Goudsche Courant, zaterdag 23 oktober 1915

Sr s 1 s t o s Tapis K rp ii n s Het CLUBGEBOUW der Boei en ZeUvereeoiging GOUDA zal vanaf 38 October tot nadere aankondiging 12 GESLOTEN zijn 25 Oct Soc de Réunie f $ u Lezing Rén de Clercq v afd tïouda Vrouwenkieere ht 2H en 29 Oei So de Réunie 2 j en 7 10 u Verkoop v Handwerken enz van Art eid Adelt H Nt v Clebouw Bouw en Woningloezif i Verg Onderntandscom misi ie AnnenZf rg 9 Nov Nieuwe Sehouwburg 7 4 ur Opvoering Opera Carmeu Beleefd verxoefcMi wij gerogetd tijdig mededeeliag te mogen ontvangen van vergaderiogni coDCertwi vermakelijkheden enz om deze dao tn onze agenda if vfrmcWpn BericM m Inzet Bij de veiling en vwhooging op 22 October 1915 door den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht gehouden zijn in bod gebracht lelBeenmtiÉgeriJt met schuur tuin en erf suando on geleden op het lf rp SUrfW k op slechts 30i25 HET KOETSHUIS met stalling ea erf staande tegenover peroeel I op de som van l OVa De nadere verhooging afslag encombinatie bluft bepaald op Vr dag 29 October 1915 des voormiddag 11 uur in hot koffiehuis van P STOPPELENBURO te Stolw k terwijlinmiddels verhoogingen kunnen vioiden anngenomen ten kantore van denNotaria tegen genot van 10 derverhoogingaom ï l Oixe geïllustreerde Weekblftden De 2000 Groene Van De Amsterdammer Weekblad voor Nederland is heden het 2000 nummer verschenen In dit feestnummer hebbon de meest vooraanstaande staatslieden en journalisten hun meening over het Groene Weekblad uitgesproken Het oordeel van zoo verscheidene personen over dit invloedrijke blad te lezen is zeer interessant waar zij behooren tot zoo verschillenden kring en zoo verschillende richting zijn toegedaan Het is een merkwaardige verzameling die waard is bewaard te worden Dat vogels van zoo diverse pluimago op een wijze als zij dit thans doen van hun waardeering getuigen voor de Groene als onafhankelijk orgaan is het beste bewijs dat de Groene onder de persorganen oen zeer voorname positie inneemt die het naa t de redactie dankt aan den meestercaricaturist Johan Braakensiek KINDERWEEGSCIIUl te huur bU 1 Anton Coops Drogist W jd tr t 29 Telegrafisch Weerbericht van het Koninklgk MetenologiHch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 779 O te Haparanda laagste barometei stand 766 6 te Karlsruhe Verwaohting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wmd uit ooste Igke later wellicht zuidelijke richtingen nevelig tot zwaarbewolkt waarsohijn lijk nog weinig of geen regen zelfde temperatuur MONGAS Wie wil praclitig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOI J K puttanlioorder to Wlerlngerwaard die zich gaarne belast met het instiilleeren van BRONGAS Reeds jaron lang is dit werk door ondergotoekende met het grootitt i auccos uitgevoerd llegrootingen koBt looB Aiinbevelond J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Dames en Heeren I Vraagt bij uw boekhandelaar Hanen en Hennen uit allo Landen 7 artistique in 4 kltrarendrok uitgevoerde platen betreffende Algemeen en Vrouwenkiesrecht Anti Oorlog en Vrouwenbeweging formaat 4 X i i M voorstellende Hanen en Hennen ontlast U de Onmondigen de WHsgeerige Hen de Moeder Hen de Onderwlis Hen en de HuwelijkBhen Prij per losse platen 75 et per stok per map van stuks 4 OL Dezelfde al briefkaarten por mapje van i t 50 ct maf m BLRUERLIJKE 8TANJJ GOUDA OEBOUEN 21 Oct Johannes OijsbertüB onders I van den Uerg eii E Ëxlelman Johanna Cornelia ouders W Rietveld en M C Hmits 22 Oct Maarten ouders M Hchoonderwoerd en J J Nuvelatijn ONDERTKOUWD C Luijnenburg on T Berendsen J P Ileemolaar te Boskoop en M J Bnnnik O do Wit te Vreeswijk en E Jansen A Brink en O van Ewijk J M Nienwenhnizen en A Zantvoort OVERLEDEN 22 Oct Adrians van Hoon geh roet C J Keeheen Ki j REEUWIJK GEBOREN Jan ouders P K Jansen en T van Duiken Oorrigie Adriana ouders M ViTlioom en if Boer OVERLEDEN M Rademaker wed B Hastop 71 j Advertentiën S Omgaande aanbieding ingewachtvan Eikels Tot f3 wordt vrijblvoor een mud f ikels betaald van OKUo franco Rotterdam Vru zicht FONTAINE Banierstr 4lE Rotterdam Ook Vlaidoppen gevraagd rTaat ë wlaTniet voorhanden Iranr r ontvang van fj twis bg den uitgever H A STAUWIma te Baam BrwT rdTPAVOORDT UngeTiiiiiileweglD iyil i II II a xoote Ice z © Voeftzakken Vachten Kaohelzeilen ZIE DE ÉTALAöES S ring der classis Gouda om de ineensmeltiag tot een feit te doen worden De afdeeling Rotterdam van de AlK meene Proteatantentvereeniging Lal 29 deser des avonds in de Zaideren in de Kaninginnekerk den Hervormingsdag herdenken O a zullen ats sprekers optreden de h h G H Wagenaar Hervormd predikaat en F Dykema Doopsgezind predikant beiden te Rotterdam B Toinstra Hervormd predikant te Boskoop en C C O Visser Evang Lathersch predikant in Den Helder Het Rotterdamsch Kerkkoor onder leiding van den heer B Diamant on de Chr Zangvereeniging Hosanna onder leiding van den haar H van Eijk zullen daarbu hun medewerking verleenen N H t Stadsnieuws OOUDA 2 ï October li lB Goada Vooruit Wat dnze week in de Bioscoop Öfluda Vooruit te zien gegeven wordt il aUeiziDH de moeite waard om beaien te worden Het ia een programma dat rgk ia aan afwuMlmg en de volle zaal van giateravond loonde dat ook anderen een geaaatd programma gaarne verkleien l oven één film die byna den geheelen avond in beslag neemt Wy kregen o a een mooie natuuropname te zien van Noorwegen waarna Billy Hilchie in Do Manicure d la hdpieren weet op te wekken Uet lokkend goud een drama uit d goudvelden deed het zeer goed terwyl het hoofdnummor ÜeKerdor familie een reahstiicho geRobiedeniM op het doek brengt welke mot de meeste aandacht van het bf n tot het eind wordt gevolgd Nog een paar lachnummeri ttaan op het programma vermeld aoodat een gang naar louda Vooruit deze week werkelük de moeite toont Uo muBiek was zooal gewoonlijkin goede handen terwijl do begrypelijk i zeer duideiyke explicatie niets teW n cben overliet + i YtUi Héué ik Clercq IJ vertligcii i t aamiarht i ij dt attVfl ltrïllU MUI iIp atll liMltltt Hl OniiWr v n deii Nwl Utiijti vnur Vioiiwtmkiewrttht wiinnii wimll aan Ki k MiiliK l tt C VlauiiuMlii Itchier U lHlic l M MtiniiiUi avtj a as twM AiiM riu ïaI h u teii uwi JV liomllikg iiur VlniiiiMtbt rouwen U Heuitvtti i v V UaiiiHt U l wt t liig beutivtniM oeuige zijitur tHjicblcti jmI vtiioMlraKm Hij uiKl rUöii l h i i lra hi Ahii i s Ni V lat Aiuiuoiiiiiitf van MerkfMi U 11 J NudoihorMl al bii 1 4 hij itiiderhaiulHclu ii i it Mi P ii r dl Mij t l tOxjil vaiiSlaalM NipoorwniMat i t by oiwfeü faaiKÜH f aan iMwtwbiiK ni iHlragen naii S V hM AHüiw uiiiig aii Werken v h tl J Nwlirhnrm Ihlfr M bouHt u an iww goHdprytiluotkcii rpsji p d fc ii m Shtlwljk I ll Rergainïttttht Ihuei rtladti Mtutts mej A J an der iraalt iwrllngn van d n ïemi iar lijkcn OidHdinjEfM urtrUii iir Vrijdag J draw ip n llravcuhaftc w a j l v n r hrt fxanHii in erkri gin VAti ttf nklp vnii Itnordnndcr wIJsEtTfw tiitn teiit lUtwaai iM hiKit welk cxatihxt wnrill nfgciwHnt n ilotir d It rixn lc oiiktiïirtMlp iiigi teld door ilo Keiiiw iiti 4tiiHiur ii van HtitU rdaiii i it t ritvi iibng De Witte Hlofiroop IV Whte niüiitcoop vaugt haar imiftranmiH hIk jewuiiiUijk wiïer aan wH Ie Witte BinmWpcouraul Verder emi Mchtlderat itl e natuuropiiaHH van ht4 llaltaafu che Omlirie lid hririfdinimuicr i bi vcl vaii aan b udfn yir Kwiobleitenla van een mi laiKxcr die natiwHljkK uil dp ge MuiiK irt iiitHlageii ventarht wordt vuil pon moon asn Iag i bang gearr irt enl lo wurden vlucht rteeii met df polbie op de hielen een vtiM ht waarin hij aJtw op hel p et over e n h le anettrein he r iit ni I 9 i nirttlt4 httikoppalt een gevecht op de liK onKitief aanbindt enx iot de nntkmx piiig xlju uiierhuUl aaji 4mi dag brwigi Inderdaad een Hpannei d iiumm £ eu mooie kleine eiïmedie ta n ventoeklog Verder een iweetaï komi he nummer en niei bP v n eh de K w le muziek van de heeren Hu rdi u en vao Zo en AMd AiMt Oe bvkeiide vereeeiging AArheid AtMr tal iD d a week tto la IJ tlat triken jare l t iii de laai s MM ti ii f Kémuf wil cullectie hjiFiv i ik ii en fiiMlere goederen teui i u f iell i om dfUAs te verkoope i neindp uil de opbrengel daarvan ii initniw tt kunnen t m ordereu bet r hoMii dofl dat Arbeul Adel naj iaftl iMii 111 de geteKfnheid Ic rt li ii dt or brt inakmi van hand tM k Mi f d iitk tnwten te vprw iafleri duhen zwr wt kom zijn flft II m de7 ii iijtt dal Arbeid AtMf rii MT iian oit goed werk Inci fm hiiar werk biizonder wordt t r uiittnl H rd Dal it iiidenlaail zeer V t rt lij leiid eii ik arimt moei ilit pogwi ni k frder wonlen gertmind ihKir ieder i w iHiirt K lil Ktaai ih IIk d iel van hrt riarneiihrengen v iii i ii uit e reide rollei tie at than hlI e al iié IH 1 l I H te verkfio i n leiieiii le weer vvi nieuw ma ermal U kunnen naiuii haffen U erki oiidageii zijn bepaald op DoiwierdnK U Vrijdag an an 2 n v ii 7 10 uur Tol een dnik bTOn k ann de ex n ilic 111 lie It unie f ken lj i finriie op Zuid HoilandRche IJaveroeniging afd Gouda Jn de Vrijdagavond gehouden vergadering der Afd Gouda van de Zuid Holl IJivereeniging werden jaarverslag en rekening met verantwoording uitgebracht In plaats van den heer Vergeer werd de heer O F Hteenland tot bestuurslid gekozeo Uit de vergadering word de wenschelijkheid betoogd dat de neringdoenden in Gouda meer dan tot dusver de vereeniging souden steunen Na afioop der vergadering werden een vyftal prijzen onder de aanwezigen verloot tUiter Hn kans Ie MiiiiHiei aii LamllHiuw Nij ihei l iUndel hefll gelH op de iiDliiHtiTieehheH htkkuiM an t j i 0 iiiIh i rni gcwij igd Imj lx M hiUkuii at 2 N i tniihei I M I riiuler K wijzijf4l Ihj l enr hlkklll t mui I 1 DeiendKT r ll h April l tl N i IIVIJ Aprit V H No llT Ji u njider Mjtn vking der Mionm l Ie hmehikkin j n Hiih a niet iiMÏAUg win l le ei een i onl dttK vertiend aan de in die IxMehikkingen i ni iftiK e leden van bel Kljke en ninl lliireau oui h ii l itvoer van i aii 4 J Ihhmo U Mioek J W H Jn hr prtftld dat waar in zijn vooriiieldi l e hik kingen mih h eii h v ordl n wpr iken aii Krjkt en inal hineeu v mr dit l lt c er aii Kwa ot van thMi dinx lpiir van i l hiireau al wtirdi n K locen Hi kp oininJHHie van Tne teht op de Kani+ erepiilgiiig liiwe hej ilni irc xli Jn n erklng op Jl ditfer St i t Kaas voor het Biononland Men njetdt ons uit Den Haag De volgende ojrculaire is door de Rijkscommissie van Toeaicht op de beschikbaarstelling van don uitvoer v u kaas gen ht tot de ekporteurs van kaas Wij hebben de eer U te berichten dat de maatregelen door het met ingang van M Oct 1915 opgeheven het Ryks Centraal Bureau voor den uitvoer van kaan omtrent den verplichten voorraad vporloopig ip zijn vollen omvang door ons worden gehandhaafd mitsdien zgt ü gehouden de IJ door het Rijks Centraal Bureau opgelegde voorraden te bewaren en ter onaer beschikkjpg te boaden totdat ter Uwer kennis mocht sgn gebracht dat in deze bepaling wijziging is gekomen Naar wy vernamen verkeer it sommige exporteurs van Kaas in de meeniog da ly vry BQD ni 4 October met hub verplichten voorraad te bandelien zoeals hun goeddunkt Wg maken U opmerkzaam dat die exporteurs welke later voor bet bekomen van hetoeri r attv aanmerking wvnschen te komen in de eente § laats Ballen hebben aan te toonen at hun verplichte voorraad zich nog onaangeroerd in hon pakhuizen bevindtj ï n ieder die dit nietmocbt kunnen bewgzen al voor het v krygeo van een ocirtificaat niet in samerlcing kannen komen Siolwijk Door een kat in de knd o to water Oiat ren wa d koopman J D ▼ d H van i r met lyQ door twee honden getrokken kar op weg nasr Koolwgk toen b het inryden van dflM buart de bondM eeo poee outdotten en op bet di nanvlogea Daardoor js aakte de koopman tosscben zijn kar en een boom bekneld en toen bg uit zijn benaawde positie raakte kwam hij nog in de sloot terecht Uet een bezeerd been kieeg hg dus nog een nat pak waarmede hij naar hais kon gaan en dat voor een poea Venotg in i ï erde Blad SI OXST Voetbal In verband met den wedstrijd Nederlandsch ElftalNederl Militair EIJUl morgen op het H V V terr n te s Oravenhage worden er geenjwe Istrgden in de l klasse gespeeld Voor de 3e klasse D trekt Olympia I morgen naar Alphen waar het een zwaren strijd kan worden Alphen is op eigen terreiB een niet te onderschatten tegenstander hetgeen Qonda daar met 4 I moest ondervinden Olympia zal zich dös terdege moeten inspannen om een zelfde tot met te ondergaan Als scheidsrechter treedt op de heer J M Coeland De beide Leidscho clnbs L V V en Sportman spelen op het terrein van L V V onder leiding van don heer O P v d Moolen Voor den Ooudschen Voetbal Bond luidt hot programma l kl de Struis I Altijd Weerbaar I Schoonhoven Olympia U 2 kl Olympia g Gouda 3 In Oouda wordt dus gevoetbald aan de Willens op het Htruisterrein en op het Sportterrein Olympia 3 Oouda 3 De vast eatelde wedstrijd Boskoop Oouda 2 IS naar ij vernemen uitgesteld MAKKTBEKICHTEN CoOp Tulnicrivcrceniging Oouda en Omctreken te Oouda Vi ilinx VHn Oi lober up de llouliimiwigratht t i lollkbooiiPii p pil 1 4 fl ImlciUi u p fl V t IVi cl Dopt iwU ii n pd l t et kin lleii p y U Ltt drapoii p Mt 2 1 li Kt uikofluii TH grneiio p 11H I T i r v ld ld V so iil i 100 1 IJ Ml ld ld p kiKl lfin ld Ki lc i IIW I I 7 Illopiiikiiol Ie tnilp St M5ï Ij Cl ld 2e8oorl i I 11 8 et lluor ool p Ht I Ifci nle Kmd p Hl l i i I 1M P kool p si l 8 cl Willi K Mil p trt 1 4 llj ifuf uf Kool 1 4 IJ4 et Sprultlee p lik I II ir 1 2 i Kroli u p 10 bn r J Il id p pd l J 1 VV ir li li ii J 10 1 bon I 1 Tl1 Vl ld p jid P li roHtcli in p mand 1 11 ld p lOO pd I J l ici p III bon 12 Il liudiJM plil Imih 11 Tl ft liainniss p 10 Ihih Il KropiHa p liio mai I 1 pliiftziP p nuuulle 8 lil et ld p imilid a i et ld p 100 pil M I I Vim p KKI pd 10 17 7 ld kIwiH p IIKI pd r I lO 1 ZiiriiiK p maiulje H 7 cl KiiolwldiTi p t V f cl Selderij p 10 b i i in el l eleraelle p 10 turn l to et Appelen p pd Il Peren p pil IV H el ld p nmiidje fOTiO fl i p st 2 ft Drtiiven blauwe p pd 10 171 el Kipeleren p 100 t H Cri Anmierdamwh Aardappoleiiinarkl Ziilerdag W Oeioher m oei 8 ladiiwen Prijzen Prleciiehe hnrKer I MO I ld blauwer I S Zeeuwnehe eigenh 2 40 12 70 ld honlm 13 10 nV ld blauwen f 9 StV l 3 Ifl ld red ar f 2 40 t 2 W ld blauw elirenh f4 0 2 W Eluflph p ter 12 HM FW l e eineiih f BO f 2 7 Spiiliiche eijtelih I 2 fiO f kaasmarkt SCHOONHOVEN tj Oct A iweroet 1 41 psrtijeti u o Huki wegende plm 4800 R U Goadsclw kan ie soort f 70 I 73 id s sardere f 7J t 7 $ id ie soort f6 I69 id nMlBiikinKrkr I Altn p r $ a K G mei conditie Hsndel trasg Ik ilesif noleering Wijkt reeds hoe hel HltMrt t erbod van kaas de prija aanmerkelijk hMft doen dalen en de handel traag doet liJn Op de markt te ïoudft werd Donderdag j I beateed voor Ie aoort ka tm lol fM voor 2e oori 179 lm I m nen vwwJiil din van 10 Op lie kaaoDMrkt te Alkni ar werd irimeren n het bekend worden der eirrtilaire van het Rijks Centraal Bureau betredende het ongeidig zijn der enitsnum op 24 riaceir sleetttaeen lierde van den aanvoer verkocht Laatste Berichten Aan bet WcateUili Front PARIJS 23 Oct officieel He commnniqué van giaterenavond 11 nar luidt De Duitschers hebben de omstreken van Lombardzijde beschoten en zich voor een aanval voorbereid De vijandelijke troepen zijn echter nadat sg zich verzameld hadden door ons vaar uiteengejaagd Onze batterijen hebben in Champagne en in Argonne en in de buurt van Tahure alsmede op andere punten een eind gemaakt aan de vijandelijke kanoonades Aan het Oostdyk Front PETERSBURG 23 Oct officieel In de buurt van het dorp Zalay ten weiten van Olay aan den weg naar Mit au hebben wg opnieuw een vgandelijken aanval afgeslagen Indestreken van Kriednchstadt en Jacobatadt en aan het fron bij Dnnaburg hebben onze troepen in westelijke richting op enkele plaatsen vorderingen gemaakt De Duitschers hebben herhaildelijk tegenaanvallen gedaan doch werden in vele gevallen door het krachtig vuur van onze troepen teruggedreven Een hevig gevecht bij het dorp Doeki ten westen van Postawy ia geëindigd met inneming van het dorp door onze troepen Ten zuidoosten van Baronowitach hebben onze troepen al strijdende den westelijken oever van de Boven Schara overschreden en de hoogten tegenover het dorp Mazurk bezet en in die gevechten twee officieren en 1568 manschappen gevangen henomen Daarbij werden mitrailleurs veroverd Volgens nadere berichten zijn op verschillende plaatsen in die streek g 07 officieren en 025 manschappen genomen Overigens is behalve eon gevecht bij Nowo Alexinetz dat gaostg voor ons verliep niets bijzonders voorgevallen Aan het ttatlaanKhe Front ROME Oct Officieel Hetgroote offensief van Italianen dat met snccei in Trentino geopend werd en over het geheele front tot aan de zee werd uitgebreid leidde tot de verovering van een groot aantal stellingen waarbij veel materiaal werd buitgemaakt Wij hebben op het Karstplateau de sterke linies van den vijand op versohillende punten doorbroken en de verdedigers vernietigd of verjaagd waofbg 1209 man krijgsgevangen werden gemaakt Onder de veroverde stellingen behooren ook de Monte Metmo do Monte Dei Pine en de beneden Tiran o De vijand deed Donderdagavond een tegenaanval op den berg Crosano doch werd teruggeslagen en vervolgd waarbij hij zware verliezen leed Wij hebbon op de Riensrot8 vorderderingen gemaakt en den Rauch Kochel top bereikt Wij maakten vorderingen in de richting van Schenderbach en bostormden de vijandelgke loopgraven waarbij wij gevangenen maakten De stad Ixiopoldkirchen werd in brand geschoten In hot dal Sei Sera werden sterke vijandelijke troepenafdeelingen op do vlucht gedreven Wij zijn op het Isoncofront vrijdagochtend den aanval begonnen op talrijke sterke ftellingen tuasohen Caparetto en de zee Met de bajonet veroverden de Italianen een groote versterking aan den voet van de Mrzli rota in het gebied van den Monte Nero en talryke loopgraven op den heuvel Santa Lucia in den Tolmansector en een sterke redoute op de hellingen van den berg nabotino ten noorden van Gurz Krtjfsverrichtlngcn ter Zee Zweedache ondenseër door een Dnitsche voorpostboot beschoten STOCKHOLM 23 Oot De Zweedsche onderzeeboot Hvalen die hedenochtend bij kaap Abbekas door een reparatie vaartuig werd begeleid werd ten wosten van Ystad door een Dnitache voorpostboot beschoten waarby een man zwaar gewond werd Er wordt een onderzoek ingesteld naar het voorval De Zweedache gezant te Berljjn heeft opdracht gekregen naar aanleiding van dit voorval een krachtig protect in te dienen De Dnitsche gezant heeft zich onmiddelgk na hei bekend worden der beechieting naar den ministerpresident en naar den waarnemenden minister van Buitenlandsohe saken begeven om zgn peraooniyk leedweEen te betuigen omtrent de beschieting en vooral om de verwonding van een man aan boord van het schip T tt Metkvoorsienlng t Aneterdam Na twee conferentlSn tnaschen de verteRcnwiwrdigers van veeiiouders pn melkinriehtingen van Ameterdani oiider voorailterflrhap van Prol Dr J A van Hamei ie met algemeeoe dteffiit u kei volgende aau num a OiKk r de gegeien omalaadighedea itt variUteliing van prga n getoulraeteerde metk voor e B sta ilen oiuoogelijk en bepaalt de eoaiitiMie zieh voorloopig tut een vtat rttelüng die gelden zal vanaf I ► ember mó tot en met 31 Jaaoui lyr De priJB zal zijn lü oent pw Uier Aangezien echter deze prj luet in üvereeoetemnung is met dm iUMT den burgemeeeter vao Anater lain atrtgeErtelden prijs aao codsomenteii te leveren hetwelk door geheete commieiHie wordt beaamd z de voorzitter bij den burgeaoeörter hei tloor den nwlkhaudel iu ie diencB erzo Ac iiteuiien om den gesMtdee maYimiimpriJN ie herzleo liMiien de burgemeester den oiixiiiHim prije niet m overeenstenanoi wens hl te brengen met deze ïer kixtprtprijzen ié de € 4 mmi wie g r4ieiniiMg van oordeel dat teDgevolie vim nnatht de bestaande coatrüc icn iiK eteii worden bescbouwd tJstf gil oiitbondok Ut l gevolg van deze lK pnÉ6 eu kan biH tweeledig zijn aaH het verzoek vau dcaiM haiMlei zal voldaan worden en Ub ziilleii de prijzen veahoogd wordeu of alleS laat voorio pig op om rH hroeven fti zal er venneeddyk Di t alleen oielkgehrek komen ü zal erm al i re eenn Bbrood ook r eerlnjf melk in het leven behooren gwi it n ie worden Nil readH ia er bultengewooa vwl gebrek aan meüt Attn U melkmarkt nwiet voor 1 koop ineer Imtaald worden dan de verkoop berlraagl Hierin wordt U lp laalHle week gedeeltelijk voorxiei doordat rirra JtKtOO Liter wordt ubi e nerd op verzoek vao het genen lelK Htuur welke voor 9 fent per Liter wordt verkocht Deze melk wordt KPleverd aan hen die buiten hus ge wniie rontract nog melk noodig hebben De JO 0 M Liter is echter bij langt na niet genoeg mn iu d bfr hoefto ie voorzien Volgens hvtfkt iiing on dit wel 80000 Liter moeten l rtlmgpn Die groote hoeveeHiBiil Hioei naar men om mededeelde daaruil voortspruiten omdat er raelkriiji i ijn ilie wel oen conlrat t h tH ii maar de boer weigert aan de rnoudelinge overeenkonuft ie vuldoMi De melkboeren zitten volstrekt niet met de rnelk verlegen Ze kunnen m legen hoogen pri afleveren aan boter en k aaufab rieken i ogjngeii worden daarom ook in het werk gesteld om die fabrlekra te dwiikfteti geen melk te koopen vsp i N lkbr rren die vroeger niet aan bes le Hr lt n Of die poging gelukt zal van regeeriiigwnaatreg en die in wording zijn afhai fen Ern ig auto ongeluk Hemt tmti uit Dordrecht jkii iavoiul ongeveer kwart voor tien ittHl dp koopman J v d L uit Koitrrdnin md zijn auto van WUteiiwdorji naar Dordrecht Vermoedfr li door te groote enelheid en d4 or ifii Hdiprpe hoeht in ten weg reer hij ongeve r 10 K M buiten Wil l in iorp tegen emi boom aan De lu iMfiwien de koopman L diend vriuiH en de rommiawionalr B uit lltsimleii werden uit het voertuig gohiliiiigerd en bleven bewueteloos op U ii weg lig g De geneèMhe ren Seyer de Jong nit Dubbeldam en J A Delh uit riordrechl die terstond werden g w iHiHcbuwd verfTokken onmiddellijli per auto naar de plaató van het osireval I e gewonden waren intufr tHhen feeds naar een naburige woning overgebracht Mevr v d L Hierf kort daarop vermoedellijk lea gmolge van een herwmachiHlding B bftd den rerhterarm gebroken en w re inwendige kneuzingen hekoroeo De heer v d J werd aan hoofd m borst gewond Beiden wenlennaar het ziekenhuis te Dordrecht overga lirat ht waar ook het lijk van merr V d L werri vervoerd M was he Icnmorgen nog niet tot het bewartzün gekomen m i vreest voer rijn bven De heer v d L km ivond na verboaden t zijn hal Ziekenhuis reeds verlaten Velkvoondening De leden d r Stoomzuivelfabriflk De Dageraad te Burgerbmg N H hebben gisterenavond besloten mA beeohikbaar te ttelien voor de bewoners deier daats tegen f 0 10 den L Biggepeat Onder de biggen van den molenttf G Ngpjes te I rkingen is door d B Rijksveearta de zoozeer gevreesd biggenpest goconstatewd Reed ig een zestal biggen aan deze ziekt gestorven Trawler gestrand Men seint cos oit TEXEL Gkistcc avond is bg den vourtoren EieH gestrand de stoomtrawler Y H Hedennacht werden lee man metd B reddingsboot gered Vier man den zich nog aan boord De t was sedOTt 8 dagen in cee Aan boord il r e i waarde Tan f 5000 jtflikoorlog te Hoorn p verancier in Hoorn en riM hebben besloten vanal 2éC de melk niet beneden 10 et J Mjtó waardoor de slgters ze In BO en verkoopen voor 12 oant fc rikil ters besloten evenwel den pnjs niet te betalen en zidi BB houden aan den prgs van TUtgesteld bg contract f Jt de Koningin naar de Hoordelgke Provinciën n vernemen zal H M de Igggdi binnenkort een niet officieel brengen aan de Noordelyke pmiwiifin Het bezoek aal een ge1 partioitlier karakter dragen waar leestelgkheden zullen ont10 H M wensoht zich op de lifg te stellen van den toeetand ïïtlbordelgke provinciën in verband tbdsonutandigheden H U glaii Haar eigen trein reisen die Md Toor een verblgf van H M ifli S cht Belartiog oot werpen Hm vcmMi onn uit den Uaag erffttkt wyrtH dat de bel ast ing o nïterpn U andag a bij de Tweede ijma xuUen worden ingediend maar tif eoi drietal na welke waarethijnl k de volgende of de daarop voïgmit week zullen worden ingezonte Het zijn de effeotenb asting de TikikibelaHUng de Voornameiibela i Ëeu wti tkmtwerp is oog ia Toortereiding De Technieehe heriieang van het tarief waaromtrent op iHl aogenblik nog niet is te bepaka wsimeor het wetsontwerp zal 8i4n iugedKful Echter zal uit de iMtteliting bij het ontwerp up deu posdilBg van het belastingsteleel Mijkea wat met die technische herziening wordt beoogd en hoeveel balen de Kegeering zich voorsteilt daaruit Toor de Bchatkint te trekken Ook de met ie belastingherzieuiug verknd hoiidemb wijziging in de aan tanglgp vonrwtellen Mretfemle de gewÉe iH Mil aanlig on ot het wetsonif werp lot wi ziging van de regeling van de Ünancieele verhoudii tu rtt hen het Kijk en de gemeenten zal w ar hijnlOk over een of twee weiien ktmuea volgen De verzekenngaoft werpen z iien zt er ft i sehijntfik aan hel einde van de volind week of j t begin van de sivoigewle week aan do Kamer wor én MBge oden Apotheiier asHistente fUien rtlrtag U ie AmBterdam voor extiinea upotbekersaMHUitente l lipeicenkamp ie ioiiderak p an den heer A Tce alhier StoomvaartHjnen Rott Lloyd Djabn fui 22 Peria Tutboik thuir van Batavia Sindora thoiir pasa 21 Oitobon Arakao nitr 22 te Padang Imalinde nitr 22 van Suez Badaeng uitr pa s 22 Sagroa MOEZOaDEH Bmtmmrantmmrdeliikhetdder Redactte Qooda October 1915 Oeaehte Stadgfjwolm D Heero zg geloofd dat ons VaWud Dog bewaard bleef van den Mlog En de Vereeniging TOT HEIL BIS VOLKS kon rnatig overdenken m in den aanstaanden winter een BOet geul arme kinderen te verblü M han eiken avond aan een welWmiene tafel te doen aanzitten O wat is het heerlijk aU het Ju zoo bitter kond is een groot e arme kleinen in ons goed veren verwarmd Lokaal indeWilkelainaatraat te verzamelen en hnn t ak voedsel voor te zetten 1 vertrouwen d t dit wel naar i weoaoh van al onze geachte atad rnlei lal tq die ons hiertoe door Ml Bilde gfven reeds meer du 25 lm ia staat stelden Vasrom wij in vertronwen beeloten If i de liatrte week van October dit doel te Collecteeren Khtig aan de woorden die ik aan ingang van een tokaal voor Kin noeding t Amsterdam laa t ïs een lenot voor meergegoeden hulpbehoevend kind te voeden 1 Vsweniging Tot HeU dee Volk H A TOiM Seeretoru jAjQBï T3D 24 Ort Nieowe Sclwnwburg 8 Belur eo HeeK EneanUe S Me t ie M CU ChrlMeneen 3 5 u WWt 7 30 10 u Concert O EelowMiy Adverteert in Ht Blad 1 1