Goudsche Courant, donderdag 28 oktober 1915

MaiiiB Keurige bewerking 5ToonvEftv i jj CfiEni5cnt TiLBURÖ fimnüAn55ErfsBIEREn5 nOfltV KlintltR5v nH riDEMIlin illl Dwot te aOUDA Neemt proef Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eenec vrgwillige verbintenis by Hr Ms Zeemacht als Liohtmatroos met kori dienstwflrband De Oorlog A n het Westelijk Front Met I r a II ö e h e communiqué van Öet luidt El valt niele anders ie veraieidün dan dat in den loop m dm natht ontrooetiugeu dae van Big belang waren hebben plaats gètd tuawchen verkenojDgw patrouil tM welke gerechten overal m hot mxóed ilei L ranBcheu erliepen Aan het Oostel k Front Het Ü u 11 8 c h e cominunniue vanÜ Oct luidt L ergroep Hiudenburg Ten Noord Oosten van hotdiirp Karbaoowka zijn de nieuwe v or ileriDgen aadanks de KuBsasche aunvallen gehandhaafd Het korkhof vanSHBzah lö weder in ona bezit 1 weeolfiileren en 2iQ man werden gevanPB genomen Ons artillerievuur het n V ijandelijken aanval rondom Kartawuiwka met tot ontwikkeling ko meii l ogergroep Leopold van Heieren Uij bjelBjvis aan de Njemon ton Voord Ooiwen van Nowo Grodek nnalukte een krachtige Kuasiartie aan vsl Legergroep van Liiwungen Ten Westen van Taartoryak werd Radka genomeo Het O o t e n r IJ k 8 c h e commu oHjOé van JH Oct luidt Dt bij lorjök slrijdende verbonden troeiwtormden gistei en het dorp SengeiiH valt un het Noord Oo9fwolB nieuws te verraeldeu Au het Servische Front Het Oostenrijksche ooiimïhi mqué van 2H 0 t luidt Ten Oos n an Viaegrad drongen de ver bowlen legers voorwaaitx en wier Vin den vl od aan beide zijden van Karanta Balvwi ov ei de gi onzen Iwct logemaan vaUeii d r Monlene Riijiw h brigade in de flnnk wer fleii afge age De rechtervleoigel van het leger van gwieraal Koveez die uit Oo len ripwch Hongaareche strijdkrachten ih wmeiigesteld overschreed de bov on Kolubara over een brewl front De Duiteohers bestegen de geberglereekh ten Noflid n van Ruéruk oostelijk daarvan Inngen op gelijke hoogte de vMtwirijk Hongaarsche colonne aan w zij len an den straatweg T o t la KrazujevK voort Het le er van ïeneraal Vnn Gallwitz verdree den öd na hevige gevechten van d BO gten ten Zuiden en en ZuuLOos Btt van vilajiiaf mmimum leeftijdlTjaar m au mum leof tl d 25 j aar Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsclie Courant aleeOê êueet § ÊF Ueie adTertFnlIfin kostea sImIIi bij ToorDltkelaling 1 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitslnitend aan het Boreas liiee Ie U ap ip V bew ndi iiii liet ik iiiijii luik gaan Inugri li kriHtalluil bik n ii lit iiiij a lil It n f 1 ik i dtMJ n i tn km De daints wan n bleek an rtoeile b UiM II n f buddt n gi bi ini iimig htt ho fil A 11 K kvs UM lil aiKbluiaar aan lul t tld I I zulk een lu Is liij iijk i ii ti ik een I I l h A Dal iiiix t il laiilw lordiie hij Zijn vailii IS Wailhrt gijgaun ei l Ion andci diV do bronKpiB ïi aitflatt use bijhield 1 Lu zijn louw f Dh is al eeiwler Zij is de ibuliUr van e en myn igdiaar die iiuat jneu ztyt in po lilwike ikaamgeiiiaajidntl n gewikkild IS 1 loiKeling sibrok het gt etwhap iw I Ie V eiihetelbeid van het ge prek en ging uiteen B iuHi II begrtKJtto mij mijn nlliga Hoberlmm die uit een Tiwiere aal U voorsihijn kwam Al langbi r Ben jmst binnengekomen aniwoirihle ik do h hot geiirang Irtdewiaad stoml pon menigte mhi pKhen Voor oiur Wei baan ie een weg door middelvan ie vuisten fluisterde hij iederoogenblik ih verloren want je brengtje tijd donr luide i hftar gezien teholdien Wordt vervolgx l De Gunsteling 8 fth gehoord zeide hij de hand JWortaihappelijk op mijn schouder 8W0il t gij u veel met beelileude sast bezig houdt 7 Ooh t Is de moeite me waard fjhoer stamelde Ik Ik tichilder en eer een beetje en schrijf B inia o artikel voor het Weekblad der 5 Qle werrfd Omler uw naam vroeg hij en Wlerde mij daarbij sfn top tot k kan het met onAkennen antjoorrtde ik nog n eer verward ikaet J 2H Pn 29 Oct Soc de Réunie 2 5 cii 7 10 u Verkoop v Hand werkeai enz van Arbeid Artelt 2 SO 31 Oct Café Raataurani Har nionie Groot Keg concoiiTB l Nov Nieuwe Schouwburg 8 u Wiener OperetteGezelschap Huiw um die Liebe fi Nov Gebouw Bouw en Womng oeffiieht Verg Onderstandsconi miasie ArmeMorg 9 Nov Nieuwe SobouW burg V t uur Opvoering Opera Carmöni Beleefd verzoekea wtj gereg d tlj l meéedeelliig te iDOgw oatvaogea T gaderingCT coneertea vernuüteliik tea eoz on de dan tn ddm RO te vermeldien W arom zou u dat ook zei hij njeiM Gij hebt talen jongeman IK hoop iat je er een goed ge S r ï De kunst vindt K haar loon m yiehzell met Har B jj j rmjnheer antwoordde ik JPwn rachte hij echel en gaf nnj sJSh e gaan i Mert dien dag noemde hij roy longe knnalenaar en er klonk Electnsche Drakkï A BRINKMAN ZOON Goad Adveriendën Biosooop Salon Gouda Vooruit Succes Programina De Slet Realiitisch drama in 6 acten Qespeeld door Frankrijk beste arti ten o a MIstincuett Krauss Capellsnl enz Ovcrri orm succes il krijgt een liDlje Humor Oorlogsjournaal KiariarM xmriér galaMa B te B in PRIJZEN BO 55 35 26 18 ot CMCm HlUi MI m MU IKTHIUI NIEUWE SCHOUWBURG Sodetdt ONSOENOEOEN Ooudo MAANDAO 1 NOVEMBER 1915 8 uur Wiener Operette Qezelschap Directie GEORO BEAUN De Nieuwste Sneces Operette niND UM DIE IIEBL Operette in 3 akten van Robxst BoDAnKT en Fbikdbioh Thileh Mnciek van Oboab Stbavbb In Weenen 300 en in Berlijn 400 malen opgevoerd Solisten Maboa Qbaï Orobob Bbadn Else Hkinbioh Kaluank Knaaok Albebt Fbakkl ens 0root orkest onder leiding vanJOZEF KOLLENBERG Toegangspitlzen fi Loge en Stallea Kiet Udeu US Leden f 1 Baloon Niet leden tl fleden 10 7S GalerQ f 050 Verhoogd met B o autenrsreohlen Plaatabesprekmg op Zondag 31 October en op den dag der voorstelling van 10 12 en van 2 4 nar 40 Wyberttobletten tk Thymtabletten MeatliolEacalyptas bonltons g b i 18 P WEIJER Apotheker Oonwe 135 Telefoon 37 jnj Ëntréi BOMT II Een ReiKiger biedt zgn collectmSONTEN te Koop aan zooals VonKllen van 85 voor f 30 da$inodei met Mof V f nC V f 45 ook PeUt gris Rood vos Blauw vos Bmin voi Moldasien en Mof Zilver Voutellen en een partg enkele AlaikaKragen nienw model voor elk aannemdijk bod Alles moet weg Te iien Donderdag Vrqdag en Zaterdag van 12 6 en 7 9 onr m de Monsterkamer van het Hotel DeRomegn Kattensingel 96 alhier ig minimum lcef tijd 20 jaar fmaximum leeft 29 jaar Matpoos torpedomalcer i MatiHios kok Stoker 2 klasse minimum leeftijd 19 j ai maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer vol doende kunnende stoken Ledriiitg Stokei maximum leef tijd 29 jaar minimum loef tijd 16 jaar maximum leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op p anvraag het zenden van een briefkaart 18 voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te WILLEMSOORD DEN HELDER 60 WAT OOK DUURDER is geworden dp prijs van MimZENA DUREYA tl f Is niet verhoogd I Jiti pril van Mnizenn Vkryea U OWVMBANDMKValD in vredmmat 70 OTTELBEKG Het beste Tafëlwater Zuiver en natuurlijk Bronwater rroeftetekje graUt verkrygbMir Qen Agent voor Hollandi CATALONIÊ te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken Jf X BBLOlfJB Jr Agent Amstel Brouwery Keizemtraat Tel 83 No 148 Oonda J 1IonioliieFaMeDllessaneii laaDlorMe OPGERICHT ItM Voedert aw Fe met de tuivere murwe J LIJNZAAbROEKEN merk STER en W L 28 n SOVaBODNEIIKOEKEII merk W L Uitmnntende daor hodg eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BereIHplotna Parüe 1900 Segen Gouden Medatlleg MoMjllÉD M F DigiHl n fimiie flA Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Rijwielen ijji iiil sjtriijk il liq il prys A G ENT ADp Dte GIlOüT Kleiweg 79 GOUDA Prgsoouranten gratis IMPORTEURS QEBE SIEBOL Amsterdam Abonneert h op dit Blad II II Vraagt WOlJTERLOOD s blik Vt bhk bhk f 1 66 f 0 90 f 0 50 l V 0 65 0 76 0 45 0 45 blik Kaifsgehakt f 2 55 1 80 1 26 1 85 1 85 1 85 Kalfsgehakt getmffeerd J 3 10 Oalantlne de Veau 2 20 v ji l 0 55 Galantine de Voiallle 2 30 Tête de Veau en Tortae 3 60 Tête de Veau Hollandals 3 60 WOUTERLOOD Leiden rr m m Witte Bioscoop VRIJDAO 29 OCTOBER en volgende dagen BoiliDjewioi Yarieereoii FrofniiiDa met 2 Hoofdnummers HET MASKER VAN BARMHARTIGHEID Kwellende herinneringen aan het Verleden Dit programma wordt aaogevald met zeer Interessante en kluchtige nummers taUileWiïïeBilW Zg geeft een paar uur aangename ontspanning 30 MeÉeliÉBrijeBiieeÉrii Cen SOLIED ADRES voor meubelen U by y HESSIIIG Reparatie a n alle meubelen ipoedig netjes en tlqk a SlTD A Ï8j deWed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DKI HAAG geeft de H0008TE W AAKDE voor Gedragfen Heeren ea Damesklesding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar bmten de stad aan hnis te ontbieden Brieven worden vergoed Let B V p op NAAM en AVBB8 lIq deWed E ALTSIl 269 Ged Gracht 269 DEJH HAAG f 54e Jaargang 0 12931 Vrijdag 29 October 1915 mmm mum Verschijnt dagelijks Ai behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVE RTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewijsnuramer f O 55 Elke regel meer O 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bij vooruilbelaling elke regel meer 6 ets Reclames f O i5 per regel Groote letters en randen naar nlaatsiuirate PRUS VAN HET ABONNEMENT f kwarUal f J 25 Idem franco per posfTW let Geïllustreerd Zondagsblad 1 Hem franco per post llionncmenten worden dagelijks aangenomen aan ons BureauliUtT 31 bU onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon latere 82 fdefoon latere 82 uitgevers A BBDTEIIAN EN ZOON B9 een k lupvaardijöchip was gehouden tul lp andei halve zeemijl genadeid tn wisselde seinen met de dmkboot Het waö het Zweedsehe schip Uien da De ommandaut van het patrouil lewthip antwoordde op de vraag van ten iiiweedschen duikbootcomroandant ot hij dan de vlag met had gezien dal het hem speet doth dat iioih hij n X h zijn manschappen oen vlag had den gezien anders zun de beechieliiiig natuurlijk zijn uitgebleven De mimdtiellijk aangeboden hulp wilde Il Zweoilsche duikl oot commandant mei aamieinen De plaats van het incident ie on gcvwr 1 zecTOijl van de ZwewK ho kiwt gelegen zooali door een b iiouwbare dubbele peiling door een twe le patiouilleschip d t ijlings kw am aanzetten is vastgesteld Vaq een s henden van de Zwoedseheter rilonale w iter en ztmals de bmteitlaiMlsi h piM s zeide is du geen s nakt Viet ipieehte deelneming ver iieHMUl men henleii dat de gewonde wUiiiiman van de Zweedsehed mkhoot ftjiii ijn wotwIpii is bezweken Boiiibaniemeiit dei Bulgaar he kn L it ÜoekarCHt wordt d d 8 Oct gemeld De Uuüsisehe vloot kwam he lenniorgen oin 1 uur bij ele Bul gaarschc kust aan en begon deze bij Vama It btniibaidieeren en ibaar het sehijnt ook bij Bui gas V olgens de laatste l en hien duurde de bOKchieling nog om U uur voort enrHhtte i bolangnjke schade aan Stbipbieuk l It Londen wui dt dd M Oct ge meld De Lngelsc he paUserkruiser Argv U liet i rtchipbieuk geleden op de UoslkuHi V an hollainl Men vieehvt dat de kruiser verloren ih taai bet stotmweer is l t bonianning is gered De ArgjII meet 108 0 Um In België De vorzoiging van de Belgische bevolking De Berlinei 1 jkal Anzeiger deelt imiU o i wolki wijze de Bcigisch btvilkuig van biu d voorzien wordt De ou erneur generaal van Belgic hec t den geheelen binnenlamlw hen koitnougsl mtsiuhend vooi he ge bniik van de Bejuisx he burgerbevtd king bestemd Daai de verzorging i el buileïilandlisih graan en ook n ot aiwleii ümiiitbeerlijkc levonsiniddelen len t e olge van do maatregelen der LiigelH he legeenng herhaaldelijk dreigile geslooni Ie w irdeii hoeft de gouverneur genei aal een veidiag gesloten mei de mmiöteis van de Ver liibfL aanval van den vijand tegen den Monte Sabotmo sifllukte volkomen V ers billende Italiaanöche ba tttljooB die in den sector ten Noor Uil un iLen Monte San Michele votiitdrongen moesten door ons ar lilicne en luachijiegeweervuur naar Uuii K rijgsverrichtingen ter Zee Ul duikbooten oorlog 1 ii ittitiju Jidl gemeiü Unitieui H ut Miit iiiig un tic weeusiht tmkOo n ii mcii ilüor eeni uusch pu r uiiittoiuip wuixll van woungeucuic ijn iiL ligenue vernouien Uou itii ua bui lusschen zeven eiL acüi 111 1 te lil iigenfc nam de eomman uu van een Uuitsch verkeunings Miiiuig een veruaebt schip waar leu iiii Kil lil lie Zweedöchts kust tue viiui Ueiiebt ig OU IJatudt iiij Aag Liai üei et o duikboot was men kun nu 1 up txhiei ztlts by de scbt i pile vmuneiniiiig geen vlag ontdekken Ue uuuiiaiuluuL wmt dal een dezei du gen e en Zwe edsche duikboot up lie e noogie mucrfl panaeereu üaaiom r t imtle bij voordat htj tut een aan al u V eiguig uU v oorzichtigbeid lot UI IWX M afstand om eeu vergna tiu Ie juikumen Ook up dezen kuilen alslatui was geen vlag op de duikboul ie ontdekken Vau een be geleidt vaartuig zooals ter her keniiiug V uu tlo Zweedöche duikboot was gemold was uieU tezieu slechts zag men jp vorHchiUende ufstaudeu t enige huudelsechepeu iJaui dooi moet de Duitëche com Miaiidunl lut de overtuiging komen e cn vijandelijke duikboot voor zich u bobben In die overtuiging werd hij versieikt loeu hij bunerkte dal het vaailuig uu en dan m de ta iiiolijk woelige zee verdween onge ti Doals oen ouderzeoér duikt anneei zij zich tul den aanval ge tM3d maakt Lerbulve atond het vast V oi den omtiKindant die bij zijn i hefrt bekend staal als eeri inan van een luslig vastbeiaden karakter diai bij uu ijandolijk schip tegenover it h had lal bij verplicht was te rnielen Hij bc lout hot vuui te penen en siu imde tegelijk met de gr lolHlmogelijke Hoelheid af op den liuikbuot om liLt schip door rammen t veriiieligen Oj 3 X M afstanil weid ploWohii ten kïeiiie vlag zit hl baai wolke tot dusverre dooi den l ieii van dfii oiwlerzeeér was ver hiigtii Nadat het vuren was gi t uwhgd werd ile vlag als de Zweed be oiilugsvlag herkend fiLmid delH was ook een schip dat uMrtt op irigevfcr vier zeeanijlen van It duikbout was verwijderd en voor liet Itiil arMlH eeiste legei er tvorde Zajetai en Knjaehcval tn Kt njilt met succes op de hoogten np den hnkeroev er v an den Timok I n Knjashevatz werden viei kanonnen en zes immitiewagenfl buitgemankt Op Engelsche legeraanvoerder in Ser lè I n 1 ondeti wordt gemeld len 11 uiii erklaarde m het Lagerhui dal luitenant generaal hir Jiryan Ma hun met de aanvoering der Hnlsfhe njdkrac4iten in Her ïè is belas en bi v el hwrft gekregen namen ie er ken met de I rftn8 he boiwigenooten Aan het Bulgaarsche Front PiTDl veroverd Lil N ia wunlt dd 2b Ui t ge meld De Lulgartu veioveidtu üt Üt e blILdll J tuwscjiou dt Bul guuiHiwe en do Gorilennjkf h Duit scht ledere is lot slanU gebratht Aan het Italiaansche Front iH i u u ö t t u I IJ v fi Il e I ommu UKjUL vaji ö Utt luuji liet vij aiiüoiijko arüiieriüvuui aan hel lt un Il tront was gisteren wedeiuin leven Jigt r Jilet liaiiaanscht dei do legei uemieuwUt den aanval op h€t pia itau van Dobeido het iicb noordelijk hierbij aamsluitende tweede le jtr Hpaode zich tevergeefs in legeu onze krachtige tel ingen Len uudei legei Jeeii e ii aanval op bel 5ul umett u iioiil t ii lil Zuid l iül 111 den seuiüi v an Kiv a zijn in IcidiiBgögovechten aan deu gang Up tiet plateau van Lafraun doet do vij ami van uit dt loopgiaven ten po ging um oiiize stellingen aan te vat ion V ooi de Col de Lima weid gis leieunaimddag len tttoimaanv allen der I lalianen den kop ingedrukt Lven eend imalukten kleine vijandeli e aan vallen t en de aSBifanetislelüng bij den lil de s4reek van 1 litist h sloegen ie vüixledigeis op de W ewtelijke btl liiig uil de Javurok een aauv al up Il Vüiefpernngen bloedig af len Znidi Uosten van Mrli Vrh deden we lerom sterke sti ijdkrachlen aanv allen op onze liiues die eveneens weiden ilgeslagtii Um temge gedeelten v an loojigraven is bet gevecht nog aan den gang Ook de tegen den avond ingezette vijandehikeu aanval m den sectïjr ten Noorden van Selu mislukte Het jorzer bruggehoofd stond we derom onder hevig vuur Een enkele ee jiigdt ïlaien panje en Nederiantl waaibij hij zi h veipUchi den gehe len Bcigiwt hen oogst van 1910 uun tie bev jlking len goede te laten ko ii en oiïdei Voorwaarde dut tie Lii gel t he regeering zuh v crbiiKlt de V ei zorging v an de Belgische berv ol king iml Uveiiaimekleden over zee tot len ougsl vuil IÜBj noch d lor maat legelen tei zee noch dooi andere inualiegekn ie verhinderen Na lang luiigt oiwleihauidelingcn is de Lu gelM be ie geering ui deze voorwaar den getreden De Lngeii hen slaan ochler slechts den inv oei m België ven een beIHTkl aantal leveiiKmnUlelen vooi menachelijk gebruik toe Zij vorhin dl ren othter nog Mteetls don invoer an alle andere lev enrtmiddeien v oornanielgk van ie behoeften voor debrouweiijen en van allt s iorten van eevtit I ofst hoon de gouvi riieui geneiaul eiklauid heelt al deze artikelen im luvoei iiu t te uMefi n piireeron Daarom is hel land wai w ccier betreft geheel op zi iit igen hulpmiilideUn aangewezi n Daar tie Amerikaan he eomniiSHie v lor de Voeding van Belgii in staal geweekt is aanzienlijke vooi raden taiwp in te Vieren heeft degimvor U ui generaal ip voorwiel van de len Il aio oogMcoinmiseie bepaald lal van 1 Ottobei af bot uitinalen an tar we mot lol ¥ pioceiit maar lot pi enil moet plaats viiwUmi Up de wij e wordt len kwart van de voor baiiiden zijmit tarwe ouwel inlaind st be als gelmporteeide tot zemelen verwerkt die als veevoedfr febniiki wolden Do Ainenkaans he ommis l lor It V eitn Ml plajils van mals ij l t III tot K laan heeft wu l i lte mmeel tt iniporteeren Op fU 7 wijzekrihft mNi eM nou rooti ren oor ia 1 imelen Door deze maatrtv tl boopt men dftt do vroes voor v ie 1 1 IK ui iigenroiwl 7 nl blijken M bending dei HuettHHiinibi neutraliteit I II U ekau Ht Wol k 1 I JH 11 1 liiell IwtM DuiWtbi lie lUiK n lp wig naai liiilganjt I tgen gin MHii II ven bel l o4 iiuh ns ht gromtgybu I Dt Iv eiiuH nw hl li lepi n inblU ii een bev ifi iiiUiiwlkni V uur p 1 vliogtuigiu dio up Mil b mgli an looi intïlerw logen Len doi liogluigüu Hi betii ie ziju gi i dIoii 1 h l t emiH iif bt 11 gecring li Iele gnifisib v I I iiig li bl lubtle on iiiiilalellijk II rit n Diiils In u gezaiil l lioekaiest nn kia blig i tHt le en dt Wtbtridiiig van lal r iid iiied FELILLETOJM Het was etMi legeiiaehtige Novom bu avond Len dichte nevel hing in dt f lad V an verre straalden niij rtedh de belverliihte vensters legen Uijtoigen kwamen en gingen Ik ikj aan do jverzijik daar ik het ntjo di oordeelde imj met miju beechoi len kloechng wat achter af te hou N EI I leii ik stMatond om als ppnaeuw etn njtuig iWöf aankomen stllleties in het huis te kuhnen sluipen outdiekte ik een donkere eötalte naast mij die V Mindureiid naar de verlichte ven sterH staarde Ik hoorde eenig gemom h1 dal half een klacht half een vloek rteheen Ie iju Ik trad naderbij en herkende llamp De lichtstralen der feestzaal wierpen een onzeker licht op 7ija gelaat dat mij ten zeerste verniwlerd loescheen Hij was bleeker en magerder geworden en een ver drHtige trek lag om zgn mond Kamp bad mij niet opgemerkt want bij inopiierde nog steeds in zichzelf tn plotwling hie hij de handen op nanr hel verlichte venster alsof hij lots van zuh afweerde Toen hiöld ik hel met langer fit W at In a hem snaam voer j daar uit Kamp vroeg ik op hem toekomend Hij schrok hevig en kon geen woord uitbrengen de hand die hij hmj reikte was Ijskoud en sidderde Hij drong ichzelf fe laehen en met moeite ver telde hij me dat hij toevallig was e n mflwaohng van tronie en gtring hutling in ÏIUOIDSTTJK IV Do gouverneur was zomler familu te X ajiiigekoinen en had in hot beste hutel kamers betrokken liij btmuttt fle oinennaaiiden om lu h een w o mug te lateii inrichten Hij was getiouwd hoewel hij vofir lnopl alleen bloef loven Men ver tolde dfti zijne jonge erhtgenoole een ongeke ikde schoonheid was on zelfs aan het hof daarom gevierd werd In den herfst zou ze bij hem komen Verw heldene ambtenaren daehten aan haar Zelfs ik die torh door mijn lierfde voor Helene van zulke dwaasheden bevrijd had moe en zijn weni door het algemeeiw verlangen aangelattt Ik merkte l best aan den tegenzin waarmede ik de brieven aan Helene schreed Eindeh ging de mare Zij ib er Maar riechtB weimgen van ons hatklen haar gezien Op een goeden dag kregen we uit nofldiffingen om op een feest dat de familie van Nieberg zou geven te verachijnen Een flcbitterend bal waarvan m vronw van Nieberg de koningin zou zijfn zou tteüe meuwe periode openen s Avonds was ik zeer opgewon dteii en mot berende vingers de i i mijn witte daa om langsgekomen en aangelokt dooi hel bonte giewoc l was hij blijven f taan W ie IS hot eigenlijk dic in ons iM H zulke leoBton gcefl vroeg hij len slotte Weet je dut niet Hoe zou ik dai kunnen woltn ik boiiiocM me weinig met do mens hou Ik iioeuid de naam van deji nieu wen gouverneur die nu met de min SU uitwerking op hem had Zou zoo eide hij glimlachenden dan op mijn witte das wijzend Je beul ook van tic pailij zieik Berttold merkte ik op lirinkeii op iikmatulo dansen op comiwiiid o en me veiveicii op oommando Hij legde nu zijn hand op miju r houder en zei aan mets verkeerds daarbij ge Doe nu niet alsof je blasé bont jo bent nog jong en vroolijk on kan ieder onbevangen aanzien Ik geloof zelfs dut er menschen zijn die drie juar van hun leven zouden geven nu in je plaats te zijn Amuseer je Hij draaide zuh om en ging heen ioen ik hom zag heengaan kwam lie herinnering a n het 7onderlinge vtMjrval m de vergadenng van F ra Ier uitas weer bij me op estonden er mtïerdaad betrekkingen tnssfhen hem en de familie van den g U r nenr of gold zijn wandeling een vap de jonge dai e uit d stad iie nu op het bal was Met hot voornemen alle metsjw de revue te laten pasaeeTen ging ik de