Goudsche Courant, vrijdag 22 oktober 1915

Koninklijke Marine piuTmnrET ABONNEMENT n kwartaal uct wei w M i t v i IS UU Kuim dm geld wel daar urecht waar net b at meest uooüig m üu üuar iiuujjt leidt de vertMUeideuheid van beoüfeuiog der liufdadigheiü met h bi 101 verkwrdt uiiwerking i bameu ueikii j t w Khen de omleracheideue iuiuuuen wOri ougetwgteUl lu liel be inn van ulier kas ijpmerkelijk Is iiu U t dl gU iuMiUeti k o arin ngi rg Il iet men daai waai de overheid i ich el UU1 gaal bemoeien de parti i uliere liuihebberij sordwijneu Uai Uit bij ttc atmetkZurg nog mot bel guvul IS IS eeu uigeuuurdig ver stbijuselt waarvan oiiu de oorzaak ntti bekend id i r ziju voiewiigiugen dte een zeer biputtld onderdool van de armenzorg p zub mMiien bot verstrekken van waiiu vootlsel of van oütbijl bfl beuken van kleederen uf dekens luioib wlHon één gavo per wmter in tonlaifctün geven ol ook we een vouira die steeukoleu Deze partleele zorg vult elkuiuier aun diKh wij vragen ons al of niel vaak tiubbel gegeven zal wurdeu aan den ecu en iiotH aan tien ander i IJ ziju allijd huiverig om m dcii blimle aan letler die er om vrftagl ook voieenigingen een gift ie M boukeii iCou het mei op yWw weg van de a r bui d 4 beurzon llggeu otn eouiger mate zUh te gaan uilateu w dear ineiMRorg lu het algoineou y Stbiju liaar ljn de t twee lakken an dleiim zeer mtééuluopeud ikx h i naiUsre bewbttuwmg al iikhi nioolou lungfviiHii dat zij een geineeiuMhap pelijk eleanent hebben belde stellen ub ton duel do werkli helil te Im rtlrijdeiL De één tiaehl do govolgeii ilamvan wig tt nemen dtioi arbeid k lielpui ui ken de ander lenigt den nniid waai bet unumgeiijk is gt bU kc il weik t vindtn Kr is thm wol i onlJii l Itiwijl aan den ééiK n kant den Haag bo ig is Ic urgeu vuur de fcr ihcii oigl b l aan den anderen kant II vniii ibii IJ die in wetMile en u frvl si II vin de gdogtiibeid tul vetniaak i ii uitspanning knjifeii Mol iH wtM i Itur zuu tiruk aU lol 1 mpi mot IbettterH en i uu erlcn iwufoon Interc 82 IP Rsnmer bestaat uit drie iBjliTloed op onze toekomst EiQ menseh heeft maar BoMen men la bijna el zeggen nooit genoeg W het oogeabhW Dat ie m zekem iAd 3i n ougeluk oiuclat hij daar jBor ook nooit het geluk van het tflgnUik ten votle geniet erin kan sntaB aonder bijgedachte zonder Mi Eien naar het verleden of ver McfcüttgBVol m lie toekomst omdat Itit hoDQ zwaar maakt van gedachten Zorgen en vaak den Uohten btij dea levensmoed beneemt omdat hij terpoor nooit als een kind kan ijn m ata een kind genieten kan Maar het im toch ook in ander op Bichl een vooirdeel en een aWrke bU nwlana die voor wn met gering deel Acn vooruitgang veroorzaakt en n mthvHhieden metiwh voorulthelpt in oecouonHachen maar ook veelal in geertelijken en imireelen zin Dat one tofen altijd het verierfen tot duidell wsanvewnbaren aehlergrtnul heeft 11 aiet alleen dienMig om de g v itüte van on heden beter en duule m te doen uitkomen maar maakt M fiük Maar het a toch vooral de gedichte aan en het zien naar de toekonwt ihe onH werkzaam en vol begeerte houdt en die on onzi Itraehten tot het uiterste doH Hp miPii lil te bereiken wat die toe koiMt ona aan beffeertiiks te belo Hm whijnt Het y 7 eker een benijdbare ziel Jefltalrtheld wanwer men het leven ttWiieii kan zocmln het is wanneer W STIJNIS haa stre cht MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei li ij wielen en onderdeden Laodbonwgereedschappei en Werktuigen W Muaislag 1 had de uponiiig van ie vtrbouwile raadzaal plaalw De e verliuuwing Ih eigenlijk geinbt g v egenuver k h oKenhail geluut hond onidal hij ei met aun wilde gelm vfii wijl hij I brlsla Maria liol had U wozeuluuM dwaalde blj doui Il n iimUni on lorwljl hij anders doii gioi l tK anlwuortble zelf van den niitiHten leerjungeu wie bi m nu grootte koek hij wn poos lang aan ilsul hij niet bf roep wat dat be itublde m ging dun veuMr zonder te uitw oorden Do b Krnat Mabler blwf niet lang m fh n molen hij werd voortgodieven naar Ijno kamer duar kon hlj ijn tolonrstolling verlwrgon ibichl bij op de nap nnUnoetto hij de oude Uourlje Het iH goMl lint ge terug zijt vertelde zij l o jnffrnuw boi ïl op u gowaiht Er l bezoek gekomen llniir V ofllunr Is nu ten oimk maar zij U4 daar volHtrekt niet boos ont Wie Meor kon Ernst niet uitbrengen Ijn lippen w henen verdroogil on zijn oogon m hittarden koor ftchtig in zijn hoofd Wio amlers dan de molenaar Enz Van Amerika komt hij t rug oen fijn heer oen whalrijk man Vu zal hier alles op zijn Ameri kaanfwh worden ingericht en FEVlLhETO looiejoleiiaarslfir Het Kiafi allee opperbest allee gekeunle op den rechten tijd ei opde rechte pliatH De Emmolen eobeen n rooilel molen geworden te ïi ln it woiiugt fken dat Ernst Mahler de letchng iler laken had gehad n g vóór Kerstmis kwam Ernst sm fg6n bij Ohrirta Maria 1 A huukaiMT ra vroeg verlof om naar stad te rijden Waarom vraagt go dat eerst nog MAler Omdat gij de meeeteree lijt lul Irouw Dat jal ik nooit vergelen al lljt ge goed en vriendelijk iagens Ï H Oei Nieuwe Schouwburg a Solzer en Hee Euaeoible i Kchdleviecb Mle Oct Soc de Rtonlo K u Leiln Iténé de Clercq v aid lou la Vrouwenkieweebl R Nov Gebouw Bouw en Wooiogtoexioht Verg Onderstandscoin misaie Armenzorg 9 Nov Nieuwe Schouwburg T mt Opvoering Opera Carmen BeloMa venoekMi wIJ geregeld tli l lixtdedeelliig 16 mogen OBlTSofoo vergaderhigMi concerten Termakeliikl den eni OB leae dan la onse eg te vprmeMen Sm 1 e4 i d i teniK om lee nur worden de KwBttjiwhonksn uitgedeeld J at zal wel gaan al ben ik we fcijl Haar voortoold Ironate lch Diakt ge Jat No ik kan n met wiBg i i maar bedenk eens weik een MiJen indruk dat op de knechu n awiden moet maken wanneer gi k t venmaadt Wj ons feeet leg woonlig te üu Geen e kele van hen Wordt vervolgd El 4r Dr A Brinknun ft Zn Q Adverlentiën Itl llll llll flIIIIIIimKIT AM OOUDA Onutr kn Ntaandag 89 October I f K hDK iitumK LEZING DOOR RENÉ DE C ERCQ OVKB I J t houding der VUuunKhe Vrouw tegenover de VlMumche Beweging Ka de panze 25 Oedichten van RENÉ DE CLERCa Entree f 0 50 s avonds aan de zaal f 0 75 Voor Leden en Heholieren f 0 25 Voor de Belgen galenj f 0 10 Kaarten te bekomen Turfmarkt 24 Dienstaanbiedingen hebbeo in de Qoudsclie Courant Bteed êmceei Deie adf rlriiKB kMlei tteektt kIJ foornilkeliling 1 6 regels f O 36 voor elke regel meer 6 oent Opgaaf nitsmitend a het Bareaa RONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hy wende zich tot JAC ICOOIJ Kt S ntUnboordcr te Wieringerwaard ie sich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste sacoes nitgsvoerd RegrootiBgen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Iej deWed E Alter 269 Gedempte Gracht Zm DBN HAAC geeft de H0008TE W AAUOE voor Gedraf n Beerea en DamesUeeding Koopt geheele o gedeelten van Inboedels f b ook naar buten de stad aan huis t ontbieden Brieven worden vergoed Lets V p op NAAM en AVMKS irKeideWeiS ALTIR aW Ged Gracht 2 DEN HAAG FirmaC SMITS SchoenhaiicLel Kleiweg 48 Gouda Opgwicht 1879 HËT ADRES VOOR MeÉlibriieflaofenleriJ Een SOUEO ADRES voor menbeien It bq N HE88IIIG P p rstr iit 84 Beparatw aan alle meubelen spoedig Brti biliyk 13 hniaH lol hWÉi fai Mesehappilijli M Keizersgracht 153 Anuterdam Tel Interc Noord 10789 Afd Schriftelijke Cursussen CURATOKIUM Mr Dr C P BCHOCH Prof Dir H D J BODENSTEIN Dr M C PRINSEN aEBRUOS Ar Mr L H VAN LENNEP Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren wij 129 scbriftetQke Cursussen aU volgt verdeeld A Handebwetenschappen 32 cursussen Boekhoaden popolaire leergang en examen cnrsas Handelsrekenen Handelscorreapondentie Nederlandsch Pransch Dmtsch Engelsch Zweedsch Knssisi h Spaansch Maleucb Handelsrecht Handelsaardrgksknnde Handelskennis Warenkennis de Techniek der Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Techniek der Etalage Stenografie Schoonsohrijven Machinesohnjven NJt rKiale iMffuiM voor de praktlik tllplomVs B Talen 24 cursussen Franscb Dmtsch Engelsch Italiaansch Spaansch Deensch Noorsch Zweedsch Rnssisoh Maleisch Latgn Gneksch Esperanto bovendien een Conns in de Algemeene Literatanrgeschiedenis N B BMioailsra Cirsass voor h t gtaatauamm Oude Talen A B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen Wiskunde Scheikan Woer en Sterrenkunde Werktuigkunde EleotroTechniek Lijnteekenen Meten en Teekenen VakDuiUch VskEngelsch D Ontwilikeling en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie lyogica de kunst van het denken Rhetorica dekunst om iich uit te drnkken Aesthetics Muziek Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bnbelkennis Gozondheidsloer en SexueeleHygi8ne Schniven zonder fouten een goede Stijl de Verbeteringvan ict Handschrift vlag en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek HerhalingsOnderwijs Uitgebreid liager Onderwijs Fröbelen Slojd Spelleiden Diimmon Schaken FotografeeronN B De Cursusisn H rhallnisaad rwl s n U L O omvatten alle las sck vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen Fransch Duitsch Engelsch Wisknnde F Opleiding voor een M O Il cursussen Nederlandsch Frans h A Uuitsch A Engelsch A OesduedeniB Aardrijkskunde Staatsinrichting Staathmahouclknndn Wiskunde Hoedhouden Schoonsohrijven O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Vomlinp leer Linnennaaien Kinderkloeding Costuumknippen on Costanmnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrijkskunde Opleiding Hnlptolegraflst on Kantoorb iende P en T Opleiding Kommies bij de Hetastingen Opleichng Handel Opleiding Techniek N B Behalva voor da hier tenoemda ambten ol Mrotpen sehede ol partllale opleiding Snrnameralr en Adsplrant Commlcs P en T llMksvorseltarlngsbank RI kspostspaarbsnk Spoorwegen Qemaanta AdmlnUtratla Mlnlstarles Rl kswaterataat enz Van het onderstaande neme men goede nota De Cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f5 per kwartaal Wekelgks wordt den leerling een les toegezonden lodt reles bevat de stof voor de week die in do Gorstvolgendo leseventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contact tusschen docenten cursist Leergangen voor beginners eonigszmi gevorderden on moorgevorderden Speciale repetitie ciitpussen Do exnmen cursuason worden gescheiden van do populaire leergangen die men uit liefhebbery volgt Afgescheiden van de afdeeling Schriftelijke Cursussen is aan het Bureau een afdeeling verbonden voor Adviezen Inzake Beroepskeuze leder die aleh voor onae schrlltalijke Cursussen ol voor onse Bereepeadvleaea Interesseert vrage sender slch ook maar eenlgszins te verbinden na gratls prospactus dat alle verdere bllionderheden bevat 106 JOH OÖBEL Jr Dir POTTËLBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Oen Agent voor Holland GATALONIC te TUborg Vartegenwoordiger voor QOUDA en Omstreken M M BBLOyjX Jr Agent AmsUI Bronwerg Keisentraat Tel 88 No 148 aouda Vraagt WOUTERLOOD s V Mik i blik bhk Vs blik Katfsgehakt f a fi f 1 66 f 0 90 f 0 50 Kalfsgehakt getruifeerd E 10 1 80 1 0 56 Oalantlne de V ui 2 30 1 25 0 75 0 46 Oalantine de VolaUle 3 80 1 35 0 80 045 TCte de Veau en Tortne 3 60 1 85 1 0 55 TCte de Veau Hollandals 3 60 1 85 WOUTERLOOD Leiden Abonneert ü op dit Blad Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwilhga verbintenis bj Hr Ms Zeemacht ab minirfum leoftgd 17jaar maximum leeftijd25jaar Liohtmatpoos met kort dienstwerluiiiil Matpoos torpedomakei 1 Matroos kok 29 i r Stokep 2 klasse ri i ft i j Leerling Stokep indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleeftnd 29iBar minimumleeftgd 16Jaar maximum leeft 17 Jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart IS voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derManne te WILLEMSOORD DEN HELDER 60 WullruDa Molorrijvlelen v ir mm n mu na 14 Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel l¥earwell Hijwleleii liji nil irlijk il luj il prjji AGENT 79 ti lJUA IMPORTEURS OëbS 8IEB0L Amsterdam If y l K E GIIOOT Kleiweg PrijHconranten gratis Het prettig e geïllustreerde werkje DE HENGELAAR door BRAI DARIS DF BESTE TIJD DE BESTE KLEEDINQ GEHEIMMIDDELEN DE DIVERSE SOORTEN AAS HET VANGEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ENKELE WETTELIJKE BEPALINGEN word als gratis bijlage opgenomen in iHorks llag azijn liet jocdkoopste Geïllustreerde iroote MaaniUehritt en I afzonderlijk verkrijgbaar voor 25 cent Nieuwe abonnós op MORKS MAGAZIJN ontvangen nog als gratispremie bovenstaand boekske on do beide klonren reprodocties Jueoh Marl De Molen en Bosboom Kerkinterieur 52 Dordrecht C MOKKS Cz aouoA i öERPn5T 5IBAR vnacmr iiiionllTinuUip lieilllililln UIT HKT Magazijn van MIIAVËNS AA ¥ ZONEN aOUINCBEM Deze THEEËN wordenafgeleverd in verzegeldepakje van mjt tvm en ccn half en een Ned onft I met vermelding van Nom TE COOIMC ïgnde een der grootste firma s in COONAC hoeft als haar vertegenwoordiger voor QOUDA en OMSTREKEN aangesteld den Heer P L LaurassCe PROEFMONSTER en PRIJSOPGAVE op aanvrage gratis ver krilgbaar mer en Prgs voorzien vannevonataand Merk volgens de Wet gedeponeerdZich tot de uitvoeringvan geëerde orders aanbevelend J C SUL voorheen J BREEBAART Lz 17 Adverteert in dit Blad CgE3 TP A Dames en Heeren I Vraagt bij aw boekhandelaar Hanen en Hennen ff mt alle Landen 7 artistiqne m 4 klenrendnik aitguvoerde platen betreffende Algemeenen Vrouwenkiesrecht AntiOorlog en Vrouwenbeweging formaat 49 X 32 cU voorstellende Hanen en Hennen ontlast U deOnmondigen de WHsgeerlge Hen de Moeder Hen de Onderwas Hm en de Huwel kshea Prgs per lotaeplaten 75 ct per stnk per map van 6 staks 4 OL Deialfde aU briefkaarten per mapje van 6 st 50 ctIn plaatsen waar niet voorhanden franco na ontvangst van poatwiss bg den nitgevw H A STADERMANN te Baarn S3 Van 1 5 gewone regels met bew n mmer Elke regel meer iJ e rlnr n rpïï M Verechijnt dagelyks xM Van 1 5 gewone regeis iiiüt iru Elke regel meer u y f t 25 1 50 1 50 1 90 UU drie achtereenvolgende nlaalsingeii worden deic legciilwec berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing va 1 5 regels f O 35 bU vooruit j r ii 1 n pj g pLs Reclames f O li per regel Uitgevers A BEIHKMaFeH ZOOM muur schijnt opgetroivken dio ons ui bet bi eenle k v blijft heiden H II muiii waartegen al onze arbeid t n il onze b yloelingen Ie pleiter loo pen Maar ook dit geival moeden we met ale regel gaan beechouwen het OU ons moedeloos en krachteloos makdi en ons als t ware lamslaan Daarom moeten we bet ernrtig willen als onmisbare voorwaarde voor het bermken v oorop ellen maar ook K i oo eii dat dooi de vervuiling van be voorwaarde het bereiken waai huulijk wordt Om die waarwhijnr Itjkheid te vergrooten mo t dan liie wil iint alletn on eaet worden tlmli 11 wat van zelf spreekt maar iiik lil doolbtwusile en doelmatige daiUu We moeten dus plannen uva ken on zooveel mogelijk tot in fines ses boi alen u deze plannen moeUil we li achten mt te voeren N e Miiielen dus nm ons willen een f ultaai it doen heblien met alleen wtikfu maai methodiech te werk h iH ook iets wal de mee t menwheu nog niet goed schijnen te verstaan Ze werken wel maar met men Natuurlijk zijn er uok wel geval Ww dal meu AOüder te willen bereikt Het wordt ban uf haar lu den H boot geworpen zeggen we dan verklarewl Mam dat zijn uitionderingwgevalU n Het IS natuurlijk ook mogelijk dal iii wiUlh en streven vergeefHth dat er ais een oooverkometiike ilotir den invloe l dien men op zijntoekouibil mtoefent kan men lra htenaan ijn leveu de gestalte te geven die men wenacbelijk acht K Brieven uit de Hofstad LXXXIX letler jaargetijde herft zlju eigen aaidige vorschijidolen uok up maat i happoli k golned Zoo leven wlj thans woer m de perittde dei eollefteö en luechrijvmgen tiet aanlal liefdadig helABvereemging is in den liaag zeer t ruot immers lieliladigheid is votir hen die met veel oin haiwlen hebben zeer geliefkoosde llc hehberij Er en geur vuu heiligheid aan het bozoi gt net ziKiveel werk als men zelf verkiest altijd ztjn er gewillige dijrtten te vm len die bereid zijn 11 h te latcu filantbropl eeren inéén woord de liefdadigheid Is een sihoone utik en geeft bet meiLsehdtun veel vmiiaak Wel verre van te willen iifdiiigen up de beteekem van bet lu dewerk brengen wij gaarne hul iIl aan de velen die bet dagelijks b o fenen Wij leven zooals wij zeiden than m de periode van de olleites en de luHchrijvingen liiefdatbgheid kusigeld en met alle burgers die daarvoor ln pen du ub tegen den wmlor iian lillen uni de armen li Htennen den zwaren strijd om het bi loan Wu lol geen Villi deze voreenigingen I genootw happen behuorl krl t0 bel oorreebt e genieten van door alle lnvofbl Ie worden Bijiktt dagelijks Itevat de brievenbus een instbri vings biljel 111 r giiat evenmin een dag ioibi waaiup uiet eeu of fuulere iitcokeiilijHt wordt aangeboden Dal laalHto vooral wel eens hinderluk wiiidl valt Ie bt rljpen boe wei IK WIJ btt bin du daarmede rond gaan tot een verwijt zullen maken Een graadje limmer wordt hel wan 10 11 dl lu fdadigheidBvereeniging np hel snoode denkheold is gekonH U om unge daniOH op bezoek te Zenden Een groopje lUiftallige vertegenwoor li Hhrn van Kvas exe is npoodlg gevuiiden het adre boek toch wuriln aiMllUlU n ke wij f en met w ke middelen het doel to bereiken Is Want daartoe is het Immers noodig tMl nwft e lt plan1U1I mankt dat men nauwkeurig zijn eigen bodoolingen in vaste hjneii neerlegt en dat men daarna de plan uen merweegt om die plannen lu 1 lutvoeriiiK te brengen en de maaln ItiiUii M nm die middelen te kun nen ami wenden Ibt doende moet uu 11 inilumlijk ieder oogonblik erop bodft ht llll dut veranderde omstan digboden ui gebleken fouten de wi iKUig van plnnnen eu niaalregob udiznkeli k kunnen maken Maiir i k bi die wijziging moet men weer verstaan Ze werken wel maar iiel i iprmen vallen zijn lid van ééniiioib utiB h en met planmatig e b 1 der vereenigingen of kerkgenootschapbepalen qiie nauwkeurig den weg en pen du uh tegen doii wmlor iianilen afstan l stollen niet vast op wol b unen li k bi die wijziging moet men weer 1 yevund ni nn a ir tor hand genomen wu Kauw gemnAkl on zie als oen zwerm bijljiH up de bode zweven de jonge damew door de stralen um huls aan huis hun liefdewerk te verrlrhteu De v reoniging the er bet eerst bl M I ll ihe bel probailsie middel weel Ie viiulen heoft het ineente ttelselmatig te werk gaan niel maar I tor hami genomen een indeëllng Ib uir llll I gauw gemOAkl on zie als een zwerm III bot wilde weg hamleUii ulk Uaiidebii kan wel een toevallig hui IM j oveu fliaar aan dergelijke tuovHlhubnd kan men zn leven ukK verlaten w dfiarop komt bet Inuners tocii aan Het vorledeii on heib ii kan men nio meer veranderen Alleen want ijn haar wan lameli grijs n uiik zijn zwarte baard begun bier en dnar te gi ijzen Zijn gelaal kwam bom bekend vuur maar hij ktui zich met bennwren waar bij den vrteni deling dt had gezien Knmt voelde zijn hart sneller klop pen W nu dat de eigenaar van don Enz dtn Zon bij dan luoh d n prijs zijiM liand len nwnen v tordat bij dun gfSid b ot had gehad i In koutuafbtigui baast joeg hij het piaiil voori haalde den ketting bij ilin MidMimil on gunde het dier dwbtH wn kul te rust Toen nam hij lorngreift aan hriBta Maria stond niet ln i o Iwir zouals zij anderH wel deed wanneer hij terugkwam Uok was zij niH aan bet veuHter toen hij do mo tenwerf opreed Een oiuiibtpreketij A l end photograaf gemaakt la klminn mi in bj t zeilen Deze pliaiïtU 7 op zijn tafel tere bt ilaibl i daaibij dat die phutogra phie een aangename herinnering vuu lom zon wtveii aan zijn verblijf ln dni Knz muien als hij weer ver ver fj o J Da II rtiuiid ZIJ in gepeins verzon km vuur dl pb dographie Hoe zou h t luu zijn als hij eenmaal we v nn Zun ij het dan niel akelig naar in deze kamers vinden zoo dal ZIJ ze met wilde belreilen Haar begeerie naar zelfstandigheid was ver vlugtn Mlijd bad zij geda ht dal bet loob wel lintijtlenswaanhg was zwt te kunnen besluren en gebieden maar rui kwam haar dit voor al een laM dUn zij tot eiken pn i wilde alsehnd den Maar kmd wat droom je toch 1 U pvcn de Jonge Zi h ïï £ H Maar KU luUroU d KU 1 Tw ouden alleo present z n 1h l d u KcriHl juürou il I = ilr5wi rhlt viistergordijn Mo 1 11 Maar kind wat droom je tocb tenwerf opreed fcen ui u Zij koek op en strook zich mrt de k angst overviel hem hij had moeite I in voor hH uilorlijk kalm te schlj hand over het gelaat Werkelijk vader ik droomde dal ik met lang meer den molen zou besturen Wat e i malle droom niet waar TntuHBchen draalde het paard flmlt voort Ernst Mahlwr hield zich niet lang op onderweg BleohtR éénmaal ca Toen hij hot voorhuis door gin boorde hij stemmen ln de humka I iner Een vreeande maunenfltcm zei Ja ja hrUta dat hadt je niet ge laeht hé Ernst iMilde de vuisten en nelde Ie laten ziJ had nog g Wel h lden haar j verklaard om den groeten boom vere eren en daarmee waren y r aan den gang maar J de talela aanrichten en de geecnen r r i S vvrt c i r wars v Ern t Mahler be £ rh linUn vof oT nnttig gebruik Jife rpKtpM F den En molen vroeger door een