Goudsche Courant, woensdag 3 november 1915

F 5 y rf ï s K DE Nieuwe PHILIPS HALF WATT LAMPEN VERVANGEN iV BOOCUMPEN De Oorlog Aan het Oostetyk Front get D ü i 11 c h e communiqué van Soï luidt Legergroep HindentOf Zuidelijk van den spoorweg Skkuin Kig maakte onïe aanval H beide oevers van de Aa voor oor Dunaburg werd ook gasteren lirjg gewohoteft Herhaaldiddjjt wer4ii krachiige Ruaalache aanvallen üKlig afgeslagen De gevechten tuB lü Sweuten en de Ilsenmeren dlu nog voort Maer dan 500 gevanr HWa vielen in onze handien iie rgroep PrinB Leopold Geen jLogBrgroep LineengeBi De Ruasen iften onzen opmartPch weetelijk Taarwrysk door Qpn tegenaanval T breed Ironl en in dichte mae ö tot staan te brengen Zij wer onidür de zwaarste verlieaen te eworpon Onze aanval werd ÉWffop voortgezet B Sifmnkowce was het deo Ruöwa vooitijgaand gelukt in de teillingVQ vao Bothner s troepen te drin ft Door een tegenaanval heroverden wij onae loopgraven en maakten man dan fiOO Russen gevangen Het lorp Sieiinkowce zelf werd na een vwittgrd handgemeen hedenmorgien pootenrièela beetornwl waarbij wij j euw 200 gevangen maakteni i OoBtenrijksche eoiranu iin 2 Nov meldt De aaniip het Strypa fronl duurdlen gisteren den geheelen dag voort De vijarMÏ voerde sterke atrijdkraehten voor den aanval aan en rukte in difhtfl atormcolonnes bij Si naawa op onze stellingen aan Onze reeerveH wierpen hem bij een snellen teKemaaivval weöeronü terug waarbij hij in vorSütterde plaatselijke gevechten jïioote verliezen leed en tweeduizend eva genen in onze handen achterliet Il hot gebied van den benodenWyr dringen wij de Ruaeen verder terug Do Russische tegenaanval welke met een groot munitieverbruik gepaard giing mislukte Aan het Itaiiaansche Front Het O o ö t o n r ij k 9 c h e comm itti ué van 2 Nov luidt Giateren i in het Goerz gebied wederom hevig gwtreden Aan de zijde d r Italianen vochten verHcheitïene infanteriebriga den wdke van he tTyroler en het Karintiiislcihe tiont aMBövoerd werden Met deze versterkin n poogt de Dames en Heelden I Vraagt bij uw boekhandelaar Hanen en Hennen uit alle Landen 7 artistique in 4 kleurendruk uitgevoerde platen betreffendeAlgemeenen Vrouwenkiesrecht AntlOorlog en Vrouwenbeweging formaat 49 X 32 cM vooratellende Hanen en Hennen ontlast U deOnmondigen de WHsgeerige Hen de Moeder Hen de Onderwys Henen de HuweliJkshen Prijs per losseplaten 75 et por stuk per map van 6 stuks 4 01 Decelfde als briefkaarten per mapje van 6 at 50 etIn plaatsen waar met voorhanden franco na ontvangst van postwisselbij den uitgever H A STADERMANNte Baam 23 MenwiinIhmiiclilop IMESIllilÉi UIT HET Magazijn van W RAVENSWAAY ZONEN GORINCaBM Dezo THEKÈN wordea afgeleverd in verzegeld pakjes van vyt een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde order aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART U feÉliterijfiiiMrtni Een SOLIED ADRES voor meubelen is bii N HESSING Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spw j dig netjes en billijk 1 De Gunsteling Zeer mooie soliede meubelenala Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels Buffetten Stijlameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alios spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Styikast f20 Styitatel f 9 60 Spiegels f6 60 f 7 60 enz 20 SIMWSTRUIUIi loteBkiiuUlilelciiiekade Rotterdam Ik haii Inw de onderdanige dienaar te fiolen die de bakviHchjee drilt in M zeggen van aardigheden en dSe wichtig doet bij het lezen der rollen En ik hwl nog wel gedroomd van t avontuur in groote stijl waar n ik de hoofdpersoon zou zljn nder verdere gebeurteniasen verh de avond De commiezen beant ifiortde n de gestelde vragen met mi Wt aeurateèse hunne vrouwen na o de theokopjee op en hunne diochw aateü als Boeddhabeelden éiÏÏ n den gouverneur was J innelijkat maar toch g lukle ut ö onderdao 8n ld en stijfheid te verdrijven Het 2 alsof ze vermoeid werd en Jjoiaal merkte Ik zelfs op dat ze nervene gapen achter haar z k vaHwrg Abonneert U op dit Blai A CI E 8 Nov Gebouw Bouw en WoiW toezicht Verg OnderstandKi J missip Armenzorg 9 Nov Nieuwe Schouwburg T t Opvoering Opera Carmen W STUNIS H A A STRE C H T MAOAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Kijwielen en ondcrdeelen L andboawgereedschappen en Werktuigen u Upvoecring upor ai 5 X irf tÜÜcV ï l verschrikten hlik op Beleeïd yerweken w egeld genoot doch dexe had er meèedeellng te mogen ontvaogwi vorgadertageo concerten vennalteuj r len ettï om deae dan In onM In vermeWeD J m nij sprak ze niet meer Zij SL belangstelling voor mij 2J M toonen noch mijn üdel to J 1 ® o ïG van tijd o g eimzinnig blik van BtectriBche Drukkerg A BRlSWaN ZOON öood Adverteiitiën Mevr F O DE WILDE W Z Dorpstr 18 te BOSKOOP VUAAGTtegen begin Dec een flinke 8 P B Cokes voor On en Minvermogenden Het Steancomité te Ooada m akt bekend dat vanaf heden de gelegenheid beataat voor on en ninvermogenden hier ter stede door tiuschenkonut van het Steancomité Cokes te betrekken tot verminderden prija Zij d e daarvoor in de termen vallen kunnen zioh aan het kantoor Molenwerf 2 alhier eiken morgen van 10 12 nar aanmelden of doen aanmelden tot het bekomen van een bon waarop aan de Gasfabriek tegen betaling van 40 cent 1 H L Cokes kanworden afgehaald 24 Dienstaanbiedingeu hebben in de Cfoudsclie Courant feed tueèe f ff DMe adverlentieD koslfio slechts kIJ TooruHbetaling 1 6 regel f 0 86 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau De kinderen MBMB wat trut de lekkere WrberMalilettea In die m let de tevolten vaa h mwe weer beidiutteB Sedert meer du 0 ur ali een ult lekend hidiinIddeUle kekend en beproefd IMI alM pottKlMri n droflilen t i FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN l6j de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG geelt de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heerea en Bameskleeding Koopt g heele ol gedeelten van Inboedels Il ook naai baiten de atsid aan btili te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op IfAAM en ADB B8 Uq deWeiE ALTER a Ged Gracht 269 DEJH HAA6 Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener rrgwillige verbintenis bg Hr Ms Zeemacht als LiChtinatPOOS l minimum leeftgdnjaar met koH dienstverband 1 maiimum leeftijd25jaar minimom leeftijd 20 jaar f maximamleeft 29 jaar MatrooS toppedomakei matpoos kok stoker 2 klasse Leerling Stoker minimam leef tyd 19 jaai maximamleeft 26 jaar tindien reeds zeer voldoende knnnende stoken mazimamleeftijd29jaar minimam leeftgd 16 jaar maximam teeft 17 jaar Kadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 60 POTTËLBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Froefteael M grattt t erkryg aar LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Oen Agent voor Bollandi CATALONIfi te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M IIELOKJE Jr Agent Amstel Brouwerg Keizerstraat Tel 83 No 148 Oouda Undl ffoed doen Aoat KOKO ts gun gabruikn voor b t to Wt il KOKO t HAAR KOKO DOET HET HAAK GROEIEN OAAT HET UITVALLEN TEGEN VERSTEKKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL ftEVAT GEEN KLEDRSTOr OLIE Or VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHU Koor HET VANDAAO VAN VW DIOOHT OP COOnUK musi n 07 n i io m n 1 00 pv ium AUaan VntofnwsoKlInii M N Z llcriUnd UtrMlït ÏMtend N BtulMHt an LInMuiw K r T k nMU lABDtU ervMTMbt L AawUrtMB AllHn Vartininrawdtewt I oDt Prittlud CrDfdmn DnnUH Owjitf Htm INDBHIia IsMk DEPÖTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJasel A GROESEVELD hm Zegwaard A OOSTERLING 68 JlUDklijkeFalirii OPGERICHT irM Voedert aw Vee met de xuivere murw LIJNZAAÜROEREN 28 merk STER en W L 2 en 80YAB00MEIIK0EKEII merk W L Oitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groole voedingswaarde BerAiHpIoma Parij 1900 Negen Gouden Medaille Vraagt WOUTERLOOÜ s V blik Vj blik t blik V blik f 1 65 f 0 90 f 0 50 1 80 1 0 66 1 25 0 75 0 46 1 35 0 80 0 45 1 86 1 0 66 Kalttgehakt f 2 65 Kalfsgehakt getmffeerd 3 10 Qalantlne de Veau 2 20 Qalantlne de VolallW 2 30 T e de Veau en Tortue 3 60 Tête de Veau Hollandais 3 60 1 85 WOUTERLOOD Leiden M P iigiiit II mniile itrk UaU Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywiel Wearwell Rijwielen itji wl siirlük n liig il priji AGENT AÜR DE GIIOOT Kleiweg 79 GOUD Prïioonranten grati IMPORTEURS QEBB 8IEB0L Amsterdam 12935 54e Jaargang Woensdag 3 iNovember 1915 e iD8GHË mum n © a ws © an d vertexLtie blsud rroox G o a cïL © ojci Oarrtstrélkceaa Verschijnt dagelijl s fei v behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 cis Reclames f O f5 per regel Groole letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 idem fi anco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 em franco per post Aboanementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau IIabkt 31 bij onze Agenten feu Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Vitgerers A BBINKHAir EN ZOON In Engeland Uo verklaniig vau Asquith Aiie uimleu buuUen bcscuouwinguu uioiai u er de ue Aiorning i osi bevat oen kai aftierisiiiek vtjaiwlig hootdartikol gelueid Wachi en zie tot het oiuüo De eerste zin toont reeiUi den gi e 4L diü het geheele artikel benoert chi Oe eerste umMster zal ecu verklaring atteggeu wat bij ook i at zoggen tiij zal ëou ding imxAeu io gevon liet tegenwoordige regeeiingWJJionsül heoli gefaald iNa verdere uunvallen op Asquilh bet luit de iVtorning l ost JJe be ite wijze oui lie rogeermg te vorsterken is haar Lot redoujke afmetingen terug lo Orenigtijk en erin op ie nemen de mannen diu het best gekwaliticeerd zijn om deu oorlog te voei eu Uok de i mies is tamelijk peeöimisiiöi h Hel blad schrijft JJe openbare iiieemng is wat do hoofdzaken beirett van de nationale politiek volstrekt eenstemmig De oorlog moet met de mterato kracht worden voorigezoi on men betwijfelt slechta geiijk in AuguMue 1911 of de regeoring wol gebruik makende vau de Ier beschikking staande hulpbronnen de inee l nationale beslissing zal neinon De oiiidei werpen waarover men verwacht dat Asquitb zal wprt en zijn een kleiner kabinet het daadweriio ijk gebruik van e a generaten staf de ontwikkeling van den ovjrlog en do diiplomatie up den Balkan van de expeditie naar de Dardanellen tut den DuitHchen inval n 8ervib een breoil nitiricht op de samenwerking mot de Fraiiöfhen in het Europeeyche Oosten waarover werd bealif t gedurende hel iiezoek van generaal Joffre hot nieuwe nocruloanngsstelHol en de fiimncieole vooruit achten Een verklaring van Asquith Uit Lunden wordt dd 2 Nov genieUl Voor een vol huis en onder warme toejuichingen deed Asqullh heden in het Lagerhuis zijn met ongeduld veiwachte roededeelingen Hij zoide lat hij den huldigen en den t ekoin tigen to aiul voor zoover oNigelijk aan de natie zou uiteenselten die hwlen evenals altijd besloten i den oorlog lol auccewvol eiiwle vixirt to zetten en He in de Regeoriivg het vertrouwen stelt om alle middelen te gebruiken ten einde dH doel Ie beredken Luide toejuichingen Rusland op het Servisch front Uit Ijmden wordt bcri ht dat hl de door ous veroverde linie ten Zuid OoHten van Visegrad sloegen wij d tegeiiAuuvalien der Montwiegrijnen af liet leger van Geawaal Von Ko o9ti won lerrean teu Noorden vui Bzwa eu üvers A reed de linie LacakKrtigujewatH Het leger van Generaal Von Gallwitz la op de hoogten ten Oosten van Rragujewatej enten Noortkm van Jagodin in den strijd gewikkeld Aan het Kaukaalsche front Het T u r k s e h e commuuiqué van Nov iuidt Wij Bloegen in den nacht van 31 Oct op 1 Nov nwt wanhopige kracht ondernomen aanvallen van de tegenstanders op verscheiden plaatsen af Anders in geen nieuws in en om de Dardanellen iiot T u r k ö c h e communiqué van J Nov luitlt Gisteren hield het pluatttelijk artilteriegevectit aan Bij Kemiklikiman nam ttea linieschip bij Au Rurnu © en torpedoboot zonder uitwerking deel aan het vijandelijke vuur dat te land werd afgegeven Onze artillerie beschadigde een sleep van Vijandelijke sloqiwn die bew ton Ari Burnu door den storm vergingen Wij maakten een mijn onbruikbaar die de vijand bij Seddal Bahr lp den linkei vleugel had gölegd Krl gsverrlchtl igéii ter Zee Britsche torpedoboot gezonken Officieel wordt mt Londen d d 2 Nov gemeld De torpedoboot No 96 is gistenn in de Straat van Gibraltar gezonken na een aanvaring met een hulpkruiser Twee officieren en negen man worden vermist vijand legen eiken prijri bij Gi erz door te breken De aanvallen van gisteren waren zoowel t en het Goerzer bruggehoofd zeJf als tegen A n sector van Plave van bedde zijden van de Monte San Michele gericht Onder zware verliezen werden de Italianen overal taruggeölagen Op do hoogvlakte van Pofigora ia de 8trij i om enkele gedeelten van loopgraven Hog aan den gang Vui het Servische front Oe inval in Servië Het D u i t a c h communiqué van 2 Nov luidt Ten Noorden en Noordoosten van Gataak is een uitgang nit het bergland ten Zuiden van den Grn Milanowata in het dal der westelijke Golijska Uorawa geforceerd en Catsak beaet De hoogten ten zuiden van KrajcjoejewatB zijn veroverd en aan beide zijden van de Marawa is de linie Buyrdan Despotowats overschreden Het leger van Bojadjew nam op 31 October de Beadan hoogte ten westen van Siatina aan den straatweg Knasjewats Soko Banga en de hoogten aan beide zgden van Toerya ten oosten van Svrejing ip bezit In het Nisawadal N W van Beta Palanka werd over den Mrandal getrokken Uet D u i t H o h e communiqué van 2 Nov luidt Noordedijk en noordr oi t eiijk van Cacak is de uilgang van het bergland zuidelijk van Mi Hiwjvac in het dal wes elijk aolloHka van de Morawa geforceerd en Oocak bezet L e hoogten zuideJijk van Kruga evac zijn genomen Aan beidie kanlen van de Morawa m Ue algemeene iiuie Uagrdaa Despolovttc ovorgei rokken Het leger van llojodjew verovenle den llen de Bezdanhoogte weetelijk van Slatma aan den weg Knjazjedoc Sokü Baiiiia en de hoogten aan beidie zijden van de Turya oostelijk van Sviliig In het Nisaca al noordwa telijk van liela Palanka werd Vriandol bereikt Van het Montenegrynsche Front llel Oostenrijksche conunulüquó van 2 Nov luidt Op de Montenegrijnsche grens gingen onze Hlrijdkrachten op talrijke punten tot den aanval over Wij veroverden de grenshoogten van Traglor en Orlovai en de hoogteetelling welke de Vardar ten Noord Oosten van Bileca beheerscht iiusland aan de gezanten an zijn bundgenooten heelt verklaard üerviö zoo spoedig mogelijk te hulp te iitul len komen De actie van Rusland tegen liulgurije is ter zee zooals men weet roüiW begonnen Zijn actie Ie land Hchijnt schrijft de Tomps niet lang meer te zullen uitblijven De mei Roemeiüö begonnen onderhan Uringen om vrijen doortocht voor de ï iaBidche tronen hetol en voigeiie zctere inli lingen de beste kao n tot rtlagcn Van zijn kant meent de Tribuna te knnnen verzekeren dat weldra een ernstige actie van Rusland tegen linlgarije aal beginnen Men wwrt schrijft ilat blad dal inde de sluiting der Daolanellen de Iiallaansche stoomffchepen die zich in k Zwarte Zee bevonden met eenige andere nit Constantinopcl geknmon in de Roemeenjiche of Ruaeische havens vluchtten Thana vernoranl inen dat de Rueslsche regee ring al deze schepen heeft gehuurd om ie voor het transport van troepen te gebrulken De VoHM Zeit deelt mee dat ieh lip bet oogenblik tu0s h n Odeesa TirH i nl en Kirchinof in BessaraW op GO K M van de Roemeeniche gfen drie divides Ruselsche landstoi m ongeveer 00 000 man bevinden Daar twee van deze divisies geheel zijn uitgwus 1 het wadra hijnlijk zegt liet b a l dat deze naar eldei zullen wordea gebracht Hot Is ongetwijfeld hiervoor dat t+iiidiH 20 October op alle partlciHere puorlijnen het verkeer lusuchcn bo cngeiMioinde stevlon werd stopgezet en het is ook om deze reden dat Ifh op het oogenblik K4 groote trane tortschopen voor OdcBsa bevimlen i ipoti lyRi troepen te laden en deze riiuir con onbekende ploals te ver ocMon Engelwche koloniale troei en De correwpoudent van de Daily lelegruph te Moirtreal seint dat het luinbod de zeventien nieuwe regimenten inlauierie onder de wapenen te brongen voor den overzeeechen dienst met voldoening werd ontvangen terwijl blijkbaar de lust tot dienetnieiniiLg algennwn herleeft Men SKihat hel aantal Gunodeesche Iroepen thans op ll i KXJ man De ing eehrevenen zullen indien zij uitgeruHt en in bataljonfl ver beeld zijn het actieve lef er up 2Ü0 I Ü man brengen Demini ler neemt aan dat t en het einde van het jaar ar een kwart milIn en zal zijn ingeechreven Beweerde Duitsche vre l evoorwaarden FEViLLETOlM Vau geloofwaardige doch niet oiÜ ioelc zijile wordl ons verzekerd dat HMiigo le km van don Duitsi hen lüiksilag Hilangs te AmKterdalm 1 cldien vertoefd en een hunner bij be proking4Mi die bij die gelegenheid zijn gehouden heeft gozogd dat do Rijk kdiiriolier de hoer Von Bethmann llollwc ais voorwaaMen vaarop Dnl twhland g neagd zou zijn vrede te fluiten heeft genoemid behoud vr or DuilMchland van ile BolglHciie Miutnlinie zoowel iiij een militair als uit een iiwhifrtriecl oogpunt hehond door huitwhlaind van Koerland en een oorlogHmdiaclevergooding van dertig milliard Mark verataiMÜhomUng naar me wierp Toon de gasten weggipgen zeidie ze tot mij Wilt u me morgenochtend eenbezoek brengen teneinde onze plannen verder uit te werken Ik boog zwijgend De anderen fluisterden iets tot elkaar Toen ik den volgenden morgen het kantoor binnenkwam begroetten eenige collega s me met de woorden Zoo zoo de gunflteling van de gouvernetirsvrouw En doz i naam behield ik Hij gaf me een schijn van glorie die niet spoedig verbleekte Mijn afdieolingechef behandelde mij vertrouwelijk en de bedienden deden de deuren voor mij open als ik aankwam O wat heb ik dit gunsteUngechap een vervloekt Wat een lijden wat een vertwijfeling heeft het me gekost toen ik aan den rand van het verderf stond In den namitWag toen ik weer naar HeJene schrerf kwam Kamp binneai Stoor ik je vroeg hij Neen in t geheel niet antwoordde ik mijn sohrijfmap sluiteml Zwijgend met groote stappen liep hij ndjn kamer op en neer Ik aioeg hem aandachtig gade Zijn borst hijgde Hij scheen een zwaren strijd te voeren Ik kiukte Zij heeft je met onderscheidingbehandeld op ongehoorde wijze Aan die table d hote spraken twee collega s van JOU nergens andersover En daaraan heb ik het te danken dat ie me een bezoek konit brongen llij ïweeg Een o genblikje later zeide hij terwijl hij nnjn bedde handen vaathield He te vriend ik heb een onwaardige rol voor je geepeeld Daar moeteen oind aan komen Ik durf er geenffoo rd ovetr t z gen en diat ia voormij een voorOTureode kwelling Ikmoet je vragen wat ze doet hoe zeripreekt wat ze zegt Jij bent de eenigedie in verbinding Btaat tot haar enmij En nu voor den dag er mee Heeft zij jou of heb jij haar mijn naam genoenMl Ik schudde het hoofd Ook als zij het ge ïaan had zeideik zou ik er mij voor gewacht hefcben over je te spreken Ik zou devraag ontweken hebben als zeeroverbegonnen was En waarom it Om it ik ni graag over ietsspreek waar ik in tgehecl nieta vanaf weet Je zult alles weten Het iabeter voor haar zoowel als voornïij Kom vanavond naar me toe als jeniete beters te doen hebt ik ben miniet in fftaat er veel over te zeggen bnar werd Wat voer j daar in vredesnaam nit riep ik verwonderd Doe e aan geesten bezwering De goewten van bc verloden untwoordde hij trachtend op mijnrtcherts in te gaan Ki tusschen leze twee kasten is mijn keukwi tusHchen dio mijn eetkamer ging hijvoort Ik rtlaap in de kamer daarnaas l daar in ook mijn bibliotheek Zie zoo nu ken je mijn home oowHt Ga zitten de thee Is klaar liet leek mij alsof ik bij een alrhtnimiftt of amlere ihiivelskmmteuaar wfi zoo vrcenHl zag alles er tilt Wat zit er toch in die geheimzinnige kaïrten vroeg ik Zij vormen de grootste schatdie ik bezit en de eenage4 Ze bevatten een vah do beste tcrtaria vanEuropa met bui ten gewonen ijver verzameld een halve e uw lang Ikerfde hol van een mijner leeraren profeflftor Kernraan je kent zijnnaam wel Ik geloof dat Ik hem tnlangsnr g heb hoeren noemen Ik ging met hem n ee Op straat trr ffen wij den gouverneur aan die Kamp in sohei pen blik monaterde en daarna mij terzijde spottend aan keek Zoo zeide mijn vriend die de vuittten gebald had nu kom jij va t in het zwarte bo rfc Ik lachte witjei Ik dacht onwillekeurig aan mijn verloofde H00FD8TUK VIII Wordt vervolgd Dokier Kan p bewoonde de bovenste donkere verdaoping van een huis dat met vea van den botanischen luin verwijderd was Toen ik de steile trap opklom viel het mij in dat ik hem hoewei ik tegenwoordig veel met hem omging nog m oit een bezoek had gebracht en het verheugde mij dat hij me dSt verzuim nooit kwalijk genomen had Hij ontving mij in een zeer groote stuAeorkanwa waar in het midden een reusachtige tafel stond die aan een ouderwetsch billar l deed denken en die beladen was n et microscopische praeparaten roogeerbuiftjee en allerlei schaaltje Door een groene hanglamp wenl deze tafel spaarzaam verlicht de reet van het vertrek was In geheimzinnig half thiisler gehuld Jij was bij haar stootte ptotedlng uit hij Welkom in mijn rijk hoorde ik zijn stem uit de dniftternis achter in de kamer zeggen terwijl zijn gestalte in een blauwachtig vlamodllel zicht J