Goudsche Courant, maandag 15 november 1915

Kaasmarkt OUDEWATER 15 Nov Aangevoerd 89 pnrtijen 4105 stuks wegeode pim 30s 5 K G Goudsche kus ie soort 170 17 id iwaardcre f 73 f id se soort f 68 f 68 id met Ryksmerk f 68 f 7 5 met conditie Alles per 50 K G Handel stroef MMvkhi üdeii In verbind hiermede Lijst van eenige vlschseorteB met t ar oor aangciiomen maximumprijzen iioothandelpripen Kleine schslvisch f p 50K G Wijting Kleine gni Kleine poon en pieterman Iloramakreel Kleine rtohpl wiens oeconomische rapporten groote bekendheid hebben verworven is Zaterdagavond slachtoffer gewordw van een automobielongoluk Toen hg zich uit het Fransche legatiegebonw wilde begeven naar een concert werd hg door een auto omvergeworpen en moest naar zgn woning worden vervoerd alwaar bleek dat hg verscheidene kwetsuren had De genoasheer heeft hem volstrekte rust voorgeschreven tsvastigd waren de bekende JM kisten met rondom gaten S de visch bewaard wordt Werd S n kist van het bootje losgeCm dan kwam het hooger op het STte liggen Dit bracht Drebbelins oedschte door middel van zulke IS tev een heel schip onder water trL vlot t hangen en met nemen Zai te bewegen Door glazen wanden tanien in het water zien Op zoo n lj r meende Drebbelins zou men Jelijke schepen kunnen doorboren sSt 2iieden door een lange boven JU tstekonde buis Twee van zulke nen werden gebouwd in een van aed de Engelsche koning een ZL op de Theems het andere werd j motvorston te Moskou gegeven De waterbouwkundige Robert Brgk Mft M volgende beschrijving van de jineeboot Ze werd door 12 riemen MKtbewogen en ging dan gedurende i Mdene reizen 12 16 voet onder rt t Brgk spreekt niet over de oclitverversching maar Drebbelins jlawMOon verklaarde later dat deze mlMt had dat do lucht een fluidum nw de ademhaling bevatte en dat U daarnit een vloeistof gemaakt had n die op reis meenam Hiermee zou ka dus de vloeibaarmaking van de BBstof onlidekt hebben wat de weiMchap echter met recht betwijfelt O den boeg van de boot bevond nog een kruitmgn waarmee men vgndelgk schip in de lucht kon USD waarden Nog gesdliedt mededeeltali van opneming van bet procew ver baal van opneming van kas en boeken v n den Gemeenteontvanger Mededeeling wordt ten dette nog gedaan van kas en boeken van ïea Gemeenteontvanger Aan de orde wordt thans gesteld een voorste van Burgemeester en Wethouders tot verbreeding van de Noordfcade Zij wenaehen waar noodig de boomen te doen rooien om de straat te verbreeden tot 2 60 M vanaf de ShUs tot de KurkwareuMridt tot aan hel perceel geteekend Wijk C no 229 en verder den kant te doCTi opwerken als noodig blijtt te zijn De kosten van een en ander wordt geraamd op pl m f8000 rond De heer van den Akerboom stelt Voor een verbreeding van 4 50 M waarvoor de raming f 17000 is van de Sluis tot aan de Kurkwarèulabriek Alvorens een besluit worü gmmen zal de Raad zich eoat gegevens doen voorleggen omtrent koeten etc en alsdan in een volgende vergadering een en ander be ieksn Hierna komt aan de orde een voorstel van B Hl W tot het aangaan van een 5 geldleening met een jaarlijksohe aflossing van nünstens f 100 een en ander ten b oevevaa de verbouwing tot Heerenhuie van het oude Pesterij en TelegraaStantoor Na gninrtig advies der Finaacleele Commiasie besluit de Raad tot bet aangaan er leening In verband met een schrijven van de Central Varwaltung van Ga Wasserund Elektricltits Werkcn G m b H te Bremen betrelfende de salarleering van den ongesteld zijnden Gaameester was door B en W voorgesteld om als blijk van waardeering voor de vele diensten door don Gasoieester aan de fabriek bewezen 25 van hetgeen genoranden ambtenaar van de Paohteres bovengenoemd ontvangt als salaris te brengen ten laste der exploitatie De overgroote meerderheid van den Raad kan niet meegaan met het voorstel van B en W de meening toegedaap zijnde dat de Pachteres hier d Central VerwaKung als welkgeefster te zorgen heeft voor hire ambtenaren en beambten Naar aan leiding van een adres van de finna Wed C Boonstoppel en Zonen om verlenging van het gaAuizennel aag de Wilhelminakade vanaf het bebouwde gedeelte naar hare in aanbouw zijnde lak en vernisfabriek waarin geplaaiist een gflusmottor be uit de Haod het buizennet als gevraagd te verlengen Nog wordt door den Raad besloten op voorstel ven B nW in verband met bet in een vorige vergadering kenbaar gemaakt verlangen in de InMructie van den Brand wacht op te neknen een bepaling waarin genoemde wacht gebruik zal moeten maken van een slgnaalhoorn terwijl voorts in de instructie opgenomen zal worden waar en op welke plaatsen der Gemeente hij zich moet ophouden Naar aanleiding van een ingekomen gemotiveerd verzoek wordt dOor den Raad aan het Burgerlijk Armbestuur een buitengewoon subsidie toegestaan groot f 250 Voorts wordt gewijzigd de begrooting voor den loopenden Kenst Vastgesteld worden na goedkeurend advies der Commissie van Financiën de Kohieren van schoolgeld voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs resp bedragende f 184 30 en f 18 36 Het adres van de bewoners van de Wilbelminakade om aan die kade een steiger te maken wordt van de agenda afgevoerd omdat van de Stoombootmaatschappij de Volharding nog geen definitief antwoord was Ingekomen of hare booten al of niet zoud aanleggen Door B en W was voorgesteld overleg te plegen met de Hrma Boonstoppd en Co welke een steiger aan de Wij helminakade bezit om dezen steger voer gebruik ten algemeene nutte beschikbaar te stellen onder eenige voorwaarden Blijkens mededeeling van genoemde firma was zij bereid den steiger af te staan Echter stelden B en W voor den steiger over te nomen nadat allereerst bekend zou zijn of die verschillende Stoombootmaalaofaappljen genegen zotiden zijn hunne booten beschikbaar te stellen De vergadering van den V D in comjté ter b andeling van een reclame tegen schoolgeld van P Tamemt Na opening deelt de voorzitter mede dat het door Tamems verSdiuhiigdè schoolgeld tot en met October door den Raad is kwijtge olden Hierna niets meer aan de orde ol voorgesteld zijnde is de vergadering gerioten iiS voorstel van BT en W zou dan lu dion zin moeten wonten gewijzigd t e heer Lunuouaun zegt dat dan de voorwaarden gelijk zi n aan de andere banken en ook geen aandeelen bdloeven te worden genomen De heer Ottolander zou aan den heer van Gelderen willen vragen wat toch bet Tuinbouwwaarborgfonds drijft om hier alteen het roer in banden te willen hebben en vestigt er de aandacht up dat alleen dan mei J genoegen wordt genomen wanneer zij het monopolie hee t De heer van Gelderen antwoordt dat het T W F het monopolie niet verlangt maar wanneer hier voor credieten bij andere banken 27 wordt gewaarborgd zij dit eveneene wenscht De heer van der Tak vraagt den Voorzitter wanneer alleen door tusschenkomat van bel T W F crediet si konden worden verkregen do ingezetenen even goed zouden worden geholpen ikn wanneer zij zich ook tot andere banken konden wenden De Voorzitter egt dat wanneer slechts bij eene instelling crediet zou kunnen worden gevraagd men zwaardere voorwaarden zou kunnen stellen en scherper kunnen zijn in het afwijzen Voor bewijs is dit echter niet vatbaar Alles bijeengenomen is het echter niet gewenacht aan ééne instelling het mohopolie te geven Na nog eenige discussion stelt de heer van Gelderen voor het ter zake in een vorige vergadering genomen besluit in te trekk in zooverre dat credietaanvragen door tuinbouwers alleen door de gemeente zullen worden gewaarborgd bij die Centrale Land en Tuinbouwbank Dit voorstel ondersteund door den heer Loef wordt verworpen met 8 tegen 2 stemmen Voor de heeren v ielderen en Loef Het voorstel van B en W onder Intrekking wat betreft het toetreden als lid en het nemen van 2 aandeelen wordt daarna aangenomen 3 Een voorstel van B en W waarbij in overweging wordt gegeven aan H M d Koningin voor testellen het maximum aantal vergunningen voor den kleinhandel in eterken drank thans 14 bedragende tebepalen op 13 Sedert 1 Mei 1912 bedwagt het aantal vergunningen 13 Dit voordel wordt met algemeene stemmen aangenomen De heer Grootendorst vraagt daarna of verdere verlaging nog mogelijk is De Voorzitter antwoordt dat de mogcli kbeid hiertoe bestaat Deze gemeente steekt reeds gunstig af daar toch het wettelijc aantal vergunning voor deze gemeente 26 bedraagt De beslaande vergunningen worden door een lager maxiraium ndel gatrotten De heer Grootendorst stelt daarna voor het maximum op 10 te brengeiv Dit voorstel worden verworpen met 6 tegen 4 stammen Vóór de heeren Grootendorst GuMemond Loef en van Wilgen 4 Met algemeene stenunen wordt daarna aangenomen een voorstel vanB en W om met het oog op het gevaar voor rijtulgvffl keer doscoreobrickbostrating in W Z Dorpstraaten Zijde te doen vervangen dooreenktinkerbestrating en daarvoor eenbedrag toe te staan van f 1800 Ten slotte worden vastgesteld de begrooting der gemeente voor het jaar 1915 tot een bedrag In gewone ontvangsten en uitgaven van f 10R22O 74J J benevens de begiroolingen van het Burgerlijk Armbestuur en van gasfabriek en waterleiding Bi do rondvraag wijst de heer Grootendorst op den slechten toestand van don weg In Laag Boskoop De Voorzitter zegt hierover met den gemeentearchitect te zullen spreken De heer van Gelderen vestigt nogmaaU de aandacht er op dat b avon nog niet alle lantaarn branden De Voorzitter antwoordt dat gebrok aan personeel bij de gasfabriek de oorzaak is dat alle branders op de tontaame nog ni t zijn gesteld Niemand meer het woord vwlangendo sluit de Voorzitter de ver a voor de dagen 14 tot en met 20 dez r eveneens een hoeveelheid van 100 geconserveerde eieren beschikbaar moetworden gesteld 8tot De Uelknood in AniBterdiam liet Ubld schrik Het vaststellen van den maximumprijs voor melk is door den burgemeester u 1 verdedigd met een beroep op de begin Augustus 1914 aaikgeoomen aanvullende artikels van de Onieif eiiin swet Zuo b aalt art 7 a Wannew door Ons Is bekeod gemaakt dat oorlogsgevaar in den zin waarin dat woord in s lands wetten wor gebezigd aanweaig is of wel wanneer de krijg is uitgebroken kunnen na blindere of Hlgemeene machtiging van Onzen Minister van Landbouw Nijverheid en Handel door of op last vaifde Bui efn eetere levensmiddelen groodatulfen van levensmiddelen hul hou Wi ke artikelen en brandMoffen In de gemeente aanwezig onmiddelliik en zooder ecnlge formaliteit worden in bezit genomen Ëu art 76b behaalt vervolgens nader Indien degene onder wlen de Burgemeester in het vorig artikel genoemde waren in bezit wil nemen on liddell k ten genoege van den Burgemeester aanbiedt zeil op de door dezen goedgekeurde wijze die waren ter beschikking te s len tegen prijzen die niet te boven gaan de daarvoor door Onzen voornoeanden Minister bepaalde bedragen kan de Burgemeester de inbezitneming opschorten Degenen dus die op of beneden de door den burgemeester gestelde prijzen hun waren beschikbaar stelden wisten daardoor dat te hunnen aanzien de dreigende inbezitneming zou worden opgeeohort Ziedaar de rechtsgrond welke door den Burgemeester is aangevoerd voor bet vaststellen der maximumiprijzen De algemeene machtiging waarvan in art 76a sprake is werd begin Augustus I9U door minister Treub verleend l n utedwdeeling uit betrouwbare bron verklaar het bericht als zou Volaj dopo bezet zijn of zelie door de Bulgaren worden bedreigd voor abaoiuut onjuist Vela nog niet in t iraiuKhiËngelaclie handen doch de Bulgareti zijn op den rechteroever van de Cerna terugg tworp n zoodat de val van Velee binonikort woidt verwacht De Bulgaren leden enorme verliezen zij vroegen een wapeuMlMand aan om hun dooden te begaven Da Seuvieche regeering gaat zich Uitrovitaa ve tigen waarheen de troepen tem trekken in de meest volmaakte orde zonder ontmoedigd te zijn en zonder materiaal achtór te laten 1 Het Servische coranniniqué van U Nov luidt Do Bulgaren ded n Donderdag een aanval op de dorpen Krusevlca en Sirkovo die wij Woensdag hadden veroveiri Wij sloegen de aanvallen af eveneens den aanval op het dorp Civeco Wij veroverden den bergrug en de Bulgaarsche stellingen ten noorden van Valanevo KEUKJNTËüWS Ds S Monama Bn vonnis van de Alg Synode is ds S Monama predikant teFegenoord ontaet uit z n amb als predikant bij de Ned Herv Kerk Ds Monsma is thans 53 jaar oud en diende sedert 8 Nov 1903 de gemeente van Feyenoord 7 60 50 12 59 Stadsnieuws GOUDA 15 Nov ber 1915 Apotliekert assietenle Zaterdag slaagde te Amsterdam voor Bit examen apothekers assistente mej M van Dorp leerlinge van dmi heer A H Teepe alhier ae 50 12 irosmersprijcen Kleine richelWach f 0 32 p K G Wiping e l9 Kleine g l CaS Kleinepoon en pieterman 0 30 Horamakreei 0 6 Kleine schol 0 28 KI en nhandel piliaen Kleine t rhelviaeh f Ö aO p K G Wijting 0 27 Kleine gul 0 36 Kleine poon m piet TMin6 26 Horamakreei v 0 24 Kleine fwbol 0 36 8 ct Ons Voorde l Zaterdag 13 Nov j l hield de steenkolenvereeniging Oüs Voordeel te Haastrecht haar jaarvergadering ten huize van den heer H j van Zuilen Kadat de voorzitter de beer D Kok de vergadering geopend bad werden door den waarnemenden Secretaris Penningmeester J ScheiM de notnleo gelezen en een breoévoerig verslag uitgebracht over het boekjaar 19141916 In arjn verslag deed 4e Secr Penn uitkomen de taOeili kheden die de tijdsomstandigheden medebrengen Door tuBschenkomst van de firma de Vroedt te Gouda was van het Steenkolen Bureau 289 ton 1 ton is 1000 K G eerste kwaliteit kachelkolen ontvangen Hei ledental bedraagt thans 218 met een verbruik van 270 ton Het restant werd onder deleden verkocht De prijs der kolen welke voorloopig op f 1 46 de 100 K G was bepaald omdat de vracht voor rekeninc der vereeniging zon komen en tiie£ i öon i t bekend was zal met 6 oent de lÖO K G o 3 cent perj j ak vc rlioogd poëten dat worden door een verhooging van f 1 30 per tob + b kosten eerst 1 October bek4d wér De vracbtpriJB viel echter óe ehis tléden dat de verhooging slechts ii tj ppjr zak bedraagt De vergadering besloot de bijbetaling thans door den bode te doen innen temeer omdat de prijs voor dezen tyd dan nog laag is en een overbrengen van het t ort op een volgend boekjaar veel bezwaren opleverd Uit het financieel verslag bleek dat f 4 326 16 ontvangen is en dat de uitgaven f 4 494 05 hebben bedragen zoodat het totaal tekort f 167 89 bedraagt Als Bestuursleden werden herkozen de Heeren J W de Bruyn D Kok en J Scheer Als Bode werd herkozen X de Korten Na rondvraag en verloting van sigaren sloot de Voorzitter d vergadering Laatste Berichten Ben jubilaris Heden herdacht de heer B Meget den dag waarop hn voor 26 jaren in dienst trad bij de N V VanBlankenstegn it Go s Kaashandel Per auto aan sgn woonhuis afgehaald werd hg door directie en personeel in bet versierde privékantoor ontvangen waar achtereenvolgens de directeuren de heeren W Hensdens en J L van Egk en de oud directeur de heer M D van Blankenstefln het woord voerden en den jubilaris huldigden als een gverig naawgezet en plichtsgetrouw man die de volle achting vaü de directie verdient De heer Meijer is geruimen tgd werkzaam als baas van de EdammerkaasafdeeUng en is een op de Noord Hollandsche markten en in Friesland welbekend persoon uit de kaaswereld Alsdan werden hem verschillende cadeaux overhandigd waaronder een gouden horloge met inscriptie benevens eenige geschenken onder couvert Ook het personeel heeft den baas met een cadeau vereerd De dag werd verder in genoeglgk samenzgn doorgebracht terwgl de jubilana zgn collega s nog tol een feestje hedenavond te zgnen hoixe heeft ttitgenoodigd Verzet togen de politie Gwtereumidldag omstreeks 2 uur word door den keukeuaneestex der V otkttgaarkeuken de hulp der politie ingeroepen tor verwijdering van zekeren Ü die üe orde verstoorde fueu een agent verscheen verzette U zich ernstig tegen overbrenging fimi het pj litieüuroau waarbij hij dc i agent te iyf ging Toen een tweeidc ugoiil ter adsistentie verschoen werd li gobüoid on werd liij overge bracht naar het bureau waar hij tot Iteütireü kon komen Aui het Servisch Front BERLIJN 16 Nov De vervolging wordt overïl voortgezet Tot gisteren waren 8600 gevangenen gemaallat en 12 kanonnen vermeesterd De Bulgaren alleen maakten 7000 gevangenen en namen 6 stukken gesohut LONDEN 16 Nov De politieke correspondent van de Daily Jhronide seint dat het niet onmogeigk is dat Liord Derby min Churchill aal opvolgen Uit Weanen wordt gemeld De Nene Freie Presse schrijff over het aftfeden an Churchill dat met hem een man ii heengegaan die sedert jaren een ttugellooie oorlogs politiek voerde die iedere overeenkomst met Daitschland verhinderde in aijn overmoed het Engelsche volk de overwinr ning voorspiegelde TWEEDE KAMBR Minister Pleyte beantwoordde de verschillende sprekers die het woord hadden gevoerd naar aanleiding van de Djambioonoessies De minister heeft groot beiwaar tegen Staataax ploitatie omdat Booveel moeilykheden zullen ontataan door het stichten van een aizonderlijke Uaataohappij De waakzaamheid dient betracht te wor den De vergadering duurt voort De Uevredl8in icoinn iW ie UjBtreirt de Vrijdag gehouden aiiti3ukti Uktil haar geheel van ü beivceil iuMticuuuniael eu de In die Vüiguilenng gehoudeu besprekingen omtreni het grondwetnartikel lujpims bet diiderwij vernemen wij dat de iliecueeiee ziju getsindigd un bit de puUtleke partijen ten aanzien van art l J J tot overeen teiniai g zijn gekomen f 8t Niciilaaa en Nleuwjaareverlol bij de Post Met het oog op de a s St Nloolaa i laa ion Niouwjnaredrukte blJdiBpo tortjen zijn de compagnlee coiinnaniliiuloii gorschtlgd aan al hot laiidlwoeriillobtlg personeel der poaterijen verlof te verleenen van 2 7 Dec en van 10 Dec tot O Januari zulk op re hlMreelc8Che tot deze commandanten gerichte aanvraag van deu Di ieclour van de PoBtkantoron en Spoorwegposlkantoreu Dit bijzonder vorlol komt niet In mindering vanbijzomlore verloven zoodet de grensvan toelaatbare alwezlghoiil W X svnn Ie verloven mag worden overschreden De Balkan Oriekanland en de bolptroepen der Oealliëerden Uit Mheoe wordt gemeld De diplomaten der Entente spreiden een groote werkzaamheid ten toon bg bet Orieksche Kabinet Men hecht bijzondere vaarde aan de bijeenkomst van de geoanten van Brittannië Frankr en Rusland met Soonloudis De gezanten zullen Griekenland vragen de houding nader te bepalen welke het tegenover de strydkraqhten der Geallieerden zal aannemen indien deie op Griekaoh grondgebied moeten nitwgken Het antwoord van Griekenland is nog niet bekend doch men gelooft dat een gunstige oplossing zal worden verkregen In en om de Darilanellen Het Tnrksohe oommnniqné van 12 Nov luidt Den Un en lün werd nog hier en daar met tusschenpoozen van weerssgden geschoten Het doeltreffende antwoord van onee artillerie maakte lioh in de vqandeiyke stellingen bemerkbaar By Anaforta namen twee ▼ ijandeIfjke torpedobootan by An Bnrnn een kruiser en een torpedoboot der tegenstanders zonder resnltaat aan het Vtltir der troepen aan den wal deel Gnoe Anatolisohe ktistbatteryen namen mat goed gevolg de vgandelgke troepen in de omgeving van SedduI Bahi en Mortoleman zoomede de zich daar bevindende vgandelgke sleepbootao onder vnor Ëen aanval op het Suez kanaal f De Time correspondent teLauaanoe zegt uit particuliere bron vernomen te hebben dat Pultsehlanii tracht den oorlog tot eene besllwlng te brengen door een snel uitgevoerden onverhoedschen aanval op bet Suezkanaal Tot dit doel zou een lichte spoorweg worden aangelegd die de troepen minutie voorraden en kanonnen zoo dicht mogelijk bij het operatieterrein zou brengen in de hoop dat Engeland wel te laat met zijn voorbereidlngeii zal zijn om den aanval roet suocee af te slaan Binnen een roaand zou men dien aa LVRl kunnen verwachten Hngelsche ofleieren in Nederland Van bevoegde zgde wordt het volfsode geschreven iln verschillende dagbladen kwam jer dagen een stuk voor onder den ttd Engelsche officieren in NedorlOd overgenomen uit de Times r tl geschreven door een bgzonderen fcléTespondent van dat blad In het kgzonder wordt het intorneeringsdepot te Wierickerschans bg Bodegraven beKshreven en de wyze waarop de Ingelsche officieren aldaar zgn gehuisHft Daar er jn deze beschrgving tal tU onjuistheden voorkomen komt het WOdzjkelgk voor om den joisten toeAnd in dit interneeringsdepot tebeÉtonven JK de eerste plaats zegt genoemde Mtr pondent dat als hg voor de Iwiüe werd gesteld hij liever als sold tt te Groningen zon zgn grïnterBfwd dan als offieier te V ierioker4l ns Het is gelukkig dat deze Mining door hot grootste gedeelte dv geïnterneerde officieren niet wordt gideeld De beschrgving van het fori toont dat de correspondent het slechts Wpeivlakkig heeft beschouwd en lUeen geoordeeld heeft naar hetgeen kg in dit minder gunstige jaargetijde heeft gezien Ofschoon het fort niet groot is ann de wandelingen niet zoo beperkt als dit wordt aangegeven Ofschoon zij eenige malen per week wandelingen buiten het fort kunnen maken wordt daarvan een beperkt gebruik gemaakt In den zomer wer3 n de tennisbanen voortdurend bespeeld la werd het kleine stukje grond Wiarvan de correspondent spreekt shier dagelijks gernimen tgd gebniikt on ook andere sport te beoefenen De plegenheid tot zvremmen was praotisoh en rnim voldoende ingericht en uar met zekerheid kan worden geBtüd wordt de toestemming daartoe BOg niet ingetrokken Binnenshuis er biljart schrgf en leeszalen nu ruime oantine en een zeer goed ingerichte reoeptiekamer terwgl de mpzalen en badkamer benevens ziskeiuaid 00 geriefelgk mogelijk zgn iMnricht t fort is bekend als een zeer gsplaéj redenen waarom er jaren geleden sprake van gels om er een herstellingsoord te maken Het bewgs dat dit j vseeringsdepot werkeiyk gezond is i hierin gelegen dat er in de 10 liniden dat het nu bestaat nimmer ernstige ziekte noch onder de lohe officieren noch onder het bewakingsdetaohement is voor i verblijf van de Engelsche offi te Wierickerschans is oneindig NÜ beter dan dat van duizenden en Wltaden Hollandsche offidoren en gfcfgeschikta militairen die vanaf ilwgin der mobilisatie onze grenzen ken en in forten e d verblijven Trawler gestrand Kan meldt ons uit Terschelling fWHiiaoht strandde ten oosten van nielk dB stoomtrawler Nelly W9 De bemanning bestaande uit an werd door Se Brandaris WM ld De sleepboot Neptnnis caisiatentie vertrokken Vrijzinnig Democratischen Bond Zondagmorgen werd in de groote zaal van Musis Sacrum te Amiiem de jaarvergadering voortgezet van de Vrijzinnig Deroocratischen Bond on ter voorzitterschap van Mr L N lloodenburg Vertegenwoordigd waren 49 aldeelingen Aangenoinen werd het voorstel van het Hoofdbestuur om een comailssie te benoemen wettce M taak zal hebben een nieuwe paragraaf voor het werkprogram van den V D Bond betrelfende het bidtenlandsch beleid te ontwerpen Tot faoofdbestuursleden werden gekozen Mevr W van lUlle van Bmbden on de heeren 8 Gorter en P J Oud De hoofdbeetuursrvoorstellen betreffende statutenwijziging werden aangeniomen Onder applaus werd de volgende motie van het Hoofdlbeetuur aangenomen Onze Bond rtrijdt voor algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen van het tijdsUp at reeds waarop hij werd opgericht Dat de actie voor do volledige doorvoering van de en prognunolach met de Grondwelaheniening in het zicht niet verzwakken mag spreekt van zelf Er is geen aanleiding te verwachten dat de Kamerfractie een andere houding zal aannemen dan de partij Het voorstel van de afdeeUng Amsterdam luldemde De vergadering gaat hierna over Bond sproke den wensch uit dat de Regeering zeer spoedig eenwetsvoorHtei beoogende reorganisatie van de Kamers van Arb en insteiUng van een oppersten Arbeidsraad bij de Stateu Geueraal indieno n dat deze zulk een voorstel deniat apoeafig behandelen dat de nieuwe wet zoo mogeli nog voor of anders weldra na de a s demobilisatie van het leger In werking kan treden wevd mede aangeiw meii l e Miiiiietor van Laudbouw Nijvei heftl eu Hauttel heeït tot de burgeoioeöters de voi wml © oirculaire geneht Ik heb de eer u te berichten dat m overleg laet de Zeevischvereeüigiiig een regeling i8 getroflen welke leu doed heeft eenige voor de volkb voeittng bolaiigri e aeevlsc4i oürteoi logen rodcJi e prijzen voor biaaenlaiiidbch g ruik verkrijgbaar te Btedien üp grond van bedoelde regeüntp welke d Mi loden dezer in werking treedt zal van de l IJmuiden aanr gevoerde hoeveelheid kleine cbelviscii voorloopig een derdie gedeelte en vau de eveneeiw te IJnniiden aanr gevoerde hoeveelheden wijting kleine gul kleine poon en pieterman horamakreel en kledne schol een onbeperkt gedeeate voor binnenlandsujh verbnük dioor de reeders tor beschikking worden gesrteld van te Uimiiden v irte genwoordigfie groseiere inviëcii alt med van het Oentraal liur iu voor den afzet an ViSfjfcherijproducten t ge b prijïen welke de in de n venBKaande iijat vermelde grootharfd lprijzen in geen geval zullen overet rijdeiii Deeie visch oorlen zullen door de gros ers aan eden kleinhandel gej levord worden tegen een tnsscbenprije waarin de verpakkingakosten begrojjen zijn en die den voor elke aoort vaatgeetelden maximum èroot hanxlelprijB met ten hoogste f 4 per 100 K G zal mogen oversehriiden Ten einde te voorkomen dat in den klennitaandel prijsopdrijving plaats i wlit en zoodoende de vorenvemMüde viaehsoorteit niet onder het be reik zowte komen van die kringen waarvoor zij In de eerste plaatB beetemd zijn zijn tevena maximumprijzen voor den kleinhandel vaBtgeateld welke u eveneen op de hierneven®gaande lijst vindt aangegeven Deze maxima zijn zoodanig gesteld dat levering tegen de gestelde pri en mogelijk blijft zeUe onder de meeet ongunstige ometawligheden b v bij kleine hooveelbeden naar afgelegen plaatöen waarvoor in den regel lu oge vra ten moeten worden betSald of bij veel verlies aan verpakkingemateriaal Het iB dan ook roijn uitdrukkeiijke wenach dat aan de gestelde maxima fltr t de hand wordt gebonden m de in geen geval lullen worden Telegrafisch Weerbericht van het Koninklgk Ueteriologisoh lostitnut te DE BILDT Hoogste baromet sUnd 769 8 te Karlsruhe laagste barometeiftaad 742 8 te Skagen Verwachting tot den volgenden dag Meest matige tydelgk wellicht krachtige zuidelijke tot westelijke wind meest zwaarbewolkt waarsch n lijk iets beter SE= OE3T 5l3az3 e3n larLd Voetbal Zooals te verwachten was gingen de meeste wedstr den gisteren niet door eensdeels werden de terreinen afgekenrd andersdeeU gestaakt of afgelast door den scheidsrechter In Gouda werden alle terreinen afgekenrd behalve het sportterrein waar de scheidsrechter aanvankelijk Olympia 2 Boskoop nog wilde Idten doorgaan doch ten slotte verstandig genoeg was ook hier af te fluiten Van de gespeelde wedstrijden geven WQ de uitslagen Quick D F C H V V TJ V V V O C H arlem Hercnles H B 8 even vóór d Athu ék De Groninger nutenr Hnizinga beeft gisteren op het Noorder Sportterrein te Groningen pogingen gc n om Nederlandsche records over een afsUnd van 1 4 nC M te verbeteren hetwelk door 2 of fideele personen van de Ned Athl tJnie zoti worden gecontroleerd Huizing slaagde zeer mooi doch deed in den ISen K M een I vrq ernstigen val waarhy bg bebloede 1 armen en beenen opliep en hoewel I bij bleef doorloopen tot den SO n Nederland en da oorlog Verbod van nitvoer van antimoon ozaalzaar en natronloog Hat 8t bl No 467 bevat een Kon besluit van den 12n dezer waarbg de uitvoer van antimoon oxaalzuur en natronloog wordt verboden van den dag der afkondiging van dit besluit D Kroon behoDdt zich voor dit verbod tydeiyk op te heffen of in bycondere gevallen daarvan ontheffing te doen varieenen Verbod nn nitvoer van pnlp Het StU No 468 bevat een Kon besluit vta den 12n deier hondende wysigiog van het Kon besluit van den 12n decer hondende wyziging van het Kon besluit van 24 September 1914 Stbl No 461 In plaats van gedroogde pulp en Buikarpnlp wordt geleien alle pulp BURGERLIJKE STAND STOL WIJK GEÉOREN Dina Adriana oaders A Kraanenbrink en D A Natzyl OVERLEDEN Marinns van den Oever 7 weken WADDINXVEEN Van 21 Ooi tot en met 4 Nov CEBOREN Margarotha d v A HoogercHJk en A van Heieren Margje d V A Alblas eu M van der Neut Johannee z v J Meijer en M C lie Korte Adriana d v O 8tolker en J ïouw Kerel z v T Wenflveen en A den Hertog Jan z V C Kerver en O Kralt ONDERTROUWD I C J Warmenhnven te a Gravenhage en P Ruitelaar idETROUWD L O Nieuwkoop en O RooB OVERLEDEN K Veerman weiir van J van Oa 79 j Q Compier echtgen van A A van HfuMteren Uo i Gemeenteraad t o Boskoop Vergadeoring van den Gemeenteraad op Vrijdag 12 November dee namiddags half adU Voorzitter Mr V H Rutgers Burg meester Afwezig met kennisgeving de heer Jongejan Na voorlezing der notulen eii mededeellng van eenige ingekomeD stokken stelt de Voorzitter aap de orde Een voorstel van B en W om met intrekking van het raa besluit d d 6 October J l betrelfende wijziging der bovtv en woningiveroniening met aanvulling van een nieuw artikel deze wijziging alsnog opnieuw vast te Btellon Bij het nemen van het eerutc besluit was het advies der GezondheidscommisBie nog niet li ewonnen hetgeen thans wordi overgelegd en gunstig luidt Met algemeene stemmen wordt het voorstel vjtn B en W aangenomen 2 Een voorstel van B en W in verband met een sc irijven van bet Bestuur van het Tuinbouwwaarborgfonds betreftende het verleenen In de Vrijdagochtend g houden v r gadering van den Raad demr gemeente waren alle leden tegenwoordig behalve de heer HIjkoop e met keunlsgeving afweclg was Voorzitter d Burgemeester Goedgekeurd worden de verslagendor vergaderingen van 14 Sept en 8 Octojier j l Mededeeling wordt gedaan van de ingekomen stukken w o m een kennia ing van het benoesndc Hoofd der School aan deBrug den heer Hoslinga dat hijhoopt op 1 December a s in functiete treden Voorts is Ingekomen eenverzoek van G van der Sterre teNleuwetkork a ld IJssel om vergunning tot het malcen van een watersloe ije in den noordelijken berm van den Kefkweg Door lien Raad wordt dit toegestaan onder de gebruikelijka voor Geneigde BerichfeB De minister van isndbonw nqverheid en handel heeft bepaald 1 dat voor iedere hoeveelheid van 100 versohe eierai waarvoor consent tot nitvoer wordt afgegeven voor do dagen 14 tot en met 20 deier een hoeveelheid van 100 versohe eieren beschikbaar moet worden gesteld 2 dat voor iedere hoeveelheid van 100 geoonaerveorde eieren waarvoor content tot nitvoer wordt afgageven De eerste onderzeeboot De eerste ondeneeboot werd ongeveer 300 jaar geleden nitgevonden Als uitvinder wordt de Hollandsche arts Cornelias Drebbelins genoemd De een persoonlnk vriend van Koning Ja b I van Engeland wandelde te 1690 lan p den Theems en zag daar vinoinnbooton voorbyvaren ï piod sedert verscheidene jaren d van Frankrijk te sGravenhagc van crediet aan den tuinbouwenden middenstand van den volgenden in j houd Het hierUjgaaude achrijven vjm het Bestuur van het Tuinbouwwaarborgfonds d d 20 Oct 1915 heeft in de vergadering van ons CoUege d d 11 dezer een onderwerp van uitvoerige licMpreking uitgemaakt Wij hebben te dezer zake overleg gepleegd met de van gemeentewege oplrwJende CoBradssie voor middenislaiKtecrediet en zoowel d ze Comrniasie als ons College meenen dat er voor de gemeente wel belang bij is om getmiik te maken van de door het Tninbouwwaarborglonds geboden gelegenheid om waar het geldt credielen door de Centrale Land en Tuinbouwbani met winstdeeUngl aan tuiiAouwere In deze gemeente verstrekt de garantie door tusscheokomst van het Tuinbouwwaarborgfonil te geven Op deze oredieten zijn van zelf toeiiasselijk de voorwaarden vastgesteld bij Raadsbesluit van 5 Aug 1913 betrelfeode de regeling van het middenstamitoerediet in deze gemeente de bepalingen ter uitvoering daarvan in de iMtructie voor de ComIniHSie voor middenstandscradiot vastgelegd en de regelen door dfe Commlseie vastgesteld Voorts moet d gemeente wanneer credieten door bemiddeling van het Tuinbouwwaarborglonde worden gewaarborgd gefcroik maken van de bevoagdJieid ol een lid aan te wijzen in de Commissie Dit lid zal dan door Burgemeester en Wethouders kunnen worden aangewezen en belast met het toelichten der aanvragen in de gemeentelijke commissie voor middenstand creiHet De gemeente aldte gebruik makemle van de gelegenheid om credioton r bemiddeling van het Tuinbouwwaarborgfonds te waarborgen welke waarborg blijken de statuten van dat fonds zich slechts tot 9 van het crediet bepaalt behoort de instelling ook eonigermate te ateuoeo Wij stellen n don ook voor te besluiten a dat orodleten verleend door de Centrale Land en TulnJiouwbank met winstdeejing op de hiervoor omschreven voorwaarden s eehts gewaarborgd zullen worden door het Tulnbouwwaarborgfonds h toe te treden als lid van het TulttbóuwKaari orglond8 op eenejaarli he bijdrage ad f6 e Voor rekening der gemeente te nomen twee sbhuldbrierven van het TuInbouwwaatVbrglonds elk ad e 50 De heer van Golderen zegt toheibben venvaöht dat B en W met een voorstel zoudeif komen om gebruik te maken van de gelegenlieid om de garantlb door tussohenkonist van het Tulnbouwwaarborgfonds te gieven Spreker zou er echter sterk voor zijn om thans in te treken het besluit van den Haad waarbij de Commissie voor Middenatandiscrediet is ingesteld zoodat de credletaanvragers zich alleen tot het Tulnbouwwaarborgfondia hebben te wenden waar golegeniield is om alle credieten te verkrijgen en waarvan de gemeente slechts 9 behoeft te garandeeren De gemeente bespaart zich hier door een groot rioico daar bij de andere banken 27 door de gwneente werd gewaarborgd De heer Brand spreekt er zijn bevreemding over uit dat B en W met dit voorstel zijn gekomen daar toch op voorstel van B en W reede door den Raad eene Coimnlssle voor Mldden8tan crediet is ingesteld die mot suocee werkzaam is Op oredietaanvragen Wj do plaatselijke bankinstellingen en door detze commissie onderzocht is de goedkeuring der Regeeringscommiasie verkregen geen De heer Loef vraagt of de Centrale Ijanden Tulnbouwhank ook aan niet boomkweekers credieten ml verleenen waarop de Voorzitter antwoordt dat dit niet in de bedoding ligt In antwoord op bet gesprokene door den hoor van Gelderen zegt de Voorzitter dat wanneer de gem ntegorantie zich slechts zou baaien tot het Tuinbouwwaarborgfond dit een weinig passende houding zou ijn De Voorzitter zegt verder dat de Directeur van de Centrale Land en Tulnbouwhank spreker zoo even heeft m de gedeeld dat de Bank slechte dan 9 garantie verlangt wanneer allecredieten door het Tulnbouwwaarborgfonds worden behandeld wanneer editor door andere tnstellli en 27 X wordt gewaarborgd dan zougenoemde Bank evenssns 27 verlangen I ll K M moest hg het daarna toch opgeven Op 7 8 enSKiM maakteHuizinga een veel beteten tgd dan vroeger gemaakt is en vestigde een record op 10 16 en 20 K M dat moeUgk verbeterd kan worden De tijden waren r K k in 25 min sec 8K U in 28 min 60Vs sec 9 K M in 32 min 3 2 sec 10 K M in 36 min U s 15 E M in 56 min 15 sec en 20 KJU in 1 uur 19 min B6 s eo TOON SBL ue ivoepöiem van het l eveu lu Ue upvuenu van het touueeldpoi vttu öchüiizlei tie Hoepstem ïau nei LfOveu gislereuavomU m üüti jSieuweu Schouwburg door het ttoUentamticb i ooneelgeselschap geBfven mei heeit bi ewuoud en vw iiuuieu 20U u u inhoud van dit werk i lj zeker weinig auimu gevoelen jbut liet te gaan zien wanneer do g iiegeuiiesd zich aanbiedt Uie inhoud u uuk weiujg aanlokkeli L e gepeuöionneerde ritmeeeier van 4e OoHtenryköche blauwe huaareu MuMüi 7y aar oud egoïst in do hoogtfie IJlste Iti ernstig ziek en wonli verpleegd door zijn dochle Marie wier jonge leven door den zelfzuchMgun vaaer wurdt vernietigd die iuitge vi ouw wier hart uitgaat maar jong leven en geluk ts gekluiHteFÜ aan het zi bed van den men di i liij verloeat en dieu zij wanneer hy erj t dat hij het 1 die het noodlot heett gfièracht over het rogimeui dat zich ten duode heelt gewijd nu hot ten rijde gaat trekken en bij wtjlk ragimoüt de jonge officier u luit naiiit Max dien u bemint deu gildiaiik toedlient die hem het teven buikoeuM Nuuitt deze tragedie tfiaat een tweedts Luitenant Max heeft zich lateu verblinden duur de mooie vruuw van deu overöte die haar invloed op hem wit doen geldeu ook in de laatste ure voor hij ten utrijde muet trekken g poogt hem over te halen te de ertiwleu maar hij weigert en atout baar van zich Op hetzelfde moment treoül d overHte binnen Ken korto vorklarmg en hij t chiet zijn vrouw iworon draagt d u luitenant op de Hchold van dezen moord op zich te neoien Ujt den morgen Dan volgt in ddi trat$u ch oogenblik een ouiauoetiug tu l i cheu Marie en Mat en later boocen l wij dat de jonge officier sich in de morgeittnr i een kogel diooj het hoold heeit gejaagd I ilet iLotHÜut im akt nog ee a t ll ttt toffer Kathrien ItTchter d nieht van Marie wurdt krankzJiuug v n Manboop ak haar luitenant met de Jjlauwe huzaren den dood tegemoet attt rijden en na dagen zwurveü koint zij thuiti om van uitputting te Htei veu Naa t dit allet etaat de huutveat r iUiiiier wiemj hoop op geluk gevestigd was op Marie cHe hem ontwn roepeli afwijst n die ten slotte vrede wil vinden door ch te wijden aan de taak der meusohlievetijdtieidi zij wordt verpleegifter te volde Zooala gesegd de inhoud van Sühmtzlor s werk is niet opw keod en hoewel het tragigohe g euren ziob langzamerhand aati deu toeetïküuweiüutwikkelt zoodat het geen verbazing geen aandbenJng verwekt wanneer het noodlottige moment is gekonteu toch geeft Itöt niet de voldaanheid die de schrijver waarschijnjl daarin hee t willen leggeË De opvoering van dit werk veroorzaakt daarentegen een ged ruktheid die tot het einde toe blijft en nog daarua Of het Uotteniamech TooneolgezelMvhap met dfe opvoering van dit werk dat zonder ook maar eeniger niate seijeattoneeè te zijn z Mi e tragii ch is ee u goede keuze voor haar repertoire he gedaan wagen wij Ie mogen betwijf en De uitnemendie bezetting van de rollen faf een superieure vertolking Mevr Tartau d K 1 e i n heeft als Marie prachtig emotievol wpel gegeven vooral in het eerate bedrijf met den heer T a r t a u d die de rol vand oqd n Mo ineettterlijk vervulde En alle nndleron met hen Else Maubs als KaUlnen Nico de Jong als de Overste Louis Chriaplin Jr als luitenant Max Louis Vervoorn als houtvester Rainer en de vertolkers der kleinere rollea zij hebben gt even datgene waartoe hun kunet hen in staat stelt Mevr Tartaud kreeg na hot eerHte bedrijf bloemen MARKTBERICHTEN Rotterdamsche Veemarkt 15 November Aanvoer 465 vette ninderen 76 veltc graskalveren 708 schapen 515 varken 7 bokken Prijzen vette koeien lekw 2c kW t92 3e kw I BtlMl 1102 2e 192 8e f86i Kalveren iS tlOTi 2e f95 3e f80 handel matic Schapen ie 172 2e 166 Se 162 Lammeren 180 182 Varkens Ie 189 2e 184 Se f82 Ucht Hoort 168 176 hawlei redelijk