Goudsche Courant, vrijdag 5 november 1915

Zaterdag 6 Noveqaber 1015 54e Jaargang T U TanTTet abonnement f 1 kwartaal I 1 58 tilem franco i r I 1 W Ibt Gefllustteerd Zondagsblad g t Hem franco per post l aan nomen aan ons Bureau r f ty onT n tir B Kr n t P tkanto n VERVANGEN JTttV BOOGLAMPEN SMefoon Intero 82 iiiü zioh siwel te verplaatsen Het aal bmneu atzienbaren tijd aoodig lijn dat leiler raadslid een auto te lijnèr betMiiikking hééft Om in principe daartoe te betfluiten aiel ik voor den lio0t met f l te vertkoogen tao inde daaruit 4ö vrijkaarten van de trame te bekosUgen De H 1 M die bij voorkeui dtngen doet die ale door den beugel kunoeo sal gaarne tegen ht bedrag den koop willea slulteo Om het vereohll dat bestond tuartohen een auto en de tram aan t vullen lijkt het mij gewenaoht detele ü m Ie benutten l gemeente n ploiteert zelf don tetefooudienet Het koM haar nieta alle leden een toeHiék te geven Ln wat ia setdtame 111 dezeii tijd ton een sociale nkaftt regel die geen geld koat f Sociaal U deae maatr el zeker de sociaal deinotratoïi stemden er met liefde voor Voor het contact tuaaohen deraadeteden oncberUng en tuwc eii ben w de burgartj w een telefoon omnia baar Is nog niet onlangs geblekcu let raadrteden in nauwe relatie lataan tot Hcherveningeche catóhoudera wier Mangen tj lu particuliere audiftalde lilj den wethoudw verdedigenV Waar o met Ijver wordt aamengowerkl imiet nieta iiagelateu worden wat het omtact met de burgerij de aaajiifaooriglieid kan bevorderen Met wu tramkaatTt en een tetefoon zullen wij eeu eind gebolpen zi u Si nummer testasTt uit drie Kerste Blad Irtpeoriopplp t hunhge oorlog die al verder iLBch heen schijnt te gaan grijpen pM ook den ganechen Balkan tan jjil ujn gebied te betrakken dreigt tfik eigenaardige uitwerkingen over fi in l uropa Natuurlijk doen die ddi In de oorlogvoerende landen bet dlliut gevoelen maaj natuurlijk doeha wij daarin ook mee R Over d meeete dier gevolgen befeoeft eigöjlijk olet meer gepraat te fjorden ten ieder van ons kent ze De Mar ia duurder en de meik eo oagfffeer alles wat je maar luiesiien kuBt doch de verdiensten zijn voor Td a irinder er zijn er daaren M ook die er bij proUleeren tl de verhoudingen in one finan leyou veelal totaal averechte zijn Maar ze zijn dat daai lilt alleen Lu dit maakt waarschijuriltS we er niet zoo heel voel merken Wanneer inimora wereld op baar ho dtl t taftt rij üok 18 dal eigenlijk prenee lArilde als wanueer ze gewoonweg Il haai beenen en voeten a aat Wij kunnen uu en dat we dit dl niet merken 16 juist het bewijs n V oor 4e hogen niet meer zien z i aUi we ie vroeger zagen hn wan iiver we het aonia uog kunnen is het maar voor ëëu üogenhlik Het la f d gewetdigheit der gebeurtenis sen oua ploUieliog zoo door elkaar heeft geaohod dat we een anderen kijk hebben gekregen op onH zelve op onze modemenaohen en op de din gen om one heen 0 we dat allee iteu m een ander licht Wat vroeger voor ons beteekenis had lijkl ons luu faak ZO beBpotteiljk melig omdat we bet onwillekeurig afmeten naar WM om one heen gebeurt Wij ko wn oaa zalven aoina voor ala een IKdlig huiselijk kringetje waarg fraai wirdt gelachen gekibbeld g Iwistover allerlei totdat plotseling Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theeta fels Buffetten Stijlanieublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeube len fnz in allfs spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf flTW Stijlkast f 20 Styitafel f 9 0 Spiegels f f 60 f 7 60 enz 20 SIMIllSTRU144b Bovenliuitiiilitldiit kade Rotterdam Ubter nog atel geheel lierhaaid lijk heeft een raadeiid correeponden iw te voeren Dat koet hem veel geU aan papier au inkt liet komt mij alleaslM billijk voor waar h HvU boulced wordt ten bate der gemeuiisihap ikl de gemeenschap het lan ook betaalt Uel I eohter Oiel Keweisfcht dal zooals het papier dat Ier oiwei boechlkkiiig ligt ia de raadzaal dit papier het hoofd gemeeat KOf retarie zal dragen Wij moeten ok ln de i elegenh d zijn het heU der burgerij te heliarilgen zonder lal liuze befaarllgiDg een oflitiMl katak ter draagt Juist ili ambtelijke brie LU die er op hal aerate gezicht nial rfu leel uitzien kunnen veel nut stiihlen Dat een echte Swan vul jioidioudor naast het papier behoort ligt voor de hand 1 rouwen w a 7egt moet h zeggen l apler en pen ijn zoo nauw verbonden dat ze on alatheideiijk ziju vaiukar dat de gemeente se niet kan spiitinn zoodaröl hel papier óf de pao onrecht aan la doen Liat een raadMiid goed op de boogie IH van de gemeente is de aller al icr enfte elsch Het lUent vooral de pliuilselijke bladen te lecen II en W uilen dita inzien dat een abonnement laarop vau bet grootote belang ia VAN Bl ommestun s InkY is proefonderVmdei jk de BESTE en volkomen ONSCHADtLllf ArELOOOfTN HOlLAND BRONGAS Wie wil praclitig licht Mheaf Hg wende aioh tot JAC KOOIJ Ki puttenboorder te Wlerlngerwaard die zioh gaarne belast met hetinstal loeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste sncces uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD ib dan nog kunnen doen i Er zijn twee gevallen mogeiijk e ia ongelukkig ol ze is het niet In bet ear lo zou Je tuwchenkomst haar nog onüeiukk er maken Want da gou vernour is er d man niet naar ziib van aijn vrouw te laten ver Pe Gunsteling Zlin van aiju t u vreemden lu het tweede jreval heelt e Ie hulp niet noodlg Wie zegt Je ilal ze liat bakvlsehjeaavontuurtje nlei lang reed vergelen ia en of ie ja met met haai hall verwonderde blik ille baar eigen la zou aankijken ala jo kwam ora verjaarde rechten tela ten g den Mijn woorden henen hem tetrel Irn lietieel oader den Indmk ging iiij aan den aobnjitalel zitten en schreef ihU hij hel proleamriaat aannam Ik stak den brief terstond In den zak om hem te posten Nu heb ik nog één wensefa zeide ik n i dat je morgen zenit dilje wegene liekte Je college voor onliepaalden tijd moei uitstellen Je belwndelt om ala een kindmompelrie hij tussehen de tanden Aio een lieke antwoordde ikhem de hand drukkend Oned en wat dan als ik hel Irioe 1 Dan neem Je den trein en gaat I heen Voor je eigendommen lal Ik I zorgen 1 Wordt vervolgd S Nov Cebouw Douw en Woning toezicht Verg OnderetandecoOmiaaie Armenzorg 9 ov Nieuwe Schouwburg 1 n Opvoormg Opera Cainien Beleefd feraoekeo wlJ gerejold lt € mededeeling Ie oogen onlrsogen M vergaderhgen oonoerteii venMkel de eu om dan la ear te vermeldeiL Eleotrwche Drukkers A BRINKICAN ZOON öo AdverkMitiën IFJ T by Anton Coops DROOIST WUDSTRAAT 29 Tel 328 U FirmaC SMITS SchoenliaiicLel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN Uïerwaren Keukengcni Uijwielen eif onderdeelen fiandbonwgereed8chappen en Werktuigen 14 Dienstaanbiedingeii b tbb a in de Qoudsche Courant êleeét tneeeê Deietdverlrniien kostea ileekis MJ TooruilbeUling 1 6 rageli 0 86 voor elke regel Mr 6 MoU Opgaaf oiUiuitend aan het Bureau Damas en Heeren I Vraagt by uw boekbandelaar Hanen en Hennen uit alU Ijanden 7 artutique in 4 klou reudmk nilgeroerde platen betreffende AtoenMen en Vrouwenkiesrecht Anll Oorlag en Vrouwenbeweging formaat 49 X d2 iM vooratellendo Hanen en Hennen ontlast U de Oanondinn de WHsgeerige Hen de Moeder Hen de Onderw s Hen en de HuweHIMMn Pr a per loiio platen 7S cl ïier tl uk per inap van 6 itoki 4 01 Deaelfde al briefkaarten per mapje van 6 at 90 clIn pUataen waar niet voorhanden franco na ontvangtt van poatwuuel by den nitgavar U A STADÉRMANNu Baara 23 ïej de¥ed E Alter 2 e deBpte Gracht 269 BEm HAACi geelt de HOOWSTE WAARDE voor Gedragen Bearen en Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboodeli Il ook naar buiten de itad aan hnii te ontbieden Bnevaa worden vergoed tieta V p op JVl JTen AtiBEH KejdeWeiE ALTIB Ged Gracht 369 OEf4 HAAG ImlielBalierijeiiMeeÉrij Een SOLIED ADRES voor meubelen Is bq N NESSING Papapstpaat S4 Reparatie aan alle meubelen ipoe Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid l e itaftt tot het aanffun ner vrijwillige verbintenii Ixj lir Ms Zeemfioht aU mmimum lecfiydlTjaar MKimum leefti d25jaar minimum loeftij 120jiar maximum Itoft 20 jaar Lichtmatpoos i mat kort dienstwepband I MatiM os toppedonialcei MatiH os kok Stoker 2 klasse Leerling Stoker minimam leeftijd lOjaai maximum leeft 25 jaar indien reed zeer voldoende kunnende stoken maximum leeftr d29jaarminimum leeftijd IGjaar maximum leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende grati veutrekt door den Commies an aanneming derMarine te WIU FMSOORD DF N HFT DFR 50 POTTELBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Fr efletcIO graliê cerkrifghaar OOb Agent voor Uollandi CATALONIË te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA n Omstreken If M Hhl ONJh Ji Agent Amstol Bronweiii Keizerstraat Tel 83 No 148 londa OKO liUIVUE INO HLHETHAtH ia uuEaK nUUHIiaEMULUII MUOH HELDEII M TE lEMIIItUI E HEIfT HIMEIUTE Rm nilT r Hsld t NM T tU rloelsbit bavwiltn den Hursrofl Vatrtwkt do kll o m doac dlMtt mh Tonkmn voordeBÜMrwonel Voorkomt het Bplrt n of Ültv llMi HooMner eo Booa rndwrnen nadM men Koko een paar ke getolkt haertioon aprviikelt het eenvoudig op het Hwir dai w f men het Mbt In e M lUMUrwMrtealM riohtliiK n bor l 11 e fli k yt mm K mnw or umii huft uio vdorraoi6 1 Fl 1 11 IJl M 1 Ui tr EN HV m H ff mUDENHEID VAN kNKRE VERIHUIKERS lEKHUH KOW WNUU EEN KLEINE FLEUH F 0 75 M ktnito pn enMa wAmi Ik U K h i M I Hullend Uirvh leeljmt N 9 MSHBS SBMMr aai ra HDinsA SnMl ANTON COOPS Wydstraat 29 Oouda A VAN ZESSEN Schoonhoven 00 ll ï eÉUijke FaMn ijmanei Laan VormerYeer OPöERICHT IfM Voedert ow Fee met de eHtoere m rir LIJNZAADROEREN merk 3TER en W L 28 an 80VABOOIIENKOEKEN mark W L UitBintende door boog eiwit en retgebalte en groote voedingswaarde Sere ZMptoma Parti 1900 JTeffen Oauden Madam r 5T00nV RV R JjCHEni5CnL WA55Cf1 fii 8 E e S 3 E o w 11 = I TILBURG r HnAJAnssTri BiEREns ncnEv inn ifR5 rHn5Uiinini n Keurige bewerking tt 5 Depot t GOUDA nrwoiriBliiiiniti iixunna Neemt proef lil NIEUWE PlllLlHS 11 HALF WATT LAMPEN Openbare Verkooping TE GOUDA X op MAANDAG 22 NOVEMÊ C BER 1915 des nvond 7 aaa unn m Ie R K I ES l KI JMGINO aan lu We=t H iv n tl II fverstaiii van den tti Ilnastitdit f ovostigderi Notaris J KOEMAN VAN No 1 Len goed onderhouden van gas en waterlojding on vele gemik kon voorzien Hurgerwoonhuis mot jcf uur verdere betin meiing en eif aan d u Biooktis singel no 17 to Oouda Kada tei Stelle A no 1097 gro t 7 1 cent aien Te iianvnaiden 1 Ie betaling dor Kooppenningen on No 2 Fen van gas n wator leiding voorzien Woonhuis en erf in de Boelekade no IJ te Oouda Kadaster Sectie A no 1918 groot 94 centlaren Verhnurd bij do week voor f 2 25 Te bezicbtigen 19 20 on 22 No vember van 10 4 ui on Nadere inlichtingen geeft NotarisKOEMAN voornoemd 40 Meiwinlhinoclilop tMEIIIllelellii IT HFT Magazijn van N RAVËNSWAAYZONEK aOBIlfCBXM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vtjf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Pnjf voorzien van nevenataand Herk volgens de Wet gedeponeerd Zicb tot de Qitvoenng van geëerde orden aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Li TE oooiiao zijnde een der grootste ilraa s in COGNAC beeft als baar vertennwoordlger voor OODDA en OU STREKEN aangesteld den Heer P L Laurüsse PROEFMONSTER en PRIJSOPGAVE op aanvrage gratis ver krl MMT 17 OOllMlUËjCOlIRMT i© uL w s © ara ca v ©xt©xtti© blsu rroox G o va cS SL © ara Oaacistxefeeaau PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f O U Elke regel meer O 10 Bij dne achtereenvolgende plaataingea warden dete ieien twee berekend Dienstaanbiedmgen per plaatsing van 1 5 els f O S6 by vooniilbetaling elke regel meer 6 ets Recjaines f O fe per regel Groote letters en r inden naar plaattruimte Telefoon late re 88 Verschijnt dagelijks Aiï behalve Zon en Feestdagen It itii nbttd f zuiverheid toch niet s hiiku Wetluht iB een overdrevenpuriHme nog gevaarlijker dan zoo nenkel Wnnenwluipsel We moeten onatiaroni ook voor lit gevulgen vftnlm lul log die het naUoualisine hoügiij dool vieren trachtón te bewaren III temidtKii van dt rumoerigbetd omoud neon ou nui niertt Kl zien ie ot wui eu h Mani Wij beinfrken dien vvii t p een andere zeer eigenaanhfïe wij r We lieoben wd meer van die liev Uo tiigen die ona tegen It beHiiK4UnK van onze tfti met ernia nltnnen en gAthcisnim en andere ih iuk n m Ot moet deze etrijd tegen gennanitflne wdücht mede gezien wordenal eeu uiting van den aoti Dmti richeu geeM die in breede kringei van out volk heerwcht Maar hij ipeiifjaart zich blikbaar ook in I kringen die van dien geeat znhht I t n weten vrij te houden i Hoe diit ïij en wat Siek de oorx ak ervan westen mag mij konK dit pn iitirtuie Htork overdreven vtror Wij Midergaan ook ata volk den invloed iue buren en wanneer £ ie Hivloed met pa Hte4 maar actief oiideirgaitii womH iri daar niets gevaarlijks of bailetijkH m Zouden we dan ook iiu uit andere tal mogen neiiien dtt unvormeo tot gebruik in onze ugen laai Waarom moeten woon I iarl gen aoo kramparhtig vei otUn t zijn toeh st rk genioeg om on lankri het onderf ao van zoo n in vloed onAzelven te blijven Ln tkaaiop komt het immers maar a in Wc m 4en het vreemde kun iien opibemea m una eigen wfKseii bet t il eigene kunnen maken Dan at vrewnde invloed ons geen kwaad toen Natuurlijk is het een goeil illn oiue taal mooi en zuivei te houden Maaj bet opnouwni van enkele iJml Kuhe of 1 ranectie uitdrukkingen ial aan TJit geyerg A BBIHgMAjr EN ZOOH n aftr H eMng het hiiih iloot inwii often en het kringetje gilteitd uit Iknat dt et vlut ten en alle teilen eFvau veigeten zijn waarover ze nu cigwilijk praatten en twiatten Sneven uit oe Hotstad VV ij ziju UI UL guegeuhcid uiize ts ovH in WeiinlH ie eteilen met tie lumgeöprohm redi van iemand Uie nog t evii ruadttiiu itt doen het ti oe u noopt te nurüen tjn i wIe had den volgenden m jiiijidiieer d V lüi Utei liet raad iidmuaifeicliap woidt sttods zwaardier 1 lei iwiuug jaai geleden was bK etn giapje i en aardigheidje lid van oen raad te zgn uu is bet een waar werk eeu vak br dient in aenhiad Hpuodige en atdoeude vorbolOiiii ebraoht te worden in hel bd van de raadMedeti ln alle opzlcbieu luui dii te w uHchen over in de eentte ptaal de bezoldiging Dece iti veti te geo hig Ue dure tijdeu de Htijgeiwle duujte van de eerate l v eiwnmhteleii maken veihooglnff een iH taiïg van eerste onle V ijf gul tlüii per vergadering i een m hamej toon Jui wat voor vergadaring V I l e dieitfrttijtl wordt voortdureaïd lan I Ktr de oiwvenretligbeid neemt t te in oibdervoednng vau tke ledeti aal em gevolg van zijn l e ermrtige gevan n die daaimede hel heil der bur gerij bedreigen zijn niet te onder l an m laar il reobtspositie der laaitsloden Alles wal maar zweemt iitutr veizekering daarVan is on kend wi beu je gezoml en zoo iu ten de kiezers je niet meer Zijn idet lil jiai iwgeii rafttlulöden ontslagene Uitmiagun zoiwler dat hun zaak voor een w ieddsgeru ht I0 gebra 4it Staat met de heer Warn e He zooveie jaren ijn bwte moppen ln den raad laptt met vrouw en 1 bloeien van klttderen aan den dijk f Vwbolertng der bezoldiging ver korting van den arbeidsduur mi regeling tiei recht fpositi van de raadsleden l urgent Deze drie grondaiagen van een roo tem bestaan zijn echter voor een laadttlid nte votdoMide Ten elnd itn taak naar bf ooren te kunnen vervullen zijn andere zaken aoodig h Pn ratuttflid moet ln de gelegenheid Jlct ts toeh vaak ook zoo bewyot tplijk waar v e on druk over kun nen maken Wat doet het er toch eigenlijk toe of je in wnoking ot m een Liigelech hemd op een diner er Hchijivt waaneer je het vergelijkt biJ de vraag van dood en leven Wat lijki tiet üu iimig zicfa druk te m keil over eeu geötolon dots waimeer je V tak naast je deur toeetanden ziel waai lil alle begrip van mijn en diju verloren eehijnt gegaan zich op te wioden over © ea v ohipartij met de palitie Haiineer bij je buren de rnenöcheu wojtdeu doodgeslagen al tatten ol Ie kibbeleu over een paar np 4 iilea op een belaating wanueer een verwoest taud uog gebrawtt chat wunit door de godwongieu upbrengM van honderden uWttioenen ÏU gaal nu in de weield om het leveii Mi het Jeveu in igu kule naaKthetdi Ka uiet eens oneer oui het Itvtii vau het ImHvwlii d l waarde1 iui geworden sdiijnt maar om dat I van vülkeu ie het dan wel zoo woiïder ttat er een orm va uatK iialiaine over d wereld giert Hel i bodroovtiwl etiber Ilel lUiH hot h gtre beechaviugdeveu oalegen eggelijk euiunite schade het et tk uKuur jaren tientallen van jaren aihflermt Maar het komt ook on i i hieii in aadier opMchl die lultuur weei eeiugezina ten goede dooutal hM den mesischen de waarde au het n l ionale teven toch wel beter l erl Oe e feu doordat hel hun ook bun eigeu leven in aiuieie verhoudniigen IceiTt zien Ute Hlorm van uatioualiM e waait o ik over on tand Wc voeleu zetel keuB m aUerlei politieke en maat happelijke op banngeu la lie godinrede die de elkaar bétttrijdcmde polUieke parti eu Ukwij geiul aleieiL maAi die thane op een eiwde dreigt te loopen ih die fodijvrede ük met zoo n openibariug een gevolg vaa het gevot van eeu zimdhïHd vaa nationale eenheid gi imjn be mij luet naar uit alsof Hctkeniang noodlg iMeft Och ik ken haar zij ie ihartig ze hee l iemand noodigze vertrouwen kan Je moogt liaar voor jaren gekend hebben ala meisje Maar als johaar nu zou zien de heerauhere van hel aalon dan uu Je et wel andereover denken ilij keek mrak voor zich uit Uiu dat is er van baar geworden mompelde hij ik had bet wel geilathl In deze omgeving bij dezen man zou het een wonder zijn ala zij niet ten onder ging Maar ik die haar opgevoeil heb ik moet nu n atlg aanzien hoe eeo ellendeling mijn werk roet vorteo trapt En er zou een lijd kunnen komea ilal ze toefa naar iemand verlangt en zelfs dn kan ik niet bij haar zijn ik moet haar latia gaan O l is om het audere omboog gezwendeld had Aan zulk een nienach had hij ifle Ik ala mijn id aal vereerde zijneenl ge dochter ten huwelijk gegeven Ov i Oil raadsel sla ik nog ver toind en ik geloof niet dat ik het ooit zal kunnen oplossen 0 er de verdere geheurleiuseen kan ik vluchtig heengaan Een Jaar later abeirf de oude pro famor en ik verliet Luropa Dat ik een zware slag gekregen had heb ik nooit verloochend want ik wenl al schuwer en meer in mij zeif gekeerd Van jaar tot jaar werd miju levensbeaciiouwing enger Maar ik geloofde dat Ik in de wetenschap troost zou vinden t Bleek een vergissing te zijn ik voel hel thans meer nog dan ooit te voren En wat denk Je te ókien Vroeg tk Weet ik hel antwoordde hijheilig De lijdelijkheid waarmede Ik liie je moet van hier weggaan be na bijhoid van deze vrouw maakt je zeuuwachUg en riihl je denkvermogen len gronde Men beeft mij een week gelodon oen profesworiaal aangeboden merkte hij aarzelend op Waar f Over de avonden die volgden zal l kon Ijn ln ieder geval was het Md dat liJ in het voorjaar wefcling andore was de rangsobikking jaa lie flora van Madagascar het phte werk van don proteeeor Plalt gereed gekomen ln dien herfat tM terugkomen zoo mogeli met toeetemming van haren vader Alle png goed tot in October l ltMbng de brieven wegblevem Ho zal ze gauw bier zijn daobt Doch ze kwam niet In plaala rv n kwam in November erai edirij van haar vader waarin hij rolj Mnocht zijn dochter geen bnevwi w Ie sohrijvett Alle veroordee M hm vreemd zooalo Ik wel wie kij zou an ook gaarne zijn too nhig hebben goitevon indiien het te ni t andere berilBt had ZijD ch vaa aedert 14 dagen verloofd ï n hUr was er geen regel bij Hoe mij ffln ag trof kon je Jf itoen Ik aal hem mijn iewen rt te boven komen Toevallig BjJ ik te weten wie de man a g MWachtige van het ar to ooit 1 van hel eene baantje naar Aan een univereiteit in het bulleniand de naam mag dt iJet noemen voordat ik een beeüesing genomen heb En wat zul Je ibiett f Ik kan hel niet Ik kan hel met I Heb ie het reeda afgeecbreven Neen Ik verzocht liedenktljd Dan moet Je morgen neen vanlaag nu dadetijk een brief schrijvenwaarin ie je bereid verklaart de poHilie aan te nemen Maar tieen maar Ik raad Je aan boute vriend laat mij voor je ban SrLet aanJl dat zij v lko l iTh no haar nl rnS frJ n S Vr d Wi f St l da recht hebben Hoe dat j dal keri hem be rgd a Hij b enrn 1Sr fe positie z toekomst zijn leven voor haar op t spel te zetten Ik zou dat recht hebben Hoe kom ie o h hebben NW zoni r di zochtzejeg e sohap tk verzoek je waak over haar b hoedt dit lieve wezen alsof ze je rBiJ j ie 2 taal I Mevronw van Niebarg e i leien Je bent door het lijdm dal Je de laatste w en gedaan moetheblien ln een moelll en toestand geraakt in een toestand waarin het noodlg 1 dal een ander moét in grielen Dat je ook geen afw eod antwoord hebt gegeven bewijst de juistheid van inijn stelling i Wees dus v n standig en doe wat ik je zeg Je hebt in de nabijheid dezer vrouw nieta te maken Ver onderstel dat je In de gabMeDheU zou komen in te grijpen Wat