Goudsche Courant, dinsdag 16 november 1915

0 12036 Illlllll I illlll llnllll 40 INRICHTINGEN ritstke Gevaar Schade of Hinder kunnenveroor zaken BUWiEMEESTEK en WETIIOU S van GOUDA Ooiet op de artt 1 en 7 der Hin et Brengen ter atgemeene keunia dat do Secretarie ter viaie is gelegd verzoek mot bijlagen van lo f Oalania Kurenmolonaar te Qoudit 0111 vergunning tot het uit IreiiUii zijner Maalderij doorvorvaihIfiiK van den tjeetaandeu zuiggaauw tfter door 4 eUHïtromotoreu van reaKjertioveJijk 40 10 25 en 5 P K in set porceei gelegen aan het VeriofBikosl No 85 hoek Vest kadastraal bf end Sectie D No 2567 o 1 Hoon tinunonnan te Gouda om vergninning tot het oprichten van oen timmermanswerkplaata waarin oiikele werktuigen aXa slijpHteen liiUzaag en boormachine zullen geisv 011 ïoor een gasnïotor van d P K in hrt perceel gelegen aan ie P e ItolhBtraat No 54 kadMtraal Wiond Swtie I No 869 Dat op Dinadag den 30 Novemtoer ISKi doe namiddags ten Wi re op kat Raadhuis gelegenheid is om èwïwaron tegen de gevraagde vergamiiug in te brengen en dat gedurpfidf drie dagen vóór dien dag op II Secretarie der Gemeente van 4e KT aake IngekomMi schrirtaren Ittii worden kennis genomen He aandacht wordt er op geveaSgd dat volgens do bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn lij ilie niet overeenkomstig art 7 der Hiiulorwet voor het Gemeentebeetuur oï oen oï meer zijner leden zijn verpchoneu ten einde hunne bezwaren inonileling toe te lichten lOIIDA den 16en November 19i i Aurgomeeeter en Wethouders voornoemd R L MARTi NS De Secretaris J v HEUSDE teÉÉalierijeBMeBÉni Een SOLIED ADRES voor rneabeien is by N HESSING Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen ipoedig ne es en billgk t De Oorlog Asn het Westelijk Front Het Franaohe commaniqué van 15 Nov luidt In ArtoiB bij het IjJ yrinth werden d fuBillade en de gevechten met handIp naten zonder onderbreking gednfmde den nacht voortgezet Het wordt bevestigd dat de DuitBche verliezen a £ nD ii Ik boog Ik zal konten herhaalde ze iiiuar de verantwoortbug is voor hcn Hij zal die met geuoegan op ii h nemen iaat u nu heen Maar welke plaats en tijd Ik we het ni ik Iten hier V reeiiMl later later Als ik tot mezelf ben gekomen Komt u den oerrtlon ontvangavoikfl bij me dan zalik het u zeggen Maar gaat u nuheen Ik boog nog eens eu ging naar de dour Dan hoonlc ik haar kleederen achter me ruiflchen zag in het halfduister hjiro gestalte me achterhalra mi vonidf hoe haar beide handen le mijne vaahiclden Ze vlijde haar hoofd tegen mijn schouder Ik beef lf de geur van beur haar bodwelm h me Mijn vriend mijn goede goeth vriemi fluiftterde ze en het volgeml ongmblik stoiMi ik betooverd door geluk buiten saT 1 Nov 8W liiliart l i Nüv Soc do Réunie 8 uur Algem verg dor aid Oouda van lic Vereenlglng vau Vrijz Hor vomKleu 17 Nov Niouwo Schouwburg uur lIiiiii5 oh IllljHpel Eoaeinhle vA llouwmcoeter Theater 19 Nov Soc lie Réunie Huur Voordracht Albert Vogel voor Nul ti l artiam iU Gouda Jl Nov Nieuwe SchouwburK Kotteróanwoh Tooneel Gazelwhap 22 Nov Gebouw Bouw en Woning tMWloht Verg Ondenatandwo miaeie Armenzorig n Nov Soe Ons Genoegen 8 uur Algemeens Ledenvergadering Novejnber Sociëteit de Réunie f uur Alliance Fri isaiae Voordracht Mevrouw Adrienoe Dbayr mond B lee il versocfcen wIJ geregeld Ujlll ntededeeling te mog l ontvsagea ran vergaderingen conoerteo vennakeli fiten eas om dese dan in onao sg uiaa te vornielden De Gunsteling Ik kende de eigenaardigheden vani i aouverueur maar al te goed enop t bureau had zijn willekeurigR te en komen veien een koort ige angM op het lijf gejaagd at dat hij ook thuie zoo deed En waarom nu vroog ik aarn eod Waarom deze manoeuvre Zij lachte Opd t als de bediende hem bijï ta t rugkeer rapport over mij mort ithrengea uw lang bezoek geen opïiea baart Vertel dat aan uw vriend hij zal weten hoe het er mette t Zegt u hen dat ik hem vanpn er harte bedank voor zijn be agfrtelling maar dat er vttor ons 8 0 ho ip TOeer is Ik ben ale een8 r6flöcerd dier dat kunetjee mort l en als zijn raeester het verlangt z en poedel zijn voortellingenP Zoo moet ik repreeenteerenu Wnteeren dat ia het vreeeeli e waarmede hij mij kwelt onJ heete tranen h ik het moeten ik lach als het verdriet nrij aU t e dichtsnoert ikP al0 Oe vertwijïéling zich van Eteotrisohe Drukkerij A BRINKMAN ZOON Oond ij j Atlvertenliën NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONSOeNOEOEN OOUDA IK IIIISCIE IIUUU IIUIIIE van het limit lf iKiW tl t fwniit DIractrar U UI8 BOUWMEESTER Jr Woensdag 17 NoTenber 1915 8 uur De Ei Balletdaiiseies La Surprtaaa tu Dlvoro BUJspol m drie bedrijven van AI EX HI880N en ANTONY MAR S LAOHEHI II LAGHEHI l rrJMn dor plaatsen Htnlles en Loge NiotLeden 1 26 lieden II Balcon Niet ljedon ft I den f0 7 Oalelfl NietLedon en I eden fO BO Verhoogd met 6 pCt AuteurBrrcht Plaat bMprekiDg Uinadag 16 November van 10 12 en van 2 4 oura f 0 10 per plaati 36 Militairen betalen loden prijzen £ Anton Coops Drogist Wydttrut 29 Tandpoedep Tandpasta Tandbopstels Dienstaanbiedingen hebben in de floudsche Courant tieeilê MMcrfê 1 6 e tdferlPDiieo kratca siMkl UJ Tooroitkeltlinx 1 6 regeli I 0 85 voor elke rofjel meer 6 oent Opgaaf uitdnitend aan hetBnreau M Tabletten ablqtf en 1 illlliilHHH BRONGAS Wie wil pnchtig licht hebben Hy wende lioh tot JAC KOOIJ Ki pnttenboorder te WIeringerwurd die lioh gaarne belast met hotinatalImrcn van BRONGAS Readi jaren lang ii dit werk door ondergeteekende met het grootats êooo nit voerd Begrootingen koitoloos Aanbevelend ü KOOU Kz WIERINOERWAARD Heden in lossing een lading prima kwaliteit Groote Yülbaarilen ÜNTIIIlliClET Irimeo lÉ lüigd f2 10perl L Joh Dessing Co Kentoor Oosthaven 26 Telef Intepo 143 Keizersgracht 153 Amsterdan Tel interc Noord I078S Afd Sdiriftelijke Cursussea CURATORIUM Mr Dr C F gCHOCH Prof 0r H D J BODENSTEIN Dr H C PRINSEN OEBRUOS Jhr Mr U H VAN LENNEP Onder leiding van liekende Ixeraars organi oorun wij 129 schriftelüke Cursussen aU volgt verdeeld A Handelswetensdiappen 32 cursussen Boekhouden populaire leergang en exaïnoncar8n8 Handel8 rekenen HandeUcorrespondentie Nederlaadsch Fransch Ouilach ËngoUch Zweodich Ruaiiach S aanach Maleiaoli Handelsrocht Handelsaardrykakunde Ilaodelakennia Waiankeiiois de Techniek der Adminiatratie de Techniek dor Bedrytsreclamo do Techniek der Ktalage Stenografie Sohoonsohr ven Machineaohrijven N B Spaclala laarfMiffaa voor do praktllk dlplonu s B Talen 24 cursussen Fransch Duitach Engelach ItaliftanR h Hpaanach Deensch NoorBch Zwoedi ch Uiia8iach Malwscb Ijati in öriekachj Fjiporivnto bovendien een Curaaa in do Algnmeeno I iferHtnargesohieilpnis N B BIlMndoro Curaaaaon voor het 6t t samen Oud Talen A en B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen Wiakundo Scheikunde Wefr en Sterrenkunde Werktuigkunde EleotroTaohniek Lijnteekonen Moten en Teekencn Vak Duit oh VakEngel ch D OntwIIckeling en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beachaving Psychologie Sociolojpe Logica de kunat van het denkon Rhetorica do komt om zich uit te drukken Aeathetiea Musiok Muaiekgeaohiedonia Harmonielear Bijbelkennie Oezondheidaloor on Sexuoeto Hygiëne Schrijven zonder font en een goede Btijl de Verbeteringvan het Handaohrift ving on good Bekenen Bibliothookwozon Journaliatiek Herhalinga Onderitija Uitgebreid Lager Ondorwija Fr belen Slöjd Spelleidon Dammen Si hakon Fotografooron N B Da CunaMan Harkallniaondorwtli on V L O amontUn allo lag ach vakkon E Opleiding voor een acte U O 4 cursussen Franaoh Duitach Engelsch Wiakunde F Opleiding voor een M O j ll cursussen Nederlandsch Franaoh A Duitach A Fngelaoh A Oeachie denia Aardrijkakunde StaatainricKting Staathuiahoudkundo Wiakunde Hoedbonden Bchoonsohrfven O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen De Techniek van het Huishouden Kookkunat en Voedingaleer Linnennaaien Kinderkleeding Coatuumknippen en Coatuumnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Foatale Aardrykakunde Opleiding Hnlptelegrafiat en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies bij de Belaatingen Opleiding Handel Opleiding Teehniek N B Bohalvo voor d blar soaoomdo ambten of boroofMn selioeloof partlSolo opUldlnf Sarnnmorair en Adsplrant Commlea P en T RHksverMkorlnsakank RI kspotUpaarkank Spoarwefen Qomaonta Admlntotratlo Mtalatarlaa RHkawiUrstaat osz Van fiet onderstaande neme men goede nota De Cursussen duren minsteijs 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal leaffeld f5 por kwarta Wekelyu wordt dan leerling een les toegesonden ledere les bevat de atof voor de week die in do eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persoonlek contant tniaohan docent n cursist l ergangen voor beginners eenigszina gevorderden en meergevorderden Speciale repetitie onranaaen De examen cursussim worden gosoheiden van de populaire leergangen die men nit liefhebbery volgt Afgescheiden van de afdeeling Bohriftelijka Cnrsnssen ia aan het Bureau een afdeeling verbonden voor Adviezen Inzalie Beroepslteuze ledor die xich voor oaie achrlftaUlko Cnraasaoa f voor onso Beroepsadvlexon taterossoort vreze loador alch ook maar eenissains te verbindea oaa zratls prospectos dat alle verdero bllaonderheden bevet 166 JOH OÖBEL Jr Dir Vraagt WOÜTERLOOD s blik i Wik blik Wik f 0 90 f 0 50 1 0 66 0 75 0 45 0 80 0 46 1 0 56 Kalfacelialtt f 3 65 f 1 66 Kalfsgchalrt getraffeerd 3 10 1 80 OaluiUne de Veau 3 90 1 26 Qalantine de Volaille 3 30 1 36 TCte de Veau en Tortue 3 60 1 86 Tête de Veaa HoOandait 3 60 1 86 WOUTERLOOD ===== Leiden ===== DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT VERVANGEN LAMPEM HOYTEMA s KALENDER 1910 PREMIE UITSAVC FERWERDA TIEMAN Ten einde de kenniamaking met onze Wijnen te bevorderen bieden WQ vanaf hedon eiken kooper van f20 of moer aan Wijnen of van een onzer proofmanden gratis een exemplaar van den HOVTEMA KALENDER aan PROEFMAND No 2 5 fl Chau Mallerel 5 St Emilion 2 Extr OudeRoodePortw 2 Extr Oude Witte Portw f 18 95 A contant PROEFMAND No 1 3 fl PaloB de Medoc 3 St Estèphe Medoc 6 Chau Mallerot 3 Oude Roode Portwijn B Oude Witte Portwijn f 18 25 A contant VOI LKDIÖE LIJST VAN WIJNEN WAAROP DE AANBIEDING VAN TOEPASSING IS WORDT OP AANVRAAG GAARNE GRATIS GEZONDEN 60 te Gouda bij T CREBA8 Wijdstriuit 7 Openbare Verkooping TE OOUDA X I op MAANDAG 22 NOVEM ÊLf BER 1919 dea avonds 7 WmBm uren in de R K LEES VEREENIGING aan de West Haven ten overstaan van don te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN One Genoegen H Kaartfoncours No 1 Een goed onderhouden van gas en waterleiding en vele gemakken voonrien Burgerwoonhuis met schuur verdere betimmering en erf aan den Bleekers singel no 17 te Oouda Kadaster Sectie A no 3097 groot 78 centiaren Te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen en No 2 Een van gas en waterleiding voorzien Woonhuis en erf in de Boelekade no 139 te Gouda Kadaster Sectie A no 1918 groot 94 centiaren Verhuurd by de week voor f 2 25 MN Bl ommcstein s wi r Te bezichtigen 19 20 en 22 November van 10 4 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd 40 54e Jaargang Dinsdag 16 tNovember 1915 eOIIDSdE OCRANT Verschijnt dagelijks Al i behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van I 6 gewone regels roet bewysnunimer f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen wnnlen deze tegien twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van I 5 regels f 0 35 hy vooruilbetaling elke regel meer 6 ets Reclafticg f O f 5 per regcl Gnmle letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 60 Idem franco per post 1 90 Abonnemeiiteri worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Poatkantorea Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 ïïitgreven A BBISKMAH EH ZOOH htt piMii waar dit biunendnngen plaats had tot den aajival overgmgeit H enleii bloedig teruggetilageu 1 lierop gingen onze troepen tol eea lügwiaanval over met het gevolg lïut bet verloren Iront gedeelle deti avonds geheel en al weder heroverd w w De vijand leed buitengewoon groote verliewn Ook een krachtige aanval tegen den Monte Dei ScMbuiri wertl aU alle vorige afgeiriagea liet Ooatenrijksohe commuuiqué van ló Nov luidt Door de b Hwhieting van Gorz werdwi tot durtver W burgers gedood esi 0 gettoiwl terwijl M huizen en nagenoeg alle kerken en kloosters zwaar hiwhmhgd worden Een oozer vlle ger twkaders hec t opnieuw op Vormi i tijtkilijke bommen doen vallen Van het Servische front De krggsverrïohtingen Uit Veenen wordt d d 16 Nov gemeld dat de Oostenrgksche en Duitsche troepen stormenderhand Brogntovak namen in het dal van de Ibar ten zuiden van Kroijevo Het leger van Qallwitz zou ten zuiden van Kroujevatz de Jaatenao keten naderen een bergland evenwgdig aan de Westelyke Morava en waarvan de laatste uitloopen tegenover Nisj eindigen De Fïansohe operatiw op het front naar Btroemitza en aan de rivier Aoh@nw worden op bevredigende vÜM voortgezet Aan het Z OotteIUk Front Hol O o t e n r ij k 8 e h e coiwminiqué vau 15 Nov luidt Alle logergroe wu vervolgen Üi m dtm vijand die nog slechts op enkele plaatsen tand houdt Onae legergroep van lievisegrad heeft de MoiUenogniiveii over de Lini teruggeworpen eu horfl öükolüVK alsmede de OüUteli ke hoogten bereikt Uij bet leger vtiu Von Koveae zijn opnieuw HOO vijanden als krijgsgevangwimi gebracht terwijl twee mitrailleurs veroverd zijn in het Toplica dal werd l rokoc lje bereikt Aan het Kaukasisch Front Het Russische communiqué van 14 Nov luidt Aan den WAtelgken oever van het Oermiameer wierpen onze troepen Koerdische benden tenfg In Engeland De recruteering LiOid Derby heeft namens de regee Legergroep Lissingen In aansluiting aan het indrukken der vyandel ke linie bij Podgacie vielen de Duitsche en Oostenr lfongaacschetroepen gisteren de Russische stellingen ten westen van den Styr oever in haar gansche uitgestrektheid aan De Russen werden teruggedreven De westelijke oevw werd van hen geiairerd De RtiBsisohe winter Uit Chriiiiania w Mrdt d d 15 Nov aan de Voss Ztg geseind dat de Times een te Petrögrad bekend gemaakte mededeeling uit het hoofdkwartier van het Rossische Noorderleger bevat waarin gezegd wordt dat de winter zich f a met groote gestrengheid ingeacA heeft De Noordeliijke vleugel van het leger van generaal Roeski zit reeds in sneeuw en üs terwyi de troepen bg Dnnaburg en Riga afwisselend van kou en dooi weder melding maken De atrgd un de Styr Het Burl Tagebl verneemt d d 15 Nov dat de omiingeUng van het broggehoofd aan de Styr by Tajartorysk door het Noordelgke leger van Untingen ondanks alle pogingen van de Russen om door te breken bevratigd blyft Nieuwe aanvallen van de Rassen werden door ie DuitscbOoa tenrüksch Hottgaorscltt troepen bl dig teruggeslagen Zuidelyk van het spoorwegstation Miedwietsje gingen de Duitschers zelf tot den aanval over en vermeesterden Russische loopgraven bg Pogadsje namen 1590 Russen gevangen en maakten vier machinegeweren buit Op den Noordelgken vleugel van het bmggeboofd belette een Poolsoh legioen een doorbraak bg Kalodia van de aan de Styr teruggedrongen Russen Aan het ItaUunKhe Front llut o o B l e n r tj k ö c h e eommuniqué van IJ Nov luidt De vijuiKlelijlte aanvallen op het isouzoiront zyu gisteren uilgebleveu waarHchijmlijk t€tti gevolge van de felle rBgeiH blijkbaar echter wordt er in Ie Htiütoreti van de hoogvlakte van Oobento hettig voort ei redeoi Op du Noordelijke heüing van de Monte uii Mu iiele slaagden de italian a er w der d jor zwaar artillerievuur m 111 de vernielde gedeelten ouizor sieliing Binnen Ie dringen Sterke vijlimleli e troepen die noonteliijk vau bij de acties van den i4n dezer zeer aanzienlijk waren In Champagne hebben de Dnitschers met handgiana ten de versperringen voor onze Iniaterposten b den henvel van Tahnre aangevallen Zij werden echter terng gedreven In Woevre ten noorden van Üirey heeft de ontplof ig van een onzer m nen vergezeld van n goed ondorhoaden vuur van ons loopgraafgeachut de sappen en verdedigingawerken van den v and vernield Am het Oosteiyk Front Ut KuHctiHche cumoiumqué dii U Nuv luktt Vertraagd telegraui J Aan hot We teii fruu t trachtten de DuitHchera tut hut uffeiisief tegen lie boerderij lloerlemunde over e gaaii Id Ue treek van lUoekat ttreel het vuur vau onze artülened hen terug In de BtTedt van Dwinak i evenmin iets venneldenew aardig voorgevallen alB meer naar het Zuiden lot aan de I ripet lïi den ijmtrek van het dorp Med Het OoBtenrljksche communiqué van 15 Nov luidt De g vpcbten l ij Czartorysk hebben gisteleii lot oen volletKg fluctM B geleid Haiirbij do varslageu vijand van het Sviybogeu over de rivier teruggeworpen werd In zijn overhaatfte terugtocht lak de vijand alle verloren plfta en in brand Hiermede weRlen lie Kua en na hardnekkige geveeJalen ibip 4 weken duurden rondom zartory eveneens tot een terugloi ht naar hun oorspronkelijke etelliiigpn gedwongen ala inidertijd plaats voml bij de do r de Huwiache troepen aaiig 4tondigde doorbraakpogin gen bij Sien owc aan de Strypa De reo te gisteren vermelde buit ie uivg toegenomen Overigene ha lden geen vermeldenswaardige gebeurtenieh rten plaala Het D n i t s c h e communiqué van 15 Nov luidt Legergroep Hindenbnrg in de streek van Smorgon mislukte een gedeeltelijke aanval dei Russen onder zware verliezen voor onze stelling Legergroep van Leopold van Beieren Geen nieuws ring een openbare verklaring afgelegd dat indien jongelieden die pnysiek geschikt zijn en die voor eenig bedryf van nationaal belang niet onmisbaar zgn niet voor 30 Nov zich vrgwillig aanmelden de regeering na dien datum de noodzakelijke ook dwang miaatregelen zal nemen voordat zal worden overgegaan tot de oproeping van de gehuwde lieden die zich al voor den dienst hebben aangemeld Echter zal f een huwelyk dat na den registratie ag 15 Augustus is gesloten den man recht geven zich onder de groep der gehuwden te rangschikken De vraag of een man onmisbaar is voor zgn bedrijf zal niet door den man of zyn werkgever worden beslist maar door de bevoegde autoriteiten Blijkbaar zijn er ons plannen om indien het plan van Liord Derby niet mocht slagen nog wel niet dadelgk dienstplicht in te voeren op den grondslag die ook op het vasteland bestaat maar dan toch een dienstplicht voor ongehuwde jongelieden Hbld i ü tomaiMftWte iuderlijd door den iinitM hen uiiiiir ier van bianuiduiul t nu Aakeii bonneJiKl om te oiuier tit ktui hoe het staat mul de arbeldHKiaiüieii vour klerken en hamlel k erk en welke niuatregeltm Wuuiieu woixleii gmwiuen om in eeu mugeli tatcorl voorzien heett thans oiuier voorzitterschap vau het parleuiunltfkd Cecil llannsworlti verslag iiugobruchl IJ gt dat het aantat klerken vau militairen leettijd in bngehtiut inag woixleu geschat op ruim iiO iNXJ Niet allen hiervan zullen Kunnen diuiteii Een gedeelte zal niet gestrikt zijn Ongeveer do helft zou iri niilitairciv dienst kuuiuiii overgaan i Azullen dus IjO OUO nieuwe artjeldsKrwhten uoodig zijn Hiervoor kuntieii m aaiuuerWiiig komen Ten lu uiHibnon boven den militairen ieettijd on vrouwen die reeds bekwaani ijii lot tilt werk maar than niet iu hetrukking zijii Daar do muuuen reeds voor zoovele zaketi wordoiiigevraagd IS dit aantal in het algeiueui niet groot Itaï tweede jongelieden bonedien den militairen teeftijd van wie r in vele districten ook niet voleu iiicvr over zijn Ten derde soldalen en zeelioien vroeger in deze bolreklungeii gebruikt eu die nu ais invaV sli ii weer uit den militairen diensi ijn JiUrflagon En ten laatste vrouwen zonder kennis van htó werk die T VfKir kumieii worden opgeleid Het H vooral deze laalMe klodse waaruit FEVILLETÜl onruMig u wilde mij spreken Kn loeu kwam de briel wie zou hg het eeist aanzien als hij gnik t t vroeg ilv mij af De blik was voor mij ey ik wist dot de bnef van hon was Kn wat Btuud er uu toch in Ik heb ur mets van gelezen want toen ik zijn haiulsohnft zag kwajn er een waa s voor mijn oogwi eu Ik viel in wijia Laat u naj den briei eens zien y Ik overlegde Was het niet onverHlaridig Kamp s gemoedstoestand voor haar te onjthullen Het spijt me zeer zeide ik ikheb den brief niet bij me O dat ia dom van n maarzegt ti mij dan tenminste wat er inHitond Hij wmscbte u te spreken Zij aproug op en zag memetvlan rnende oogen aaü Dat nooit zeMc ze Hij vraagt het u door mijn bemiddeling Mj smeekt het u het gaatom uw geluk om uw to omet Mijn geluk en niéjn toekomst heb en met hem niets te makmi rieji ze het hoofd fier oprichtend ik heb niets meer dan dit weinigje vro iweli e waardigheid wil men mij dat nog ontnemon Hij acht mij verzekert u mij wil hij dat ik deze achting niet meer waard zal zijn ielooft hij mij straffeloos te kunnen naderen omést ik mijn angst oor hem aan een vreemde blootgaf O ik vod het ik heb verkeerd gedaan iJat u uu hier is hier uchUT don rug van mijn man dat is een wroeging die ik voor mezelf nooit weer zou kiinnicn goedinaken dat hij gebruik maakt van mijn zwakheid dat 4Uiel nirij bitter pijn t Dat Ls het ergst van allee I In e hemelsnaam mevrouw En wttt kan hij mij te zeggenliebbeii verlangt hij opheldering datkan ik hem niet geven Verlangt hijiekei tfchap die ben ik niet hem maarmezelf verschuldigd wil hij mij aanverloren geluk herinneren en mij nogiiugelntcii iger maken Niets van dat alles D evrouw hij wil niets voor zichzelf het gnat hier om een opdracht dae hij gekregen hecrft een volmacht Wie heeft hem opdrachten volmachten te geven waannede ik ietste maken kan hebben De eenige die daartoe bevoogidis Zij week een stap a temit en titaarde me on et san De eenige die daartoe Over wieu spreekt u Over uwen vader Ze zonk op een atoeA neer en bariftte in snikken uit Staat u op mevrouw verzochtik de hand zacht op haar schouderleggeml Zij sidderde bij deze aanraking en frtond lantaarn op Ze zag doodsbleek Ik zal komm zeide ze toonloos me meeHter maakt ik vlei I0 ik de groo töle antipathie gevoel ik ben oen kuutjtenoar op mijn gebied ik zie me4 geelotw oog t ik hoor aJa lit riiaap ik heb zedfs nnjn droomeo geilrcHtieerd opdat ze niela verradmt van wat er in mij omgaat Ën dat aUoH heeft hij gedaan hij met zijn vree elijke blik die mij tot een wil IrroM werktuig maakt Maar hoe is het mogelijk i Wordt vervolgd Vraagt u dat met zeóde ze terwijl ze met de handen een afwerend gebaar maakte Alles wil ik u zeggen iloch dal eene niet Uw vriend mag denken dat ik trouwrfoo bwi ik moet het zwijgend aannemea Üet noodlot heeft het gewild zeg ik Wij vrouwen zijn ataÜBten en verroeren onfl niet aiö een sterkere on vernietigd Zegt uwen vriend dat de inededoe ing die hij mij heeft doen toekomen nrfj zew zeer gelukkig heeft gemaaiit en dat ik mij nu ik we dat hij niet boos op rnij is ru lig r gevoel in zijne nabijheid O wat ben ik bang voor heoi geweest ik dacht dat hij slechtfl hier was om mij te straffen en me nog ellerrfiger te maken t Was of hij de doodenhand naar mij had uitgestrekt want ik weMido over hem als over eene doodle Haar stem en bare geheele gestalte didderden O wat een avond girtercn ging ze voort ik ril als ik er aan denk Ik lette voortdurmd op u TJ waart