Goudsche Courant, donderdag 21 oktober 1915

vertegenwoordigd Voor IM irae iet meer vin wil f L enkele brochure en ver Zf leiing ie bekomwi bij de ie sr Hierbtidienteven i toog gehouden te worden a niel langer Is Mejullrouw vdke un de be m van wis en verzocht niet meer Ie worden Hare pUata aiDnai door Mejuffrouw J ïtTabaarl Regenteese plantsoen JLj Ij de vacature die ontstond ï ïtertrek van Dr Beijer is JJj door de beoaaming van MeSüT Jtongeniuir Het was met r ri van dank aan de aitre Jj m van welkom aan de nieww JJJa en Bestuursleden die bel ta tir vergaderinu aanwezig hare 1 1 tot aller genoegen hadta eo n d Voorzit r j a eneene Vergadering aloot an overgaan in eene BestuuretaoJMiog aft hij een woord van niMt dank gebraiil had aan de Mitim Secretaresse voor do vele hM sn kei vele werk dat zij zich HinMt kad voor de vereeniging in M Wwg der radelooze dieren II tinl de vereeniging in hai warme WugsUlliag aan en hoopte dal Mej SMHng nog i J SM IW der Vereeniging zou biijm is sij een ijverige en conscienUmi Sefiba geweest wM hdmring van Kui Ooiuenten ViBWtge da Rgksoommisaii van Ut op da besohikbiatsteUin en ém Avoer vin kui ia tot de kaumoitaars da volgeode oiicnliire g Ittti V Mben da aar a te barich tan M mi inging vin 24 Dot i s de li nr bant zgnde consenten voor dan Affosr van kaas ongeldig zijn GeBsra alle in uw bezit zgnde consenten novel die zich bevinden in de talon lioekjw lis kwsa Zaterdag 23 Oot oin kst Bureau der Rgksoommissie van lü ht op de baaohikburstelling en dn uitvoer vu kaoz op te zenden Voor vervanging der injjazondan mnsantan door udere znllan moitra len worden genomen Viboö VU uitroer van Kaa De Miviatm van Landbouw overEgnde dat hel wenschelijk is een Bfsniehl te verkrijgen van den In üfldsHzn l sanwezigen voorraad kaas Ml sald dat met ingang van 24 flll bll vergunningen tut uitvoer van lla voorloopig niet meer worden faUMd en dat met inganc vandien fÈ datum bp dte reeds vorieeoépguMÜngen tot uilvoer van kaa lltzilvoer zal mogen geschieden 11 welke up bovenvermeld ttjd het land niet beeft vertalen et meer worden uitgevoerd D raaxiuum boterprijzen Nur wij vemcsnen is heden in de bolerhal een strenge controle gesefeod op de prijzen welke voor de fcoler werden betaald teneinde ont4gikiDg van de vastgesteld inaximumrrijMn Ie voorkomen ieeonslateerd kun wurdcn dal de ulmnm prijs werd gebandhaafd lenjü e erguumug i L a ie üemwifk f 1 auto 1 Muea lULüiscaooi c v Jv ie uouoa II hUbs 1 d 1 v V te Ooutiu M 11 te A atKUujLveen en M T M Jottp aiuu oat eiiLatui t aubs d 11 u te iiosKuop ló anbs J d lU M u u ie i ugeniigeweiue 1 suos i d B ü ie ti euwijk A V j ie Mo rdrecht l v V té viuuua A ü j a B en A de i te i udkdbp c v M V r en j t N te vvadaiuxve i ieder f j aubs 1 d weg us nachts liotaea zouder licht J T te Gouda fl sabs 1 d wegens te Gouda met e Q haak in de goruing van ven brug steken li J B te Gouda iO jO aubs 1 d wegens te Gouda eeu handwagtn op straat lat i staan 1 tt te Gouda f 1 aubs l d wegens te Gouda onreÏRhdd verrlclften aan den openbaren weg J iN te Ngmegen 12 aubs 1 d J V A woonplaats onbekend t2 Hubs 2 d wegens te Gouda venten zonder vergunning G V d K te Gouda f 1 aubs 1 d wegens te Gouda zouder noodza ak tietsen op wa waudetpad L 1 O te Gouda 1 10 sub 5 d wegens te Gouda ondeugdelijke meik vervoeren D B R te Haastrecht f 2 aubs J d wegens te Gouda op Btrtat iioodelüos schreeuww J O te Atphea a d RUn f 3 suba 2 d J v d W te Waddiuxvoao f l O auba 2 d wegeius te Waddinxveen op straat nood oos achreeawwi J I h woonplaats onbekend l l subs 1 d wegoBs te Bleiswijk venr ten zonder vergumidng e P J F D i J N woonplaats onb eod ieder 1 5 sub 2 d wegens te Waddinxveen zonder vergunning met een woonwagen standptaata inheoien H J V d r te Gouda f3 auba 2 d D A N te Gouda f3 auba u d wdgens naohietïjk burengerucht L i de V woonplaata onbekend f3 + T 10 aubs 3 d + d wagaos openbare dronkwiachap erf opgeven van een valachen naam S M C S li aubs 1 d J W f2 Bul 2 4 C L G m Q v h ieder tS aubs 2 d C L i f l subs 3 d m H en A S allen te Goml f5 suba 3 d M v L te Nieuwerkerk ft d Usel f 2 suba 1 d D K te Alpben f2 suba 2 d J B te Zwaromevdam t J aha 2 t G V te Rotterdam f3 auba f2 d allen wegeuH openbare dronkenschap il ïé viTüunplaatH onbek d F7 suba 8 d WeRenu operare drhnkéischap bij ie herhaling S d J te Gouda maal f3 Mubs 2 maal 2 d wegens openbare dronkenacbap bij 2a herhaling 2 maal gepleegd D v 8 te Mnercjipelle f 100 + ubs 20 d wegens een niet goed ekeiirden hengs tot dekking beïjïgen de statntan van de Nederlandsche Hervormde Gecaformaerda voaanigii voor Evangelisatie alhier Moopilraehl De gemeentebegrooting voor 1916 door den raad vastgesteld in ontvangst op f 21788 99 en in uitgiaf op f 20795 4a Gouderak Naar wg vernemen is de liesr U Gaatier Üer oon wezen als gemachtigde om op te treden inzake arbeidsbemiddeling ttuschen werkgeverz en werknainera teneinde werkloosheid in dezen tijd en wanneer de demobilisatie zal plaats hebben tegen te gaan Iiilichtingen hiervoor worden gntia verstrakt doen Voor de werklieden die zichreeds verbonden hebben naar betbuitelend te gaan zal zooVM mogel de geiegenbeid daartoe nogworden gegeven Volk Blokkade van de Bulguiaehe koet Ue Minieter van Bniteniandsche Zaken brengt i ter kannis van belanghebbeuden dat UUkena bel fjtnnsche Journal Official van 18 dezer de kosten van fiit giirije aan de Egelsche Zee in staal van blokkade aijn verklaard van af de Grieiuiehe tot aan de Tuikscfaegrens Hel Journal Offioi i vermeldt tevens hel volgende de blokkade wordt cAectief verklaard van 16 dezer af zes uur H morgens Neutrale vaartuigen kunnen van ÏH dezer zes uur de geblokkeerde kuststrook verlaten Aan de commandanten der zeesnacbt die de blokkade uitvoert is getast onmiddellijk tot de kennisgevingen aan de plaatselijke overheden over te gaan St ot Aardappelprijzen Het Hbid schrijft over de prl stijging van de aardappelprijzen het Volgende Wanneer door de Regeering niet spoedig ingegrspan wordt staat voor velen een bange winter voor de deur De prijzen van de aardappelen zijn de laatste weken lederen dag geslagen Drie weken geleden verk whten de boeren hun Zeeuwscfae bunten nog voor f 2 80 per mud en thans vragen zij reeds 13 25 De Zeeuwsche Eigenheimera stegen in dien tijd van 12 h f2 2 5 tot 1 2 50 4 f l en zoo gaat hft met alle soorten Waaraan i deze buitengewone prijsstijging naar uw meening toe te schrijven De oorzaak is dat door de sp culanten wordt verwacht dat de grens eerstdaags weder voor den uitvoer zal worden geopend Met die verwachting in bet vooruitzicht h bon zij duizenden Hectoliters opgekocht En de boeren zijn niet eens bijzonder willig om te verkoopen doen mee aan de speculatie Ilun geheele bedrijf heeft dit jaar een opbrengst gehlad als misschien nooit te vore Om geld zittt zij niet verlegen ze kunnen het uitzingen Wal moet er naar uw meaning gedaan worden om aan deze speculatie voor goed een einde te makenV Hel enkel vaststellen van maximumprijzen geeft nstuuriijk niets zoolang lat niet gepaard gaat met verplichte beechlkbaarsteilingi I Neen dal is volkomen juist Zelfs wanneer de Minister een maximum pnjs bepaalde zou dat niet veel ba Ion Er zit ni s andere op dan dat ilc geheele voorraad aardappelen welke in hel land is opgemaakt wordt en dal ie boeren en handoiajen gedwongen worden h v ledere maand een tiende gedeelte van hun voorraad Zeeuwsche Elgenhelmere bour len en blauwen Frieeche burgers en blauwen op te ruimen Deze zijn het meeal gevraagd voor de buitcnlandscbe consumptie De wilvleezige aardappelen kunnen dan tegeKJkertljri voor uitvoer beatemd worden Dal is het eenige en afdoende waarop aan hel verfow lijke bedrijf van speculatie In oerale levensbehoeften door het middel van achterhouding oen einde kan wonfen gemaakt zij beetaat nog niet beleefd Zoo ieta he 4t geen leger uotl getroteeerd Tegenover deze feiten in eik woord van bewondering voor de troepen die dit öoonKaau hebben l leek en zwak Da FranHchen koitden zelfa bij het tweede flenaie deze kanonnade niet herhalen Maar zij hadden toch zouveel amriiuiUtie tiat z van i Octobf r H intirgena elf uur tot 6 October tj uur X e inorgen doa 4 3 uur laag trommelden Niet aver zooi n breed front aia in September en ook niet met die woede Maar men dient te bedenken dat het deoelfde Duitache troepen varen die deze herhaling te venkiren hotklao Sleede nieuwe diviaieB had de vijand geconcentreerd om zijn veriiezen aan te vullen die geetegen waren tot een gieui van zee cijfera Ook aan Dulteche zijde waren inmiddela natuurii vemterklngen aangekomen Nog is de dag niet gedaan Maar nu reeda kan gezegd worden dat hier zooveel troepen tegenover elkaar atoan aia nooit op zoo n kleine ruimte vei ameld werden Waarheen men kijkt in elke riehtiag groeit deae worateling en dit moorden In Champagne tot In hel lantaiitiBche het bijna oBbegriJpelIjke 4 De vorderingen der Bulgaren IJlt Berlijn wordt d d 20 Oct gemeld De I kal Anz ontleent aan de Orazer Port hel bericht uit Sofia dal de uil Fretka Zuka en Topolovlra met onweerstaanbaar élan opgerukte Bulgaarsebe troepen Ajeiar hebben bezet na een hevig artilleriegevecht van één da Daardoor Is het middelpunt van den spoorweg Negotin NIsj In bezit genomen en hebben de in Negotin staande Servl i e troepen hun alerunpnnt verioren zoodal hun terugtochtaweg is afgeBoeden De van uit Kellbodgaa opgerukte legere zijn Knjazavao binnengedrongen De Noordvleugel dezer troepen heeft na een wanhopig gevecht Valevac genomen Hjerroee zijn de meeat versterkte verdedlglngapunten der naar Niaj beidende poorwegen in handen der milgzron gevallen Met heldenmoed Irkohten de Servür de klelnete plaatsen te behouden waarom lie me i lllng n met de bajonet moeten worden genomen De poorwegvei ind ng naar IJ k Sl Is verbroken De bevolking van r iib verlaat de Ud daar de Servl rn maatregelen treffen haar tot hel iillerate te verdedigen I t m AKKTB£BICBTEN Uonda tl October 1915 GRANEN Vaat Tarwe Zeeuwsche 11 15 5 lioders dito 10 75 Afwijkende 9 i laso Polder 918 Z 9 75 Rogge Zeeuwsche Z Polder k Boitenlandsche per 70 kilo 10 75 tierzl Winter 9 Z 9 50 Zomer 8 75 9 15 Chevalier 10 754 11 15 Buttenl vocrgcrat per 65 kilo 8 25 t 8 50 Haver per H L 6 50 i 7 Per 100 kilo ƒ 13 t 14 Hennaplaad Baitenlai dBche per soKiloy 10 50 k J 11 Kanariezaad J4 50 4 tb p H I Harwijzaad per 50 Kilo 4 1 25 Kooliaad ti 50 4 as pet H L Erwten ICookerwten 11 o Z as Buitenlandache voererwten per 80 Kilo i Boonen braiae boonen St as witte booien al 4 ai Paardenboonen 17 4 18 Duivenboonen 18 4 19 Mala per 100 iCilo Anwrikaansche Mixed IJ 4 II 15 ICIeineronde 975 1 f io a5 VziuAZZT Melkvee goede aanvoer haudel vlug prijteo weder hoog Vette varkens red aanvoer handel matig 39 I 45 P hslf K G Biggen voor Engeland geen aanvoer Magere Biggen goede aanvoer handel matig 1 90 a a js per week Vette Schapen red aanvoer Landrl vlug ta 4 4i Lammeren goede aanvoer handel vlug as 4 31 Nuchtere ICalveren red aanvoer handel matig 10 4 14 Glaskalveren red aanvoer handel matig 70 i 100 Fokkalveren 16 4 ƒ 30 Eieren red aanvoer handel viug pel lok ituks 8 4 9 Boter weinig aanvoer Handel vlug tJoeboter 1 65 4 1 70 Weiboter 1 45 4 i 5oKaasmarkt Aangevoerd 95 partijen Üoudscke kaas ie soort I81 af83 waardere f80 a f83 ac soort f 79 a f 80 Alles per 50 K G Handel matig met conditie Veiling van l October op do iloutanamjgfacbt Andijvie p 1U I U 2 f 1 2U l rinsesaebooiien p pd ld 11 cl luuoboouen p pd lu cl Snijboonen Ie soort p lOOU 11 1 ti id 2e sourt p 1000 12 Kuolrapen p t ji 4 cl Bloemkool Ie soort p at ïl 10 et ld 2e soort p si i t y cl Boode Kool p t 4 cl iSavuye Kool p st i T el Wille Kool p 8l iy J i l i roe ne Kool p St i A i et Spruiyee p zak I 1 26 Krolen p W bos B j6 cl Wortelen p lOU bos I 1 f 2 35 l rel p lü bus lU 25 cl Kropsla p lüO 57H 70 et Spinazie p niaiMl i A iTA Li p 100 pd 14 90 id kleine p 100 pd 11 70 12 26 Zuring p mandje 9 et Selderij p 10 tws 5 ü cl Peterselie p 10 boa 6 et Tomaten 2e soort p 100 pd cti Appelen p pd iVt i et ld p oiandie 50 60 cl Peren p pd 2 8 cl Kippen p st f 0 70 f 1 05 Sl3azxer Lla 3=Le5 Berate Kamer In verband met de ipoedTorderende behandeling van het wetaontwerp tot nader wgiiging van de ovrfigangs bepaimgen der Anteorawet ia thans da Eerste Kamer böeengewsepen tegen aj Dinsdag te hjfnegen Twewüe Kamer Zeer auMhynlnk zal da Tweede Kamer niet v66t Dinsdag 2 November ei niet lat dan Dinsdag 9 November raaer bgeenkomen ter hervatting der werkcoamhaden Varlof landweer Binnon niet te langen tgd zegt de N K U als de eerste lichting van den jongen landstorm voldoende geoefend iB om b i hat valdlhgar haar verdere opleiding ta kunnen ontvingen inllen er aan of meer lichlingen van de ludwaer mat varlof naar hnis worden gMondan Nu veitigt men er onze aondiobt op dat niet allen die voor varlof in aanmerking koman ali lii f d Resteld zonden worden of if nn onbenaald verlof wenschen glbrnik ta maken date vraag bevaitigand loUan beantwoorden Bg een vroegere gelegenheid toen er één liodweerliohting in het genot van verlof is gestald voor loover dit gawnniolit werd habban als w j ona wel harinnereo ongeveer 9 pot er de voorkeur aan gegeven onder de wapenen te blgven Zon het nn niet mogelyk lyn vraagt men ons om tgdig voor er weer eane lichting landweer mat varlof wordt geaonden galegenhaid tot miling te geven Onder de jongere liohtingen die nog niet voor varlof in aanmerking komen lohrgft man is ign een aantal mannen bedrgfaiydars en mannen van nering of met ukan dia gaarne met verlof tonden gun Durantagen i jn er onder da ondnan mannen die om welke raden dan ook liever voorloopig bg dan troep zonden blgven Is no niet e n systeem van miling tusaohen deze twee groepen uitvoerbaar Het netelige onsympathieke verlofsvraagstuk on ar aan baal eind maa opgaloit kannen worden Mgns iniiena zon het ean praadiaha mutragal inn want batutlva da baUnghabbanden dia direct andan worden gebolpan zon ook het BQk gebut i n doordat vele ooder teimingan loaaeD koman te vervallen En voor den goadan gaeat in to Laatste Berichten Aan het Wcsteiyk Front PARIJS 20 Oot Het ooniinonitjoé van 20 Oct luidt Zeer krachtige artillerie acties ten noorden van Atrecht in de sectoren van Loos en Oivenchy en bg den weg na r Rguel Qroote vgandelgke manjtiedepdia wtfdea door het vnnr der Fransche batterijen tot ontploffing gebracht Oe DaitBchen hebben een hevige beschieting hervat ten noordkn van de Aisne en ten ooaten van Raima LONDEN ao Oct Officieel Het rapport van veldmaarschalk Trench loidt De vgand deed gintefmiddag een aanval op het front van de steengroeven tot Hnlltich De vijandelgke infanterie trachtte na een hevige artillerievoorboreiding een nval te doen over een open veld maar werd volkomen gestoit door gecombineerd artillerie geweeren machinegeweervnar Jlierop volgde een aantal aanvallen met bommen in de huurt van de redoute BoheuoUein en d veriterkiag No 8 welke allen werden afgeslagen onder iware verlieMn van den vgand 4aii het Oottciyk Front l KTBCXiUAÜ 21 Oct Olficleel In de streek van den weg naar Milan en in de omgeving van Olai doren de gevechten voort In de b PChon ten Oosten van dien weg en op tal van andere plaateen wordt eveiieeos gevochten Onze vliegtuigen hebben glaleren een aanval ge an op hel elallon Friedrichehof ten Zuid Weaten van Mitau waar jlj verscheidene tientallen bommen wierpen op gebouwen en rollwid materieel Bij Dwinah hebben de DuilBchers oen aanval gedaan In de buurt van den alraatweg van Dwinsk naar Novo Alexandrowslt zuldwaarie naar het Merum meer Deze aanval werd aigeetagen Teil Noorden van hel meer van Bogrtrek deed de vijand een aanval op het dorp Moen i ki welke door ons vuur werd gefltult Vour de Cantine Ds aoiree gisterenavond in de ml isr Sociëteit de Réunie gegeven Is loed gei4aagd Het T eidache StuMtnstriJkie hesit op verdienitalijke ij e wn aantal nummers uitgevoerd isaniaast hééft een der officieren it tanwezigea vergast op enige Wj en voordrachten die m zeer l den smaak vielen dat zelfs moest ndei herhaald Hd was een heel aardige avond i an ouk hel ünanoieeie resub vrij gunstig is Echter het 1 noodig is vour het beoogde doel k g iiirt bereikt Maar er waren WWaar glBlerem velen verhinderd I J eii daar de zaai niet geiieel j wm Wie hel gisteren niet kon kan thans nog zijn belangstel I leooen in dalgene wat bevurder W is tul het veraangenamen van Jus van den soidnal De depAl dant lal diarvan zeker gaarne I Mijken ontvangen Ensanbie fSulser ft Hesse j Zundagavond zal het r le Soleer en Heese opvoeren AzieterdaniBphe schets Weel je n Schellovis Mie waarmede Amsterdam zulk een overwel gM occee heeft beiiaald fmwieden verwijzen wij in dil blad KAHTOHGhMCBT TE ÜODDA Strarzittiiig van Woenedag 20 Oct Een polder quaeötie L B visacher te Waddinxveen waa gedagvaani wegen het visiwhen in water dat eigendom tou zijn van den Ooetpolder mi dat door dien polder eiodB tweejaren verhuurd 18 aaaJ van den Berg aldaar Bekl beweer recht te hebben te viaachen ter pfaatw waarop de dagvaarding doelt Hij heeft daarvoor vergunning van den heer van der Kroef die de pacfatw is van l etland en water dat toebehoort aan den eigivnaar den heer Tom Daarnevena beschouwde bekl dit water aU echeidingöwater waarin volgens de regieinenten vo r de binnenwateren mag wonfen geviabht Door bekl en zijn vader is hier al 40 jaar geviacht zonder dat hen daarop aanmerking is gemaakt I getuige J van den Berg te Waddinxveen verklaarde het volste rerht te hebben op het hier bedoelde water dui volgene ge de Alphener Voor naar de l w Carmenf Opvoering L r wij Ternemen ia de a plftatsltiiftt sw j Jr Can hat J aattvraag piaatHkaarten voor de op 9 jr te geven opvoering van de y Urmen in den Nieuwen 00 groot dat thans ihiiin I on Ie gededte en de e GedwJte geheel zijn u i tii J l lenriil van alle ove JJJ voor meer dan de helft Aa llO 8t no 246 ajn geToegd Aan den Un W DoMr lis TerUadlng met Turkije au üulKanüe is verzekerd zeide dezelfde ambtenaar den begint de uoriug mei Eugelsod ent McM De DuitiKfaem heiibeii nu v a Franitri en Kiuitaad genoeig bezet on aia waarborg voor de te verkrijgen vredeevoorwaarden te dieoeo Het eucoes van Duil cblaud fl optreden op itta Balkan beteekent ee bedr igiDg voor het Britürbe wereidnjk Als eeoniaal de weg naar Konetantinopel open ligt kan een slag worden gericht legen Snee en Egjrpte I de DeuUehe Togeaxtg geeft graaf Kevenilow In een hoofdartikel eeu dergelijke uitaentadtlng vanden toeulttnd Nu eeret maakt Uuiteebland zkh goed gereed voor den etrijd met Engeland zegt hij Officleele BerllJnKlie kringen zi i met verbaoede belan etelllng de veranderingen in liet Bnitfnhe kabinet tegemoet ZIJ beKhouwen Engeland fl poeitle ali critici In Rualand i aui MtviiiMiiiii teeet lu iMjt i értiMer iMgefHuu zijn laudgeouoien ueK I Uie iiMtt er over ueaiagen datuei lil têtn uueieu met aneiier voor aarw gast ui zuu uea eenigeutijü itau uei truiu witt breuken eu uv itMpatuuiig uer troepen tateu mee uaken t vu uerMtt zuo zegt Uij zouden zg tati zien Uftt het met Ue liuetfen oog votetreKt luet uu im i e uuiporiMineu uer liuzeeu zijn oo laet uitK itt ai zyn ze ook met ouuitputieiijk iiet Huwiifciie legerbemuui ueeit oiidauau de onoverzienbare verite eu luig riieede een overvloedige voorraad van kanonnen en projectielen Uet beeii geweren in overvtoeti u viKiral uüg luriijke troepen tot zijn beiK bikking voor zouver men naar Oti gevangenen obrdeelen kan zijn deie tro iea echter niet meer dezeiiuu Kun geleden zag ik hier in Uilua een tru Kuemache gevangeiieii die eeu zeer verwarden Iniiii maakten Uet woa eeu zeer gemeugde tra l uud en jong ruot eu klein door alkaar eiecbt gekleed en gevued achtkauouuauvlnwi h Men boon ook wet dut mauMcbappen die juiei hun uplaitUng achter zich hebben eu leriLauwernood nog een geweer hebben afgeochuten in de loopgraven worden gezoodeu Met lulke elementen die In het ergate geval in den wikle weg in de lucht achleten hebben onze geoefende auldateu gemakkiriijk apel Makr dan ziet men weer andere gevangenen die goed gekleed eu gevoed zijn terke kerela waarmede het niet goed keraeu eten 1 Uiterjljk achijuen ze meer waard dan onze eoldaten liet ontbreekt hun echter aan de geutelljke tn moreele vomtiug die lu den oorlog de beaiiHeii f brengt Over het geheel inoet men zeggen dat het weerataodevennogen der Huiven aedert den val van grootvorat NicolaJewitaJ eer grooter don kleiner geworden ie Vooral la in den atrijd ten Ou len van Wilnn en aan de Duna hebKan de Kuaaen laaien tegenMand geboden en bieden zij dien nog Unce troepen moeten zich hun weg WJna voet voor Vnet door Hua Iwhe loopgraven en draadversperringen banen en ateeda weer aia zij den vfjand meenen te pakken te heb ben la hlJ hun blJUJda weer ont glipt uu een eind verder nieuwen legenatond te bieden Al deae b zweren zouden echter minder erg zijn aia niet de eraele hindernia woe de allenllge toeatond van de Kuaelwhe wegen SlechU wie deze wegen ken vooral in Kuaviaoh Lltttuen die kan waardeeren wat onae troepen in he Ooatm lot nog toe tot aland gebracht hebben Die aai op S oaaen een anel oordeel gveed te ebben over dingen die boven men nhetifte kracht gaan feMNikvr Vijttlg mlilloen granaten Dr Max Oaborn de oorlogecorreapumlent van de Voaelethe Zeitung In hel W ten chrijft over hel oTteniiiel der Franaohen in Champagne Mij h tweede offensief waa het artillerievuur der Franachen zwakker dan bij het eenite Betrekkelijk zwakker wanl abwduul genomen waa hel ijNlmaal toch zoo woedetkd ale n het in vroegere oorlogen zich qoolt bad kunnen denken Thaue eerat ia hel moeilijk erni raming te geven Hel eente offensief liuunK op de plaataen waar hel het waanal toeging van 22 September a murgena zeven uur tot 25 Seplember e morgena tien uur Dit wil zegg n vijf en zeventig uur zonder onderbreking Volgens de DulUwhe waarnemingen vld per leconde één granaat op een oppervlakte van lOOO meier breedte en Mn kilometer dlepla DU wil zeggen dat d e oppervlakte per uur heetrooid werd met 3600 granaten en dat wanneer men hel aangevallen front op 2S kilomeier berekent per uur 900000 projecUelen afgevuurdwerden Schat men hel gemiddelde van hel trommelvuur elechta op V t t fiO uur dan komt men tot een renllaal van W mtllioen artillerieprojectlelem een oijfor dal eer te laag dan te hoog la Zoo leta heett de wereld zoo lang troep zon eoAe Taiüng waBicht ook voordeelen hebben Wij geven deze gedachten voor wat Sign In staat om te beootdeelen ig voor pnctiiche uitvoering vatbaar zon zga wg niet Doch bat denkbeeld Igkt ons van voldoende belang om het op deze wijze aanbangig ta niikan Vuttdrigsexames Te Amersfoort hebl en heden wederom 80 kroon sergeanten voldun un het tbeoretizch examen voor Vaandrig In tegenstelling met den tot nu gevolgden regel worden ze heden met zes dagen verlof gezonden en blgven daarna bg da den ts dienst doen tot bun benoeming door den Mioizter van Oorlog tot vaandrig na ongeveer twee maanden volgt Hierdoor wordt voorkomen dat zg ais sergant in ean boogaren rong gemiman tgd dienst doen De eante vronwelgke privaat dooent un da Amsterdonuobe Universiteit dr Anni Posthnmns privaat docont in de moderne Deenicfa Noorweegsche philologie zal Maandag 25 October haar lessen met een openbare lea openen Het melkvraagetuk Naar wij vernemen beeft over de voorziening in den inelknoud eeu gedachtenwiseeiing plaats gehad tuu Khen de geuieentebeiHurcn van Amsterdam Kotterdatn en Den iiaag Ue Mlikieter van Landbouw had gtsieren n conferentie met afgevaardigden van leze genieentebeetureu teneinde oou van hen te vernesnea wat verder gedaan moet Worden om de hooge prijzen en het dreigend lekort aan melk voor Ie binnenlandsche coneumpfie legen te gaan Voor Amaterdam werd deze conferentie bijgewoond door wethouderWibaut Hbid Contrabande Met verwijzing oaar zijn mededeeUig voorkomende in de Btaatscourttiji van 28 Augustus 1915 no 201 brengt de mioiater van Bultenlandttche Zaken ter kennis van belanghehbendeu dat de Briteche Kegeering nieuwe lijsten heeft voetgeateld van artikelen die al absolute conditiooeele contrabande zullen worden beachouwd Deze nieuwe lijeten van de contrabande ajrttkeien zijn opgenomen in de Sla t ct van Donderdag 21 OctobV l no 2tf Voor Antwefpen geconken vaartuigeik De miniHter van buiteniai deche zaken brengt er kannie van belanghebbenden tat de Duitache overheid U Antwerpen de volgende bekendmaking heelt doen afkondigen Veriiciieide$ie In de Schelde voor Ie reede van Antwerpen alaooithoogerop dezer reede reeds gezonken vaartuigen waarvan de namen en de clgenanr onbekend zijn moeten zoo haaat mogelijk vlot gonmakt worden Gemengde Berichtea Met betrekking op hel bericht van den 4den Juli ItsSO van den Belgi ihen mlniater wordt den onbekenden eigenaars verzocht zich voor het vlot brengen hunner vaartuigen aan te bieden bij het Kaiserliche Stromuml llafenbau int Antwerpen in het gebouw van het loodswezen tot 21 lezer Na dit tljdellp worden de gezonken vaartuigen verkocht St ct Fraoduleoze invoer De uitvoer van arbeiders ver bodenDinsdag heelt da conferentie plaats gebed tueschen het Kamerlid Spiek man en twee hoofdbestuurders van den Motaalbewerkerobond de heeren Dekkers en Danz met den Minister van Ooriog over hel bekende verbod vour de raetaoifrewerkers om naar Kngeland te gaan Door den heer Spieltman werd bij den Minister de zaak ingeleid en te kennen gegeven dat men zich dezerzijde moeilijk kon neerleggen by len maatregel waarbij t den arbeiders onmogelijk werd gemaakt om indien zij dit voor bun belang noodlg achtten naar hel buitenland ie vertrekken Door de hoofdbeetuurdera van den Metaolbewerkersbond werd betoogd dal indien hol verbod mocht worden gehandhaafd hetgeen ze zouden beIreureij er dan door de regeeriiw diende medegewerkt Ie worden om ook hier te lande de loonen voor de metaalbewerkers belangrijk teverhoogan Door den Minister werd medegedeeld dat hij zich hoewel noode gedwongen heeft gezien tol dezen barden maatregel over te gaan in het belang van hol land Hij beriep zich op zijne wetleiijke bevoegdheid en meen le dal hel landsbelang in dezen evenals In andere aoorlgeliie omstandigheden diende te gaan boven hel belang van particulieren Omtrent de medewerking aan de verbooging der loonen kon de Minister hoewel de zaak in enwtlge overweging la nog geen toeiegging Voor da rechtbank t Arnhem deed zioh gisteren het merkwaardige geval voor dat iemand terecht stonc die feiteiyk niet vervolgd kon worden wagens verboden uitvoer maar thans tarscbt stond wegens fraodnianien invoer J Ch Eglwrz uit Ngmagen thans wonende te Uaastrioht vervoerde te Beoto bg Berg en Dal in bet laatst van Januari van ditjurineen auto een partn binnen an bnitenbanden Klaarbjykeljjk met da bedoeling daze banden uit te voeren raad hy in verschillende richtingen binnen en bnitenwaarts de grens miar zoo dat hg nog altgd een weg in kon slaan dia niet naar de grens leidde De kommiazen hielden ham aan en maal tan proceaverbaal op ter uka van overtreding van art 157 der Algemeene Wet Dit artikel beoogt personen van wie men vermoedt dat zij goederen trandalans hebban injfevoerd en die nog in de oabgheid van de grens worden aangetroffen te kunnen verbaliseoran Hoewel dus alle getuigen overtuigd waren van baklaagdes voornamen om de banden oit ta voeren werd hg baachnidigd van ean invoerovertreding De RyksadvooMt mr C Da Kampanaar gaf toe dat art 157 in normale tgden niet veel meer wordt toegepast maar de toepoasing is bier votkoman tareoht Bekl bod in het bazit van ean binnenlandach paspoort babooren te zijn Bekl verklaarde dat de banden aan ean passagier in ign anto toabehoordan De Rgkzadvocaat vroag verkUring van de auto endebando Het O M reqniraerda 2 maandene TingaAiiatnf in een aofandiaire heohtenis van 2 mianden ter vervancas van de wiardt van anto en bandag De veididigv mr SiolmanB t Ngmagen vroag vrjapruk en waes er op dit het uuuian oniar justitie dojoè deze nok niet varhoogd wordt Uitvoer van eieren I Hen waat dot da aitvoer vu aietai gedealtelgk verboden ia zelfs als ds Ministar zgn aanvankelgk uitgevaardigd varbod had gehandhaafd zon hn nog weinig succes met zgn maatregel hebben gebid Want de exporteur heaft zich al weer slimmer getoond don d Minizter De eieren wordon nX oet gedaeltep gitgevoard bet wit ia bossen de dooiers in bassen l e Minister verbiede dos ook indan oitvoar vin eiwit eu diai vudooien IjX Vergiftiging In den llaig In de zaak balrelieule pugingist vergiftiging in de Schieatnal te den Haag la loor de veroordeeMs en door dan oflicier van justitie honger beroep aaugeteekend De glasindustrie bedreigd Wegens gebrek aan grondstulleg wordt de glasindustrie te i a6rdaBi waarin ongeveer 1400 werklieden bua onderhoud vinden bedreigd dooidal de Kn pelsche regeering den uitvoer v4n soda een der gruiidstuffen voor het glas tutaal verboden heett De voorraad Soda welke nog aan de fabrieken aanwezig ia fo voldoende om bet bedrijf gedur ufeeea zsMai eken te kunnen uitoéfeneB E wtyden intussobui ernstige pogbigen in hel werk gesteld om de zoo onmisbare soda uit Amerika Ie betrekken wal evenwel met zesr hooge kosten gepaard zal gaan l atus chen heeft naar het ln i meldt gistermiddag te Amsterdam een vergadering plaats gehad vao verbruikers van aoda in ons land Hel resultaat ia geweest dat ereea aaikeeiueluilinc tusaohen deze verlïfuikers is ontstaan en dat er een c nnmissiie is gevormd om naar ballen op te treden De verguderiog werd gekdd door im beer ÓVkiue dü ectenr der glasfabriek te Leerdam Pulp TusBchen tonae Regeering en het Duitache bewind in België bestaat etn overeenkomst waarbij wordt toetip slian dal suikerbieten uit Nederlsmt inégen worden vervoerd naar de aui karlabrieiten Ie Selzaete en te Moer bake op uitdrukkelijke voorwaarde dat de pulp weer naar Nederiand zal worden vervoerd V jlgen8 het Sohippersblad zou de ip Belgisch gebied geproduceerde partij pulp niet minder dan 25 mlilloen K O bedragen Wonnerveer behoort tot de wei nige gemeenten die gedurende da mobilisatie nog geen cent aan de Itegeering hebben gevraagd vbor steun aan behoeftigen De kas van het Steuncomité aldaar ia tot heden door de hoogstaangeslagenen gevoed üot de Beigisehe vluohlelingen zijn en worden nog vanwege de huogetaanK 8 lftKenen onderhouden Sfadsniauws GOUDA 21 Ootober 1915 Da koein vin vreemd geld bij de Spoorwagen Mat inging vm 21 October 1916 is da koan voor nitbatalingen van rambonnemintan m voonobottan walke dOor afiendara tan laate vu da verzendingen worden gebracht alsmede van de opbrengst van in bit buitenland verkochte goedaren vaiigesteld op 49 oaot de Mark 46 cant de Frank en 36 oant da Oostantgksoha Kroon Da Stot no 346 ign toegevoegd da statntan vm da Ucngelaarsdlab de Sdelkarper ilhier Ned Vereraiigjng tol bescherming vm Dieren Men schrijft onf i Woensdagavond werd aia autfi woonle de halfjaarlijksche Vergadering gehouden dar afdéÜing Gouda en Umslrekeu van de Nederlandsche V ereeniging tof bescherming van Dieren De Vuorzittor deed medodeeling van een en ander dat geacUedl ter bescherming vooral van paarden in Hen tegeawoonygen oorlog Er is opgericht een internationale Vereenlging genaamd l EtoUe Kouge zeteleiMle In Zwitserland die zich in de medewerking zoowel van Eagelsohe Duitache als Franscbe afgevaar digden mag verbogen Ouk de Nederl Vereeniging beeft zich daarbij aangeeloten terwijl ook onze Aldeeling door een kleine jaarlijksclie bijdrage als lid is toegetreden Nederland was op t In decen zomer g houden Cinigrea door een heiland vLtt nug uH ute uinJrt uciu van ueu tJotftpoider u gepau ua r utue t uaeiiiie zuuuer deiikUBüige vooriunung onHreu ue rechieu u j uU water niet loi u lcMfUDg koawurueu georacui werU ue be auueung uer zoAk evea geachorut lenetnue van dea tocer K Aioerkerk secmarta van aeu uo tpuKler initcntiDgea te veilrggeii ue heer K Moerlierk even later aiu getuige gehoord v rkiaarde dat uuur u UoBipolder siade vong jaar auu gei J van tiea lierg op dienti verzoek dat waler ia verauurd betioudeiiÉf rechten van derdra uaarop i ze Wetering heeit indertijd behoord aau ambachten na dien is by beeluit vuu Oedep biaie bet eigftadom daarvan geeteid ten oAme van den Oostpolder liet O M vond hinria aanleiding vüor bekl vrijapraak te vragen daar met vaati laat aan wie het eigendomereeht behoort Bij decen toestand is een jLrahervolging wetlaogeli daar deze zoowel tegut bekl als tegen get v d B zou kunnen worden ingetitéld Deze zaak behoort langs civielrechterlijken weg te word bealacht Uitapraak 3 Nov a a Herplaatst wegens zinatorende fouten bi dè eerste opokrae iJuor het O M werd geeiticht legen 1 ju l V aiKUuxveeu w eue turtueu op het Jaaj ad 11 boete ttxkini 1 u n legeu a ü koopman aimer w gen4 het met bg zich hebbeu van gtnjkte gewichten Ü OO boete sulMf 1 d b tegen A S alhier wegens rgden op een waud paU t u ooete subs 1 d h tegw T v d vv alhier wegens zingen op straat b avonds laift t ó boete subs Id h lugen A v 1 Iabrieksarbeider te W lUdiuxveen negens dronkenschap r j b eie tfube l d b V order stond Eereoht W L K stuombootkapitein alhier wegens e iüsaeu en laden aan dt U steiger te Waddinxveen erwijl ijTi bout niet gemeerd lag Bekl verklaarde dftt onder mert voistaau wordt bet uitbrengen van een touw oa het vastmak daarvan ItK h dat het volstrekt nje4 noodzakelijk IS dat de boot geheel vast li t AlgoiM hoiüen van dese verdedigiug liracbt bekl in het mlddea dat naar zijn overtuiging de oorzaak van dit proces verbaal ligl in het feit dat de ambtenaren van Waddinxveen ht niet op ham hebben wegens het door hem aangevoerde bij zijn verdediging voor het Kanlungerecfat tu een aur dere zaak Dat neemt b l als oorzaak aan daar het feit aar het hier om gaat gezochV iv Deze toestamt beslaat reedfet aJÜisLogi lii weet eii beden oog geBchIe Iosmni eu laden wanneer daar oiaft r een ddgenblik mee gemoeid U up dezelfde wijze met het oog op den tijd van V aren Voortij heeft bekl ook andere reden urn aan te nemen dat de ajnbtenareu tegenover hetti zeer onwel willend zijn Bekl verhaalt dan van een geval dat hij moeUi heden our dorvond van een motorechipper die zijn boot beschadigde en dat de Whédinxveeuache politie die hij daarvan kenius gaf bem liet antwoorden dat de kapitein bij den agent konkom i terwijl hij weten kon dat be kl aan boord waa en nkoeat blijyen iïoK t heeJt dez e zaak ten laatate in hand geateld van den brigi ecomman dant der Hi aveldwacht die hem it arop atUwoortkle dat hij juistere inlichtingen moest hebben en hem vc rwetw naar den bucgeraewrter vto WaiNliiiixveen De bri gade co roman taiiti ÏH daarop vertrokken en toen he t bekl de zaalf maar zoo gelatenDe a mbtenaar van het O M oard elde hH ru odig de behandeling dej r zaak te verdagen tot hel hoomi van getuigen i c iMihaiuWing werd daarop verdaagd tot i Nov a B lil alle andere zaken werd verstek verleend l fttipraken van 2Ü Ofitober 19ir A de U en H I de G te Laugeruii gewei de vrijg iipruken wegens pogingen dues om wild te Iwnachli 1 V d W te Keeuwljk f3 aubH 2 d met verbeurdverklaMng en bevel tot vernietiging van het geweer wegens op den openbaren weg een wapen bij ich hebboi H A M te Utrecht f 10 aubs 10 d wegens inkwartiering weigeren P S te üouda f O M subs 1 d w en loopen over den apoorweg onder vergunning Ê V d V wiwnplaats onbekend f to subs 10 d wegens als schipper ïuet voldoen aan de bevelwi van den brugwachter J H K te den Haag f2 aubs 2 d rt W te Boskoop A v H L de J J A R allen te Gouda ieder f 0 50 aubs 1 d A F E te Gouda f 1 aubs 1 d wegens viach van te kleine ahneöng vervoeren J B C F C L C A B allen te Gouda ieder f 0 50 aoba 1 d P 8 A N 8 F G en J A ï te Gouda ieder f 1 aubs 1 d J S te Rottwdam fl f 12 aubs 2 maal 2 d R v L te Rotteniam f 0 50 auta 1 d met verbeurtKerklaring van de viachtuigen allen wegeoa vieachen asonder hrif keroever van de Slyr zetten wij de vervolging voort van den vijand duin wanorde vlucht en zich in i ebosBchen vewpreidt j Giateren veroverden wij na een gevecht de hoeve Mulcxicki ten Zuiden van het dorp van dien naaja Vijandelijke aanvallen Uj SoviaetAta aan de Styr boven Kaflowka werden algeslagen waarbij wij opnieuw knjgilgevangeneD maakten en machinageweren veroverden Onder de gisteren gevangen genomen officieren van het Ie l uitacbe regiOMnt grenadiers behooren een batal rs conifnandaul en lijn adjudant en zeven oompagnieeconilnandaar ten Bij de veroverde kanonnen was een geheel onbearhadigde batterij va vier houwltsere mei een groote hb veelheid munitie Aan iMt italiaamcM Front ROUE 20 Oct officieel Wj heb ben de belangrijke versterkte hooffte van Palona me de daüsu van de Learo en da Daona beheerseht benevel de hoogten t n noordsn en noordoosten van Cresano en Sief veroverd Onae Alp Bjagera hebban in d a FalnrogQ eotor de Piccolo BagaUci bereikt Ean Italiaansofa vliestaigeioadarheeft weder met uitstekende roinltatenbommen geworpen op een vyan el fcvliegkamp bg Ataovana Oe vliagM keerdsp behouden terug Griekenland n de Bntsnta IsONDEN 20 Oct Da D Uy TtL verneemt uit goede bron dat de Ëngelache regeering offioael aan Oriekanland het eiland Cypms haatt aangaboden Wanneer dit land tioh tantood bg de Entente aïniloit 6p dao Balkan Volgans ta firloh ontvangen telegrammen dnren da landingen der Ëngelsehé en Ftssaohe troepen Saloniki voort Daar da spoorwagl n voor het tranapart onvoldoende ii worden groote traepenmuu i in yinunchon n $t het noorden gaaonden Naar oit Tnr jn wordt gemeld agn Ttdgani aan banoht van de Htampa nan de ta Saloniki gelande troepen 30 000 man aan Qalljipoli onttrokken Zdd Afrikiu De verkieiingan ia Znid Afnka beloTen aan vecwinning voor da party van Botha te inlles worden De frbaidenpartg had voor middernacht reads nria aetel veiloren Both ia te Pretoria met een groote meerderheid herkozen Generaal Smuts ia ta WeiU Pretoria gakonan Hg had aan nationalist en e n aadidtat Van da arbeideisparg tegenover zioh Ueiatal van mlHtalre goederen Te Ede U een uitgebreide dietMtal en verduiHtering van Hijksgoeden B ontdekt waarbij meerdere MildaIcn en burgeni betrokken zijn Bij cos groot aantal In tezetenen werd reéda hnlitöoekifi gedaan nn iiieii Kthl daarmede nog voort Bij niet mlnder dan dertig personen worden lul uu toe van diefstal afkomHlige inUllairt goederen gevoiulen Hel blijkt dal meer dan 1IX militaire dekene ijïi verdwenen benevens een boevfelheUl lederwaren waaronder Hcbofv non en paardentulgen Heede nu slaat vimt dal er vele schuldigen zijn In Kdc veroorzaakt bet geval heel wal i4 e huddl ng Veel wild Men laint ons uit SchiermoBnikoog De heeren Dniotjer Everts en andere oit Veendam die het jachtrecbt op Schiermonnikoog van graaf Bernatorff hebben gepacht hebben in drie dagen 246 hazen 262 konijnen 77 faianten 4 eendan 1 gana 3 pluvieren en 2 uilen geschoten Telegralsch Weerberiekt vut het Koninklgk Ueterjologtsoh Institnnt U OE BILOT Hoogste barometeratand 761 7 ta Verwaohting tot den volgenden dag Haparanda laagste barometeratand 765 2 ta Vliaaingen Zwakke tot matige oottaiijke tot znidooatelgke wind nevelig tot zwaarbewolkt weinig of geen rogen Zelfde temperatanr BUKUEKLIJKE STAND GOUDA lEBOKEN 18 Oct Hendrik i V H B van llolwegen en M W Koolmeee 19 Jfohannee Jacobus z v A van Harten eu J Broer JO Jacobus Johaunee z v J J Horiiea en K van Éwijk OVERLEDEN 19 Oct Pleler B Htreeflaiul 75 j EIIUWD 20 0 J F Overkamp en M S van der Uaas P L Oltpn en C E de Groot W de Groot n U K Dekker J H dan Oartstfiii en J den Hertog B Reineijer en K Wleaer J de Gruljl en E Prevoo