Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1915

zgn ze niot steeds zoo algemeen gewaardeerd als wel moest z n ze zullen in elk geval nimmet vergetenworden door de belanghebbenden bijde Britsohe scheepvaart Hbld Vluchtelingen Er komen in Vliasingep de laatste dagen weer geregeld bniteiigewoon veel personen uit het door de Duit schers bezette gebied in Noord Frankrijk Het zijn veelal oude lieden vrouwen en kinderen ook veel geestelijkei De toestand in Noord Frankrijk wordt steeds meer onhoudbaar Alles is ontzettend duur hier en daar moet bijna hongersnood heerschen Zij die totaal onbemiddeld zijn moeten wel blgven maar wie eenigszms in d mogelijkheid is gaat naar Holland Z worden te Vlissingen door het Franstjhe consulaat verder via Engelsind naar Frankrijk geholpen Er worden in den eersten tijd veel dergelijke vluchtelingen verwacht Het melkvrnagstuk j Uit de beste bron vorneiBBn wij dat inzake het melkvraagstulyEasschen den Minister van Landboi en zijn advisent geen verschil van meening bestaat Melkconnnissies in Zuid Holland De ijmmissaris der Koningin In ZukI lltillafid heeft de volgemle melki olnniwei S ingesteld voor hel district U o 11 e r d a q behalve Hoe van Holland omvattende de gemeenten ftotterdani i alve Ho van llollaiul p Oversale Berkel Bjeiswijk Zevenhuizen ieuwerkea k a d UsBel Uap elle a d UBlW Hillegersberg Bergschehoek Scbiebroek i eniiis lïoogvliei ToortAigaal Rhoon Barendrecht Usselmonde lloerjan I rtem on Kidd a kerk en in die com iTOlasie benoeimb de heeren tot tnor zitKir fht J M J yan der ifinne voorzittSer der afdeeliiig Rottenhim van de Hollandsche Maatschappij van LamMiouw tevens lid V M Jiuye vonrzilter Miildelstandsvereeniglng de llanizo aldeeÜFig melkhandel C van Dorp lid van den gemeenteraad Eotterdam Qht Kuyk lid v n den gemeenteraail Kolterdam G C viiir itef l ck directeur der Rotterdftmschc melkinrichUiig Rotterdam vnn der Torren Jr veehourfW Uf thans üe beschikking kan hebben er ótlO kazen Ieiwi l lal van andere winkeüeiö geen kaas kunuen kri eu Dal moet met kunnen beslaan 111 dezeu lijd Bedoelde wintieiiei heetl daardoor een voorspioug büv en andere wiukeliera Door den Voorzitter wordt daarop medegedeeld dat het verboden fti aan winkeliers Ie leveren op ieveringvao zekeren termiju doch alleen wal voor dtiecle levoi ing iioodtg ia Hel geval van dèn wiitkelier die 7000 kazen hoil opgeslagen vindt spr niet zou eig dan dat kaas aan het binnenland wordl onttrokken voor het buitenland Bedoelde winkelier heeft zich bij wijze van spieken van winlerprovisie voorzien De voorzitter ziet het onbillijke daarvan aiet zoo erg in alteen is daardoor ontstaan een lijdelijk tekort aan kaas Up een vraag van den heer V e I d t Uouda of de tiKSchenbandel geheel woxdt uitgeschakeld antw oortll de Voorzitter dat niemand anliers dau iugeeehreven exporteurs of detailhandelaren zal mogen kuopen ol verkoopen Doo den heer l oppelhouw c r Amsterdam wordt gevraagd of de controleerende ambtenaar re ht heeft van inzage van alle boeken ook zelfs van het kasboek De Voorzitter antwoordt hierop d l aan de ambtenaren alle gegevens moeten wordten getoond welke door hem worden n odig geoordeeld om aan te toonen dat niet in Strijd met de voorgeschreven bepalingen is gbhamleld Inzage van hel kasboek kan Worden verlangd omdat hel M voorgekomen dat verkoopen wai eii geboekt welke nooit betaald zijn geworden Deze arkooi en waren dan ook gefingeerd Naar aaaleiding van het antwoord van don Voorzitter ten aanzien van den winkelier van 7000 kazen meent de heer S c h i l t Goildia dal waar de Voorzitter d te haniteUng min of meer sanftionroeert de mogelijkheid i b slaat dut thans een winkt lier bij elke opgaaf een 2 kazen hleer aanvraagt dan hij noodig beërft om zooikiemle voorraa t te maken De Voorzitter deelde hierop mede tl it hieinp ten strengere aal wonien gelet Er zal een scherpe contKde wor l i georfend door de prfiivinciale conlroleurs die weder on derconlroleure ten hiunaen dienste hebben Wal aangaat iMe 7000 kazen spr kan tot geruststelling medodoelen dat deze hoeve heid voor hol binnenland is geregistreerd 1 De vergadering is daarop gesloten j êi hodan en tot het sluiten Xann ngen op bepaalde dagen en anderszins Op de eerst y ledenvergadering zal een PjjJTworden verkozen Zevenhuizen Te weinig belasting t Door vergelijking van de gegevens JaSkainkomstenbelasting met het JL an den Hoofdelnken omslag rZg te Zevenhuizen Z H tot de ijarting gekomen dat de ingozejJ jTogeveer f 3000 te weinig hoof SoB omslag betalen De post HoofSen omslag dor begrooting voor l volgend jaar is met dit bedrag ïaeerderd maar de 50 opcenten op iBmoneele belasting endehondenyiting zullen nu in 1916 niet worden Jnorierd Toch zal de Gemeentekas l iezepewijzigde belastinghefSng 2 èl faren IHeÈZONDEN liaftH m ranlwoom ykheii der Bed Wttteiyke Winkelsluitlng Nog eiikele uien bcheiden uns van ka oogenbliK waarop de beelissing ïal viiueii ten opzichte an de veiirofl iio wiokolslultiug t jij one ver gituu nog eens even eemge punteu f t de legeiifclanders naar voren gebwcht te weerleggen VVij zulJeu be nnffli met het geopperde beiwaar leu aanzien van scüipperij oi scheepvaart Ue Slagerspalroons Ver probeert IU liaar adires aan den Raad der Irpmeeüle dit bedrijf als boeman te gebiuiken de vele schippers welke aog tm y uur binnenkomen zullen t u geen iidioopeu meer kt ntieu doen ergo schade voor den winkor tier m dit gevat de slagers voornaQiefijk zeggen de adressanten Mimi oen pracht argument echade rooi den winkelier als dat eir niet ingaat wal dan wel t gaat er dan Kik wol in doch alleen bij die roeuii hoii die niet verder zien Doch ioüi hen die ietó vei der keken is de Mak wel een weinig anders Vl geM ofticieele opgaven zijn de geineeuleslüizen des avonife om 9 uur gesloten terwijl volgens opgaven van deu Uijköwaterstaat het een unitiHU iM als tf avonds na 8 uur nog aleepeii of schepen de KijksölulzenbinflenkiMiien iiedoelt de yiagerspatrooiis Ver soms luchtachippers in iat geval geven wij ous gewonnen Nu weer wat andere als t een niot irdEI trekt miMchien wat ander benzine en dies meer al HWI schade en nog eens schade alJinhet Bestuur van Bond m Rijwiolherstellers aid Gouda Of il leden het hun na zeggen moeten Iïij zoH maar eens negean Üo vele toeristen welke na 9 uur do Uomeonte nog paêseeren ku imen bij wettelijke sluiting geen benzine cU meer verkrijgen Wij zullen met het bestuur van die afd niet twis r o er het aantal toeristen na 9 uur Wanneer Gouda in het bezit moi hl komen van een wetteliyte sluiting en ook zij daar Van protiteeran talen zij dan eens hpt enorme aant l na 9 uur toeristen gaan control emi dit is een gezonde ontspttnniiig aa een dag van c a 14 uur in lou te zijn geweest Ewi feif iS ecbler eH dit willen wij wel even Mar Voren brengen dat ile officieele lioor d n Alg Ne l Wielrijilere Bond Mngeetelde benzinedepöthoöder welke lt tegenstander is van wetteli e regeliüg zijn zaak vrijwiilig om 9 iT ir sluit Xegt dit niot reede genoeg ialleo wij nog meer naar voren loorten halen zullen wij neg meer alReiaagtie argumenten als inbreuk op it vrijheid dwang etc moétenweeffI Hm wij geloovm dil niet ooodlg B i Van dwang etc kan slechts ge1 i prt ben worden als één of een paar y Inktéierrt door open te blijven hun aiJI g 8 dwingen ook open t blij dan dwingt de minderheid de ewdsrheid en daar paseen wij voor a wettelijke regeling inaakl daart a een eiiide brengt meer vrijheid OOI allen Het omité van tegenstanders maakt in haar adres aan den uemeenteraad OM Voorstanders er een verwijt van wij heeiemaal niet hebben gettecht M Zondagen Zaterdagen en Kerf enz wij werpen dat verwijt ver t n ons omdat onze overburen heel It hebben geleeen daar door one t verzocht een regeiing ais te Am Wlain geldende ie I J vragen ons thans af moet I Wend achteraan komen mag Goui chterslaau bij plaatsen als Hil im waar wel veel toerisme ie S aaiutaai Helmond ca waar veel ï is bij Amsterdam waar f voel scheepvaart is of zal ftGéinefflUeraad genoeg courage be gezien de gunstige resultaten iKiere plaatsen er een proef me BOmen Ü wachten af Het Comité vóór WetteJiJke Wjnkelsluiting ia Nov ber 1915 Zfivonhiiizen en A Vaandrager veehouder Ie rharlols De bevredigingscommissie Da StM soommissie van onderwijs de bevredigingscommissie is gistereli byeengekomen ter behandeling en vermoedelijk ter bocindiging van het voorstel van de subcommissie i z de redactie a i het Grondv etsartikel nopens Onderwijs Sioomvaartiynen Mij Nederland Oranje arr 10 Nov te Sabang niouw arr 10 Nov te Kaapstad Radja vertr 9 Nov van Padang Boetong vertr 9 Nov van Sabang Ambon verti 11 Nov vnn O artogena Java pass 10 Nov Kaap Rora Hot Uoyd Djokja tfi uisr 11 Nov te Rotterdam Rindjani uitr pass 10 Nov Poniohe Palembnng uitr pass 10 Nov Maltji Bengalen vertr 9 Nov van Makassar H L Amerikalgn Kindjani pass 10 Nov Sagros rrooiJTmBX Derde AbonnemenlsvooretelUiig Hot gisteren door de HoghespelerB upgevoerde blijspel van Eugèoe lirieuji Meikevers was er een van een ander gehalte dan men gewoon is als blijspel te zien Er is iets aparts lu ilen inhoud en in de handeling die het Verheft boven het gewone gem e eu waardoor de bijwoiüng een stil goHoegeïi geeft in dit blijspel zal men er niet toe komen te proeven Van lachen dwaasheden en zolteinij die er wat dik opligt komen hieiiu niet voor daairentegen zijn er zoovele iiiomentjes van teveödig gebeuren van d ie slil kounsohe situaties dal deze ouwillekeurig een heet ge noegelijken glimlach Ie voorschijn roepen De verdienste dat te kunnen bereiken koml ïekef boStoal toe aanMevr I o b o B r a a k easiek die zulk een iirtereesanie vertolkinggaf van de rol van Charlotte hetmeiaje dat sinds eenige jaren d vriendin ia van dei leeraar Pierre en die niettegenstaande haar jeugd haren heer en meester iBftcies naarbaar hand weet Ie zettenn die bijallee wat gebeurt weet te zijn diegene die de lakens uihieeilt die meteeu lief gedichtje eea zoet woordjeen wat dfiarblj b 4ioort precies weetgedaan ie kiijgen wat zij wil ookal stribbedt haar l ierre nog zoo tegen at wil hij zelfs d adiwej kelijkvarzet plegen j De heer L o b o vertolkte de nd van den leeraar Pierre en deed dot uitnt mend Hij was hot lijdzame slachtoffer dat zieh schikt in zijn lot totdat hij opeems de keten verjaknd zijn wilsferacht tefugkrijijt fle van hem weer een tider men maakt Het duurt echter maar kort Zijn Chariotle Weet opnieuw h i r macht over h te doen gelden en hij beewijkt opnieuw De heer 0 c a r B T o u r ii ia i r e was de veearts Brocfaotf die oorzaak was dat de Vf houdii tu scheii harlolte en Pierre werd verbroken Zijn uiterlijk zoowel als zijn spel waren zeer aanneöieiijk De overige rollen waren van geheel oiu rgeschiklen aard Mevr Lob o kreeg bloemen Als na tuk werd gegeven Peenhaar van Jules Renard Ook indeze eenftkler vervuklen de heer enmevrouw Lolio de hoofjlroUen m e v r L o b o als Heenhaar de heer L o b oals iWjnteer Lepio Trefend washierin de dlaoloog van deze tieiilen Hun spel wai daarinj zeer mooi Hel tumdecor was heel aardig gearrangeerd MARKTBKIUCHirEN Nieuwe Tuinlersvereeniging Omtda Iroentenveiling van 12 Nnvonibej Bloemkool p st ü iV ct Roode Kool p St 3 8 ol Savoye Kool p et iVi 6 cl Groene Kool p at 2 9H ct i Witte Kool p st 2 4 ct Boerekbol p st V 2 cC AraMjvje p 100 bos i 0 50 f I HO l rei p 10 bos 10 16 ct Uien p 100 pd f 4 f i Spinazie p mand 2O i0 ct Wortelen p 100 bos f 1 80 f Tomaten p pd 2 ct Kroten p pd iy iy fflt ld tl 10 bos 13 22 cl Selderie p 10 bos 10 12 cl Knoiselderie p bos 12 l i ct Peterselie p 10 boS 15 20 II iSpiuilcn per zak I 40 f 2 Telegrafisch Weerbericht van het Koninkliik Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 752 8 t Breslan laagste barometerstand 736 2 te Vlissingen Verwachting tot den volgenden dag Meest krachtige westelijke tot zuidelijke wind tgdelijk opklarend later weer toenemende bewolking met kans op regen Aanvankelijk iets koeler EIzas Lothftringen lil üuuealaiuiBLhe bladea ïiiu iii den laatóleu ujü m bei Ijijzumkjr lu ile iluufcamlé eel artikeleo verecheiieu hAuOeleode over pUuüeu tot verdeeliiig sau Jblwis t oLharukgea Vuor ik eer t keer is dit uu chter ook iii DuiWchlAiKl gebeuill i e 1 raakï 1 heeti uamelijk uilvoeuig g acbi evea over die BlzaaUutbaniig rtche j wetttie eu over het toekoiartige tol vati du laud De Fruiikf Ztg zögt OaL de veramwoordelijke peiöoüeu desse kweeüe roet ile grootste z irgvuldiglieid uiidei de oogeu moeleii ziüu lu Ëlzat LoLliftiiug u is iu alLe kriugeu vaa d beyoikiug de gedachte levepdig dat verauderutgeu iKjtMUaketijk ztjn Die kriiigeu die lu iiauw verbaiul bebbeu getftauii mei zekere persouuiiikhedea die van lJiiiu ch rftandvuiit gezien verraad hebben geploegd ziju zeer terneer ge lttgeu Deze kringecu tradett in het mjdperk voor de autonomie vau bt jii Lrt thariü peu inaar er bestaat g ui tttijlel aaa dat ook zelfu bij deze m II arujigauleu de weiiseh beeutart om lu hel Duitöche lyk een aaiuiluiUu te zcwkeii bij een staal Jte voWoemk lev eotfvatbaarheid bexit Nu inot uteo boiteuJieu da4 blzas tiothariageii ziei kuu lig gesproken uil oi jeiijke deel n betftaat De Klzas heeft tol IBÏU overwegend Duil ehe bevolkiiigsdeeleii goüad maar Lütharingen i lauger bij 1 rankrijk gewecwt eu w verirautKht Derhalve is ile gbdachle aan e k werketiike verdpeetiug ai ouuatuuili M i zou aan lleieieu tton Elzaii kunnen geven eu l oLhaniigüu uecouomiduh toch reeds wet l ruittea Haiaeuhangead aan l ruiaeu ii uiver poUtiek ziju echter bedde pxoV iibcieu eerdei geuelgd zieh aan het Ziutbeii dan aan hel Noorden van Uuittfuhiaud aan te fluiten alleen reedH uit godtfdieitMige overwegingim wmu het Kykaiaud iu overwogeod kaihidiek eveualö Ueieren lioveor dien worA iieieren gelijk de achrijver van het artikel ze t t i oiSreeble no ateedö voor particular ié iiM h gehouden Men vermoedt Ua r een purallet luet het eigen ulille protwti De Frankl l heeft echter een uieenjug die lu een andere richliiig leuk Zij onnKhrgh deze Ujet de opiiKMking dat de rijksgödttchte tfteedw lueer utt nwel komen boven de beteekfflüH van de ritaten alzoudejhjk eu da4 l ruiaeu aU de leideiiOe taal op zich ïelt de voorwaarden moM verw liafren om die rijksgedachte werkelijkheid te doen worden Worik d ze voorwaArde vervuld dan kan zij ook het Kliuw Lotharingache probleem oplo o Daartoe ie echter uoodig een liberale it eering en afBchafiing vaii het 8 klaHHea kiesrecht l rutHen kan er trieehtö wel bij varen inddeii er een paar druppels Zuid Duitwh bloed lu zijii aderen komen De Fraukf Zt zt t ten lotte dat het bdaiig van hM rijk boven alle andere belangen moet slaan Het Elza Lotha riiigöche vraagstuk is gewichtig maar kan gillet voor den vrede worden o pfelowt Hel is eeu vraagstuk van xuiver blunenlandaofae politieJT Wlnterkwartler In du Morgenpost beschrijft een soldaat h A betrekken van het wiolei kwartier in Kuuiaud nadat het t e et getomeu was oJU voor den wlitter een verdedigende stelliug in t uemeii De plaatit die daarvoor gekozen was lag twee kilometer a iler hel froui eu daarom moe t de Iroep lerugtreJckeii zonder dat de Uuasou hel mwrkien Deze kwaiüeu achterna maar merkten spoedig dat er van eeu vlucht geen sprake was Nii giug n beide partijen tegenover elkaar steJIii nemen Eeu gedeelte van ten troep ter sterkte van een coropa nie wordt nu vier a vijf honderd meier teruggezomlen om daar in reserve te Wijven eu een kwartier in je j ichten Teven moet deze compagnie zorïgen voor de tingen the in de l opgraven noodig zi palen voor de draadversperringien Spaansche ruiters boomen on planken voor schuilplaatsen Y w diK r de bewoners verlaten bijgebouw van een groot landgoed biedt eeu onderkomen Op den morgen van den tweeden dag © fhter wordt dit gebouw onder vuur genomen en moet de compagnie het ontruimen Nu komt het er op aan schuilplaatsen te bouwen die op d winter berekend zijn Een heuv in een op©n plek in het bosch levert het geschikte terrein Spoedig heeft ie ieTe orpfiraat zijn mannen ijverig aan e werk Men graaft diep in oen uvel om zoo weinig moKeli k zi t baar eu teg n vijandelijke artillerie benciiemwl te zijn Vier dag n hard werk zijn er oodig voor de aanleg zooveir ie dat de mannen niet meer in de open lucht beiioeven te k mpeeren Nu begint het inrichten van binnen Rondom langs de muren worden kooien ingericht die uit en verhoogin be0taan tank strpo er op Aan planken wordt allee opgebai en Twee uit gebroken ruiten sanwagestelde ramen laten hc tefclicht naar binnm vallen Een taf en eenige banken In bet midden vormen het nwubilair De trots van de i ouwpr iH echter de uil gebroken Imktsieeuen gebouwde kachel iet kookgetegeuhetd die ünuM ld©ii in gebruik geuomea wordi Nu het uitweu4ig De achtergromi van het verblijf ligt ep in den heuvel hel dikke dak dat uil UO c M zware balken met een laag aarde van 50 c M erop bestaat en dat tegen granaatkartetsen eu lichie granaten bescheriiriüg biedt wordt met graazoden gelegd en iuet kleine deuneboompjee beplaiU om het foor vliegers ie ver belgen Uok de aarde die mAi uitgegraven hee t wordt met grtfteoden bedieiit Dicht bij den ingang worden letfea aneeuw en regen beschermde geweerwtandaarden opgcHtebi Om et betrfe paleis woi dt een greppel ijegraveu n fe verbimdereu dat bij regen en d Joi bet water naar bimien slroomt leder brengt zoo vaak hij gelegenheid heelt droog hout naar biuneri dal voor den wiuter wordrt üpg€Mlape4d Een ton uit de ontruimde boerderij is de aardappelkull De wegen worden Nu konrt ochier nog de watervoorziening Uet is twintig ininutm loopen naar het uaaötbijzijnde bruikbare wtMei Wij hebijen echter vakinensohem die een zakput aanleggen De grond wordt met kieecel b leedt waarvoor een tti hot van planken komt Hu hebben wij goed water M i zou den ken dat thans het wiuterverblijf gei was Uet lijkt er niet naar Zoolang on e fjoldaten daar wonen zoolang wordit er gebouwd Hier moet een schoor komen daar nog een raam een lilcin hok voor voorraden zou nfog heel nuttig zijq enz leder weet een practiseheii raad te geven eu alle werken roet Iieide ea vlijt aan de villa of ohoon eik we dat hij er slechte e en paar weken zal wonen om don plaats te maken voor anderen dne hij in de loopgraven vervangen moe Het is echter sledits een aansporing om vooi de kaïueraden die later komen B i aangenaam verblijf te bereiden In de loopgraven heeft men int ubwheii ook iiiel stilgezeten Hiei komt het aanleggen van de verdedigingswerken natuurlijk in de eerele plaats III aanmerking Goede dekking armHleunen wbietgaten schouderwereu zijn hier de eerste behoeften Er worden greppels gegraven om Ie verhind rtti dat er plassen ontstaan in de ioopgra eitu is dit alles klaar dan begirt n eü met het bouwen van de hM huilplaatiien Die kunnen natuurlijk niet zoo geri ijk worden aange ieg l aW achter de steltiiigeu maar nok hier doet m n wat men kan De kiiurttvaanMgen komen tot hun recht bij hel znrgen voor de ferwarming kEwhelfabrlkantén zouden hli r aardige iiïodeilen kunnen opdoM Te midden van dit werk moet waciit j h uden worden en moeten de draadverspernngen worden geftpanraen De eer te liagen is er dan ook zeer weimig ru t is echter allee afgeloopeii rten kunnen de Iroepen den komen den winter rustig tegemoet zien BlnxxexilarLd De steenkolen qaaest ie Omtrent de te Londen gevoerde onderhandel nf en met de niet bij het Kolenbnrean aangesloten importenra van EngeUohe kolen de zoogenaamde vrije importeur en piof De Vooya voorzitter n Van der Vorm lid van het Kolenbureau verneemt het Hbld verder nog dat die onderhandelingen inderdaad een bevredigend resultaat hebben gehad bevredigend nl voor de vraag van ruimer aanvoer van Engelsche kolen naar ons land Door het Coal Committee werd nl de waarborg gegeven dat gerekend kan worden op een uitvoer naar Nederland van ten minste 180 000 ton per maand waarmede in gewone tijden voldaan wordt aan de behoefte aan Engelsohe kolen Aan deze toezegging is echter een tweetal voorwaardak rbonden Ten eerate dat auin vrijen importeurs niet de minate hinder in den weg mag worden gelegd De door hen te koopen kolen zullen tot onbeperkte hoeveelheid aan de Nederlandsche Overzee Trast Maatschappij geconsigneerd knnnen worden In de tweede plaats moet het Kolenbureau liefst binnen vier weken zijndistnbutieplan zoodanig wijzigen datdaar de geheele import van Engelschekolen buiten valt hetgeen dus practisch beteekent dat de importeurs vanEngelsche kolen die thans by hetbureau zijn aangesloten daar uit zullenmoeten treden N Ct XJit d © X= ©xs Grondwetsherzie Hel Htndelsblul Hb schrijft in zi n tflotartiitel over de vooretetlen lol gTondwrtrfjeralming over de Eerste Kamer Het blad ia bel niet ooeens met den inhoud van de voorgestelde regeling maar meent toch dat de i egeeriug de giren eener zuiver electorale herziening op willekeurige wijze ovewchredeu heeft en het juieler ware gewekt indien de hervorming vau de Eerste Kamer met andere henuendngen die even uoodig zijn royaal m de heraiemng ware opgenomei Deze eene aarzelende sehi ede over de greni toont meent het Hbld dat die gxen te eng ia getrokken Wijlen mr J Koëll heefl eeitó gesproken van den dubbelen slagboom diie ten aanzien van de Eerste Kamer den kiezer van den gekozene scheidt De trla oom is echter niet dubbel doch viervoudig Want uiet alleen i de getrapte vet kiezing en de extraeiseh van verkieschbaarheid aanwezig doch bovendien heeft men te denken aan de slechts zeeo geleidelijke veirnieuwing van de Eerste Kanwr en van de Provinciale Stateu Van dezen viervoudigen slagboom wil de iegeering nu twee deelen het tweede en het laatste doen wegvallen Reeten dan nog de getrapte verkiezing en de geldelijke vernieuwing der Eei ie Kamer Dat is nog altiidmeer dan noodig om de Eerste Kamer te d4 en wezen wat ze moet zijn ewi wat langzamer evoluecrcnd beeidvan het gevoelen der natie Keitelijk sou daartoe niets anders uoodig wezen dan een college volkomen op deze4f fe wijze g koaen als de Tweede Kamer en met dezelfde eischen van verkie baarheid doch alleen met geleidelijker vernieuwing Dan verliest men echter hert voordeel van het blfjven tier verkiezing buiten de politieke branding daartoe is detusecheur schakel van het kalme college van Trovinciale Staten juist zoo diemeüg en alléén daarom blijven wij van oordeel dat die tuaschenschakel moet worden behouden Doch dan kan men de Eerste Kamer ook gerust wat sneller doen vernieuwen wil men nie aniKttomls overgaan tol het s4e sel van aftreding van alle leden ineens om de vier jaar dan zou men nu toch alüeht de hrift om de vier jaj en kunnen doen aftreden in plaats van een derde om de neg n zooal nu Men zou dan althans een lets snellere vernieuwing krijgen die in verband met de voorgestelde vernieuwing ineens van de Provinciale Staten wat meer dóórstroömin in onzen Senaat zou brengen Het is thans in 191 juist hon lerd jaar geieiVMi dat de Eerste Kamt r werd infee eld ter wille van reze vepeeniging destijds met België Hel Ktaat te voorzien dat het uitstapje dat 4fe rogeeringsvoorstellen maken builen e grens eener strikt elerforale hdrWtóning der Eerste Kamernuaestie in haar ganschem omvang aan de orde zal stellen Moge ni e vernieuwihg en verfriseching van ons Hoogerhuls het behoeden voor conflicten met het andere deel der VrflkHVertegwiwoordiging geü die iu Engeland zijn voorgekomen en die het hiw veel ernstiger zouden kunnen treffen Immers voor het Nederlanfrsrhe Hoogerhuls geldl nog altijd het woord van prof Oppenheöm Onze Eerste Kamer is een teer © plant Gemengde Berichten örsniinoident I Bet Twentrche dagblad Tnbantia meldt Hedenochtend heel in de vroegte had te Glanerbnig een klein greniittcident plaata tnasohen de Duitwhe grenswacht en Nederlandsche soldateOc De gewoonte ia dat op de brug waar de grens juist midden over heen loopt s nacht Be Nederlandsche soldaten staan Zoo nu en dan gaan er s morgens zeer vroeg enkele douanen heen om de arbeiders en arbeidsters die naar Gronan gaan werken te visitearen Zoo geschiedde ook hedenmorgen terwijl de douanen bezig waren trachtton enkele meisjes er zonder gevisiteerd te z n langs teJcomen Plotseling merkte een der douiSien dit en sprong voor haar De Dnitachf soldaat trachtte dit te beletten dooif den Nederlandscheü douane over de grens te trekken De Nederlandsche douane verloor bj deze worsteling zgn stok en pet doch kon zich nog aan het Nederlandsche gedeelte van d brug vastklampen zoadat de opzet mislukte Stok en pet namen de Duitschers mede terwijlzfl zeiden dat ze die naar Berlin zouden opzenden Het doel der Duitschers was om te bevorderen dat vet margarine enz in Doitschland frandulens zonden worden ingevoerd De Nederlandsche douane scheen hierover bij de supe iearen te hebben geklaagd Later toen de Duitschers merkten dat de Nederlandsche soldaten niet erg vriendelijk waren brachten ze den stok en de pet terug De Time over de gelnlernieerden Ie WierickMWhans D Times corre onden e Amgterdani die iJe vjrig iw zijn blad een lofrede zond omtrent de b la vettting eii verzorging der geïaterneerdeii te ürouiagen behandelt thans het kamp voor geïnterneerde officieren Ie Wiericker8ehanB waaromtr i hij niet veel gunstigs heeft te zeggen AU ilv de keue had ohrijll hij zou ik liever een gewoon mindere zijn Ie Groningen dau een officier te W ierickerHchan licii groep van 1500 mannen dieonder tuehl staan maar een grootemate van vrijheid geniet vonnt eeneafauuderlijke gemeehschap waarinzich een krachtig sociaal leven kanontwikkelen Bovendien ligt Tirobeirtown vlak bij Groningen met zijn7 J Ü00 inwoners Bmtegraven is echter weinig mefer dan eeu dorp he fort Wierioker chans ligt er nog een vijfK M vandaan en i slecht Ie bereiken lange een miallen landweg die lang den Ouden Rijn door een vlak landschap loopt del nu In het tijdperk y an nevel een troosteloozen aanblilc oplevert De schans is een 17de oouwsch fort rael hooge gekanteelde wallen aan de eene zijde door de rivier aan de andere door een breed gracht omgeven De open ruimte binnen de wallen i nauwelijks groot genoeg voor twee tennisbanen en een klein lapje grond Ie klein om voetbal te spelen De grootste wandeling die men binnen de wallen kan maken ie nog geen 500 meter lang en dan moet dat nog gesfhieden langs een roet prikkiBldraad afgezet grindpad terwijl op eiken hoek een gewapende sehildwarhl staal Er worden ook nog wel wandeltoohlen langs de wegen ondernomen maar de keuze is niet zeer groot en een tochtje langs een drasslgen weg onder gewaiiend geleide kan in dit jaargetijde geon bijzonder groot genoegen schenken In den zomer was het den geïnterneerden tenminste n g veroorloofd in een afgozel gedeelte der rivier te zwemmen Sommigen hebben bet visnchen al afleiding geprobeerd maar mol weinig reeullaal Waterwild is er wel in de buurt maar de officieren mogen er natuurlijk niet op schieten ieoodal ze de vogels hebben lam gemaakt Ziedaar het geheele lijstje van vermaken in de buitenlucht BinitenAhiiis is er biljarten kaart of schaakspelen en lezen EenJgen leeren SpaaniBch of Russisch maar daar er niemaiMl is die hun de uitbraak kan leeren hiijft het bij doode ImekniBludle De inonnen hebben ontspanning noodig De Nederlandsche autoriteitOT doen hun beet om het hun aangenajvm Ie maken voor zoover dat onfier de gegeven omstandigheden nwgelijk is De geïnterneerden klagen echter dat de regeering wat meer vertrouwen moest stellen in het parool van een Engelschen officier Toen indertijd twee Duitsche officieren uit Bergen waren ontjftiapt on doo hunne Itegeering werden teruggezonden namen zij hunne belofte terug de maatregelen die toen tegen hunne ont8napi lng werden genomen waren zoo laksch dat zij gemakkelijk voor de tweede maal konden ontvluchten Het is niet békerol hoe de Nederlandsche Regeering dit feit tegenover de Engelsehe heeft verantwoord Oit is echter betrekkelijk onbeteekenend Hoofdzaak is dat opsluiting in een zoo beperkte en eentonige omgeving ongetwijfeld vervelewl en neerdrukkend moet werken De autoriteiten zeggen dat het fort niet ongezond is en dat juist in dergelijke drassige streken dp gezondhpifht es and l r belvalkiing tlbeste i Dal kan zijn maar of dat ook voor vreemdelingen geldt staat te bezien Met uitzondering van eenige iu den laatslen lijd geïnterneerde vliegerofficieren zijn de raeesten er s dert Januari toen zij van Groningen aaar hier werden overgebracht Gedurende het verdere deel van den winter en in dea zomer konden ze het r wel uithouden maar het vooruitzicht op het geheele barre jaargotijde dat hun thans wacht lijkt wèl bedenkelijk Er is sprake van een algemeen parool de Engelsohe aitoiraliliBit zou daarvóór zijn maar het mimslere van oorlog aarzelt nog Wordt het ingevoerd dan zal het lederen officier persoonlijt niet meer vrij slaan al dan niet zijn parool Ie geven Het kamp zou dan opgebroken worden en allen zouden dan in N derland moeten blijven doch ia onbeperkte vrijheid onder verplichting echter zich op bepaalde tijden aan Ie melden maar zij zouden er kunnen werk zoeken ol de lessen aan een der universileiien volgen Op het oogwblik krijgen d geinterneerden te Wierickerschans drie dagen per maand vrij maar desondanks ia het laven in die plaats hoogst onaangenaam Het ijn alten ion e krachtige manileo vol hoop en ambitie De corrgepondent zegt ten lotte Ie betwijfelen of de NederlMidsohe Begeerins W inziet hoe ellenag het voomRzirht op een winter in zulk een verblijf moet zijn voor dezemanr nen e toch reeds omber gestemd zijn bij de gedachte aan de onmogelijkheid waarin zij verkeeren om hun vadlertand in de ure dee gevaarg iehulp Ie komen Hlild ilier IS te sergeant Hel volgende vermakelijk voorval deed zich in een onzer door malitai ren bezette stadjes voor Twee officieren in een auto passeei en een sergeant Deze verzuimt te salueeren zoodat de auto stilhoudt De sergeant b © mei kt onraad en gaat een iiflbijzijiMie woning van een familielid biuaen zonder dal de officieren het genierlil hebben Een der officieren belt aan tnaa aan een verkeerde woning waareen aamiemer woont Een juffrouw komt voor en de officier vraagt of een sergeant zou juist is binnen gekomen De jo trouw ontkent De officier persisteert De juffrouw wordt kwaad en gooii de ilèur voor d€n neus van den officier ducht De officier woedend gaat de naast hel huis gelegen werkplaats binnen en vraagt aan sw d knechten of hier een sergeant is De knecht antwoordt bevestigend De officier i Gaat hem ddn eeu halen Do knecht gaat weg en komt terug met zijn sergeant een tiimner maiwwerkluig hetwelk gebruikt wordt voor het i neenzdtten van deurai Uier is de sergeant Officier verdwijnt wanhopig Tijd De geredde leden van do bemanniiig van dien tueschen Engeland en Nederland op een mijn gestooten log ger SOH 4 W van den reeder aI bert Pronk te Scheveningen is aldaar aangebracht door den logger sen 2 0 die pas uitgevaren was nog niet had gevischt Mn Ui van de bemanning een matroos ge hnwd en zonder kinderen is varongelukt De lading van den logger SOH 410 bcfltaande uit 2fi last harliigw welke geheel verloren ging vwl genwoordSgde een waarde van f20 000 k 125 000 Stadsnieuws GOUDA 12 November 1915 Op de heden gehouden ïevrje oajaarspaardenmarkt waren er ongeveer 200 paarden aan de lp De handel in jonge paarden wasrodelgk in aftandspaarden geen vraag Er werd besteed l j jarige fl50 B00 2 1200 600 Hitten f 80 550 Vrgzinnig Hervormden Hedenavond zal in de Soo de Rénnio ien algemeene ledenvergadering worden gehouden van de Aid Gouda van de Vereenigin van Vrqzinnig Hervormden in Zmd HoUand Aandeorde komt o m verslag over den toestand en de werkzaamheden der vereeniging J kiezing van twee bestuursleden in plaats van Uevronw Bakker Niemeijor Dupper en Mejuffrottw Comfarius die beiden aan de beurt van aftreding zijn mejuffrouw Oomfurio wdhscht niet herkozen te worden en rekenini en verantwoorfling van da PeAnigmeesteresse Het Bouwmeester Ensemble HellBouwmeeslerEnaemble te s l venhage konrt a s Woensdag hier een opvoering geven v n de EiB llet danaeree iBoudarak Tot gemeente veldwachter alhiar i benoemd de agent vah politie t Goadi A Human MoQIHiMohl Bij Kon besluit van 10 Novasibffl is ingevolge de Pensioenwet voer de Gemesntoambtenaren 1913 ee pensioen verleend va I 460 aan den heer P M Man gemeente geneesheer te Moordrecht Oudewater De heeren Ö de Jong en H Een man beide vrjzinnig door de coah tiepartfl candidaatsteling tot leden van den gemeenteraad gekozen heblien gisteren voor die benoeming bedankt De vr zinnigen wenschen 3 van ds 7 Wels Alhier is dezer da n opgericht e Gereformeerde Vereeniging tot drankbestrijding geen onthoudersvereenigiüg De vereeniging stelt zich tendoel door tractaatverspreiding en doorhet doen opnemen van terzake dienitipMtikpien In de pUatselpe bladen IWpnMek meer en meer te doen itm den ernst van het drankmisbruik ender drankeUende ook in de pl onzer inwoning Verder zullen op geregelde tjden verxoeksohrif ten aan den Raad worden gericht tot bep king van het aantai Ned Vereeniging van Kaashandeleren Ie Algoiaeejie Veigadejiug Vervolg Middug Votgaderiflg Na de pauze zot de Voorzitter de verhouding uiteen wolke Ijcmaal tuo ycheii de Kaasvereeijigiiig eu de lti si omuiia ie van Toezicht V au de door den Minister in hel leven geroepen Kaasveieenigjug lo blijk enö de statuten het voornflan te doel de regeling eu de beMchikbuait letJiug voor binneulaa U ch gebiuik naar gelang van de behoefte en daarnaast vau tieu export voor zoovta deze door den Minister worjjt töegeetaaiu Ook is door den Minister ingesteld een Kijkijcomroiesie van Tbezitht Deze coimirissie heefl uok eeu regeling toegezegd Nu bestaat er verschil vaxi opvatting tuiStfchen de Kaasvereenigmg en de Kijkscommissie omtrent de te maken regeling Dit is oorzaak geweest van veel vertraging Dinsdagavond is nu besloten aan den Minister de vraag voor te leggen hoe de verhouding tusachen do Kaaevereeniging en de Kijkscommissie van Toezicht moet worden opgevat Daar het antwoord van den Minister nog niet is ingekiimeii wacht de Kaaevereeniging af wat haar Ie doen staat Wa t het gevolg daarvan kan zijn weet de voorzittea niet doch dit weet spr wel dat vóór de regeling definitief zal zijn vastgelegd en de grenzen weer zullen worden geopend het vrij zeker nog wel eenigen tijd zal duren Op dil oogenblik is op spoedige heropening van de grenzen niet Ie rekenen Bij de Kaosvereeniging is herhaalilelijk aangeklopt dioor binneijlandechewinkeliers en grossiers De onzekere alaml maakt vele handelaars huiverig Ie leveren voor het binnenland Het bestuur heeft zich lïol den Minister gewend met de vraag in hoeverreiemand die voor hef binnenland levert verantwoord ie met het oog ophel perreulsge dat hij in voorraadmoet houden In een schrijven vanH November heeft de Minister daaropmedegedeeld dat van alle na 24 Oct 1915 ingekochte of nog in te koopenkaaü 40 ter beschikking moet worden geiioudon voor Jiet binnenlanden dat daarnaast de verplichte voorraail onaangela moet blijven Invervolg op dil schrijven werd d d 9 Nov nog door den Minister medegedeeld dat de kaashandelaren ver lplicht zijn een nauwkeurige adnuinislratie lo voeren voor de 40 kaaaVoor het binnenland en X Exo stelt Zich voor dat vanwege de vei eni ing daarop yonti öle wordt tiitg oefend Uil deze brieven staat naar de Voorzitter meent vast dat van de na 24 Oct gekochte kaas 40 voop hot binnenland ter beschikking moei wopdep geiioudeö en lot binneniaoKlHï bi ii prijs moet worden sfgcHlaan eu dat vanaf dien datunr een niouvve boekhouding moet worden aangeleg l Wat door de handelaren vóór 24 Oct j l in het binnenland is geleverd zal hooWelljk moeten worden grtegeld Hel is nu de beikieling dat wanneer een winkelier kaas nooiHg heefl voor den detailverkoop bij zich w den moet tol den Burgemeester zijner gemeente ntet lipgaaf van de v rlangde hoeveelheid welke uiet meer raag bedragen dan noodig is voor directe beiio te voor kort lijd De burgemeester zendt deze fl öïvrage toe aan het Centrale Bureau voor de distributie Ie s Oravenhage dal op haar beurt daze order overgeeft aan de Kaasvereeniging Deze geeft eindelijk order op aan den hamielaar die met de levering wordt belast Bij onbekendheid met de bestelleis kan de incasso der gelden ook lüng denaellden weg gaan zoodat de handelaar gMi schade kan ondorvtolen De levering aan vyinkellors iu de groote stedert gesehiwlt boveinileii door tusechenkomst van de distributiebureaux ter plaatae Door de besteller kan bij opgaaf aan den Hurgerneester voorkeur orden gegeven aan eeu bepaalden Icweraiicle r Deze levering geldt als nvergiaiigsmftatxegei om te voorkomen dat kaas voor het binaieniand bcstamd toch ten elotle in hot bnitenianU terecht komt Bij deze regding zal vrij zeker geen ooilerscheid bestaan tusechen winkeliere en grossiers er wordt slechls gerekend met detailhandelaren en exporteurs In antwoord op verschillende lol den Voorzitter gerichte vr gen ileelt deze mede dat de overgangsbepalingen uilstuilend dienen om vohioomle kaas in het binnenlandi voor den detailverkoop beschikbaar te hebben en dat d kaashandelaren üt pogen behooren te steunen Dwang zal op den handel niet wonien uitgeiwlend Voor Friesland geldt de wijze van bestelling door tusechenkoBMt van den Burgemeester oog niet Bij de rondvraag bepleit de heer J L van Eyk Gouda het instellen van een Vragsnlljst in de Medeiieelingen omdat thans zoo vaak blijkt dal de verschillende handelaren op verschillende wijze uitlegging geven aan genomen maatregelen Ook wi spr op den omnogelijken toestand d t een winkelier hier te la Laatste BerichteB Aan het Westelijk Front PARIJS 11 Nov OfEoieel Het commnniqné van gisterenavond luidt Een bijzonder hevige artillerie actie heeft plaats gehad in de sectoren van Loos en Souchez In verschillende seotorei behaalden onpe mijnwerpers succes zg vernielden vijandelijke verbindingsgangen en beschadigden loopgraven waarvan wij er één ibij Les Ijparges beaet hebben Aan het Itallaansche front ROME 11 Nov Officieel Eea aanval van den vijand in de Campellovallei gesteund door een groot aantal kanohnen opgesteld op ds omliggende bergtoppen werd door ons afgeslagen Wij bleven op de Cordevole een kraohtigen druk uitoefenen en begonnen onzen opmars h in den Plavasector noordwestelijk van Görz De operaties op de Karst worden belemmerd door den aanhoudenden mist en den regen Verschillende passen zijn ia bergstroomen veranderd Desniettegenstaande hebben wij een aantal loop aven ten zuidwesten van San Martmo stormenderhand geoopien Aan het Oosteip Pront PETEESBPRGi 11 Nov Officieel Op den linkeroever van de Duna nabg Ixkul hebben onze troepen zich gesteund door de zware artillerie meester gtipiaakt van de hoeve Berzemonde waarbij eenige tientallen gevangenen werden gemaakt terwgl twee naitrailleuses veroverd werden Twee vgandeiyke tegenaanvallen werden met aaiizienlijke verliezeii voor den vijand afgeslagen In de nabijheid van hot dorp Kostiouknofka westelijk van Rafalowka ontwikkelde zich een hardnekkig gevecht Volgens nadere berichten werden in den strijd ïioordelijk van Kolki nitgezonderd de reeds vermelde 2000 soldaten en 60 officieren nog ISOO man en 21 officieren krijgsgevangen gemaakt en 11 mitrailleuses veroverd De Daily Mail meldt uit Petersburg dat bij het succes in Wolhynië het totaal aantal gevangenen welke door generaal Iwanof gemaakt werd lot 125000 is gestegen De Russen tlaagden er in voor de derde ma 11 het Ironi van den v and door te breken I en dezen een ernstige nederlaag te I bezorgen Aan het Kaukatisch Front 1 PETEE8BÜRG U Nov Officieel Voorpostensohennntsolingea hebben plaata gehad in de but t van het front KaladjikAkhu e zuidelyk van het gebied van Koresjan nabij Khaliasdag Djorowa en op den zaidelifkeit oever van Ml Vwn meer In Engelanti Uit alle deelen van het land worden berichten ontvangen dat de reoratee ring Ie de laatste dagen sterk toeneemt Bij een corps alleen kwamen in de laagte tieji dagen 4 100 reoruten aan De arbeiderspartjl die de rocrnteeringscampagne leidt heeft bevredigende resnltaten Kr werden over het geheele land meet dan 100 vergaderingen diior de partij georgamseerd Uit alle deelei der wereld komt eeB groot aantal AastraliSifS aan om dienst te nemen by de Auitfalische ctmtingèitf a Daar dit alleen in Austrtïlië zelf kan geschieden helften velen aangeboden werk te verriofeten I op de bootea die naar Atastralië ver trekken om zoodoende hun ovortocht te verdienen en in Anstralië dienst te nemen Lord Kitchener LONDEN 12 TSm In den loop van bet debat deel Asqnith mede dtt heW kabinet W oensdag zeer gewiclïtige inlichtingen kreeg welke de rcgeering er toe bracht te besluiten Lord Kitchener naar het Oosten te zepden Dö Duitsche koopvaardijvloot De reeder sir Own Phillips heeit f gisteren te IiOijdeD een redevoering gehouden waarin hij meedeelde dat Doitschland koopvaardijvloot by het uitbreken vUn den oorlog 5 459 296 ton groot wlw Van deze zqn schepen met een ge menlqken inhoud van 000 ton door de Britsche marine vermeesterd 38 000 ton door de bondgenooten van Engeland 11 0 X ton vergaiïn of in den grond geboord 397 000 ton geïnterneerd in havens Van het Britsche R k terwijl de rest in Dnitsche of neutrale h ens ligt behalve een onbeteekénend aant stoomsohepen die nog in de Oosteee wkren De diensten van de Britsohe vloot waren van onschatbare waarde en aj I t 1