Goudsche Courant, dinsdag 19 oktober 1915

è Jaargang geboreu Zy huffde iu prinK Aug Ért van 8 k enCeburg Go tha Cohary CU dit huwelijk M erden keboren de prinBén Philippe August ën Feniia nd dn de prinetèseno C ütiUK weduwe van deq Ooiit riikHOhen aarlshertcig Joae h ea Amalie do gemalin van hertog Emanuel vas 5lcyeren DerÜeu jaren jja de geboorte der laatste zag 26 Febr iNii do tegenwoordige Bulgareilkoning Ferdinand het levenslicht Hij was bet Iu ve4ing ind zijner mpeder De heerschttuohtige moeder verlocfr oon oogenblik haar doeïwU uit t oog vüt r haar IJonjapiin een kroon c veroveren ToOn d n ook de Btllg troon vacanit kwam greep de zeventigjarige ted ijk in Op het Iet Kbenthftl wAar zij einde den dood van haar gwnaal woonde ontving zij de deputatie die hun zoon don vok HleibÜtfl kwam ïaonbieden Stralend va geluk br t aij haar zoon het eerst dTo tijdflng over De moe ler Hot hel iiiet bij hei beginwerk waut zij wt t maar al te goe ï dat de Rulgaarflcho troon niet vaat stond Met buitengewoon gi ftte t iplmuatlcke handigheid eu met haar vennogeu van 5O XK O0O stond do oude vrouw met de energie vaneen Jonge haar mn ter zijde en zij delnaflo voor geen offer dat Ferdinand populair kon maken terug Geld kon men In het Joii to Bulgarije al jiwl bwt gebruiken Geen weg waa voor de zeventigjarige te ver geen weer te ruw Ferdinaml bliïél eei gewillig moederkindje en fehcl k was hot in de eer tc Jaren Ac vorstin moeder hoe trntrt h was zij op dien titel 1 die rt gcoido Ferdinand verkreeg slechts èccr langzaam de toesieinmlng van de endere stalen en daarom viel hd Kern niet gemakkelijk een ebenWlrtJge gemalin te vinden maar namft T loinentino schatte ook hier raad Zij ging zelf de vrij op liaar keus viel op Marie Loulee van parma Ic oudste dochter van hertog Robert van Parma Zij schonk Bul nr p den troonopvolger maar tie fecr vrome van do wereld afkcerige n in zich zelf gekeerde natuur der yorstln maakte haar weiuig gewhikt Voor het nitorfeniai van invloed óp haar gemaal Zij bloeide In zijn teven il een bloem van vergankölijIc prflcht Met hnar komst werd het ïccr stil aan het Rulgaarsche hof Wftut Marie T oulflc hltiUl van eenvoudige huiselijkheid Niettemin gold het iinwelijk voor gelukkig tot Ferdinaml ftit geluk op een te kras o proef stelde Tri overleg met zijn moeder liet ie vorwt zijn zoon Boris in de Griekto iie kerk opnemen RegelinatigailvertGereiioeeftsteiilssocGes Zeer mooie sollede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafel8 Bulfetten St jlameublemen ten in leer en peinch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Styikast f20 Stijltafel f 9 60 Spiegels f5 60 f 7 60 enz 20 UM0IISTilUT44li HtKiligliiiilitideStliltkldl Rotterdam hige dagen zou plaats grijpen naar hg meende Ringen antwoordde hij kortaf joch toen de goudsmid hem verwonderd aankeek alu wilde hij te keom u govon dat er zooveel soortenfan rioKcn zijn voegde hIJ er b Verlovingsringen Mrt dl niniU 7 i s Nt eiv dein glft ito Bè Maar van het beate soort dat ge hebt Op den prijs kojjitt het ulet aart Zooals u verkiest mijnheer He Is hier eohter te gewoonte dat Daar heb ik niet iaar gevraagd zei Ernst kortaf l ergerde zlrft aatt alles wat hem van z n Idee wiM afbrengen Terwijl de goud nnid een zwart floweelfflL kussen haaide waarop breoje frMïwringen lagm keek Ernati ♦ en ronfl Daar weni zijn aandacht getrokr ken door een kettihg woarvap 4e tohakelfl uit kleine gOuden hartje hoatonden Het middelste hart wasgróoter dan de andere en rijk met edelteateei en versierd die bij nddere es chouwiug e t letter vooratelden VFat kost die ketting vroef WVierhoöderd mark mijnheea öe tèenen zijn zeer zuiver en die groote parel in liet mittdr n heeft een hooge raai m m m liivunlInniiellip IIEIIIilillii üiT HET Magazijn vak RAVËN8WAAY ZONEN GOBIKCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van v iwee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevanstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelehd J C BTJL voorheen J BREEBAART Lz Wordt veirqlffd Abonneert U op dit BItd Advertentiën Bij akte op 22 September 1915 voor den ondergeteekeuden notaris te Gouda verleden zijn gewijzigde Statuten VASTGESTELD voor de Naainlooz Vennootscliap VlIIIIfEeXlilie IIIIIUEIF1I8IEI voorfeMii L VERMEULEN en Co t vutltd t WwUInxvaan i de akte ia opgenomen in betbgvoegsel tot de Kederlandache Staaticonrant van 16 October 1915 no 242 Namens partgen N F CAMBIER VAN NOOTEN 16 Notaris MevB BRUUUER Oranjeplein 7 Haarlem zoekt een MEISJE alteen boven 25 jaar fl2 50 i maand met opslag in kl huish 1 m opgaat 4satste betrekking NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONS GEN OEGEN Donderdag 21 OctolMr 1915 finiiigiBji lEneDeBityunoonEEr 2 VooratelUng in het Abonnement Een Faillissement Tooneelspel in 4 bodnjven van BJÖRNSTJERNE BJÜRNSON ADVOCAAT BERENT de heer LOUIS BOUWMEESTER Aanvang 8 nnr precies Entree voor H H Leden en hunne huisgenooten nietinteekenaren 1 1 75 per persoon Entree voor Niet Leden f2 25 per persoon Loge Stalle Balcon Loting der te bespreken plaatsen op V oensdagavond 8 uur Entree voor de Galerij zoowel voor l eden ais Niet Ijeden 40 cent per porsoon Kaarten daarvoor zijn bekomen en plaatsen te bespreken a 10 cent per plaat extra Woensdag 20 October des namiddags van 2 4 uur aan de Sociëteit Alle entréo prijzen worden verhoogd met 5 o voor Auteursrechten Na alloaii dar vsaratalling artPaMaan axlra boot naar Waallllnaavaan an Boakoop mm aan axtra train naaraohoonhovan an tuaaohanllggandaplaataan 47 Thymtsbletten Mentliol Euealyptusbonbons Vcrkoudiiciil8 watten P WEI JER Apotheker Telefoon 37 Dienstaanbiedingen hebben in de ïoudsche Courant aleedt êuecet ftf Deieadverteoiièa kosten sleekts UJ ToeruitkeUliBg 1 6 regels 0 85 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Gouwe 135 FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 hët adres voor iËDËRËËN Hieuwe Sohouwburg Gouda ZATERDAG 23 en ZONDAG 24 OCTOBER 1915 8 uur Emembis Solser Hesse iimlw W IK Weetje talvanSchellevis Mie en Gkbbit tan Webzbl Decoratiën van Gebr Beykb AmsterdamBChe schets in 3 bödrijven door A SCHMITZ In Bcène gezet door Lion Solses Maziek van Sol Kinsbbrgrn Ie Bedrijf 2e 3e Schellevis Mie Itees haar man Aal Brommer Zli nrdtr ui liUilJiilteiL Op de Schuit Op de Keizersgracht bg Sohellevis Mie Op de Vi8chm rkt Mevr HESSE SiADDEBOF de Heer PIET HESSE Mevr SOLSEE WiLLBiJSBNS trkRt Mder leiiliiig ni in hnr l UMIDil T Anstardam j acfatarecnvolKendfl maanden voor ultverkocittan Scboawburg opfavoerd PrQzen der piMtsen Stalles en Loge f 1 25 Leden f 1 1 plus 5 Balcon f 1 f 0 75 auteurs Galerij f 0 50 rechten PUatabespraklnr daafs voor de Voorstelllnf van lo ia en a 4 unr voor Zatardag aj an voor 34 October op den dag der Voorstal Unt van 10 la en 1 4 60 Vraagt WOÜTERLOOD s V blik Il blik l t bhk Vsblik Kalfsgehakt f 2 56 f 1 65 f 0 90 f 0 60 Kalfsgehakt getruffeerd 3 10 1 80 1 0 Ê5 Galantine de Veau 2 20 i 25 0 76 0 46 Galantine de Volaille 2 30 1 35 0 80 0 46 Tête de Veau en Tortue 3 60 1 86 1 0 55 1 85 Tete d eau Hollandals 3 60 WOUTERLOOD Leiden Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrnwilli verbintenis bg Hr Ms Zeemacht 1 minimnm leeftijd 17 jaar maiimum leeftijd25iaar Liciitmatpoos met kopl diensiwerbami minimnm l maximnm leeft laar jaar Matpoos toppedomakep Matpoos kok nunimum leeftgd 19iaai maximnm leeft 26 jaar indien reeds zeer vol doende kunnende stoken mazimum leef tad 29 iaar Stokei 2 klasse t minimnm leeftijd 16jaar maximum leeft 17 jaarl Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een brief kaart is voldoende Marine i Leerling Stokei idere inlichtingen worden op m i a voldoende gratis versttekt door den Commies van aanneming dur 1 te WILLEMSOORD DEN HELDER g IMtDJiUijlK FabiiknliWilsaiin Lni linm OPOEBICHT irM Voedert nw Vee met de ifoere tnurtre LIJNZAADROEREN merk STER en W Len SOYABOOMEHKOEKEN merk W L Üitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingsTaarie XereDiploma Parfj 1900 Segen Gouden MedaOUë Het prettig e g eillustreerde werkje door BRANDARIS DE BESTE TIJD DE BESTE KLEEDING GEHEIMMIDDELEN f DE DIVERSE SOORTEN AAS HET VANGEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ÉNKELE WETTELIJKE BEPALINGEN werd als gratis bijlage opgenomen in llorks llag azijn het Goedkoopste Geïllustreerde Groote Maandschrift en is afzonderlijk verkrggbaar voor 25 cent Nieuwe abonnés op MORKS MAGAZIJN ontvangen nog als gratis premie bovenstaand boekske en de beide kleuren reproduoties Jaeo Mnri De Molen en Boêboom Kerkinterieur 62 Dordrecht C MORKS Cz Il mes en Heeren I Vraagt bij uw boekhandelaar Hanen en Hennen uit alle Landen 7 artistique in 4 kleurendruk uitgevoerde platen betreffende Algemeenen Vrouwenkiesrecht AntiOorlog en Vrouwenbeweging formaat 49 X 32 cM voorstellende Hanen en Hennen ontlast U deOnmondlgen de Wiisgeerige Hen de Moeder Hen de Onderwqs Henen de Huweiykshen Prijs per losseplaten 75 ct par stuk per map van 6 stuks 4 01 Dezelfde als briefkaarten per mapje van 6 st 50 ctIn plaatsen waar niet voorhanden franco na ontvangst van postwisselbg den uitgever H 1 8TADERMANNte Baam 23 A aBa Tl A Oct Nieuwe Schouwburg 8 u Concert Zangvereenlgingen PZanen Oct Sóo de Réunie 8 u Soiree ten bate van de Caniine der kazerne 21 Oct Nieuwe Schouwburg Abon nementsv 00 retelling 23 24 Oct Nieuwe Schouwburg 8 u Solzer en Heeee Ensemble SchallevischMie 9 Nov Nieuwe Schouwburg 7 i uur Opvoering Opera Carmen Beleeld TernxkeQ wU er e l l meaedealing te nwgm mtvugaii T vergadeTingan conoertfifl vennakeüjkl den enz om deie dan In oni ag Dda te vermelden Eleotr Dr A Brinkman Zn Oond S013 Woensdag 20 October 1915 601MM fiOIRllVT i@ a w s eaa ca vexteao tie blsLd oor G o a d su ezi 03aa str©3sceaa Verschijnt dagelijks liAi behalve 2km en Fe etdagen PRIJS DER ADVtKTENTlËN Van 1 5 gewone regels met bewysntinmer f 0 56 Elke regel meer s 0 10 Hy drie achtereenvolgende plaatsingen Worden deze legen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 b j vooruitbetaling elke regel meer 6 cis Reclames f O per regel Groote letters en randen naar plaatsrt imte TrÏÏsTaN HET ABONNEMENT fs kwartaal I Hem franco per post lgjSri GelUuslreenl Zondagsblad j J Telefoon Interc 82 irnnmrente worden dagelijki aangoiiomen aan ons Bureau M T bji onze gcnl jciljockhandel e n de Postkantoren Uitgevers A BRP nCMAg EN ZOON é Wefoon Interc 82 en Lloyd George beantwoordde de Oalziel vroeg of er Ualiaanöche stri lkrachten zuRen samenwerken met de Fraaache en Britsche troepen in j ervie Ltoyd George antwoordde dat de wijze waarop Italië het nieeet doelt r jfend zijn medewerking kan Verleeuen bij dei riteuu voor Servië of lu de gflineüüfiicHappelijke xaak een punt vau bespreking uitmaakt tu0schcu do Geallieerden toejuichingen Tcnitfint deelde mede dat het aantal Brillen die zich Mn DuitöchlAnd Sn krijgsgevangeuachap bevinden In BepieanlHjr bij benadrlng 25000 h Hioeg Iirickenland Engeland en Rusland De gezanten van Engeland en Uu8laiul deelden mede dat hun legoeringen van meening Verschillen uiel bet Griefcseho gouvernement aangaamie do opvatting van dit laatste omtrent bet verdrag van OriekwilaiMl met eu de verplichtingen tegen Vor Öerviö Griekenland blijtt neutraal IJit Ruekareat wordt d d 19 Oct gemeld Volgens betrouwbare berichten aati de bladen verklaarde de mini wUsrp resident ièterou in deu miulrtlenaad dat de Grieksche regeei ring offi ieel had medcgodieeid dat zij tnet bïHrekking tot den door Bulgarije s aanval op Horvib geMhapeu toestand neutraal blijven zal Overigens hlt ef de toestand in het oorii Ooöten onveranderd I Het Dtt lt otie commnniqué vanÏ19 Oct luidt legergroep Von Hindenburg ïen Zuiden vaiT Riga hegtorBMlen oftze troepen verscheitleiïepiufj iöche stellin Mi en bereikten deJ umi ten Coaten van Horkowitzüfin officier en 2 10 man werden gen eii genomen en twee marhinege wören buit gemaakt Een HiisHieehejaanvrtl ten Noord Weflten van JakobfetaiH weff t afgeölagen In de wlreekh an SmolwyTi werd een Franache Iweeylekker dlo door een Russisehen slafIkapileiö werd bestuurd en met een kmjelsob mfcehinegeweer was gewaponjl dioor een on er kampvüegtuigen neergBSchoten Legergroep Prins Leopold van Beierni Nieifi nieuws Legorgro Von Linsingen De gerechten aan de Styr waarover gisteren werd bericht hebhen een giinfvtig jVcrioop voor on i Uit Rusland wordt d d 19 Oct keineld Hoe root de ontroering ook geweest is welko door het Bulgaarsche offensief werd teweeggebracht is de eerste indruk toch snel voorbijgegaan Men geeft er zich nu rekenschap van dat Öe uittarting van Bulgarije als een door Duitscbiand uitgelokte episode in flön weraldootlog moet worden beantwoord op een wijze welke van invloed ia op de Duitsche actie in haar geheel De Boesaky Ivalid zegt de Ruslische troepen bleven volmaakt kalm toen bet bericht van de oorlogsverklaring door Bulgarije aan Servië aan iet front vernomen werd hetgeen trouwens te begrgpen is Immers de Jlusaiscbe soldaten weten dat de beslisaing slechte kon vallen op het Rnsfische of het Fransche front Telegramiüen nit Boekarest toonen D dat de Duitschers het optreden Van RussiRohe troepen verwachten Het Duitache hoofdkwartier hoopt de Berviörs te verpletteren alvorens het Jldssiscbe expediekorps de Bulgaarsche lérens kan bereikeu Yoor alle zekerheid rukt V d Goltz echter met 200 000 man van Adrianopel op weg iaar de Bulgaarsche grens Indien de berichten uit Roemenië omtrent ernstige onlusten in Bulgaariche steden naar aanleiding van de oorlogsverklaring juist blgken zal de waarde van het bondgenootschap met Bulgarije voor Duitschland aanmer elijk verminderen Te Berlin is men weinig gesticht over de weifelende politiek van Roemenie 66 Griekenland Zoodra deze hun neutraliteit opgeven ii het gedaan met de Duitsehe plannen in den Balkan Bulgarye Kal dan zeker niet op zgn Turkschen buurman knnnen rekenen en zal dezen ook niet trachten te redden Van het Servliehe front ilet D u i t s c h e communiqué van 19 Oct luidt Legergroep Vou Mackeaswu De Oostenrijk chHongftar Mhe tiüopen van hot leger van Genei aal Von K ovess bezetten do etad Obrenovae Tmi Zuiden Van Belgrado bereikten de DuitBchOostenriJk Il hgaart che tniepteu ha gevechten dB hoogten ten OoBten van Vranic Icn Zuiiien van RipanJ en ten Zuiden van rnoHka aan den Donau Uot leger an Von Gallwitz veroverde in het Westen de plaatsen Vondanj en Mala Üe Hoogten bij Lucici cveii l lUe ten Zuiden en ten Oosten van Hozovac tot JÏlsljenocaz worden ook op don vlj nd veroverd Hot leger van Generaal Bojadjeff dron in de richting van Zajecav en Knftf ic ata over de Inowo en inde richting van het Plïot bekken Verder voori Do andere f gaararhe troepen liezetlen Vranja in het Moravatia en overschreden de Unie Egriralanka Tstip De tegenstand d Serviere I II Berlijn wordt 4 uJi 0 t Qiiicld Vuigens ingi fimen beri hteu la het reed gelukt een deel ler Scrvii t bc spoorwegen voor het goede it uvervoer te gebruiken De door de KervilTs aangebrachte vernieling kon PiMtt worden hersteld De beweging der zware artillerie boantwooidde overal aan de plannen vim den bevelhebber door het aanbtiudende M genweer werden de oor pronkolijko operaties namelijk die in de Htreek van Macva eenigszlns vertiaagd Voortdurend wordt do levendige tegcnfltand der Servitirs 1n het licht gesteld welke e hter door de dappere aanvallen der DuifarbOosteBrijksch ÏTongaari+cbc troepen overal overwonr non wordt Ook de officieeie berichten van heden vermelden op alle linies belangrijke vorderingen Tn Engeland TTit Lomien wordt d d 19 Oct gemold Het Lagerhuis was overvol daar men politieke verklaringen vprwachttc Tijdens de zitting deden zich evenwel geen incidenten voor Sir Edward Parson was niet verschenen De Oorlog Am het Westel k Front lEto Fiauöche commuiiiqué van l IS Oct meldt Be Duitechere de io ileu loop vau deu nacht drie f eittSÜge aanvallen met handgranaten a liet Boib en llatfae op ïe Frau èe mfauterie die zich ui de daai Ugs b flfi geaeatold Eiken keer wordtJu de 4aii aUer geheel teruggealagea t n fusil van Li swt den eloiHi vau eeu battei ij Jaitien van de Sonne JËea levemlige wederaijdpchi ji wan er in deii aectoi Eeoigo gevechten met bomtoen werittt geleverd oo telijk van de boerjwfjNavann Een hevig vuur van de Fm he artillerie op die van de üA deed een hevig bombardement puden dat door de Duitschere irlfht was op de steUingeu bjj Ipargeues Kf gro i Fransche vliegeniersbdiivbardeerde in deu naebi van 17 p tS bei Duifiw he vüe torfiin injUrfiojKouri iioonIrM ttteltjk van Chateau Ivinz LoodHeu en bergplaalsenfarden imar duidelijk te ieu Mfas vernielti Het D a i t 8 e h e eomTQiiylqtié van 19 Oft luidt Op het wostchjk front bMdw Kc l eIiVnKUJl e vrraiuUniips plaats Aan het Oosteiyk Front Konlng Ferdfnwid en de vrouwen Due vrouweu hebben groote invloed op het levon van Tuoar Fertimaud gehad Zijn jiioeder prinses Clementine van Ct rg verdierf voor hem den Hulguarwben troon De Jonge vroeg grtjstorveu Marie Louise van Parma was in de moeilijke wordiogsperiode vrtn Rulga nje a koningfi ieveuigezeiliu i rmsoö Eleonore von Reuss Óe tweede gesnalin mocht zich de konhiginnekroon op het hoofd metten i riiMe Cl uentine de ehter van kcMiihg Louis Philippe heeft kan iiHu zeggen zelfs in zekeren zi H aUiarck in staatwnaDflinateht overirnlIciK De ijïeron kanwHier vond Jtul gar e eu Hecuba eu de botten u een PommurwheFi greuadier luekr ïvtiard dan dit land prinses OlemenX Une liet niets onbeproefd om voor haar jongsten zoon Ferdinand dal nietflwaardige land te veroveren De geHchiedenis va heden leert hoeveel waarde het voor Duitechland kreeg Prinses lemenUne werd iu V il irt i I ri t o n r i k B e h e commu au 19 Oct luidt Ue Husben le K rPii ï u aanvallen in hèt oepRKhUK en bos harhtig go moil a u k beiMxieu Styr voort Bij het dorp f Bagunlawka Noordwestelijk van IJerft7 nn Vlierden de vijnnd drie nuuil Ipver ee a een aanval uit tegen de hlüUing van Honved divisie Ons vinir fvenalH een han ligemeen fhvongen hem de vlucht te nemen Daarbij hot hij drie offïoieren meer dan 500 mm ffl iItH mUSiméiMKÊêii hl omp bftwlen aeWer Ook werd pen Russische divieic ik over KuUkowice waH opgemarèeefd weer naar den ooatelijkcn oBfer teiruggedraven In de streek van Carteriek nwiaktea de tegenstaniwn zich van eenige punten van da wwtelijken Styr oeiver meeflter Daar w het geveoht nog aan den Lj orden Ttaïalofjïa vielen de Rue H VttMïone met sterke striidkrach H ten zij werden oehteir afgeweerd Warbij wij hondard man gevangen a g ii Müi i iiii i iiiii iiiii FEVILLETOX het ttllodeir hij talde de zakken en liet m inhoud daar van ovenrtorten in andere welke voorzien waren met bet merk van deu £ nz inolen Twee d geii ging dit werk onalgebroken voort toen begon het omgekwsrde D © zakken werdWi weer op den wagen geladen en naar de slad gebracht om aan het proviandmagazijn te worden afgeleverd Dat t hrista Maria afwezig wa maakte hot bedrog te gemakkeïijker en ErMrt maakte er geen gewetensbe iwaar van Immers het gedehieddeom zijn beminde meeBterei zorgen tebesparen ön den goeden naam vanden Enzmolen te handhaven ncjaar voor ontzag hij geen koelen wat nog aan de leverantie ontbrak liet hij van Zijn eigen molen aanvoeren TocQ de laatute zakken meel waren afgeleverd reed bi naar de stad haalde op ht kantoor der proviandmagazijnen het h wiJA van ontvangst der grfioele leverantie ontving de betaling daarvoor en ging toen alsoï het ni t anders wezen kffln naar den QUd midewïakel onder de Colonnade voor welks uitetaikast hij had staan © verleggen toen hij dfttlhv Hte maal met Valen4ija tn de stad vVas göwoêet Toen hem gwraagd werd wat hij verlangde chrikte Tiij op uit s Jne gedachtwi dfe bozig waren met een cbeHrteni welke zrter binnen we Öolijk Ie lezen was k moet aan den arbeid de tijd flriujgt Chriötft Maria sloeg de oogen naar hem op en zeide op vastberaden toon zooalö ziji gewoon was te spreken TegCn tien avond ga ik met het rijtuig unar m oude w Mahler Wüt ge weg vroeg h verèfthrikt Wat moet ik Z j glimlachte Gij bestuurt hier de zaken Ik Weet dat ik u vertrouwen kan en daarom wiUle ik van de i oligcn heid gebruik maken om mijn bejiar èe ouders oen weder te zien En wanneer Komt e vóór Ceretmis nog terug vroeg Ernst j otterend Natuurlijk ik moet immers oni de teverantie Daarvoor beho ge u liri r fcaasten juffrouw Daarvoor zal ik zorgen en ge kunt er op rekenen dat ik het tot uw voordeel zal doen l J aarvan ben ik ovftrtmgd Éiaaf Welntt lB frouir ik zou 6et als een gunst van u beschouwen indien i mij in de gelegenheid steldet u iiijn dankbaarheid te toonen omdat fte mij hier hebt opgenomen door u tan alle zorgen en moeite te bevrijden en u bij uw terugkomst het ontVangbewijs voof de gehele leverantie an e bieden Och juffrouw wees oo goed voegde hij er bijna emee kend bij terwijl hij haar de hand toestak weeö zoo goed hristaMai ia bleet sleken m tar zijn oogen tt ien de reet In grenzentooze verwarring trad Crista Maria achteruit en nam het hmé ui de handen dat op haar naaim lag öaar vloog haar bliksemsuel door hoofd wat Knoop had graegd 22 feU voor et eerst van Er st r fi aanwezigheid op den Enz n hoorde AJs de vrijer met w juffrouw onder één dak woont wt verontwaardiging kon zij toen 1 iïe woorden opkomen tl ns J 2li dat niet meer kunnen doen f iJ ninde dezen Ernst Mahler en SE a die haar zod plotseling had e8terd en haar gelieele wezen II T eraalerd Devrljej met de ffff onder één dak Dat moc t L3 i mocht het recht w em een op haar te werS 0 l Ie rij allerlei l ten vlogen haar door hot hoofd Hat van tier gaan tnt L t l f WRt itj zjjj oogen zoo dui Fluisterend kwam die naam over zijtic lippen maar toeh had zij hel gehoord Haar lief gelaat werd inet een donker rood vertogen zij zag er rocht bekoorii uit in baar verwarring toen zij met een schuwen blik antwoordde Wanneer gij het mij zoo dringend verKfiekt kan ik niet anders Joen dan toestemmen Mot een julwlkreet drukte Ernst ijn lip pcn op haar hand en snelde toen weg bij vertrouwde zich zelveu niet laager Den dag nadat Christa Maria xertrokken was begon er op don Enzniolen een ongewone bedrijvigheid te Beerschen Wagen hoog beladen met zakken i e ïen ïe werf op en werden daar afgeladen De knechts konden hun verwondering nauwelijks verbergen zij zouden gaarne aan Ernst Mahler gevraagd hebben wat er eigenlijk aan de hand waa als deze er maar niet zoo ongenaakbaar had uitgezien En toch was hij niet onvrleniWiJk hij aloeg geen hoogen toon aan maar aan hetgeen hij zeide en aan de manier waarop hij dit deed was duidelijk te bemerken dat bij gewoon waa te l eve en en stipte gehoorzoaibhcld vicrwarhtlc Onvermoeid was hij met l i9t bezig om toezicht ie houden bij