Goudsche Courant, zaterdag 6 november 1915

t iiitient den geldelijken toe iand af Uiiann de uitgaven 1 u ntini ileiieeU verklaiing lil dl tw pi king aii de innUf ie rieele vcrklaraig en de betoogmgen V iarlt i deze aaninding gaf Hij t dt 1 laiiHclu rw etnrfiwnnng or op il ii I lanknjk ijh lot i t rbre kl air het 11 ib intlen met dat van iletgie 11 tivip t n dal de openbare mee mug Ui I raidNiijk op gpeu enkel itvgtMbllk n tfH geen piijh eeu iwk OU kiiniM II iMnvaardfii tin njet ol Itihg tn het ilnel leidt dai alle ge aUiitMiien zich voorstellen i vi her tU s iiri Fclgit tn s rv i m hun 1 ijheid INI nwignteit en de bev rijdin vftu f nropa en UuitiKhbind an htt riiii iHt he niUitanhme I onl Kit hcner I il l Uiden woidt dtl Nov ge t itui Offieitel 0 utog vaaimc mt I t nietb lei liiig ditt Lml Kil b ik r 11 i II iifgflreden i miiiii l 1 1 ti gt iiiniu n i t ling l it Sofia oitlt tld No gem 1 1 1 or glib n iiheiil in de n inki ni l ari hei e ihlt hi hip ml Oc a t nl lm hebt en de Uuitsi he Kei ei 1 ri de Koning U r u gar l etir bai tibike lelegramnien geuiHnebl wan i li op dt iMlttUcnib aii tbvt Iik inwebe yt bt ui Uiiis den nadruk leg It II t n V eik laai den dal inel In t bl t dei ilapjioH hoepi n b I ibiool lui X hen Oiiii blind OoKhmnk Hong i ii t I II llnlg iiitt eid i i t bt ilSGHE J4IERDAG 6 NOVEMBER 191 j verfwaderea Na laagdurige tukderhamlehngen m de Ëugelscfae regeeiiag ut d a voornaaroea ge red ii De Engi ttehen ataan echter slechts den lav oer in B pe v aa een beperkt aairial lev ensmiddelea n oor menache ijk gettnnk toe Zij vèrhin tb rt e hier aog ttMdM deit Invoer vaa alle sadere leveasnndd ea voornameli van de behoeften voor tie bruuweriiea ui vaii allt dooiim van veev oer olsehuon de gtjuverneur ge iteraal verklaard be t al deie arti kelea aa Uivoer nie4 te zullen rekttireereii Daarom ie b land wat V ee oeder brtreft geheel op zi nt igen luilpiuitkUden aangewezen i aar de Amerikaansohe coinmiaeie voor de voeding van Belgio In staat gt weerïi Iff aanzienlijke voorraden larwe in Ie voeren heeft de gouver netir generaal op voorstel van te I eiurale oogeiconimissie bepaald dat van 1 Oetolïer af het uitinaloa van larw t niei t t il prooent maar tot T pi iteni iiKtvi plaats vinden Op df VI ijze w jrdt een kwart van de V lorbandea zijnde tarwe loowet la fimteehe alfl geimporteerdo tot zemelen verwerkt die aU vee ooder gebimkl vi orden De Aaierikaanache I oninim ie v f r de vnedmg van Belgie al vHn haar kani allien nogkoren invoeren iti plaatM van zooals i I i nu loe g iiaan Iw efl et n ixleidte III UMie Ie iinporleereii Op b Wlj e kiilgl men eui naggloo iMi V lonaail zemelen Door dezmatr mailnvftlen huo l men ilai de v reew s fniei nood ingegr nd il bliikt n Mantels en Mantelcostumes Nieaw modellen Zachte w rileii itoCen Moderne kleuren De Oorlog Aan het Oostetyk Front a O o I e 1 1 IJ l ri c b e lummu Ml N n luidt De ge Zfiix rmHUjin unlokow T duunlea gUefen le gehoeiea ibtg tgevitigei en in ouze hamlt ii m h IX evefti urgfct he iloiivtiti üi i die V ler lag en v icr iiflt hten gllgebfok 1 btHHTtl lieert unn ie la BTWiiig aii onze HlplltJn f n he ittd njkrtlo aandeel T Wi wlen ftn lUfilowkt énn i $ Tijariii tu i ikze stelliugen l ij een ye lan u weid hij teruKgeworpen Ijle gMetlum ijn n g niet goöiudigil Oftf iiri valt 1 het Noord Oortten m op tiiWijke dw4en Nan het frnni tm toenemende ai tiUene le emiigheid Ëe verji lden Aan het Itaiiaansche front Het t o M I f iLi IJ k i Il e onniiu iM jUfi MIN 1 N liuüt In de roek au tof ei liep de dag iin giirteren ntstigei In den namiddag Jtiiiwleu iikele etU lten v an hel bru eliinifd an orz en het noor 4 ijk KnI an de hoogv laklo an Doberdo nndei oen he ig gi hnt tour i i v i hzelf Ktaande In hte An lillen diM llalmneii n tiklen in onx l di It4UmanHf h bestiiurliaiir lm lit i4i iip Mieip nD l M JHi bnniiitui i Mi iHmm Van het Servische front IUh o n n t e n I ij k h Il c t unnnii iiKjiié an Nn luidl On e tnit ven die m het Orjen gehirtl rflrij deii vernvenlen gisteren in ionn düoi eoii om angrijkwi aans al ten Wtwltu iin iKChovo Un Ik rg Mn i Xotika j l Monknegiijiiwiu èiKettjng uiletn cri uanwn et n gro 1 ikel ei in gevangen Ook Uil Oci ten au ï uljinje wer 4m H j htwdeiif gï en hoogtf n v er Ten nuUn van Avl vu ntiuini 1 1171 OOI iiilge Ht h i II i fdt t liii g i vooi een eniiu hlig H ewiiK Hldlnv in dit 7i h M H n delijk n bodfin bevinden H l ei Mill M iHMaal Non Kovosh dimgt d Vivurs bu lll lm Zuiden v tin t at ak Hl In gebergtt lenig De IbiilHibe troeijeii ii dit b gei nu dejileii aljevo over dt booglen len OoMten in het druza ilal I e Ouh leni HojigaarMche tiijdkrarhtm wn i tien i f ijfirwbdijkt a hlerhoeden te rufj f lef ig i aii genei aal V on all II iiikie Parai in binmii Ook he Il UuIgiiarMihe ieger mnnWl i ternigen Zoowel in betere ala in goedkoopere genre ontvingen wy wederom groote zendingen Bontmantels Bontcolliers Moffen iMtrwawbMr lnif lit HMb Blouses OWi iM wi mmmmwtélf mmIvIImi In Rotterdam Vluoluradlik M H BOTH Ciepcrste aardappelen o ai in I UI I is u mt n nCdeil Ut o in I iiiiiHi blanil U zig lu aatd 4 p Il n I lol diogen v oor de aijver iumI m ibn laiiunouw ie tuUfterveeKil vim viiigije ilaaibij tlt meiuotio li iniilapptMen op loosieis te Uroj i u eiisi iliieti tlooi vuuigas laier iii ltit4 1 ijl ji Hiooin lit l ei lanipeu in bt i tioogi waieigelitiUe kusi ecbtl r op ziju nunul zisiig piuuutg t r iiiUuaai ld tiaai met Ula ü pro nt an dt aartiappeLS ov ert iijll III Maik MM teiiienaai van nat 1 1 I lm t Dl bill A tvoeblniannlui 11 OU lo i jiWiii langi piirelne iiiingt o 11 n iiifJbt tie gevonden diedeze tluoge ko teu Veriuijdl Degloadgotbu bti dan I hij ih het water niettl i vtidumpiug muai k oid bin nut liiiiili tien vvtg ibil dt aaidappejenl Miwi ibiiii wat mt n i i deze w ij t uil kiijgi Hpaaii aan konten an eidnnipliig I It liel bijzonder iii M In idingH eti reliuglngdpruces k irftbati eimtHiidfen van dea aardaa i Ml waaraan uien lot qu toe w mg iiaiutaeht geet bonken heeft out I ikken De l eMerklag vindt ali dgt plaalH De latiwt aardajipeiMiM nil II II baniKi b gewatjuihen en 11 1 II gKinatikl Ib I lil i i n hnjkuipk t p mipli tiaiilap n Iranpw d konil il olil iin iiigl i Ml el an bil onde K i on Ho III lal lilt I t i n lm hip iiilp werkt p b I eiiv onligKU ttlj e wordt tlau aiii b aaidutpiM lln IJ bet veigiflige I laniti oiULiokktii Dan wi tilt aiilo iiialiH b bil vitnbiwaltM van tie v ame 4i fill n gttst biiiibii Hel 00 rH 110iiicelijk aii I lol MO pioMiii beilragea tiiloigi halte Miii ibn aaidupp vk lil M nb r dooi 1 en met Iihihm he 1 I I il uigevitl 1 iloi t nl w uiiuit ld i km geperste iiiajsi I w I h T Uii len loile naar btl dl oglol Hlt gebiBi bl Dil t e Ml aai uil im bo gi I nidt 111 kamera inj t b4 i ii i 11 waai nu t ilbale lil I I lil i i ii Il i I H rn aiaitg 1 bit 11 jonpl Ol lie II k Ml ki iiliiiat bhy uil en beofl I I II atni in iiiu aan t rwi b lu ootl beir loioifiid Iinbl oiji vei wutiiig kill min 11 ilaltn if inKuM en Hafik gi w n bt van perHt n Dl oifb I lm van ile i ipetbiMl i n KI bMbingnjk lUf vooinaani lil V libel H Ie bewparlng Ter U dt uiji fabmatu van zoogenaam U lokktn van ztwtig pfennig II iin Maik pil leiiienaar uardap pi In k wijtu komi dt e melhiKje op nul iijcei bin twintig ifennig per I uil II lai II titaan Ken tiiwb r voor b I van dl geperste aardappel ê II u Ihi ill raiiwi ru ht tmmitUiellijk 11 w 1 rki wordt en niet een t ge m I en ilaaruH weor gedioogd wMiib Mei bel vniehlwater gaat w Vn piotenl van het eiwit verloren maar v dgeiw verklaringen van b voig b nmimen dei weterwhap vor iM ii de geperrtte aardappeU toch een eer goed v eder dat met aardappelV lokktn mlnslena gelijk te tellen I Weder ontvangen Prima Rookworst van de fa Tieleman Dros 18 1 ZAKLANTAARNS oompieet 49 oanten CLOWN BATTERIJEN 4 brandupen 28 oentan RIJWIELLANTAARNS 68 oanten RIJWIELMAGAZIJN Korte Pannekoekstraat Tel Int 8870 80 ROTTERDAM WEDERVERKOOPERS EXTRA KORTING Tegenwpiaak lil I 11 1 k Sei oio veiiiH bie tl n II b 11 del builenlandH be pc o igi iKiint 11 beib bt van iiibc bti n ni iiiiiig aii de biibiH dt i opiioHil Maliiit vs rbioibiott tn Danew m lnaai IkI Bnlgnai ch agi toehap IeSofia meldt in alle opzuhten ti juiii Kveneens het btricht dat drUHnlgaarftihe niflnne offU uren wtgnm og eirno I u Vai ma gefn tiib nl ijii Dl gtiiouiidi ipponiin leidt 1 bt ej ii i li iij I Sofia t 11 rtlii lillil ib beHl behikkitigt II lol tie Ht gittiiig dit tj niiuiin I aan ihu bl Il bilt II e aiigi II m mt n U ii I llt l iiieuvu I il llibuigHi h K ibiiiil Il I ll en bnlg MohII dtj v tieneind De iin tht il glii aanvnani hel V er7oik om iiUbM van dt Ie4ieii dei iogtM iiiig dioeg tU t itdvo n r dl 1 mitrfPb tie rfain ll t I ling van het iiJtnwt Kablntl o i Duai in uilen dt duet tem van liei belafltlng e en a c profe Ror Soi 4 mm en Heiffeis et n notaris iMi nemen De verzoening der volkeren De Berlijnspho genoeskadigo dr Magnus Hirschfeld bield dezer dagen te Berli n een lezing over ocrlogspsygologie Hij betoogde dat mot alleen het Duitsche volk maar alle volkoren er van overtuigd waren dat zt hnn land hun door vreedzamen arbeid verworven positie hun eer en hun rechten verdedigden Deze oorlog was in werkelijkheid minder de scbnld van eenige personen aln wel het noodlot van allen Niet wiè maar wki do oorzaak was moest men uitvinden De viianden zagen in een tuchtiging van Duitschland niet de loop van een natuurlijke ontwikkeling maar zit vermoeden in de kracht vanBmteehland een bedreiging een gevaar dat zij bestrijden moesten Dit was de geestesnohting geweest di ten slotte tot wapengeweld had geleid Verder betoogde de spreker dat hij zich niet kon aansluiten bij hen die vreezen dat de oorlog de menschen ruwer zal maken en ook niet bij hen die hopen dat hij veredelend zal werken De sterke handelende geest en het gevoel van gemeenschappelgkheid w ren beide hoofdpilaren Van alle oorlogspsyohologie Doch Hirschfeld eindigde met den wensch uit te spreken dat deze groote strgd niet alleen met den vrede der volkeren maar ook met een verzoening der volkeren mocht eindigen Moge zn dan zoo zeide hij den drang tot daden die een van de hoofddnjfveeren tot den oorlog is niet meer a VERKRIJGBAAR ï BIJ S S mOaDtzig MARKTI43 OOUDA Z Hemden Boorden DasseiK N W O Goederen Groenmarkt 35 Den Haag OEOARANDEERDE KWALITEITEN Pelterijen M DE LEEUW Paraplui Hoogstraat 304 Rotterdam Van het Butgaarsch Servlsth Front Hrt 11 II 1 g II a I ri h e t oiiinunii van i Ni v hudt Lan H Ael gH cele front weid he offenmof voorl gscet In de nrhting Boleva Para ki veioverden mj den pan vanKn v lski Tiniok bij het dorp Lukovo W maakten zeti kanonnen buit en Bgevtn 00 vijanden krijgsgevangen In de t n ge mg v an Nteeh Maan roe Hoepen reotlrt vóór dt forten ytvio ilei veHlinJF In hel dal van dt Bfltgft iis he Mora bezetten v ij o erik I lantna Pana Plamna en Griiatiiiva Bezmden Stiumitza werden do Bul Ifcren dooi aanzioalijke Franeehe iwii fera hlPn aangegrepen Deze ffer èlB whter teiuggefliagea In en om de Dardanetlen Het Persbarean te Londen deelt Me de bevelhebber van de landingfi BHcht aan de Middellandache Zee ncht dat de Theken omstreeks 9 ® ff m den avond van 4 November aanvallen ondernamen tegen den wchtervlengol van de Britten bij An M Dq vijand mkte op met gevulde Vidz kken en wierp bamcïdes ep werd by elke gelegenheid temgllBreven met behulp van bommen en Swnmur Ongeveer om 1 uur in wond was alles weer rustig De w i van de Ëngelschen zijn zeer UU Australië Melbourne wordt dd 5 Nov 5J d De Minieer president deel w roee t de Regeering te Londen Tnemei jg ter de e overleg te met het Australische gouver WAiinecr de tijd ia aangoim J n ogoli e rede voorwaar Ukkiet van Financien van het legde een veriüaring BIOCLOBIN JANSBN TILANUS VrIezMvaaa Handschoenen van Lalmbfick Tirol I Onovertrefbaar Yersterkingsmiddel bg iwakte bloedarmoede bleekznoht en zenawawakte Aanbevolen door talrgke Nederlaiiaiohe Artaen Procftlacon met hteratnur op aanvrwe gratis verkrggbaar bg de Chemische Pabnek ENERGOS I i WIITEI Ifilkekir tnunH W STIJMS H A A 8TRE C H T MAGAZIJN VAM IJzerwaren Keukengerei Ky wielen en oiwicrdeelen Laadbonwgereedsckappen en Werktuigen M FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 aomla Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN In d Bpeiseedfabriak 40 GROOTE MJIRKT ROTTIERDMI Nirta m MHZniD VMCUU Het Voordeeligste Verkoophuis wan alle gabraida artikalMi Specialiteit in beste Wollen Kousen eo Sokken Oem liffde Berichten De vJeMchpryzen Wij lezen in het Hbid Do osselapjes zullen dezen winter heel eel duar wordon Dus luidde het weinig bemoedigende vooruitzicht zooals we het dezer dagen een vakman hoorden uiten En dat voornitzich werd ali volgt toegelicht De Minister is er klaarblijkelijk op nit te zorgen dat het varkensvleeseh ABDIJSIROOP Betaal niet te veel vo r üw tieneesmiddeleii Abdguroop f O 75 SangmnoM 1 OdoT 050 Teopillen 050 Pinkpillen p r koker 1 20 FOHTKR a Kierpillen 1 HUalpiUen 1000 itaki IM Koortepillen 0 60 LaxcMrpillon 0 37 KiviUtMl flacon 050 Hcoti EmaUion flacon 0 75 Koko Uurwatar O 50 lloeatpoeder 060 Uoafapgnpo d n O 60 Kioadroppeli Dr de Vrij O 60 Vrouwondroppeli 2 50 Wondaalf 0 60 Aambeieasalf 1 W OogMlf 060 Oumml Artikelcfl Vcrbandttoffen BreukbaiMlen Urineondcrzock BO cent n jiHEiFiii miT man WAAH8CUUWIN0 AUo eigen fabrikaat Nergeni filialen 40 Bteeds het fflOdemite in goede kwaliteiten tet en Mliyken pnja ORACHCN QUELLC riESSCHEN WORDEN OP REKENING SESTElDtDOCH BU TEJUKGAAF VEKGOEl LITER A 15 CT 2 K NATUUR BRONWATER fit II EIESTHSEIE IIIIMEITEI WINKEL ETALAOES en ondrideelen voor alle vakkon iimEuaiilis Uil luiiei n iiEiniirEi in uitgebreide keuze AUm tet en leer eoncurroerende prg len in onn filiaal 40 WeezenNtraat hoek Steiger Telel SI82 ROTTERDAM I ï NmuiinuB METumiiEiruiiEi v h ANTON CLAASSEN EN v PtOEO é ZIEKENOPPASSER AU PRINTEIWPS ROTTERDANI KOOPNIEINERS VAN DIJK DAMES EN KINDERHOEOEN H00nbrRA T 24B W RT J NSTR T 32 Is Uw keel ontstoken knnt gy moeilgk ilikkaa ia Uw keel oma met witte paot M overdekt gt gg heesch hoeat gg kriebelt Uw keel Paat dan op Oy hebt een keal ont taking en la gg dis verwaarlooat krggt g4 miawhien de e n of andere ernstige bonitsiekte Thans igt gg vatbaarder dan ooit üw ontatokm slgmvliecen agn als t ware een open t deur voor de binnendnngende siektekiemeo Snelle hulp is dubbele hulp koopt onmiddellgk de bekende Abdgairoop De ncht dadeink U gevolgen De Abdgairoop helpt U dabbal Hij ver w keel en ag voorkomt dikwgU ernstige wsf rfc Uw liara ü Mil Per flacon f 1 f2 f3 50 Eischt handteekening L I AKKER Rotterdam Alom verkr gbai J hen verwoesten maar nog Iwhts werken van menw henhefde en tot wolsfijn der men hfaetd De Cn is in Qnekenland In ingelkhte knngen te lïoilijnhoudt men het als uitgesloten eoomeldt men ons van Daitsche zijde dat de crisis t Athene zal worden opgelost met een herbenoeming van Neniïelos Het waar8chiinlijk ite is dat het Kabinet Zaimi zal aanbhjyen en dat do Kamer ontbonden wordt De verkiezingen zuUea dan worden ge schaad doordit Qnekenland het leger hoeft gemobiltseerd en de onder de wapens zijnde urgera met kunnen kiezen Voor het eerst in de geschiedenis van het Koninkrijk Griekenland staat men voot een vraagstuk waarvan de opios iinj ilechta vermoed kaa voorden De gezaghebbtsndo knngen te Ber hjn zijn door Ie Oneksehern is geenszins verontiu t Het gaat om een otldo knuhtpioef tusichen VoniZflos en tb n goneialea staf vMer moeninyon vol gt ns 700 jui t hior te Herlijn diicd mt Alhtne ingekomen benohtMi ttn züoisfe vonloeld moeten zijn Het i ethtii tamelijk zeker aan te nemen dit de goneiale staf ook ilitmid de overwinning al behalen Miximilm Mulkpiijzt n Hl RLl N 5 Nov put Pe It nct i jnd heeff itituwe eroiiieninr en nitgev iirdigtl voni do legehng van melkpiijzen m liotu fft ndt bit aielk veil oil Dooi dil besluit In bin n dt g meenten het ii lit m ximuni pn on vooi molk ln den vdkooj looi Ie ve fokkers zoowei aU in tb lioot tn kbiinbinlei vast te stellen lo mot ntt n met me r dan lOIHK mv onern i n voiplnbt mivimnni pnizt n vooi dt n kleinbantUd vast ti sldbn De veldtocht in Servië hl I 1 1 eilluer Looaian eig r geeft pli 111 Menu i oi n i i i li eiin 1 ei n i i MI lo I bl tïHi van dt n 1 1 U bi m i ii Awmnii bi nog einig biUn likt n l bi nn lerhed n vei ft it in tl Il Hinler reeds ki mdeii I nu i oii Higiiiei n llnii ht Int 1 1 II lu Ot r Kiirijksthe tirpsin nut l i i i lints d I iwni Il taM I i i buil 11 luwt iiilieid zooVkI m gt lul I li k 011 bi It ServieiB lie meenmgIe w likken dal Zij inel een nan U nlijke DiMiMvhe trnepenfuafbl ie d enba bU II lm poo j helen iles eiviein lib oin ddi hun leldui doth uu i lerii d kwaiiïen zij er aehter d i Hil linn btt gf eele IIdimh avefi nl opthiikendc Duitrt he m fniiienKlen alliid le olfib vtaitii d 10 bel i in punt luiai het andt re l ew 11 n Tl tl 11 n Dit kwam n plannen len goede toeii het otfenMel leg II Si r it u rkelbl be oii ani lilt oiii iilitt len aii Dint ht ir t l i n kon null i liij wiulei e oor i b liHtln iilmnaalieg bn plaatM v intlt n n lie servK ihJ dn op verm hillende imn II tl aan dt Dmuui Dnilrii ht tint Hii agi n optliiikui bbvtii in hi i pm tig geloof ilaf dit lie oude bij dfO lenii k i i iiigedceldt ompugnn u wHitii Niioiiibjk iintdi kle de Dp eeiwle lank van het I u Ihi In Ie v nA te b pnleii aai de a 11 loeht nw enl plaatH hel lM n v ei b kwewtii hadden van deu viiiii t iee U de Oiknl niiikHi be Oonieif eikt n mngeii giwiaau die eeiili i om 11 f billende rwlen h niets batbbfi i tjelevi rd Eeint iii le laatule dagi n Voor den overtoeÉit hebben de Ihni che ploniöTH de rioodige verkeiniui e i volbiaihl Df Seivitrn Hmten tot op be 11 Me oogenbhk ni t ar lehotddaau al d r Dmtwherfl it bflginw n sl rke Serviwhe ntrljdkra bteii wcr dni 1 1 llolgrado Keronienluerd vor ler bij Pi Barowie als hoofdUrm piinl van ftegen en ook bt 1 1 1 waai de St rvierw Ie meer op een for eeering tk r hier eer mtalte Dnnaii door de DuiMf ht tk rekeiwU n danr 7i tn de laalHie dagen een n erke troe enbewc iivK hi Ie bunrl hadden kunnen opmerken Later Ideek e b ter dat de troepenbeweging h i vn vertonning wa geweeftt daai 10 deze plaalM m het geheel geen over tofht ifl beproefd Nu echter haddm de veraohnivlngen van Servisehetroe pen liaar dit verraefflide puni vanden aanval reoda plaatfl gehad 7ooda he overige Donaufront belangrijk ver zwakt warf Deze vertooning bn rsowa waar slechts zvtakke Duit sobe en Oostearijkache slnjdkraih en ► ftonden heeft de Seniern biiikbaai grondig rolsieid De Servl hl bb ïen hn Jden gemeU dat daar due hondenl duizend man verzanWd rfinn den Aan he slot au zijn uitvoe rig artikel schrijh Slelner Waarom de SearlSrB onzen over gebruiken m werken die menschen 1 l g Donan geen groottsre fevens vemieügen goederen der men1 loeilijkheid in den weg hebben ge ugil to UKjeiigk te zeggen in uMer fv ii witó üi Uitaau nii liiaderm H a i JU t eiei gebruik liad kuunen vvoiüLU gciuaaki ÜEia het geval td ge nwwt Uü letJeu naaruoi d rivier dooi tlü Serv iw zoo tlauvv er digd ib 18 V aar hljulljk dal £ i Ui h uiet oiLrk geuot vueldeu om langu lil jiMer uidiic te eilrijdkiat htA n op te tielleu en alle puuteu vtuai het up t 111 kwam kjmblig te veidetti gi tl Hel m ethttii ook uiugelijt dai cij uualUuaktilijk vau dtsxeoveiHtgtu giu er de vooikeur aau gaveu l ug zutiiii u 1 ug ie v ijken i u oiizf troe piu ni hol lutteiLijk bi ianbme gt ihtUelijk zeti gekbttdae biaiMMÜaud vin Sctva Ie laieu biiaieu üriagin in dan in tUl vooi de venUsliging tei gunstige maar out den aan ttlb r zeer Ueiiige gebieil met on verzwakte stnji rachteu een alag Ie u V eien 1 b liu k ii reetlö gazegd w ofdeii dat onu Miniigeii in bet tnunoidaiKl ciliH ïiifi itx r bii zaani zal ptaaib v in ib u 1 a irop M ijZiu UiciUi d pe nitig gev eiUj n waai ia Aij den mj and i tap vi or diap vaak ondtrhir II tl siiijtl nwM Un lei iig diuigin Devvitairekde meordvrUeid ethiei van tie I uimIu aitilbiK 1 uk U ttU geil 1 n I 11 ih mm gi lijkbtid or bn Mjiiuij oiii dt nt hikkende uil v ikii la 11 will tt vviei ataan liin Ml 1 Ktubn vijf dagin na In t tdii ijM 11 V ui lïtl ttilikel rtt indi Dl Uinei aan dea Lokaluazeiger lil dl vMj e rt i u p de iirvtein In II tHiii iii ite lH lang l voica iialiltu aaii ebgd bltjkl ilai ij 1 I It VS ai 00 letbuMi aanval uu b i I I u o krii hlig niM jl I III 11 n Dt rgv uldigt b uh di r flellinfeiU v ijal ei ook i j dul de mi It p leki ndt et o luiiiit n liiiii tii d I leyeiirflaiidi tH lol tien tfUingaoiiib g 1 kunniii dv Iiig t u h 11 Ml n tl HttiilH V HI p v ij i 11 lil Il U gi iip lanil V Hl tien v ijiiiid VStlklIllk gl ol Ift tn bil fbMW4Ï iii ii fiindt iniK Mi in dm wfg l i I h kan tl geen lwi uMer i t 1 bfrttaan dfti dt erv lei h nu 1 t I I I il II dl iHi WI rking van onze I mill JU li mn l ijti en tial i ii Mii I k iiiaai eonigH laiin gelijkttoiil ligt aMilïerlt tegeaoVf 1 kuiini n f iel 1 I t hiM HUI i ew lieblw n WIJ dan ok ioiUiiIihIh aan oii e KtbilltitntU ai tiJlerlHtiftiho voorberoitling U dankm III l I 11 UI illi U t V fiilit i 11 d I I b Mjniid tan m bandit ilH belH kkeü k gonng ni b s iMHtbe iirUllt lil bfbbni Mt M nb Plauwht en KngeUt lu bt tpj kanonnt n bthijnen een met I nWangrtjk ge leelte van d 7wnre ulilleiu tb 1 ServieiM Ie ln bbm iri iiiwl 1 It bet feil dal i ib 1 bun let i o 1 Imiti ligeWoon I Hiiii kiiii Mint n iiiel bi lirdM in vt t htrbeid gebiat bt liebbt n l li k d l 1 M rv II FH tb n aanval op l elgi i I oil b ui il n vei Wilt bt m dal Ie yi 1 t f InepHi iie uiaalH gtden van di 1 r It null n II gt rn btj tb 1 tonaii eti ib 11 t liun vtdkonim vei borgen ijn ilili en In hiH gebruik van hiin aililb rie volgen zlj do lft takliek lie tb liuHHtMi in tb laatnt maan len tm n ij gebrek aan man naai ba lltn lobben gfV r Igd D kun 11 nt ii womIimi vei a hiei de infanleiii lil Hlelling gebrat bl otHlal Ij wt l liinm u hm bereik van on t zwart baili n t n ijn maar liMi de e iiletw liiiHnu uitrublin IbiakI ibiii Jmim Hiftiiitt ir aan UH wankibn 111 tin poKiliH tiiM waarin iJ tb n ti un tb i artillerie het nwest nnoillg bttfl bm wot k Ti ib k nioiiiim luel in vmiIik h il gi btaiht en ie infanleiie blijft p dil iritieke ogenblik oiid rsltiin Dt Serv Inche infailleiie daan II legen I een idtHtokond v apeii lal v hm lieffebjk vefhl Hun lo pgiaveii en flekkintfen zlpi in hflrt algemet n wer kelljk g K i Pe mfflnleiie maak I mm 1 L oed getiniik van het gekbudile land til beift op bttlangrijko punten goiui tnkele vert eiin g van di moderne nldlu ViwtigingMkuiiHl aihtf rwege ge1 itm Hnn tlekkingen 7 ti gtH il ge lueld en niil het m vtixtejkt De verzorging van de Belgische bevolking I e Hl rluur f iikalan tlgi r iW li iiiotb op widke wijze de BelgiMhe Kevolkmg vaa brood voorzien wordt D9 gouverneur generaal van IWIgu heeft den goheélen binnenlaiuttM bi n koreit togst iiitHluitend voor bei gtv bniik V an de Helgi be liurgerbevol king iMMtemd Daar de verzorging met buitenlamts h graan en ook met BiKtere omnUffeerliike levenwaithMen ten gevolge van Ae maatregeli n der FtM 3i he regeenag berbaabbdijk dreigde gestoord te worden heeft de gtmv erneur gesieraal eeu verdrag gesloten met ie miniaters van de Ver eenigde Statwi Spanje en Nederland waarbij hij zUh verp n ht d n gf eeIcn B 4gis h n oogst van lUri aan de bevolking t n goede te laten komen onder voorwaarde èAi de EngMsohe re eering zu h verbindt de vwzor ging van de Belgische bevolking met levenmilddeden e 9irt zee tot denoogM van Ï916 nocii door maatregelen ter iPe noch 1o4r andere maatreg en te A