Goudsche Courant, maandag 1 november 1915

54e Jaargang f te kwartaal Uem franco per post M Geïllustreerd Zondagsblad mmd franco per post Smnemenlen worden dagelijks £ Ki 31 bij onze Agenten jM on latere 82 A W vast Ie stellen daar de Kamer lu de vooriduremlc stijging der jeveusmtdpilelenprijzen het grootste gevaar voor i o volkffvoeding ziet irlekenland De landingen in Saloniki Een telegiam uit Sofia aan het lïcriilier Tageblatt boveetijgt dat I de Kranflchou euEngelschc de landing in vU nJkil doorzetit n Zij hebben met inbegrip van ito naar Macedonië gezonden troepen 70 K 0 nian geland waarvan er ongeveer r 0 tKH Franschen zijn I Het Orioksche Ministerie over de I Neutraliteit I De Lokal Anzeiger verneemt uit I Itowlapeétt dat de Atheensohe corI i pondcnt van het te Konstanünopel I vojschijnende blad Noologu 5 de leI len van het kabinet Zaiim s over d n I iiicslaiKl heeft ondervraagd I ZaimcH zeiile dat de rogeoring oen I politiek voenle in het belang van het Mv en zich door geen overwegingen daarvan zal terughouden lïhall s zeide dat dé Regeoring besloten had de sirengete neutraliteit in Jicht te nemen Hij bt chouwt de aanwezigheid van vreemdiötroepen op Grieksch groiultïebieil als een schending der neutraliteit Do negoering heeft verschillende mafttrog len te nciiven om verdere schoiidin der Jriekschc souvereinileit te viiorkomen i Thöotokis z eveneens dat de llrieksche regeering voor strikte neutraliteit Is en dit standpunt met alle l e schikbare middelen te verdelgen Joeimris z iide dat de Gneksehe rogeoring doGrieksche belangen nw c ï hiiharligen al zou dit ook indruischen I met do belangen van zekere groQte I mngf ndhpslcni I Generaal Vanklitos en KurMlorialUB I uitten zich in denzelfdeii geest De Oorlog 1 I Aan het Westelijk Front 1 Dnitsche communiqué van 1 I h Obamp g e gingen de Franschen 1 It Tahote in den namiddag weder tot I te aanval over die echter werd afI jj Ken De Batte de Tahure ïb ia I Dsse handen gebleven Het aantal I pTODgenen in de laatste dagen ge 1 I tt kt is gestegen tot 31 officieren I m 1277 man I B Combes ontstonden levendige I nrechten man tegen man I Luitenant Böloke bracht 30 OctoberI ten Z van Tahure een Franachen I tweedekker ten val waardoor het I iwde vLjaodelgke vliegtuig door hem bniten gevecht werd geateld 1 I By Belfort hadden verschill nde Inohtgevechten plaats voor de DuitI nhera met Buocea 1 Generaal French rapporteert d d I In den avond van 29 October werd 1 I iA gebied beooaten leperen zwaar 1 I grfiombardeerd Overigens was de 1 I iitiUene in de laatste dagen ten go 1 E B i VftD het vorhtige mistige weer I wét Wde zijden minder bedrgvig KU 1 bij on als bij den vgand hou 1 fi mijagevecht n aan l fc ns ofB cieele rapporten verloren Wn Daiische bataljons die deelna W aan den strijd bij L 008 gemidI d BO procent van hun sterkte B kW het Oosteiyk Front m HHDuitöche communiqué va I 1 Nov luidt Legergroep lüudenI but an beid zijilen vau iien I I Hpootweg Toekoem Hlga bereikten I I onze troepea Vu den aanval do mie I I Kflggaeom Keramern len W van M De vija deli e legenaanvallen wer 1 M 4en afgeslagen I Ten W en Z W van Dumburg weffden slPrke Ru8 is he aanvallen I afjagen Tussohen de Swenter en Ilsen meI len wae de strijd bijzomier heftig en art op enkele plaatsen nog oorl ïkikele vijandelijke aanvallen ia m S au hot Driswiay meer mifilnWlen M T wr de Rusaea met groote verliezen m Een Ruseisoh vliegtuig w ïrd n r l Bcholen de vlieger en de waarne pff erden gevangen genomen legergroep Leo po ld van lïeicren I Ten 0 van Barandwtej werd een Oranjeboek Door den Ministei vau liuitonliiHl sfhe Zaken is ingediend bij de He geeriiig een Oranjeboek waaraan wij bet volgende onlleenen 1 1 ü w o e r ü o o V o r s c h r ij d i 11 g der g r e n H door D u 1 lö e h o t r o e p e n IVnoinde het volkomen ongegron dü van do bewering als zouden de I DuiUehe troepen bij Vaals de Neder liiiulscho grciis hebben iverwhredeii jiioniHtoolehjk vast te stellen beidt de opporbovelheljlKJi van la i en Aoeunacht door kapitein juanjor een I lajiport doen opmaken houiien de 1010 Z L HET HUI l GOLVeKDE nDUCHTiet nuLitii HOUDEN cenigiiiig oprichten waarin we uw artirttioko adviezen dringend noodig bobben Ik mompeliie iets nver een treurig dilliHantje dat ik waa om mijn bescheidenheid Ie doen uitkomen Laten we alleen over het genoeglijke van het tooneel spreken antwoonhk ze IJwef kundighoden bo ho ren aan het rijk en het mag er een zoo uitgebreid mogelijk gebruik van maken niet waar Loon I De gouverneur boog lachen Mijn crdlpga s op den achtergrond slikten bijna van woede Hun phantasio zag l voor nn i zeker reeds oen trap die I naar kMi ministerzetol voerde I Later zullen wc onze plannern I nailer bcwpreken mijnheer Bnnger I geheel in t geheim Want we hebben vorrassingen op het oog dames vrtrrajRSfin n We w teft nog ndtot welke 1 Men lachte Ik werd vrij gelaten Fyen diope zucht van vorlicbtinfi ontsnapte mij alsol ik van oen zwaren last bevrijd was Nochtans voelde ik mij eenflgfflsins ontnuchterd Dat was hfH dus dat ze van me wilde Be Gunsteling A a EiTlD A 1 Nov Nieuwe Schouwburg 8 oWiener OperetteGezelschap Kunll um die Liebe 8 Nov Gebouw Bouw en Wimin toezioht Verg OnderBlaniiscwmmisaie Armenzorg 9 Nov Nieuwe Schouwburg 7 nr Opvoering Opera Carmen Beleefd verzoeken wij geregeld lü l roededoeling te mogen ontvangen vergadering ooncerten vermekeli den enz om deze dan In onze sgep te verraelden Wordt vervolgd Eleotrische Drukkerij A BRINKMAN ZOON Gouda Advertentiën Met innig leedwezen vermelden wij het kalm en onverwacht overlijden van ons geliefd Zoontje MARIIIU8 op den aanvalligen leeftijd van raim veertien maanden W RIETVELD KN ECHTOENOOTE Gouda 30 October 1915 Willens la 15 Mevr F G DE WILDE W Z Dorpstr 18 te BOSKOOP VRAAGTtegen begin Deo een Hinke 8 P B liiÉkfiniiii iDi rillMIVOLfl lliaslriii lil Uitvoering op DINSDAG 2 NOVEMBER b avonds 71 2 nor in CONCORDIA Entree 50 en 25 cent 8 Een SOLIED ADRES voor meubelen ia by N HESSING Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billijk 13 iNvonlhmlilopIHeilXleliillie DIT HBT Magazijn van N RAVE SWAAYZONË aOBISrCHBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van fy iv e fi een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz EK Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegelt Schilderlien Theetafels Buffetten Sty lameublementen In leer en peluch Boekenkosten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles Bpotgoodkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Styikast f20 Stijltafel f 9 60 Spiegels f 6 50 f 7 60 enz 20 IIMSTIIUT44b BeienhuliiubilileMiekldl Rotterdam Dienstaanbie dingen hebben in de Qoudsche Coulant Mteeéê aueeeê titr De advertemiSo kosten slechb kIJ Tooraitbelaliig 1 6 regel f 0 35 voor elke regel meer 6 oent Opgaaf nit tuitend aan het Bureau Vraagt WOUTERLOOD s blik Vi blik i bhji blik Kalfsgehakt Katfsgehakt getruffeerd Oalantlne de Veau Galantine de Volaille Tête de Veau en Tortue f 2 55 f 1 65 f 0 90 f 0 50 3 10 1 80 1 0 56 2 20 1 26 0 75 0 46 2 30 1 36 0 80 0 46 3 60 1 85 1 0 55 Tête de Veau Hollandais 3 60 1 85 WOUTERLOOD = Leiden Keurige bewerking 5T00nVERVERÜsCt1Eni5CnE i i I Ê o u TILBUf Q riRnAJAn55EnxBIEREn5 nüFLEVtRAnciEit5ï r n n n mmm Depot te aoUDA Firma CmHITEÉH t Co HijJilraal l Neemt proef SI 12 = AIZENA DURYEA De prijs van Maizena Duryea is ONVERANDERD als in vredestijd OKO UZUWEIItll HELDE TE UBMIItEII E HEER VERDIEaiTt KOKO HAAR Itn nlTm Hddan NW TMta TloiMot beToriert im HurlW Tentwkt d Ui MB m OOM dHBit b Md TtolQDm voor de Hau frort lB HootdMn B Bom rmAwnmL nkdAt mon Eoko wn paar keer Bebnlkt beanmm prenfcattlMt eenToodlg op het Haar dan yrrjtl imt het ebt In ae ïStlwwaaltaobe rlehUa en bomtelt h fUnk UW traniEKEii DMNin of umi heeft kmo oomuDia El HV UI o DE lEIHEDUIEID VU UOERE VEIWIHIIIEIK lEDEDEElM ÜOW fUDUI EEa KLEKE FIEKH F t n U yl nw wM van h f B I fld cl l oko MnK l nd l i F n Vro lanl op de liDiiennnakkiiiE niMi Fl in fl IJirM IN MM All V t g w He i Vow N iiv Z tloUand i tiwcht 2 d nd N Biahin r DBUBBS JUuW 4ea Voot Frtedawl GrcBiinnn nrenthe Ontjiat aii trflJeitaml Fima a HKIVDISSWil Bneok ANTON COOPS Wydstraat 29 Oonda A VAN ZESSEN Schoonhoven 90 ra Éil m Mnsetappelijk Imi Tel Interc Noord 10789 Keizersgracht 153 Amsterdam Afd Schriftelijke Cursussen CURATORIUM Mr Dr C P SCHOCH Prol Dr H O J BODENSTEIN Dr H C PRINSEN aBBRUOS Jhr Mr L H VAN LBNNEP Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren wij 129 schrifteiyke Cursussen als volgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhouden populaire leergang en examen cursus Handelsrekenen Handelscorrespondentie Nederlandsch Fransch Duitsch Engelsch Zweedsoh Russisch Spaansch Maleisch Handelsrecht Handelsaardrijkskunde Handelskennis Warenkennis de Techniek der Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Techniek der Etalage Stenografie Schoonschrijven Maohinesohrijven N B Speciale leervangen voor de praktllk dlploma t B Talen 24 cursussen Fransch Duitsch Engelsch Italiaansch Spaansch Deensoh NoorBch Zweedsch Ru8sisoh Maleisch Latijn frieksoh Esperanto bovendien een Cursus in de Algemeene Literatuurgeschiedenis N B Bitzondere Cursussen voor het Staatsexamen Oude Talen A ea B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuigkunde EieetroTechniek Lynteekenen Meten en Teekenen VakDuitsch VakEngelsch O Ontwikkeling en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetorica de kunst om zich uit te drukken Aesthetics Muziek Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en Sexueele Hygiëne Schrijven zonder fouten een goede Stijl de Verbetering van het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek HerhalingsOnderwrjs Uitgebreid Lager Onderwijs Fröbelen Slöjd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B De Cursussen Herhallnriondèrwifs en U U O omvatten alle Ug sch vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen Fransch Duitsch Engelsch Wiskunde F Opleiding voor een M O Il cursussen Nederlandsch Fransch A Duitsch A Engelsch A Geschiedenis Aardrijkskunde Staatsinrichting Staathuishoudkunde Wiskunde Boedhouden Schoonschrijven O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen De Techniek van het Huishouden Kookkanst en Voedingsleer Linnennaaien Kinderkleeding Costnumknippen en Costuumnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrijkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies bij do Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalve voor de hier genoemde ambten of beroepen geheeleof partl£ele opleiding Surnumerair en Adsplrant Comraies P en T Rljksverzekerlngsbank Rt kspostspaarbank Spoorwegen Ge meenteAdministratie Ministeries Rijkswaterstaat enz Van het onderstaande neme men goede nota De Cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f 6 per kwartaal Wekelijks wordt den leerling een les toegezonden Iedere los bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contact tnsschen docent en cursist Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Speciale repetitie cursussen De examen cursussen worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit liefhebberij volgt Afgescheiden van de afdeeling Schriftelijke Cursussen is aan het Bureau een afdeeling verbonden voor Adviezen inzake Beroepskeuze leder die zich voor onie schrltteliike Cursussen of voor ome Beroepsadvleien interesseert vrage zonder zich ook maar eenigszins te verbinden ons gratls prospectus dat alle verdere bijzonderheden bevat JOH GÖBEL Jr Dir BRONGAS Wie wil praclitig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met hetinatalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk doorondergeteekonde met het grootstesucces uitgevoerd Begrootingbn kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Rijwielen en onderdeden Landbouwgereedschappen en Werktuigfen 14 Abonneert U op dit Blad 13924 Dinsdag 3 IVövember 1015 1 WMIHË GOIIANT i© va T s © 3 5 i cL vertearxtielDlsLcL voor Q o o d Su ean Oicajs±xo2scoiCi PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels mei bewyBnummer f 0 56 Elke regel meer O IO Bji drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze lenen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Verscliijnt dagelijks y6f behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT f 1 25 1 50 1 50 1 90 aangenomen aan ons Bureau den Boekhandel en de Postkantoren 4j oudo of gesprongen loopen vau I kaïuwnen I In en om de Dardanellcn llot T u r k s c h e coinmuniqué vao I l Nov luidt I lir v iel niotB van belang vtwr aï I gezien van plaatsel jke deely heft ge 1 tcolB zwakke vuurgevechten I lil Seddul Bahr n men twee vijan dulijke kruisers aan het bombarda I nwnt deel Zij beschoten verschel a plaatsen zonder resultaat Bij Sed lui Huhr en Ari Bumu verniekle nfi gtw hul drie mijnwerperH lellingeo I van de tegoiiritanders I Onze batO rijen aan de zeeetratea I ei llooiden den vijanden die daar wtiH waargeiMimen bij Mort Juliman en Ehas Burnu werden saniengcrfrokken De houding vau Koemenië Lit l hriötiania wordt aan de Lokal Anzeiger geseind dat de Russische bladen die aanvankelijk bij d komst vdii den Hoeineenöchen godelegücrdo Spallen slechts lof en waardeering voor iloemeniü over haalden nu die takliek hebben gestaakt en I thans eischen dat iloomenio zoo spoo j dig mogelijk zal toegeven in do qua I llo van Iroeipenvervoer naar 8er lö I De kana dat HoemenJb zal toegeven 1 bestaat nog doch het is waar8 h ivr 1 lijk dat de onderhandelingen zonder I icNultaat zullen blijven 1 Nieuwe transporten voor Oriekenl nd I voor Kawala bij Saloniki I Het Berl Tagebl veineemt 11 Nov uit Sufia dat Fransche ea 1 Kngelsche lroe en tiansporti chepen I voor Kawala zijn verschenen ïet schijnt dat de l ranschen en Engelse hen ten einule de ontscheping vapbuil oxiKvliticétoiits te heepoodigen nok bij Kawala grooteIroeponmawHa saan laihd willen zetten j De K niing van Engeland LONDEN l Nov l ari De Koning iM hwlcnuvioul te Londen lO het lluc kniigiharn Palace loruggekoeni I De UKwIand van den Koning die I er vei nioeid van zijn reis wan is I cci hfwrtvligend 1 D u i t s o h 1 a n d De tchaai Hohte aan levensmïdde enin Duilschland De Keulsche Kamer van Koophandel hooft telegrafisch tot hel Ministerie van liinnonlaiwlsf he Zaken en aan hot plaatsvervangende gonoraal commando van hot zeveiHio IeI gerkorps het verzoek gericht om voor alle voor de vooding van belang ijndo levensnddidelen maximum prij Uitgevers A BBINKMAir EN ZOON Uii fiifM he ua htaan al m ten h lul1 l gorgioep Van Linaingen Dt I loewtjind 18 onveranderd Ken vijandelijke aanval ten N vun Ko nalof mislukte De Duitdche troepen van bet legerVon Bothnier werderi bij Soemikiwtj rtje aan de Strjpa ten N van Uurkiimit aangevallen en zijn nog in pverht Hot aantal der door de D iilHt lie tnmpen vn het Oufl en gemaakte gevuntjenieTi en behaalden bed raagt in October I Legergroep Himtenburs 98 officie1 ren 11 402 man 40 machiivegeweren I Lfi ergpoep prinw Leopold van Beieien 32 officieren 1131 man 2 maohiiiügeweren l g rf rocp V Linsingen 6 ffi 1 eieren Ö871 man 21 raachincgewe en 1 Legergroep von Bethmer t officie I rt n I 25 man een machinegeweer I LegBngroep von Macken en ot ficieren 110H7 man 23 kanonnen I behalve de in de vestingen gevon I den Rrootc hoeveelheden oude kaï mi I iien 10 machinegeweren 1 Tp zamen 244 officieren 40 919 1 man 2 ï kiuinnncn 80 machin go I weren I liet Oostenrijksche com nuniiiiir van 1 Nov Inidl Aan deSc7 ara keer len de Oo tenri kHchiïon gimrflchp troppen een nachtelijken aanr val na een handgemeen dat hedenRflpverd werd Aan het front van deKormvn sloegen wij vorschjllemde nailhlc i i ljtc JuinVallcn af Renoo lfeaReniawii aan de Strypa ontwikkelde I zich opnieuw nadat een aanval was I1 gestuit een hevige etrijd 1 I Op het Noordoostelijk oorlogetoo I I iiecl bedTHgen het aantal govan enen 1 CU le buit gedurerwie de maand Oc 1 diber gemaakt door de legers welke ond r het GosienrijkRch ilongaarBch npperbevel staan 142 officieren 20 000 I man 41 nmchinegeweren een uk gcBchut drie vliejgtnlgen en ander 00 rlogBinateriaal 1 Aan het Itallaansche Front I Het Oostenr Hong Communiqué van 1 Nov luidt De derde stormloop welke de Italianen tegen ons front in het kustgebied 18 October inzettten en den 28n jl met versche troepen hernieuwden begint te verlammen Weliswaar wierp de vijand gisteren nog tegen j den Noordrand van Doberdohoogvlak te aterke en op verschillende andere plaatsen zwakkere strijdkrachten in 1 het vuur maar dit waa vergeefsche moeite en zijn aanval ia niet meer al 1 gemeen Moge de strijd ook nogmaals I opvlammen het offensief dat de 1 Italiaansche aanvoering met groote I woorden heeft aangekondigd n hetwelk aan het voornaamste front met I minstens 25 infanterie divisië werd I I beproefd is aan den onvrikbaren muur 1 I van onze troepen in het stel ig be 1 I wustzijn van hun overwinn ng te I pletter geslagen I Onze wapenen hebben den Isonzo I slag die twee weken heeft geduurd I gewonnen Ons gevechtsfront is I onveranderd gebleven Ëvenaoo I hielden de verdedigers tou TirolI en Karinthië Binds bet uitbreken dervijandelijkheden de heldhaftig verdedigde atelling vast in hun bezit Door 1 deze successen bewees onze gewapen 1 de macht opnieuw hoe ijdel en ongegrond alle aanspraken zijn w Ike de 1 bondgenoot van weleer op de Zuid I westelijke grensgebieden doet gelden Iwelke hij door een steelschen aanval 1 in den rug gemakkelgk dacht e kunnen veroveren I In de gevechten gedurende de weede I helft van Octobef verloren de tegenI standers minstens 150 000 man 1 Aan het Servische Front I Het U o ö i c n r ij k 9 c h e comroiuI nujué van l Nov luidt Inde streekbeweflten de groote Morava bereikten de vei l oflïdw Hti ijtykr cfaXtnk ouder 1 athleriioe legeve hten die hier en daar 1 hfftig waren de hoogten zui lelijk en I uwlfloutelijk van Grn Milenovac en I Kragujevac Tuwschen zeven nacht I iinr in den ochtend werd heden op 1 bet arenaal en de kazerne van Kra II tj iijovac de OoateiuijkHOh lIonigaarsche 1 fu kort nadien de Duilwhe vlag ge I iioM hen I In de streek tusechen de r vieren I Marava on KoBava veroverden DuitI nche lrao ïeii na verwoede gevochten I de bohoorwchende hoogte Tnvunovo I lliilgaarscbe strijdkrachten ontrukI Icn ilon tcgonfltander op den alraatI weig n ar Tarazin de hoogten ten W viiu I laiiiiiica en in het Nisava dal du Wiwtolijk van Bela Palanka De gezamenlijke bult door do Duitt4 be on OoHteiirijksch Honign r che I iroopen on er generaal Von Koeveee 1 aan gwangencn en oorlogsbehoeften I gemaakt beloopt 20 officieren onge I cer tiOOO man 32 kanonnen 9 ma I chinegeweron meer dan 30 munitioI wagens oen zoeklicht veel geweren 1 I ii hicttvoorrraad vóór artillerie zeer I veel infanlpric miuutie en boveniMcTi komen kfeiten mij verwonderd aan 1 en 6én wien men een vooruitziende I giHsi loe hreef wenschte me ree s 1 geluk met mijn toekomstige gromoti I Toch weid ik wat l eniauw l toen 1 ik de gouverneur tegenkwam die imj met zijn beminnelijkst glimlachje we I kom heette 1 Kom binnen zei hij mijn vrouw is meuwfligierig nader kenms met e te makon Ik blof de Onbezoldigde assesBoren i kunnen zich deze luxe wel permitee ren Zij had dus over mij gesproken Maar als zij mij slecbts kende als I Kamp s metgezel hoe wist ze dan I mijn naam I Toen ik binnentrad stond ze op I Een kring van dames van allerlei leeftijden zat om haar heen Nie s wees er op dat zij mij he kendo I Assessor Hunger met wie je nader Iwenftchte kennis te make zei 61 gouverneur I Rustig lachend stak ze nij 1 e 1 smalle beringde hand toe Het doet mij gefnoegen mijnheer J i bij mij te zien en ik hoop dat het vaker zal gebeuren De collt ga a op den achtergrond keto me aan alsof ik een wowterH was r Iki denk steeds aan uw talenten I waan an men mij veel goeds vefteM I heeft De wlnteravondien zijn lang en we willen een dtlletanten teoneelver vermoed had 1 Een paar dagen later wandeU en I we langs den buitenkant der stad Uij plaagde me juist met mijn nu öft I Als de gouverneur je tnet mi 7 et I zeldc hij schrijft hij je diiect m iet I zwarte boek I Juiiit zag ik zijn paard en ii t ig II zoowaar aankomen Maar geluk ig I hij zat or niet in Het was de mo ie I mevrouw Agne die in de kuasona I weggedoken onvereehiltig om 7 ch I hoen keek Ik nam diep den h cd l Voor haar af maar wat waH dat I Kon ik mijn oogen gelooven Ze I kreeg een hoogroode kleur en ze I sliaarde ons op een zeer eigenaard ge II manier aan Ee oogenblik slechte 1I toen was het rijtuig voorbij I Niet wetend wat ik er van den I ken moest wendde ik mij tot mijn 1 metigezel Hij berfde over alle leden i zijn blikken waren leeg en i fi wasdoodebleek geworden ƒ Er was niet meer aan t wijfelen Hier hadden twee menschm die eens iets nset elkaar te makeif hadden geI had dhaar veeergezien I Laten we heen gaan zcide ik I Je emotie is opvallend I Ik trok ham op een til zijpad Hii I zonk op een bank neer en bedekfe l het gezicht met de handen I Stel vertrouwen in mij zeide ik I Hii vatte mijn hand Kerel zei hij je bent zooeven ingewijd in een geheim dat nooit FEVlLLETOJfi iemand had moeten weten Geef me je oerpwoord t I at hftd je reed antwoordde ik da nice naar hniH zei hij daarop Wij gijigcn doeh een opheldorin ï kriHig ik niet Je hebt dus inderdaad monschen Wngetroffon die Menechen die ik haö leeren ver reti en aanbidden doch vpier hou a geheel en al veranderde Datilató verandering mijn levensgelukverwoeBt hebben zal er slechte toeItijilragen dat ik ze nooit zal vergfltea Maar ik geloof toch dat je de fcea te donker inziet mijn waar B Ik weet weliswaar nie waar n het gaat maar ben 3 zoo goediogewijd zou er geen misveretand Hahftba een misverstand Neen el ik heb een prachtige geheuge a van mijn lev enebeechou wing die op twee beenen rondloopt hier inde d die lacht die bedriegt en overal Hitkijkt met arglistige oogen om die n zijn Btrikkea öij hield plotseling op en zag mij orachend aan Het wa mij alsof de bewuste vraag yvst op zijn lippeji branddie Maar zweeg ik mocht me er niet meer bemoeien Mitn tijd zal wel ko dacht ik En die tijd kwam eerder dan ik HOOFDSTUK VIL De vrouw van den gouverneur ont I ving doH Donderdagavondö bezoeteqi I Dan koniteü de bezoekers ongedwoiv I gen mot haar spreken 1 De commiezen met hunne v ouwen 1 waren reodw den een na den ander I uitgenoodigd evenals de gehuwde as1 seHöorcn in regelmatige afwiseeling Ook van ons jongeren werden verfwheidenf uitgenoodigd waarbij ook I een streng regelmaat betracht werd Naar mijn berekening zou hot onI geveer vier uur duren voordat ik aan le beurt kwam Des te grooter was mijn verwondering toon ik reeds enkele dagen na I de zonderlinge ontmoeting een kaartje I op mijn tafel vond j Mevrouw Niefcurg noodigt den heer I ap esfior Bun ger a s Do ntJerdag op de 1 thee I Mijn hart klopte Zou de scen I ik aanschouwd had ntij deze gfma I verschaft hebbeo Mijn collega s die mij den bewustcn avond de garderobe zaKenbinnen