelf voor hare belangen op te treden en zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij zt de of deed Zou zij ooit de heerschappij van den mad erkeitoen zich aan hem ondergeschikt ach tdn waar dit noodig was maar ook krachtig medewerken waar zij kon Zou zij ooit de slavin van haar echtaenoot en evenmin zijn levensgezel lin zijn Hier geldt slechts één wil de mijne had zij gezegd Zou de liefde genoeg macht over haar verkrlj gen om dien wil te buigen Kog stond hij zoo iu gedachten verdiept aar buiten de staren toen een kleine band met kracht op zijn arm werd gelegd Heb ik u boos gemaakt Fluisterend werden die woorden uitgesproken maar op Ernst Mahlc werkten ze als een donderslag Haastig keerde hij zich om en daar zag hij Cbrlata Maria naast zich Zijn oog rustte in het hare maar hij ag tlaarln nu geen heerschzucht geen uitdrukking van onafhankelijkheid doch wel een onbeperkt zich overgeven deemoedige Helde en een smeeken om toegevendheid Wel aen kwartier Als hij bet mooht gewaagd ben u onbetamelijk aan te raken zou H Sem de ribben aan stukken slaan 1 criJ Mrria bloo le Z n opbrui en zelde haar nog meer 4 n zijne woorden en bUkken Wees maar niet zoo driftig zei de zij gllmlaohend terwi l zij de ogen nJrsloeg en haar pijniijke pol Aar Ernst ontging niets van al SteS chHr rc waT veroorlooft ge wilde zij vragen doch deze woorden hu vm onuilgesproken want Ernst w op de r de plekken aan haar T w aar Knoop haar had vastge tü is haS Ttu b ± V eSl Tul rwa tw ririj i En n lenen enmlj T ttn rC fnfj rik aruw 1S e hS m 1 1 r iwe toch barmhartig en faa u Irdafbedelen Ziej ge dan niet juffrouw hoe ik door onrust verteerd worm r Daar is geen reden toe Ernst Mahler dat heeft Knoop ondervonden heb Ktop g wel hoe treurig zijn 11gul hL werf Haastig las en on derteekende hij de kwitantie rukte Prnst het eld ut de handen telde tó ni eeS na maar sn lde zonlier te groeten de deur uit Ernst keek hem lachend na Dien man zijn wlj kwyt iiu TcMt vlei zijn l lik op de moiMt die op L bank wa n gezonken Onophoudelijk biggelden haar de tranen over de blecke liaarvsn sohrlkte hij Gaat zijn wegloopen u zoo aan h hart juffrouw 8 fï Had ik hem om uwentwille zacn ür moeL bdiandelen Waa datuw Sge rtH jXouw spr k toch p nig mij niet zoo wreed I ChriBta Maria stond op en kwam bij hem zij richtte haar door tranen benevel oogen op hem en e hebt hem bAandeld zooatehij venBende Ernst I Ik dank daarvoor uit den grond van Maar het andere gevaar l to l g 1 dat is van veel 7 dan de schurkerij van dien man Er voer haar een nlling door de bemerkte dit en beschouwde nu Christa Maria J l meer aand ht Was Knoop i lang hier J 1 vroe hlJ hierop FEVJLLETOIM II ir Hoe gelukkig zou hij geweest zijn vésnneer bij haar nu dadelijk in zijn armen had mogen sluiten 1 Maar n waf hij geen haartje beter dan I noop die stelen wilde wat hij Neen neon hij moest zich nog beilfvlngen 16 Bij cUe woorden nam hij een vulpenhouder uit zijn vestzak sshroei de langzaam het dopje af ging bij i tafel zitteA en schreef met vlugge vaste hand een behoorlijk JwÜtantie Niet alleen de bUkkef van ï n ta Maria rustten op bean ook die van Knoop waren op den jongen man geVMtlgd omtrent wien hij niet wist W hij er van denken moest Dat hield zijne gedachten bijna nog meer Iwig dan het verrassende feit dat net de ontvangst van het geld alle plannen om den Enz molen in han te krügen in duigen zouden vallen En ook begon hij te bedenkon J t DU de nvJenaarster in dit geval kuip had gevonden zij ook met de leverantie zou geholpen worden en alzoo over hem zou trlomfeeren Lees dit baas Knoop en onderteAen het gebood Ernst op d n v elen toon van een ervaren man Dan kunt ge hier hc kapitaal met rente voor ach en een halve and in ontvangst nemen voegde i er bij terwijl hij uit zijn portelenille eenlge bankbiljetten te voor Met welk recht om welke reden zbu ik boos op u zijn luidde zijn i4od rvraag lk dacht er slechts aan Hoe uw Inborst geheel anders Is dan van andere vrouwen en meisjes en hoe zwaar het u moet gevallen zijn u te schikken naar uw man cti zijn wil te erkennen En zoo beliiort het toch In een goed huwelijk niet waar T Zij keek hem met stralende oogen abn Misschien is de schijn anders laaar Inderdaad ben Ik toch een vVouw die opgaat in hem dien zij b lnt en die met hem een geheely uitmaakt Ik meende dat in zulk eeJT huwelijk geen strijd om de he nchapplj voorkwam dat de een lyhet haiwelijk geen voorrecht boven den ander bezat en dat vreugde en leed dibor beiden geneeW werden dat ein telljk man en vrouw elkaar liefheftiben voor het leven Zoo vat Ik het huwelijk op Mahler Ge hebt gebeel naar mijn hartge sprokeh juffrouw Ik hoop binnen weinig tljds gelegenheid te krijgen om Wordt vervolgd