Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1915

j i 850 Pvrsonen Botei ietter s Spoofbanlcet met Natuurboter obakkep per pond 85 cents per ons 12 Kpuidnootjes per pond 35 cents per ons 7 borstplaat suikerbeIbstjes dierqaarde per pond 40 cta fondant quldÈns fondantkwartjes honingraten per pond 45 ets Pepernoten i IS ets psr pond 5 n ons SpeG u laas per pond 27 j en 37 tapet on 6 ên 8 Dikke Speculaasbrokkeh per pond i l j et per m 6 Markt 55 Specialiteit s Gouda In al onze filiale hebben wij een keurige sorteering icolaas AHikeleu voorradig 7 Wij offreeren deze artikflen in beslist pi4lm4 kwslite tegen buitengewoon lage prijzen Wegens de groote vraag faar de in MiOMaaS Artikelen raden wij U aan Uwe inkoopenl VHïïOHTEir BORSTPLAAT in luxe kifetjes verpakt 55 ets per kistje Kuiper Tegen flink loon GEVRAAOD een KUIPER LAFEBER Jr Gade Singel 214 M J GEVRAAGD teÉMe oi ppie Kanier voor Jonggehuwde personen Adres E H HAAK DcpütWielrijders Kamer 41 O NIEUWE SCHOUWBURG SOCIËTEIT ONS OENOEOEN Mlipwiioii loorÉlli op Zondag 14 November 1915 door Mei IsIManicJ taeipelsGliap Directeur KD VEBKADE Dir Ger P U VAN EI TSDEN DË ROEPSTEM VAIV HET LËVE Toonselspel in 3 bedrijven van AHTUR SCHNITZLER Ai VAMB uun Prijzen der plaatsen Loge o Stallea Uden f 1 Niet Leden f 1 25 Baloon Ijeden f 0 75 Niet Ioden f I Galerij f 0 40 De entreiiprijaen worden verhoogd met 5 o voor auteursrechten Plaatabeaprekïng bij loting Zaterdag 13 November des avonds t uur it 10 et per plaats extra BB DieiistaanbiedingeD hebben in de Croudsclie Courant IMT Deze adverteniien kostea sieehis bij roorultbetaliflg 1 6 regels f 0 3B voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitamitend aan hetBowM W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzei waren Keukengerei Hijwielen en onderdeden liaadbonwgereedschappeii en Werktuigen 14 No 1 Eén gQed onderhouden van gas en waterleiding en vele gemakken voorzien BurgeFwoonhuis met schnur verdere betimmering en eit aan den I ekera singel no 17 te Ooudaj Kadaster Sectie A no 3097 groot 78 centiare Te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen en No 2 Een van gas en waterleiding voorzien Wooniiuis en erf in de Boelekade no 139 te Gouda Kadaster Sectie A no 1918 groot 94 centiaren Verhuurd b j de week voor f2 25 Te bezichtigen 19 20 en 22 November van 10 4 uren Nadere inlichtingen geeft NoiarisKOEMAN voornoemd 40 A O BiTO ÓL r Nov Sor Ons Genoegen Hiljarten Kaarti oucours Ifi Nov Soc de Réunie H uur AlKem verg der aft loiula vtn do Vereeniging van Vn z UBvornwlen 1 Nov Nieuwe Schouwburg H iiiit Rntteraanwh TotmeeKiazolaW 22 Nov Koe One Genoegen 8 out Algemeene Ledenvergadering i November SocietMt de Réiinit uur Alliance Krarejaise Voor fraohl Mevrouw AdrienBeDnWr ïnont Boleeld verzoeken wij geregeld mededeellng te mogen ontvsngen vergaderingen concerten venüMeil den em om doM dan to on ie vofmelden Electrisohe Drukkerij A BRINKMAN ZOON Go BROIGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende eioh tot JAC KOOIJ Kz pattenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met het installeeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste snooes nit evoerd Pegrootmgen kosteloos Aanbevelend ü KOOIJ Kz JHTfERlNOERWAARD POTTELBEKG Hét beste Tafelwater Zuiver en uatuurÜJk Bronwater frteg letelUêt graU $ verkrifgêaar Sail Agenf v or Holland OATALÖNIfi te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA ea Omatreken M M BMLONJE Jr Agent Amstel Bronwerii Keizerstraat Tel 83 No 148 Gonda Adverteert in dit Blad 1 0 18934 54e Jaargang Zaterdag 13 INoveuiber 1015 601IM1HË GOIllfr IïTi© a ws © Dn d v ©arfeèXLti©TDlsüd voor O onj d s © arü Oï jst3 ©lc©za Verschijnt dagelijjüs ïi behalve Zon en Feestda n PRHSVAN HET ABÖN NEMENïP ki arlaal Idem franco per post Met GfflllustTeerd Zondagsblad Idem franco pet post Abonnementen worden dagelijks aangenomen o 1 = 1 h ijti i i i i PRIJS DER ADVERTENTIËN f 1 25 1 50 1 50 1 90 Bureau Van l 5 gewone regels met bewysnummer f 0 5B Elke regel meer 0 10 m Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bjj vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte ati ina Telefoon Interc 82 Markt 31 l ij onze Agenten iTerf Boekhandel en le Postkantoren Telefoon Interc 82 mtgrerers A BI IHXHAN ENZOON bestaat uit drie maar hee£t ook onze uijveriieid zich aan den loecjtand beter weien aan te patwen en daarvan beter partij weten te trekken Men denke aan dtjn scheepsbouw en de glasfabrikatie om stecfais een tweetal voorbeelden te noemen Door vau haudelepoUtiek te veranderen en iu het protectionistisch coujoeit te witten meeblazen nadat die aanpassing welke sedert jaren is begumibu zich atleogs duidelijker heeft afgeleekeud zou Nederland de goed luchten daarvan moedwillig wegwerpen Wanneer de bestaande omalandigheden na een tijdperk van moeizaam zoeken en tasten tot een gestadig looueinendeu bloei en een gestadig toenemende ontwikkeling hebben geleid speciaal van die bedrijls takken Se onder een vrijhandelsrégini te midden van proteotionistiöche landen hel best gedijen kuanen brengt men met slraffeloos in die omstandigiheden verandering Ziedaar gulden woorden gewproken door e man die door buitengewoon gruote keunis van de nialeiie waur het om gaatt zgne ovartuigiug lui rtjpe overweging he t ge vefitigd Die alleen preekt met het oog op lands belang en die aia miiitster zuo weinig aan politieikv deed dat de wenschen van zijne naaste politieke vrienden hem absoluut koud lieten als ze hem voorkv ameu luet met s lands belang te alruükeu En die daarbij op bet gebied van tie handelspolitiek zoo weinig doclrinarist i dat hg erkenit dat eene proleetlonisftische handelspolitiek vooi bepaalde landen oudei bepaalde om ftandigheden rationeel en aan be veleiiswaardig zijn kan Men onlzenuwe zijn betoog en wie daaiioe geen kans ziet maar slechts weet te dwingen om verboogiug van hel lanef kan met ontkonieu aait het verwijt dat hij het geloof in oosie volkskracht iweft verloren dat de oorlogstoestand hem bracht lot lamlendig heul er aan te wi zen welke in den laleren tijfl in toeneraende male exportbedrijven zijn geworden bedrijven die oH fknliH de barrières der beseherinemie politie in veraohillende andere Europecfwhe landen hun afzelgebieil in den vreerode zoeken en met toenemend suceee vinden Aetï deiike slecht t an Rtrooearton aardappelmeel cfteao gloeilampen Ver ïKhillendf textielproducten gSas eoi aardewerk en bldih e producten meer Itet ware al heel weinig voorzichtig waar men ook op het gebied der inr diislrie een hoogat verblijdende onlwikkeling kan conatateeren Ie willen pogen door ingrijpen van elaatswegp in de i iehtlng daarvan veranr dering in het t npo daarvan versnelling te willen brengen VoorVeramfpriiïg van haïidelspoHtiek zou aaule Unig kunnen zijn als onder de tot dusver gevolgde politiek land wolvaart kwijnde nu daarentegen die zaken gelijk hier sedert een reeka van jaren het geval il goed gaan la het eisch van verstandig beleid haar nie door een ingrijpen in welke richting dan ook in haar ontwikkeliiBgegang te hinderen Het is niet le iniltminep flat er ook In de ontwikkeling dej Nederlandffcho nijverheid ten gevolge van het buiteiUandöche protectionisme een clement van kunafematigbeid huilt Ware men in heel Europa bijdevrijharalieiapolitiek gebleven dan aou onze iiwluatrie zich iji verschillende npaichten anders hebben ontwikkeld dan tliana hM geval is In verband met do op het vaste land vau Europa Vlij alfeemeen gevolgde beöchernieude politiek heeft de Nederlandsehe nijverheid gezocht naar die bedrijftakken welke juist omdat zij in een rri andelsataat worden uitgeoefend gelegenheid vinden soromdge grond of hulpstoffen goedkooper te belrekken en daardoor © en voorsprong hebben boven mededfingere die onder een proteclionistiach tariel werkeiij Dit is niet aanstonds roet volle bewustheid geschied voeleml en löötïaMi ia m©a er toe gekomen Doch allengs heeft niet alteen onze handel Zondes twijfel Ihe t de jJiegeering de belangen derj nijvertieidlleven goed te bevorderen a g die van pandel en lajwlbouw Daatohitrent k in zelfs gdeu verfljïhil vaiij gevooien bestaan De vraiag is alleen oj doar het invoeren van oen igemoe proteclioniiötiseh tarief in flen tc eowoon geu tijd Ier Nedwlandschfl ui yheiil Im vordeid worden zou Pie llfraag nu moet liaar de overtuiginftjvan dea orjyflorgeteekende ontkenn Si woixten beantwoord Nederland hééft van eudöher zij het ook niet ijp strenge roneWiuentie m4a r dan tech in vergeiijking met andei landen e n rij handehspolitiek geveerd D jwas met toevallig Die politiek weril Saan ona laiwi alö het ware opgelegiildoor zijn Jiggiag aan zee en aan devmoirling in eenige der l elahgrijköli rivieren Kun Europa Zulk een gedureuiie niWeu gevolgde pohltek l eeit niet kuttnen nalaten en heeft Wiet nagelaten op de richting van ontwikkeling deitakken van oii volkefaebdaan haar stempel te drukken Nederland ie door zijne ligging voorbetschiikt geweest om vrachtvaarder en tuattehonhandelaar te worden ten behoeve van andere voor den handel minder gruiwtig gelagen landen Dat deze eigenaitrdige natuurlijke geeleJd beid van het land vroeger wet heeft geleia tol een miskenning van de beleokenis ook van een ontwikkelde induetri is niet te loochenen Maar nog heel wat kortzichtiger dau zij die zich aan die fout ui het verladen hebben schuldig gemaakt zou men thans zijn indien men de Nederlandache industrie zou willen bevorderen op kosten niet alleen van d eii Nederlandechen handel maar ook van dem buitenjandficheu afzet der pro ttioten van die indu lrio zelve in de latere iaren is er in het algemeen een tij lperk van bloei en onitwikkeliüg ui Nederland geweest van züottanigen aard dat oos land Ier wereld ook gerust kun doorstaan Die bloei en die ontwikkeling zijn niet alleenbij handei en landbouw Ie conötateeren geweefit maar bij dö ioduötrie gelukkig niet minder Veröchillende takken van nijverhedd zijn Dit mirnmer liUden Brieven uit de Hofstad CCXCIl l erste Blaü held zaain naar mer doch LaiHleii lighei4 I Wat 011 latid behoef dm fililEiii i iMiB te boven te A éu door dfen Q rlogstO0iJtand vereonpaakt in in éé eerste plaate enei gie en geloof i a eigeti volkskracht die oa ii ijtoerea mon nientua ïbe CTrol keu zou Mn m U hefc i o groo werk l l ub jilal hilj ijïi laAiiiggehouw Wf opg t j Ji le wfiiake van lualeiiaal LThoogiiftÉ van liet lai ief t uLli lpiuh Daartegjpovei èt t de lamk id igheid ie giet fce i mpeilyk vindi liiiï Itour v erhmi dc 0üergit na afluMi Mxn deii tforiog lalederlaiuJ bot w plaats te vei zeke ftn op de W6H liiitftikt dan het ooit ii vuren bezette 11 r iie eK hreouwt om rarie svaihougiug zich ilaarbjj zalfl beroepende iiy wat KngolamI deed l net also lyet jiiirft dat l ffwij8 waB hoe de gef eltMge financieelo otfere in doïeu wereldoorlog van dit laad g evraagd ht l lot den loee t abunriBfileu maatregel ireoE tüe tfoor het tijdstip zelf waar ep die genomen werd Ie veroorde leri 18 Uat beroep op Engeland doel ons denkèu aan iemand die een an f er Zou aanprijzen lu het water te ITitigeti omckit iemand die iii biaim w as gei aakt zich daardoor het leven ha l gered Nog erger wordit het aia zoeals De iStaiwIaajxi deed de afkeer vun econoom ïreub van verhooging van liet lanef nief wo dt aangeno meii als de vr tóht van ernsüge overweging wal OP8 het best ia den tegenwoordigen toeetaiid pasi maar als liberale praedilectie voor een bepaald punt Maar deae aantijging is natuurlijk heel wat geraakkeU ker lian Treub s meesterlijke uileeazetting waarom we ons thane meer dau ooit vau verhooging van het Tarief zul eii hebben te onihouden Wij tM hrijven daaruit nog hot volgende over Mefi nwiten ziju wij in de gelegengeweest er op te wijaen Uoe Ue Nederlanüsche rechtspraak wej k doet in de Iweede Kuis daarover al vaak geklaagtl lol eenige verbetering i het nog nimmer gekomen Dikwijiw laei ook op gewezen dat de recbterlijkc macht zoo buiten het luaaitóchappelijk leveu staat dat zij den aderstag taarvan mot moer gevoelt oovei zouden v g lu onze opmerkingen mei wUten gaan doch het moet onw toch van het hait dat de schgn wel eens dezen mdruk moet vestigen Aan de versnelling die in de ontwikUe tiug van het dagelijksch teven heefi plaats gehad heeft de rechtspraak neh niet aangepast üelukkig grgpt ZIJ met veel m de oatwikketuig m maar waai du door ometaiHligbeden ouveringdelgk W heeft men de remmende werking meermalen kunnen constateer en Drie jaar geleden begonnen hel Ki k en de Uomeente iravenhage een proces over het eigewbm van den Hüh ijver De jïemeenle ha siiulw menechenheugenia voor het ouderhoud van dien vijver zorg gedirageu ze had de willen versterkt het eilandje jaar iu jaaruit keurig versierd en zij hfid de zwanen de kosl gegerven Toeu het naar het oordeel van den gei e ikleraad leet het oog op het verkeer gewenecht was een smalle strook van de vijver te overbruggen of aan te plempen meende het itijk UI zgn recht te zijn wanneer hel dit verbood zich beroep eud op zijn eigendouksrecht Een procee was onvermijdelijk Aangezieo de zaak drong wa het gewenflchl geweest dat deze kwartie onmiddelli werd uitgemaakt en wg hadden indertijd alle i echt te verwachien dat binnen een drie maanden tijd de besÜBsiug viel De zaak loopt nu leeds drie jaar en volgens een gomeenleraadslid die leven advo aat w kan het nog weldnejaai d uren eer de oindbeslisBing gevallen IS Men kan ons niet uit het hoofd pralen dat er werkelgk met ernsi overwogen woidt welk een belangrijke maatschappelijke aangelegenheid aan deze beeliseing vast zit Uag in lïag uit stellen duizeiideu zich aan gevaar bloot De passage onder de Cievangenpüort wo U steeds drukkci en steeds gevaarlijker Dank zij de voopzichtigliaid die algemeen betrachi wordt loopt hol tot uu toe zonder ernstige ongelukken al doch als er 6éii gfebeurt valt de vf chuld daarvan hiertoe de macht die hij zelf niet heeft hij zal je in moeilijkhedeu brengen zouder er zelf besöf van te hebbeu Hieruit valt alleen af te leiden dat de man met meer tol een zuiver oordcel in ataat is Waardoer dat komt of het ie door ouderdom door baat of door angst laat ik buiten beschouwing In ieder geval echter zou ie goed doen niet al te veet op het vrijgedeide te steunen waarmede hij je toegerust he t Ik zal in mijuej lijdelijkheid moeten Volharden zooais eerst vroeghij en hij sloeg zich wanhopig tegen het voorhoofd Dat bedoel ik volstrekt niet antwoordde ik doe wat je het besttoeschijnt maat doe het dan op eJgeninitiatief en op je eigen verantwoording Maar dan nog een vraag Deoude man gaat bij zijn opdracht vande verondsffstelling uit dat je geheelonzelfzuchtig slechts uit interessevoor zijn kiml en voor heen zelfzult handelen Doch dat je Agnesnog lierhe+it als vroeger daaraandenkt hij niet Zou je hem daarover niet volledige inlichten opdathij je la ter nooit ter verantwoordingzal kunnen roepen al zijn dochternog ongelukkiger werd dan zij is Moe je me no langer folteren zeide hij opspringend Ik haalde de schouders op Goed ging hij hfrftig voort Wie gaat he aan als i haar bemin Ik wil toch nie4s voor me zelf bereiken Ze behosft nie eene Ie welen dat mijn gevoèJ voor haar nog steeds hetzelfde gi leven is ik zal Hterk zijn ik zal wel van hier weten te vertreiiken Maar spreken moet ik haar En als je me de hehulpzame hand dïwirtoe weigert goed dan ga ik morgen naar haar toe er mag dan van komen wat er wil Tegen dit besluit stond ik machloloofl Maar nu terug te trekken zou laf geweest zijn ik moecrt het nu wel wagen Als je belooft gfeenoabozonnen dingen te doen en de gouverneur er geheel buiten te laten zal ik zien wat ik voor je doen kan Daarmede namen we afscheid HOOFDSTUK Vil Ik bracht een slapeloozen nacht lïoor zooalH zich begrijpen Iaat Dergelijke nachten begonnen zich reeds pprmanent te vertoonen en toen Ik teKcn d Cn morgen in een oruustige sluimering geraakte meende ik in mijn droom de hand van den gouverneur om mijn hals te voelen znodat ik me schrikkend oprichtte Toen ik weer in de kussens weg zonk werd het dwaip van de onderneming waarin ik me gewaagd had ten volle duidelp Als we ten miBHte maar wieten wat we zoudeai doen De vrouw van den gouver nenir onlvoerMi Ik lachte luid op donr dit onzinnig denkbeeld mocht dan zijn wie hij wilde imji veer vijftien passen verder even omkeek merkte ik hoe hg me hoofilHchutklend nakeek Ja een zoo bcelist optredenwaarborgt een ruslig geweten zoideik triomfeerend tot me zelf Toen ik dea middags naar huis kwam vond ik een geparfumeerd briefje op mijn tafel Het droeg de vooj nanve lange letterhalen van de Vrouw van ilen gouverneur De in houd luidïlé ïk wacht u hedenavond om 4 luir precies Agnes van N Het bloed steeg me naar het hoofd en Het mijn eerst genomen beeluit terstond varen Bovendien zou het onbetamelijk geweest zijn dP vrouiw van raijn hoogste chef een plompe woigeri ri te zenden Ze had zich dnii eenvoudig bij haar echtgenoot kunnen beklagen En nu zag ik plotseling in welke tre hnoien ik geraakt was deze vrouw had da mwchl met mij te doen wat zij wilde A $ zo met haar glimlach niet bereikte mij naar haar wil te dwingen ton nam ze hare positie Ie baat ÊELOjLHIOA De Gunsteling verhouding tot zijn vrouw was voldoeiule nwj den hala te bi 6ken J oen lacht ik plotseling aan mijn bruid aan mijn arme dappere Helene I Ik had een brief van haar oiutvangen zij zou binnen eenige dagen niet mijn va ler naai de stad komen zij verlangde naar mij ik was zoolang niet bij haar geweest Goetl maar dan dien je ie eerstop de hoogte te atellen of ze werlielljk in efen toeatand verkeert waarail zii gerwl wil worden en dioor joMgered wil worden Wat z © me vajiste g zeule Bcheen me het tegen t ifl bewiJBea i Wat heeft ze dan gezegd Dat zal ik niet zeggen t ik haar nog eenmaal heb ge Prqken Je epeolt geen open kaart Ik speel zooais ik spelen üpoet fpdat je niet door een miBver and rt verkeerde daden wordt aange rd Overigene Is haalde geërgerd de sehou Wat wcmder ook Had ik dan oog iijd aan huis te denken V Arm kind als je wist hoe ik voor je toekomst werkte Het koude zweet brak roe uit en ten slotte nam ik mij voor mijn vriend te zeggen dat ik hem niet meer zou kunnen helpen orada t ik verloofd was verlópfd sedert tien jaren en dat ik dus rekening met mijn familie had te houden B Dit besluit mHakte me zoo vroolijk dat ik d gouverneur die ik des morgen in de vestibule van het kantoor ontBioette met een lachend zelfbewust gebaar Goeden moiTgen wenschte Ik dacht er aan dat ik hem naar den w stand van zijn echtgenoote diende te vragen 7 in vred BTiaam niet oo fn keli aar riep hij mijn arm om omiend vergeef Ine alB ik je maar verlaat itój niet Ik np jou alleen aangewezen i r in juist moet je me verJ vea Maar verder de oude n geeft je opdraoht winder meer eur ter verantwoording ie Wi hm zoo noodig kapitteien u Khoonnngen Hif geeft je Ik hield hem dus onvervaard aan wat nu juist niet het werk van jonge asseeeorwi was kte wen Wordt vervolgd Hij boog diep was nog vriendelijker dan anders en gaf mij tenslotte veriof nwj persoonlijk van den toestaml zijner echtgenoote op 6e hoogte Ie stellen Ik zal op mijn hoede zi dAcht ik en nam nog steeds vcvgeno d 1 glimlachend afscheid Toen ik ong ©