Goudsche Courant, dinsdag 26 oktober 1915

12 66 f 1 66 f 0 90 f 060 8 10 1 80 1 0 56 a 1 26 0 75 0 46 2 30 1 36 0 80 0 46 8 60 1 86 1 0 66 U I2Ö1Ö t laargang iNHi piHirwog s den weg baheeiacbeiMini v l ljerg aan De val van dll leulelpuDi bad sebler aleehia e i lenig wijkee der ïerviérs van cenige kiionrtrr en gevolge V au de Avalla nu werd de vervolging miT gem In heSMOlrunioverachreeil deiedoKl pai Aan de I i i u werd de meer il drie honderd nieter hooge Uu iinfrberg en bet daarachter gete Ktsdjr drocka beraki ea ten Zuid Watten an de buiging der Donau de weg langu de Beglajic gelorcewd tJok de aaiialulteude logen b Mora aikl grnrbie oi er 4l8fe ataan on der een gunstig uewtemte De ovnr lorbl over de Donau wa hier Wj zondrr nmeiii Moerawdge vlakten worden afgiewiailfild door broken bergiaiMl Daarmede nHieMen dr Duit rber rekening honden bij hun aanvat Re op de linie iumh hen bet eiland van Senwvtdna en Ham begon Dank zl dr VfHirtreltetijke vooriiereidihg en dm goedm gee rt van de troepen geliiLie hrt alle hinderpalen te over winnen en over het Temea niand if Ie hue i Baa S rvi biBMa b dringen Eea aanval iaaga en tak van de Morawa ife Jeaawit brsibt SeoModna in hnndaBderDuticfaerri Len aanval van Knwtoiaii i j V lerdr ren c l niie tagea Pumw en een a lere ao tel k van de Uia wa over den weg heen naar h Soord4 frt ien Lea htkndjge wca king van de r groap naar het Walen over Xlawa en Mortilla in v baud lurt een krftchtigen aanval oa de bet Morawa dal afaperrande v dedigingidinie Ijpe Brecam JMrtkowat brai l roaarewar ten val en ar mede wa de etgeotijke atrqd omhel Xorawa dsl geopend Twee groqiei nikkm hter voortvaart de colo ae van eneudna die den vijand w lelijk van de Morawa in het gahtt v i de piwrwegjijn naar Kroeaewat over dr Halj geworpen heelt oi griep van PuMrewac die na hM drukken van de kooglelinle Otala Makxi d SrrTl rs In de rirhtli v Irrtriwac terug dringt laad Ie oatwikkateB Turh gelukir een MMblAAnval tnnga de or en den K t i ZméijtiMiii daarvan Ue K nirrr etdan ail hun aUlliBgeH lieiaaüd avrr de tot de DoeU a Hr lii Vnmades weg letBg gadrwven bnantoor kwam h p de boogie van dr trnlruingniep van Belgrado glr over den Aialaberg naar hel i uldeii dimrgedrtioKrn wa Dexe ba l zKih Ml aoc l e meer dan dertig kil imeter vtwrult gewerkt Sa dr m umiinic tan Relgrailii brak tij on aft r rnketi de ene MTviarh vardeliginipHtttie na de andere Alu neg van geheet her aeitgen kan dat he een enkelr veating u lan itiddt dit tn bel bijaandrr van bri gebied luaarhea 6avr eo lionna it n uidre van ll lgradu ledere plooi Aii brt terrein inlerr greppel ia hirr bit verdediging iogerieht in brt geWod van de Dooaa operorrd dr ooatelijke gmep Da Eruo l ril heiwerk voor de boMomiBg hrn vleugel nam Wine De atrija krii4blm dir langu den weg naar Kipaiil pmnnhrerdTD vleien dm 1 i riHMMp verMit t r ïkHfiidr wRl fra4 i 11 bnpiuMtigeu dr vrr di niig Toek iM kH o i rfiri k II o0a j Hebe r luQ iitii vau K evf a getukt den vijand Lra iiUK u ni l diijvan Haul in baud blaröade gul hel IIriiMi dat iM rMda tunrWjObrei itat w I l al ia borvlé vnod tttmt plaatji aan dr beide di tu H iiwarljr dringendr kr akr liigen aB lir Umnu irt Pirdpar en B lj wici il 4 iiK xmiHCid van Welikaliara n aii W irjiban rrd In den iilA vrrovrrd tik tfp Ka am bdl voor ftAaiRMte nuddeiponl van fiaii Sarvt s4k pnii mw i ha ndai ward da band jMni A l Hnt werden krachten ga it rntrrrrd voffr deu aanval op brnufWa r e aiLnval wa z er laoeé tijk lit iiaar hrt O itMen ombuigende niniidannirn vA9t nUuémn Taaaan wa en l okï ewira ile Koperina beek rti ilr vAratrrkte heuvelti ten Zokl OMrtrïi vati Obrnnowar vtwrhallrn lm HrniMr ibanktnilp XrlUngen t fi brr id ltin den aanvcltrm van de III urlijkhHd zi in be inoeraaMfr d V ©xt©3a tiëxx HtrvikkougrtM zal wordau gomden itr IwliauiMini van Intematioiiat t roblenien all nu de mogelijkheid vau een wereldiongree Uit dan aweten de neutrale staten bun verlaageus bijtijds aau afzonderlijke oorlog t itreisk talen kenbaar maken p a n je V reikan oomitaiehtao t lilt Madrid wordt ild IMllb gesneld Üe lioperelal en ajukire bladen pu btlreeren bet volgend telegram uil Itonie leiiator i bampureal sohouit broer van den oud tiatiseller Vllï Hull verklaarde In iniiemeu kring dal jHitije aan deu president tier V ar eenigde talati een vredtMuntwerp aai V Mtrtejnieu itat DuitMihIaiid bereid Zou zijn in overweging l KËi NI8GEVING IVRiniTIKGEN ftlke pvaar Schade of Ijt er knnnen veroor lak en Ii iij vergunning hebben f hmd aan Jok Mmwaar bakkpr Ie Gouda ra l W rechtverkrIlfEenden tot bet uit kcMm iijner hnkkeHj door hel hou fï T n en heete liiehtoven ter i r ni Bf van don beHlaandeo oven in het pereeel i eleg i aan de draaf v BliHiatraat Nu 2 kadaatraal bekenii He I No 877 Oenda d Si Oeiobor 191 BurKemeeeter en Wethotiders voornoemd R L MAHrtN De Secretaris 1 f HEU DE Koninklijke Marine na aiaiTaui istnnaM mfioiTiMuiiiui Kenmageving dat gelegenheid beataat tot bet aangaan eaaar vr wilhg Ma Zeemacht ali mg verbittl nla Hr m kort didMstvariiaml Matpoos torpedomakep MatiHios kok Stoker 2 klasse mmimam tMftijd 17juu mazimam UMtftrjii ifijaar minimam teefttjd 20 jaar I maximum InefE 29 jaar minimum leeftyd lÖjaai maxiinam loeft 25 jaar indien reeds xeer voldoende kunnende stoken maximum lénftijd29jbar miDimum leeftijd 16 jaar maxtmum teefi 17 jaarNa lere mlirhtinfd in wonlen op aanvraafi hot zonden van een bnef kaart ih vold eiide tftat ver lr kt do it den CommitHi van aanneming der Marine te WU r MSOOUT fOl N HMD R 50 Leerling Stoker KOKOr HAAR De Oorlog Aan bet Wettci k Front Het Fransche middag comma tran Ib Oct Inidt inint ling wordt voet voor voet ip gne in het centmm van het nitgebreide verdediginj werk voortgeset Hst gaat op en Ut Msidnekkige tegenstand der Fran I i P troepen en hun onmiddellijk of braken de kracht der DniUche t kgnaanvaUen Koordooetelyk van f fiaiKei utelde een ploUebnge aanval 4e Fcanscben in bet bosit van een DtutMka loopgraaf m de nabyheid van I de pas vaiovetdel tellmgon gelegen Het Dnitioka oemmnniqné van 26 Oct segt Ten noordoosten van Sonchez wer4en vijandelgke aanvallen afgeslagen il de gevechten van 24 dezer zgn l t den uiUpniigenden hoek ten noor Ma van Le k snil in Champagne Ncneer 250 U van onze stelling Ifddlk tn banden van den vijand flamm Oisteran werden de Frao idua er weer uitgedreven Vi offieana en meer dan 160 man werden glTsftgen genomen Soordoostelfjk van Le Uesnil houdt Il vjsnd nog eer kleine Dnltsclie hopgraaf bezet Op de boog o van CsQibres leidden onze mynontploffin fe Ran i i wi M h sn nabttWt kt te SCrWMMaak WAT OOK DUURDER is geworden de prïjs van MmZENll DUREYA is niet vephoogdl DTiwlia ov h t Hmt i tofatlaa M lionult h Sink n tNT un MNm m om wn ou nmum a m ut I M tniMnai lu ukk niuwaï HHKHM lOOr lUMU KI lUIH nOH F Nlüi H au C IA aa 1 UI fw ttiaa p M B aiaaaaaa ANTON COOPS WOdatraat 29 Ooiida A VAN ZESSEN Schotmhoven 90 POTTËLBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlek Bronwater V prUt mH VatiriKi Uurt ea U OMBHAXDERD ais tn mnulfmUfill 70 Asent voor HolUndi OATAIiOtldl te TUbnrg Oetk Vertagnnwoordigar voor QOTTDA en Omstreken K M BBLOSJMir Agnnt Amitel Broirwen Keiaeratraat Tel 83 No 148 Oonda Men drong ip men drukte mtj de hand Zonder twijfel Ik wa de held V aii den avimd I okter Kamp de secretaris van Ir vereeniglng zat naast mij en t breef in kr rie w lorden de jMirte vnn mijn rwie p Hlj liet zlrt door Ie drukte der anderen niet storen ï eimiaal e 4iter scheen het me toe lat een sarcastiwh lat tje zijn gelaal pi xilde Dat lu ben verontrustte ndj Toen de storm eenlgszkis bedaarti wa kwam Ik ilicbler naast hem zit 1 en vroeg oi r zijn srfaouilRr heen t n II mijnheer Kamp u zegt In t geheel niet Mij keek over zn bril naar niMn i l ciid gezicht en zeUe vrieuMiJk eitnld vrieiwl Wal Ik je te eggen heb ui je loeb als een k iudstortbad p bet l J rellen tenndnsteals jc eetüge waarde hecht aan mijnmendng Ik rwre zijn Mrdeel had wer kelijk deti gmolaten invloed op mij MniBa Molorrijfitlii r ir mi m ua ItSO Onbctvrtitbaar het kette en goedkoopste motorr wlel Wesrwell HIJwjIeleu 2yisiil siirlijknlii itpfijt A O E N T AÜR IIE GItOOT lUeiweg 79 GOlJp PrytoottranUn gratis IMPORTEURS OEBR 8IEB0L Amsterdam Gunsteling Roburine Kindermeel lié Kiiid mie l Moleiiaar s Kindermeel M lk1ltis olwii Abogneert U op dit Blai E TPA HOOFDSTUK 1 I r pvn HAmenloop van ometaa edeii gebeurde bet dat den 1 eu Isiit tyen onze gevreesde chH ui il n intrede deed ook de dag J wasron iJ in de vereeniglng j tiriiilas ipijn reeds lang be t V mrdracbt zou houden ovar M Inekamst in verband met de mmudi meiwehbead En als N van een wild avontuur waar en hall jaar later werd heen weer geelingerd vertoonde het rslon w Ikje ioh aan min ho De waarschuwing bleef ech verueitsch bad ik ook kunnen vermoe Ik rijksambtenaar die reeA 2 I lang verloofd was en P leaal had dan zoo epo S lic haven van he hu JPtane Ie loopen door een T vroaw in een wilde zee sn J e awetlijiheden gelokt zmi 28 en 29 Oct Soc de Réunie 2 i en 7 10 u Verkoop v Has werken enz van Arbeid Acisll t m dl Oct tal ReotourantHMnionie Oroot KegelconCour l Vov Nieuwe Schouwburg 6 Wiener Operette tJeielocbap BeWj uni die LIebe 8 Nov OeboBW Boow en Wontaf loedchl Verg OnderelandeM missie Armenaoxg 9 Nov Nieawe Srhonwhirg TA Opvo Ting Opera rarmen BelMid Türsotkm wIJ geref ld ÜW BiedMlMlIiic Ie awcen entraafen VIS velgadn a eaicertn TWiaakril den tnt om daae daa la na bi 16 P WEI JER ApothekerOonwe 135 Telefoon 37 Vraagt WOUTERLOOD s FirmaC SMITS Schosnhaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgencht 1879 HET ADRES VO ft IEUiËREEl i V blik Wik Wik Vi Wik Kaltigchakt KidftgdMkt gatruffMTd QaUuitliic tic yean MuUiM de VtitaiUc Tito de Veui en Torttie Tète de Veau Hollandali 3 00 1 86 WOUTERLOOD Leiden r Beetnaeh Dnikkerg A BRINKMAN ZOON Ue veMt ekt ia ServiSi VftA d HvrviKcbc gr Mi t L ouholl dn V oummit JMlang d d l üctulwr l tfpin rtH ii tn S rvte K uit voor MnwdiK IJel IroiU vma dt uil k Kimnhni iMSr bel ZuJdeu opr k ken Af hi u4iee t ft b w fift ïlp h vw Ki4i kniiUii jwrwkana Nxtril uu de aJUiv BkM jk ieiM Ufmaiuiier perwrnide vfflagnl In de Msrwa gtmi iMinait k iffil lal min tui bwid vu ini iM Id klgioNMi nHmaiiil beindeadr lint Hat verdr a van y VrvHr nil de Utewt titgno vwi dr ftave m d I rin uil De vltand had daar ie f jMstta i tri dkra utra erz uoald ummUi de aai valten bij d HTHic po 0 if i n aaiuEleniiJkp V n wkt teyenovpr zlrll XM m Aw 1Kb laai aaïT il n virala i dijk rrnaliarn Mwaiiie vatfl kiamptefi l rM laiiKzaniertiaBd iflukle bn lerr n Ir wlnneit an d jr iirrbjuilde liniliproiliiKni d horvidra leRen f a l M 11 riiK te driènni Er iirdi nwK Tt HAASTReCHT rtoeart m t 1 Jannan 1916 da Iwtrekking van üioiteate Opzichter Jaanrcdd tlOO SollicitaliSn in t lendan vMr H NoTMnber 10 mui m mm Aan Manghebbendon wordt bekend g oiuaaht A i do neritvolgondu lALLOTAOE voor liet lidmaatiohap van UivongomuidM Sociëteit aal plaali hebben op 27 NOVEMBER J iidal do ballotagnliiitlSftoveinbcrekOESLOTEN wortk 17 Il t Beatanr H KNIITTEU VooniilU r J VAK KRANENHÜRO fWrotariK CAIMEI OPVOEIING Dinaëag Mo ItlB Jieiwe Schoowbarg Gouda Nog iltwiiti Mn KLEIN aanUl pluttakaarten Leg of Stall n Bailooii Urn OiMl lto varkr gbaar io y l bHlaNMa DE OVERIGE RANOEN ZyN OEHEEL UITVERKOCHT Nctn RiiuHumKi umniui NIKÜWE SCHOUWBURG 8t iHtt lt ONSOENOEQEN Oouda MAANDAG I MOVblBER tWS S nur Wiener OpereUe ezelscIfap Dintotia QEORU BRAUN De Nlenwste 8acc s 0perette MND m DIE LIEBE Opervtt m 8 alttan van Kobkht BoDamav en Fhiiimiuh Thk kii Mosiak van Owua Stmat U W nan 300 en in Bbrlyn 400 malaa opge a rd Solistan Mama OaAr Ocnwia BHAtm Klsc HaiNRIUB Kalhann Khaaok AiuaT Fbaiiki eni Qroot oiktit onder faiding van JOZEF KOLLENBKRO ToegangtpHIxen i Ixige en Sullm Ninl Man 11 25 If en tl Baloon Niel leden IL ledan tO TS Oalary 1050 Vwhoogd met h U antearareohtnn Pl tsbeapreking op Zondag 31 Ootobar n op ipa aag dsr voontellingtran 10 13 ii van 2 4 uur 40 Woensdag 27 October 1915 GOIMHE OURANT jïJ na TTrs © aa i èuc3 ©xte3 xtl©Tolstc3 voox 0 o a 3 st © aa Oaao txelceaa Verschijnt dagelijks ïylfel behalve Zou n Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT f 1 25 I M I 60 1 M rarkvartMl Hm franco per post t G luAtreerd Zontla sbia l Ham franco per poet Abonnementrii wortlpn dagelijks aangenomen aan ons Bureau lUaKT 31 bu unze Agenten lieh Borkhanilel en e Postkantoren PRUS DER ADTERTENTICN Van I gewone regeis met bewfiiiiUBiiner f 6 66 tlkc rrff 1 mew O i B dne achlerranvolgMtle BtaataingMi wonlen dete tegen twee berekend Dtcnttaanbiedingfn p r plaalsiM van 1 5 n ela f O 36 by voüniitbetaling elke regel meer rtt Keelamu 9 U ier regel Groiitr letters en rantien naar pttatawimte Telafoon Intore 82 fri fMn InMrc 82 üitgraren A BRIHXKAI ES ZOOI hoogten linie Soha Qora I anoi bereiki Het offensief der legers van Roevess en Qallwitz maakt goida vordenagaa Tea atudea van Palanka zijn de noordelgke helbngen van het Uaoadal in ons beait Tenlar Oostwaarts warden Markovac Laok en Kuoevo door ons genomen In die laatate Mq 960 Servikrs krijgsgevangen gemaakt Van het leger Bojadjaf zgn gesn nienwe berichten ingekomen KriJctverriclitingea ter Zee 11 n 11 Pnest en Venetië I II Weencu wordt d l 1 Oct KwieUl K UIddags wierp een Ita Il lansch Onze marilbo vllegsi ers hetibeii f Kf iiroii later aan Vsneüö een lejiPivhor 4 KOtirarht waar zij van liHlf otf in ileii nacht tol Mn uur in IfTi oi blend In snelle opvolging het irsmaal de elertriaehe centrale faal 4tHlion eenMee ventingwerken a an Il r loilitaire bouwwerken o er loeI K I ox t goed gevolg met bom ini II beet lokten welke deels van gemiddeld deels van bet zwaarste ka lilicr waren 7e veronrzaakleii lal rijkf braiMkw Den Igenden ochlsml om H uur Kfpoit iH i sinal teel zee vliegtuigen VeixHW ipnieuw aap DMr laaide nog f i liriinil wetke door bet nachtelijk h lobar lenient was geetickt Roodvonk en diphtentui in Berign De Voss Ztg deelt mede dat de roodvonk on diphtentus epidemie te Berign lie gemiddeld 3o0 gevallen per week tengevolge beeft nog voortduurt Roodvonk en diphtentoa m Londen Te Landen woedt in d laatatsn tgd een vrg hevige epidemie van roodvon k en diphteritni In de laatste 4 dagen zgn ondericheidenlgk 119 ll l l 9en 98 patiSnten in de negen hoapitalen op genomen waardoor net geheele aantal tot 5035 IS gestegen Daarvan zgn JOtil gevallen roodvonk en 1611 dipthentui 44 aM kattennan in Frankrgk Volgens den correapondent van de Neue Ziiroh Ztg te Oonéve worden tegenwoordig in Frankrgk nieuwe 440 m m kanonnen vervaardigd Niet alleen wat hst kaliber betreft agn deze kaaoaaea een nienvifbeid maar ook ten iniAle vaa het praieetiel waarbg een der nieovite aitvinmBgen ia toegepast K iidiig tteorge in Irankrijk Volgens een bericht uit Lellavrs ineldt de IngtlMfe Slhle dat de KoniDK van linselaod eerglatereii la 1 c Havre aaiigek roeii la waar hij r 4ieidsne Lugsieche kampen bezkhMgile s Avonds vertrok hlj weder gen tot goede nitkomiten Ue mijiiontploffigen der Franschen m het Bou le PrAtre bleven zondar resultaat Aan bet Ootteiyk Front Het Oostanr Hong oommu niqae vsn 26 Oct luidt Ue Neue ZUriuhei Nachr scbrijll ttal wUserSibe en buileu audsLlie ge iwnleo eü mrporatiew reedx v mr Hiulleu bobben getoniiuloenl voor een Ie vtiwacbleu wereldcoHgrsM Dit i vorgeel s fae moeite want gelgk vuu liutiritievu zgilv vernomen wordt ligt eeu dergelijk ivngrw ulel lu de beiMling vau de leotrale mugendÉlsdeu Men bedoelt daar eerder liutteu bet eeiyuaal zoover gekoueu is bet heisiolleu van deii wareldvrede te baV rikreii door alzomlerll e vrmleM ilulll geu eu wel van niaibt Uit inai ht list Is wei mugelljk ilat ileaa ip bul zolltkt Ujdiitip gebmreu maar piaauelijk en voor den loop vau de imlerbaiKlellllgeu sulleu zlL S faei len zijn k ett vredcMMiugrsirTu den rfti van hot W eeuer tongrea kan iilsl lu aaiMilerkiigl kouieu le t iSMtaild IS te zeer versifallleiid van keu van IHI Ueu kan wel liegrtjpen dat bijv d lewrale moeeodbedsn da i iim ni ging van de Vereen Staten in ds alzonderlijke kwesties niet wenschsu na alkw wul Vt ilsott s regeeriiig in zake neiilraltlott heelt gepresteerd V t nier zou Luropa den entralen Mot HidiitN eii slei hts dank kuunsa weten iiuiieu zij Jajian het medeaegKUiKSMihttp In zuiver buropeew b aan Kelegeidu deu weigeren Het zou ver Ier oiidenklmar zijn ilat een wereld N ruleie ou ree over vredeevoorwaar kil bij loeerilorheld van stemmen ging boHlirtsim Het zou dsu te vreezsn ijli lat het congres lan weer een ritlen w rd v or verdere lorlogen enter kan men gerustaannemen dat UosleiirIJk ilongarl eeu vrede mat luilii nis eeu interne K Hef eidielil zal liew b tuwtn en elke iniiien rlng van raiue b Kngetsl bc zl ie zal afwijzenal ral hiH ook berf d zijn de steoitf VI riMwen van zijn bowlKenoot envan len Heitlgeii Stoel VolkomenhHMtltle slaiiitpunt z iii DutlMi ilsndlonoiiien len opzlchle van HelgiemiialH de Vierboini ten opzichie van V rodwoiuterhntidelitigen nHH Kus land Hel blijll de vraag of na ilen ij eiill keii vrede laler welllibl een Fmiiarbe Kolunlsls troepen De XXième SIèils brengt eeu grool uniuel in heriunerlng dat de i nur mhe K ilouiëu aan Irank rijk hebben venebaft in den vorm van veracbJI leudu iaiamWclke troepen sooals 1 ur eu Marokkanen Simegaleezeii enz die voortreffelijke diensten op het slag veld betibeu bewezen Maar Irank rijk wil nog ineir iien Het wil ook tnepili Auaoileten in Maigacheo op lie been breugeu en naar het front ziHideu Ue Iransche minister van k donlte Uoumergue heeft varklaard ilal liiiUeli de proef voldeeil nog wteike trospenaldeetingen zoedan wor den belraküin uW lBdo laa AaaaiB 11 Madagasuir liet blad voegt erbij lat itnigle uil de I ongo niet hetaellds Voordeel kan trekken om vsrecbll lende redenen waarvan de voor naamste li dal de ltel lMbe kolonie l laii rljke ezpedllles beeft moeten eiuleii logon Kameroen en Dulturb I lost Afrika De troepen der tteallleerdeu In triekenlami De K iiwitanilnopolllaaiuH bi rorreaji oifbNif van de i raitkf Ztg s lat In Halitiikl zijn kit nu toe liHItM wan rngelmbt tn l ranMibe Iroepen gtvtaml niet lilt kanonnen Van dese iniejien zijn I ZIÜ man Liigeiseken hl lU rliliting van Servië aljn l i nu l e ÜMIIJtl man vertrikken waar vso 14 tail per spoor terwijl de overige Htltltl man te voet man heertien Het gebrek aan wagons Is zoo groot lat Indien ile l ulenle Inderdaad nlM IIK man naar Servl wil Zen dm daartoe vier weken nuodig zou le zijn la verband met iten slscli leii toestaiul van deu landweg naar Hervlg zijn er talrijke mauHdiappen De en Z W van Caartoryak veoh tende Oostenr ksch Hongaarsche troepen weerden verscheidenen aanvallen van llusstscba scherpsehutters divisieii af waarbij wg 2 officieren en 500 man gevangen namen bonevens een taaohiregeweer bemaebtigdan Dnitsohe regimenten wierpen den vijand san beide zgden van den in Noordwest li ke nchting naar Czartorysk leidenden straatweg terug In t geheel lieten de Rassen in deze strsek pstoran 4 officieren 1460 man en 10 machinegeweien m handen der bondgenoolen Ovengeni ii de toestand aan het Noord oostelqk tront van Oostenrijk Qit tierekend onveranderd Het D a 1 1 1 o h e oommnniqne van 26 Oet meldt Ijegergroep Hindenbnrg Da sector van llloukit ten noorden van die plaats 18 weer overschreden De hoeve van Kajimirsckki dis eergiiteren reeds tgdelyk genomen was ii vait tn ons bezit IjMergroep van I Aopold van Beieren Ds Rnsusche aanvallen ten ooiten van Baranowitschi en in de streek van onze kanaaUtiilling ten zuiden der Wygo nowikoje meren werden afgeslagen Ijogergroep van Llnsingen Ten oosten van Kukli weatelgk van Tiar torysk werden in den nacht van 25 dezer de vnandelgko stellingen bo itormd De algemeene tegenaanval der Russen bleef zonder siiooes Oisteien werden verdere vorderingen gemaakt De vijand liet 4 of fineren en 1450 man en 10 machinegeweren in onze handen Aan het Itallunitdie Front Het Italiaaniche communiqué van ÏO Oct luidt De dag van gisteren verliep niet tegenstaande do lag werd voortgezet in verhouding tot de voorafgegane aan het front van den Doborto hoog vlakte kalmer Vn het Senrlsche front Het Daitsohe oommuniqué van 20 Ten oosten van Visegrad werd de FEVtLLETO Mtiengeu blik vorstbentle oogeu en eiH kwaadaardig glimlachje om de KM mlboeken zoo zag bij ona aaa Mijn buurman toollo ailj veelbelee keiieml aan Die lal zialeii wij wel klein knjgen fluisterde hij mij toe De nieuw aangek nie e liet Zfch loor ieii ouéHeii ooiiimies aan de leden vau hel college voorstetlmi die liij MietbUi met eeu afgemeten bul ifiiig Bil een hawWrukbojftoeUe Soeo WIJ as ins woren aan m beurt kwa iMNt HM hij stil wreef zich nar veus de handen en selde r ni met de jongere heeren ken ikui le maken vlod Ik het hlarntet ik gssrhlkla plaat ik zal ar dus voor vandaan van afzise tv Ij beten ons op de Uppen en Kitsten been De lu t lot spotten wa ona ge boel vergaan Wij vosklen one gedrukt alsof een groot onltell naderde 1 rilInn jUzeii Iciiiije docenten kwamen voorbij w lar mder ili kier Kaaip en een an I re V riend uit de rtub rater nl uu Zij grielten bIJ en Kamp iiaiile iiijii bleek gszuhl nog even Hii bU I hij klj iSJ de verklaring ihi vuer d ie otgeaaafdige t V Ik lieel me op de lippen ik r haiirade me voor ham De voorik aibt dis ik dien avond miwt houden lan Ij rwaar op de maan Want er stond veel lu wal ik met een gepatenteerde rljksambte narclimorasl nlo UI publiek kon maken fcn wat a u de trfsowe tyran wel zeggen als hlj haonls r ieo op dat oogeebllk het rijtuig kwun aai rate d voer mij een ril llng door de l leil De wagen maakte een elegant bocht on hield voor de sleenen trap lll Twee corooilezeB sprongen IJverig naar voren om hel portier le openen Ilat wa hlj dus die elegante heer met tijn kostbare pel on den glim mendnn rijden hoed die op voorna me wijze uH b rijtuig alapie Hij wa h die geroepen wa de moraal in ons braaf oud stadje te bawfiiaven Een ware tyran Hlj nam beleefd de hoed af koel en heellst Een hle hooge e g gelaaf net Voor bet postkantoor ston len w4 lp een riJ de rijksaniblenarpii van len oudme tol den longnte klapper landend en stijl van koude Krwijl lie Noordenwind ons unie jawpaiulMi m de beenen deed spperen e De klok op het poelkantoor sloeg hwaalf uur Sedert een hall uur werd hol nj tuig verwachl dal ms le niaiwe heer en gebieder van omio afgelegen stad zou brengen en nog ateede wee nletH erop dat hlj er poedig zou njn Verwdilllende heeren begonnen zachtj te Nloeken anderen klaagden luid over hun rhenmstlek weer an deren beruetteh In hun noodlot en doden nJMd dan bibberen lerwijl ze voor de giBdgMchoren kin hcBoberming z w len in hunne boorden IIOOFDSTLK II Mijn gsilniklheid verdween oerel toen ik avonds door ntin rsde werd meegwleisl Nog zte ik koe ik op het podiumstond Ik soelde adj trnleeb ea kadla varvoering het aritnuscrlpt tot eendolk opgerold nog hoor Ik ailjn V ermeWe concluele de taal doorslingerde wat een zoodanig ovatie engevoli kad dat ik mij niet meerverstaanbaar kon maken j Ook hij on longeren die op den liiAervIeugel hadden post gevat was de hiirooT intn Bi en verdwenen Hier en daar brandite nog tegen aUe regelen der wellevendheid een sigaret ctoch ook die verdwenen langzamer hand Wordt vervolgd Naaal mij stond collega Robertson de bamlen difp in de zakken HIj zweeg reeds Hen minolen Zelle bij hem die altijil slagvaardig was dienen de grappen bevroren l zijn Een beklemde znchl ontanapte zijn borat X L Hoe zon bij er nitztm degeetren ge ch Een droge mopperaar bepaald Bet kalen scIhkM en groote gt WSSSSBaSWWBSS