Goudsche Courant, dinsdag 23 november 1915

rij van 1 lUUt m 1200 100 71 1 ri sMi UH IBO 191 laa i tu Ml t M 104 jO J OW JJ M jea lli lUU UVi l K I4I m j l S Ibtt i i IWjtl ISWl l i JIIR Oh C Ja iM JSUli lAil AUU om mu J7ua ï7 i6 JTÜi JBW jsmu JWK J1J07 3UiK MUI belaatingai aafcaringen Deae oonlal 4 Deeanbar wordan ga£an £ oommtaaie is benoemd Il bahandatiag d beUatkgwatJ atr te beraiden ïtetybeetaur beeft met bat oog vm lakgroota gewicht van de totstand kg van bat algemeen kiearecht Mar a die deze totatandkoming kadreigen beeloten op de beide rotdagen een buitaagawoon congraa k kdWS uOK yk T trecht Ml b alva de Orondwetahn xiening 1 de belaating aa voraekeringigUm allen worden behandeld lor het Partybaatnur is een comJg benoemd dia ean ondenoak iaslallen naar de wgiigiDgan die g dt wet op het lager ondarwyi twna te worden aangalMracht om gi 4emocratiBche beetonrzinrichting de lager achool te verkrygen f eommissie beataat uit da haeren mieyer Oerhard van Binte Hoog JadT ooBae K tar Laan Ixx oit I OMadorp Schapar aa dan aaerataris Kil yMb vaa ew whiialijk door Itat ooi Hol orgel is on een Vak banken la vertanad b w gnxMe attiade aaga riiiM Uekart ia vers urd dkiHüg gmeeaMkaiuur MHi enr uit tieidenaakMaa aau ttei volk ovar een aioi g vaaaaiie ilour li geheele volk I de ko I laten brtalan door ken rlogmriaat maken wil de Miniaier iucake de laeeidere prodii i ko on w eou toot Il veriwoging der awttprijien had door de Hv en ar garine iaifeaatrle paakl door een iien uitvoer Tegon bet lerruriaaM der boete iniake de aMiklevoriug veor Amrtarilaa nam de Ulnialer gmn oiaairogel ia werkte U de gelen van den Uurg B ee rje inierpeHant vroeg den Uiniatar l ileie akawg bereid ia ten poedigme naatiagatan la treilen waardoor e bwrofcing van NodiwiandBlaataeUik vanekerd lal lijn vannenvr ld nde hoeveeUwid mdk lagenpnjien niet kooger ihn den winlerprijii van 1 H 1 Kmla In en gedoelle van AiM voriwf opUag opgenomen Ue Minialer van L ndbouw Baoilel en Nijverbeid de rede van den neor 6ittm beantwoordend deelde mode hoe hij ue ujn larculalre aan de Coiimd aii i i der Koningtu tol opridiaac vandlatrictaeo nimi aÉ M waa ortntatMAUu de liem i im iur n van de vonnhilleiido btooU i e woolen hoeft do Mintator undwiian ihitd evenaena mol do lahrikamonvan goi iiulMHoerde molk Van ile goiiioeule Am erdaD kroeg de Minjaer den iiKbTik dal door B en W e r vuiidig gwieereloenl werd wal het ulnHolaiHl mo doen Op t or weitl duor den Burgraneoeter van Ao Hlenhira leél een malioHun priJn va lgwlMil hoewel hij daarl io ni de Iwv wifdhoid had Daarvan maakl ile MlnlMor den burgenieeBior geen verwijl maar we dat hij onder den MinlKor or In lo kennen den pri vaül tolde In plaat van tot do v oaliorn 10 gaan wondde de Bnrgemeealor lich alleen tot o molkalijter De Vtinwloi had na helgeon de Burgo meoalor van AaWonlam had godaan iild voel luM ilch nog verder met I het ailviw van de Rijk c mi iidadee werd aangeraden i n do ver lioogii van de inclkeliilom te g ven aan den boer DU i o htm i nleoh onmogelijk In ile veracbillon de provittd n levert do meékïoorzioidnK r oii weinig boiwaron np kt In vnrw htilowle provinciën niol aeno oen ikatriiiaoiMnaiMte ia npgerichl Iii Noord en Zuifl Holland doen zich alleen beawarea voor doordat er boeren üljn lUe aonere ka ii mak van het Rijk w van itk Ut ciullett in welvaaiwprf der b viilWn eii an de veiweWBende geHiwülMin Mll Ti IB aaoiaceriung woR i iCiaKMnTO ii ir bil de bepBlijig van bn tertu iid i cijlCT waan iwr de KwiwenieB per Inwoner in be ginmie iri inde daeten de geoiiddMde opbreaMt der aaocaade belMUngen per WwÖ der b olkln van bet Kijk l deeten door da gewfcWeW opbrw aiBT txfau iii en per ïuwouer oil goBieetUe lilt geeft elke geoieen m hoo er quoUnnl naar gelang lul wrfvaarWpeUvan baar bevolking lager ia en jugcfceerd l an ouk mei rekeotag g o l in oiden met den verBiUlewho IIMWiaekm Uwnund der ganemaeo lm lal g i en door brt loooveo liedoetde quaitenl te enn ni t uWlgen met den plaawelifieu b l iiigitrok per inwoner van d gMn Ke Bo Ie déelen door dien druk per InwonfT van hel gAeele fliji HlMdwir lullwi heide eleineaten tothun rt t i komen s lir niiiMrt van Kioanrten bere oMaia Ie b en Ka d pUdbvjvja il Ui de vergiHering vM wd tot Din dag II uur bii 4io a amiATs fcimiiü KI TrakkiBg v Dinadag 23 Nov u iia l ii 9 lU Któl 13 USX 18733 3 3Sb ri5 5 8 m6 eiriEele la de raadavergadering ia duor de eaomiaHie bmuead veer nel vau le gom oulereKening bij vaa bet raadslid M l oui veöaag ungennuAl over hun vudag waarN n el wat aan den dag kwam S eiwcaiUenle maudaleu waarop udoouUiug waa gei ctiied waren luel duor ilen burgemeeMor geleekeud zeUewareu er og e noen hol bedrag nock de baukaekeDiog lievaUen Uok waren o n paar mauidaten ongeldig urndal door den vurigen burgaaaailer geieekeDd waren Mn oP 15 Jaa en Ma lo Juai 1915 obchooa h mei ingang vau 19 Jaaaart U ala zooilaDig unuiageu en duauialaier in luocrte was Uour dien bargemeealer waa laa een bairag van i 30 UIIU opgaaiaiB voor hol overnemen vau oen kinr gebouw IIBOOO belaakl ga ngi hield hij e i boelen tijd onder farnooidijk beheer waarna hij hot veer auilore doeieinifen gebrtlikto Eon loeidng van I OOt opgeiomen voor kaeigeklen enz tegen e zeer hooge rooto hield hij nok a lier eigen beheer gedurende eoait maawlen zoodat do gemeeule I3W k 1 400 voor nieia betaaMe Vonacbillend rekeningen die belaakl waren waaronder zeila van I 17 000 bevatten teen handle kening voor voldaan t Van veracbillende poalon waar vn r lie raad geld had tiling una ia woni bal ullgvgoven bedrag olg iliinkalijlf veidubbald voor een lo gestaan badrag van ruim f 300 weid zall meerdkn 11000 uitgegeven De rekening V in de garfalni was zoo aleeht in orde dafdeooa ndmie niet den moed had er aants beginnen en ze maar zoo heelt W ztjile geleed De raad nam de rekening dan ook nlol aan n ar teldo haar weeria B en W ter hand met verzodi haar opnieuw In te dienen i u tu j3b S6u S£f Obó tUbU lOtll IMl Uk laj iM 5 njti itiiu M 2 tb Ma ti r m liB77 IM ÏH MM Mi ii 3 tUM 1273 Ijjï I73i Jff i iui xab imi X mri 2 17 i ilï aiii tri bU luuu 1 0 ua lliM MM iJM an JSKi isn a 3127 im 3160 3206 iü2 3XV1 3 aabl 33e 3374 iüi im 3640 3ti64 8 03 at 16 mi 89B6 lOO 4111 4115 413 41bi 4Ui7 4a0ti liS 4 i46 4 1 42S 4335 mi 4472 14ir2 1501 4r 32 4J4 i 466 2 4741 41 04 W 0 W51 4 B im W4 6081 5182 1 13 illi i 237 5330 5837 5376 537i 43 m 5572 55W 5581 5591 45 5640 m 57 IB j7b2 5 63 M V 71 i9 5940 5949 59ti0 6050 6106 lilil 1S6 6161 6 208 6 6t 6 286 6414 05 11 6544 6563 02 tm 6719 6777 i K 6967 6969 700 1 7067 7090 7117 7106 7168 7179 72 33 7 2 4 7314 il77 7 i36 7546 7608 7627 7671 7697 1 184 7849 7954 7971 HOMO 8102 8248 8314 mn H401 8411 8641 8790 879 8812 909 8953 8988 8993 90 28 9041 9094 9192 92 l 9 278 9 9 93 17 9382 ViM 393 940H 9419 9511 9554 9698 9759 9762 9776 1110 101 29 10153 WIS 10161 10106 10259 10 V22 10340 10380 10396 10409 lOfi 10661 10744 10 51 108 29 10851 10891 10996 lll 5 UÜ86 11102 11140 11147 ir297 ll 2i Ua 23 11128 11447 11475 11498 11619 11647 11670 11686 11711 117 26 11767 11819 11896 U914 11959 1199 1 2 219 1AK9 12581 12640 Keoirt Uw IE ei Tabakaverarheplngou Naar door de N O 1 aan de S 1 wenl nxriegoileold hoed l ft KMlorintiHag reed door hwniddHling van de prwldeulen van de Kamor van Kiiophamld in AmMonlani on lliiileriiani de vulge medftiloollrig iian do beunen laten kond nmkon l o N O T doel vriurlixipig in ilMleollng del lij ïoo eveii berirbt iniiMiKeii horft namen doEiigel ri oerlii4 IaI uiliakiiveroi tlepin cvn naar iieiilrale haveiia voorlaan aan KenerlH r Mlri Uo meer muierwrirpon uilen l n i itmMeelIng beruMte op oen lierirtil K r de N O T vandeUriliM ie logaitle omvangen dat haar h ilniinlïklaK ia hriltoll H W HeveHlJgd ni del luidt ale vulgt lila Majoiity Invcminenl in iwil at proNoitl pmpoee lo iirfortopo with tidia o i argoM idilpperi to neutral ctiiiMlKneea bi neutral c i untrl e and In thme tirc iumitaiirfla Uibaoro in all Ita liirnw whli h In ileallned nr HolIkikI Hn no lenger ho roc nlreil to 1 ooniilgned to the Trual H m M4 ea y lovorwnenl i aiee iw obiortlon tn Ibe N H T releaMlng Irom Iheir poidroU all labaron already In HoUand nr ret dng Irma from any nontrarta mado lor Uilia ro i onMgninenta or to their makii ivMi arraiKi nnenla a may be neroeeitry In meel lbo change In regard lo loliai oo ImpoHa In order l plai e all Imporlora nn the aaaie looting i fplnaiieiaad i niiidal tr van lAialbouw Ni verhi iil 011 Handel gesieii het ko nkl liodiui van 27 üeptenibor ISKi hou itotwl oen verbo4l tot uilvoor van oyioAKieuuid peeuzaiHl tm poetWeinaaad hoett bepaakt dat aan orkeiwio expor ItmrM van epiiiaxieaaad vericuiining zal wonleii gcg veii voor ikMi uitvoer van xg ruoAl ifpiniizli guuul oiaMr vmirwaarde dal zij voor elke rv K die alj wenai4ien ult te voerom t 4i Hdiwle ICt K l nwt uiAd van goifikt uallteit bewhdWhaar aiollOH vnnr don verkon l in hol liliuioi Uad aan warraoeafera en wederverkou torH tol den pH van I t per UH K f l e te vorteeneu uilvoerooiu enlenluHen geMg eijn t t uHcrIijk M lieinidxT H terwijl vAAr it en il liini iit ili ii verkoolj van het voor Uiiiu ivlaiabrli gebruik h HnliiKliattr to boiMlon gailwftlf niet mag wolvten beiilniuietk Voor g arbop apln ileH d al geen vergunning tot uitvoer wonkn gogm etv Aanv ragon ore verfpumiiug tut uitvoer van rond aplnaxioraa f itlenen lowonton gofioht tot ilon mlnlMer van aiHlbomi Nitverfaeid on flandel enmoeion geateld tjn np gexegekl papier M Ml OAREL KROPMAN i Ei n Wa Stadsnieuwsa QOUDA W November 1915 U M de Koningin Hel ia heden 25 jaar gW on ilall II M Koulugin Withelaana doorhol norlijdon van Kmiiiig WlUein 111 giT o ii werd Jlaar Vadar op ie i4gen 11 gunetige UjdüOBislaodighedea zon bol hordeukeii van dit feil wel zijn l i hi l met IcoHleiijk voftooo than wordt iloze ih g herdacht in lUe Niet imnikr gaat eohler hciieii nn e ympatliie iitl tot die Koningavmiiwe lie iu dozen mooltevollon ti l Ie meer fSlioowi beeft Hare warnv boling ol IW in M we land on 12131 1 2 281 13121 13657 13826 14195 11307 14565 14859 11976 15268 15412 15770 15937 16141 16 I68 120 1 2247 i 45 13654 13740 14158 14306 14556 14810 14951 Uaaaa vergiftiging Voor da twaade maal heeft giat a te Alkmaar een massa vergiftigiiig plaats gahad in de barakken waarin de manachappen van de 3e compagnie gn gefanisveat Slechts een 60 tal werd saDgctait daar de anderen grootendselB mei verlof waren Bet middagmaat beatoni uit rooda kool aardappelen en vii Er 4eden ich geen ernstige gevglgai voor ilaohts brakingen Nianwa nittocht Vrydagmorgen vertrokken uit hst dtiorgangshuifi voor vluchtelingsa IS Hulst 52 vlbchtelingen naar hetvlmitoord Uden Kan men do laatst België aangekomenen geilhoven du zouden in St Nicolaas ongeveer 91 nar gaans van Hulst zich niet miste dan 3000 i WM vluchtelingen bevinden uit Noord Frankrgk en it omstreken van Charleroi wsclitesde op een gelegenheid om de Bolgiickïfederlandach grens te kunnen pa seerev en op Nedorl bodem een v tehuis te vindon terug Zondagasddag arriveerde t itl tricht de vermiste heer V leer ai de H B S aldaar Vol erklaring was hg circa vgftia at van da grens op Hollandsen g B in het bMit van en wandelksatt is het Viertand rpoBkt bg Vsali f haftot ondanks gn protest M volgenii Aar Laik overgaraoht ijn prolSst aldaar herlaaldtol werd ei automobiel naar ds g Cnden 8m het geval te ondsrlioedoch dit had geen uooes dsst de automobiel veVongelukte Na twee dagen werd 0P 12151 ixm 13 205 1 1674 l 19H 11196 11594 11870 1I98B v m 15143 15785 l i959 6tl i 16417 I67 7 16967 17 l i 176 14 177 52 18108 18375 7j lil94 12408 13419 13692 13925 14273 lie heer Saivbe rf ropliceerdo A V o nd V ffrgad gadering In de nvondvergadortng zott do bo nnea lijo rode voort on wa van oordoBl dat iVo hongo molkprij izon oen nieuwe bolaMing op de ar niimlo logt Al logt men ilo boeren kunnen be niet miaacfi pr ia van moeiiing dnl do arbcidera hK zeker idet kunnen niiaaeir Niet alioen voor lie deken en zwakken en kiwieren ia melk nomUg ieder heelt hot noo 1 en zeker de arbeidende iit d De beer ganaea alolde do volgen tile rooUe voor He Kamer van i onloel dal maalfegolen noodig ijn waiinloor de bevolking plaatnnlljkjiiil zijn verzekerd van oen vol iliie lo Snevoelheid molk togen i en prijs doorgaans niet hoogw dan do Inlorprii 19MA91S gaat over lot de orde van den ilng Do hoer van Hamel ui deiliiaoatlo van 9 melkprijzen ho rekowie waarbij hij al vonrxlller van lp Art itrago Goii nt HlolM lrokkifi wnw geweoel ilmkle me li hoo hom waaverx l ala onpartijilige to oordooien Algaando op de Jililtbotd vanhem gedane npgavon hooft i eon berekening geonakt gelieel onslhankdljk van ilio van dan niirgemecetcr al apr a berokoidng iiJol alleen alonil Ui lo tien in Niet ti lKchrift vnor elkhygl ne uit de no ri4imiiui an de Diatrictaeommianleon ift de opgaaf van den flemeonloAdviMfHir Floria V Do h r de Jong n 1 con l teerilo dat oen nolfomie prije voorhel hoelp liu niet ia vaHt teBiolloiif Men kan geen vorgelijkingen maken tusacben lie oenorrovincio en de andere 1 oenlgeweg Im de door don Mlidajift aangegev v Door die iiiedvKie W volgenzullen we allhaiia de me et tjoboofltgen aan melk kelpen De heer T e r a a n a d betoogde jlal A melkprijBen niet per jaar moeien wortlipn vaatgeetetd Jn voracWliowie n icichtcfi la apr niel gemat met dozen K i t r dèe do melk ala oen gonolAiiddel he ehouwt Hel belekl van den liliniMeT dient aan eniBti e rriiiek onderworpen te worden j Do heer Jorhird d boachoiiwt de toeoegglng van den Mtlrdalor als een bagatel en ook a a zeer hinder lijk Vo ir eer vele pemonon zal het nnaangenaiun ietn zijn als zij niopiPn vragen om een loezcvginK om goe 1koopo mMk te mogeti krijgen Het Nederiai irbe volk moet niet ala eeii gnnert goedkoope melk krijgen hel heeft er recht op Indien reide de heer Gerhard de Min Mer zeil oeno met vroBW on drie of vier kiwle n van f 1000 jaara mOoat toe kna eii dan on MJ tfol andem t de 1 H42 13619 1 1698 1 3737 olk aahr 1 3931 1406 2 li i77 11 297 14479 lil 9 14490 14 597 14619 1470B 14891 14913 14942 1 14 l 0 29 15032 15152 ir 107 1 5315 15363 1 5 387 1518 5 16519 15572 15710 1 5789 15863 15869 1 5983 16012 160 26 16088 10 69 16282 16 284 16316 16 389 16459 16508 16518 16556 16720 167 50 16 a 16871 16897 169S9 16992 1 100 17118 17135 17 296 1736 17427 17567 17593 17600 17840 17661 17670 17679 17705 17791 17H00 17903 18021 180 39 18172 18214 8 i70 18295 Ï83S4 18385 18405 18408 18438 18439 lR4 rf ia5 28 18598 I866O 18675 18088 18800 188 23 18910 19068 19068 190 1 IHKM 1910S 19165 19196 19 3 25 19518 liiWO 19686 19780 19795 19886 19846 19871 19878 19900 19 4 19970 20070 JOOilO 20111 201 55 20164 20172 20 2 V 20270 JO 29S 20426 20148 20tB5 20192 20512 20555 20562 20591 20679 20731 20761 207a3 20874 20881 20893 2096 1 1 klaane Ie lijnl tond 15129 m z I5i 19 Steuncomité Oonda Het Comité tot Steun aan noodlödaoden door de Mobilisatie te Gouda deelt ons mede dat de volgend pftan gn ingekomen van particulieren f 8 a0 soldn van een mllioien wielrijder f 10 30 SocieUit Oni Genoegen In de gisterenavoniyn da Sociëteit 0n Genoegen geholHen algomeeoe ledenvergadering dier Sociëteit werden uitgeloot de volgende JO obligatiën der Eledtrioitafia Premieleening van idlO So 83 m f 40 Noa 62 en b5 elk met f 32 60 an Noa 46 61 71 97 99 133 on 139 elk met f 27 Bp boor den Voorzitter den hier H Knilltrt werd medegedeeld dat de houders van obligation van do loening tsa laste van dan 8chouwbnrg hadden edgevonden dat met het oog op len minder gunstig flnancieelen toe land geen aitloting van obligatiïn mi ilio leening zou plaste habben Tot ledan der commissie belast met hit nazien der Rekening en Verant Merding over het loopende Societeita JMt werden evenals vorig jaar be iMd de heeren I vanyantaig R 5 Miwkerk en N A v n TJer Eeo De Commissie belast met de keuïe è in de Söciel eit voorhanden tgd idirifton en nieuwspapieren werd in Msr gehesl herbenoemd De verkoop van do tgdachrifien en iwranten had op de gewon wgze ibaU I Uitalag Veiling Da uitslag van de gisteren door U Notaris J 1Coem n te Haastrecht i de R K Leeavereeniging te Gouda lAonden veiling waa aJdna Het burgeiwoonhuis aan de Blee Wnsingel No 17 weM ingeaet door lm heet C Jaaka op f 2600 en MDiind op f 160 door den heer Radix alhier aan wien hot ten Hoava v n aBn lajigoeffter werd toémwaien voor f 27 0 Rat woouhnis aan de Boelekade lo 139 werd toegeweswi aan den bw A J Uaatink alhiar voor lm WMli iiinf ii riaagde te Rotterdam voor i vrfe en orde oefaningan Geneigde Beriehtei mals als vonla iit VoroiilHtorrng van IfemaiMi aaiigebowlen van uHdepiichtigheid aan verdkiialerii van 2000 K U maia aan boord vwi hel Noorailie stoonMchip Kati alaf liggende te Rotterdam waa toeiV tnj door een rijksveidwaiobtor te Spijkoi aae werd aangeboudcn op weg om op verzoek van een weger me als medeplichtige aangehouden het geki herkregen door den verkoop van de malSj in ontvangul Ie nemen Hij handelde daarbij gohoel builen weten van de venmioteohap in wier dIenA hij la en die met bol geval idete te maken heelt Hij wba nok niet dal de hurgeroeester van tiofvrviiot Inaniikl op de mals beMag xHefpil had voor deae verkocht was TbUne bevinden zidr nog bij de rivierpolitie behalve genóeinde in arrest de aefaipper uit OeervUat mei wien vaarlt de maia vervoerd werd Iwoe graanronirolemra een weger en een ophouder Do aauvankoltjk aanKeiuuMen srhipperekDocht ia vrijgo Irn nadat ge ilekeUv waa dat zij j ot deae verikilMeriog nieta e maken bobben Rij de controle op de loaaiiig van lie Kaaaala nnldMe men de veribiiMerinrfr N R Ct keer met een deeraar er u j grens gereden en toon bleek fl in zgn recht was Weder P J echter terug naar Luik Jl der geleide tot aan de grens bg JW gobraijht ta worden Als la f van gn reia werd hg door ii P r e Maastsic ft bg gn lï het sUtion opgepikt daar hg vermist gesignaleerd stond J op oring tegen belooning voto waa geworden doch aanstonds hy op last van den oömmisM politie op yrg voeten gesteld Bttitangawooa oongraa v 8 D A P Hat Volk meldt datiipvertodii de Kamarfracti dor S D r sloten is ean conferentie T van het partnbestuur de KafflarW n de njdacüa vaÊ H t Volk i spreking van do wetsontwerp TWEI DK KAMtat ZMIng laii 3i Nov I 3U uur De I n ter p el I all Sa nne intake de melkviyoralV nlOK IV nm Sannea s d hield b den Un inferpollatlo inaake de melkprijzen waarbijbij uMvneHg betoojjdo iM lie prijtfittjgiiig oorzaak ia vantif aanaienJIJko vemiimloring dor c inMniiqilie on ter ondcrvoeiling in bteedr kringefi Do Miiudtor ha l daarlegen maatrogolcn moeten noroeny doch bl in gobroko Do Minirtc pfoiihad o n maatregel kunnen nenivn sUten nanalen van hol brooil on oenuiivoorverbod nl oo zware bolaolii np tie conaenlon kunnen Invoareta dodi belor was hel in te gri ien nlÜ productie door te bepalen dal domallwlmnm naar de connwienlsn Inde gewone richting al moeten VU ven V loeien Do interpellant cijlbaerde daarop de r eling van d n MiBWer Inaake do melkvrtoraloolng De berekening r iMerennacltt ia braad nllgebrokeo In hel keritgebouw der Ked Hnrv getoeente Ie flroot Ammore waar In hel armeniorgplwi van ten lll nlater wordt de belJMIng gadragm brMcM gM v TM he Noorden hebben au deo oproep givolg gegeven ek penooen f gesondeo neer de groote tfonitie firnw i om óch n een en andw op de hoogte t itelleo t rwp kleinere firmt i door het minuterie vu raDBitie Mn meohioee geholpen wor Vardar U r een nuswe indnetne onteUnn walk ten doel heeft oorloge erktoignn reed di ut hebben gedaMi wad voor het ebmik ge ehikt U Bwken dit gaeebiadt o mtt de hnlion der ware granaten Er liJn ook ¥ erw hoideno fabrieken dU ich vroeger met een geheel andere indnetne bezig bietdan en lich tbani op dan aaomuk van mnnitie hebben toegalagd Dwmbun van het minute riabonden itreng toezicht dat in geen fabriek werktuigen ongebmikt blfven uo noodig worden de laaUte n r eldan overgabraoht In Engaland knnnan tbani behalve voor oorlogadoeleinden geene werktuigen vervaardigd worden Alle aaoTngen daartoe moeten lot den miniiUt van mnnitie gericht worden die de bevoegdheid beiit deie te weigeren wanneer het werktuig niet voor aanmaak van manitie kan gebe igd worden WaarKihlinliik ü dit lytleem woniea uitgebreid tot andere niet gecontroleerde indo tri an In het Laeda dlatrict yn than vele warkplaatMn voor draagbare wapenen terwyi een taalal macninee uitaluiUnd wordt gabaaigd voor den aanmaak van gewenpatronan Te Birmingham gn meeet Vrröwaa werkiaam waarvan y die met het keuren der patronen belatt waren een buiUngewone behendigheid aan den dag legden enkele konden Mlb 160 patronan per minnut uitaoa Alda r bevindt ioh ook de nationale Oranatenlabriek waar van een deel teedi granaUn levert deae komen in de fabriek in don vorm van maaaieve italen granaten die den vereiachten vorm krggen van inkervingen voorlian worden en een reaki van be kkingen ondergaan Zy verUUn M gebouw aan denaelfden fault ab 1 het ebn binnengekomen van koperen ringen en een dop vooiaien gereed o gevuld te worden Elke granaat vertoeft niet meet dan 3 uren in de de aaal tengevolge van de rangwihikIdag der maobinea Ook by de vervaardiging van granataa ün vale vrouwen werkiaam Vardw liat m er velen die te ond ga om in het leger te dionjin anderen die in de fabriek werkeï nemen tegeWk hunne gewone beroepen waar durende den korUn tyd dat ey vry gn Deae geeat van elfopoffonng en vaderUndillefde wordt in het geheale land aangetroffen 1 m r ö 1 N O T lu hol Eiigelo b Lagerhula Hauler elude gleteren uil Londen Xtl u buU vnj itij titt ii kuiui n goregold wurden itol li nc l 4i rhoepwHseiiaara i kuoplieden hm veitegenwmirdègd worileb in do Noderl Overaoe rrUi Maal iMbHipU O T een il en ItToMer Hojbert l oll ttOiwwuAle dat hj deukbeiM i rwog n wae geT ial inaar de Minlafor vreeado dal k t iMiklieeU ulot k vlilkt worden nnidal de N IJ üiver N l rl i l he liieK iHiig la g tliM drair N l rlaiiili hf h i til Ti lin de b H llm im M awlaeken hamlol to c ulrolo i M ril lon naar elwboi loerooriiig oulataan 11e llnaadoAi verhondlnK luw en het UUk en de qenwenlen Wl li Tweede Kan l l than Ingekomen hM wj won King van ile lii wlMlo verhnmHnn inaMhen her Rtjk en Vr weMie btl de wet van il Mei 1 9 waa tot alaml gArarW en alinneen ala nmloendkond wordt aan liiniowkt VMirKMtelil w rd de vorndng van een l i iii ii waamll doge PK ent n iV r Ik nar oen oltkeorlng nMon Atv ng Mi n ar In hel ontwerp vuemwukl regelen Tm dekking v an de ultgevio vandal lm uilen worden beetendSS t van de opbreogal der accijnaeninol ulUondering van den awljna opde uiker en m ulUwering M Iti jk mtiWel lol aoodanlg bedragnl rioiKilg Mljit K mi U idoiiwe regi lln van h K netaatlngalelael Ui de npbrem u filiMWi liebalve li op de milker geraamd op I W mlllloen Hiervaninllfp dna de gemeeotw 2 pr onf inlvangen BIJ 4e verdeeling tuaaehen da feineanlen van bet geaamenlt uH Ie koeren bedr wordt ter VMtaWUnf van het veiSowMngaijMler nltg K an va 1 ge MieoHk g i Wdp np hr i al van dl R t P de veraDj elaaHn per Inwoi da baar J A van Eniit ta Waddini StoHri Bg dan veehouder D A Anker Bagaitadie uurt alhier gn 19 stuks rundvee 5 pinken 6 kalvann 33 varkens 4 biggen n 2 geiten afgamsakt wegens het voonomen van Uönd en Klaawiear Hat ia bepaald voor da CoSp Uaalderg aén ongainkiweek Deielfde voanaan alke gistnaa te watar raakte kwam ook hadenmorgan met gn zwaar beladen wagen in de diepe Qouwvlwt t echL Hoewel ook dit ongeval a iep met eénige schade en een nat pak voor den koetsiar ia om i deaan tgd soo n bad iet erg aange Zon dit voor de betrokken maalderg hat batata iga daze week SfOZST Wa t ar sp ort Congres voor Watersport Er sobgnt onder veischtlland oategori4n vaa raensoheo misvatiing te beataan omtrant de mogelgkhaid om Kd te wordan van het coagraa voor watersport Het congreabestnur veno ons daarom ei op te willen wijsen dat ook militairen lid kunnen worden op dezelfde voorwaarden ala anderen Men vraga daarto hilichtfngen aan het secretariraat ran het Congres voor Wstefsporï Raadhuisstraat 31 Am sterdam Naar aanleiding van een daabatrefi ende vraag tevens de madedeeling dat ook dames gaarne als lid kunnen worden aangenomen en tevens dat damesleden eveneens ket oongrÜa allen mogen bgwonen Het is alfs te hopen in het belang der propaganda voor watersport dat vete dames ich als lid van het Congres zullen laten inachrgven Ook vereentgingen kannen lid liju Es ga reads een paar vareenigingen die als lid toetraden en een Mangrgke bijdrag afstonden als contributie Een voorbeeld dat naval ging verdient Want bet watersportcongres al ongotwyfeld aan belangihko id winnen hoe grooCer het aantal clubs IS dat zich daarbg aansluit En het bestuur van hèt Gongrea verwacht daarom dafvUa vereenigingen die nog aarsilen ei toe nBan overgaan het Conner daadwarkalgk t steunen Laatste Berichte nv Am bet Weeteiak Front PARI IS 23 Nov officieel Het commanttué van gisteravond Tnidt In Artoia Ghamdagne en in den EItas groots artiltem aotivilait en mgngovechten in de Aj gonne Ami het Ooateiqk Front PETROGRAD 22 Nov Officieel In de streek van het dorp Pnlkrta i o van Riga hebben wy den vgand een weinig ternggodrongen en een deel der mandelgke loopgraven vwhiold Overiwins is de toestand o p hdt front van fae Golf van Riga tot aan de PriptSt onveranderd Aau do rfvergaugon vaft do sector Rafalofka CArtoi sk bobben aan den linker Styr oover enkele gojMhlen plaats gehad waardoor ie a moene toestand is ewyzigd In Galieië hadden lan den oostelyken oever van de Strypa eenige ontmoetingen plaats met vgandolijko voorhoeden welke do rivier oversUkon Vgandelgko afdeelingon die bg Boniavy aan den luidoiyken uitlooper van hdt meer van Isjkove tot den aaval overgingen werden door oas krachtig vnOr toruggodrevsn De stFgd duurt voort ten westen van Khmielifka NoordoosUiyk van BoUjatsje hebbon wij den vgand uit hot dorp Petrikoftaohj verdreven Ten uiden daarvan hoeft do vyand het dorp Noska beïBt Aaa bet Serviicbe Front Bulgaanohe en Praneche troepen SAIjONIKI 23 Nov Journalisten haddeb van de opperbevelhebber verlof gekregen de Fransche fronten te Stroemnitia en aan den linkeroever vao Ceraa te Ijlezoekon Het beïoek du rdo gisteren den gebeelen dag Het wëSxechter heel kalm alloen oenig artillW en infanjenevnnr aan het Cerna front waarvan echter in de stellingen die da Journalisten beïocbton niets t ion was De Buïgaren aan dit front schonen wanhopige pogingen te doen om da Praosiien bg het dorp Drpnowo m te sluiten En te oordeelen nsar het aebalder der kanonnen m het ge ht dat te 8 nr aO smiddags n digda vr kwpig b jpwaaat Ua Fnueba staf atkaea iM aeUar nial aaa baaorgd ta makan Ofwdaaaaaa vallea en was blijkbaar overtuigd aa tan aiotte wal af te zullec slaan De Bulgaren schgnan hiar eaa starka lagermadkt bgaen ta haUaa an kaa pUa ia blgkbaar da FraaaiAaB tamg ta dringen ovar da Cama taaaiada hna aigan opmarsoh naar Prilap en waarschgniyk ook naar Ifonastir ta vergemAkdgken ATHENE 32 Nov Haar offideal gemeld wordt hebban da Searién weder het front Pnlep Veias baset en mklan g op naar de Babovapu tot vAntarking der Ujoapan dia d e pas verdadigan A a bet Z Oottcmk PiMrt De Franschan hebben dan 19a Nov de Bulgaren aan da Oersa taraggeslagan De Btri d werd den volgMoen dag barrat In ca oa de Dwdaadlcii Da Engatacfaan hebben dan Ion Nov een loopgraaf en een bommendepót op GallipnlU ganoman Alle vgandaIgka aanvallen werden mat steun van het Fmnsehe pantaarkra is ar g aaohnt afgaalagaa Aaa het lOuikuiadM fronL PETI OURAD 23 Nov offioiaal In den JCankaaua baddan op ket front geen wgiigingen plaats Krijgiverrlchtlngen t r Zee PETRüüRAU 23 Nov officioeLj Russische torpedobootan hebben na een kort gevecht bg Windau een Dmtach patrouiliesohip tot suken gebracht Wg namen l offimer en 19 soldaten gevangen Aaa Raaaiaehesyde waiaa gaan vwüaaaa l WEEDE KAMEK ergiMi rij van Dtiiadag 23 No ciiil r Ipipond te 11 aar 1 n d I o c b 11 g r o I i n g 1 nonKmaau iSuKil uiei iw ai e iitoemini£H unuwiil fou over ue 111 11 oe i ioouui iJiU u 111 II I e t 11 11 t nyiieewt leu aauiieu van de quatsHle oor la I uioiiieiN eiiing vau net goownonHMiit itirwijM np geHuoaiuieenui zotMlinga r 4Hileu veraiuart b c noynAiwa oai luj iiK UA 11 0 oveu wegillg itiii aiÏHie aan scIMAoa una ler die r siiiMtioiieveraoutiigiagi is en oor Vic uel goveu vau otflerwije mtiiilb d UI OU WO vnorsiaa tloii op lollig gen Wttartogeli nul ffwoieuperïllO tie uatiai wunieu geoord m i t x achi Uit ik In Wareen i li iimung inet ue bedoeling aêt or iifituiAiiiie van r f06 ute wel proeai vau 4lti oplegging vu nieuwe ynorwaariieu iMirn iMi abeen ter venaur giug v au vnoi waaroeo waarvan nniueiiuig igurdt gevraagii van dmen juriili iheii rüCtiWgroud Voor Ue UiiiuB giHrt tieh rogoliiig heell do i ii iiUn vemiuitfiX luulai de Mor proDii i iË iloor m vaatgoatslde a nonuahiie leecÉi rmiar loiUu was goaoijlinï LibtraloLeili zegt de Mbibitar mi loc lift wpKtatm op aou plaaki b olii i i u zemnugiHHctiool iM ataal welke mot di acutiaiMilMiollUig loepaMi iMuii een iiouvenManentaaehoul zal wor ilon opgorirbt als h l a Btal kittie leu daarluc voldooïldi ia Wanneer na ileaè toM ggii g tie liiwren do MaoHler Ketelaar eu lier lianl iMig bg huil onguneligo iiieeiilng over hom btijven dan verwai l üe Mluu ter dat zij dr KapMr in haai geheel in do goiegonhoiil zullen tel leu haar i onk iil uit te aprekon In vorbaml hienneAe g t apr lu uverweg ng de idtllng enigeD tijd to hnraen Dey V o o r z i 11 e r verdaagt daar i i 11 uur 40 Ue vatgadertng Ii4 kwart over twaaU Te 12 uur 20 wordt lie vevgade I log horopeiwl De he r il o Mies Ier ui a hi lie gevolgdo wijze van bekawli ing Milke dmor dan Hloisler ki oilgelakt ii ii ongewone Voor hem b Mtaat geen aanlAitinglul het vooMftoilen oener motie inwieken zin dan ook £ 0 wat de zaak soil betren blljll epr slch onbevreiligil verklaren Hij mM In hol beleiil diM Miiiioters de noodige vaxlheid Wol wil bij b hjer Verklaren ilat hij hel pemoonll kaririiler de Miiüatem nlol waalrouwt lie heer Ketelaar v d verklaart dal het wisaeland Wndpunl de MinlHlora liê Kamer op oen dw ali p iiir heell i raehl Oml renl lie aaal zeil blijll pr zijn oordeel imveranrtenl haiiiftnvcu Kcfiu r lie AMü er voor hHii geen aanleiding hel pontoonlijk karakter dea lUniatem 11 wanlrmiweo De beor Gerhard s d la door itê verklaring dea Miniatera in t geabeel niet bevradigii Echter tUfHit KWH oiiiiwinig van hot porwionlljk karakter de Minialers beilodd Hij Ml bH en ai rlngenvop wlJ iKUW Ier rog ling tleheer de B es u I o r t v 1 boogi 10a i 1 een Ui gdrolfeii De overige buiBOKb kaddtsi geen inwerking V ai lieU eA de bawering vau dan vgaial dat miine arhattlng van a orUnien op K Delober to houg ia Itaihtl bU blijklgaar de Mtea l verilraaiott door alachui over een ileei au h tagveid te prefcsn terwl mijn rapport bolrekkiug bad op deai 4ieoien aanval De vijand vlt4 ii lop i iMober uirt al hu Mi ZoidWeMen nsaar 0 1k ten Ziih en NoontOiMon vao aait AUenadaronavni teii heriehieu beveMigra niitniiorapraakoltlla rtMtting HbM e g gJe i t van tivnauutfiuiggteu iwvuiauig Ml VUNlcU LIC Juulwvet UMH ue aawer ui uikMgeu laaar oen ittuoo ui dr etwbAcasMiuig slaat uleu t Miuteiver 1 I e u I e verkiaan dal vo r neui ij Miaeiala overbtuv aa ua ue vige Me V erklarit oti Uu gevvHolt t veuaei Met gvjwi ai vkfr t yseueu vork aan uck uerokl de iiagruulilig veroer IC veitiaJagen L e muil 4 i a u u o s De hoer f e e n a i r a v d verkUari dat de koudii van Mbtuaer rodUtuma hen niei Bo l wvredigtl r vtatwDi jiai bg om haar v4 gkeld i On de mude aaiuiea aleiniaeu Out g mmmmin MlfMitN Hat Lavan bavat versobiUaaéa oor k sfoto a vardar da ttrM ia betwoaata ItaliaaaMb OoataarMaak gta a f i bia aniga kiakca vaaroy dt r r a aw a da varachiHanii arfctaaabadan vaadaa man vamebMo naraoaalia wekaIgksch nieowal karikatnies aaa i z wurdl daarna verworpen met bt mgen V af eauneu like v an tie H D A i en de heeren Ketataat en r erABanli Aldeellngen Hierop wecdl overgegaso lot hol trekken der AMeellageu Na de paoae deelilede V o o r a 1 1 MAHKrüKHICHTfeN Niéilwe Triaicrtverecaiglng Oouda I roeiiieuvoilltig van 2ïl Nov nUKO tiS p at 6 15 el i Hoed lsi voy Kool M0m 1 9 et Itunrokuol p al V 2 4 I Andllvia p l o HHiO I l i i rai p w Ito l 211 cl i Wamden p tOU boa I iM I 4i iirouie Wortelen p Hl pil I 1 51 ll 5 Ktou p B 1 s i ti ld p 10 boa lU 29 et Selderie p 10 bal 10 20 ct i Knol elilerio p boa W 1 I FstarHollo II 10 hou i5 2o cl ürntMa p sak t 4A itolieiitaiMche Veeiaarki 23 Nuvenber Aanvoer 1 2 2 paani t I veulen tl 95 magere rundereu H4U viile runlieren 1115 valt eu grasfcalveren 24li nui4ktere kaiverin I M bnap l varken WU bl en S geiten nt bokken Pr aen Veite koeien lo kw I nrt 2e kw 9 2 te kw I H mnb Ie I lilO 2e r u la IM Meren te IHI 7 aa in Kaivwen Ie I l 2 t 11 5 S l95 Melkkorleii I IH f S i Kaliioelan f USU f MKis Hdoron I 1 10 1 SfiO I ink 190 11 25 Hraakalvere I 3 5 190 Vaarzen I HUI 1165 Warkpaardon 1100 I I75 Hlacbtpaarden I 90 1 155 i lliiuai I 5 I 100 Nui btera kalveren I9 lfl Fidikalveren I 20 1 Mi Mllgnon I 12 119 Itnlamtkrfct AanvnW RA H on t l en IM uUikken k kilo De prijzen waren Ie kw IM ta kw f 63 kw ld Voor bikkeli vait kilo word 80 4 beiaskl Rlorenmarlil AanviHir 51S0 stuks 1 ritzen Kipeleren f 9 50i Bondeneieren I W 19 50 per IOO ka Kaaeouulrt BODEGRAVEN Nov Aascavoerd 43 partijen 11137 tuks wagaaos idm Mtai K G 1 e r modo dal ilundenlagiaiildag tukele uweiu werpen lu do aldeelingtstnullen worden omlerzu iit erga lerii zal aurden op Ma inilAi niMkiug i andagavuml eu ok W oeriHilagavuad IHi Kamer ia ttaarna tot nadere tilj ibroopiiig udoougo au iiadat 1e Toen lie Uioiator van Kolonie n Mr rieyto hedeuwidcUg iHhku tie vergadering tuaat hon 1 ea 2 uur gcsKibiinM waa lo verband ual lie regollug van worksaanihevleii zuilweder in de vergaderzaal hiul Ingeveu viH rdat lie vcrgaiteriiig waa gooj nd word lie lioer rie te dooreeU ilAuwie overvallen Nadat hij naar da voor da Htnkilera boslouivle zaal lu hel Kaasergebaust gwlrageu werd don heerl leyte geiieeakimdige hulp vertoond door hel KaaM lkd Or Scbeurer ikr htan tnu4itte htj ta brengen helgeon lukte Uo M t u i a l e £ wilde daarna weder naar do vergadenMal lenigkeeren naar hiertagaii versotie t i Scheurer aiob oodal d MiniMiivr voorbiupig in ds Miuiaierakainer bloei Haar ilo hoer l ort v d l iiaien ikliroHxleiit van de Kamer deboorllor ge iuM eii venaHlilllomli iamerleilen jtii b van zyn tooetand up do hoogte kwamen aloii n llogeield duor éen heer t ock n de Minieer tan alotle per au o naar sljn woning gi braoht De Ixjrirhien oiniroirt den toaaland van Minister riaylo luidilon herieii lutiiitiklag geruHIMIelloitit ile ongesteldbeld in van vnortilJipaBdeu aard Saybli Coadachs kaas it wofl f jj f 74 M iw sidcr I 75 1 77 id ss looe f 70 f 7 id met RiJkSMerk I 17 1 mtt conditie Alias per K U Handel nullg Bji invaar van afgaaaadas bloaaaauit Nadatland in DuiUnUaad n ver dar gelagen landen wordt door deDaitache douanen ovofiagging gefiischtvan eaa vrrklanng atgegavan door den betrokhan DnÜaaiMa oonanl waaruit bigkt dat i WeaaMowerkaIgk uit t ederland Aanklacht ingadland tagen H t Volk Bat Volk meldt dat tagaa de dactia van bat blad aao vervolging Is ingesteld op laat van den kUnistai van Justitie daar in bat nummer van 42 Nov j l ovei Biniatar Poethuma on gn geaproken $ ia van a n schavuit die de maohl in synonbekwama en besmeurde handen h d Als vdrantwoordalBk redacteur ha A lich da baar £ d Polak liekend ga Telegrafisch Weerberieht van het Koninklgk IteteiAolsgunbInstiiaut ta PE BILlVF Hoogst baromalihtaiid 7686 taVlissingim laagste barnmstantaaii TA iJA U Ilaparanda Verwai htiog tot den volgenden dag wakke tot matige wind uit westalnke tot noordelgke richtingen nevelig tot a r bewolkt weinig ofgeen nêaralag iets achter In hetooaten 11 1 I t UlüUiKKUJKK STAND OODDA GEBOREN 20 Nov Pinter oodan L A Wiltooborg en N Baaa Gar dua Cornelia ouders V L lioog an K Olaa 21 Zif ainiers J Rapis en P M Varmaw J Dames en Heei nJ Vraagt by nw boekhandala Hanen en Henn lancltlaar lennenf V tSt van Kuaatacbe gevangenen UtNDEN 23 Nov Da Tlnwa vT rHBVnl uit lk e ar tdt b rouwbanliroit d U ta Uelirooacu OIKl liiMMMibo gi vangeneii itie ileif tleu Aiigiaauo in upataiid Ujn gokoBien wmeisi de Ireh kwalilell van h iivoukiri Iwctt oiiikiwai bien gedooilheWien Allo 2000 gevangenen wiwileii ikiarop goilood Een ülllcioolij iiliiniiu ué mlirijll hot vonlwljncnder Agenen toe aau een plile niiHcbe Icbfdeia Tal uit alia Landen 7 artiatique in 4 klanrendmk nitgovoerde platen btlreffenda Algemeenen Vrotiwenkleer ctat AntlOofiog en Vrouwctibcweipng formaat 49 X 32 cU voorstellende Hanen en Hcnnen ntla t l de OnmondIgen de Wngecrlxe Hen de Moeder Hen de tbdww i Hea en da Hltwelliklhear Prgs par lo s pisten 75 et per uk per map van 6 stnks 4 OL Deielfde afai briefkaarten per mapje van 6 st 50 ct In plaateen waar niet voorhanden franco na ontvangst van poatwiaeel I ONtjt N S Nov OHlcièel He Wij bobben alndailiein hol terrein aan lieide zijden van ilon lioor lie onlploKine gevomidon krslor hezil Do Vljal ileed op IS on Il Novomher tiicbtaanvallon op ioppiin gbe waanUior geen malere schnde wenl a n8erii il dan ilat bij ileii er iMen aanval twee oWatai go i n l en 1 j j itg verH A STADÉRl AHN Tier koeien gedood werden UJ den I o n on tweeden a invi l achter wonlfli sehl I lil li