Goudsche Courant, zaterdag 30 oktober 1915

y Drinkt VERZIJDEN S KEIZERINNE BITTER gs tperjgot 30 OCT 1915 NUMMER 67 2e JAARGANG OPLAGE 1400 ALGEMEEN VERSPREID iSÜ fjlf sP T VAN ZANEN T DI c u ATELIER Oosthaven 20 GOUDA uur bil ELECTKISCH LICHT m i H avonds 9 L VERGROC Aanbieding van J VAN DER WILLIK Jaagpad E II6 Zwarte roode en witte BESSEN Superlatief FRAMBOZEN Platte en pyr PEER in de fijnste soorten Prijs zeer billijk UITGAVE DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVLEK VEBSCHIJHT IEDEREH ZATEHDAGMDBGEH VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz kannen gratis worden opgenomen en worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIËN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen ADVERTENTIEPRIJS yan 1 5 regels 35 cent iedere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 25u regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 x opgegeven wordt 2 X berekend GEBR BISPING GOUDA Combinaüe PEEK CLOPPENBURft NIEUWSTE MODELLEN in REGENJASSEN en DEM1 SAIS0NS REGENJASSEN waterdicht 18 20 22 50 26 tot 36 DEMI SAISONS met en zonder zijden revers ƒ 10 12 14 16 18 en hooger Speciale afdeeling Heeren Mode Artikelen Zondags gesloten 4 VERHUISD van Kerkweg naar DORP 85 raast Mr Kok Vrachtrijder D MONSTER Tandarts OOSTINGH GOUDA is van Vrijdag 22 October tot Woensdag 27October AFWEZIG SPREEKUREN van elf tot half een envolgens afspraak DE BESTE onder de 3 Cts Sigaren Verkrijgbaar bij Ara VAN DER HEIJDEN Waddinxveen 87 DRUKKERIJ HERMAN MATHOT LEVERT STEEDS ROÜWWERK Boodschappen kunnen ook worden aangenomen door G WORTMAN a d Brug ÉÉN ÜÜR NA BESTELLING Dagelijksch versch voorhanden heerlijk gekruide BOTER SPECULAAS Neemt proef en overtuigt U van de broosheid en fijne smaak Beleefd aanbevelend A P BAKKER Luxe Bakkerij In voorraad Knippatronenpapier 10 cents per bbek 24 vel DRUKKERIJ HERMAN MATHOT Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN haar GOUDA Zondag v m 8 35 n ra 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n ni 1 50 en 6 60 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en fl 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v iri 10 30 n m 4 35 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 4 35 en 9 15 LOSSE NUMMERS van het Geïllustreerd Familieblad zijn iederen Zaterdag verkrijgbaar bij den besteller van dit blad a 4 cent per nummer Abonnementsprijs per 3 maanden 45 cent fr p post 52 3 et LOSSE NUMMERS van Het Nieuwe Modeblad zijn aan het bureau te bekomen a 15 cent Abonnementsprijs per 3 maanden 65 cent Ut p post 75 et OFFICIEELE KENNISGEVINGEN De Gemeente Secretarie is op werkdagen UITSLUITEND GEOPEND van s morgens 9 uur tot s nam 1 uur MAXIMüM PRUZEN Tarwebloeip meel en brood De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter algemeene kennis dat door Z E den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel met ingang van 13 November a s in afwijking van voorgaande regelingen o a is besloten 1 den prijs van tarwebloem gebuild inlandsch uitsluitend ééne soort te stellen op f 18 25 per 100 K G 2 den prijs van tarwemeel ongebuild te stellen op f 15 25 per 100 K G 3 dat de onder 1 en 2 vastgestelde prijzen zijn netto contant af fabriek ofmolen voor bakkers en dergelijke verbruikers en dat aan tusschenpersonen op verzoek de bekende reductie moet worden toegekend 4 den maximumprijs voor brood met ingang van 18 November a s vast te stellen per K G contant afgehaald aan bakkerij of winkel voor a gebuild tarwe waterbrood op22 2 ets en b ongebuild tarwebrood bruinbrood geen regeeriogsbrood op 19 cents Waddinxveen 28 October 1915 2 5 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON MILITIE en LANDWEER De BURGEMEESTER der Gemeente waddtnx veen brengt ter kennis van belanghebbenden dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen van Militie en Landweerplichtigen zal plaats hebben op Zaterdag 6 November 1915 des morgens tusschen 10 en 12 uur Zij die door ziekte verhinderd zijn de gelden tn ontvangs te komen nemen worden verzocht hiervan tijdig ten Gemeentehuize kennis te geven terwijl degenen die verzuimen het op de daarvoor vastgestelde uren af te halen worden verwezen naar den daaropvolgenden betalingsdag Waddinxveen 28 October 1915 18t De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON Onderzoek naar den in Nederl nd aanwezigen KAASVOORRAAD De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen daartoe aangezocht door de Rijkscommissie van Toezicht op de beschikbaarstelling en den uitvoer van kaas noodigt de in deze gemeente gevestigde kaashandelaren voor zobver deze niet uitsluitend winkelier zijn uit eene opgave van non totaal aanwezigen voorraad kaas met inbegrip van de alreeds verkochte maar nog niet afgeleverde kaas en van de kaas die elders in veemen opslagplaatsen of pakhuizen opgeslagen is gespecificeerd volgens aantal en gewicht overeenkomstig den toestand op Zaterdag 30 October 1915 des middags te 12 uur aan jem te doen toekomen uiterJijk op 1 November a s Waddinxveen 27 October 1915 204 De Burgemeester voornoemd VAN PORT KROON PLAATSELIJKE BERICHTEN Ds Ronner alhier heeft het beroep naar Driesum niet aanvaard Door den gemeente veldwachter de G is ts proces verbaal opgemaakt tegen een bakkersknecht die door te woest rijden ii het Noordeinde een ander wielrijder heeft aangereden en eenige schade aan diens rijwiel daardoor toebracht Woensdagmorgen is aan de Zuidkade achter de huizen der Woningbouw vereeniging een 3jarig ventje van B waarschijnlijk spelende te water geraakt In bewusteloozen toestand werd hij op het droge gebracht Een groentenkoopman uit Gouda en de gemeenteveldwachter de G wisten de levensgeesten weer op te wekken terwijl de Gemeentelijke Wijk verpleegster de verdere behandeling op zich nam De inmiddels ontboden Dr Bruins Slot verklaarde dat het gevaar voorloöpig was geweken Zondagavond vroeg een ingezetene dezer gemeente bij den gemeente veldwachter de G om nachtverblijf Omdat even te voren tusschen hem en eenige burgers oneenigheid was ontstaan achte hij het raadzaam zichzelf maar voor dien nacht te laten opsluiten Bang voor koude bracht hij een paar dekens en een kussen mee Aan dit verzoek werd welwillend voldaan C S alhier schijnt in den laatsten tijd nog al weerspannig te zijn ï l Woensdagavond joeg hij zijn hoogbejaarde ouders de straat op Enkele omwonende burgers trokken zich deze handelwijze aan eri hadden zich tot laat in den avond om de woning van S gepost in éen hoop dat m j r die zich reeds af geruimert tijd in de zoogenaamde hanenbalken bevindt naar buiten zou komen maar S bleef binnen Woensdagavond passeerde langs de Kerkweg alhier een koppel koeien Twee ervan die waarschijnlijk geen verschil zagen tusschen de graskant en het kfoos stapte in de sloot waaruit zjj met veel moeite werden gered Van droge koedekKen voorzien werden zij ftnet de andere de weide ingebracht Burgerlijke Stand Waddinxveen van 21 tot en met 28 October 1915 GEBOREN Margaretha d v A Hoogerdijk en A vart Heteren Margje d v A Alblasen M van der Neut Johannes z v j Meijer en M C de Korte VERSLAG der Algemeene Vergadering van de Damclub EXELSIOR op Dinsdagavond LI bij den Heer Kwaak Aanwezig 9 leden De voorzitter den heer C Breedijk opent deze vergadering Daar deze vergadering alleen was uitgeschreven tof het benogmen van een afgevaardigde naar de bondsvergadering werd na eenige bespreking Besloten geen afgevaardigde te zenden Alsnog werd besloten een feestavond te organiseeren een en ander in verband met het 1 O jarig bestaan dezer club waarop o m een Damwedstrijd zal gehouden worden in groepen van vier personen bij loting met alle klassen om prijzen Niets meer aan de orde zijnde sloot de Voorzitter de vergadering ld