Goudsche Courant, dinsdag 23 november 1915

UMiwn I twr i a tun WtlLWM mUMIMilMMII 4 i 5 ifflR 53i 2S 01 ROB KOKO HAAR De Ooriog Aan het Weddik Front Het Fransche oommnniqaévan 18 Nov Inidt In den loop van 22 Nov hebben Ftansche vliegeniers op verschillende punten van het front gevochten geMverd die tn ban voordeel eindigden In Belgié werden 2 Dnitsohe vlieg Isigen door hnn tegenstanders genood laakt te dalen In de omatreken van Retmi werd op 2 vyandelyke vliege Diers jacht gemaakt die daarop rechts omkeert maakten In Champagne en tan den rand van het Argonner woud hebben 5 gevechten in de lucht plaat gehad mot het gevolg dat 3 Duiiache vliegeniers ylings binnen hun linies moesten landen Een ander vliegtuig vtel ontredderd neder het vijfde vliegtuig daalde in vlammen gehuld op den grond Aan het Ooateiyk Front l U riilr i rad w irdl d d ü No Ifsnieii Ondanl s ïe pogingen van lip Ilintorhe militaire drijvers mi Im4 jiublidk te doeu elm v pn dat de weirag lipteefceiiefide terugtocht van Aa Duttü Item bij bet Swenteti ieer K etimiiw eeji mircee voor l Kus smi wn blijkt dat tmh wol liet gevai te xijn geweMM hetgeen door it JongHte gebeurtenimen iu wonh WlMtJgd lli alve m de treek van het Swen tewncer inocMten de Duiteehere daar Ine en i l kt door de Rueeinehe Iw loneHeii uit een etrategiecAi en lak llirh iii ipu l leer beian injke plaat ntii uitruimen op het gehele front KlKa Diinabiit dat JOO werst lang Ha gatz Kanmern Olai Damen trlmnnlVa en Swenten zijii purin n uir tU Diiitwhers ware n eri pn if le riero worde nog verPrRftni I tr den nieuwen tegenMa ten w 1 ri van Dimaburg waar de linJier lioiigel van Below omler den drul fi ha RuMiiache oHenelel nKieef teni rtrei pn tang den spoorweg van Foeiewe die van oo ürool betong l VOO de DuUanhere De wa jMi nninatle nnbegtroven li en die fc DuitricherH hier achterlieten beviisen tlat le e nederlaag een wire nmp wa Na twee maanden atriyien voor de voderlixingiilinie van de I win die kon meer dan 1110 KK man kodUe d Duitiieh ra daiH thAnit verder tan iel i f I dan rij waren in tVto g ii E£r J i n pur 1 l Ewr MM w l OFt f uill s Vlo imap i ii Vaaii s Vlo ikal iMiw Sous Mains PssIzsgsI nPhoto albums lonellaiitooraitikeleii Inktkokers Briavanwsgars FirmaC SMITS Schoenlia cLeL Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR ns Voorhanden in den Boekhandel van G J VAN BÜRK Firma J T 8WARTSENBUR0 KIciwes 39 22 iÉtaakepileiÉi Een SOLIED ADRES oer ai beien li bQ N HE8SINQ Psparstraat U Reparatie aan alle meubeleB spar dig netjea ea bill k Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant rcMl tueee Dae idTerlriiKi kestet lecku kij TtwgUkelillig 1 6 regelt f O 85 voor elke regel meer 6 oent Opgaaf aitfitutend aan hetBorean W STIJMS HAASTRECHT 4 MAGAZIJN VAN IJserwaren Keukengerei Kywielen en ondcrdeelen Landbonwgereeiscliippeii en Werktuig en 14 De Gunsteling Maar ik moet dr Kaïi De Wtter ift rewte Ift vertnUm hg hi T lan gekomen i Hl komt hier leldea of nooit voor irfi Of nWe de maii hij gaat Ahït rfe woning van iën wr langer dan tot vier aur blijfl N nooit OoedenDuddag hij Moeg de deur oor mtjn dmis Wat aTV beginnen Spreken moot Re ift ieder geval Ik poedde me ïijn huM doch hij wa niet Jj Ook in mijn eigen woning Ëöi and naar me gcvraagid Jj ik in n k mer op en P daeht ik aan mijn ver4ool k g 4 eel en al vergetwi had naar het hotel tegenover me STia wae donker maar a 4i e gordijnen zag ik een r w l w gm Ik wenkte dorii 7 ïS anöwrtord Dat maakte B ro8t Tk gat mi n hopfpifa in nige inittnielieH en Rnefcde A C3 Xi3ïTÜ November Sociëteit de Héaiii uur Alliance iraofaleo VoWdracht Mevrouw Adriesm W mond 24 Nov S de B nle J in rheoKoheebe VarfWU a Ni v Nieuwe Schouwborg 8 lanle Abonneoienlsvon liet Nederlandech Tooneel H xi Nov Nleowe 8 bonw ft u Henri Ier Hall I Gedrana B M v r lM wil i r e W varfadertsfn MMnTUm venMlMM itm o om Me 4 ia 1 verraeMeiL ItH HUIII Zeer mooie loliede neubden aU Tateta Stoeten Kaïteii Spiegdi SctaHder en TbeetaMt Baletten St ilame biemen ten In leer en peliich Boekenkaïten Tweepcirtoom onbetlapen Veereobcdetellen Kapokaiatraasca Slaapkamermeabclen enï en alle spotgoedkoop Rngbckleole Leerttoeica vanaf fifao Stputi f20 Stfli latei f 9 60 Spiecdt f 5 50 f 7 50 ani 20 HHRIUfM ImiMiiilVÉktli IM HOllflUnlflMlla 1 Eleetruche Drokkor A BRINKMAN ZOON O AboBiieert ü op dit BUd Advertentiën NlOOlJiiS HBHDB Zooa r a H H VAN bCHELVEN m H M V4S 8CHELVEHva Mxunm Ooné 23 No 1916 U OEVR tantond ao voor nrtbt mat vuor lioht o vondbrood It iaOpwBrfrlaUC Mv Bar v ANDEU Wuowntnwt16 D H Nat jongmanwb P O loalil ta OoMla tegen i Oac plaatalng la COMMENSAAL b a Ua burg rli d i ttil gecinBriavao mat oondilie by R 8N0KK HiaaUganlaMi 5 HaarlMi 9 Nieuwe Sphouwburg Sociëteit 0N8 6EN0Ë6EN TimÉiM bÉUUb Èi k JIITIIIIIUIMtlTIIIIEl DiMHiwtfM at Wo vwi w 1915 f Voontalling in het AbonoameDt PARIA Toonaolipel 1 bodiijven n r het EDgaltoh Ont t van HUBERT HKNKY DAVIEB AaavMig anr prMiaa Eatria voor H H Ladaa ao hnnna hakuMBooUn 11 75 par panoon Mrta voor Niat I an an vraemde Hbmb 12 par paragon Loge Hullaa Biila Lottag in U baaprakan plutMn op Voanadagavond R nor Inlrée voor da OalarQ loowel voor Udan aU Niet Udan 40 CCnt par MnooB Kaarten daarvoor lUn a Mioman en plaatien ta beaprekan 4 10 etni pw plu woaoidag 10 Navambar daa namiddaga van 9 4 nor aan da Sodatait AUa antrte prüaan worden verhoogd 6 Voor Aataurtreohtan MM SIM kMl IMW J a au Mrtr rj i iMMtoMa i Oude Kansttanden an Gebitten ook abrokM stulilMii Platila a I koopt DENTIST Hotel J EZA1 M Woraadag an Donderdag van 10 tot Mietwe 8efcwiw w Soeicteit Om QfMcgci ZOMOAa 2 ea IIAAMDAO NOVEMBOl HWS Bditenoevone Yoorstellinp CM KT Eerste Uederl EeTue Gezelscliap Dfr ot HENRI TER HALL Opmttmring IN T EDRANG aROOTC PRAOHTIIEVUE IN DRIE ROTEN MET ZAMQ ER DAHS VAR HERRI TER HALL GROOTSTE SUCCES REVUE DER LAATSTE JAREN I mm LEES OORDEEL DER PERS Wm MaVAM WIM EntrAe Sullea en Ix ge I M Ixiden f 125 Beloon II I on f O 75 f lal n I O 50 Verhoog met voor AutSur rechten M 96 1 laat lHiM rekinK bg loting 10 cent per plaat Vryd f oml H uur voor de Zondagavondvoowlelllng en MaandagooJilen l W nar voor da UaanJigavandvoonleUing Zie vnder Oroote en KMnc Biljetten Heden venohynt m de Natnnr 8poH Serie No J = VOETBAL DOOK W A DEENEII 8popfredaoteup leU omtrent hot onUtaan en d ontwikkeling v n het wl Het apal en de pelregeU De speler Algemean grondbn S naaien Da aanvoerder De doelman De ohter pnl ri 9 middanapelen De voorwaartaen Een werkje van 64 bladiijden druki met plattegrond VOETBAI TERRHN Prijs slechts 25 oent Abonn op llo K Maoasun hel goedkoopste groote geïllustreerdemaandsohnH voor Nederland ontvangnn dit en nog vier andere dergel kedealtjei crfttls Nmuwn iibonné op Mobkb Maoawjh f 590 per jaar enden wu ooknog onberekend de Kerataflovenng met keurige premieplaat van J 8 U Kkvxb Het Zonnetje Een aardig Intirianrtjel 0 DardrMlil O MORKS Oxn Vraagt WOUTERLOOD s Kalto liakt Kalftgebakt getrafteerd OalMtlne de Veau OalanUne de VolalUc Ttte de Veau en Tortuc TMc de Veau Hollandalt 1 80 1 25 0 76 1 35 0 80 1 86 1 85 8 10 a ao 4 80 8 80 8 60 1 7 Mik I blik blik blik f 2 00 1 66 f 0 90 i O BO 0 56 0 46 045 0 56 WOUTERLOOD ===== Laidan ===== Adverleerl in dit Blad Jl l lniiidijkt FakridiH JtaiiH i La Immf v POEBICaT trM Voedatt iw Fee aal da nitv K mmrtr LIJNZAADROEKEN merk STER en W L 28 an SOYAROONEMKOEKEH mark W L Uitatatande door hoog eiwit n vetgehalte en groote veedingiwaarde mf lHpl mi Parli 1900 N a n OoHdtm MtOatUti DERPn5T 5IBAR o 12943 54e Jaar ng Woensdag 84 Xof eniber 1915 601M E msiivTr i© UL ws © XL d ©rt©3a ti© blsLd voor Gro va cLau © an Os jstr©3 ©n Verschynt dagelijks lAla behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kw rte l f fó Idem franco per poat I 50 Het jelllusireerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per poet 90 Abonnementen Wbrden dagelHks aangenomen aan ons Bareau Makkt 31 by on Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIÉN Van i gewone regels met bewyeaummer f O 66 Elke regel meer O 10 Dy drie achtereenvolgende plaatsingen worden detc letten twee bervkead UienHüuiibiedingen per plaalaing van I S rraels f O 36 by voordl betaling elke regel Bwer 6 rta Redainea f O per regel dnaite Ieders en randen naar plaatsruimte Tctlefoon Latere 82 Telefoon latere 88 VitjreTen A BRIHKMAH EH ZOOH Jmt inrti ZIJ itftsr Kiga en Üiui urg enorme vorflterkingen overhracfaiMu A fi het Hjüiaaniche Front Het bombardenrent van Gorz Uit Weeoen wordt dd 23 Not gemeld De beschieting van Qon dbOF de Italianen is en blijft ondanks al han verontschuldigingen een daad van vornielingswoede Dat zijn geen toevallige beschafligingen van frescos dat zyn met het volkenrecht strijdende daden van het ruwste geweld en van misbniik tegen weerlooze burgers en eerwaardige kunstmonumenten Hoe xeer ook de ItaliaaniKïhe dagbladpers moeite doet deze gebeurt nissen als iets volkomen van zelf sprekends en noodukelyks voor te stelten toch moet er m het gemoed van alle kalm en objectief denkende neutralen verzet ryseo Dit moet nu door officieele dwase pogingen tot rechtvaardiging in de kwm Twrstikt worden De nwaarheid van het wapperen der Elaluansche driekleur op den Col dl Lana heeft aich tot heden gehand haafd toen de ewnte onzydige publicisten den berg beklommen en wat sg tagen beschreven opdat het slecht ingelichte Ualia Atche legerbestuur de vusche berich lft van zyn onderbe velhebbera met verder verspreidde Uet onware bericht van de rechtmatige en noodzakelyke beschieting van Gorz wordt eveneens nog vooit durend m de ofhcieele stafberichtea herhaald om daardoor een grondslag tot rechtvaardiging van nieuwe ruw heden te hebben Het stafbericht van IB November meldt dat vastgesteld u dat uit de fiabgheid van de stad en zelfs mi die stad zelve talryke schoten van geschut van allerlei kaliber tegen onze ilellmgen gelost zyn Op 19 November beet hot Oïizq artillerie bombardeerde de kazernes van Ourz en streed tegen veel vyan d yke artillene op de hoogten tent van de stad en in de boomgaarden üa tornen Aan het Servische Front Uet Uurilcurylt iht ttumuuiiiqué van 2 Nov luiiU Ue aan de IWvfmDnua strijileiMle OustitiirijkM be en liouffaarta he tronen tkieu aanval len op d Moatenelpnjwahv atelliugeu p éèa Kuzora pa en ten Uo ten daar van hm O tittenjiikxih HongaareHie oo I naie 11 l rljepotje l imiengentk i De gm Achten p het ai p dti i TiiHi een gunstig verloop On e in h4 Ituir lal voorwaart nikk nili troepten zi n op b K M abHand van Mitrowitza nwH ite Dulbache tro M een haiven iagniamcli ten Voorden v ui PriMtiiia in gevecht IV Itulgaren dringen v irnaar s IV er Zegowalfij PUaüiia Aan het Z Ootlel Front Het Bulgaarsohe communiqué van 21 Nov luidt De gevechten rondom Pnstjina worden voortgezet In de rtnek van Qili ani hebt en wy tot dusver zevenduizend man govangen genomen en twee ma chmegeweren on vier kanonnen buit gemaakt Op h ovwige front is geen verandering Verklaring van Bojadjew Uit Berlyn wordt d d 2d Nov gemeld De Bulgaarsche generaal Bojadjew heeft den Iden deaer aan den particuheren correspondent van den I okal Anzeiger te Nisj Twklaard dat het Servische leger geheid ontredderd u Het heeft nog slechts als enkelen uitweg naar Mont iegro den slechten bergpu tussohen Mitrowitza en Novi Bazar Het Ser iBche leger dat Mon tenegro kan ber ik a j Bal echtei wel alleen uit officieren bestaan Ne de vernietiging van het Servische leger besloot de generaal zullen wg met vereende krachten naar Maoëdoniji oprukken De Iransohen landen wel voortdurend troepen maar wy hebben het met dOOOOÜ Serviërs klaar ge speeld en stillen d ook spoedig met de Kranschen doen In Belg ilH iaoloinuut opgeheven Vh Aarik i i un ifpbe cijrpuep iudi iil uri lie Sipuwe t ouraiu achryft hüulolijk uilen dan uok de btwo nri t vait linigg en iiiistftrukeu wc der eeuigt vertmuhiig krijgen mnt de biiiienwertiUi Dat wax iH g het i ei l IriHtMe van n t ei taiui ai4iuar De iiKn M heit leëfdau er totaal alg li ieii van allt geiiM enw hup mvi Imh gim t oorlogMgptH urea ejfs dat iii iW onmiddetli e iw tijheiti en zij kon den nu al etni jaar lang tfjeta vern mpn a hnn verwanten en vriwiden UI het verdere deel van bet iami m kwam er niet MetjatoenKhheid HM iiH i p groote poatzakken der tan van ht vi ruKHïWi hp t4k bur gert van de met DuÜaihianif oorlog V oen iiiip n om iMlhedeii in lal lautlbeoittPtv Niet beèioorlljke aaugi w nil geMtrafi mei een boete vanIMK t4it m Mart uf S maandentul H jaar gevangeiüiMilraf fe fuanoeuver tegen de maxtmuaih prijaeii vt r varkeuavtou Sniert Maaiwlag j I ahnjfl ImK tibkl k bij e Hlachter te ItorUja gp¥ii varkeiwn leeiH meer te koop l vtirklaren dat se zeif geeu vleoa V an de gnxrit rflachterijen kunnenkrtjgei lonsij tegeu een hoogeren prtjri dan 1 M Mk per pond de voorgfwpb f en ma lmum prijii voor Nm verkmtp In het klein Naar aanleéding hiervan verklaart Ie VoNM jMtunf I p regeeHng moet kraciiUgor opIrmlen iPg n fe groote alaihtelïjeaen b n iif ntpt ikttp g meeiie zaak ma i pii 1 gpfikppiiton van trorrf ll Tttju iipttUni ai M iitt eiijkp gedaan oen pcii lindi p maken aan ile hiiirte van het lpt oh en bet la zfAr te wattrdp rpn tkl zij ook het mede tV i o Heilagen miixhH waar Mg vlnwih pn p ndorpi vpriMMtmi Ii Mm i V rilpr kan dogwnpento voor l Mtpig tiiet aan daar xlj het reriit nipt ht ofl inaxli uin prijteu voor len KHNithantlel te bepaU n Thane moe de regeering Ingrijpen en lat zal naar wij hofwn Mpoedlg gebeuren r riekenlani ÏAu telegram uit Alheiie aan de orrtere dêile hwa mi offirieuee uM InUngPti vpfwekkmi dut indruk dal iin KilPbfqMT a vfwtrek een nieuwe pliiiiijiliMf bi IraiHiiing tPn aaiuüeii van S I tri4 l ii gm lufMcbeii ilrteU ttlnnil pn rfce hnlPtitp d ovethniMl beeft gflkregrai Dege opvaUlntf wonll erfOef uW t h or allen gerl N ht KH I bnior nK rt r bij HkoetondiH eo Du maoiM den hof van den Itr4p4tiit pn gefvpraleii maf op aangnl rongen bob l pn dat OrlPkenland er niet allfwni van af zal xten ile tronpen va h fAlK Up bij hun l rugtopbt opOrieit gromlgeitled te ontwapmen 1 i h Kik dat het aan de vnrvnIgprM niet Kowüid van wapeoen lagenMtand zal birtlpo Kiti hoiipr bi plelttp de raak niet Imteer nadruk daar de i iteiite hH voon ecnen heeft het Ma Irtnl rhp front langs de Grlekiirbe grem te verlengen dn opprallrw t t rhni tl lüf tp breiden e n verdere irtoun pumon Ie veatlgen in Orl ih Phta H Pil F priiw rteOriekuw bf regniHiig wee dozp vonnitpllon e btpr 7 owel m rtwUiif vnri ntruLtHlx lao nln in r 11 Imiij Inar i kil hmI i uiimnt uittiuurtu aii lag atku log au nuKS t eitutiit ttenleu uiet brieven lu pukkeuuu bu M Ü kwnmeu ar il iM Uuitéihp lagbiaJeu maar üp imt viu liotgeu kuuiMui ke ui l leaeti tAi dau a er óéu liMid iit bet Si tk rtaiMM h dv V taaniist e toet Nu m bg wijx vaii proefnwniug iuur lie etapcMUüpaeUe tv ijfout in ivorlvg mei Ie Kuouuandantur llrug gt een eenAe tfeglii van powtvertiiu lu iu4 Oi ttfld lip fliiidii j Nuveutwr luiwUiiikuert au vuurloopig de l eaK rewuiatPu goirft L e tMUprekiogeu got Uvn iftg MlochLs vour da eUkl tlrugge iHl eu de kirpeu Ne er tot j K M tttütutittl iiU4 eveer om h i liggen dus uitfl vuor de aeekuet waar degruu Il ip t4U knt UtaakMjberghe en OutHen tip iijg uiuebeii viHirtiHlutiiiefeu in haar nwrt voor ioovir Ue ibng siifHM UMitouiieu ze u et wekken eu ook uitA voor i£uUI laaudereu waar Iboui lUt en UrK M olaii L met wuigt uig algpittotuii bli vpn evrnkoan aia ui dp gruuMtruGk waar UuerkurkeM nlitageui 11 irt K itocke enz tietntM U t dwleii van de theoretwuiieKrpiirilljn u i eeu praotlüLbe greueiMirnèu lp zIpu gnuaakt llniggc DudzPele houlkerke liieeèk rkt DatiHue Maele Sytweeie U p hem It Knile Aawbroek sint Mt biel vA Awtartee kunnen voortaan vtppr orreMpoiuiaermi ztMi onderling ttri mrt hrt etapo gebied hei pt uver ikwnput gpiwnutl Hettplö en DuKart f liuwt HeilerlamI blijft vourluoptg iKig I iiiiPiigt i t tk ki urrtMpftikilonti g H hmU ali viilgt n Duitw biwid en bot ver dere Helga uil moet de brief twee otMlngPu hpbtien de binntmale met IipI Ailrai mi het bijvoegisel Kom inntstanlni Itruggp De buiteiiMe mc IiPl lylfPM An tie Ktap fli InM ek II m jpnl poMtlagprnd IlniMttel Al Iph natuurlijk open in gefraiÜLPnrd Itripvpn van h t etapf gebind beHifMm V H r Itruggp en omgeving en brivniH van I rugge e omgeving naarf l t rrt dragen de bijvoeging Durrhtip ltapppnrlnRpektlun Gent i tuk pnKtwl MpiM kunnen zoo wor h n verz ifMlsi Nrttuiirlijk jujii inededeplingen over P lili 4 Pil militaire zakim slrsng V ri KÏen M igp iIp lamgealagen Hrugwnhe han kl en nij erhrid op deep wijn eptt b4 in van hprlevlng tpgpmoet gaan Het in hanl w odig En nrbpl liikradi tpn ziKiwej ata vraag naar goederen i n er genoeg t In DuHtchland In DuiliwWaitd iiiop voor 11 De H s eene slgmneeno aangiflp gvwJiio WÊKmBmmÊÊgmim mmÊmimmgBmmmmiimnma FEUILLETON er If Motier denkbaar dan dal ile ihreiieiir van den botaniwbeii tuin er de voorkaur aan gal perwtonJuk j viK rnamc bezoeker de w haften Ie looiun K n ik die hem keiKio niet zeif daartoe hebbm aangfwjuHint Na ir I s been witit de gouverneur luet bt4 minwt van de vroegere beifflkkiiigin luaarben Kamp en zijn pf4ilg e inote en hoewel lidj een poll tipk legenmander van hem wae kon hij tfK h nieiH tegen eim ylnofatlge iirfnxieiing be iben Ale ttt mijn gelaat op bet f rllieke oogenbllk zoo dttiiüK ik iieitwatig had fféhad dat ik hiiii iniHwaiigeii had aangezien dnn aA ik hivn zelf wf l kunneo vertri Irn imH wie zijn echtgenoofe daar hinm fl wa yH t wiw zeker het bei gewewit nwar iioe zou t afgeloopen fijn alH hij mij verzoHit had buiten te hlij ven en relf in het voorhuiH gK aan WA om hiin ge4 n4 af te luiMeren Tf n t U llp wa bet torh nog go rf gpw4 4 dat ik geen tegenwoonMg beid van gaeiit bad geiiad Maar waar om had dp gVMivemeur vlak voor de deur zijn voornemen laten varen En dat trotu hei argwaan ftte zon der twijfel hi hem ontwaakt waa In ipder geval moest ik Kan nog beden p rekenIk k epk naa r mijn kamera al kw ftH Ikitikpr Hij zat d fl niet mijn thui komHt af te wad BovewliPn zou mi ho pila f Alt geval ter iond em HoodM ap naar mij gp n vA br fbeit Dujt ging ik naar zijn huiH De buiwieur ttoiKl nog open d ch tiie r aiKt antwoordde toen ik lipkip Het avondblad dat uil de hrvv Pi biw hing zpidp me dat hij tamh iiei tijtl HMig niet waa ihuiH gewppRt W sar hij toch m nM w ieii hij lip arkdprN bijua altijd tiiuiH te in Ipn wa Ik ging dus mear naar de dub Hip Ik lei ovolge van het avontuur in V Piwheïflene weiten niet Itezorht ba l Ik ward mH vreugde on nfC en een ieder vroeg mij b pDr Kamp hpl maakte Hij m due niet hter Neen Ook niet hier geweeet Sinfte langen lijd ndet Ik wilde wflggsan dopbrnentHong mij lp blijvpfi U ij diir4 lpn reede dat nw gunsie hngwrhap u trolfK had gemaakt plaagde iemand Dun ook hier waa h fatale woord doorgedfy ngen dat me tol nu toe 4tnr4it zorg pn ergernlagebraphi ba l Ik kleurde maakte me boos en het eind van het lied w fl dal we on rflreeke middernacht met cluHnpafRie fle vprzopnJng drorrften Ik begon rfil r vermoeid te wor den want de vorige Mcht bad ik bijna in t geheel niet eelapen Met moeite wiet ik weg te k HDeR en ging naar hafif Mijn lip nen konden itój idechla niitweli fi meer Iragen Het ppptwU dat mlj opviol toen ik h t Ittdu onletak was een brief van mevrouw Niebej Mi iWt heerlijke geur van hpt briefje kon iMJn atMuming niet op beiiren Dp brief bevatte lethU o m regei Ik inoet 1 beiïen tot eiken prijnnitg zien Heden Dat mankeeitle er nog maar aan Ik keek op nvijn horloge t Wne bij eennt Mpn moet geen onmogeli dingen doen da4 ht Ik en maakte toebereid leten oin naar li i te gaan Maar mijn i lapelooiih ld waa goheel pn al verchrenen De eene roK l wart voliloemfp gewee H om me opni puw m ei tTHVitand van zemiws htigh 4d te brengen ille ik door JM genot van de wijn voor eiWtcJe uren kwijt wae geweeat Zori er iatogebeupdai Had haar mafi mitieiiiipn alle gehoord Je mfM t tPiuHninate W 4pn of m iiif op jp wa M monn ide ik settemijn hoad weer op en ging weer opweg De venMertt Amr eenste V ppdipplng van hel hula vanden gouvPtïieur waren gehewlifcookerHl A H een narjitlampje er4ieen fk h ter de witte gon JMn te branden doph even later enfaeen hN me deweerkaaWïng van hel licht der atraailantaarae la stjn line BiHtrre heereu mi ba l een rijtjewijnflawHien voor zich ataau aar ts tleiene roeg ik Die btAt op haar kamer z lieett h MtSdpiju antwoordde hij ilUKMh o me uit oiede te dnnketi V ant vandaag wordt je erfvntH va 4 tpgnnaakt ineende hij k bedankte voor de eer en ging naar de logeerkamer lid iiofi deur vraa gealftten Ik klopte hardw Helene Heiene ik ben h Adolf Gt e i Mitwoord ïk ltii orde iwhcrp 1 t AH of ik onderdrukt sudhtea hoorde Ik oehrok plotseling werd me al nnjoe zomlen duidelijk Di h wal k in ik doen om mij met haar te verz nen bier waar k hnd go rtpmken woord door anderrai werd p f ord Een or eiAlik probeerde ik het nog toen geroeide ik nede en vertwi Mking Ik ging om ze fn de wijn tp Wordt vervolgd erwjde cat in hei café met Hot kan half tien g we zijn toen najn vader de wenaoh te kesv nen K f na r bed te gaan Ik trachtte vergeef mijn verloofde te bereikni pn hI enlPnie toen de traat op D w n had me wat opgewonden en rmjn gedrukte utenm ng gedeel teh vervirev Ik begon het avontinir duidelijker te overzien Voor all vif4 het mij op dat de ng t Ae mij hij het zien vi dpn gouvemoor beving voor t grootflte dee over hodig wM gewwüt Want wal WM