Goudsche Courant, zaterdag 13 november 1915

i ktlUUgüT tuistPH n I I l lik h t klttgeü4l I Ik m niül graag m je ixli ts K we cu r u to heil luet d e J vomut twoirding ip het gewöten datht ik i n w er Vvram het warnet Van i di rfeteii op dat Ik Vofg f poogde te jBtwftrrt n ito I vi uw V r o il il lO e uh Ja u hebt g U3k Si i zo on pi nti 11 als liMVt udi Boo hou ill 1 11 DU ik lil u aaiiru hijiilijk in 1 tlu nwKïiU hüdpn it uen heidi luht btval iide iiiviirtiifito lil niWH voiTletl wat ei in Klar omgiug U a h rt litbl opgpt okon waB lop c tot den btdientle WaHrt Krii jMsoJdo door het vertiek De M Il of h4 direct ev e i wil ko UK II ik moi t huu om raad vragiüi Vfu hifl zag ik haftf aan Waleen ii o wlt r1in idée WfM wl n inaaj niet angstig zei liiMtji logon ver mij ging zit leir Lk heb toevallig gehonH dal jliiiiin men naar ee der domeinoti geLtiftan m o in H ectiw t hmi l n M n uiflu houdt van verraaein ii ging J L bitiu ladt ud voort nuMitan win t waar hij i niomand wee hof laat bij thiiw konrf o hitngaat gebr8n Ie koüie verbieden doob mei an de groudatof V ordt aan dezen toestaiul mei door ingrijpen aii den betrukken Miiuster etji oinde gemaakt dan moet heeil Nnitrland dure koïfie dnuken ter wiile van een groot geldelijk voor def 1 au enkelen Het bevriezen an planten De winter dwingt tot dubbele voor zUhtighoid voor onze planten en bloemen die dooi een enkele nachtvorst onherrflelbaar beHohaAlgd kunnen w or den Viopgei schreef men het Ihj ien het uil de i iiaaldjeh ontstaande WHier hebben opgenomen dan wordt het gewone levensproces verhinderd il r gebrek aan water 7oodat de idant 8 er t Xi A lTI3BOU W Kunstmest Ue Kunjstmeet comnn8 ie maakt be UiMid dat de nujaarsbefiielhngen van tttivclzureti amoniak en supeifosfaat Imtiienkort geheel zullen zijii uitge Mid en lal onmiddellijk daanm met l aflevering ti ea voorjtiambeflietlin III worden begonnen De befl4ellingen van superfosfaat lutlr g pn voolr oorj aar eu najaar rta ntn niini l K 000 ton en 7al het tul Maart zijn vooi de geheele leve iiji aan de boeren ts afgpio p n m ilii II de fabrieken met hun voile i I icht doorwerken kunnen Wanneer thans de ter beeihikking idwli hoer oe ilNÏen mei i qgelmatSff idon afgenomen ullen dt supei fohfaatfa brick en m het voorjaar met lijdig aan de behoefte kunnen vol diH 11 on tn het dus dringPnü noodza kelijk dat de nu Aanv ang Deieeraber word de eer sip ladling Chili aalpetei verwachten yiiilen de peraonen welke vnoritnt vtiigfit hiervan in aanmerking ko iiM n nader ihwr haai worden nango we en ook hiervoor Is het drin goud rtoodtzakelijk dat belahngen on middellijk na orttvangsl van deken nifi eving plaats hebben SIPOÏBT Vi et hul llw Hedfttjyillirjgramnia m öi nioj Ie klastte Quick D F C V O r Haarloni Ileitiiles n D S I II 1 Spans il V V T V V kladse D Mpheii r O P 3 A Plasmei er ouda sportman 4 Jansen l uiHtacb Voetbal Bomt l kinase Olvmpia 2 Boskoop A H van Dro ge Dt Struw Schonnhoxen J MuMer 1 0 1 2Altijd eerbaar A Brinkman t klasse Alt f rb 2 Gouda J I J an leeuwen Wanneei morgen ile terreinen goed fffkenrd worden wat zeer tftijfelach Ufi iM dnui de vele legeu an lo e MiH k ont an Gouda rtan de kiiitenioikBloot het Leidatht Sport man terwijl TOP naar Alphen tukt De ontvangende xereenigiiigui uUcn oi wel de wmnaats zijn oor den G oud wben Boml wordt or Oe Stuiia heeft hnar tweede eH lai mt ik ompetitfe teiu etrokkeii natr Mil iernamen wogeiih een ei iniiulerlng van het ledenlal Opg ave van Personen die zich gedurende de week van b Nov tot 12 Noy in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebbeu ourBSTionnx A Th St rk uitHarmelenrtiWijdHtraat 1 R Ëverwyn uit Amatordam in Crabothatraat 41 A H van I ijden uit Borculo m Kleiweg 70 M J Nogteren uit Qorinchem in Wudstraat 12 Ë ü Meijer uit Rheden in van Éeverninghlaan 40 N A v Bunten uit den Haag in Turfsm e 87 H J de Groot uit Rotterdam m N Haven 159 J van Hoof uit Capelle a d IJseel m Graaf van Bloisstraat 13 H Eendren nit Almelo in Raam 199 C van der Veen uit Schiedam m Veerstal 20 H van der Meer mt Ginueken in Turfamgei 72 A H H Mussert uit den Haag in Gouwe 158 W Philippi uit Kerkrade in Looierspoort 16 H Burger uit Moordrecht in Goudkade 17 VMBTBOKKENEX P M Sonderwal van Markt 26 naar Rotterdam Rozenstraat 102 b J C Janaen van Bogen 49 naar Rotterdam Th van der Werf van Spooratraat 6 b naar Wolvega K lei eg Th M van der Meer van Waleateeg 1 naar I enwarden Spanjaardstraat 20 J C de Jong van N Markt 25 naar Amsterdam Gerard Douwstraat 3a 3e et A CF Volders van van Bloistraat 30 naar Rotterdam Oranjeboomatraat 337 a C 1 Wieland van Veeratr at 2 naar Hilversum HavenaJraat 127 A J Brak van Bleekerasingel 32 naar Utrecht Buijb Ballotstraat 46 J M G van Gelder van Graaf Florisweg 38 naar Nieuwersiuia gem Loenen Mijndertachedijk A C van Wichen van Gouwe C2 naar Maasdam H H M Bruijstona van Graaf Florisweg 4 naar Tdburg Goirkerijstraat 2 J H Weener van Dubb Buurt 7 naar Utrecht Leidachekade 112 b G C Bahler van Ooathaven 17 naar Alem N B D J Gairells van Gouwe 141 naar Den Haag OORLOGSVARIA 1 fi trit li vLiwaintde oiwlerbroekeji H fnli e f r in de etectroteohiuek fi iii d anïbmhlwhooi te Inabilick Vfa Iteik die op het oogenblik eer Hli luitenan t bij de gCEtue is en tie liokende VVoenHche profeas in de njodiciinen van Schiotter hebben ciwi niuklol gov uiden om de soldaten te V Cl vv ai men De uitvinders schilderen lil hcit tijdschrift Mihtaii Sanitötswe aeu hua eiectroverwarmer ak v iö L i eiectnsch verwarmde oodierbroek heott ten doel de beenen te verwar men In de stof die reed me het oog op laoleering gemaakt i 7 j uueicrt ijinijdigc maai stevige electn sche verwarmiugBdiaden iii weven Mtu trekt het kleedingstuk aan ais uxlere an tere ond rbioek Als een gedeelte weigert warmt toch de reet van het kleedmgstuk verder Deoü dtrbioek weegt 8j0 gram Hij wordi gevoed dooi kabels van op eeu af slönd van hr nderd meter en meer M liip ön V 001 de hiM ennjHdai Utiime lol op 500 meter afstaad Miwarind wolden en ziju daardooi minder aan bevriezing en allerlei rifhrtdelijke gevolgen van de koude bloot gesteld Aïa een riectnsdie ther mophooi warmt de bioek het luhaam u dt lil I © zakken gestokpu ban dcu Li i voor gezorgd dat Ivort Hhiitmg oiuiïogolijk u Een m de ua bijheid opgestelde transformatoi maakt hit mogelijk de warmte te redden De Htiüom kan 2 0 walt be liagen Mnar de toov oor kan ook lot op der lig viiftig volts vermiiideul uir den De dirager zelf kan de vvaiiiKegel aiding m on uitschakel Hn De l tite n bedragen pei uui van vijltol tKii hellei De kosten van vtivaar iliging hoiokent men op laihtig i hitiMloKl kronen t en clectriflUie kiaditbion kan vele voorpoeten elee iMfMh verwannen Ook m luchtachepui vliegmachines vooi chauffeura in ne keld©rö enz kaü de electn fche ondierbroek en eveneens een I e 1 1 isic h arnwerv armer gebruikt b or Hen De kabel kan bovendien voor Hignalen vooi lantaarns enz woidwn aamgeweiwi Bij do pmofnemingai hieek dat leeds na weinig minuten It Icmpemtunr van de bruek groo c I IS dan die van het llthaam en o k de zakken verwarmt Men ne nt nng venten proeven 54e Jaargftirgr 1 035 MaaiStla TS GOUW WRANT ie a s © 2 cL QXteaajbielDlsLd óoa C o o d © © xl Or£i ©tx©lc©a i da iijks Versc hijn iN HE behalve Zou em Feestdagen PRIJS DER ADTp¥TENTlËN Van 1 5 gewone regels met bewysnfimtner Elke regel meer iw By drie achtereenvolgende plaatsingen fvordi n de e lonen twee tierekend D i uttaaiibit dingen jier plaatsing vat 1 5 regels f O 36 hy vooruitb t din 5 elke legel meer fi its Rulime fO 25 per regeli IGroolo Mtir in i imii ii n i vr iiUitsitiiimlp ABONNFMFNT PRIJS VAPer kwartaalIdem franco per po t I Met Geïllustreerd Zomlagsblad Idem franco pei post i Abonuementeii woi den dagelykfe f o 55 o 10 FïïjTT ¥frTDTfR 1 f 1 25 1 50 1 50 1 90 a ingenomen aan ons Markt 31 by oiue Agenten ifei Boekiiandei en de Postkantoren j Bui eau 1 UitgqYers A BRPTKHAy EH Z OH Telefoon latere 82 Telefoon Intere 82 n j i 1 K 11 h Idim v i uut r dvn l ► IKI iiuiii Unjjj fvaiigui il I nul liin€ i weren builgomaakl BevveÉrten 1 1 lüvvka ntuilten v ij aanvallen 0 ii enH liwft do infanlerie aan hH i aii tibe fi mt aTgc uen van ge N itui mot bain lig rankten bij Sapa w iiig eiiH daadwpikohjk injiegr 0U i ebf fl V011 dritkenland af ui Ie t k h ior entrilon onverstoord ital doo flaii tot KoïirttaatyyiE beieikt EHf I I dt I h iid vanKttehener m t Et l n 4v he ministers 2al van veel EL flwHlit ijn en het is te v mraieii Elut li torstvnlgeade d gen meerli ht ullin V iongeil over de positie del rjekentaod innewnt i E Het uplreden van flriaiwl is d to E de riiokAeho lers roet tii enome E ihouV begroet Eui der bladen siehrijft E H Do verklaringen van Hrtand E I kondufT ntft aoï r Un ceer juist vof r triekenJand zijn dat aHinl t I nnl ii k etn machtigen bescheimer 1 en opioebten viicmd vond De ver I k rwig van Deny Ooehin dat een I lor UentoekoneiT van het nieuwe k I bin 7ijn 1 hilhedlenfemve is bowljiit I I lat iwm m 1 ankn Tiooit getw I foid he t aJio de gevoelene vandri 1 I kenJand jegenn t rankrijk en van zi i I Ibowondennw voor de Fransche so I laUn Do woorden van Brland zi n 1 loon nieuw bewijs voor de vnendel I lit en hartelijke banden die beSde 1 Itandon verbonden I Indien nu Kitoheneir nog hartelijk jwir k fntvangen zou jevzoo zeg I dat GrMenlnnd in deVlub kau I wolden opgenomen I De liinme Oriekiwh diplomaten I I ïuUen echter h jyiste moment wd I woten te kiezen en xioh niet laten Ivfrlokkon wanneer zij rrietztkor zijn I van hnn zaak I Aan het WMt l k Prent I Het Fransche avond cotnmu I niqüé Van U Nov hidt 1 Ons geschut trok in den BelgUfchea 1 sector bij BoeBinghe het vuar aamon op de poaUies dor Vflanden Daai door werd een atoommolen vernield en batteriten tot awflgen gebr ht Op véraohiUendo andere punten was de artiliorio eveneens in actie Het D u 1 1 8 p h ö eommöniquö van 14 November Ihidt I Op het Westelijke front haddon geen belangrijke gebeurtenissen plaa AAii het Oostetyk Front I Ha Oosfcenr ong commuI niqué van 13 Nov luidt I Teo Noord Westen van Czartorysk I werd wederom eea vijandelijke nanfval I afgeslagen Overigens hfïdden alochts I artillentygevechten plaat I Ikt OofflenrHong commnl j nlquf van 14 Nov luidt I Kadat Wij do vijandWljke etelling I ten N W vtfn zartorysk waren bifi ii ï hiudtiliikp g eiTKhten over n d rtïgtiedeh tft fHien Miliiffters Miw hien ijn dwe overdieiveti Zij zu I l n eehit wei oenigen grouid va E vaaihfn l bMalten lïet blwt meen E lat üvciraeeu als dp verei hillea Ie par E ij ni haai gefe hillen lijdelijk hebbe E I ij i legd dat ook behnnrt te ge E fh t ir door de hoogöte ambtenaren 1 Wtmnefr ei perAoiien Tijn die Lord E Ktt h e r belasteren 7na het vo E fitii iin feljiie Hl lau en hen eerdeor M if T verdenken dan van g brelvffl OeduretliÖte dezen geiieolen 1 lorlog hewtt hij Engeland ieer ver I tl i ijn werk 1 Oiiekpiilttmi beig nt in feijn politiek I Mttt nmnte tp wankelen eu de on 1 i eni lhp il die men dmamver i 1 I DuilHthluid mot kan verhelen be I IwiM dat de gealheeiden iets mee 1 I vut beginnen te krijgen öp de Oriok I vf e politKi V ndïelns bhjft in zij Lundinfc volharderi hij werkt wee I hti I dt Hf hennen en leeh e ni Ilu dan verschijnt hij voor het voet II Iroht om dan wfeer even ëpoeAig te II oritwi uen I flel nioiiwe Gneksehe nmni tene ir I vTi wol ïoiiJk aan hH f ud f alleesn lm Zalin vervangen doof SonuloU db I lar hel depitrtement van buitenland 1 111 zakiii van hoofd VRrandorjle I bewijit w r d t er ieta aan de hand I De Serviërs trekken steeds terug I IX vpHiwligen nog stapjes het loalöte Ihtiofkjo van hnii gebied De nood is I hï w I jp hef hoogst gestegen I Jh n f n h T iet do maÜtaire pèrs in E itiiifïe aml den toestand in hc OoS en mH ihimier in vrtbr hot nnlsohe Hi t De oppoTiiiaeht in het Oostr n I riuenl f w trdt niet beetint met het bnHt Van oiifltantinnpel zlj zal vo strekt nfet hf oorcoi fölst Öan do mi PiMlheid die Konfl antlnüprl be Inxvrsehl AlB i at he gttVal vfraff zo i iimntift luikiie sedeH oeiivt ofi de op I I HUK ht mopten hcbbf n getuid on ilog mncfen hebben T At is n ief h l pvol en zelfs do nanwwiglierid van MHtOOr iMn Dnitt h trof pen aiïn dem Uouden Honrn Zal den toestand niet I veramlerp ii ï o heens hnpfpii v er lïo obonrtemfwetl ih het OoAten ia vyor Ion veir okerd dVinr ffo v reenig le mrtntiome militaire en po i i o Inmebt van dp slrijd ndo pftrti on I In bocvoiio hior flnoeverij in hot Iwpe fl kiihnen wrj mot booordeeien Idat men e phtoi reeds rekejiihg hoiwi I mot dö m ig ilijkhipld dat shaks de ll ntwc iffra te tConStantinopol zuilen In inittimpn blt kt or mt I ïlet han art nn firrjotend le zoo niet De Oorlog 1 OVERZICHT I I 1 i e k t n l a u ü Ier ui het geheUL land van öe 1 TiL tbaii J door de verboadeu true I HU van Duns bland en OoHtenr kl mi l zijn de regeonngen van de I giiftlluir Hii n nog maaf teods aan het i o rlitreuioii vau den veldtocht dol 0 Am Jtalkau doer hen gevoe d I int et wolden Alle hoop is éaar ij 1 nu WW p Griekenland gevewtigid 1 wiiiii iüi de zoovoelb e maal een 1 IcataiielHtriöiö plaate vond die weer 1 e titi i t Van de baan was als el ftftH tie rdo was gekomen Intue I fldieii mlujiil de varandenng wei n I lip mhting van de gealiieerden tol t Rai Düjd Kitt heuer s öi zich n t n peibuon naar Bmekeniand be I v ii itn elmJe Ie halomki een a 1 imiikotiiLH te hebben met lanaki ait en I Kijuiwiouiuitis reaj djiekswhe mmie 1 itrte van Ooi log i Marine tenoiuda etn ItepaaJde vei klaring te verkïij lieu Muirenl de btrteckareiB der voort luitnk WGlwiileBide ueutiaiiteit door ilüii uiuwtotoi president bcoHloudisa n dpH i rileKiieijt üKant te Athene foe go egd iian L igeiand en 1 ranknjk Do ijinfeültfihe iilatiea zyn zeer m geiionitn met d ze r ifi van Kitcheliei lio ütirft geiheei onverwacht 1 e larijM bmpitkiii i n hee t gehouden i ii iiogLublik ïB im n lu Jingeland un tiuct geiweutit bij het vernemein Uu liot beriLht dat Kitchener tijde ijii famtip van minister vair t rl iiuti logde Kiitiitiiii i u heelt diiH niets gewaagd tflbt Uil KUghonei naar het Ooeten te cikUii eHiar diit ts daarent en eén otii sag b Miliiit het weleSagön dei niuwe oiidernemmg te verzekeren Hitzolfde bia l de Dariy lelo aph w htti nog frteods on erus o er de l lel D u I 1 f he 0omn Hni iU van It nv luidt 1 n ergropp vin Vin llindenhurg ji K eigrx vrin T eipold Van Bei o UMI TiMand nnvorandorid i egergroep Von t insmgen Bij ISt ofH t n fioordvve lou van f znr h iv k dYongen de Duitwho ironpon d Knftalfloh st Hingeii hrnnni en iiaiiifOii 1 1 niau g Va gon en maak ten vior inftohinegenfferen bult Ttii woslen an den fpooiwög Kowet s ïirlvm rtliikten de ïïiis dli ne aanvivl Ion op de Oostl nHjkHrho ïlnle Aan het JtallMuische Front llüt 1 l a l i a a n w h i inmuni iqiu van 11 Nov luidt liet oftftiialef verzeköTile onw niaifwe t Uu es en in de iSagai init eu In el 1 arnpéllo v aller llevigo wisHeivalli e 1 MeveHiten hfUidon plaats teïi noor I westen van iorirfa dt Italianen f MfuiKn Vijftig man gWaft i waai E Il lu irn olfnui en De voritermg il I in hel karsg itd wordi g ftAd g 1 I iort c ze ïn d riehtihg van l r I IrMhiiu v ioverden de Italianen eenl el ii H graV ii en wraehauMngnn fHe Kij 1 I wi4U n bo bphnud n oiidmlvH de ht vi cl ItigenaaiLvallen I I liet O o M t u n Jr ii o lil g jmn I InKiué van H Novt luidt I ikOi dtt bij kct bvgin van dw oisn 1 I wuu 4lug geven lluliaansi h gevan t l entjii tu koiLuea dat de ta l joe s I liH iWaar sou wunlen geaohoten w aaI 11 1 Cl de Italianen er niet in zoutten I Ishi iiii M te neiBwn lnd riliiad viei n i ioeilu4 ia d enrto daBcn van do groo tl rtlagi n taliijkc prujodiclcn m el fiaiii jtifcicron onduühiold do zwa c I aitiileiie d r vtjaiuJfn ovei t m K 1 Biet varov ide briiggt iihootd heen oen I lieflig vuur op tiuer InmidnlielH v Icn ie Itahuien hooMtzukelijk en te v i eo s heit Noordelijk d I van lo iJohuniio hoogvlakte aan Icn N Van ilea Monte AanWirhi i j 111 wn dtiti van het froni tij ioiljk I m il imi n loi tegensia iders over hioN iivondM word hot darik rtj ttmt K genaauval g Mel en al toiug v r vud Aan hel ServiWhe Front I Uet Oostenc Boag oommaI ntqué van 13 Nov luidt Onze t ergroep van Visegrad bezette de vooiste téiil Èen van den v n t hpt ij4 nedon Ijingüiae4 D Oostenr cli Uünga rsche tiocpen dio over lyan ica voortrukkon veroverden dé hoogten vap V Livada eö OiVena Oöra Eéö ahdére groep veroverde atca aèpderhaod na aCe moeilijkheden in Itéi besneou Or e on koudo hoogland to Hebben overwonliioij de belanyrjjke hoogten ïn rcalt Trigono 1640 M en Kosntièa 151 1 M m do Rtteek tuaschon de Ibar en jdo IfOraviöA en sloegen eenl e Ugön aanvallen af Het teéeï van Voh Gallwitz ver r overd e de passón m Kot JasÉrokapgebergto en nam UOÜ man evaugon Htjt Bulgaarache leger zet den overgang over de Morava voort lift OiwtcnrUong cotftWM iiuiuó mi 11 Noy luidt iiKl riutw iwiïïoofuje tjer ïg pro ti tffli Ml Uil V rdermgen De lügofïiWiep Ut xu du buiut van Vist jwi rftiiatttogtn rihar Yavor wéirden htogtty van Rragjorgjow en Snia lu bilt Itanla aan de Noorde i k lutiiif Vla ddi IMaiKiiaea ï rfflog lien ikl In het gf ïtifid van de boven KaHiua iiok li goMla tesi vijand ovei BruK i n I lotca terug Kei t igeir iMun Mi iXuuA gewenMan i ffiekren I l H ntaii t ovaiigin Hol bigd dal tjallwii minfli luit hn i I Itgiii ilaiidi 1 ui hot UI van ï r dl u omg Inaaiuilui Mng iaiiibij uikkon d IUilgaar iihe Hfri dkrin hten i hF v niwaartk ilwt S o r V I s li o ctfuwmiiiiiuu v ttn 11 Nov luidt j Aftn h t noOriteMjk front trokken wij ia wanhopigi gevoi4fcten tei ög op nleu rto pf ntKj4 hwgwm ui goede orde Ifc twriiieddü v lor un vijand dip in i talHwterk otiKi moerdeic wttH f Ann het oosltlijk front iHtncïyonfi E inn ion KHtHiaiuk pajs shtegen wij allo ttinv iHpii af Den I n tie cT immtid viiltn WIJ lo t getislandei th do dil I ion van ih iveivareka ann be nldeii I Ie li iva n iii do ri ung van Fut o Itii wolk geie nli dc l wlj liun lenigdHvVen De H ivmra on Ge I tiiUHrdeii voidenien evenoonn in dlhi E 1 aliDunapas VtrwWIIcnde ina n vliefftnigon Wtir en lunmiion op VeronA I J n Hei JÏostem Er t rrf f i ► rt o t t rt h 5 V i T o n t A nff rirTmmfUAD iTt gameid Va iel varier ienu in tWj heeft wakker geroepen 1 Ik btH geen Hrht nmlge vrouw lU 1 heb oovtfel gleden eu göMroden ei 1 hip dat na meer dati ottït 1 Ik zag haar aan en Wiet dat zi 1 de waayheld s irak 1 f iufffl dien weet ik eggeftlïjk met I mci hoe te handeien Dan vecht ik 1 met ine Xzelf en hoop dat ik van I dWie kwelling verlost ihag wordert 1 ilan wëea kontf een gevoel van on I eindng ge uk over mij Dan kaï I ik ftlw hti de oogen sluiten en voo I ino hl en ll rtomëri Ke t ö eens heef I 11 dat T n mij gedacht I Hen ik ni t als eeh kln l I Ik zwee Ht kon geen woord uit 1I brengen De e lijdende liofelljkhonIdio nnder tranon lachte en plaehIte schertsen ale het hart bloerlde I wer te beto 3verend op nrfj I spreekt u toch I lAat ik tl zwijgende trouwe I lienanf iju zrfde ik I Z bedankte tnH eert knikje maar I he laehje oW ha t lippen wönl droeIviger De tijd is kof baar zei ze nniarledijk laten we nu alles voorelkaar ophehtereïi U hèW van uwvnend alles geJioord dat wil zeggenal wat hiï weet ïk ben an de we 1 ri4d flfgc ioten ik durf nienwnd naar jhem te vragen Woont hii hlor at doet h4j Rent n hem lan T ftl oft u flat hij gelukkig iB 9 I ïk vertehie haar m korte woorden I wat ik vertellen nlbeht De vraag laiif aam 1 In pilaals van te antwoorden brak I o in tranen uit 1 Ik liot haai rustig uithuilen dnd 1 wierii ran lijd tot li d een verstho I jlen bltif naar ile fcattler waar de 1 L iuv eme het l tBt verdwenen was 1 liet heen me toe alSof hlj loile i oogeniilik op den hompel moeet ver i jHehijnea Zij drukt de zakdoek te 1 I lil 11 te ïoode oögen tóen liet ue hr I I hoof wed in fle Hoaaena ru on en I I eide Ik h ft geen geheimen voo 1 I o ik mag u torh alles allc vertel 1 I nij Ate ir wlstrlio vreemd i mtT d e Aii j f ii fc i verbergen zonder ieinan d in Ter It Louwen U dittTven nomfm l aehenIpiatou en schertsen op oommandti Idag in da uit Als ik n nn aanl ie valt het me op ak kon u eigen I lijk nog in t geheel met j I I Heel vleiend dacht ik wtet Seni jMie bittjerhexd I En toeh ijt nfij voor muj fHh I een hroeder ik de voortdurend Aftn I tl alsgl u mij hoipwi moest TM dttet Jme 700 goeö da u bij mij is irant lik we t dat u vFi ndaphap voor me g voolt dat ik u vertrouwen lean Waarom zou ik ook aar elen D m Uoih Maar helpt u rnij toch onder i brak zij tea wijl ön blos haar wan £ en overtoog Ik tft zoo hulpeloos p tegenover u Bd Jk 8oh8 m mij Wat kflii ik er aan doen itet het zreti han iivr vriend dulèenderlei B roe FEVILLETOX kon iihj b £ t vroeg het my nog eco tlij viiiinijdt daarover te spriv kun uuiwourdide ik maai vom zoo De Gunsteling vcï ik ei over our4eeion kan ts hij heit mui Don iiUuig voer haar dotr de let den haar hoofd zonk zwaar in de kuHscn neer 17 tk was eigenlijk li l gelukkig ital Ik haar om 4 uur kon sproken nt cïe viinrnamo aöno leer van het Ws de dikke tapijlen dehoogespwgol ifii het beeld van den armen provinciaal clögaulei i pooier te nvgkaateten de bronaen HarnieB die nj met ajn licht in de hand Bteeda TdrtroBweli er Boheen toe te teohen t ll i prikkelde mij streekleimjn ll aMiid In die orogevin voekieik inij gewichtlgpr Ze 9iond reed aan Ie deur rekte balde handen naar me urt en bevend Ifbgen ze m de wise O beste vriend wat bob ikjig 1 gewacht fluttiXiiKle m en too £ n tk dwa7e ik Iiad niét willen omeii I Jl leidde hitar n r de tltvan wnilr bij n v n vong lieioek tw I g Dr aijröUa h j ftV F j yjcoeg juj Niet tvaak lootf ik I T at y üH eeu uioulijke vxa ig Ik 1 vfnd het best te zwijgen 1 U antwooitimet Daaiinwlchijüf I n uw o mlieel gevold Natnurhjk hi I I eraeht me t 1 Dat zedcer piet nep ik I Noen wat zegt ge iietu m 1 lalli s wat ik hem hpb aangedaan lil e Zou hij andeis kunnen I IIij kent sleohtfl oen woB th en Idat 1 U gettikkig te zien doch hij 1 Ivreeet dat gij het met zijt I Ze vei org hot gelaat In k ban I lei I Flet Hflgon g heel ep al dojikor te I worden buiten werden de lantaarnft 1 aangestoken oen oigepaardage schtv mering speelde door get vertrek De vrees door k gouverpeur verraat ie worden wilde niet wijken Kom 1 t uzelf mevrouw zeide ik Inn riam als men binnen kwam zou mon uwe tranepi 7iep ten laatste stialen vnn de hoorde me m doth mqmpol V 1 11 VOlvnlRit ijtzon vielen op haa r bleek mom Jit waarnji Ie verdrietige ido 01 n Woord Voor zich uit dat 7ij t i ïnt waartm S meor 4ii hHn vr was 1 lild trek T1 rRetakS7 wnA i t kïet ni et i lk ra S ufluw iTiM r liw yonle ik if eds herfiaalde Aanvankeli ver I