Goudsche Courant, dinsdag 9 november 1915

Hat froat da Oa t ir kseli Oidb1 ach va Bolgaarscbe trowen ia steads korter geworden n Iwdt tkaaa aaa iMtgte vaa 360 K M Ia hatNoordwi rukken troepen op tegen Ivanlua de door het JeUea gebeigte voortmkkeade colonne heaft de hoogten ten Noort van Kavna bareikt Do Duitacbu troepen van KOveaa irervolgen den vgaad over Kraljewo terwgl de linkervleugel van dit logw de Serviërs vetdrgfl van den Weat li kea oever van de Morawa In aansluiting daaraan rukt de reohtttvleugel van het leger van Von Gallwits naar Kmaevac op Do van tie B rvi ehe hoofdmacht door de Bnlgaraa alg ea dea vnaadelgke iroaoaa luUen waanehgnlgk trachten verbinding te krygen met de lYanache ea Engelache legerafdeelingen Ooiitiip proletariaa t BERLIJN 8 Nov part De Oiornale d Iulia schrijft Socialistiache afgevaardigden hoiwn bijeenkomsten en men spreekt van een samenawering tagan de regeering Dit sou echter thaas eea misdaad ign In de Kamer mag wel een vrge discussie plaata hebben Onze aooialisten moeten evenwel het voorbeeld volgen dat door de 1 Dnitache en Frauche gegeven is en ioh met de aiffme partgen vereenigen ttigen d f uitenlandschen vgaad Want Bst zij sullen voordeel trekken uit dirioterventie van Italië Wanneer Italië niet had ingegrepen zou het gedemoraliseerd zijn geworden door de neutraliteit zou bet hebben toegelaten dat de kaart van Europa veranderde wiuu by zbn belangen geschaad werden en ule politieke macht hebben verloren Het verkeer zon niet v n kerd i n handel en industrie souden zich in de hand van vreemdetingen bevinden n aich niet vrg kunnen ontwikkelen De oorlog eertt gaeft h t land de verloren politieke macht terug en maakt dat de nationale arbeid tot ontwikkeling kan komen Derhalve moeten de socialisten niet minder vaderlandsliefde betoonea dan anderaa Wi zich thans niet geheel wgdt aaa bet vaderland zal worden uitgealolaa wannear het nieuwe leven van Italië I aanvangt lUl J Db IvAMLtiBg de Tweede Kamer wann halten lugekomeu de geloofabrieven vaa lie nieuw gabuceaaigevaardmdeii vau VniHtcniatu IX en A een de hcciasli V d Tcsopel en uMer lie getiMilebrieveii wertleo gw e kevird waarna de lueuwe leden zitting namen Aangenomen werden da e kH aerpe h tol verniNing va lerrein niel Kivtindaai v oor den beuw van hel Nieuwe Poatkaaluo r Het w werd verdelgd door MiiiWter IWy die verklaarde dat da itemeeiue Kutlervlam geheel accoord itant met het vo ir teI Betreffeiide de ver ofvilng aan de Kon Hullaiid che Mu d vtKir hel roedenemen van d builenlaiHkrhe inalU viHir Argeulië eo Braailie werd hel wuurd gevoerd loor Miniater Lely duur ungwleldheid van Mlnh er l iuuhunia hi t o werd mei tA ti Btemuiea aaiiaiHcMnen Prins Haadrik Men meldt ons uit Arnhem Hedenmorgen vroeg kwam Z K H Prins Ilendnk te Middachten om deel te nemon aan een op h t landgoed te houden drgfjacht Oaea drytvanaogaa Man meldt ons uit IJmniden Ta IJmoiden is binnengekomen de logger Holland 6 welke de geboele vleet wa verspeeld doordat de breols geon drgfvnrmogen genoeg hadden De geheele vleet waa dan ook in de diepte verdwenen 4 Men hoorde ook nog op 52 gr STt mm NB en 2 gr 30 gr OX een mün ontploffen Bonder st hade te be eert illiT wijze dan Ihanii bel geval i Maar daarover lu de Memorie tan AutwuunI geen wótód Ge ourd van vertrouw ia de loe J rokkenen StonrnvaartmnM Hot Ltoyd Ophir thuisr 6 Nov Deal Djokja thour 8 Kov Daal Diembor pass 8 Nov Perim llalang uitr paaa 8 Nov PoiW da lalle Madioen van RivarpUta naar Rt t tordam paas 8 Nov Vincent Tambo a 7 Nov U Sua MAUKlUKUiCtliKiN Nieuwe Tuinlerfverecniging Oonda virotHitenveiliiig van oveubi BI iinBkool p t 5 1 1 1 1 ll lic Kool p l IHc i 8 o e Kool p t 4 l cl liroeiie Kool p t i 4 rt Witte Knol p i II 11 t lloerekool p al i Il AiHMjvle p illü boa U iU I ii alade p II krop f l l l il l rel l 10 boa ll IH et Uien p lilU ImI I l l i 0 vpinazie p mand i lil CL Worlelen p Mil boa ll DU ld 2r Knufn p pd i iV nl p Ill I i i i i cl i Selderie p 10 lu 111 14 ci i Knols i l rle p liu mV l i et Spruiten p zak I O i f f AiiiiMeriianuii be Aardappelmarki IMiwtog Nov Aanvoer i lailingen I riizen Kriewche liorger f i lk ld Mnnweti I l ld rad atur I i üt I Ml Ze uw cbe elgoidiciin I i I J 1 0 UI iK nlen I l iO l itl ld blauwen I IU I I ÜH ld Iiutiwtria I J IO I 1 ld raii alar I iU I 70 ld blauwe eigenb I 7U IJ SI Klgeidloiiner pooler I i l r iiO t lakkeeai be etgonhaini tJM IKI Hptibeho elgenheloier f 2 tl f MUI i der he bravo filülI J HI ld red lar I 2 70 Kaamtaflit ÜUDEWATEK 8 Nuv AanaevoCHl lOS partijen 41 $ slKks we n4e plu s 8jj K ü Goudscb kaaa ic soort f 70 1 7f Hk zwaardere Ho I 73 50 id M oori f 5 f 69 ld roet Rijksmerk l o tjs met conditie Alle per i o K i Handel matig Gaan Engelache dagbladen naar het vaateland I IX NDEN 8 Nov part Op b v 1 van het Miniaterie van Oorlog monn f sinds Zatorag 1 November geen dag1 bladen moor naar nontralo Kuropoesche landen gezonden worden behalve door 1 de uitgever en agealachappen i i daarvoor een bizondere vergunning van het ministerie ontvangen hebbea Theodor Wolft over de redavoeringaa vaa Briand en Aaqnith 1 BERLIJN 8 Nov nart Over d 1 reilevonring van Briand komt in b t Ilerliner Tageblatt de volganile b schouwing voor I Briand liebonrt tot de staataliedan I die biet kunnen besluiten tijdig te jdoen hotgeen lnoodig is en het ov r1 tollipie te vermtiden Hg heeft beloofd dat niet ollMM 1I s ootdFiankryk weer bevrUd maar I ook Elza l otliftringen weer tioroverd 1I cal worden I Al betoont Frankrgk echter ve l I irilskracht tn offervaardigheid dit is niet genoeg om provinciën te verove1 ren en het Duitschè volk bezit ge 1 noemde deugden in niet mindere mat I dan hol Fransche Bnand hield zich wellicht voor verstandig toen hg de vermelde beloften deed die hom een oogenblikkeiyken bijval dedep verwerven de teleurstelling over het nM nakomen dezer beloften kan echter niet uitbigven en alsdan zal men hoogstens trachten te bewUzon dat ook de tegenstander ayn dool niet bereiken koA I Naar aaaleidiag van de redevoering van Asquith wordt opgemerkt r Asquith beeft verstatrdjger dan Briand slecht algemeenhMon wer 1 I kondigd maar toch ook getracht bun I te behagen dio niet oens aan don I strgd deelnemen Wanneer dezelfde I personen die den norluütebben doen I ontstaan ook over den ede moeten I liesliasen ia hot eindo niet te oaaraen I Voor den wil van deae lieilen buigen Brignd en Asqnith en men luistert in Londen en Parg naar de ministerpreaidenten die ovanpaaa a denkbeelden najagen De ontvangsten van betSaet KaMal Mg bedroegen van 1 JanoaiAot Sl October Frs 7G 91 millioen v Frs 100 12 miUioen TelegraÜHch Weerbericfct van het Koninklgk Motoriologiso t Instituut te DE UILDT Hoogst barometerstand 7E 0 1 te Himchen laaget barometaratand 746 4 te Hkagen Verwachting tot dhn volgenden dag Krachtige later tgdoLgk afnemende meen zuidwesleHjken wind Ijotrokkenl tot zwaar liewolit mot tgdol ka opklarliigen waairsehgnigk eenige ra gen Zelfdo telaperatuur Au het We tcl k Front 1 PARUS 9 Nov officieel Ue communiqué van gisteravond luidt Hevige arUllerie gevechten in Ar toia n de sectoren van liOosenOi venohy in Champagne ton ooaten van Tahnie en ten noorden van Masaiges In de VogM n hadden op korten afstand gevechten met handgranaten plaats Vgn hetServlKhe trout ZURICH 8 Hov part Van het Monten gnsche oorlogstooneel kwam te Mostar in Bosnië een tfein met 700 waargewqnde Qostenrykscho maitiaeaoldaten aan ay varen hy de UtlUJKULUKii STAND GOUDA üEHOKEN 1 Nov Johanne rS J nia z V T 1 iraveatslju ea W van der Wolft e Marg d v K thu den Heuvel en J van Kuren Ilewlricu Cornell z v D van iter Woijdtn en W H Van Beageg Araham z V A Uoria en O I nk iiVKItLEDEN Ana M Warburg wed V D A l onalowi 78 J manken II miul Amhunlu J Boeg liclni I uitid C Hluljlcr N j j Ivan liergen geh met H N ValU I nier de Oreeve 95 J In Dnileckl KKULKiJ Nov Part Er zijn hier ongeveer HtiO RnaKi ho krlji Kcvniigencii aangekomen d e Uj bal latiilliuiiwliclrijf eti Idj hel umpliwgcu v an akker den landbouwer be sBHïSURWÜMl j ifS i In 4e tuuie mê uim x n u bet bmtÈÓelmmktt IimkJmii Uuiwli laud en liullaad toeeUodw uuUHaan unfit m Ie vuren nof nooM biMua hebtoii V raa en aanbod hebben ilergelijkc uijtni te vuurwiiiiii Keru peu lat iemand Ue d o tueMUnd kBlui lietM het luet fiumtu kan tranaeer bi uiel lell hwideliMiian re Ten eerate hebben nof aeer veel Uut laodeehe kubpUedvn van den eeonu dw han UiteUod in Dttliwhlaud een vutnaakt veriteerde vuur tellln in UoilwWand keed de evrtug aageiwljleld een hnirder worden van alle dingen en aiwcla i van leveoamidd len vamonuwkl n r modanige prilzeik ale in l oliand gevraagd wurdeii lieiaalt nen In Uuluahlaud zeer vaak niet eena in den detail verkuup Hedert J Mlenrijk ciju agenten naar lliiilanMaiad eu naar ilollawl zeink Xlin lie prljaen l u ui de huoKl egaan en de laalMe prijaupdrijvluneii si n daarna nog gekuoieu toen een aantal l oolaehe Juden in llulland kwaawn au nel grooleu ijver zii h op den handel ierpea L e prl iea die vuor Kueelarh i u Mn Uidk eM betaaM worden lija abunranwl boog en ilJn aleiAla t rerkiaren in verband inei de duurte aldaar Zij waken hel rlea reMen Uiilleehen kuupnan bijua ontnogeltjk ia lluilaial ie kuiipen wanneer hij niet van Ie vuren zeker wil zijn inel verliee ic lullen werken Wal dMrvan bet gevnig i geweeM blijkt ud kort Ie gaan uil eenige voorbeelden In Diittwhiand belaail men vuor glycerine i H lol i U W terwijl hier voor girfile Kt eariae 11 75 en meer gevraagd wordt d I Ml den tegenwuonligen aUnd der geldnarkl Mjna Uark In Holland koel carbiii 21 guMeu Zweden levert franco I llanbiirg Voer ii Kronen Voor ham wordl in Holland ongeveer 1 2 W gevraagd In DiilMhIand vijl Hark Kaaraen kn tan bier 11 40 ll fiO Uoetenrijk I veri Vuor 1 11 06 Marmelade koai In Holland 40 k OS gulden por IIW K d in DuilePhiand i m Mark Hullaiidai be kaaa wonti in Dultarh land Ml 2 40 U In detallverkuup b uald Tegenwoordig vraagt men in Ilollaitd voor volvelle meer dan M llien worden in Dulurhianl niel urljMn van len hougele H belutd In Holland wordt vuor ileii port 30 gulden en weer gevraagd l lokworal waa In DnlbachtaiHl uogeveer GO cent per kilo gof ooper dan hlw Aardappelnieel Aoleerde mtt £ 10 Riildtm wat naiuurltjk niet te lietalen wae KoJHe w in verwshillende prij en te verkrijgen Dete varieerden van 40 lot 60 gulden de goeiHioupe aoorlen waren ieiht en de bolore te duur De beate Nantiw kuelle in Dullw land 49 guldim Ongelu IIJk waren de eruc4Meu uv r riibher lljo olie margnrlne leder en melalei die hier ventpreld warden Hel waa een iillgemaakle zaak dal Dullarh land date waren noodig had eniuen kwamen de lanlaalleche prijzen L der aieeg lol IK T t per kilo om daarna weer auel te dalen toen hel niet gHiorkl werd Voor nibBer Hevea Krep werd 130 en meer per kllogrami verlangd terwijl hrt Dull eehe inkoupbilreaii In Iterlijn waar dour alle nibber inkuopeti goN bieilen moeien boogMene iiV gulilen Ik laait ISen rare gearhiedenia waa hel met lijnolie en raaiigarlne met cunaenl Daarbij waa er voor beide li i hei geheel geen ronaenl Ulnolie waa vj ij ihur er tol aan H Ooiober geen altvonrverbond bealond Er kun dua ook geen conaant voor beataan Mar garine ia onder aekere Voorwwriieii altijd uil Ie voenn en daarvoor zijn geen eoiwenten MJnolle koelie In llollaiid fid gulden per 100 K O en nog mlwler uUgevoerd over de greii zen I I M en oaiq iven Met loargn rine waa bet evenaoo KergHIJke loertanden iljii nng zond eii onhomlbaar Sjoowet de Hol laiMhvhe aia ile DulMohe kiMiplul wor den daardoor benadeeld en hel na deel ilkl de Hollawba he handel zal Irefien la uauwelijka Ie aehaHen Keeda nu la hel aoover geknmen dat bijna geen liotiaiulaehe firma zonder ekerheiihialelling levin Daarentegen verlangt tie Dullaehe koopman legggwoordig healial Mn llng over de grenaen Eeii wederkee rige kreiHelverhnwHng bealaat niet eer leUJc overaleke MeemiaTen ia ba gebeurd dal van Dullaehe lijite de waren niet geec epleenl werden en de llollaiKkirbe flrma a dan gmolr anmnen voor niela hadden bealeeftt Dan viel daar gewtMiitllJk niel voel aan Ie doen wani lil den logenwonrdigen Ijd Ik een gererhtelljke vervolging in Diiliaehland niel genis kelljk en een exeratie la nM te bereiken Daarrenlegen ia bel den Duilarhenhandelarent in Holland ook niel aleedenaar weweth gegaan Vele waren zijnveHtoeht Ie leveren in Emmerik en l hebhen DulUchland nooll gezien Daarbij kAml nog een irt begwaar In Amalanlan en Rollerdam IJn iMne bMraen onlMaan In bniela waar man klim knopen kaïi Ontelbaar lUn de kakao die eiken dag Hel 4ol viq bet artikai luidt Wij hJwan l i aan jte ijde van ben die over ie lagMfCnw iw taellen lul lirsndweieherzienlng tetairgeahdd z Teleurgoleld wal ém XDvaux der heruenteg b n I leurgeMeld Mk at de wtjie aan ttaal waarop op hel bt rkte terrein au bet ki re d t proWeeo da zaken ger eld wonloo De eigenlij ke moeiiijkhedeo het iruuweuki re bl b elMnplUht en de wijze waarop de Ëeraie Kamer geiM zuilen worden Mijten ouupgeia de beaUeaing dklrover wordt overg a len aan den gwwonen wetgever En wol bei algeneen kicwreehl betreft de Kegeering meel hel Nedertaod 4ie vulk de maal len volle loe aaMr iko zeker lu reebiacbe maar 6 k in enkele kringen der ilnkenijde al i o lerwaeht Dat niK klana d e vooraiellen groulen kan van alagen ma ken ligl enkel en alleen aan het feil dat de lijden rijp zijn voor de invoering van bel algeoieeu kieM erhl en de moer demoeraliaebe partijen Ion opzlehie vau de wijze waarop ten lotte hrt algeewen ki are hl werkelijkheid wordt Voor hen domineert bel feil dat het Ingevoerd wordt hue het toegekend wordt laat hen vermoolHiJk kond De buefijaerredarteur van bet Manhol blad beiNrljdl de red neering waarmee bet kiearei bt uuk vuur bedeelden wurdt verdedlgil Sirt up de mate van a I h a n k eI ij k b e i d koni hel aan Die heefi hij hel geheime kieareebl nlM vml invloeil n l de a t o 11 e I ij k e al haiikolijbheld nW waarom hel bier Kao4 cli greiiielijke natuurlijk weT M nr de vraag 1 o de kiezer voldoenile belangalellend in en betangalellend bij den gang van zaken ia Het laalate kan een Ijedeeble wij preken nu over de gereiteld boileelden aleebts in zeer li ieikte male zijn Kn dat geell roel i en recht lol de premuntie dat hij het eenMe In den regel ook niel erg al zijn Danruni zijn bedeelden althaUMchruniMch lietleelden in t algemtien lechle kieaiera Ie a len en daarumzoiulen wij het zeer bedenkelijk vinden tiKÜeii dne uil lnitin fgronflt liil tacblpii zon men alleen de cbro nl h beileelden ulleluilen kwam Ievfvrv allen Hel opheffen van deze reden van tiltMitiitiiig hetibèii wij lot nu in Keen e nkel alaalaatnk of belangrijk rap iori van de laalate tien of twaalf jaar beplell gevoifrten V mei ülecbla i n ultaondetring He I n i e e n niaeie van 1903 wilde le uiutiulling atthanM ten aaiuien lier van civerheldirwoge bedeelden DeegelIJka het minlaterie lleemekerk in zljii berzleningevooratellen D vrijzinnig demoerallache Kamerloden vaifii inrn wilden blijkene de looiicbting lot hun IniUalielvooratel de doorloopend van armenzorg alhaididijken wij apraken zooeven van ebrnnlwh bedeeldeq van de aleinl in weren en openden daartoe de Mii elijk1ieiil Men vindt den weerkin nk van deze meening ook len in eeli paaetia uil het rapport der StaalHCoramiMle van 1910 g ilaaii rd ii eo zeer Mldiaaa ia brt grvai dat werkelijk waren vuur bauden ajn Van bunderd kwpeon irai ten wordl e aanwei a eea naKekirtnen In de hsrrauz der vert geiiwi of Jiger van enkele groele flriiiH 1 h H pien zieb dfee cuntracieii op 111 mk de t eriokkesde aanUedingeo ali waren die larfeta in de faala le vau den ageiil beMfan hebbrii Tegenw H rdig kan men aleelile nug reèile ke oen wanneer men da aren gezien be 4l Eenst zien met alleen bei monalcr neen de waren in haar geheel en dan fcoopen Alleen nel goede flrma a zaken diien en met bMr directe vertegenwiKir gera der Ijuitaehe ürma a werken liet I de tegenwoordige baala vuor zaken doen In DnttarhlMMl beell men den UniM iiInwkaheii handel door bel maken v in foaziunini prijzen reeda lang In irtMie lianen geleid en tegen uitwaa en In den baodel wordl mei alle gealrengheid opgetreden In de iaatHie dagen b de regeering er tue overgegaan ook den buiteniandai4ien handel op een veraundige haoiia Ie plaateen Op tie i nd diatioua worden bewakingaeenlralen gmlirht die elite in evuerile partij runiroleert en Iken lirij elk koop inlraet moet weten Iieïe lentralen regelen dan de prlj7 n en de aanbinlingen Zij tredm p tegeti de finat a die door over roKen de prijzen opdrijven En op den ilniir Kullen zlJ hun eigen agenten nanr llulland aturen die voor de Dtilae be firtna a lukoupeu zullen loén Mn leek ook van belang deae r ti t rhe irtem over onzen handel eeiiM Ie laten hooren Kenijte prijtni van de vele die in bovengenoemd artikel genoemd worden bebiien wij zuover dat mogelijk la Kei introleerd eir tian vernamen ij dal de meeale wel julal kunnen zijn amiere eehter waf overtbwen leiler zal bel wel roet den Dnltacher eenri zijn dat ile prijsen zeer i igerlreven zijn vooral ala men wiat dal de leveininilddelen voor DoiwrblaiHl betiiflfml waren Eehler zijn de rbilliM berH zHf ook wel de oorzaak t n deze prijaopdrijving daar Duitm he en Ouateniijkaehe agenten verarhitlewle waren voor de meeat bnilenaporige prijzen opgekoeht holihen Woningen voor gelntomendgn Men meldt ona uit Harderwijk De bouw van de houten woningen voor de gaainnen van de Belgtzcha geintamaarden ia heden ptetteling t n eolge van een aanichr jviDg der KAgeering itop geaet De burgemeealer decer gemaenta Hegeeringzoommiaaarii belatt met diaa bouw ontving reedfi ontalag ala loodgnig en daarmede ook bel geheel peraoneel met het toe icht ODgeTeer 36 man Hel erk tan de Beuriioh ohool di door demlfde werkIMan allen getntameerden wordt gebouwd D dl haar roltoolng nadert U aven ii geataakt Door dan Regeeringacommiaatria wwdan voor den woningb uw re da Teraohillende perceelen gemeentegrond op vaaten tecqijjngehnurd en ook werd oen kamera r7ietgemeentebuia g aal vaWouwd en ingericht tl burMra voor den thani afgelredeo R g rina oomia ari fleaeagdc Beriektea Wif T ni m n dat d voortgang ran D t wwk ohtar op g h l andnre nohwü lal plaatihebbm onder Uiding BargMDteater eing paTt D burgein at r ran Weert mr Kolkmai il dri dagen ds gMi gewa t van d Dnitaohera in £ Mgi8 Dit kwam lOO Bnrg n stsr Kolkman lid T o d voóiagaoommiaaie voor de granagemeenten deed een inapectiereii p r regeeringaaato Door de grena wacht te Vroenhodan y k by Haaatriobt werd mr Kolkman aangiihoudsn zgn papieren waren niet in orde Mik iiam Obwtt nkoh X nger nl To a mr Kolkman in Tongonn kwam ichynt fiy den Hanptmann aan t varataiid te hebben gebracht dat eu h b Tan Tnyll vao 3 rooik rk n Cl n nal Onn a b id n van h t Departameat van Oorlog D t i n van deae plotoeling ommekeer werd ona medegedeeld XJlt fte S xe De irood j laheraleulug liet L ireo lBni Dagblad t i wduig ingenomen mei dn wijze waarop in de Mem v Toel de kieerei lMbervonuing wordt aanbevolen tieen wuord ia ile beele Memorie van l uelU hting wijat oP da meerdere volkienitwikkellng de meerdere be Dnitacb beltagen di nt aldua te béjegenMi D H patboanming had n aearacht ehe uitwerking want onder gdaiifde y tn wi otfioier werd toen de reia gemaakt naar Bnuael DMr haddao oontemÜM plaat met het HoJlMidaehe Kamerlid mr Jan van Baal nit Eind hoe D en de Dnitache kommantlatnar Ten alotte braéht de Nedarlandaoke gMUuit U Qmaael de zaak in t reine en drie dagen Utt dav hyisiob had Toorgeateld airivaerd mr Kqlkman w er te Week Waun l09 Rnaaitcfa effeetafa Da politie van h t bnr tii Stadlioo dcrdtade t AfflMwdam he ft een goede vangat gedagn in verbaiMimet het nitseven van waCrdelooie Rnaaiecbe tmcten Verdacht van oplichting langtaelling Iu de ontwikkeling det et g n paa geaft een Nederlander arbelderaklaaee in hun Vakotganiaa Mfe voor voedsel lorgt voor d B lg n hun politieke opvoediug hun al daardoor dua indirect de Duitaeb geiueeu buugeren welalaiwl In de nXMlerne arbelderelieweging en de vrtuiwiiibeweging vindt de Miniater I xeeiierlei grond om het lijihitip aanLjgobroiteii te aolilen de pliliiiug der iialte op elecluraai gebied up te bellen Ibau ware Ytti lijd goweeat aan Ie tooiMMi dat hel trekken vau greiielijnen nlol meer uAódig wa dal de vulküoniwikketlng grool gMkoegia om hel getzniik van kM algemeen iadividueele kieareCht ulM neer gevaariiJk ie doen ailn dat raedn onder de MMaande gronthret an klewwet tn de mannel ke Iage e4enen iniHen zIj willen rewlz loo groot deel aan de geatdde elachen voldoet dat de Mtbreiding tol algemeen kiaarei fjt i er gé n gevaarlijker alap meer JHy dan welke v oegere uilbrel ding ook Kr waren gronden te over hel algemeen kieerecht In te v iren op een y or de Nederla deche iwti $ tweepetKnan ter bearfc ikk iag vaa d jiHtiti g ea le t d De Toorgeacbiedenia van deoi iek U aldaa Imnaad bad + 100 kaaracbnid by cyn lMii a v en hmtatg no Mde verknag nmnia Tan fon kaatonraebter om danhanrte nit hM hn t i tt a Voordat t evenwal aof fMnbMda v r ebeen k d a kmabaaa aan onbdiende miaiii die aanbood de hnnnebnld te betekn Hy bad ecbtar geen geld en toonde ia de plaaU daamn beleenbrirfjea van Jtnaaiache effect welke by op de Oad Mallandacke Vooncbotbank Fredarikaplein bad Voor f 270 kon de bniasigenaar die effecten inloasen Zq waren eiganiyk f 800 waard Hü wee om dit t bewyien op den koera m de kranten Da effecten werden ingeloat en de haunohuld hield de eigenaar voor tich er at Nu wilde echter het toeval dat d lOon van den huiaeigenaar op een onier bankinitelltngen werkzaam waa en doie deelde al gauw zün vader m d dat de bewoate effecten niet meer in omloop waren en hoogstena f 25 waard waren toen by e lou verkoopen De effecten welke in de koeniyat stonden waren andere De bnisaigenaar wa da opgelicht Behalve deae aaak waa er ook een door ean haar uit Dtiaeht Hiarop werd de directeur deaervoorschotbank gearreetéerd al verdacht van oplichting terwyi ook daman die de Mgentar was aan dewaardeloois effe ten en die zoo w wiUend voor den huurder in de breawaa geaprongen aangehouden werd J Hby Men meldt ona uit Sommeiadgk Op de atoomboot van Rotterdam naar de Bommel f Zatordagavond een paeaagier die te Oud Beierland aan boord kwam kort nadat bg aan boord was gegaan plotseling overleden Vliegenier ottfvlurht I 11 de Oranje kazerne in den Haag i i een KugeiBch officier ontvlucht Deze in naar de Avp meldl dozoltdv die uil ironingeu Schiermonnikoog en van het iland Urk wiat te oulanappen Hij bedt van laaiatgenoeoid eiland door 2 liur te zwemmen zijn bewakingetroepen weten Ie mialeideD en iH toen opgenumeu door een jiubl dnt later ie aangehouden Hij werd bier Hlreiig bewaakt omdat hij zijn eerewoord niet gaf alleen wanneer hij uilging toekende hij een verklaring dal hij zijn eerewoord niet zou schenden voor dien tijd doch het laalate iurmufier dat hij achter Hel luidde dal bij niet zijp eerewoord af De aergeanl die waantcbijnlijk geen Ëngelach kende heelt dit niel gezien en ziiodoeikde lion hij vrij uitgaan Hij moet het laalat met Sen NeileriandMoh oficler In Cen xal 4ifbbeu gezeten toen verlol hebben gevraagd zich oven te mogen verwijderen ia blooU oobki weggegaan eo met weer teruggekeen Den anderen dag zond bij een telegram j uit Londen dal hij goed waaiian t kiimen De bekenlenie van een Duilach epion In De Telegraaf vinden we een uitvoerig artikel over de wijze waarop apiolinenwervera hier te werk gaan en over béïgeen de jonge mannen die alob in blitt dieiug atellcn Ie doeir hebben volgen de bekeulenln door een jetigdigen Netlerlaiiiier Igeiegd Oiwoveer hall April 191 leerde deze ondw toevallige omalandighe iian de leealalelt van een der grootnlc calé s in Den Haag een Duit cher kennen Na een geanimeeni goMpreli namen zijjaiacheid waarbij hij zich voorateWT al Mr De Boer t ii hein uitnoodigd iJoii volgenden iiKirgen weer aanwozlW te zUn welke iiHnoixllging hij aannaih Ik wao akiu vervolgl de jeugdige Nederiander ileatiida bij een hatidoluzaak in Deii Haag werkzaam welke zeer veel hand met Duitachland irvrt zoodat hel niet te verwomleren wae dat ik waar Ik een akcnman uil eigen bran he voor mij ineonile te zien eenigazine met den man nympathiaeernla Na elkaDdernng nn ige malen oulmoet te hébben heRon hij mij Ie poleea of ik lust zou hebhen veel geld te fijrdlenen ij kuiuV Ide bij in drie niaanden meer verrtienni dan een ander in ile i jaar Hf anlwoordde dal ik gaarne voor zulke reoaachligr verdiew eu Ie vinden waa naarop De Hoer mij aanraadde ngal Gogetaml te gaan om daar Ie handelen Dit laatale zelde hij met een aluw lach Toen begon ik eenig vermoeden Ie krijgen en aei del ik graag Hd zon wille verdienen ala maar wist brie Hiarop vertelde De B niii ri h eenige malen in Engeland geweeat te iQb DooidM iij liiid roud gekeken kad waa hMg volg geweoM dal er eai e aantie me gebeairteniaaen plaat gnp aardour ayu ifak aM een groot ka drag gevt werd Aieu waa kei vour au geen fcu tere zaak maar ik bageaefk de l dueling ik hagrw dat deze kei een werviiiga eal vaa de Doiiacki regeoring wa Hei jeagmewM k ging hierop ia Ml iiju beaaoetiofM om een Nid lauktcfa pai Kiri Ie verkrijgen bie bem ital bet gaaakkalük waa valK b paapuort t bs e hi lgin wm De II uaderhand vertelde aaa kaa bekend te aiju er werd daa mk eer veel g ruik van getuaakt Hel lungmenacb doel ilan min nie ledee ingeti over zijn reu nu nl erpen waar bij iugeiubt wei over hei apiounag jrogramfBa aov de geheime orde a oe i aoon examen tStétfi helihen bracht hij zijn eerale Maotk aan Kiigdand van tiaantit zou hi zijn ichlen zenden aan de volgia lic uilreMieu waar men voor 4 liooraemling naar Antwerpen zenaa K m I Adoiphe rié Zwaaide Ënav riiiaal Ita Rotterdam Jan Hendrik p a Hotel fu ig Stad Dortmund I War Alraal Aineterdara Wat de verkregen opdracbl lietnt op de Miirinekaart wa het reiapluontworiien ile rome liep van Huüde Ziiiilelljke kust lang tol l i niuuth ieen koxten en gebl zowi worden geopaard om dil te vijilbrea gen ilJlng namelijk om waan mingen op marilieen gebied Zoiialiouriogwihepon Iroepentranaporlea opgeolelde ballerijon ter b nlii ili van de haven kuatlonen baHntjea etc t De eenige havenplaala dt ekij op zijn eerate rei bezocht waa Hke neas waar hij de baveu in oogaaHi buiiw nam Op dit reieje was hem echter i blelieii dat men in Engeland laae lijk Scherp toekijkt en daar hij ia het geheel geen luet had gevaar It loopen nam hij zich heilig voor is l oialeu Ie blijven In LoiMlen ontving ik aldu ver lelt de iiion verder van den bsw Hendrik een nchrijven waarin bl hoopte dat ik veel eucce zoo bsbben en mij verzocht hem eenige apolkaarten te zenden van den Duit M ben keizer en zijn trawanten Ik hield dezen briel dadelijk boven een pirituevlaronielje en loss kwam de eigenlijke brief id cliramttobrift geacbreven te voorm hiju HtB vermaande mij toclK vooral de Jm lange Ie gaan en Maür van m laten hooren Hoe ot de letai i4 in l oiiden waa of meii aan inrht aanvallen dacht enz fk anlwooiit de dat Londen goed t en iiep ieliuaanvallen bewapend wa en dal er dag en nacht vliegmachines gereill itlotvlen om dientK te doen vour evealueele vervolging Tegen dm md dal zijn geld op wa gingb aaar Nederland lenig De gevaren der Noordies Vau een der opvarenden i Ie IJmitiden aai ekolnen toim ler Lobelia vernam do Opr HaaM rt dal meu op de algelfKipen rsh veracbilleiMle vreemde onimoeliogm up zee had medegemaakt Meiy wa nabij de CyaterCirousil en aiuk bezuiden TaU End viaeibjade loeu nieu een aaalal knuiaer as lorpedojagera van grooie almetings wolko ver uU het üo en kwanea zag ii leren Coeu deze flolilje la l unmivtdolltjkl nabijheid van ib Lubelia wa gekomen kon coiwlaleercn dat alle ciiepen de KageiiKhe vlag voerden Eertige oogenbUkken later k aeveneens uil b4 Coaten een grwte Zeppefln welke zoo laag overasaatoomtreller koerale dat men ihiiilelijk de Iwiltenden alemede ktlaaamer L 17 en b zwarte krui lm waarnemen X l£i e aardlg wak hst iU Zeppelin na het viaecheravaartidgeene te hebben opgenomen bijnbaar de Nederl 4rie lMir ke op hol Aluurbul geechlldsed is voldoende de naUonallteil van Wvaartuig aanduidde ook in deaeliKrichting ala de Engdache oorlog cbepen wogkoorele en deze vo zoover men ze knn najaren bleef Volgen In len omtrek waar de Ubelia zich loen bevond merkfe men vnnchlllende mijnen op en een vre oortijr vnartidgje waarop ziclf s inaBiie bevond met oen driehoekig ijaereii plaat er aan beveefigd r ala wij die aan liuid op de liakea kannen in de onmiddellijkeomgeviag ibiarvan Poor deze mijnen alaakle dostoo treiter de viacKheriJ daar men zk niel meer ïvsllig gevoelde in dil X aariijke IfcéSed en baslool d rof e lemgreiii naar Unmiden Ie saavaarden iBdrnkwekkende plaohtighöd Men meldt ons uit Hardèrwfk Op de begraafplaats alhijr kj Zondagmiddag een iadrskwaUMd idacbtq Mid U il wat mogetük loo sgn indien aan de ooatigde aL nienwe grens werd aangcnoBeo een rechte lya gatrokken vaa k t BMeat oostelgk gelden punt vaa hat perceel Sectie E n 12 9 naat het maeat noordooatrf pwt van het perceel E n 2208 Aaabaid igden lou dan een oag v r ean groote optMTvlakta worden prg gegeven Een hiarbü gevoegd kaartje toont dit nader aan Op grond van het vorenstaande ge ven B en W den Raad ie overweging te bealttitaa looals het hierboven wordt aangegeven Aan de Univeraitat te Utrecht sisagda voQt het Candidaata Ezamu Wis en latnurkunde de Haar H P Bouwman glhiw Onie vroegere stadgenoot ein froow Chr J Craaaar slaagde aan de Universiteit te Utrecht voor het AanvuUiagaaxamsn dieren delfstofknnde ▼ oiataiyk waaidaering Het bawgs dat het Ooudsche aardewerk in het bnitenland een goeden naam heeft ontving de Ptateelbakkerg Zoid Hollaad deaer dagen opnieuw Deie bekende fabriek kreeg n l bet bericht dat H M Koningin Mary van Engeland bij een bezoek aan ean der grootato magaagnen te Koiuington in t btjaonder hare liewondoring heaft uitgesproken over het kunstaardewwk van Ee Plateelbakkerg Zuid Holland de kom t van de geinter deae gemeente zgn een I soldaten overleden en alhier l daa werden op die graven i J kmiien met opachriften ge J2 waarbg een der mnziekkorpaen jjriat int rneenngakamp aich deed taa eenige militairen het zZ werd gevoerd Duizenden Z im de plechtigheid bg g aiMue tar had vopr het hou iSL Bakkers op Zondagmiddag zgn Simaing geweigerd de OenoraalZZar belast met het Militaire geiag J£gd echter diens toestemming milt e kon doorgaan KMplUw IÉiii riiieieiiarÉi Mi OMEL KROPMAH UUWCB I n MWBIU Madsnieuws Giatarea slaagde t Rotterdam voor 1 het Examaa Vrga ea OrdeoefeaiaMa Mej C E van Kenen alhier Pogiag tot oplichting Eea 19 iarig jongmeasch dat vaa Rotterdam naar hier was komaa loopen en nch bier uitgaf voor ean steennouwerskoecbt die werk kwam zoeken heeft bg verscbdlende rgwielhandelaren hier ter stede getracht een rywial te huren waarbg hg allerlei verhalen opdischte Dit wekte de argwaan der handelaren op loodat geen hunner een rgwiel in hoor wilde afstaan De politie achtu het ten alotte raadzaam dit jongmenaoh te arrosteeren als verdacht van poging tot oplichting en heeft hem naar Rotterdam got anaporte cd waar bg nau het Huu van Bewaring is overgebracht Inbraak in den nacht van Zaterdag op Zondag 18 ingebroken in hel oiibewoonde lerceel van Mej Weil Ivok iian de i eugelraal waarin geveatigd 1 een wii lwl in ijaerwaren Dl ilailet hebbeu zich door middel van vnlM be tleutel totvgtuig ver bult Bil hebben uil de toonbanklail fell klein bedrag van Wlein geld nii legenunien terwijl zij leven een revolver mei eenige patronen hebben onlvreeiml in ilen winkel zoowel al in bet kantoor wareiLiie poren van lieiii iiibrekerft rt ziofilbaar De brmwlka h onaanKeroeril go Imcii f n oiwbvrziKik 3 in deze zaak i gnilwlc I OODDA 9 November 1916 1I Veiwekschrift Koninkiyke Stearine I laarsenfabriek Goada over afstand I Bleakerskade R en W schrgven d d 5 Nov aan I te Raad I De Koninkiyke Btearine Kaataen hhriek Oonda geveatigd te Goud veadt kUch bg het hiernevens over 1 nlega dr d d 21 October 1915 tot I Üwe vkrgadoring met het verzoek het san d gemeente tsebehoorende ge I deoltolvan do Bteekerskade aan haar m eigendom te willen afstaan welk veizoik gedaan wordt uit overweging van dd omstant igheid dat de genoemde I taenbjuv weg voor het badrgf van I saiessanle van veel nut voor derden e van geen iielang meer is aangezien J De daaraan gelegen perceelen aan haar M ia eigendom lyn overgegaan Alvorens voormeld adres ter tafel I vaa üwe Vergadering te brengen beb I ban wij het met het naarbg behoorend l ksdastraal kaartje om advies loege t ibfiden aan de Commisaio van bg L lUad in hét behMV 4er gemeonte J ken welke CoAmiaaie daaraan ge tij heeft geg ven by haar mede Umevena gevoegd rapport d d 1 November 1915 No 355 SE OSST A l h I e t 1 o k De in Mjfiortkringeii um bekende lieer Kapleiu Draager than work iiain hij den l tappeudieoat te iiotleniani beell een deaer dagen proe vcn vtin bekwaamheid afgelegd Onder opmerking dat het bedoeldgedeelte der Bleekerskade lich uitstrekt van de Noordooatelgke grensvan het stuk weiUnd toebehoorend aan Vevr A E Ogsberli Hodenpyiwed J BreditA te Utrecht tot aaahet Bnartje over ongeveer de aaidooatolgke helft der breedte van den eg en eene oppervlakte beslaat van 480 O A deelt de Commissie onS mede het haar tril voorkomen dat hetMbliek belang by het behoud van d Bltdierskade als openbaren weg nu eooMriog geworden is dat tegen onttrek kiDg van dien weg aan den openbarenttsnst niet het minste bezwaar bestaat èssr nu alMwoningen worden oiitnimd de vm als verkeersweg geenjl aarde meerheeft I Overdracht vka het gedeelte weg aaa iiKoninklgke Stearine Kaanenfaoriek 1 eerste plaats aan Qonda zal Hclio Kpurt en diuilsnetk werkelijk achitlerende rwoltaten bereikt Daar Voor i dezen mpathiekon portman het vaardigheiitediplonia van hel N O U aUgerelkl Than vernopen wij dat kapitein Draaijer er ook bet vaanligfaeidediploina voor wandelen wil verwerven en daartoe a s Zondag een poging zal w gen Het gaaf over een nlMiiral van pl m k i K M Itotlerdnm Oouiia en terug lic beer George DUfl zal dan kapilejn vergezellen Se Gemeente liet f ordeel geven dat If wk fmi ii aigoiego lu bevrgd wordt van het onderhoud P J hlell VS schoeiiag en straat legtlte Com inie verder voort aal aaar h 1 awsaing eene verdere contrapraeat4tie SU de zgde van adreasante daaHeg nonr bebooren te staan aangezien het kdft ook van het gedeelte weg nn saa Qouda toetiehoorende voor t aar Wrgf van veel belaag is De dbmwelke met adreasante ove laf hsift gepleegd zoo een vorkoopwyana 16 per M wensclien te bofagen uitmakende eene totale köop aa van f 6450 Laatste Berichten Wij behoeven aan h et voorgasiade riils anders toe te voegen dan I dat m CoUeg aich met het rapport der Coanïssie volkomen kan vereenigen dat wy gevolg gevende aan het ivias dw meergenoemde Commisaie D Vergadwing gaarne en voolratel i ilMdoorhaittbedaeldtaigeeBtwen Hkae U doen i Van deke gelegenheidi zonden wg hst advies der Commissie verderl vol iwde nathouden overleg met ire Mt tevenï gebruik willen mHken te bevordteen dat btrt bg R d Ixaltiit v a 26 Febronri 1 04 af 12 M adnaaante ia erfpacht afgestaan ï Ml lemeentagroad SeoUi E SBOa gelegen aaa de Noord oo t ièj B tt r dgk een aiaer regeHatige Ming vatkie dan na het feevpf scbra t ËBgea aaa da graaa gawoad 1 gewotxien I Aan bel kaBaaaitte Froat 1 BüME 9 Tsoi Üfdciaelj De lu1liaaen cgn er ondaaks da Boote 1 baawaren in geslaagddaOoalaaipiehe 1 stelüngeo op den Col di Uaaa te a sanen hebban er de Italiaaaaoh vlag op I galbult Aaa het laonaofroot aeuea 1 de Italiaaea hun aanval voort 1 Am M OatMfk FroM 1 l bTiluUKAD S Üuv UQu ieel Kut den linkeroever vaa de Aa in I Koerlaiid zgn ouie Uu en erin e 1 aaagd geeieuud door arüiienevuur de atreek van Krankeudurl en l ava 1 ern Ie beactleu eu vorderingen Ie 1 waken la Zunien van hel Babitaieer 1 Bij Milan hebben ooae naar bet 1 uidea upriiUieade troayen de lijn 1 Zalaj Ula v bpzet OU hel dorp Dalie 1 ten WcMIeu van Ik idiul genuineu ilj 1 den wettlell en oevef vau hel Sweii 1 lenmeer 1 wederom een hevig ge 1 vecht aan de gaug Ouze troepen 1 drongen in A erai falliende € t l ren de I eerwte vgaialeiijke tuopgraveotinie binnen l en Weelen van het Dem 1 menmeer biTvig artillerie en infaiUe 1 riev uur Onze troepen hebbeu bij I een krachtigen aanval verHchillci Ie ri ek eii vijandelijke Hteliiugen bij iota i MMiwtfkaja beaet en Kill man I gevangen j ci¥imen eu een aantal ma I rhinegeweren buitgemaakt 1 In lU areek van Kulky ten Noor den van de Okanka drongen wij in 1 lic vijawleHjke linie bituiea en be 1 iOHten oen reek versterkte toll n 1 Ken vv aarbij KXI man en i machine I Koweren in onze handen vielen Ken 1 vorwiHil gevci bl duurt voort 1 In de Kireek van Koniarowo en I Knlukoviiaji ten Zuiden van de Ok n 1 ka heeft een verwoed gevecht plaat I Ken poging van den vijand om en I l van l aietiwbkn en ten N V 1 van Zaliwhiki het nKmaM Ie nemen I erd door on vuur verijdeld 1 KOI ENHAOEN K Nuv l art Te KoningeheTKen kwamen Jl tank ken zwnar iceachnt aan welke d or I bi t noalKcbroken vuren op de Ru rotsche tellingen nabij Dtinahnrg ge I lironKcn zijn I Aan het Kankailtch Front PETH MHIAI 9 Nov Officieel Iji de kustjitieek en ten zuiden van i 1 het Tortummeer en aan het front vaa 1 de Serwitsjai tot aan den Omrdag I haddan vootpoaten gamohten plaats I Bg Urmia ten n w van het Chia I vodal gevechten met Koenl a I Inneming van Nis Toestand I van Servifi BERLIJN 8 Nov part Aan het I Berliner Tageblatt wordt uit Solia I bericht De verovering van lie uit I militair oogpunt belangrykale atad van I Servië wordt als een groot snoces be I scbonwd In Nlsj hebben de Bulgaren ved buit behaald In Jornn Banja dicht bg Sofia kon men harhaaldelgk een doffen knal hooren er zgn och er maiu enkele bruggen op den weg naar Nisj in de lucht gevlogen terwyi 12 tanneb die de spoorweg passeeren moet tnsschen Pirot en Nisj slechu licht beschadigd zgn Door den val van Nisj ia de toestanddar Serviër ton Westen der Mor waze r moeilgk geworden daar deOoattnrgkschHongaarsch troepenvannit hol Noorden opnikken en wamneer do Bulgaren ten Zuiden van Nisjda Mörawa hebben overschreden hebben de Serviërs nog slechts de keusnaar Albaniü te vluchten of in zuidelijk richting een aaaval ta doen opWranjh Het is den Franachea nietmogngk de Serviërs ter hnip t komen daar zich Bulgaaraöha troepentiuaohaa deze beide legers hebben gedrongen I Er hebben evenwel aanhoudend 1 Ircepenlandingen plaata in Saloniki I D aelle inneming vaa Niij heeft te 1 Sofia een blijdschap en feeatelgke I stemming teweeggebraoht een welke 1 men sinds de mohilisatia van 1912 nogniet had waargenomen 1 In het Noorden hebben intnsschen 1 de Ooetenrgksohe en Duitaiihe troepen I groot moëitgkhedïn te overwinnen die ig echter laet liiood ea volhard ng I doorstaan De Jwe U moerassengewaden en iua de spoorweg nogniet henteld kunnen de treinen bezwaarlijk ifólgen Eiken dag vordertmen echUr 8 ii 10 K M Hel l er van Von Ö lwitz moet ton Zuiden van Knizovac de met bosschen liedokto gelwrgton overtrekken die tot HijO Meter lioog zgn en vanwaar men de vganden eerst moet verdry ven De veriiacen der verbonden troepen zgn echtor slechts gering daar do vgand gebrek heeft aan artüleri De Serviërs houden nog rieohta e n d td van hun land bezet terwgl v niet kuaaen ontkomen Hot gedpig d w Unwoners wordt toe langer hoe vreed i8tiA tó itó 4iSfe4 1