Goudsche Courant, zaterdag 13 november 1915

Wm SCHOUWBliRG ar ONS GENOEGEN op Zondag 14 November 1915 door Directeur ED VERKADE fe Ger PD VAN EIJSDEN Voetkachels wanaf f 25 Prijscourante wonlen gaarne op aanvrage verstrelit If ROEPSTEM m BET JiEVM Teonoelspel in 3 bedrijven van ARTUR SCHNITZLER AHVANa S UUR Prüzen der plaatsen Loge of Stalles f 1 Niet Leden f 1 25 Mean Leden f 0 75 Niet Leden f Galerij f 0 40 De entreeprijzen worden verhoogd mat B voor auteursrechten Plaatsbespreking bij loting Zaterdag 13 November des avonds 8 uur a 10 ct pet plaats extra 35 NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONSQENOEOEN OOUDA HT imm BL SPEL EISEMBIE van het luwneeiler Tüealer Ie VCmenhaiie Directeur LOUIS BOUWMEESTER Jr Woensdag 17 November 1915 8 uup Deh Lea Surpriaes du DivorcO Blrjspol in drie bedrijven van ALEX BISSON en ANTONY MARS LACHEN Il LACHEN Prijzen der plaatsen Stalles en Loge liet Leden f 1 25 Lecjen f L i Ba 10 Niet Leden f 1 Leden f 0 75 flArij Niet Leden en Leden fO BO Verhoogd met 6 pCt Auteursrecht Plaatsbespreking Dinsdag 16 November van 10 12 en van 2 4 uur a f OaO per plaat Militairen betalen leden prflzen I Voordracht Avoud te geven door den Heer ALBERT VOGEL UIG 19 miIBi DEi moUE 8 yi inie H PROGRAMMA n tilllUIIOr WILLItltm EnRE DeHeei VOGEL draagt dit treurspel voor in Romeinsch gewaad Entree voor nIet Leden f 0 60 Leerlingen 11 B S en Gymnasium benelua de Leden van den Nationalen Bond van Handels en Kantoorbeimiea f 0 25 per persoon Bovendien zijn toegang gevende tot it tribune een beperkt aantal kaartenverkrijgbaar a 10 Ct ten huize van ia Heer T Crkbas Wijdstraat opDesderdag 18 November 1915 vanViBddags 1 2 ure 3 De contributie voorhet lidmaat ohap bedraagt f 4 B0 De Secretaris C J M KROON jenSloMerij Gen SOLIED ADRES voor meuWen 18 by N HESSING Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoe oetjea en bUlijk 13 Adverteert in dit Blad ging voor Vrijzinnig Hervormden 1 giitenvood zon worden gehoaden In da agenda heeft men reeda kunnen zien dat deze vergadering zal worden gehouden op Dinadag 16 November dea avonda 8 uar in de Soc de Bennie KieacoUege Ned Herr Oemeente In de Donderdag gebonden vergadering van het KieacoUege der Ned Heiv Oemeente alhier werden tot ouderlingen herkozen de heeren Qr J Garritaon C J de Groot Q van 3ohenderen en B C Tom Tot diakenen de heeren J C Sibbea en J Amaiz Gekozen werden de heeren Q Krook en J C de Beun De rekening en verantwoording van den penningmeeeter alnitende met een batig aldo van 1 121 02 erd goedgekeurd AU penoingmeaster werd herkozen de beer D Hcugendijk Ook de aftredende leden van de oommiuie van voorbereiding de heeren J A P HontiJE H C Edauw a R U Jongtnburger werden herkozen De Carmen opvoeriBg Uit het Vaderland knippen wy het volgend bericht De opvoering in den schoawburg Ona Oenoegen te Oonda van de Franaobe Opera Carmen door een geielachap onder directie van den heer K van Bglevelt Den Haag en dat met uitzondering van den t nor Diater geheel was aaamgeateld uit dilettanten leden van de Vereeniging Arnold Spoel heeft zulk een succes gehad dat de heer v Bylevelt het voornemen heeft binnenkort daar ter tede een tweede opvoering dier opera te doen plaata hebben waarbij het orkest wederom zal worden geleid door den heer Uaarten Spaanderman gewezen dirigent van de opera te Nancy De inzender van dit bericht is blgkbaar niet op de hoogte geweest De opvoering toch had plaata onder leiding van den regisseur Piere Verstttrme en den dirigent Uaarten Spaan derman en niet alle uitvoerenden waren dillettanten zooals door ons vroeger uitvoerig is medegedeeld Wat aangaat de mededeeling dat een tweede opvoering van Carmen aal aata hebben uit goede bron kunnen wy melden dat daarvan op heden nog nieta bekend is Verloting Holl Ml v Lsndlbouw Heiieii hoeft ten Btsdhuize iletrekiilng plaats gehad van de 38e verloting van de Hollandsche Maataohappij van Lamfbnuw afd Gouda Hl Ómalreken De hootilpriizen zijn aldus gevallen iB prijs iim ie pr 74ril 8e pr rmi U pr 172S 5e pr 12570 6e pr 128 7e pr 12920 8e pr 109 9e pr 11000 10e pr 11254 He pr 8515 12e pr 11933 ISc pr 5777 14e pr 6818 15e pr 4067 16e pr 4927 17e pr 7433 18e pr 1857 19e pr 10094 Boskoop On vroegere plaatsgenoot de heer S P Ham ep Inspecteur van het BoBohwezcn in Indië is gisteren opsebreden als Docent aan de Hoogere Tuin en Bosohbonwsohool te Wageniogen met eene rede over Landbouw vergeleken met Boaohbonw Itej J Visser alhier is door het Gemeentebesttinr van Oudshoorn benoemd tot tydeiyk onderwyzerea aan de openbare school aldaar De op 9 Nov j l ingedeelde landstormpliehtigan der jaarklaaae 1913 i B uien bestemd voor de 4e Infanterie brigade te Leiden behoudens 3 chauffeurs welke zyn ingedeeld by den etappendienst te Delft Wadilinxwooii Gemeenteraad van Waddizveen Wegens plaatsgebrek kan het verslag van de Qemeenteraad eerst ib het volgend nnmmer worden opgenomen HiuiiiiröiBhI Dottderdagavoud gat de Gemengde Zaqgtrereen n Eendraabt Maakt Macht een uitvoering in het gebouw Coneordla De zsneiuinmiers werden alle uitstekend uitgevoerd meu kan aieeóe een goede vooruitgang van deze vereesMnc waarnemen Haar Direoteur Ie heer J J Wensveen komt alle lol toe voor zijn groote toewijding Het tooneelmukje Jochem Peawl wat ben je voor een ezel werd vlot en aangenaam gespeeld Een geoellig bal sloot den geBoe8eU ke a avoni H r Ct Vit dM Gftièieliei Raad Jju tiauil ifa gi iereiuivund wwler iijtwu geweewt ler bt amleliug van eeu ageuda die Wua doeu verwacbluii dal deze zittmg wal deu duur aaugaal gUtwHig iOü afrftekeu hijdevoiigen Metö iB etUjter miuder tegeugevalleu Ue Uaud begint ei blijitöaar eeu uijzüudfi geikoegen lu te scheppeo uui de Züü was bet ook giöterenavood Vau bijzonder belang toch was alleen bef vuurtttel U t verbetering an de betrtrattng en de rioleering van de Uuomgaardatraal al gevolg waai V Uu de woningen aan die straat krotten werden ze geuoeowi ont eWüünbaur zoudeu moirten worden verklaard Uver dit vooi lei zijn zakelijke diiwuÉiMett gevoerd De heeren Vau Ki i en Vau der Wei uorttteeWeu hH noodizakelijk op grond van de volkagezonidh eiid dat een radicale ertjetorlng werd aangebracht hetgeen uIh gevolg zou hebben nieuwe w omingbouw betzij daar of elders Uit btigeeu zij aanvoerden bleek tuderdaad dat de toeatand onhoudbaar ih dat bet zedfs groute verwondering nK et wekken hoe de bewoneru nog gezond bll i De heer Van der Want noemde hot eeu paardenniiddel de straat zoo je verbeteren dat de bewoner hunne wuaingeu inoeteu verlaten Maar is hel niet onverantwoordelijk een toeHtand te bettteodigen waarbij de gezondheid van die bewoners groot gevaar loopt dag au é i Bij afifoeude verbetering kan voor die bewuaeru worden gezorgd bij beetendiging vun den toestand nie Het betilult dat ten i totte genomen iH op voorste van den heer Jongenburifer om de traal te brengen op 45 C M f pülderpeil Ib toch in elk geval een lapmiddel dat niet aldoend verbetering geeft Er zullen nu waarschijnlijk althanw eeu aanr lal bui jeH voor directe afkeuring nrd ii behoed en daarmede wi rdeii gediend de beJangen van de dgenalen daarvan wat zeer prijzenswaardig iri maar wat toch niet inag zijn het hoofdmotief in deze Hoofdzaak is of bij den nieuwen toeatand welke iloor toedoen van den heer Joiigenr burger wordt getichapen de wonin gen in die traal goed bewoonbaar zullen zijn Wij willen hvA gaarne hopeti maar veel vertrouwen hebben WIJ er gezien den toeataud daar lUBl in Over het at of niet noodzakelijke van verplichte winkeiUtluiting heeft d Haad heel wat koateHjlfeu tijd zoek gemaakt Wij zeggen zoek gemaakt omdat een diöcuesie over dèt onderwerp toch werkelijk auttejoo i letter kent i ni op z u duimpje alle motieven vóór en alle motieveu gen wettelijke wiukelHluitiug i wie ze nlel kent kan ze vinden in een boekje van de Serie Pro en Contra dat daar toch waarlijk geen woorden over behoeven te worden verspild Men iü voorstander of men i legentftamler Bekeerlingen komen op dal terrein mftar zeer uporadd ch voor Twee jaar geleden 10 er ovendezelfde zaak g eu woord gebroken toen hadden de leden toch ook eeti nieening nu Ih er een paar uur mee volgepraat zonder eeolg resultaat Üok ten aanzit van concerten op Zoiulagniiddag geldt hetzelfde Waarlijk de beei Kolijn behoeft zijn kiezen niet te laten hooreu dat bij op grond van zijn begimiel aU antire volutiomiair op grond van Zondagri heiliging en Ü ondogsruul tegen een conceit op Zondag dat weten ze toch wel IntereBBanter zou het geweest zijn dat de beer Donker had verklaard waarom hij ais room chkatboliek zich daartegen verklaarde waar steedu zijn geestverwanten elders toonen dat zij in concertea dee Zondags veel behagen scheppen Wij kunnen ons aiet losmaken van den indruk dal in de RaadÉSvergaderingen van den laatsten tijd vooral ved gesproken wordt voor de tribune voor de kiezers voor eigen propagaucba Is Tïnze indruk juist dan ia dat niet in ien haak want in den Uaad befaooreu alleen op zakeli wijze de de belangen der gemeente te worden besproken en behartig MARKTBERICHTEN CoOp Tnlnlenvereenlging Oouda en Omitreken te Ooud Veiling vau 12 Nov op de Houtmeuegiraoht Andijvie p 100 1 0 20 11 05 Snijboouen Ie soort p 1000 f 6 1 G id e Boort p pd XHy ct id id p IIX f 1 90 Chalotleu p pd 2 V ct Doporwten p pd V ct Knollen p 10 boa tó ct Kcolrapen p 8t 3 i ct Bloemkool Ie Boort p 8t 16 ct ld 2e soort p 81 1 8 ot Boerekool p xt 1 2 ct Roode Kool p el V i cl Savoye Kool p st 2 1 cl Witte Kool p 8t 8 8 ct Oroene Kool p t 1 3 ct SpruHjo p zak f O SO fl 5 Kroicii i KI boe 10 rt ld p pd l j 11 Wortelen p 100 boa f 0 85 i ld p pil V cl l rei p 10 bu tj J cl liainenari p 10 bos 1 1 ct Kropsla p 100 Wy tü 11 S iiazie p mand ï 70et lit p 100 pd I4 2 i Uien p HK iil I 7 Kiiolselderii p st V i cl Selderij p 10 boe 6 l ö ct l ctert elie p 10 boe 6 8 ct Tomflleri 2e soort p 100 pd I l i0 f i Appelen p pil V i s ct id i mandje O i ct Peren p pd 1 3 ct Schorneneren p bos 14 ct Kuunwrkt SCHOONHOVEN 13 Nov Aangeroerd 6 partijen 2487 stuks wegendeplm 18600 K G Goudsctie kaas re soort f 69 174 50 id zwaardere f 71 f 73 id ae soort f 4 f 68 id met Rijksmerk f met conditie Alles per 50 K G Handel matig Laatste Berichten Awi het Westeiyk Front i AHlJ S 12 Nov Het communiqué van gisteravond luidt Hevige aptillerie acties in alle sectoren De Infanterie kwam niet In het gevecht Aan het OostdQk Front PETERSBURG 12 Nov Officieel In de streek van Schlock zijn onze troepen al vechtende tot ten westen van Raggatz gevorderd Onze troepen hebben na byna elf dagen onafgebroken te vechten Kemmern en Anting genomen waarby de Duitschers belangrijke verliezen leden en naar het westen werden teruggeslagen Wij hebben Duitsobe krijgsgevangenenen gemaakt en één mitrailleur veroverd Bij de boerderij Borsumund in de streek van Ikakul wordt een verwoed gevecht voortgezet In den loop van den dag hebben wij tien hevige Duitsche aanvallen afgeslagen waarbij wij den vijand zware verüezert toebrachten Voor onze loopgraven liggen hoopen Igken van vijanden Aan het front van Riga streden nieuwe troepen pit Littauen naast onze troepen op een uiterst moeilijk terrein In de streek van Donaburg hebben oAze troepen bij de dorpen Priatiane en Illuxt eenige vorderingen gemaakt In de streek van het dorp Kostoeknowka westelyk van het lorp Rafalowka wordt het verwoed gevecht voortgezet waarbij wy ongeveer 270 soldaten krygsgevangeC maakten Vrijz Dem Bond lu Mutil Saèrnm te Arnhem werd heden de algemeene vergadering gehouden van dein Vrijzinnig Democratischen Éond onder voorzitterschap van den heer Mr Roodenbnrg De voorzitter herinnerde er aan hoe de Vryz Dem Bond in het laatste jaar bewezen heeft dat zy haar standpunt tegenover de defensie heeft gehandhaafd Spr herdaofat terwyl allen zich van hun zetel verhieven de overleden leden van den Vrijz Dem Bond Mr van Deventer Mr van Gilze en de heer Vorsterman van Oye met de wensoh dat de partij ook in de toekomst in staat zal zyn de vervulling harer taak voort te zetten opende spr de ver gadering Telegrafiseh Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 745 7 te Munchen laagste baronieteratand 730 3 te Helder Verwachting tot den volgenden dag Helder stormachtige tot krachtige noordwestelijke later afnemende en wellicht krimpende wind meest zwaar Mewolkt Aanvankelijk nog buiig en kouder BUUÜEHLIJKE STAND GOUDA lEnOHEN 11 Nov WilheljBina Cornelia d v J Stolwijk en C W van der Vlist Adriana d v A I attel en A Flanken ONDEliTBOUWD J Looijaard en V M Huiianan A de loog en M van Veen G van t Hoen en N A van lluljten OVKRI EDEN 10 Nov Chrielina HorneH wed v 3 D Emeia 76 j U Aima S Krebs wed v K de Haan 73 j 12 Arie van Ver Wal 78 i Adverlenüën Ondergeteekende betuigt bij dezen zyne hartelijken dank aan zijn patroon den heer W J FIJN voor do ruime uitbetaling van zyn weekloon tijdens zijn langdurige ziekte JOH V GINNEKEN Haastrecht 13 Nov 1915 9 Kuiper Tegen flink loon GEVRAAGD een KUIPER M J LAFEBER Jr Oude Singel 214 Lelden 9 Dinsdag 30 NOVEMBER 1915 des n m ten 1 ure zullen BORGEMEESTER en WETHOUDERS van OOUDA trachten aan te besteden IllLlllllCEJIISIIISI Op DINSÜAG 23 NOVEMBER lus des avonds te 8 uur in de Soclisltit DE RÉUNIE to Oouda zal Mevrouw AdHenne Dhayrmond beroemd artlfte te Pirlii verzen voordragen met welwillende medewerking van den Heer M J SPAANDERMAN te OoBdi TOEGANG voor leden ei hna huisgenooten vrij voor nieHedea tegen betaling van f 1 en vi t leerlingen der H B S en Gymnasium tegen betaling van f 0 50 Tekstboekjes inhoudende bijna alle voor te dragen vorzen zijn te koop bij den Heer DE VEN Wgditraat voor f 0 25 Het lidmaatschap der All Frsn 9aise bedraagt f3 per jaar 38 Het maken van den Bovenbouw van de 3e Openbare Bewaarschool aan de Letllmaetstraat Bestek met 2 teekeningen zijn verkrijgbaar op aanvrage per postwisselad f2 60 Adres Gemeentewerken Inlichtingen worden gegeven dagelgksten 9 ï ure v m en ten 2 ure n m op het Stadserf 4 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen op Dinsdag 23 NOVEMBER 1915 dm namiddags IV2 uur ten Raadhnize in het openbaar en bij enkele inschrijving VERPACHTENE Ifigeos opMeii linale Dilygrtiii lo Het perceel Ij a n d aan den l m hv en ile BleakenskaUe groot ongeveer w arm uilinakemle een gedeelfe vau hel kaïlastrale percoel jïfTïieente GoiMÏa sectie K No 17 Profiteert van de gelegenheid Compleet Ameoblement 4st0fllen met rugzittingen 2 Fauteuils massief Eiken Tafel Buffet Spiegel f62 50 Prima 2 persoons Veeren Bed f 19 50 2 peraoom Kapok Matras met schuine Pelaw 2 Kussens f 19 50 6 gaatjes stoelen 12 50 Massief Eiken Spiegel f 9 90 Spiegel met 2 Schildersen f 8 50 Moquet Ameublsment oompleet f 57 90 üitschuiftaleV f 8 50 Theetafel f 4 75 25 Kom eens zien en ovtrtatg VI H BOEXI West Kruiskade 40 Rotterdam emote OprainiiigiHlIDnmrEnill Tramhalte llln s io ZIEETALAOEI 2u Het drasgewa lan 8 hH Ifiiiten aliul van een gecïeelte vun dt n loejanverwellendljk te Gouda kailart h ftfll bekend gemeente loiidö Mn e A Nos 812 818 en 8891 lo Hel perceel Weiland aan deni fioejauverwellendijk oncfcer Reeuwijk groot onigeveer 81 aren kadfi tiftal hekeml gemeente Heouwi k Hwiie l 0 ïfir O De viMii waardien liggeii ter le ing op de Secretarie Kamer no 1 van defl voormid agfl 9 uur tot d nfl inifidflgs 4 uur Tandpoedep Tandpasta Hfondwalep Tandborsteh P WEU ER Apotheker QOUWE 135 Telefoon 37 De iusehrijvingsbilHteu op z el moeten door inschrijvers en tweeborgen gerwkend zijn en uiterlijk op 2 i November a e vóór des nami idage V2 uur ter Secretarie Kamerrin I worilen ingeleverd 12 ORGELS Als gelegenheid TE KOOP drieAmerik Orgels waaronder 4 j spelmet doorloopende Harp 15 Registersmet 5 jaar garantie bij 10 W KOOIJ Orgel magazijn Tollensstraat 49 Rotterdam Aan de Laiidbouwers Kaasbereiders Naar aanleiding van de moeilijkheden welke met betrekking tot de voorziening van melk voor de bevolking van Nederland zijn gerezra heeft Z Exc de Minister van Landbouw Nijverheid en Handel hepm dat zij die in vorige jaren gedurende de wintermaanden bepaalde gemeenten van melk voorzagen dit thans ook hebben te doen Voor zoover zij zich aan dezen plicht onttrekken door hun melkthans te verwerken tot een ot ander melkproduct of te verkoopenMnfabrieken van melkproducten zal aan den fabrikant die melk in anderejaren in dezen tyd voor consumptie bestemd tot een of ander melliproduct verwerkt en aan den handelaar die deze door den landboouerof tabrikant gemaakte producten koopt of verhandelt elk consent totuitvoer worden geweigerd Zij die als Exporteur in aanmerking wenschen te komen ntm alsnu eene Verklaring aan den Ministec moeten inzenden geen zulïe product té zullen koopen of te doen koopen of te verhandelen gemiW van melk welke in vorige jaren in de wintermaanden niet tot eenig zuivelproduct zou zijn verwerkt De Minister heeft de medewerking van de Kaasvereeniging ingeroepen ten einde een afdoend toezicht te verkrijgen op het nie t verwerken van melk die in andere jaren in de wintermaanden voor consumptiemelk zou zijn aangewezen De Nederlandsche Vereeniging van Kaashandelaren heeft naar aW leiding hiervan besloten met ingang van 15 dezer van de kaasproducentai Toor elke partij kaas alvorens tot betaling over te gaan eene deigehj Verklaring te eischen waarMj de producent tevens aansprakeuj wordt gesteld voor mogelijke schade bijaldien mocht blijken dat taj strijd met die verklaring heeft gehandeld De Nederlandsche Vereeniging van Kaashandelaren 82 J W F S MIDDELBEEK Voorzitter Th G G VALETTE Secretaris wm xTiiriïToöiDia ixTcs Wê aan mijn geachte Cliënteele tot een bezoek aan de Magazijnen van W PRINCE Kipstraat 34 36 Kotterilagi TELEFOON 4428 vanaf f 14 Voorradig voor den a s Winter alle eerste klas fabrikaten in HAARDEN volgens denieuwste systemen waaronder de JAARSMA GEBR DEKKERS BECKING BONGKRS C GEERS ZOON en andere fabrikaten alsook de nieuwste VULHAARD TURENNE een omwenteling op het gebied van kamerverwamiing zeer groote capaciteit enongekend VOOrdeelIg In kolenverbrutk voorzien van wijzer regulatie en ventilatie zeereenvoudige constructie van aachverwijdering en tevens stofvrij Verder alle modellenKookkachels met en zonder voet Vulkachels gegoten geslagen en emattle Fornuizen Gasen Petroleumlampen en Huishoudelijke Artikelen Alvorens op dit gebied iets tekoopen vergelgke men eerst mgne modellen en prijzen 88 Vulreguiafeur Kacliei vanaf f 15 00 St Nicolaas AANBIEDING ENORME SORTEERING ARTIKELEN GESCHIKT VOOR CADEAUX DOOR TIJDIGEINKOOPEN ZIJN WIJ IN STAAT GESTELD DEZE ARTIKELEN ZONDER PRIJ8VERH0QGING AAN TE BIEDEN 9Nr Ziet al onze Etalages iH Luxe doozen Postpapier Poëzie en Aanzichtkaarten Aibums Doozen met Cartonnen Beesten en Knipfiguren Lees en Prentenboeken Damborden Dominospelen Trictracborden Dames Wandeltasschen Reisnécessaires en Zaktoilets Meeren en Dames Portemonnaies Broches en Colliers Sigaren en Slgarettenkokers Muziektasschen en Portefeuilles Manchetknoopen Horlogearmbanden Schooltasschen Vulpenhouders Luxe Potloodcn Luxe doozen met Zeep Scheerstellen Flacons Odeur Borstelhangers Manicures Llj PELTEEUEN Enorme sorteering Handwerken Boorden Dassen en Manch Doozen Lipnen en Tullen Kleedjes Borstelzakken en Journals CanapéKussens Nachtzakken n Waschzakken Mïif DÜMES HEEREM EN EINDERLEDER LEDEREN STOFHANDSCHOENEN Letterzakdoeken voor Heeren Dames Prachtige luxe doozen Zakdoeken Zijden Pochets Fijn batist Brusselsche Zakdoeken Kinderschorten wit en gekl Fantasie en Huishoud Schorten Dienstboden Schorten Theewarmers Kussens Fantasie Eiken en Bamboe Meubelen Tullen Loopers en Kleedjes Vachten en Voetkussens Luxe en Nlkkelartikelen Japansche Naaien Werkdoozen Marmeren Rooken Inktstellen Schemerlampen Theetafels i f Japansche en Nikkel Theebladen i Klokgat nituren Eet en Theeserviezen EEN PRACHTIGE SORTEERING LUXE DOOZEN EN ANDERE VOORWERPEN VERVAARDIGD DOOR BELGISCHE EN HOLLANDSCHE SOL DATEN IN HET INTERNBBRINGSKAMP TE HARDERWIJK ZULLEN VOOR EEN LIEFDADIG DOEL WORDEN VERKOCHT Wf J geven aan ieder kind wat onder begeleiding der onders Am 9 Magazijn bezoekt een gekleurde Celluioïd Bal Cadeau T WARENHUIS Tel 4104 1 gratis voor alle Eti es C0HN D0NNA7 Cl ROTTERDAM 252 KORTE HOOGSTRAAT DEKENS AU PRINTEMPS ROTTERDAM KOOPIflEINERS AN OIJK DAMES EN KlNDERHOEDEN Niettegenstaande de woiprijzen meer dan 60 gestegen zijn bieden wy U lui j f f R I HTK COLLECTIE rransche Wollen Dekens de allerfl nste qualltelt tegen oude lage praten H ZIE ETALAGE ss o HOOGSTRAAT 248 ZWART JANSTRAAT 32 mm Heden in lossing een lading prima kwaliteit Groote Vulliaaidon ANTHRUCIET inKoHstargd f2 10girl L Joh Dessing Co 40 Kentoor Oosihawen 26 Telef Intero 143