Goudsche Courant, donderdag 11 november 1915

De heer J L van Ei k liou 1 wijbt op de bezwaran om een geling w aai bij de burgemeesters cei titiLalen zouden moeten afgeven Hei wegen kan niet in elke gemeente geschialen wanneer het noodig is zuodat hel gewicht nooit juist zal kunnen worden a vngegeven Naar tipr nieeiU zal ook de lüewwe i egeliug hel euvel van de schepen aanhield die echter vergunning kregen door te varen Amerika UASHINÜTON lU Nav Het Lepartemeiit van Üui tenia wieche Zaken tïi neemt ambtelijk dat Ainenkauen zich aan boonl van de Auooiw bevonden doch weet oog niet of er daairvan het levwi hebben verloren Indien dii h gevai mocht zijn dan zal de re eeriDg zich tegenover Oo tenirijk dezelfde gedragBlijn volgen ais leetijde tegenover Duitscbtand wegene het torpödeeren van de Lm itania tenzij Ooetenrijk kan aantoonen dat de MAnooaa aandewaartji buwingen van den onderzeeër om te dWippen geen gehoor heeft gegeven en getracht heeft te ontkomen De aanstaande keus van Griekenland lilet Morgenbladet meldt uit Chriatiafiia Ue legere der centrale moge eden behoeven niet langer tegen de SeiTiëirs te worden aangewend Oatkomen deze naar Montenegro dan zijn 100 000 Bulgaren genoeg hen in bedwang te houden De hwjfdraftcht zai zich dus vermoedelijk naar i Zuid Serviè begeven om de Franschen en Engtdschent beeiiaBeaid te verslaan alvorene zij genoeg troepen in SalonJki hebben doen landen ïriokontand komt alsdan in een moeilijke poeilie daar het niet kan wagen te 9t rijden j t en de oentrale mogeodiheden Bulgarije en Turkije terwijl het zich blootat t aan een beschieting zijner kusten door de Entcnte mogemilheden wanneer het inooht weigeren ïich bij dezen aan te sluifcn Kan Griekenland niet peutraal blijven dan is het het meest waa rschijnlijk dat het zich bij de Centrale Mogendheden zal aansluiten hetgeen men kan fiÜetden uit de t lnu dimg van Koning Constanitijn j Een liever telegram uit on enmeldt dat volgens rae eeling n uitKaapstad het atoonwchit RionH vanNe vY prk naar Kaapstad Jflnet forandin ile lading te Kaapstad i nge kfwnen j Pe Riouw behoort aan de TMij derland ia in 1914 gebouwd 1 Meerdeip bijzonderheden wamnj bij de Mij nog niet ingekomen i M ARKTBBRIOBTEAi Aanvaring Slockbolm wordt d d lü Nov Het mot ijzerert geladen SkandSa uit Stock w 19 na in aanvaring te Zipi J ml bet stoomschdp FreiS uit Chriatiansund t u A S v n Archangel n ar Engeland K w was voor Hangaholmen f 6 zeemijlen ten Z Wen v Za i gozonken De Freiholl door den groeten atotand der Tla van de Skandia twee te zien en wilde daar tusvaren waardoor de nuari gestand te doen Uitvoetlg be uugt spr dat de toelichting tot het voorstel hoogst onvoldoende is en dat deEe wijze van voorbereidéng den loels van critiek bazwaArli kan itoorslaan Spr vindt in de toelichting noch voldoende argumenten tegen Stnatöexploitatie van de olievelden op Djambi noch tegen Staatsexploitatie van alle p ol um Ifet vergaan van de iSt Nioolaas Van den kapitein van den gezonken trawler St Nicoiaas vernamen WIJ nog dat het schip op de thuisreis zijnde Maandagavond door een on bekend gebleven oorlogeschip dat met razende snelheid stoomde op 55 gr ï min N B en 5 gr min O L ié overstooma De lichten van den trawler brandden helder doch het oorlogsschip had zijn vuren gedoofd De trawler kreeg een groot gat aan stuurboordzijde Door het uithouden van de waterscbotlen wiet men het schip drijvende te houden N a de aanvaring stoomden nog drie uorlogweehepen in dezelfd richting eveneen zonder vuren voorbij den trawler Door de bemanning van den trawler werden lichteeinen gegeven doch er kwam geen hulp opdagen Korten tijd daarop verechean de TJmiiider stoomtrawler Grauverrt welke een boot uitzette eti de benianning van de St Nicola aan boord nam hetgeem door het slechte weer met veel moeite gepaard ging Tot den volenden morgen leof men men hij de St Nicolaos en trachtte toen door een tros over te brengen het Kohip naar IJmulden te sleo ie i hetgeen door de hooge zee en de our be tiiurbaartieki van het schip spoedig moest worden opgegeven Diefstal van milHtftire goedier Dwr de Alkmaareche politie wordt een uitgebreid onderzoek ing eteld betretfendte het ontvreenwlen van wollen dekeai behoorende aan het garnizoen te AlkuHiar De opkooper D bij wien do bewuste dekens zijn opg poord en in be la genomen ia naar het Huis van Boï Jl ilLg overgobrtacht terwijl ook nog eenige andere personen werden geaneeteerd II K dU iMik zij met uitzondering un K nigü üiinoüdige plagerijen zooiilb de verandering van straatnamen lif efl het régime van von Heflel een einde gonmakt aan het schrikbewind an von Bt eier Deze laatste heeft zijn vertrek geteekend door bet ophangen van drie inwoners die be tHchuldigd waren een Duitschen aolliaat Ie hfhl ©n vermoord ilun dood imnis was het laatste document dat ilf veHtLng dwinger heeft geteeJiend v tordat liij Warechau verliet Maar i tewel er een groot verschil is tus ivhen de wreedheid van den eerstan ouvorneur en het systeem dat de iwo dp heeft ingevoerd zal de gouifeii fijti volgens de meening van de Polen slechts korten tijd duren Daar i F ilen evenmin te knechten zijn als de ongelukkige Belgen zal de jj eron vuist weldra de fluweelen PiH ti 4 vervangen Gouda II November 1 15 GRANEN Voor de meesle artikelen heerschte een vaste stemming sommige opnieuw hooger Tarwe Zeeuwsche 11 25 Somindere dito 10 75 n Afwijkende IC jt 10 50 Polder 9 so i 10 Rogge ieeuwsche it Polder i Buitenlandsche per 70 kilo 10 ï5 a 10 50 Gerst Winter 9 J5 a 9 50 Zomer 9 i ƒ 9 15 Chevalier 11 4 11 25 Buitenl ïoergerst per 65 kilo 8 a 8 25 Haver per H L 6 75 i 725 Per 100 kilo 13 50 i 14 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 11 5075 Kanariezaad 25 4 26 H L Karwijzaad per 50 Kilo 28 1 29 Koolzaad 2 50 4 23 ffr H L Erwten Kookerwten 8 30 Buitenlandsche voererwten per I Kilo a ƒ Boenen bruinej boooen 23 k a4 witte boenen I T 22 i ƒ 23 Paardenboonen 17 I 1 18 Duivenboonen 19 i 20 Mais per 100 Kilo Amerikaansche Mixed Mw 11 25 A II 5 Kleine ronde 11 f 11 25 I Vesmarkt Melkvee oede aanvoer handel latig prijzen sutionajr Vette varkens red aanvter handel as 37 M ct per half K ü Biggen voor Engeland geen handelMagere Biggen red aanroer handel g Ij So 4 a 2S per treekVette Schapen éeen aanvoer Lammeren geen aanvoer Nuchtere ICalyeren red aanvoerindel matig 8 f i 14 j G askalveten ioig aanvoer handel ts Bfcter ƒ 5 Il 90 r Foikalveren io 4 6 Eieren weinig aaftvoer hanll l zeer vlug II too stuks 10 4 ir Boter red aanvoer Handl flGiteboter v 5 Wfiboter M 504 1 51 Alfgeiloerd 1144 arfijen diche ka s e rt f lere f70 f7i Allés per Uil ip mank gaan nan omk Op verechillemle vragen omtreui het koopen van kaas wordt door den Voorzitter geantwoord dal wamuvr Ic kuoper niet zeker weet of kaa idkoHWUg is van een kaafiproducenl dio altijd kaas maakt dat dan jiiüt moe woixien gekocht dan tegen binnenlundschon prijs De heei Matthes Aiuwierd mij vraagt of de Minister genoegen zal nemen met ceir verklaring van den boer De Voorzitter meent dat het iiood zakelijk 10 dat medewerking word verleend en acht het nie oiwiwgHi lat wanneer handelaren ei opposant zijn hun kaas in beeiog zal worden genomen De heer Van Zwet Koiterdam houdt Vol dat een eontröle regeUng k or de burg oieeBtei s het meest gewensclu iB De heer Van E ij k Gouda repli eeit en wijst nctgmtiats op hM rochtskundig advies De Voorzitter sluit de beraadulaging on stelt voor do hierboven genoemde verklaring bij eiken kaasaaakoop na levering door den boer en verkooper te doen ondoKeekenen Met aigemoeiie stemmen wordt daartoe besloten Deze verklaringen zullen gemaksliaUe in boekjes verkrijgbaar worden gmieUi bij de Drukkerij A iirinkman en Zoon te Gouda liierrui wordt gepauzeerd Wordt vervolgd idKpen hen door aLïa midscheeps getroffen werd 17 hel gedrang bij de reddingbooten riionken 3 mannen en 1 vrouw Skapitein met 30 man is met de FfrihoU te Aalesund aangekomen h tading van de Skandia bad waarde van 3 tot 4 millioen r het schip was van Larvik op naar Duitschland jBix2iTa en laaad StadsniemufS OÜDA 11 November 1916 Soc Ons Genoegen J e algemeene ledenverg ieriiig vanide Sop Ons Genoegen zal gelioudenj worden op Maandag i 2 November de ivoada 8 uur t De agendii vermeldt Benoeming der Commisaae iwlaatmet het htmm der Rekening enVerantwoording over het loopend Sooieteitsjaar n BenooQiing d r Commissie beJawMniet do keuze dor in do Socieleit 1 voorhanden T jdBcbriften en NieuwsJI t papieren i IL Uitlothig varJ 10 obiigatita det M llentriiÜtoitaPjeroioleeniliB van 191fl t vah Tijdschriften reifi Nederland on de oorlog De N O T De Amsterdamsche correspondent van The Times heeft in een persgesprek naar de N R Ct meldt de meening van den president der N O T den heer Van Aalst gevraagd over de aanmeiking die door Sir J Hees in het Engelscho Parlement was gemaakt omtrent het verzenden van goederen uit puitschland naar NewYork via Rotterdam door beèiiddeling van het agentschap van de Barker Steamship Company van NewYork Do beer van Aalst zeide niets omtrent die Barker Steamship Cy te weten en wees er op dat de verzending van Dnitsche goederen vanuit Rotterdam naar New York slechts kan geschieden met een bewijs van bet Britsche consulaat uitdrukkelijk geautoriseerd door het Briteche ministerie van buitenlandsche zaken Het is echter mogelijk dat er een vergissing in het spel is met de Barker Company van New York welke inderdaad schepen chartert tot verzending van goederen uit Amerika naar Europa doch doze maatschappij stelt onmiddelijk de schepen ter beschikking van den eigenaar zoodra de lading te bestemder plaatse is gelost Het is dus onjuist te zeggen dat schepen der Barker Cy goederen uit Duitschland naar Amerika hebben gebracht omdat die schepen dan opgehouden hebben schepen der Barker Companv te zijn De heer van Aalst kwam verder te spreken over de positie van ons land dat als een neutrale staat recht heeft op het drijven van handel met de oorlogvoerende mogendheden van belde partgon zooals die door de internatio j naie bepalingen is veroorloofd Dit wettelijk recht kan niet worden ontkend al heeft Nederland als zwakkere staat voor de macht der entente welke immers de zee bebeerscht nfOeten bukken De N O T is met toestemming der geallieerden opgericht en de verplichtingen die ze in verband met den neutralen handel en in overeenttemming met de wenschen der geallieerden had na te komen zijn ten volle vervuld Er is veel geschreven zoo betoogde de heer Van Aalst verder over smokkelarrj maar niet altijd met begrip van de groote moeilijkheden waartegenover de trust zich geplaatst zag Onder een bevolking van G millioen Js niet ieder volstrekt gehoorzaam aan pde regelen door de regeering opgesteld van de regelen der N O T en bovendien ontstaan moeilykheden met het overgaan van contrabandegoederen uit de banden van een vertrouwenswaardig koopman in die van kleine handelaars die m de derde of vierde hand cladestien de goedoren verzenden Ten slotte zijn de voorwaarden waarop onze Oostelijke buren koopen de hooge prijzen door hen besteed het feit dat vele invoerrechten in Duitschland zijn opgeheven even zoovele aanmoedigingen om waren te smokkelen en niet ieder kan deze verleiding weerstaan De Trust doet alle mogelijke pogingen om aan de klachten in dezen tegemoet te komen wetende dat het voortduren van deze toestanden gevolgen kan hebben voor ons land De trust heeft reeds G50 menschen in dienst voor de controle en dit aantal groeit met den dag Een moeilijkheid is het dat voor sommige artikelen zooals voor rubber geen uitvoerverbod voor Nederland bestaat Voor deze soort van artikelen worden bijzondere regelingen getroffen AVat de klachten aangaat omtrent den uitvoer van oliën en vetten naar Duitschland moet de heer Van Aalst toegeven dat hiervoor wel eenige reden was Sinds de oprichting van het margarinebureau echter is ook daarin voorzien Verkoop fli eiiwf jiicr iloil Oi VP Mfeai l if 11 thnilt 8 4ur feiioogeil vnor en kaarlconfcou iW leden een 1 biUart If 7 mct xonditiejj f 8 Ionian geif uden aIUis per 5o K G AnJ el fni hotfpolk oo nO No f inber zal i listeren slaagiw ée Rotterjiun voOr het examen vrtijjèn oftJe oe wiingpn der gymnastiek d ames T 1 Blok alhier en A Ploiiffi a l aatst efiO iti Aan het WestelSk l roi l PiRIJS 10 Novf uó i België beeft onze art l erie craGh Stoomvaartiynen Rott Lloyd Rindjani uitr 9 Nov te Liiïsabon Djokja thuisr 10 Nov van Deal Besoeki thuisr 10 Nov van Pa InsuUnde thuisr 9 Nov te Batavia Kairi thuisr 8 Nov van Sabang Monade pass 9 Nov Perum Merauke pass 10 Nov Perum My Nederland Kangean thuisr pass 9 Nov Perim Vondel uitr vertr lONov v Suez Rotti thuisr vertr 10 Nov van Port Said I Ned Vereeniging ê van ifaashandeteren J U 01 4 a r kedenmor én werd in Hotel de tig dfe versterkingen vanMen Vijand tZalnu onder voor uterschap vanden in Ai duinen en in den sectrir van j h fer J W F ti Middelbeek de 2le Hedennacht zijn te Westkapelle inZeeland weer verschillende mijnen ian ge poeld Een is ontploft verinnrzaakte alleen eenige materieele schade l Levenfflnrtd delen in de mijnstreek f Het lid der Tweede Kamer feseer Kleerekooper heelt de volgendeaprtf l lelijke vrageïi tot dten Minaeter van Waterstaat gericht lö de Minister bereid met het oog op de buitengewone dTiurte van alle tevenSmpiddelen in de mijnstrerfc welke door de oorlogcrisis nog is vermpopderd te bevorderen dat het spoorwegperöÜneol van die streek speciaal van de lijn Sittard Herzogenrafh gebracht worde in dezelfde loonkifisftc nis Amsterdam en Rotterdam lerwijl voormeld personeel tevenf een reioht op oveFplaatsing krijgt na 2 jaren in de mijnstreek te zijn werkzaam geweest Bij mippletoire Binnen ndsche Za kenrl egronting voor 1915 wordt ter vo irziening in de verdere behoeften voor het loopende jaar oen verhoogin fï met drie en een half millioen aangevraagd van het begrootingeartikel voor koafen van onderhoud en vordïiro uitgaven van tengevolge van den oorlogsitoewland uit het budtienInnd naar Nederland uitgewekenen TTttvaartdienst voor wijlen Mr Regout Men meldt ons uit den Haag In de K K Kerk aan bet Bezuidienr hout werd heden voormiddag een plechtige uitvaartdien gronden voor wijlen Mr L H W Regout in leven buitengewoon en tijdelijk gezant bii het Vaticaan wiene stoffelijk hnlm gelijk g aneld te Rome blijft rusten Met de familielenlen woonden vele autoriteiten vooral uit de kriiir gen van parlement en diplonutie den dienst bij o a de Ministers Cort v d Linderil London Lely en Ort de oiul minis ers Nelissen Kolkman en Wentholt Me met Mr Regout zitting hadden in het vorige Kabin t jzoomede o a onderscheadene leden der l nste en Tweede Kamea en van het Diplonwtlefce korps en eenJge personen uit hooge ambtelijke kringen Op het in rouw bekleeding geivulde Altaar hadöen gekleed in hun geewtelijk gewaad plaats genomen Mgr Dr Nolens Huisprelaat van Z TI den Paus Mgr Vall a secretaris van de pausdijke Intemunoia lUIIT IW kerkkoor zong de Requiem Mis van Perosi Ifan WadditixveeU Zeevi ch Naar wg vernemen zal de Zeevisch Vereeniging te IJmniden a a Maandag eea aanvang maken met de beschik bftustelling van Zoeviacli voor bin Wftlandsch verbruik j Naar vra vernemen zal Zondagavond in den Nieuwen Schouwburg der Sooieteit Ons Genoegen door het RotterdamBch Tooneelgezelschap Dir P D van Egsden een buitengewone voorstelling worden gegeven Opgevoerd zal worden De Roepstem van het Leven tooneelspel in 3 bedrijven van Arthur Schnitzler een stuk dat aUerwege groot succes had en waarover de verschillende bladen vol lof z n In dit stuk zullen o a medewerken Idd heer en mevrouw Tartaad Mse Uaahs Nico de Jong Louis Ohrispijn wn nitnemende bezetting der rollen Do Nieuwe Rotterdamsche Courant Johan de Meester sobteef over dit rtnk Ingenomenheid waardeering z n de woorden welke zeggen in welk gevoel ik dit verslag neerschrijf In rmenheid met dit werk blijdschap men Schnitzler gespeeld heeft a waardeering voor het spel Hier il de ontvleugeling van het gevoel boven den realiteitsgrondslag uit wdke Carel Scharten in zijn bundels kritieken als krachten der toekomst Iweft welkom geheeten Van dit superieur doordachte en fragmenten van hooge tooueellitteratuar bevattende werk geeft ons genUchap een superieure vertooning in di duinen Boesifighe beschoten In Champagne werden twee raohlige aauvaÜien op den heuvel vaA Tahure door ons afgeslagen Aan het Oosteiyk Front PETERSBURG 10 Nov Offioieal In de omgeving van Schlok hebben onze troepen dlie tot het offeoeirf waren oveigegaan aan den liiüceroever Van de Aa zich versterkt bij Kemmern en Odiag bazet Hij Jaeobatadt en ten Weeten van DuiiAburg zijn de gö ecbten ietsmind r hevig dan den vorigen dag Vend o zujdiwaarts van de l ripel l de boörtand onveranderd Ten Weeten van Kolki duurt een hardiiekkig gevecht voort Alle vijawielijkei aanvallen in de streek van GUftaUssowske zijn afgeölagenTen Z O van hot dorp Budki zijn wij in de vijandelijke linie doorgedrongen en bij de vervolging van den vijand hebben wij dit dorp en te wouden ten Noorden en ten Zuiden ervan bezet Tegen den middag maakten wij 50 officieren en meer dan 2000 man gevangen waarvan de helft DuitseherK en veroverden 20 machinegeweren Bov nidien verdronken een groot aantal vijanden in de TsjernJawka Dit succes ia te danken aan de schitterende medewerking van onze artillerie Bij de Okonka hebben wij stormenderhand eem deel der vijandelijke loopgraven genomen Twee pogdngeH der Oostenrijkers om bij Zaleecykl het offensief te nemen werden verhiuderdl I Algemeeue 4ergadering gehouden van de Noderlandeche Vereeniging van Kaashandelaren Naar aanleiding vau óen In de Tiolulen der vorige vergadering voorkomende olausul waarin deor den voonaitter zou zijn gezegd dat de koBteji der cone ten voor don kaasuitvoer vrij hooi zoudteu worden deelt de voorzitter tMne mede dat dit gezegd kan zijn in verband met de mogelijkheid die bestond dat op de consenten zouden drukken de kosten van de ntelkvoorziening Het gevaar daarvoor ifi thans geweken Op voorelel van het bestuur wordt besloten de firma Van den Broek van Geffen te s Hertogenboech dde door hel Rijks Centraal Bureau definHief ie geschorst als exporteur van kaas en welke firma zich thans opnieuw als lid heeft aangemeld heden niet voor te dragen doch af te wachten of de Kaasvereeniging deze firma als exporteur zal aanvaarden Door een der leden wordt medegedeeld dat de thans als nieuw lid voorgestelde firma J Verbeek Azn Ie Alkmaar als exporteur door bet Kijksbureau eenigeu tijd geleden geschorst is waarvan blijkens mededieeling van den Voorzitter in de Mo dedeetingeii kennis is gegeven aan de leden Al nieuwe leden der vereeniging worden toegelaten de firma s de Geus Co Ie s Jravenhage J W de Jraaf Zoon te Utrecht N van lier Vlugi te Rotterdam Hugo Soheor te Schoonhoven en Walch Co te Rotterdam De heeren A Henneman en L Sohwerzel die naar aanleiding van de schorsing hunner firma s als exporteurs door het Rijks Centraal Bureau gemeend hebbeu hun mandaat als bestuursilid ter besohikki ng te moeten stellen der Algemeene VergadlBTing worden als bestuursleden herl zon blijkbaar wijl in de Mededeeliflfeen wae bericht dat de door het Befttuür onderzochte overtredingen van dien aard zijn dat de heeren Henneman en Schwefzei als leden van he bestuur kunnen blljvem gehand haafdDe iMJspreklng van de aan Z Exc den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel te geven Verklaring wordt door den Voorzitter ingeleid Er Joen zuch groote moedli heden voor irBtaWde melkvoorziening welke uk gevolg hebben gehad de drculairè van den Minister waarin gezegd word dat de landbouwer die gewoon iö in normale tijden rijn melk zoet te verkoopen dit Öians verplicht is te doen en ze niet raag gebruiken om daarvan kaas te maken De voornaamste der daarvoor getroffen bepalingen is wel deze dat geen Ooze gelliu reerde Weekbladen Het laalwle nummer van Het Leven bevat ooi logisfolo s de nieuwe Duiische Speelkaarten de nieuw ingerichte Tooneelsehool te Amstendam liet bezuek van de Kuuingin aan l ricsland de Opeiüng van de ZeovaarlHchool te Leiden cariealuren KlednLeventjes enz Telegrafisch Weerbericht van het Koninkiyk Metenologi u Instituut te DË BILDT Hoogste barometerstand 7 6 7 te Manchen laagste barometerstand 733 7 te Skuddesuaes Verwachting tot den volgenden dag Meest kraohtige westelijke tot zuidwestelijke wind zwaar bewolkt of betrokken met tijdeiyke opklaring waarBchynlyk eenige buien Z£fde temperatuur BUltüEULlJKE 8TAiND GOUDA GEBOREN 8 Nov Dirk Ik ndrik z v D H van der Horst en A H Nedea hof 9 Jan z v B ttn Aalöt oa 11 Bakker Jan z v C van der Ende en G M de Waal JÜ Willem z v 1 J van den Bei en G Rabouw GETROUWD 10 Nov J A vi der Hooft en A M Baars J Ift Maas eai H H N BrmJBtens W van de Coevering en A F van der Hulst J M Verlaan en C Hlobba J do Rek en C C de Jong J J van der Harnt en A C van Wieken OVERLEDEN 8 Nov A Vogt m j 9 Johanna M Middelweert i $ Aan het Ualiaansche Front ROME 10 Nov officieel Aan de Boven Cordevole gaat ons offensief met kracht voort De Italianen deden een energieken aanval op de borst stellingen en slaagden er in op verscheidenen punten tot voorby deze stellingen door te dringen Op het front Urgli Isonzo werd een vgandelgke aanval afgeslagen In den Plavasector deden de Italianen vastberaden aanvallen op de vijandelyke verdedigingswerken Boskoop De Raad dezer gemeente zal op Vradag 12 November 1915 des namiddags 7Vi nur eene openbare vergadering houden ter behandeling van 1 Ingekomen stukken 2 Voorstel van Burg en Weth tot verlaging aaximum aantal vergunningen voor dsn kleinhandel in sterken drank 8 Voorstel van Barg en Weth om i d lorea Ericks bestrating in W Z Dorpstraat en Zijde te vervangen t door klinkerbestrating 4 Vaststelling grootingen 1916 van gemeentegMfabriek waterleiding en burgerlijk ttmbestuuT Haar wy vernemen is het houten Aonw op het sportterrein dat voor öoodkazerne in gebruik is geweest ooht aan de Bredasche conser veofibriek Een Engelsch eskader in het Kattegat Aan de Lokalanzeiger wordt uit Eriedrichshafen bericht De postboot Skaeen kwam gisteren van Chnstianzand te Friedrichshafen aan met twee uur vertraging Het schip moest stil liggen tusschen Hirsthals en de Noorweegsche kust terwnl een Engelsch eskader van vgf gepanteerde kruisers en vgf tjrp ojagers verscheidene met hout beladen van Baren wed v J 76 J Geens 88 j j H koogel Gemengde Berichten REEUWIJK GEBOKEN Pheodora Anna d v M J van Zuijlen en C T v VI iel GKIH WD C Büntenl al en M J Or sterom Trawler overvaren Gistermiddag is te IJmniden binnengeloopen de stoomtrawler IJmniden 140 met de geheele bemanning van de IJmuiden 137 Deze laatste is bij nacht door een torpedojager van onbekende nationaliteit welke met nieuwe wegeu banen waarby vrijwillige verkenners vooruit gaan om vaat te atellen waar het moerassig terrein voldoende draagvermogen heeft en het boBcb danner is In Engeland I De Britsche admiraliteit heeft besloten de volgende nota te zenden aan eigenaars van transportschepen in dienst der marine en aan de bureau s der handelsmarine Op de transportschepen in dienst der marine behooren da bemanningen zooveel mogelijk te bestaan uit Britten of inboorlingen der BritscHe bezittingen Mannen van andere nationaliteiten EuUen niet worden aangeworven tenzij dit aanleiding zou geven tot oponthoud voor den transportdienst Dit voofsohrift zal j et toepasselyk zijn ingeval het schip op het tijdstip der i equisitie een bemanning van Aziaten aan boord had geworven in een Aziatische haven Kngeiache tinanciün Uit Lomlea wordt d d 10 Nov geineUi In het Lagerhuiö gal Anquith een uileenBetting der beweegrodenoïi die lot ie indiening leidden van eeni nieuwe ürodiet aanvrag © van HX milli €in p Ht De minister zeido dat hiermede hot totaal der crodietcii tm dert den aanvartg van den oorlog tot 1662 milUoen p fft vt gestegen De totale uit von van 1 April tot 6 Nov bödroegen 743 100 000 p at terwijl ongeveer de dagelijkiwhe uitgave tuBechon 12 Sept en 6 Nov 4 350 000 p fft bedragen hebben tegen 2 700 000 p St per dag in de vroegere periode van den oorlog Aaquith verklaarde dat de voornaamste oorzaken van de toencnning der uitgaven geiegen zijn in de vooi aohntten aan de bondgenooten en de dominions verstrekt alsmede ter sake van den munitie aanmaak Er be tond geen kans op eenige vermindering van deze uitgaven gedurende de periode waarover het thane aangevraagde crediet loopt Integendeel zullen de uitgaven waarschijnJijk nog toenemen DUITSCH BEHEER IN POLEN Naar üe l ouipB oui deelt hebben de Hudeïaüha bladen nuddetlijk uu vai chau berichten omvangen over het be uur van den nieuwen Uuitduhen g uverueurgeneraal von tietlel diie Vüu lieseier heett opgevolgd den ver De L konittt vau üeu nieuwen gouverneur werd m alle bladen aangekomtigd door leveuebeachnjvuigeu en portretten terwi tevens m blijKbaai geïn Lreerde artikelen werd ntedegeueöKt dat von lieftel voor ziju veru eK Uit lierlvjn iustructieö van keizer had ontvangen vooi de belerinfi van het lot der l olen gouvemeur v bs belast schreven de urneieuae mededelingen om heA ad miniiatratieve personeel te vernieuwen en verdraagzamer functie narissen te beuoemeiii die een inoer yinpaUiieke houding tegen de bevolking zuuden aaiu emen Von lief f el kwam te Warschau aan den Ben October Hij werd aaik Itet slalion ontvangen door alle burgerlijke en nuUitaire autoriteilen doch geen enkele deputatie was aanwezig en behalve enkele meuwsgiiengen wthitftenle de bevolking door ulwezighejd Ken otflcieele receptie had vervolgens op het kasteel plaatH waarna de nieuwe gouverneur de stad bezichtigde in gez tschap van pritu ijubomiiiöky Do aanwezigheid van dezen laatste herinnerde de l oleu er aan diat von Beeeler vóórdwt hij zich aehrijft de Temps ontpopte als een lomperd zeer voorkomend is op getreden toon hi zijn ambt aan vaarddo Maar de comedio heeft niet lang gedmurd Ook de beminnelijkheid van zijn opvolger ie vardaeJit oftK biHJii Vün Uf el in een oproep tol de btnvolkhig zich heeft verklaard voor eon oprechte politiek van verzoening erbij voegend dat zipikeiir nis van de taal bem in staat stelde do Tolen gemakkelijker te be nji en Om van wooi den tot daden over te gaan zond hij naar Duitschland den prefect van politie von Glasenap terug wiens vertrek door geèeei Warschau werd verlangd Hij werd vervangen dioor den vroegeren chef van de militie Popovsky die naar men hoopt definitief in zijn ambt zal blijven geiiandhaafd Bovendien gaf von Heffee te kennen dat de afgevaardigde van de Doona Partchevsky te Warschau zou terug keeren alwaar hij verblijf mocht houden op Voorwaarde dat hij zich niet met de poltitiek KOU bemoeien De nieuwe gouverneur van Polem heelt echter in spijt van zijn poginKt n één van de voornaainslo redenen der ontevredenheid niet kunnen wegnemen namelijk de achaarffchte der levensmiddelen en de buitengewone duurte van het leven Beide nemen van dag tot dag toe Men n eldt zelfs dat kort geleden enwtigewanordeli heden om deze reden in Warschau bobben plaats gehad en dat de Doitschera van hun wapenen ge bniik hebben nKM en maken De onderstelling van den heer Markham lid van het Lagerhuis dat de N O T wat steenkolen betreft geheel bestaat uit leiders van het Westfaalsche Kolensyndicaat wees de heer Van Aalst terug als zijnde in strijd met de waarheid Droogmaking dei i uiderzee Naar in parlementaire kringen verluidt zal een wetsontwerp beoogend de droogmaking der Zuiderzee niet lang meer op zich laten wachten Door de gemeente Amersfoort is bij de Gemeentelijke Credietbank te s Gravenhage een tijdelijke geldleening groot f 350 000 gesloten Ue water en melk dictator ij ouiüeenen aan de Telegraaf het ülgeiide Ue minister is wederom gezwicht vuur den aandrang vah zijn boereu en Koo werd gisterochtend zomlor voorafgiiande waarschuwing die aanvoer van regeenngsmelk stupg et Dit fi U Amsterdam In Ilotterdam A hftt even erg Daar heeft de burf eiiwostier beelag doen leiggen op de aanwezige melk Zoo is dus de toeHrtamd gewonlen in de twee grootje sleden van onfl laiwi dank zij den onwil van den minister di i slechte éón Iwlang kent dat van zijn boeren hetzij ze zoet zijn oï niet Een dergelijk optreden is onduldbaar en de vertegenwoordigers van Ainsterdkra en Rotterdam in de Tweede Kamer die in hun verkiezingffspeei heH zoo roerend gesproken hebl on over de belangen hunner kiezers zijn het aan hun eer verplicht heden nog de Regeering ter verantvv H rdinig te roepen en te eischen d at nniniddteliijk voorzieningen etroffen vvor ten die een einde maken aan het metkHrhandaal Want een schawiaal iH en blieft het dat een minister op lilk een schaamtelooze wijze optreedt tegen meer dan een millioen nadrtbewoners en hen dwingt naar Ae pijpen te d in en van een hand evid melkboeren Anwtordam hoeft nooit iets van een flictulnr moeten hebben on zeker niet van oen water en melk diotatortje dat in Den Haag zetelt Diwtribuüe van Raapolie De jUuüster van Landbouw Nijverheid en Handel heeft tot de burgeuKiörttew de volgende circulaire gericht ln verband met de omstandigheid dat de raapoli indu trie in de maand Uetober luet heeft gehandhaafd den door mij in overleg met de botrokIteu vortsmigingen vastgestelden maxiinintprijs van t 57 SO per lOU K O heb Ik Aèn burgemeesters uer plaatwen waar roaiwlief a brieken gevestigd ijn opgedragen de aanwezige raapoiie en het aanwezige koolzaad m beslag 10 nemen tenzij de fabrikanten zich bereid verklaarden om de aanwezige raapolie en de uit het aanwezige koolzaad te vervaardigen raapolie ter beschikking te stellen tot den prijs van f 57 5p per 100 K ü Tot dusver hebben alle fabrikanten met uitzoiidorinig von een m wien nog overleg wordt gepleegg hieraan gevolg gegeven zoodat voor deu eersten tijd een zekere hoeveelheid raapolie beschikbaar is De hstrihutie van die raapolie wordt door den minister opgedragen aan het Ceittraal Adminiatratiekanr toor vot r de diistributie van levensmiddelen H7 Noordeinde gGraveii hage U gelieve dus aan dit administratiekantoor op te geven welke hoeveelhedion raapolie voor de kloinhandelaarri in uw gemeente benoodigxl zijn waarna bedoeld kantoor nader in verleg met u zal treden Teneinde te bevorderen dat de bcvengemelde beschikbaarstelling doeltreffeiwi is namelijk dat de consiuinenl tof hillijkpn prijs raapolie kan krijRien heb ik besloten om zootang de distributie door het DistribuÜekiiiiloor zul geflchieden du tot nwler bericht deu maximumprijs voor den kleiohaiKliel te stellen op 65 cent per liter zooals die voor de maand October geld U gelieve nauwlettend te fbien toezien dhit die maximnmprija niet wordt overschreden en bij overschrijding onverwijld tot inbeetagnoming ove r te gaan Ik verleen u machtiging daartoe taxateurs te benoemen en verzoek u hen e instruee en diat zij als groiiilBlag aannemen den g middipiklCTi verkoopprijs van do eerste hand goihinende de jaren 1915 191t en mn met 10 pet voor onkosten TWEEDE KAMER Te 11 uur blijken niet voldoen de ietlen aanwezig te zijn de vergadering woitK verdaagd tot llj u Alsdan wordt bwioten ook Maanilagavond te vergaderen wanneer Maandagmid kg de behandeling van het ontwerp betrrffende de DjambieonfesHie niet afloopt De heer M e n d e 1 s s d vervolgt zijn rede en klaagt over de geringe voortvarendheid van den Minister die eer 4 in Maart het ontwerp innende en later aan de inschrijvers rooeet vragen hun aanbieding nog tot Ja gedoofde lichten voer overvaren I torpedojager vervolgde onmiddelgk zijn roia zonder naar de bemanning om te zien Door de LImuiden 14C die in de nabijheid vischte werd de bemanning opgepikt en aangebracht De varkensslager J louwe teBrielle was Dinsdagmiddag bezig met hetslachten van een varken In de nsbgheid waar hy deze werkzaamhedenverrichtte was een hit gestald Hijhad het ongeluk uit te glijden en vieljuist achter de daar staande hit Dezeschrok en trapte achteruit waardoorhg hem zoo hevig aan het voorhoofdverwondde dat hij na in het giekenhuis te Brielie voorU opig verbondente zgn in zorgwekli enden toestandnaar het Ziekenhuis te Rotterdam isvervoerd Nieuw gevaar op de Noordzee Door de bemanning van een te IJmuiden binnengekomen stooaviaschersvaartuig werd gerapportenid dat men op circa 180 zeemijlen noordwest van IJmniden een onderzeeboot had gezien die half boven en half onder water dreef zoodat alleen de periscoop en de commandototen gedeeltelijk waren te zien In de onmiddellijke Oefbijheid dezeronderzeeboot waarvan aen de natiO naliteit niet kon opnemen drdef eengroot aantal kistjes tir grootte derbekende styfselScistjes rond al tweeaan t ree vefljpnden met eeq koord Waarschynlijk stonden j ze id ijjrerbinding met de Miikboot j Men vermpeBde dat dez4 kistjes bestemd wanen om sohepian die b lust waren c een zeevondst aderM te loUken m zoodra een vijkodel schip zich iol de nabijheid waaö e tot ontploffing t f worden gebrac De vissch altEans vertrb wdaa de zaak niet ed waten bevreesd dat men Boiat ee nienw soort verdelging middel te doen had Zij verheten daï ook met deo meesten spoed 4lpla ts om elaeiis hun visschergfvoort té Betten De ger Boh 20 is n den Nienwen Waterweg aiaigekomen met de gehwle bemanning van den logger Sch 4 X l welk schip op de Noordzee op een mijn is geloopen en geronken De Melkoorlog Het Volk meldt In den loop van den dag bereikte ons het ongetooflgke bericht dkt 1£ iister Posthoma na openlijk de z de der boeren heeft gekozen Gisteren had het Bestuur van den Bond van Melkveehouders een onderhoad met den Minister en als gevolg daarvan is heden geen regeenngsmelk naar Amsterdam gezonden De Times houdt zich bezig met de Engelsohe officieren die in WiericketBohans zijn geïnterneerd Het bbMl erkent de hoffel jke bejegening door Nederlanders maar klaagt zeer over de ongelukkige plaats waar de meesten dezer officiereu thans den tweeden winter hunner interneenn moeten doorbrengen Smokkeen Omtrent den smokkelhandel Inlijnolie op Duitschland In verband waarmede een adjunct comroiee van hal Döpartemenl van Hnancien B geachoryt wordt vernonien dat iMCe zaak zich te Kotterdam heeft af peeld en dan ook in handen vam iuatitie aldaar i gesteld Kf w vau een bedrag van f 60Ü X g siiroken dat in dezen handel voori ajnokkelaars te verdienen zo ii woest De geachorate ambtenaar w niet werkaaam bij de aldeeliiig mvoerreohton en accijnzen doi h wèijii door de smokkelaars te zijn aange zoolit om hun door zijn ambtelijke relatiën van dienst te zijn in J geval schijnt hij slechts z ehi de zaak te zijn betrokken Alfflneae in dezen handel betrokken word nog een persoon genoiand die onlangs in fietgië door de Duitsche oveAeid als veniBcht v n overtreding voonsohritten eenlgen tijd ondfer bewaking is gesteld geweest De moord in de Sohiestraat Ie Gr venhage Voor het Gerechtshol te s Gravm ha e werd gisteren behandeld h hooger beroep ingwteld tegen vonnis van de rechtbank aldaar waarbij de 27 iarige dienstbode J l G te s Gravenhage werd veroordeeld tot anderhall jaar govang mi8stral met aftrek van de preventieve hechtenis wegen poging tot moord op raej L in de Schiestraat door het toedienen van zuringaoutr terwijl zij omgang onderhield of trachtte Ie onderhouden met den echlgfflioot van die juffrouw Na een verhoor van de bekl n van dk getuigen en ia uMgm werd dtoor het Openbaar Ministerie bevestiging geëischt van het vonnis consent van uitvoer wordt lie kaashandelaar moet zit h djbs w61 waohton om kaas ie koopen gemaakt van z g eonsumptie melk van boereu die leveren aan kaaetabrieken of zelf kaas maken Deze kaas kan met andors worden gekocht dan lot deu prije voor het bimnenlaud Door den Minisier is aan de Vereeniging een aohrijven gezonden waarin gezegd wordt dat alle exporteurs een verklaring hebbeu ontvangen om te teekenen vóór 8 Nov waarin wordt erkend dat de kaas niet gemaakt 18 van consumptiemelk Het ligi in de bedoeling dat ieder die deze verklaring niet geweekend bij deu Minister inzendt geen consent zai kunnen krijgen voor uitvoer Daarnaast wordt echter nog verlangd dat ook de Vereeniging die garantie verklaring teekenen aal Wat dit laat ble aangaat namens de Vereenigiug is gemeld dat dit onmogelijk gaal De Voorzitter wijst op de groote moeilijkheid om te kunnen constateeren of dte gekochte kaas gemaakt ie van consiumptiemelk of niet Deze moeilijkheid is het grootet bij aankoop np de markt De kaashandel moet echter medehelpen om den Minidtei legenwet te komen I Na geiiouden bestuursvergadering is besloten het ativles in te winneu vau eou bekend ifechtsgeleerde om gedekt te zijn voot de aansprakelijkheid die de Minister den handelaren en de vereeniging oplegt Deae rechtskundige raadsman heeft geadviseerd bij eiken koop als garanlte te vorttoren de ondei teekening van de volgende verklaring De ondergeteekeude wonende te verklaart verkocht te hebben en geleverd aan op de markt te aan liet pakhuis te aan op den 191 Kazen Kilo en dal door hem uitdrukkelijk ie ingestaan dat voor de ten deze ver kochle kaas geen melk is gebruikt ii elke in vorige jaren in dte wintermaanden niet tot eenig zuivelproduct zou zijn verwerkt en dat hel hemi bekend is dat mocht deze verklaring ni iu overeenstemming blijken te zijn met de werkelijkheid de kooper groote i hade zou kunnen lijden welke Rchade dan door den koo r op den verkooper zal worden verhaald Betaald te den 191 Handiteekening Ifl deze verklaring een wapen in lie hand van den handel deze moet vei der gaan en ook deze verklaring bij oiMlerlinge verkoopen teekenen zoodat wanneer de kaas van hand lot hand guat de eindkooper todi vemntwoord is Daarbij is het noodig dat nien elkander waarschuwt opdat men niet de kanfi loopt als exporieur te worden geschrapt Teneinde de producenten bekend Ie maken met deze maatregelen zal daarvan iu de bladen afkoudigiug geHchleden zoodat oulj endheid daarmede niet kan worden voorgewend De heer P o p p e 1 h o u w e p Am terdam vraagt sameusielling van een lijst van boeren van wien bekendiw Jat zij con imptie melk verwerken De Voorzitter noodiigt de leden uit de namen daarvoor iu te zenden De heer Verkley Amsterdam wijst op het gevaar dat beslaat wanneer met de eigenaar van de kaas maar een bouwknecht komt markten en meent dat dan heel weinig waarde aan die verklaring ie l lieehfcen De heer J L van E ij k Gouda meent dat dit geen bezwaar zal opleveren In het begin zal he evenals met do ao en 40 voor het binnoiUand wat moeite geven doch dat komt heed spoedSg in orde Ook is apr van meening dat indien niet ie boor maar een daglooner koml markten voor zijn boer toch de boei de aansprakeJijke persoon bh Ook lioht apr nog nader toe het rap port van den rechtsgeleerden raadsman De heer Van Z w e t Rotterdam gelooft niet dat de thans gevolgde wijze op den duur de juiste is en ineent ttot de eenvoudigste en de zekerste weg zou zijn indien de Mi nister de bui emeeeters opdro certificaten uit te reiken v or kaas die geleverd mag worden wijl de bur gemeester ter plaatse nauwkeurig kan onderzoeéten De Voorzi t eer deelit mede dat de burgemeesters reeds door den Minister in de regeling zijn opgenooien doch dat de wijze van den heer Van Zw€t wel niet zal gaan Ook zijn niet alle burgemeesters beredd om I altijd te doen wat hen wordt gevraagd te meer on dat zij in diezen tijd overla len zijn met werkzaamheden De heer B a t e 1 a a n Bodegraven acht een z g zwarte lijst zeer omkielmatig om t deze niet goed kan zijn Do heer de Rooy sHertogen bosch deelt het standpunt door den heer Van Zwet ingenomen