Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1915

OM TÉ SPARE moet iedepeen zijn inkoopen van St Nicolaas Artikelen bij onze firma doen Niemand behoeft voor BoterlettePS en SpOOrbankot hooge betalen want deze kosten in onze filialen slechts OO ctt per pond 11 IV Kwaliteit PRIMA I Houdt ü van lekker smnllen voor weinig geld s Dan hebben wy voor U VRUCHTENBORSTPLAATJES FONDANT QULDENS FONDANT KWARTJES per pond 43 ets pnjzen ets per ons 175 te Gouda PEPERNOTEN per pond 25 ets KRUIDNOOTJES per pond 35 ota Dikke Specnlutibrokken per pond n li ot BORSTPLAAT SUIKERBEESTJES DIERGAARDE per pond 40 ct BIERHANDEL Firma A DAM Kleiweg Tcleph 80 Een alleriijnst glas BOCKBIER hygienmch getapt met aobarometnsrheBiortapmachine E rlxEia STOTJT CAFE RESTAURANT HET SCHAAKBORD PILSNER UROUELL 20 DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN TIJDGEEST OBLIGATIËK PnimnliUip flips lagwijiim dir Reilirl9iiil lie SlaiiJslQlirij f 2 50 f S f 10 f 20 f 25 Volgestort Wettig geoorloofd Verkrijgbaar a h Hoofdkantoor WQnhaven 15 te Rotterdam en b j H H agenten VERVANGEN Iej de¥ed E Alter Ï6r Gedempte Gracht 269 DEH HAAG geelt de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren e Sameskleeding Koopt g eheele cl gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hnii te ontbieden Bneven orden vergoed Let s V p op ITAAMm ABBBS l9 H deWed S ALTER 289 Ged Gracht 260 DEN HAAG i AN Bl OMMESTF APELDCh RN HC O EIKTC Nov ly uur Prol Boml H treoht Spreker de l w O Weetmei e van Purmereoil 19 Nov boo de Réunie 8 our Vo draclrt Albert Vogel voor 9n departement Uouda No Nieuwe Schouwbui Vanétét aveur Nov Gebouw Bouw ettWoai tu si ht Verg Onde tai misiue Armenzorg Nov hoc On Genoegen 8 rar Algwneene Ledeovergadwing November Sociëteit le R uur Alliance Fransaise Vo ilracht Mevrouw AdrienoeDMy mond Nov Soc de tMtinie 8 o I zing Theoeolische Vereeolfla J Nov Nieuwe Schouwburg Al ikemenUvoo retelling i Nov Nieuwe ScÈouwborg 8 Viai AboMiemenlBvooraWlHI Het Nederlandeeh ToonetJ 2H2S Nov Nieuwe SchoowbuJf u H8 i ter Halls Revue 1 t Oodrang Beleeld reriotkeii wij gerageU t modedMliag te mogen ontyMge vergaderisiw moorteii venMk den B MO toae aa la na i J il n OePATHOUDERS GoBda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d U i A GROKNEVEI D Ijii Zegwaard A OOSTERUNti 68 Eleetnsche Dnikk j A BRINKMAN ZOON öond Markt 55 Haeriijk Spec u le a s per pond 17 j en 37 et Nieuwe Schouwburg Gouda ZONDAG 21 NOVEMBER IBIS het Tslhier zoo gunstig bekende geaelBchap Variété Faveur AmuBant Praohtprogpammn o a Luoien De populaire entleman numoriBt optreden ni syne tuooiis tournée door Sed IndiB Les Bergerettes Uu UM m Utwk LlcliHillecHi Spionnenvrees Kluobt met zang en dans Enorm I oh uooe Enz Enz Zie reclame Verlaagde entreeprijzen Ie Ilang 75 ct lyedon 60ct 2 Hnng 50 et 3e Ki ng 35 ct 30 Plaatnbesprekmg als gewoonAanvang 8 uur Bureau 7 uur Groote sorteering Luxe loozen Poslppier eD CormpoÉDliiikaarliiii voor Dames en Heeren Praohtlga oadeaux Women aur verklolnt ook mot naam b 4nikt foltverd Boekhandel van O J VAN BURK Firma J T 8WAKTSENBURG Kleiweg 39 20 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant f 4s tneee IV Duetdierlrniiti kostea sleekis kij Toorultkeltliig 1 6 regel f 0 86 voor Ike regel meer 6 oenta Opgaaf nitflwtend aan het Bureau nEN MEiEUIIIir Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetalels Buffetten Stillameublemcn lels Buffetten Stillameublemcnt n In leer en fwluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslap n Veerenbedstellen Kapokmatrassen aaapkamermeubelen enx ens alles spotgoedkoop Rngbcklecde Leerstoelen vanaf f 17 60 iUkast f20 Stflltatel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 I ent 20 I MlUüMk inttkiliiikllliUiikiii Rottardam Duo van Laar W 2940 54e Jaargang Zaterdag 20 November 1015 m mm mum = Ë ie CL xrs © an i d v©3rt 3a ti© blD d ttoox G ö o d a ean Qaao stxe eaa Verschijnt ciagelijks behalve Zon en Eeeetdagen PRIJS VAN HKT Per kwartaal idem franco ptr post Met Geïlluslreenl Zondagsblad Idem franco pel jKiot Abonnementeii orden tIagelHks auagenoDien aan Mabkt 31 V P PRIJS DER ADVERTËNTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewysinimmer f O 55 Elke regel meer O 10 by oiizf Agenten den Boekhandel en de Postkantoren uitgevers A BBIHKHAV £ H ZOOH Ity drift achtereenvolgende plaatsingen worden d ze teKen twee berekend Dienstaanbiedmgen per plaatsing van 1 5 regels f O 35 by vooruitbcUiliiiv elke regel meer 6 ets Reclames f O 85 per regel iriMite letter en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Intero 8S nummer bestaat uit drie kitulri vun 6i i wil zou Kobiuikeu dat hij heul het zekerst uuai hel gewiUle doei voert efi zal du tkf meeate kanö hebben den luviovti an iUju wd op den loop der geboorte msaen Zn groot nwgelijk te iwRu ht lev en zeker wwmg i eut ohen niin kan oLgeniijk wel zoggtu gtui nit nrthtn the geen plunntu uwktn AKn dirtrt het al wanneer men lay ïm i heol jiong is ja luiwm him ti e iiiirn liol dun nog meoi duu latei ïïv teven zelf mauea iii moet oi i ui ii drtt we over dat leven niol vrymtt Ji tig te bevelen hobhen en dut imi ali F wa4 we donken en ho en ui ik iiithli at van Uut leven ih oiu te zot kil iiA idoahsine van onze Ji ugd doot uiiH het leven zien iii veiinooioiïdt ii glttiiJj Wc wi ten Dug met witi tun iR n ijn gren oa voor ons ben itv baar ia en Btreèücen vol vertrouwen oiiu e handen naar het versie en hel bisvit lioveudieu kennen we nog ut it alH la r de beperktheid eu hut onlooioikêude van unïe kraihleu L it uwakt dat we onts idealen tM hc pen Oil luohitkatHeeleu bouwtn vuor de Liiokouwt waaivau do verweikohj Kuig veolal uniDogelt blt t Uok weten w neg oicL van t de math ten eo krachten m hot lovon die oiift dwnugtii etn anderen weg te gaan dan iheu we zooken tn kon neii iwig uJet de moeiten en bozwai eii dte we te overwinnen uilen kiMwng houden me otjff n n mot de m Mlijkhedeu dio iver innen zal j €fcben ÏKM niet ilan oiitwerpt hij plan hi btKu door i n ti t leven ni K ii m ijn bip ond rh ion Wt witin nog iille Mi mauE waaiheen wo wil len iMPt welke weg ons daarb H n pmUu kan En zoo we dim I iiw al Jtn weten we niet h ti lanf hij IS en hoe moeilijk en wat we te do i ullon krij i om hem te hannen en voor one open te hou den Dat maakt dat tiwte planibon nog een zoor vagen vorm bobben on geen zuiver rKhtwmiflT nog kuiwwn 7ijn vmir ons k on en Isten Manr al yijn m dan ijioC van Zoo bepalend e befceekenie voor onzi da d Il uH ii moet daarom bun algenteene beteokenis voor oqb leven nUn ondoi ahalten Immers wat we in on i ig d droiinioïi en weofH tien opaall veoJal de algomoene tiihtiiLg waarin we op later tooftijil onH loven iitlen trachten te leiden hv aarit en tie hoedamgh kI van onze uloalen ht alen ook in hnn vua heil lorh al grootcnderfs de plan non die wo ouder govordwi iillui nmkon mn er nze weprfH hon in vaHt t ioggen IHe latere plannen zou men kunnen zoggen aljn on m aloii van Waiiii immois biJ hel vatttiïtollon vrttt plaunon holiben we willen die planned oiu vs n eomg mit zijn te rekenen nieA alleen met oiue eigene krachten en met het leven m ijn groote goheol en de hijzondere leiveiiK inLHtantli liedon waarin wij geplaalM ijn liet w good lat een menwh plan ufni maakt zoowel voor den g n flfhon loop van 7ijn leven alfi vonr lie bi niwlore govallwi ïeon an hi tPtl tfHsh zal or nuiar op los g an bouwen ronder bewtek Hij telt 74ch hot gebouw voor dat hij inaketiwil maar daaiiiaa f ook do afyon b ili kr vertrokken on de inderdec flti van hr olw uw Zoo jnoet ook de iiM nw h lioen die an deii bouw an ijn leven iets terochj jvil brengen on OO dool hij ook ïowoonli aftr hij moH bij dat plannen makett niet maar in t wilde weg mlworptHi dtHh 1 kru ht hij to n dat iMen Brieven uit de Hofstad CCXCII 1 tJerste Blad iien die hij tooh niet kan uitvoeren 111 ikm zal het vruohtoloozo van zijn werken on wlroven hom nilsmooiKg maken on kraohteloo En hot is daarom iu g boter geen plannen tl n plannoi iHe ons in d i w ig zitton Om de7olfdo reden is het ook meoHlal vmi good do uitwerking an oa e plannen te Keer tot in de kleinKIe bijzondorheilon vast te stollen We moi4en onfl ook bij die uitvoering r I vaak w hikken naar oiivoor7ionc t nHtamUghe len on bfH valt velen niet uMdikelijk een eenmaal g ko zon weg voor een andore isik wan11 1 V tie beter en gemakkelijker tol bot doel voert to verlaten Daarom kan vaak oen te goiktailleoid plan oiiH evoiueoi in ilen w zitten als ei 11 plan dat mot onvokioonde koii nis van on 7€4v sm van hot bnen l i pgeiMHiwd Ye raoouon dat hi t zoo moot ala wij uA ons u tgodaiht hadden on zien niet om naar iien aiub r mhktoi dat inIsHOhlen beter OU zijn a hfiovorre men nu f plannon UA In blj ondorhodon hkiH uit werken moot natuurlijk iwlcr voor u h olven voor ieder geval afzon dorlijk vaj stollen De zaak is dat wi Int do in hel ooj houden on daai naast bot middel richten Maar dm doel moeten we va t t llen en oovoel mogelijk va thliuden Ail H n dan uilen wo oiw leven kunmai tnhltn naai onze eigone hun hi4 i on mot afhankelijk zijn van alle tt vallighaden als een afgovatkn blal kil op don wind drijft Dour ie woItii waf nion wil en door hel in H aniie i van alle kra hLeii om ilat gowihio te bereiken zal men afgezien natuurlik van k twnttarnKt oloii dl mcertto kans hebben zijn lo ven goed eu gelukkig te owkoi K Plannen leckr men ch leelt naast zga leven ftQ aHen flag iiaaBt zgu reëele be ItMa og oen leven m he4 vej ien jtk een m de toekomst Het eeiste Is bet l6 eu deft hemniienng de beu van wat geweest ia het lev n hem den raenech zooala hij m Het aodere m het leveu der fe lichte4i aau wat komen zal het Ipfen van den meiuwh züoala hij t lonleu denkt en lu de onwtaiii Spiiiii 7ooale hij die ttrottweii alH de bewustheid waarlmr Ill het algemeen de buoii Me liMip dar oraetandighedeu du Mten beschouwing gelaten de feii iiKheid van aaawending Met Sftdert woordeo wie zeitvertroiiM en Herft en wee wat hij wil 7A de t Is oog maar weinige jaren geladen kW pogingen die aangewemi nk n om otui H eciaal UaagM h li u luouigozuwnhap een bemaan te doen vimien na etyugen lijd uw itteu wor tiuii opgogovou Van uil Arastopdum waar tioi Koiuuklgk Noderiandiich 1 iMMioet do oppenoaebt had en van utt itoHeidam waar bet bekoiwle ïim tordam khe guwrfathap steeds woor kiaihtigon tinanoieolon sdoun wist e Kiygui weid deu Uaag bospeohl t u hot was ntet inogedijk daarnaaiH een gozehK Mp in stand Ie howie tint do utiMuirenue aan kon De goede kraohten van de bekte groote gez l Tl huppen warMi natuurlijk iwoi lo krijgen voor oen rlMjuaut lakje oti rwol de nrnwlor gi ede was hot mi eilijk oen eeiiigïizins dragelijk figuur ie wan In do woiuigo jareii dio studs de taaliMe poging xijn verhxipoii mi et i wol hooi wat veranderd ztjii Nio alleen totit ilat oeii speciaal Ua ffK gozelsthap Ixinlmit wij nmgeo hol lis tot een oor rbkeneqi dat do ItuUki H e gojoisibapiH n van ons land hun iH ld bobboi in de r Hdoi Uo iuhiaid Vorkade kieeg va ben yoet tn dien Haag door do varbliiHleisN taüii van ijn decors eu zijn regio Uat wuM wat den Haag wilde en wat kot Kon Nedt 1 ooneid maar luet et t willen begrijpen Het iirllioa waai In got oeld wordt inoflM voorali bet HaagMCho publiok lokken Aan i e gojo dooortjotf die de oude houwburgon eu het golHiuw voor UuMdlen en wetenst hap en to 2i i jiavon was men laugaainorhaud gewond geraakt en men tuuppenie met moer totddl Verkado vewtheon mot 4ijn fijne tooneelen JVmn zag men hol groute versohll en In één maal wiw bot pleit besllM Don Haag W nu H iunaal oen weelde taid tUo wat löoer verfijning vraagt dan loiloio Midoro loon eindelijk Verkado zieh tofiiiétiof veKtigdo wlat hij oenN nHom zaakje mat itlg lo worden Aat Itij zóu liet inrichten als de verWomle HaagMihe dames dat wen ch tt n Drie jaar naar Ik meen bobben Il HagibtiKp4 lor9 bot al in den Haag iToton bid te worken Nu ochter komt or gudbofate couLurr Ue De Qtuiige 4ilo Vorkaide weet nahUte kviton some aelts te overtretfion is itooyaards Amsterdam stolde bom iliet langer in staat zijn gcizots ap IJl le Ijoen ta boud L zijn bodC vffr oii vit iltr ècti HMg voel htMr oen viieud itdj zal ver aug dan ga ik meieen even naar l kant ooi it dun ben ik den geAioolon avond vnj I lon oogouMikje dan z l ik mijn vriend beritht sturen Jk sthreel haii 4ltg temge legols aan Kamp waarin ik hem de verawtortug mode le do Do brief ro ot in lotler geval voor t e uur bezorgd zijn swwte lk tot den koltnor itu wegi ïde Mot hot beiiageii ihit slot hts oon heol riMtig geweten In slaat is t Hihnnkon giug ik aau tafel De ang t had me eetlust go obonken hen iinr later ik had juttft mot Holone oon philipplne geg t m vroeg oon kruier naar mij die me een bru l van Kamp bracht Ik las Om iweo uur zijn de tuiiUie len in do kaaaeii beter tot half vter uitiesul len Dan zullen we alleen in don tuin zijn Ik 7al er voortdhirotul blij V0l Do vriend kan nlot zewle ik7mhlon4l terwijl ik het papier ipvouwde rui moei ik de vrouw vanden gouverneur gaan zof i en hit ikniit vm r morgen kan kfunen Ik zatten4tond giaan IWene zag wat vermoi d en ik raaffcle haar aan wat te gaan slapen Wacht oena even rektd fluiatorde mijn vader mij in bet oor erbi oon of andfM e vrouw die jê eooe MtilooMl maakt Stil vader hrt gaat om de toekom l van Holono on mij tEUlLLiHOS vaardigen terwijl ik op uhjii ooit wuoi d beloofd had te zwijgen r Maar nii M ohien maakte ik mij angtAig voor niotJ4 imwchien wba dt iiiuoml ztio weiiug zeggend dat het vertrouwen Vdu imjn vader met geschokt werd olli ht H toudeu er alleen eouvuii dige woorden ik ilob ge tijd vandaag Zegtit aan Kaïnp dat enz De kellner kwam terug Hg had den brlerf op een blad gelegd ew iroaeutewde hem met het zoiibewimt ijn van den man die er een gootle ftiad denkt Ie hebben vearltht Met bev ule handen maakte ik het couvprt open De Wikken van imjn vader en H eiiie hingen in afwarh ting aan mijne lippen Ik 1U4 Myn vriend I Komt u m plaats van om dne om twee uur Wij moeten nwbten de anderen te vermijden Agnefl Ik voelde tM e ik bleo de ondnib bel inniger kan een he d 8 rie moei lijker gewield zijn Elerder 7ok ik mij lalen doodesi dan de brietf iu ilê haitflen van mijn ad r ol in the van Helfne Ie laten Maar wat nu I an 7aam pM iemand die voor hel Hchavot nog een maal weigert nam ik het rouvert op n m npjn portefwiiHe m Zag een enveloppe die op doze geleek al een fcweeling broer Ik 8cfa te adem iTwait geroi Afhtfllnoa deed ik de brief Hij keok me vereobrikt aan dooh V roog iuti4 vMxler Ml vrouw van Nioborg bad haar htieii v dfiM op en baar mantel aan loon ik kwam Z tottd voor ie KjMogol On dortl een voUe voor vo mfaeeii me zeer nwtig t zijn Mjn onvorwcblUIg sleobta haar oogen vtirlodon dat er ieta bijawudem op ld v es Zal ik oen dléhterë volle neidoii vroeg zij zich ujnwoudend Doet uw mantel maar weer ud zoiiliP ik wij moeten wachten Ik gafha r de bfnidh hap die Ramp uujg zotbden had Zij laa het briefje vlugtioor kiar z mk zo In KWi lAo neor Ik keek haar ojiniorkzAajn rfTui er was ietii vreemds aan h ar ik vlat niet wat zij ticbeen mij jopger te Hn geiwordea en toen 70 don hoeil afzetto bevnerkto ik dat ze andors itekapt yKfi0 dj zag hoe Ik gllmlaobte en kreeg On kloiir Zoo droog ik hot aUi meisje flowMeivio 7ij on alsofzlj 7ich schaam de 70U0 zijcéen hoed weer vlug het gviudliinnde haar nat n mee naar bulten rii t o ik houd het hier niet uit Maar waarbeen Wordt vervolgd bij de anderen toen ze te ik aUof ik me plotHediiig bedadil De Gunsteling MiMwbien wdt u hem ook lezen f Het Mshi t dat Je toch fierw Wtt gaan zeule Helena bitter lachend Wi kunnen den brief even la halwi VfiiKi imjn a ter W voelde dat ik verbleekte Wei me ik dan gat ik nieuwe aanlei tot verdenking ntond ik toe 4Mi rnofl ik er op vooi bereid i ti mijn vader tijdeiks het leaen over shotïdor keek hij was nu een i zoo of dat Helene Hemel wt tp doen ijii vader vprloete mi uit mijn ÜBitekKwh d Hij nep de keil n Mide Vraag even aan de ho van den asBeaaor of ze den tl geven die op zijn tateJ Voor alle zekarheid kua je k kaartje meegeven Adolf dtó nog Ik mompelde iet te j ï kdlner verdween met imfci Geen straaltje hoop dehoft f ala HleedB tehuis ten o er r J K ik haar aan fret venster W kellner was te goed Ier hein r oftderwtig opn te breken N eer 3 ttt a n d iDe rt twoll 4e JrT JP Want hoe tariiig geven of me rerfit Nij eorst waagde Ik het op tokij kon Waarlijk het waa hoog ti t Al i twee beddtn zaten ze daar on n aanl n mij aan Mijn vader Iteet iih op de UpiHni on Helene had de F rootste mo0ito zich goed te houden Vlug haalde ik de andere brirf te voorwhïjn Hier hebt u hemi z i k Ik Mt n vader koek mij aan alsof hlj mij met 7i n blik wilde doorboren laanift lan hij Komt u vanmidilag vier uur preoies om over de t bUwux MvantH to nprekeu Agnes van N Van do gouv rneurwvrouw zed de ik Wat wil ze eigenJi vroegmijn vader Weot Ik wat vrouwen altijdvftn lenMtid willen mopponie ialtijd nwiPt je klaar staan om voorze op te springen Preeles nog wol op W e 7iillcn je diw lang mopton n H fl n zesde Heiene die kleurde Nc Hi kindje zei tk trol ikit 7qI je niet ik zal hc4 gaan afzogV tn Durf je dat vroeg IloloraoEr 4oh pokkon Ik wil hH en dat m voldneiwieIk al ddrprt na het eton naar haar toogaan on haar 7oggen da tk nnmogeiijk kan komen dmh dit til