Goudsche Courant, zaterdag 30 oktober 1915

ifa ïoom zou kunnen ai willevweo aau deze get eeute r ordni verder uog hij aoclamatie herbeuoemd de leden der Coimmeeie tol Wering van Schoolverzuim al ier die volgens deo rooster wegen driejaar i ksehe periodieke aftreding met 1 Jan ll lb ophouden als zoodanig Ie fungeereo n i de heerrai D L de Koning Joh Zijderlaan a A Westbroek A Scheer Johz D Anker Dz en B Verdoold Ten slotte wordt vaatge eld de b roouug deaer gwneeute voor den dioDöt an 19H tot een bedrag in ontvangst van f 22979 93H en in uitgaal van f 21323 64 a uitwide met eeu batig saldo van f lU5ti 29 w ke begrooiing ter goetikeunng aan G d uteerde Stat dezer i rovincie zal worden opgezonden Hierna sluit de Voorzitter dfe openbare ergadering ua de gebruikelijke rondvraag tjteeotj het zaad van de Keik iudieu Duitschland dit had beducht had he4 aode rB gehandeld Maar het stelael diende gehandhaafd Uulgareu door de Ueftllieerdeu iu de tlauk wordeu aaugevaU ea wi ver olgeiui lu beu rug loUeu zij ziel moeten terugtrefekwi wil niet e Q deeitc hunner troepenmacht door oiasingeling verlorwi gaan liet gaat op het uogeablik den G i traten Staten niet naar den vleeeche In Servië vorderden zij niet zoo aod aio zij wel wentfchten de Ruaaeo veri lelen het plan om Riga te vero eien meer en meer de Engelsche duikbooteu in de Oostzee hadden een succsö met de vernietiging van een Duitiifhen kruiser en in Champagne wax het öuccee in de laatste gevechten aan de Zijde der FramwAen In de eerstvolgende wekeazijn wrilicht belangrijke besllsBiogen te watiiteu CUE PAG 30 OCTOBER 1915 Tweede Blad ij ne4 eiUaud weet nog aiet wat het w il De geallieerden üoen alle nweite urn het aau te UH edigeu tot deo s a yi legeo de Centrateu doch het itlijtt dool voor die lokötem Engeli ikl bood Cypruö ten geschenke aan indien Griekenland toeliet dat de geallieerdein van uit rialoniki bervie it tmlp gaan Daarop antwoordde het echter dat het uitermate g Aroffeu is dooi de gedane aaulWed nge i hoewel deze nog geen volatrekten en Li iw relen vorm kregen 1 liet land voelt een levendige daikkbaarheid jegf urf Engeland voor hi aanbod van hel eilaml Cjpruö maar dit aanbod iri nog uie voldoende voor het ridico van een oorlog liet Griekwhe volk heelt luet opgehoudeu zijn diepe iiyinpathie voor de Entente te betuigen Aan deze merkwaardnge afwijzing die terk gelift op de vraag om meer gaan nog de volgende niet minder merkwaardige opmerkingen vot raf Liriekenland meenl dat de Oostennjkseh Duitöche aanval h v oor hel oogenblik ten minete ontlast van zijn verplichting ewier gowapeiule luJ Mchen3vomet Onafhankelijk van dezen aaaval nioet worden aangenomen dal Servië mei in staat zal zijn aan Üri enlaiKl ien steun van l M tXM man te geven welke het verdrag in geval van üurlog met Itulganje eincht en dat de mogendheden liet hebben gezorgd voor oen eoutingent dat deze r 0 f 00 man kan vervangen üverigeua b volgeiw de mee bevoegde dewkundigeu voor een expeditie lu den lialkan nrinatens 4 K K 0 man iiiooilig Onder dqze voorwaarden zou üriekonland zijn eigen mine bewerken zoiwler nog de troostvolle getiachte te kuiuien koe teren dal he Servii redde Ill deze nola valt veel tiwechen de regelH Ie lezen en die tu 8 hen de regK lH Leif l uur verklaart weer dat Engeland het wagen durft tnl drei f ii enten over te gaan hMnidNlelö wordt Servië hoe langer hue meer in het nauw gekrtigen De lliilgaien trokken vooruil en veroveren rink voor tuk het Servisch gebied Dit wor U hun gemakkelijk gemaakt i mda t door den tegenfltamd dien de Serviérg in het Noorden bieden aan de opdringende DuitaohOosteiui Cflche legers Macedonië geheel open ligt llij Nf iolin in t 0 ïBten is thans de verbiiwiing der RulgaarwhDulf Hche Ooetenrijkacho legers tot stand gekomen De opmarsch in het Noorilen gaat zeer lang zaam doch groote giwwhlen worden niet verm d Dt troepen der ieallie rden heb bi ii zich IhaiiH niet de Serviörw verfM uigd bij Krivolataj zo Mlat zij een gezamenlijk front innemen waarvas de linkervleugel door het Moateno njn he leger wordt gedekt En nu ie verbinding tnswhen Saloniki en het ServÏHche leger is afgesneden uilen wellicht over Montenegro de hulptroepen naar hel noordelijke fron III Servi worden gevoerd De worsteling tnsscben de beide groole machten wordt dus steeds heviger De geallieerden treden eer nctiet np Zij bedreigen dp BulgaarI riche troepen in de flauk hot geI vaarlijksie punt I De taak der Serviërs is om een dam te vormen die den TVutralen den weg naar T onfltantinopel ver porren nuiet zij dienen den Oosten r en Duitachen legers te beletten naar bet Z O op te rukken en zich te vereenigen met de Riilgaarsrhe m eht Daanloor zijn do S ttvii w thanH iiid in staat Macwlnnië genoeg zaam Ie verdedigen Indi n dn de nue KUUIlHUillMKlilIT TE OPUDA EMEESTEK en WETHOU n GOUDA telieud dat aldaar Vnjdag tfSovember a s eene vnje Paarden ü Ml gehouden worden t taan 2 il uirt rfen gevorderd gelegouJieid van de Paarden a Sl nwege de AMeeling Sk der HollandBche Maatschappij SUndbouw umler toelicht van jHneenl oiHuur een erlot ng die Markt aan Ie koopen S rieo en Aanverwante Artikelen hebben legen vijftig oonte Ï SO het lot deu 25n October 1915 Bu rgcmeeflter en Wethouders voornoemd R L MAKTENS l e Secretarie J V HEUSDE tieffleenteraad van Stolwijk opuiWiu ergadenng van deu uaud der UemeeuAO Moiwijk gehouden den en Oct WIÖ tegenwooi dig de Voorzitter en alle loden De V or olgens worden Ier tafel georathl en gelezen de volgeüde stukken Ie Van 11 Itongers alhier houdende hooger beroep omtrent de alrtij zewle bewchikking van liurgemeeaLei en W ethuuders op zijn verzoek t t bel iMjuwen van een bergplaats óür de suiedeaij m de kom der geuieeuto eu lu oigen lom han toebehooreude met 1 Nov a s Uieiop wordt afwijzend beschikt Je Van Ged Staten dezer l rovmcie houdende ontvan benchl van lie intrekking der verordening houdeiule verbod van voederen van vee met rogge of roggebrood Woiüt voor kennisgeving aangenomen ie Van Ged Staten voornoemd houdende verzot vau intrekking van het Uaadwhesluit tot vaststelling van ile huurwaarde vau het Sch olhuiB in de iteiersche Buurt Du UaadHbesluit daarop ingetrokken 4e Van Ged Staten voornoerad houdewie lerugzeoding ter wijziging der Verordening tot nadere regeling dor jaarwedden van d e Hoofden der elwilen en het verdere onderwijzend per nieel benevem die der reg in v au imlitieitlhjhtige ouder Wijzere Deze verordeningen zijo gewiizigd astgeeteld r e Vau BurgemetttcT eu Weüiou deia dezer GwDeentfi het proco ver baai aii kasopname over het de kwartaal opgemaakt in hunne vergadenng van 21 Sapt j l waaruit blijitl dat toen in kaa was eeu bedrag van ï 39l2 1óVi Wt rdi voor kenniflgeving aangenonieu be Een venzoekschrift van den boer J Quint opiichter der AigeiiHH iie Begraafplaats alhier houdende aanvrage om eervol ontslag als zofnlamg met 1 Dec aanetaaude Aan den heer J t uint wordt eervol ontslag verleend met ingang van genoeii den datum onder dankbetuiging voor de verleende diemeten In vorbaiwl hierine le wordt beeloten tot oproeping van sollicilanten voor geuoentde betrcitking 7e Twee adreaeen voor de open te val leu betrekking van opzichter der Algemeeno Begraafplaate alhier ingedt utl door J van Buren Jz en K Marck l eiden alhier Worden voor kennisgeving aangenomen Vervolgen wordt besloten dat Burgeineosler en Wethouders dezer Kiimeonle zich wenden tot dit VMdf voorwaarden te doen kenbaar maloge van Dordrecht met een verzoek ken waarop de gemeente Donlre ht lil tiDrinale lichtomstandigheden elec Uit den tioudschen Kaad De begroutiug szittiug Van IVï J uur en van H U i uur i is waarlijk uiet lu oeu vloek mi etu i uth t gegaan de behaudeliug au de gemeeutebegrootiug voor i91o een v ollen middag en eeu vollen avond ziju er mee zoek gebracht Hoe kon hel ook anders Er waten verscheidene leden die uiting w iideu ge en aan hun geprangd gemoed dat overvloeide van bitterheid iWer de + ameni=Btelling v au het betrtuur der gwneente over wat dat bestuur imls korten tij l vau zich had doeai hooren en over hel hoofd der gemeente dat m eeu betUoteu kring van zijn politieke overtuiging hud blyk gegeven Eu daarnaast waleu meerdere leden die de schoouc geiogeiihedd die deze dag aanbood niet wüden laten pasaeeren om te irathten hun hartewensehen vervuld te krijgen of die wilden beproeven om aau berttaande ougewensehie toestanden eeu einde te maken Is het dan ook te verwonderen dat de behaudeliiug van deze begrooiing zeven uur heelt geduurd i De artikelsgewijze behandeling der begrooting werd ingeleid door algenteene betjchouwingeu die aanvankelijk een politiek tournooi dedeu verw athten Ilei sociaal democralisch raadslid de heer Van der Werf heeft in korte hiidelijke bewoordi en uiting gegeven van zijn staudpunWeu aanzien van de gemeeutelijke vraagstukken en vau zi homMng tegenover de in dezen moeilijken lijd aau de orde kon eiide voorstellm Die boudiug was ons bijzonder sympathiek Deze levert het bewlje dftt deze eoriaal diemocraat niet is een man zooals itit in den veirkiezingatijd dwor de rechtiK he partijen zoo luidkeele ia uilgeBolureeuwd die eiaeht en nog een eischl maar iemand die prineipieel tfociaal dennoeraal zijnde r emng homU met de ouMtAuidlgheden of uitv jpriug van hot door hem ge De Oorlog OVERZICHT n oBuyrapathieke daad Op den Balkan Ör DuitwherB mogeii allerlei tatotleu bezilleu hel tal ut om zich bemaHt te makeu miaöen zij stellig MiANPhien ïiju zij er met oy geWold Iwfflntl Ie wordeu lu huu alelsel ü vatt uiilitainstieche uitwaöseu met k vrij te pleiten neemt de vrieudlrtiap ielijke geziiidiheid zoo goed alB geeu plaats lu GehoorzaanAedd ia de eenrte eii laatste gebod bopaliJig Jtm steleel dat met zouder eeuige bedenking is heeït buiten de Duitache grenzen nergeoa eynipathie gevüikU u de doorvoering daarvan ook waai dit mnder noodzakelijk ie te aolilen maakt het wteidel steed minr ilei Iwnnnd Het geral met mies Cavell 10 er een staaltje van Wat deze verpleegster liewf kan natuurlijk aie li jor ileti bf ugel Maaudenlang hield mi zich bezig met de werving vaji dienytplipblige Ilelgen met het weghelpen ¥ n Franrifhe en Engelw he deeerteuffl met behulp van vele andere p 8 HKn en door het inrichten van WiGfc D 8tationa De generaalgou TWseur waaracbuwde berhaaklHijk wr zulk oen bedrijf on weeö op do i rmij telijk strenge beatraffing De oonleeling der sohyldigen inopenr tee zitting volgene recht en wet wai gegrond op bepalingen uit het lüjkHwtralwetboek en bet militaire strafwetboek betreflerule oorlogi verlaail Pïi splonnage Heen speciale wet mu Uelgié geeu z g oorlogsgobruik kvameQ in aanmerking bij de uitspraak De veroordeelden bekenileri voor hat meerendeel hun vorRCiJit PU verklaarden de fitrenge etrafbepaliflgeii te kennen l i Engdsche juffninw Javell wae het mitWedpunt van het ontdeJcte werviiKööysteein voor de leal 11 eerden Zij werd tjea doods Bchuldig geacht Zoo luidt althaitó het oordeel van de Uuit ehe overheid Waarom zij nj t vantgehouden kon worden tot het einde van deu oorlog opdat zij daarna weer haar vreettzaam werk ï n ziekenverpie ing kon voortzetten wij begrijpen niet waarom tot dit Iweliiit geen toevlucht ia gen jmen De tere Hit8telling van deze vrouw tiw t een onaangenaraen indruk genaakt in de geiieele beschaafde er ld Pil vnor de zooveelste maal m bet DuitHche Btelsei veroordeeld ge liet bloed der marte4aren was van het door hem etu4h hte inderdaad mogeli k is Geheel lu deze liju lag dau ook zijn verklaring dat hij hij het baaien van zijn rftoni rekening zal houden met deu finauieieelen toestand der geinoenle en daarnaast met het begrip dal door eeuzydigc verhoogingen onrochtvaanllge loeetawkn in het leven wonlen geroepwi en ten slotte dat hij niel zal medewerken om overdreven eischen ingewilligd te knjgen De heer Van der Werf heeft iq zijn beachouwing terecht ei op gewezen dat de progresHie bij de iur koniMleiiMasting niet billijk kan worden geaoemd Dezem ening wortU iloor meerdere leden van den Kaad gedieeld zctoals reeds eerder is gebleken en do verwachting mag dan ook wordeti uitgesproken dat wijzifC ig l © betretfeude verordening tor han l zul wonlen genoiitein zoodra de tijd daartoe gunstig kan worden geai ht d w z wanneer met meer zekerheid dnn thans de inkomens kunnen worden bepaald FEl ILLfilON duwe onverzorgil achtenbleef nam ib als huishoudtiler en zij heeft mij verIjoeteld oji een wijze waarvoor ik haar nu na mijn dood nog hulde bri ig haar dochter Chriatine gaf ik een biuidBchat mijn neven Piet 1 Teunis die van de landbouwschool kwamen kocht ik een boerderij neef Karel ludp Ik aan bedrijjfskaipitaal voor zijn zaak neef Herman die ambtenaar was ea wat onvoorzichtig met zijn kas was omgegaan behoedede ik voor een ramp Met ai uw kleine e i groote zorgen kwaamt ge tol mij Ik hie4p u met raad en dae maar eisehte daarvoor dat gij mij in alle zoudt gehoorzamen wat gij ook gedaan h t Waa er twist in de I fan lie d n trad tk op ala acheid rechter em wiM zoo den vrede te herHtedlen zoodat onze familie een voorbeeldige is waarvan ik het nriddelpunt wa Dat maakte mij zoo gelukkig ala geen huisvader het ooit zijn kan nogmaals mijn dank daarvoor Op zekeren dag kwam evenwel mijn vriend notaria Peereboom mlJ waarschuwen dat gij bezig waart mij te mïneeren en ik bezat mMiacbenkennia genoeg om te begrijpen dat het met nrijn macèt en gMuk gedaan zou zijn wanne dat gebeurd üta Wanneer gij deze woonlen hoort zal ik er niet meer zijn mogen zij li tro jaton Ik twijfel er niet aan of ik zal een leegte bij u achterlaten want ik heb groolendeels uw leven Ijesluurd maar zooals gij uit dit atuk zult hooren heb ik mijn best galaan om die leegte aan te vullen Voor t taaist voel ik behoefte nog wal niet u te babbelen Ik vrees den lood niet want mijn geweten UB zuiver Nu wij vato elkaar gesoheiden zijn wil ik u het een on aader omtreïit mij vertellen Mijn jeugd la ik maar over Die is al zoolang geleden m kan u weinig interesseeren Mijn ouders ooms tanr es broers en zusters heb ik zien sterven ieder liet mij wat na en ge weel vele kleintjes maken een groote zoo werd ik rijk Ik had genwikkelijk kunnen trouwen maar het huwelijk trok mij njet aan Waarom nitó y Omdat ik zoo verbazend le lijk wa Om mij zelve zou geen vrouw mij genonwn h ben en om mijn geld w Ae ik niet genomen wor Jcti dufi bleef ik vri ezel en h chtte nMJ aan u mijn lieve bloedverwaniwi Gij hebt daar behoorliflt gebruik van gemaakt wat ik u niet vennffijt integende ik bedank u er nog wei voor Nicht Adelheid die als we l euifis ijn luiani nicl ine i liooicii si hrt iiwde inj l iei AIh rnij ooit iels is tegon evalIfiu jaimnertle ne f Karel Aile ii ïleiman deaniblenAai ging v icii lupt aan een uiliiig van wockUof teleurstelling te buiten Intexendeol hij knikte den notaris vrii iwlf lijk tot en zeide I Mag wezen hoc t wil ooiiillicrondmiuH was onze weldoener t i oii wat snerpte iiichl hristiiw h j dwxl alsfif maar hoeft oiisIciolijk beetgenomen Hij was het hield Karel vol en hij moet hf4 blijven Wat moetmi we doen f Onze Ideiirstellingworridkuifcdig maken Niewwnd zalme lerlijdien met ons hobl en en iederzal tnH uitlachen I ten we daarom dr en alMtfalIeKnanr onzen wen chgegaan is en dat ie het toch eigeuilijk want die brave notaris Peereboom zal de plaau van oom Hiero fiiimiis betcleoden en ik vertrouw er va t op dat hij dit op waardige witee zal doen De erfgenanKm zagen in dat Karel gelijk had en allen drukten har i lelijk de hand van den notaris De Erfgenamen HieronimuH i otenuan was dood dood als als Marley iu een ti iJiekeiiö Kerstvertellingen Vier dagen na zijn begrafenis verWftigdoii zich zijn fi bloodv er wanton huize van den overledene waar J wareu opgeroep door den no2Ji8 l eereboom om tegenwoordig te bij de opming van t teetament Met Pen geruat hart waren zij er ngpgaan en nu zaten zij bijeen IL y wei dat ieder evenvs van de WatoTischap zou krijgen Hieroni r ÏÏ 8 a n Lw faij was met al z n ne L nichten leeds op den besten geweest en hij was rijk Nie M twijfelde aan d i inhoud van 2 ï dat notaris Peereboom Un lederwi portefeuille nam en wijan hij na zich overtuigd te 3 dat a e fnmilleleden tegen ig waren te aegete verbrak i deftige kraakïrtem begon e noUria te lezen Mtjne vrienden en vri id4ftnen Onxe salons zijn bekend om hare hygiënisohe inrichting Aan reinheid der Icieeding en handen wan het bedienend personeel als de te gebruiken instrumenten wordt de uiterste zorg besteed Aanbevelendi B P VA WUNOAARDEN 36 H KLEIWEG h Zie de Étalages van = MATRASSEN DEKENS 30 KACHELZBILEN TOCHTDEKENS VOETZAKKEN Firma H J VONK a lelTTT egr 27 CI o a a a TELEF 304 In de Breigoedfabriek 40 GROOTE MARKT ROTTERDAM Hui m DUIZCHD VMEZES Het Voordeeligste Verkoophuis van alle gebreide ariikslan Specialiteit in beste Wollen Kousen en Sokken i 0ERPn5T 5IBAR £ viRiuïr Profiteert van de gelegenheid Compleet Ameublement 4 stoelen met ru zittingen 2 Fauteuils massief Eiken Tafel Bnffot Spiegei f 62 50 Prima 2 persoonsVeeren Bed f 19 50 2 persoonsKapok Matras met schuine Pelaw 2 Kussens f 19 50 6 gaatjes stoelen f 12 50 Massief Eiken Spiegelf 9 90 Spiegel met 2 Schilderijenf8 50 Moquet Ameublement oompleet f57 90 Uitschuiftafelf850 Theetafel f4 75 25 Kom zien en overtuig UI H BOEKI West Kruiskade 40 Rotterdam Ml Opliliii nn DEIMS es wmi Tramhalte U j io ZIB ETALAOEI likerij Een SOLIËD ADRES voor meubelen Is bü N HE8SING Peperstraat 24 Keparatie aan alle meubelen spoedig netjes en biUgk 13 Zeer mooie soHede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Tbectatels Bulfetten St lameublemen ten in leer en pclucta Boekenkasten Tweepersoons onbesiapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermenbclen eiiz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 Styikast f20 Stijltafel f 9 50 Spiegels f 5 50 f 7 50 enz 20 nmijnUTWI IniiMiHlHideMiiikÉt Rottardam AU PRINTEMPS ROTTERDAM KOOPMEINERS VAN DIJK ft BEbLI5T hft bsslü o j l ji le en GOtÜKOOFSTF u s vuo Vi 4 DAMES EN isé 1 KINDERHOEDEN ï HOOGSTRAAT 248 ZWART JANSTRAAT 32 IZENA DURYEt De prijs van Haizena Dnrjea is ONVERANDERD als in vredestijd Abonneert U op dit Blad lu hetgeeu door dezeö spreker werd aamïevoeEd ten aaiizieu vanden toeötand der volkswoningen lag veel waars zooaia ook oor deu voorzitter in zgu antwoord werd toegegeven terwijl ziju beschouwingen over het ze luplaatri dal legeuovar deee beschouwingen van het sociaalde mocraüsch roadülid welke ongetwyleld de iitóteimuing hebben vanhet meerendeel der linkerzijde anilere bewhuuwingen werden geïjoord welke iu zakelijken vorm gel ugdeiivan een ander principe stak daaropeenfl de heer M u ij 1 w ij k van walmet de vfdgende op schril gestoUkverklaring De rechterzijde van den Una l wij mogen ook wel zegge n het Cbj istelijk volkadeel der hurge ij IS luet gerust in zake de dooi It en W gevolgde richting van bestuur De redeii hiervan is te vinden in de benoeming en samenstelling au het College van It en W Immers is de voorzitter van B en W op oeu libeiaal socialistisch UJtijfeost g uldigd voor zijn lliuk ii ikn kleur bekennen en loonde deze daardo ii niet bnvCTi de partijen ie stuuu Dan bleek onlang bij de Wethoudersbenoeming dat zelfs de eene rechtache wethouder niet langer geduld werd en verklaarde delinkerz de van dezen Raad dat haar beginiel het beste was en daarom B en W zuiver links moesten zgn Toen er een rechtsche meerderheid in dezen liaad waa waa deze meerderheid zoo ruim van opvatting dat zy zelfs het college van B en W links liet bleven in meerderheid In plaats nu ala blyk van waardeonng en billijkheid althans een rechtache wethouder te laten was do meerderheid zoo onverdraagzaam om de sterke minderheid zelfs met één zetel te gunnen Door deze onverdraagzaamheid en dit misbruik van macht gevoelt de rechterBi de van den llaad zoowel ala die der Bargery zich zeer gegriefd en Biet niet met vertrouwen op tot Iwt Dageiyk ch Beatuur der gemeente In het algemeen veralag wordt opgemerkt dat in twee der afdeehngen de rechtache leden afwezig waren en daardoor niet medewerkten aan het ondersoek der begrooting SSi Ea ia waar Ëen der redenen daarvoor is dat de vooraittera van die beide afdeehnf en niet hadden medegewerkt aan de samenatelling van de begrootmg dus toch niet de gewenachte inlichtingen konden geven waardoor het vergaderen vrywel nutteloos werd Inzake het presidium der beide teohniache commiaaiën bevreemdt het my dat terwgl steeds wethouders ala voorzitters daarvan fungeerden den laatsten tyd zoowel van de Eabnoago ala van de Lichtcommiaaie de burgemeester voorzitter is Daar wg toch moeten aannemen dat de Kaad die wethouders benoemt die bekwaam zyn voor hun taak acht ik zulks geen gezonden toestand Doze woorden door don heei lnijiwi k voorgelezen deze inttur Ung misten huu uitwerking nicl Hei was ttl W er oeu stroom van voronl waiinttgiifcg giiig door de liukor ajd Weg was de stemming van zakelijk betoog en rustig aanhooren de geiiioeileieii wortlen roerig en bet was dan ook met kloin dnl de Wolhouder Knuttel lej Mtond protesteerde logen tieze uilirig an wanlioiiwcii eu de ie hu rzij k er op wetw dat he geen get hied is ten aanzien van de wethoiiders lKmiieimng zijn tfuiaaak vuull In de houding der anti rovolii iioiiairen zelve die in onovenrtMllg u Ik till ï ij ik die altijd anderen raad gt geven had utm nu een raad aan vaiimiju braven notaris Ik vermaakte tmijn geheele vei tmigon aan hem onder verplichting dal hij mij levecu laug een li ronte zou uitkeeren groot go noeg om mijn leven op dozellde wijze v ourt te zetten als ik tot dusverre ha l gedaan terwijl hij zich tevens verplichtte om na mijn dood bij u de plaató te bdtleeden welke ik nu heb verlaten zoodat mijn lieve bloedverwanten ik u geen geld geen Kr ed nalaat maar iets veel beters een vriend raadsman eu tteschermer zouals gilj steeds In mij gehad hebt De gflteichten der erfgenamMi zoo even nog genwt en vol vertrouwen waren doodfltoleek geworden Vol ontzelUibg keken zij kaar aan en daarna den notaris die met ecu Kalm lachje het teetam it weer opvouwde Hij had de voorzorg genomen zoo te gaan zitten dat de breede eikenhouten tafel zich tus8ch n hen en de erfgenamen bevond en voelde zich nu gaheel op zi geoiak t Is een sdiandaat riep ni 4 tAdelhdd Wij zijn bedrogen voegde haardf dbter Phrietlne er bij Wie had dat van oom Hierolümw kHonen denkes inehtte peef