Goudsche Courant, donderdag 4 november 1915

Advertentiën I AN O S Ift 12926 rechtstreeks geim i rteerd everen wu sinds jaren met groot succes vanaf f 295 besppoldo van af f 125 Sterk concarreerende Veeljango garantie Vraagt conditien 90 A VAN DER HEYDEN Co Pianohandel Pompenburgslngel 33 bij t Hofplein ROTTERDAM INRUILEN VERHUREN REPAREEREN Mevr F G DE WILDE WZDorpstr 18 te BOSKOOP VRAAGTtegen begin Deo een flinke 8 J B Openbare Verkooping TE QOUDA op MAANDAO 22 NOVEIWÊ JC SER 1915 des avonds 7 MHISf aren in de R K LEESVEREENIGING aan de West Haven ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN kost het stoomen van een Colberl Costuum No 1 Een goed onderbonden van gasen waterleiding en vele gemakken voorzien Burgerwoonhuis A met Bchuar verdere betimmering en erf aan den Bleekorssingel no 17 te Oouda Kadaster Sectie A no 3097 groot 73 centiaren Te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen on No 2 Een van gas en waterleiding voorzien WoonhuiSi en erf in de Boélekade no 139 te Qoudm Kadaster Beotie A no 1918 groot 94 centiaren Verhuurd bij de week voor f 2 25 Te bezichtigen 19 20 on 22 November van 10 4 aren Nadere inlichtingen geeft NotansKOEMAN voornoemd 40 X broek en west Prachtige afwerking geheel chemisch gereinigd en ALS NIEUW geperst Beslist onschadelijk voW het goed en uit ge zondheids oogpnnt zéér aan te raden Gelegenheid voor kleine herstellingen NEEMT PROEF I Rouwgoederen binnen 24 uur gereed De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het D u 1 1 s c b e ooumiumqué v an 1lNo IukH NietB van belang gefelst Aan 1 Souehezbeek loi Noftrit OiMsK II an het piaatóie van ilmwiWeii liHani en tuk loopgraaf dftt hlnotHt uMl aan omvatting over ongeveer 100 M breedte dee nachts TolgCTiH het opgemaaklc plan omt tBimd Ten Oosten an Péionne moest een Engc sih vliegtuig iltmr hot Tuur van onze infantorit landen Eon toïittenil officiM weul krijgt go aiigeii germnakt 4an het Oosteiyk Front Hot DuitBche Gommnniqué van 8 Nov Imdt Legergroep v Hindenburg Voor Dnaaburg zetteo de Kussen den aan val voort Bg Illaxt en Garbanof werd een Russische aanval afgeslagen Viermtid hepen zij storm onder groote verhezen en vruchteloos tegen onze BteJJjngen bi Gateni tuaschon het Swenten en Ilsenmeer moest onze hoie worden teruggenomen Daar gelokte het den Russen het dorp Mi koliichki te bezetten Legergroep Leopold van Beieren Toestand onveranderd Ijegergroep Lmsmgen Aan hel Bogmski kanaal v erd een vijandelijke lanval op de sluis van Osaritschil af Inlagen ao weerszijden van den straatweg Lisowo Tschaitorysk winden de Rus en opnieuw tot den teru torht ge dwongen Viif officieren en b 0 man werden krijgsgevangen gemaakt dne milraiUeurB veroverd Bij de troepen van v Bothmer wordt nog goHtreden in het noordelijk deel van SiemikoJtsje Uit CzernowitZ wordl d d ï N v gemeld Op den noordelijke oever van 1 1 Dnjeöter oostelijk van de inniwlmg van de Soreth hebben dt Kiwdeii herhaalde pogingen aange wond om de iaai vooniitgesthovmi Duitwch Oofitetinjk fl ehe trot eiunach ten op den linfeereever terug tewer pffli Zij zi n in den laatsteii tijd herhaaldelijk in negon gelederen oor urigiebtoitml om zich meeeter te ma ken van de vijandelijke loopgraven Voor het eerste gelid gebruikten zij ongewapende van groote scharen voorziene Rust ische boeren waar Dienstaanbiedingen hebbon in de Goudsche Courant êteedt $ mcee $ § Deieadverlenilto kosten sleekis btj TooruUhelaling 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan hetBoresa De Gunsteling ftiiWitefijBBMeeÉrii Een SOLIED ADRES voor meubelen Is bg N HES8IIIG Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spo dig netjes en billijk Heel waarschijnlijk antwoordidel l en hij lachte geheunwnntf WeetJe wet meer waar dat was Maar iin In deze kaaten is de flora vanCftnftda die van MEulagaacar voorWover men er voor twmtig jarenWM looigedxongen Maar er is nogifltg merkwaardige bij Tusaehen dezetwee kasten waar we nu theeénnk i hefc ik twee winters lang avond avond doorgebracht met Agnee tegenwoordige gouvernefurs vrouw n Niebcrg Meermalen hebben we f zitten aeJxemerfta In dat hoekjenriiben we ons verloofd onze verj lng ia het hout der kast geene en en romaaUsc als we waren dejMde met ons bloed gekleurd Het wl niet veel geholpen zooalsjeaiet pauze volgde Nu herinner ik mij ook waar de no m van je leeraar gehoordJ men nomnde dien mij als dewjtonaam van Mevrouw van Nio Ia zij de dochter van dlpn riiTv ® i nicht de dochtervan broer Deze man is de X in d J ïeven dien ik JJ het als een afgod on en M hM en vewcWen moet Zeer mooie soliede meubelen als Talels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten Styiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen SlaapkamermeubcIcn enz enz alles 8 Otgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff17 50 Stiilkast f20 Styitatel f 9 50 Spiegels f 5 50 f 7 50 enz 20 MISTIUTM Itniiytuliiilitehiiklll Rotterdam BRONGAS Wie wil praclitig licht liebben Ha wende zich tot JAC KOOIJ Kz S uttenboorder te Wieringerwaard ie zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste ncces uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Kinderbiibel naar het Deensch door MARG MEIJBOOM Uitstekend beoordMld Prijs geboniisn f I 2S Verkrijgbaar m den Boekhandel van J DE VEN 12 OOUDA W STIJMS HAASTRECHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keiikengerei Kijwielen en onderdeden Landboawge eedschappen en Werktuigen u iij tl ciin nu L m DER POL GOUDA StoonfWasscherij DE PELIKAAN Telefoonnummers Winkel i Markt 41 IBB en 253 Telefoon 253 Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aaagaan eener vrijwillige verbintenis bg Hr Ms Zeemacht ala minimum leeftijd 17 jaar Aiaximam leefti d25jaar Lichtmatroos met kort dienstverband f minimumleeftijd 20 jaar I maximum leeft 29 jaar Matpoos toppedomakep Matrooskok Stoker 2 klasse Leenling Stokei mmimam leeftgd 19 jaai maximnm leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoendelEunnende stoken maximumleefti d29jaarminimuin leeftijd 16jaar maximum leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart IS voldoende gratis verstrekt door den Cpmmies van aanneming derManne te WILLEMSOORD DEN HELDER BO Vraagt WOÜTERLOOD s blik f 2 66 3 10 2 20 2 30 3 60 3 60 Vs bhk f O BO 0 66 0 46 046 0 66 Kalhgehakt Kaltsgehakt getraffeerd Oalantine de Veau Oalantine de Volallle Tête de Veau en Tortue Ttte de Veau Höllandals WOUTERLOOD Leiden KlMoliie FaMeoWmaoen laan Wonneniiiir JPOËRICHT ir Toedett uw Tm met 4e uiver murwe LIJINZAADKOEKËN merk 3TER en W L 28 en SOYABOOMEMKOEKEII merk W L Uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Kw IHploma Parlfê 1900 Sagen Gouden MedaiUeê Abonneert C op dit Blad POTTELBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuilrlijk Bronwater Froegrietekjet gratii tserkrOgbaar Qen Agent voor a9QlandL CATALORIS te Tilburg Vertegenwoordiger voor OOtTDA e i Omstreken X X BBLOlfJIIJr Agent Amstol Brottwerii Keiserstralt Tel 83 No 148 Gouda Hrnna ilorriplofl p ix napel ei leirtBile vork Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Rijwielen zijn SBiUMjIin tug ilpnjs AGENT ADR DE GKOOT Itleiwe 79 GOUDA Prijsoonranten gratis IMPORTEURS QEBR SIEBOL Amsterdam Waterman VULPENHOUDERS m drie soorten gewoon Safety en Zelfvuller verkrijgbaar br 10 J DE VEN Gouda FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN Dames en Hoeren 1 Vraagt bg uw boekhandelaar Hanen en Hennen A Gt EarTP A 8 Nov Gebouw Bouw en Wouiofr toemchl Verg OncierrtanilscoMmiesie Armenzorg 9 Nov Nieuwe Schouwburg V o Op oering Opera Carmen Beleefd Tersoekm wiJ geregeld UjJlJ mededeellng te nwgen oatvsngen V Tergsderlngen concerten veroikel ltaden ens om dexe dan In on sg o te venaetdea Eleotnsche Drukkerij A BRINKMAN 4 ZOON Ooods uit alle Landen 7 artistiqne in 4 kleurondrnk nitgevoerde platen betreffende Algemeenen Vrouwenkiesrecht AntiOorlog en Vrouwenbeweging formaat 49 X 32 oM voorstellende Hanen en Hennen ontlast U deOnmondigen de WHsgeerige Hen de Moeder Hen de Onderwas Hen en de HuwelQkshen Pigs per losseplaten 75 et pei stuk per map van 6 stuks 4 QL DeceUde als briefkaarten per mapje van 6 st 50 et In plaatsen waar niet voorhanden franco na ontvangst van postwisselbg den uitgever H A STADERMANN te Baam 23 54e Jaargang Donderdag 4 November 1915 fcTa © CLT rö © aa d ert©zi ti©TDlsLd voor G o a d su © an 03 str©3s ©anL Verscliijnt dagelijks iAl behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN V in 1 ó goHone regels met bewysnummer f O 55 Likt mgél meer O 10 Itij dl 10 dchtereeiivolgende nlaat ngen worden deze teaen twee berekend Du n t tanbiedingen per plaatsing van I 5 i egels f O 35 by vooruit lieUilinj elke regel meer 6 cis Reclames f O 25 per regel Groote letters en ranuen naar nlaatsruiiiite PRIJS VAN HET ABONNLMENT f 1 25 1 50 1 50 1 90 Per kwartaal idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementeii worden dagelnks aangenomen aan ons Bureau Harkt 31 bu onze Agenten tien Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Intero 82 VitgeTers A BRINKMAN EN ZOON b miilgui olui atliiir bun rug om I I Im si iimU n tut het laatste oogen bjik ge rnndt red ut n om iian te iiciii II lilt iiRkmland lU verjilu h UiJ t It ziii niiki men di uU zijii vu lirtg mi t i ii voorlHproUMi Veni il H vtrzoibt I rankiijk en Enge lan ilui JU U Soplemlx r 1 0 KKI iinii Ie iiiiU II lil ik veronderstel ling dal Il lekenlaiul zou mobillNee I II iimar eiral den Jdui Oitid ei Htotid Vf iti eli H df landing van d Lngelhdi 1 rauw hc Iroejien toe un I 11 11 f frmeel protest Den ideii I U 1 I V erklaariie emzolos dal 11 lekenland het verdrag niet Sei v ie m i tt luikomi n maai de kiming waH b t md lip vuklaring nitt etm Vein e h trad af tn ikTTkieuwe regeelui tMrtliiol dt neuttolftelt te hand Imvtii hu wel 7e deir wemw h uitte riH l df tï illuvrdem op vnemlflchap pi li keii V t te blijven Het re ul ail vMirt dal Servift een Irontaanval 1111 dl OoMinrijkern on een flank fuuitval van de liulgaion inoe t ver lni Hi Dl g al i H rden konden niet liii lui iiil Sdvil bet slathUiffor zou w rdeii Vim ikr i unheilöpolletide rtwup ahge lombinatie De generale Hinven heblKn met alle aandatht ge amciihik overleg gepleegd Deze sa nw nwj iktiig bereikt haar hoogtOjiUnt UI luM wtlkome l ezo van J off re V 4 piiih kun tol 7ijn volduenuig zeg 1 lUil lul bt 7oeik t n volkomen a iiieiiviorkiiig van de Iwee landen tot f i V iVg h bl en wat betrof hel doel I II tie middelen Dientengevolge kan Suvii ir ver okerd van zijn dat zijn Il lOiankelijklKid doivr de gtAlhefer II IL w idl ln i hmiwd alH een van de u na im 4U d xU ind n van den oi r I Dl ui ign onmiiHwie ml het kabinet w lil Uijiorkl t l dut of vijt loden UI II V irleii maatregdon getroffen u ii wiuirtle viin nauwer militaire ma ritiim n dipl imatieke Ham niv orking hi h n d gciallioerden Asquith had fin evi ii groot vertrouwen als vtwr b n dat de geallieerden de recht V iftiidig zjiak 1 t een gelukkig einde lillen brengen i ii hii zon 7iin taak iiici ipgt ven 7 iidang hij bcit ver II ii in had van den koiuiig het I arU ment en het land Luide toel IK buig n Wilsons diplomatieke overwinningDo diplomatieke overwinning van Wdson inzake den duikbootenoorlog wordt in de Amenkaansche per naarwi aan de N C rt ontleenen nietalgemeen ala een overwinning derAmenkaansche diplomatie be Uiinjkwh llongaarsche legei lulge etend op di Hanken vanuit Kragm u lis Daar zij ook vanuii h l m lui u tl hulp v r achten kiuineii lil ii It waaiNihunlijk m allluiiirï u okMilt van hun legeis u rwt h II steikt achleihoeden ip de luue tl unw Lirtj KrueewaUsj Prokupl i m I il v ilH lalen en met ik overig ir epui III Montenegro of AlbftnifMx b lining zoek ni I e 11 belangwekkende rede an Minister Asquilh lil hil Lngelsche Lagerhuis Diiitnltt legidü Amjuith onder hai u lijkt toejuirfimgen zyn lang vei Im di vfrklaringen af liet LagtrhuiH u 1 meer dan vol 1 ij eidc zooveel het hem moge li l WH onilrent de huidigi ui toe iiii 4 jr f iiaalie inededeelnigi n It lillen V Clf fhaften aan het land dat pg wite iH tven vaHtbenlulen m denlorU g tot de eindïEegepiaal vo rt U ui ü T op vertrouwt dal delo tMTiiig alle inuldelen te biinl zaliMiiieii oin du doel te bereiken iLuidl oi jiiif hiiigtn Dl horizon is voor een gc loelle nn netelig ei Aaquith maar er im OMcl veitrouwen en geduld lunHlig 1 I if een kleine gi ip men ib ii d nut amiers d ien dan kla iui mum d nalie als gelieel mhiet I u l tn lit en leinde hoodanigheden I k irt Asiiulb weidde vervolgen nit over dl al igiiiki iinlltaire veiruhlingen van hel land dat ei nooit niuu had i ii ilifieM oen militair rofigewUieul e w II leii terwijl lie vloot haar 1 tl laak p zee had volbracht nie4 ni vu licH aan mcnscheiüevenfl van niiMii rki luk minder dan 1 10 pro ui 7i hnd lioveiwhen allt 7eeen lit i iv M gd van de Duitsehe oor 1 Ml han lelMvloot zoodftt dematht UM b Duitm II 7PftBlrijdkraehten was1 M lu b u lil lip Ie vernehtlngen UI uikt II vuborgen g homlen duik Il 11 wdkoi aantal voortdurend af I on I Dl t icRtnn I aan de Dardanellen lu 1 U gi Isle aandacht van de re j 1 1 1 uig iiii t als een zaak op ich elf maar nU imikurdcel van het ar i f lralcgiRche vraagstidi dat 1 wu b ongnlc Ralkan g beurteiuR fjcii ifl onlfltaati lln viecfl er op dat edkc stap ge n rinen v oh iii iverltg mei de bond l eiKi yten wiml de Fngels hen d len niel airi Ie Dmtschers on mnffolon dus niel de eigendommen van hun u htt r slerkere troepenmachten volg d n Hoewel zij geweldige etooten luebrachten iö het hun met mogen Kolukkpn ergens eenig terrein te N innen deregdd moeateti zij zich wuler terugtrekken terwijl zij bun loixlen on gowondeJi heten liggen Dl tilie eii van de Uuaeeu zijn nog Mii l Van het Servische front Het l u i t b t he euimnumqué van o mehH Umco ia bezet Ue Hlraalwog t atak Kragoejewais is iveirs breiden Aan weerdzijde van de Moiawa bie K de vijand nog hard iiekkigen tegenötand III Kragoejewatsj werden zes ka nonmen Zi kaujonneai zonder affuit 12 mijnenwerpei 8 v ereohiUende duizen den geweren veel munitie en mate na il hult gemaakt i Dmttóohe troepen van het Kn VLKi leger maakten giatereri i lO kiijgs vaiiigenen en veroveiden vier ka nointen Hot leger Oallwilz maakte m de laJiWLe dne dagen llOOServitis krijge f evangen Het Hulgaarscho leger wierp den i and lenig ten Wt ten van Fla iiin ta aan weerszijiien van de i raaiweg Zajecar I arai in maakte 210 man kri Bgwvaugen uiverovei k vier kanonnen lui juwl WcBlen vuu Khja eMiltj t tviiden de vervolgende Imlgtii ho biuggelioutd van vhg Irokkwi ivii ilen IMcHlterg 1H27 M dmi t u liormka ll 9 M naar tNiwiva UI S H man u twee imli iilleupH H 111 UI oR haiid n l ith in hit Nifcava lal Ijpvm i h II ipin wektn uiu v i t i iin litigi iiauvalltii de B g l II Silnmki Wdidt II 1 N V ge HM ld De ipmarHth du Hulgaren dip de bekend KiuhanikpiiH vuuver l 1 II gHleren lot maan gobnicht 1 p hel Pehov fr nt dat zij met in staal V dgenfl berichten uit Athene ont iii de servisch gezant al Ifcar een lc iaii waarin werd gemeld dut dt t HMiand UI ServK oer oiiiwlig is Dit bevefltigt ook hd bericht dal de sleed meer achtervcdg lie Serviërs zi h luasehen Ku pnja Alekmnac en Niej verzamilen pfhiter zondei vooruitzicht met sue cc tegenstand te kunnen bieden ten gevolge van den druk door heit Oos schouwd Zeer verschillend Inidt intusBchen het oordeel Al de Ijselijke overwinningen op de FaropeoBche slagvelden zqn betrekkelijk van weinig beteekenis vergeleken met de diplomatieke zegepraal van de Amenkaansohe regeeriog in haar tegenstelling met Duitschland over de rechten der onzijdigen in volle zee veiklaart de te Washington verfichynende Advocate of Peace Minder vreedzame bladen in de Vereenigde Staten laten 7ich even gnnsttg uit De New ork Evening Post schrijft o a bedaard De president is zgn gang gegaan Door goede woorden zoowel als door krachtig optreden he rft hij vasten koers gehouden en thans heeft hg de innige voldoening niet allleen dat hij zijn land buiten den oorlog heeft gehouden maar hij heeft het met schitterend succes doen opkomen voor de rechten der onzijdigen voor het volkenrecht en voor de eerste beginaoleu der menscheltjkheid Vredesvooruitziohten i Uit New York wordt aan de Daily Kxpross geseind dat volgens een telegram uit Berhin aan do American op verzoek van Engeland de Doitsche minister van kolomen en nog dne andere Duitsche heeren in Nederland een ontmoeting zouden hebben gehad met lord Tfaldane en dne andere Engel Bchen Naar men zegt bood Engeland vrede aan indien Duitschland Uolgie en Frankrijk zou ontruimen in ruil voor den afstand door deze landen van hun uitgebreide koloniiin m Cen traal Afrika aan Duitschland terwijl Engeland dan Uibraltar aan Hpanje zou afstaan K a u k a z i e Volgens berichten uit Bt Petersburg heeft Grootvorst Nieolaas als onderkoning van het Kaukasiseho ge hied b t bevel Uitgevaardigd dat alle joden die uit tie door don vijand be zette of door h n bedreigde provim lea van West RuHland naar don Kaukasus zijn gevlucht zullen worden uitgewezen on vervoerd naar hot binnenland van Rusland Ook joodsthen kooplieden en arbei ders IS het verboden zich in den Kaukasus op te houden FEVtLLETOX llaai modder wa overleilfïn Nood gi lwon g ri ba l ik z dï een leer llw al dt b la hl lUi die getn sue H hebben dan ou ik vvocr heen jüiaaii wünt im Uit ftiioclbal van een bakviHtbi te hoiwn daarvoor voml ik nHviilf l gf od Op teil morgen toen mijn leetijd II beguiiitm iwwn ik tijiijn bowl en botaniseert rommel en 7eide Ik b h vandaag geen idee om thiuri 1 te geven Agues ga mee dan zullen we in t bosch plant n iKv+liideereni Vroohik sprong ze op Dat wa ie H imd erH lari in huis te 7itten 1 1II het bo ch renden wij als dol Il n stoeiden cn lachten U IS e goeile Rpeelmakkeil ckIi 7t en stak mij haar brmngebrnnd p otje vertrouwelijk toe I ang aam wanddden we verder we botaniHeerden en ik het haar de plaftlen letermineeren Ik vertelde baar van den priV die ik gewonnen bad en wijdde haar in de gehaimoii van de sthermbloemen in Vroohjk en hf ngerig kwamen wc togfm etens lipl thuis Het kindermeiflie keek me igenaapdisï aan en de heer de hui 7efl schudde verwonderd het hoofd Maar toen ik hem tegen den avond het zien hoe ziJn dochter bezig was planten te ontledien begreep hij mi en drukte me d hand Den volgen len dag de l ik iets dergelijks en van toen af was ik geheet vr te doen zooals het mij goeildBciit Zoo voedde ik haar op Maar ik werd zelf ook opgew ie i laar v ad j oen ldeaH l heplo erb bag tl UI dat wij u drang naar vriflioiil gevoelden Hij was een mi v m b volk en wbh hot aitsodH uiw gebleven hij vo bt voor zijn I tH bil n I n do r hem leerde Ik hert ui kennen Ihj vt rtelde inlj vanb l Hirevui zijner partij O dat wa tui pKu luig tijd Ik veri ertte hem oalw et n jMigP man slethu veruTi n kkii i jaar vtrliep een zomer en I I n wiiitt r Toen schreed mijn oude u iftxHiu dat hij zith 7wakker voe 1 11 ging cn vreesde ipi wf k metIl ttiinnen voltooien Ik nioewt tomgUI bedritftl gin r Ik wtïg Ik had l lM niet vaat wol kunnen 7eggenwanJ bij het afHthoid wa 7e nergensl V uiden Dit verwondertle imj ten eei i Opnieuw ging Ik aan het werk Ond r waren arbeid gingen het vo inanr en de zomer om a g één lange dug Maar Ik kon het bi iineiiishuis met meer uithouden en dy vioiiw vnn den profcflWir IwnM rkte ni t whnk dat ik van week tot week macerder en bleeker werd Op een Oetoberavond zat ik alleen in de ludeerkamer en in een donker hu kie tiisMchen de kasten droomde ik van len blouenden zonnigen tuin i ik nooit vergeten zal Wordt vervolgd Doeh luister Ik bad gedureude mijn g mna wium en fitudententijd vnj wel armoede gedoden toen de profeeeor een pri HViaag udwhreef over dü samen Btolling van schei mbloemoii De prije bleef vooreerst nog geheim Ik werkte dag en nacht en won de prijs lievoiid van opwinding stond ik op hei vaatgefltelde uur In zijn stu deervertrek waar ik voor het eerst van uHin leven deze kasten zag Hier zon ik verneonen vvat ik gewonnen had Het doet me genoegen dat jij hel bent die d overwinning behaald hebt zeide hij mij de hand dnik kern want ik heb je al lang gadegeslagen niet alleen maar ook ie werk gewaardeerd Zie je die kas ten daar Die bevatten het werk van een menechenlcven Op bergen en in ravijnen in de ijzige koude van Noord Amenka zoowel als in de brandende hitte van de tropen h ik verzameld steede maar verzameld zonder er aan te denken het materiaal te ordenen Sterf ik dan heeft dit allee geen waarde meer Doch mijQ kracht is niet toereikend dat groote werk alleen tot atandtebren gen Wil je mijn assisteat worden Tranen van vreugde weJdftn in mijn oogen op mijne ellende zou eindigen Twee dagen later kwam ik bij hemiuwonen Ik vond er een Ilefdenjk hulfl en d kindertooze heden waren en vader n m voilei voor me I wtt jutn van ruateloozen arbud guiten vuorbij tot op een morgen de u U Iwraar bij me kwam en zeide hl I iiietB aan te doen Ie moet hfcngaan Het eentgiuge van dit werk Hthaa H jt ontwrEïceïing ga dan de wtib wereld i anders wordt je als een worm die onder verdorde bladen boen en weer kruipt En dat zou ik niet op imjn geweten willen hebben Mijn jongrtto broer die een wai e Croe8IIH is ttchrijft mij zooeven dat hij voor ijn ilochter een onderwijzer noo hg heeft en hij stelt voqr daartoe een mijner leerlingen te kiezen Dus weet wat ie te doen staat Je zult er allee luxeua vinden ingericht Er zijn palmenkasHcn cn een schitterende tum idat je je ook practisch wetCTiw hap pehjk kunt ontwikkelen Vooruit pak ie koffer over een jaar kom je weer tcnig Ja kerel als een paradijs deed toen het leven zijn poorten voor mij open en het was een waarachtig lust non waar ik voortaan zou verblijf houden En de fee daann het schuwe grillige wilde kind dat was mijn leerlinge Het duurde lang eer ik haar kon leiden Al ik haar van zachtmoedigheid of van geduld sprak dan hief ze het hoofd op en lachte den spreker uit Haar kindermedsje wist geen raad met haar evenimn als haar vader die ondanks dit zieWveel van haar hield