Goudsche Courant, donderdag 11 november 1915

54e Jaargang fl 12933 Per kwartaal Idem franco per post Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenoiften aan ons Markt 31 bij onze Agenten deti Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 lenwji olgen du Moe eie modi nche üp aniugeu eilerende wond iia ijkM een oï tweemaat opnieuft C hl rturf Ik buitengewoün b gro opitfch d w z hot zuiigt aanzienlijk meer vucht op dair ander veroandiwiteriaat het werkt reehlölrai H antitïeptirivfa en d ellering hou aanzieuiijK puediger op n onder gev nuv verbandetol Men kan met hulp in dil preimraat buitengewoono aar dam met veibandsUfiIenoiutfAan S at Judolormgaaa of een dunne prop att nHomoek op de won oen klein Aakje iwet chloorturf kit uien ook door twie o £ drte lagen iwieldiiek De vroeger rflecht aU voorluupig verMnWim Ml tel gebruikte heeh leieier tiwlt oen groüte lM3teekeum gekrogcn Pexe ih buitengewoon uutiig geliUkeu bij het Kan enhomleit van den verbaiuiiHof op luet meer otterende woiMlen Dü wond wordit dan al bet ware daaj Hl or veel kleiner n krijgt grootoi weerataudnvemmgen wat bij alle ltileeken en vooral in do buik zeer gewiehtig ia De Daitaefae voeding Uit Zurich wordt d d 10 Nov gemeld Te Berign kebb n nieawe ongeregeldheden plaats gevonden ton gevolgevan de scbaarschte aan boter eu margarin ii n soc demouratische commissie heeft zich naar de Miniater vanBinaenlandsche Zaken en van Oorlogbegeven om hun mededeeling te doenvan de steeds toenemende klachtenaangaande de voeding De industueeledistneten ontvangen bgkans geen aardappelen meer daar deze door de landbouw provmcies in esjag zyu g nomen De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het D u 1 1 3 c h e communiqué van I11 November meldt I Op verscheiden plaatsen aan het raatvondenartiUeriege echten plaats Ismede levendige gevechten met mij j nea en handgranaten Een Britsch TÜe aig moest ten noordwesten van Bftpaame landen De inzittenden wer den gevangen genomen Aan liet Oostetyk Front Het D u i t s c h e communiquó van 88 November meldt legergroep Hindenburg Bij Kernmern westelijk van Riga werden gisteren drie aanvallen die door het vuur van Russische schepen ondersteund werden afgeslagen Gedurende tien nacht zijn onze troepen stelselmatig en ongestoord door den vijand uit het boscnterrein ten westen en zuidwesten van Schlock teruggetrokkfin daar het door den regen der laatste dagen in een moeras veranderd was Bij BerHemünde zuidoostelijk van Riga kwam een vijandelgke aanval onder ons vuur niet tot doorvoering By een korten tegenaanval namen wij meer dan 100 Russen ger iDgen Legergroep van prins Leopold van Beieren De toestand is onveranderd Ijogergroep Linsingen Ondersteund door Omfcsche artillerie verdreven de Oostenrijksch Hongaarsche troepen de Kussen uit Kosciusjnowka ten noor i den van den spoorweg Kowel Sarny en hun zuidelijk daarbij aansluitende s tellingon Zeven officieren en meer dan 200 man werden gevangen geno raen H machinegeweren buitgemaakt j Ton zuiden van den spoorweg mis luktRu de Russische aanvallen Het Oostenr Hong communiquó van U Nov luidt Ten Westen van Czartorysk sloegen wij oen Rusaischen aanvat af Ten Westen van Rafalowka wierpen de UostenrijkschHongaarsche troepen door het vuur der Duitache ba teryen ondersteund den vijand aan den Styr terug waarbij zeven ofücieren tweehonderd man en acht machinegeweren in onze handen vielen Overigens geeo nieuws II 1 1 1 l L U I XilJ morgen opzoeken eu je tiegenuver ile gouveruMLT ptaatuen eii alt de gevotniaehtigiiie van haren vader itie bev oegit iri tut jft de hemel weel wuarloe I Weet je wat van eeii dergelijke stap het onverinijjtelijk ge volg zou zijn y De gouverneur zon je d M r twee betjienden hij heeft een paar fünke etevige kereltn m dienat bij den kraag laten iientni en netjoM do deur uit laten expedleeren Daarmede zou lon je boinoeiiiigen in bel leven deaer vrouw voor g Mjd geëindigd ziju waiU je zon je v M r altijd geblanteerd hebben Je wilt nujn vriend zijn riephij iiK it vlammende blikken en je bespot mij VoUtr t niet autwoord le ik ik wil je alleen bewijzen dat jegeen ijzer mt $ handen kiutt breken Laten we bcgsun n met den brief nader te Ijökijken Dat een ou le zwakke man hem heeft geschreven zie je op het eerste gtvi hl Hij weet zelf niet wat hij wil Je nwet zijn kind re il ien waarvan Van de slavernij Waaraan hij haar zdf geholpen hee£t Maar hij beeft er berouw van hij wil het goeit maken tüLiJLLÜTUai De Gunsteling 16 Als eenig antwoord haalde hij oen ïerfromiiMïld briefje voor den dag Warop in ateile bevende leUera alö 0 een ouden man dtonri geechrev i Dierbare vriend Een oiuie man geknAkt door ziektfl r luig meer gepeinigd door kwd eade geilaehten die ook tegenover u 1 goed te maken bedt dat hij eeh w nooit gfMüdmaken kan komt tot li loet het dringend verzoek vergeef en vergeef Mwiöchen die met één boen in het ataaa pleegt men dat niet te eren en ik hoop dat u te gebo hand niet zult afwijzen Ik l lat ge mijn dochter lief hadt Konin klijke M arine KenniBgeving dat gelegenheid besUat tot het aangaan eener vrgwiilige verbintenis bg Hr Ms Zeemacht als uit alle Landen TVrtistique in 4 kleurendruk uitgevoerde platen betreffende Algemeenen Vrouwenkiesrecht AntiOorlog en Vrouwenbeweging formaat 49 X 32 cM voorstellende Hanen en Hennen ontlast U deOnmondigen de WHsgeerige Hen de Moeder Hen de OnderwQs Henen de Huweiykshen Prys per losseplaten 75 A per stuk per map van 6 stuks 4 OL Dezelfde als briefkaarten per mapje van 6 st 50 etIn plaatsen waar niet voorhanden franco na ontvangst van postwisselbij den nitgever H A STADÉRMANNte Baam 23 vde aehgone Ülusöies in toen ik u haar weigerdw een raan en u zult daarr heenkomen en misschien zelf allang een andere vrouw gely die het u heeft doen ver hfi nok zijn moge nu smeek ZË rod len fet jeifioff Wordt vervolgd Advertentiëii Heden overleed in den 2 aderdom van 76 jaar onze lieve roeder Behuwd Groot en Overgrootmoeder Christina Hornes Weduwe van den heer J D Ekeis JOH C EMEIS H M EMEIS Sotteriam BOODE N A SCHULTZ EiiKia I 80HULTZ Orontngen A M EMEIS Ca Aa EMEIS Oouda J VAN OTJDEN ALLiEN s Oravenhaffe CHR A EMEIS J EMEIS Soerabaia Sprüiit Java Eth Cha EMEIS Rotterdam Kl KlH EN ACHTRBKLKINKINDBHRN Gouda 10 November 1915 Bl ékerssingel 7 28 llnliliÉMiitjaarseDlMUa Algameene Vergadering VAN AANDEELHOUDERS op VRgDAO 26 NOVEIWBER 1915 des voormiddags te ELF uur ten K ntore der Vennootschap Bteekers kade te OOUDA Ingevolge art 28 moeten eigenaars van aandeelen aan toonder om aan de stemmingen te kannen deelnemen deze aandeelen tegen een op naam r teld bewijs aan depot bij de Heeren MEES ZOONEN te Rotterdam of ten kantore der Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda deponeeren De te behandelen ponten zoomedede notulen der vorige Aandeelhoudersvergadering lig van 18 November a s af voor Aandeelhouders ter inzageten kantore der Vennootschap Koninklijke Stearine 32 Kaarsenfabriek Oouda DE COMMISSARISSEN Auto matisclie VOËRRAK voor varkens peoiaal voor droog voer Deze voorkomt het morsen van voer prgs f 30 voor 6 8 varkens Adres C FONTAINE Baniorstraat4U Rotterdam 12 Anton Coops DROOIST WUDSTRAAT 29 Tel 328 11 Rheumatiekwattèn Thermogènewatten Formanwatten FirmaC SMITS SclLoenliaiidol RIeiwegf 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VO R lEDEREEIV Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafeis Buffetten Styiameublemen feis Buffetten Styiameublementen in teer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 styikast f20 styi talel f 9 50 Spiegels f 5 50 f 7 60 enz 20 WIRnulW hrayHliutiJdiMiUi Rotlaniam BIOSCOOP Gouda lloopuit Van Vrijdag 12 Nov tot en met Donderdag 18 Nov De gpooie kunstfilm i Meroentgrippina Naar het liistnrisehe werk van LUIGI MARCHESE ==== = De schepping van dit meesterwerk kostte EEN MILLIOEN Het oude Rome wefd herschapen het Rome met zijn Caesars met zijn uitspattingen en bloedbaden met zijn paleizen en kolossale gebouwen WATERFEESTÉN WKRDEN GEORGANISEERD SCHEPEN B MAND dep lafereeleni Beknopte inhoud ROME IN BRAND De Christenen in de katacomben Glyoera en Vibius Glyceia tracht haar verloofde tot het christendom te bekeeren Nero s dronkenschap De worsteling De schaking De Pala ijnsche tuinen Gefaalde poging tot verleiding De ontvluchting van Glycera VUFDE GEDEELTE Paulus verkondigt de leer van Christus De bekeering van Vibius De doop in de rivier De vervolging der Christenen Paulus roept Seneca s hulp in Keizerlijke woede ZESDE GEDEELTE Het Colosseum De keizerlyke tribune De aanvang van het schouwspel De gladiatoren Vae Victis I De Christenen in de arena NumidWhe leeuwen en Bengaalsche tijgers De prooi der wilde dieren De kruisiging Levende toortsen Nero s voldoening De verj oolde lijken Het einde der voorstelling Nero s afschuw voor het verschanrd Igk van Glycera Seneoia s sameDiwering Het dreigende gevaar De trouwe Acte De vlucht De achtervolging Nero s lafheid V Acte s dood Nero s weifeling Nero sterft Galba is tot keizer uitgeroepen EERSTE GEDEELTE 37 39 40 41 42 43 Agrippioa wil Nero op den keizerlijken troonplaatsen be toovenares Locusta geeft aan Fallas dendrank des doods De slavin Aelia betrapt de misdadige plannenvan Agrippina en Pallas De orgieën van Claudius De rol van den geneesheer Xonophoon Tragische dood van keizer Claudius Agrippina stort valsche tranen over den doodvan haar gemaal Agrippina laat Nero tot keizer uitroepen TWEEDE GEDEELTE 49 De goede lessen van Seneoa Het theater van Nero Nero s eerste hartstocht Moorddadige waanzin Agrippina verwijt Nero zijn schandelijk gedrag 14 Agrippina s complot De dood van Britannicus Nero s lijkrede voor d n Senaat Senatus Romanus DERDE GEDEELTE De wonderschoone Poppea Nero ontmoet Poppea Poppea bezwijkt voor Nero s hartstocht De nieuwe favorite Agrippina bespiedt haar zoon Plannen tot moedermoord Het bevel aan den slaaf De oitnoodiging tot de waterfeest n te Antium 20 Aan boord der keizerlijke trirome Mislukte aanslag De bacohanaliën AgriJpia s dood iff De dlon voor het lijk zijner moeder f VIERDE GEDEELTE Octavia Nero s verstoeten achtgenooto Poppea s triomf De verleiding lederen avond 2 voorstellingen om en uur ZONDAGS om 2 u S U 7 U en 8 UUP ENTREE 60 40 30 en 20 cis 300 Plaatsbespreken a 5 ets van 10 5 uur Dames en Heepen I Vrakgt bg tiw boekhandelaar Haneïk en Hennen minimnm leeftijd 17 jaar mazimum leef tij d 26 j aar LichtmatiMios met kort dienstverband MatPoos torpedomakei j MatPOOS kok f S jaar StokeP 2 klasse rJiZmtff 41 indien reeds zeer voldoende kannende stoken maximum leef tijd 29 aar min imamleeftijd 16 jaar maiimum leeft 17 Jaar Leeriing Stoker Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van eén briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 50 Witte BiosGogp VRIJDAG 12 NOVEMBER e volgende dagen ELITE PROGRAMMA Eendrainyideipnj Boeiend drama in 2 deelen PRDE TIJDEH Episode uit het eerste Keizerr k Zeldzame attractiefilm De twee Kapiteins Aardige Comedie Eeo kieiirses m Prol M Wetenschappelijk Verder nog meerdere comische films en de I Witte Bioscoop Conraiit De orkestnummers van deze week zijn 1 O my niggergirl Marseh E M Martron 2 Potpourri de 1 Opera Carmen G Bizet 3 Cavatine J Raff VioolSolo door den Heer Joi Stordiau Bezoekt de WITTE BIOSCOOP zij geeft U zeker tenpaar uur aangename ontspin ning 60 Dienstaanbiedingen hebben in de Cfoudsche Courant êleeéê tueeeê MT Otu tdverlroiiea kosUisletUi bij vooruitbelaliM 1 6 regel f O Zb voei t rsgelmeer 6 cents Opgaaf nitslniten aan het Buren MeieUepSoMerij Een SQLIED ADRES voor meubelen Is bq N HESSING Peperstraat 94 Reparatie aan alle meubelen po dig neljes en billijk 18 ï 1 II M wenll vensebl op UIT HBT MaOAZIJN VAN M RAVENSWAAYZONE aOBINCBMU Deze THEEËNwordM afgeleverd in verwgel pakjes van j een half en een Ned m met vermelding van Kommer en Prijs voorzien Tin nevenstaand Merk 1gens de Wet gedeponeeril Zich tot de uityoenng van geëerde orden aabevelend J C BUI voorheen J BREEBAART U U Nov Nieuwe Schouwburg H u ie AbonueinenJs Vooreteliing l Nov Sne de Réunie H uur Al gein verg der aW iouda J Ie Vereenlging van Vrijz am vorroden a Ji November Sociëteit de Rto uur Alliance Fran aise Lezine van Madame Dayrroont Beloofd verm wlJ ger el4 UW mededeeling te mogen onlTangen vergsderiigen mcerten TermakrtSM den enz om deze dSB in otia te vPTinelden Eleotrische Drnkkerg A BRINKMAN ZOON Oond Vrydag 18 iXovember 1915 lOrMHË GOCMIVT i© ci xrs © an i d v eartean ti©TolsLcL voox G o va d SL © aa 03acLstx©lc©3ru Verscliijut dagelijks tXÉkiÊ behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regel met bewljsnummer Elke regel meer By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze te en twee berekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by voorultbelaling elke regel meer 6 ets Redames f O 25 per regel Groote letters en randen naar pUatsruimhe f 0 55 0 10 PRIJS VAN HÉT ABONNEMENT Telefoon Interc f 1 25 1 50 1 50 1 90 Bureau Uitgrevers I BBDOMAJr EN 200H iiuriöadche oiithuliuigeü Ut t oirograd ul U d i 11Nü gwuetd Ue umltn ataaaUe iiiedetlwmigeii ijvei den loeetartl lu ISulgajijt welke van een üi lfmMtuL alkom ug zijii t er6iken on van iioekalor i uu el oagenblik ikl un bjli h ttiei al wg n de Jtegeeriug oen riüon tHhrikbewind in het lami uit te tiehawii om voor het volk ie Hel ivabiitot KadDriawow raakt lu een ha hülijken li ertiaiwl daar Uuiidehlaiwl had beiooW naar é ui gaiije een iimehüg legei te zoiKlen lat zoiwlei Blag of wtixit de tiaiui momt I enken aan de Üulgaren eu zondei het aiiinMe üffer vau zija kani Aliiiedoiije uu bezetten intutiHehien inilen e legen ile belofte lu tileehla lubete iUeiiüinte iijdkraeliten naar MM ie hi lgeeu de ilulty reii ern tige xerlieyx n dood lijden ten gevolge ui kn beUliialtigen tegen taiut van i ci ieis Kening FordinjaTid en l a K i M len den daaruit göboion i eHiüiHl dan ook met aog t onder IkH oog laar zij wel weten dat h t volk Ion oorlog niet wüdo en iiiwMil lu elk geval heerscht er te Sofia een levendige ongerutrtheid De liegeering stelt allee in het werk om de bevolking lot bedaren te brengen en haar den werkelijken atamd van zaken te verborgen Zoo verzekert ii dat de liiiöüteu oniiwïgeÜjk troeIien uüu laiul kunnen zetlen daar de Van het Servische front Het D u i t s c h e communiqué van 11 November zegt De vervolging der Serviërs in het gebergte ten zuiden van de Westelijke Morawa maakte goede vorderingen Meer dan 4000 Serviërs zijn gevangen genomen Het leger van Bojadjew heeft de Morawa op verscheiden plaatse overschreden Het Servische communiquó van 11 November luidt De vijand overschreed do WesteUjke Morawa bij Kraljewo on de Zuidelijke Morawa in de richting van SeSkovitz Wij sloegen de aanvallen in de richting van Gideli a en in de bergengte van Kachanik a Het Ooatenr Hong communiqué van 11 November luidt Ten Oosten van Trebinje sloegen wy een krachtigen Monfcenegrijnschen aanval af de vijand leed groote verliezen De Oostonrijksch Hongaarsche troepen die ten Zuiden van Uzice voortdringen hadden gisteren den halven weg naar Nova Varos afgelegd De Balkan Griekenland en de welwillende nentraliteit Üit Parijs wordt d d 10 Nov gemeld De bladen bespreken met voldoening het telegram dat Romanos de Grieksci gezant te Parijs van Scouloudis heeft ontvangen en hetwelk bij aan de Fransohe rogeering heeft doen toekomen In een intervieuw dat Romanos aan de Matin toestond legde hij nogmaals den nadruk op de vriendschap en do sympathie van hot Grieksche volk en het leger voor de Entemo gendheden Hij sprak opnieuw de lachwekkende getuchten tegen die door Duitschland zijn verspreid betreffende de vermeende moeilijkheden tuMchen de Grieksche on Fransohe militaire autoriteiten te Saloniki De bladen betoonen zich eveneens gunstig tegenover het bericht aangaande een m ogelijk voorschot van 40 miUioen aan Griekenland Frankrijk zon zich gelukkig achten den wensoh der Helleensche regeering te beantwoorden voor zoover deze haar zelfde politiek van welwillende neutraliteit jegens de Geallieerden zal voortzetten el iirteitfMMen aan de andere fronlea Hiu and geheel in beirlag neam i Koning Ferdinand alleen die in Hftd 8lawow iemand vond die zieh door hem liet overblaïlen zond r in tnat te zijn dep Vorst v n antwoo d te dienen heeft Bulgarije gfr f+tininl in liwi staatkitndïgen kg rs wHkPii het land thans volgt lia B luHow werd als beloonin voor zijnT ten imiwite eeuige dï en trouw niet zijn ambti nooten in de gelflgemhead gesteld verdacfeto vobat wintttgevende zaakjee op te knappen Dit dcUer heeft oftdanks Ferdinand s b Htreiffin g wi enkel lid der oppositie weerhouften zich tegenover bet Kabinet te blijven stellen Krljgsvenichtlngen ter Zee Gezonken Uit Londen wordt d d 11 Nov gemeld Het Britsche stoomnchip Caria is tot zinken gebracht De t manning werd gered Uit Farns wordt gemeld dat de paketboot La Pranoe door een Duitaohe onderzeeër tusschen Moudros en Malta tot ainken is gebracht Van de bemanning zijn 60 matrozen opgepikt en te CagLiari aasgekomen waar zg door de bevolking harle k werden opgenomen tiet verbruik van veibaniiHtoHeti Men u ih iui eUwuugeu itulji tf iMt erbai d itotleu om te gaan d M n itit tf op zieU aelt gewi kwaad Uokter Lmil Ji ngel die aan tie tuirtirgiHclie aldeeluig au hut gevatigeuunhoupitaat te Dobberitz verbonueu ih tK hrijIt Uarover lu de UeuttKrhe nieiliziniöche Woehentfebrilt Met spaarzaamheid bewijet men de lialieuten ileu grouteUeu düeiiM De genezing gaat d aitlour veel mieller au kau enen stoffeu wordt jodotgrmgjutM gebruikt vooi zoover het uoodig té om de wonden even te bodeètken ficleldoek bijna alleen om de Honden l Vrogén en daarvan alechts zeer weiiug watten bljibu heelemaal niel Uij ongev eer IK ehirurgim he pauemen ongeveer 1 kilogram veibaiiiiiwaileii por inun en uog minder Verbamlen alechlH dan ala anijore liulpml Melen niet te gebruiken i n en flua ook zeer zelden in plaoU van watten zelfs bij gipH eti rekverbanden dient eeletofpapier tol het vartmaken van verbandinateriaal heehtplei er eu voor zoover het lechlt eenigitziiM mogolijk ik die door he legerbenluur gefabrit eerde oploÉfi ug van hum waaronder een groot aantal minster belangrijke won Mi a Xaj i jt i o den Bebatterend genezen zijn = s fl ï i A Cj ïT v i ijdelheid en zelfzucht doordat ik imj mbeplde r veel mee te bereiken Ik hg hier nu op mijn ateribed De dood kuu vannaehi komen en ik vreee dat ik ga ttlerven zonder nog eenmaal ill haar ooge gezien te hebben zonder uit haar m nd de vergeving gehoonl Ie hebben Acht w en geleden lat ik onder een wetenwdiappeliik werk uw naam en dto der atad waar ge woont Het noodlot heeft het erg te dusm g voor haar bewaard zeide iktoen UA me zelf de ontmoeting metden nian He zij liefheeft Want naar X zal ze tfpoedig vertr ken Maarleg elijkertijd kwam een plan bij meop dat me spoedig geheel en al be zighielft I Stel u dit vreeeeHjke voor Haar echtgenoot verbiedt haar aan ifiij te i+ehrijven en de brieven die ik tot haar ricN ondierschept hij Hijzelf heeft nu mijn naam nog eens m revoliitionnaire kringen genoera i woi t met mij gebroken want hij vreest zich anders te compromitteeren Tweemaal per jaar ontvang il bericht van liaai dat hij evsnwel z f geceneeea i heeft en elechta van tijd tot tijd bereikt me eon briefje dat haastig geMehrevwi en Btillefjee in de bue geworp m ifl Maar arh hierdoor kan ik Ie waarheid niet te wetm k men Over haar leven over wat zij te verluren heeft kan ik slechffl uiteidcele Ik drukte uujn handen tegen het voorhoofd Ken wereld van raadwelen kwam in mij op Deze gUmlaehende vrouw werd in huia g oud i ale een gevangene liij al haar doen eu laiei M iiogwio ca van haar eigeïi vadwN rugge ud n Kn alB de gouveruAr d or hem zich niet wilde i ompriiniitteereii waarom had hij Imax dan gehuwd Uit liefde zeker niet hg de nuchtere plichtsbetrachter En ze was hem opgeofferd Welke macht ter wereld had détt oüden man kunnen itwingen zij kind aan zulle e n im nneh te geven En wat denk je te doen i vroeg ik mijn vriend die terwijl Ik las opgewonden in het vertrek had hetm en weer geloop i Ik behoedde maar naar hem te kijken en ik wi wat het antwoord wan handelen wilde hij handelen lot eï ken prij at zpu zijn t ekom8t zijn posHic of zijn leven op het wpel taan Hij zeide het ook in wil korte woordesi de hartatoeht vlamde in hem op nu hij dit alles niet lijdelijk meer behoelde aan te zien In deze stenmving achtte ik hem tot de waanzinnigste dingen in staat En ïaar diende een stokje voor gestoken te worden Kom tot jezelf Ramp zeide ik laat ik eens met je praten Ale k je goed begrepen hrii wil je haar Ulij bh baar ntet aliË zeggen om mij niet bodrot d te maken Zij e dat ze gelukkig en tevrediNi ie maar de sporen van trarteu die ik op het papier vond zeiden toe old jende hoe het Ih Ü ik wilde dat ik met oud en ziek watt dau zou ik naar haar toe nellen maar ik kan mets b Kinnen Maar u is in hare nabi eid ik ken u ik weet hoe ge denkt en handelt en ik ijeef u alle meeht die ik airt vj ter bezit Tot haat en wraakzucht acht ik u niet in rttaat u zult haar niet ten onder laten gaan die u emm dierbaar was Cia naar haar to laat ze u verlelleij hoe het er mee staat vraag hem rekenschap in mijn naam hij zal moeten erkennen dat de vrouw die hij herft vastgegrepen niet zonder bew rming aan zijn wiU eur is prijsgögeven Want hij dwingt haar met zfjn blik al de tflang die een prooi bedt buitgemaakt en alfl er niete aanté ioen al zijn dan dwingt u haar tot mij terug te keeren met de m acht die ik u geef heb opgeofferd nit I aaötfo dingen iete gewaar wor ien Ze Het irt een zware verantwoordelijke laak die ik u wil opdragen maar ik hoop dat u een tervende niet vergeefo zult laten spreken verioso hem van den angat die hem vervult vergeld4 slecht roet goed ik noem u in miju hari mijn zoon en bmip lat u me zult bijstaan