Goudsche Courant, woensdag 24 november 1915

onUeend been te stappen omdat zg in den miniater een der weinige mansen zagen in staat orde te brengen in ons financiewflsen Deze paaaage ademt den geest dim wij in dezen tijd mew dan ooit behoeven zij i voor den Ministar van Fioanciêa vleiend en bemoedigrad bovendien Indien óók de Mioister door eenzelfden drang tot te emoetkomendheid mag bigken te zgn bezield en ook hg eens iet van zgn opvattingen en wenscben zal weten op te offeren voor zoover dit zonder aantasting van de leidende gedachte van het groote geheel der herziening zal kunnen geschieden dan zal inderdaad eag hervorming tot stand konnen worden gebracht waarvoor het land den Miniater zal dankbaar zijn B HM 1 erin ii iiU ilierru Jvimnru fb ii MtnMmx n baltenj kwam iditer al mil eo ble ditht achter ite inlanneric De KerïlM haddon ekei t gerekend tai we onie erkale ov maabt nw geweWge artilterli in r hamen wuden moeien opg ven De 1 5 cemiiaeter houwiieer kwamen II Mee veral heen lei hoiin ie eigen i hjk In hrt geheel olel er op li rieh iijn o uit aU ar gwoomen te I w irilem iK men het Ux h mi wer ileii loop en aüiilt aliondertijk ververvoeni ii loonden we ïffwger lan de ier Uf ha Men gedadd voor Kroe en Kraljewo ll er ht rh al Ie de Hervléra h noodlM I e kauiinoen tonden In rijen op rait na g den poorweg op fert perron II ii p mHijk z nltS reed In de wa 1 n VVagene vinir amroujiiiie wa Ier huMiuiaaliKen en Ammunitie In maiam meet ha ver mal vorplegiiKlwinaleriaal Tol in hel dal van de wMlelijke Morawa wae de uit Ni ord Ser i ge vluehte hewolhlng gekomen Zij ba I ilen hun lebttU vertalen ijaren ter nauwernood van hel noo lig e voftr daarilwiir In een oorlog nirt Diiiwchlanl h ri keB on wonten In bel utiemte geval i l Urlekenian IM heieUe Rehiait aa raiffleii n dnnobiItawren Vooral l vt t i l ejile4l ilil eUindiiiml en waannitiuwt lagen hrt iilloeJeoeo vau een Iruk waar drwr lui hel t gBnovergi le u wat mm w iuK ht sou kunnen £ hleden Volgen de flwUa hMsft KiirhenfT nadrukkrtifr virklaanl ilat de EiMeiUe healolen i den llalkanveldhH I met kra ht voort Ie jeUmi Mnlii OirUn heelt l n tertMlfceer naar Athene verhaaiil naar verluiih om lie iloiir l ltchener liegonnen onderbeivlelli en voort Ir lelten De liheraW parlij heeft tiwluten xiiih van de Kaio rverkietln49n te iiMtaouileK nadat Venizelu had uitrM ianl dal die verk iaiii eo uM den anw taal van wkeu lulleii weer ii i g len eo dat de veraniwwmloliik held van de regeerlnu mol MUig or lien vMiidiiderd duur den w hijidiare uverwlna4ii van de regeerliig tiemeBgde Berichten Ue p i KVBrbiiiiliug met Uelgii uti uuiwhe gezauUMhap ia den riaag lieeiuinede t e DleeOe loenemend vanwadta V an Uneven ammeUe brK kaartea uil seiMXlauil naar IMgie m m de laat JU luaaudiFu ioouanig goaegen ibi 1e üuu chè tJeuauurüverlieio ie Aken itii t meer in elaat la de inkooieiide pi hi eu met deu geweuevbteu apuM a iwdelzoekeu en te verzenden ita M daarom in het belang vaa alle petionen die uil Noilorland met België brleiwieeeliug onderhoixleu dot lie cofrtWiM uilealie zmi will inbouil ah omvang betrist Uil hel alrlkt need zakelijke worde beperkt L it iuhuuil en aautal van een groei d l der aan onderzoek oialerkevig curi oipoudeatie bli t duidelijk ils de alzeialeru zonder hun lieiangeole echojlen met hel oog op de tegeawiHOvligc oiivrttandigheden hun pool üHiunerkttijk zouden kunnen lijken Mochl Ie gewenflchte venainderiivg ikiet plaat hebben dan kan w 1 p ijj c geval slechlB gerekeai I wopU n tip een aanmerkelijke veitlkKing in de aankoiom der posttaktn op lie plaai hunner beMteimmng vuer zoover de beetolling althauf nkt bse aal in gevaar komt Een ylad van verminkten cin n la een iHadje m heit raa Uü lepariemeul il ure iu Ue buull lUlarvan w e u kamp mot atrateueof i ligetrokk n waar up het oügentiiii 110 V ei tiMi Kten en jOO rbewlersuit imlcro iichluigen van sbet Uelgwcbi ogei een oltfleirkouieu hebben gevimdeu en nel beroep leeren iki b uieoii biJ hun aanieg a aat Meu wil UI lic Uiekomel daar ile geliigeuneld Koheppeu WoO vermèntlteu aiut gci egoHteu arbeid te helpeii tioii zoodoende voor een toe aiid vsii jiolijke inzinking Ie bewaren llaruu liayen w hier de orgaiiis lor De voUunnond heelt het kaaf dan ook reede bayenaviUe WF Vier en veertig beroepen i o er uitgcoi eiMl Daar wordt vooWNw hout gewerkt en oJachoon alle alUkoloii voor 50 prooeiU minder dan parliouUorp nijverbeid hetdo aan jlol ieohe llegeering worden si vort maakt mfti er nog wia W lm goed ding is nog d l H ten de Èekle landMalen VUsil l raiKfch moeten leren Zo k rtidiliiig d i8 nog verzoenend weiba Jnioikelaikre in unilorai Moii Bchrijlf Uit Weert and U Miiir Vrijdttgmiddog banerkte militaire groii wa t ee l he eoldaten op llüUandai gnail hii l waarop deze aneiil werden f uiaiiikt DeeiMoltogotwtaaniie ven iieu dezelfde Iwee een tijJielalaWM iiian een awderen kant ibao ich voerende een paitijtie bomr IJ iraobllon door te kkelmi wiTiicH lioarin evenwel verhio w iloor de greOBwacht genrangte w men Beiden hadden hot g 3 2l zk b en waren gekleed m lonii behoorende tot hel m PVj De een we 18 de ikMOtenU In UiéuaMaad eo Uoatauriik lUia gorlj wordt veel geklaagd over da l uiux ewiHiu iMiogo iirtj n wiike UiitamM vuur lin graan boMiigt lie Neue ZUrnhor Zlg gerfl U dW de prijaen lialordaad v riluhl eld 2ijn ikn iknx venhjhbellug i uil eO nouiiwitu gronden te riHhlvaardigeu lie on kere toexland op dwn llalkan heell iten alia van graan nieeih moeilijker gemaakt De h ige prijevonnt ikw ale hel ware een rWcopraid Men moet ehtór o di bedeaken dal K eiiwiiiintlg DultiK hlauil en OiiateO rijk llongarile de eenlge bron vormen waaruit Koomenl een iiieMgte van ün Kirtartlk deii kan hetr kefi die van bun katil ook legen abiior iiMle prijiou worden verkoobt Het bM noemt bi nW meer dan naljiurIgk ihu men lioproell ikt lUariloor viior llo nen e onlalaaude luukBleii ifeot boiige graanprljaen te verelletien De ooriog en het gemengde huwelijk Naar de VorwltrI ohrljlt nomen lie gnmeniple huwelljkeu eolert een re v n laren merkbaar toe lu Her lljll Kn la dit heel in he4 bljïowli r hrt geval geweeel bij de huwelijken ille geihireniih den imrlog geeloten Ijn In de twaall maanden van Aug 1914 lot en roet Juli IWI i in hel eerele jaar van den oorlog dim ïlj te Berlijn 21 t huwelijken eHli ten Daarvan leverd Auguetue alleen MOS huwelijken Wal te verklaren leun bel griK le aantal oorlii Mlih verbln illngen dl In de weken vaiiik miihllUaUe hetiben plaat Ki nil 1 de ilaanu volgende maanden wenlen e h ter oov el te ndiHler huwoHjkeu B aloten aoodat Ij neer alvii bii m bo TiMnnanmte jaar In Ik geheel wa ile vooruhguig op he voorgoanile vre4ealaar waarin JtLftn bimellJkeng Idolen werden eleohl gering Dinier aO M7 huwelijken uit 1911 nu wa rm 4l iJ gemengdi due ongeveer 19 5 proeeiit Daarentegen Irt men ilal onder de il M9H huwelijken van hel oorlogajijar W d w ti lirmwil gemengd Ijn De Vnrw rta iW lUiarln ook een uitwerking van den g i hrvi Bile van len norlogwllld en gevluehl om hier Joch g l n V ijaml lu handen te valfi Hier vervuble ïiih OBHK de volle maat van Iwn ellende Zeker de vijand deed hun v mar de eene troep na ih iimlere Ir ik di rjwn Wnni 11 gefflcraal roiMiinndo kwam de ihvielfr Miiven kwamen Na een pyr dagen ven inool weer werd het weer liloieHg De troepen moMlen onder dak Men kou geen rekening bowlen met den vijand De eigen Irot iMi gii en viH r De bewoners rooeWeii nun hulïeu imlrulmen Hier ol daar voiak ii Ij ilaii iing een onderkomen In leii hul van leem In een mal huui in i oii varkenaalal In kleloe nwuilen ili n il ar Iwlnüg ol ilemg K n oiieii uaaet elkaar geturkt Een oude man lieke vrouwen kleine kin lieren Kr hwracbte een onHzeUcmle liii bt De gepatc ellende Ze warun whlef ten minute wlervtak Bulten regeia bet in tiriMMiieii Kamille uil helgraiki uU koiiienilri ull ► Kragoe jewaï iXiK ikiaroiiiter Hoogere regecnugfdionmbten arleeu en dvw aieii liet glial hun ujet lieter dan den nruHten lagloüne T De vrouw van II matoUleier gaat naar den pla gkeii fomu iittda n Zij Ineait e hi ell twee kWne kinderen IM iiljt mij krijgt lU ten antwoord ik kan u niet heipen Ik kan geen ultaonderln Bn muieu i e iroe ien tjn vier dagen ei vier naehloii in ilen regen ewoeX Ze moeten outer dak komen ie begrijpt hel iieiei ik kan het werkelijk niet helgen liidtfii langu den weg liggen ij iu lieu regen Unge rijen van wagen liet iialte himt wil niet branden Ze ibsau daar ol hurken huiverend om bel gllmraeiide en weer uilgaMide vuur IIM hart krimpt tii 6 ii ale men ikit lieL We kupnen eolilar niet tHtl eii Wat bet land heeit in vuur hel lïger Oiiae Iroepoii mogen geen leniger lljiten En v mogen niet bulvereral lange deh fcog liggen als lic iiii gelijkhei l lieetaat ben onderiklk IIbreugeli De iiainuen onder vijllig jaar worikiii weggevoerd Vaak iljn ioiigeua v hu Mvrtlen jaar daaronder In rolonnee In Imwlooile rabilHiON bij boiwlenleu wi diUaeuden naurheer d i lij na r het Noorden IJlriunen nvtrleeri i hen aan beide kanten mK lie la e iu de hawl In de ik r M n loopen de vrouveen en de grih itanki Ie hoop ala de ifiiM voortdj kmiH irhiiw gluren e van ai hler lf K biUUiigi i Daar herken ei u vtiiuw liaer man eu loopt mee woo aenil en klagend Ze loopt mee lol e i iet meer kan en aan den weg lilijll ilggeiv Hcele whareii van vrouwen lag Ik de loeten van gevangciini Volgen En altljil weer huw lo htema hoe vaak de uhlanen haar r iik leragdifven KoUi onManttjiï van Irlekenlaml IMl lionden wordt gemc4d l e rSSlly fhro ii meldl nnar aaidelihng van een bemwk van lonl Klleheiier aan Athene dal een iivereonkomal tiia 4ien Irleketilaod im de Kiileui eer leker kan worden verkregen Kon ng l iHialanlIJn legile vwil na druk op den wcnj e i van volk on koidiw om de htimtlng van welwillende neulralllBit jegene eb loailieerden Ie liewarjB De knnli ig wee op ih iieielllJkhwWMv welke bij had omlervonden hij Ijn imglogeii om Ijn plleht Ie vervullen hij vw giW hier aan U e dat onge ukklKerwli e een mlevewland wa imtiilaan Mlidmer SkouhMidl verkhiarile eveiieeue ilat de howttng v an welwillende lieiilralllelt i U wonlep bewaard De Vi nlteUMleehe blailen julehen hal hefciek an lord lltAener aan Athene jfer loe De veidloeht In He vl OiHb Roea rf lirljfl In doVo iil i e Sïettui D lorgvuliSge voorbereiding van den veMUioht komt tol haar re t Wat een lomratisi hail loen al idet tfpHormi llergUr ill ur b galdee lingen van maehlnegeweren Iwrg mljnwerper met de iwarblj b i or nde rolorinw berg lelegraal aWeelin gen bergMr eoioKine bergvebUmkkerljen Uutdleren en niig een laetdJeren Bij di4 eode i Hen duiieti konden de dIvWea en rprpefn nl 14 hun geheel ov r emnlle pannen knnmi hin bleet lli en wal niet verder kon Kwamen de vier artillerle ldeetlngen m l hun lewpaanlen pw kanon nlej vwder dan bleven er twee liggen en twee reden twaWfapaanig o r de hergen Olng dal AM mear ofndat de paai n vanuitputting dreigden om te vallwi kin iging ateehla Mn atdeeilng venleT mee en da paarden van da andere werden aau de hand gamiaid nu da gera ue een w f f jaar Zij zuUcn na hun L eten t hebben worden gel Bedrijf vooitgezel Eenige waken geladen jSiivoik ilai een der groole lo ww on lai rzich weHlohtgehoo uu zien ihior gebri n J 3een kidte harer w klieo TJlaan Mollenlaad heelt de b w lic timiB uitvoering K Tjuvoornemen Zij slaagde fS htur in uil de tweede han4 ilen U ko opeu waardoor 2gen werklieden weder terug g wenlen met bijbetaling van dat 2ij inofwten ilerveu Aau de uilvoerende coBBiö lic N O T wier voorzitW men zlfih zal herinuera wnaiMchuWde tegen J i werkli lwi bij eenige bedry werd van deze oplo l Sjï Regevcn Een zekere We tendijk die Engelsch sprak en 2 1 banketbakker moeat te J j terecht staan door Scotland y I schttldigd valsche inlichtingen w De nantdagen In Amerika ril Wanhjngtun wordt d d Al Kov gemel l Een ll tat mannen zijn Ix laat met ile bewaking der tiumetx bIJ hel Uiavni Dallway atation te Wa hlwlon ook wot n In verband m t k hedrelKingeii met bomaamdagen ile niik lijke lijnen bij VVaehlnglon liewaakt Naar emeld wordt heelt de lVdii i ivanla Hpoiirwe Sna li h ppll aan haar penenft el opg lrageii bij oTHh ri aandaobt te Kijden aan alle i ioorwfigliniggen vladucien en over gangen lauKV lijn ten einde tiloH bel iMviwnengevaar lot ern minltoiiiu terug te brengen Alle iKriir irilnon die Ie Wa Jngton aankomen kiiinen op het ver melpunt binnen Mw k hel Union taUoi geooemd woedt Blanxega leaa d De loitenant tar lee la kl Van Itarzon t Te s Oravaobage i bericht ontvan gen van het overtgden van den luitenant ter zee Ie kl Van Iteraon commandant van het flottilje vaartni g A aahan Deze tee officier is het lachloffer geworden van een ongevalj ben li eo deaar ii hfl opeen tocht in Ambon van een roU gavaUan en jaartqi oo ongelakldg iöNien Irooi tanditgakmaen dat hij een ichedelbnok bekwam aan de gevolgen waarvu hg qp 42 iarigen leeftijd i overladen De heef Van Iterwn wa een teer j bekwaam Ud van het officienkorpa onzer Aacht sn heeft vooral op het gebied van de dtaadlooM telegrafie i lèlangiijke diepites a n de marinebavewn waarvoor hem mewmalen van de zijde van het marinebeitnur waardeering Ta betuigd Geboren te Beetgnm den 23en Mei 1H73 begon de beer J Ohr van Iter on lin marineloopl aan d p len September 1S87 alt adelborrt 3 kla I iitenant ter e 2e klawe werd Bg den ten April IH en zijn lieVordering tot luiunaat ter zee Ie kl volgde den fien April 1906 Op verachilleBde tgdttippen m ign carrière wndde de heet Van IteraoB die in h t bezit waa van hot diplomava electrotechniachingenieur zich tx Ak Undie van en de aangelegeiiheden betreffende de radio telegrafie In 1903 i hij eerat gedetacheerd geweoat in de directie der manne Ie Amaterdam Uneinde zich op ie hoo o te atolVen an de draadlooze tolegrahie ea later in April 1908 werd hg indie directie geplaatat bij den dien t der draadlooïe telegrafle Van de commi ie voor de radiokelegrafie ia hg permanent lid geweeet ed meermalen i luitenant Van Itenon naar het buitenland gecommitteerd goweeat m Bet belang vah de drandlooze telegrafiebij onze marine Maar ook op ander tecljnwoh gebied toonde de nu ontalapene bijzondere begaafdhèden Hy heeft een belangrgke tudie geachreVen betreffende de nchtmiddelerf bij de Koninklijke Marino en heeft een bgzondore tevredenheidabotoiging ontvang in voor zijn pogingen om in hetlielang der artillerie bij de marine jterkzaam l zijn Nog zg vermeld dat do heer Van Iterson het brevet van ballon commandant uitgereikt door het hoofdbeatnur van de Itoninklgke Vereoniging voor de Lochtvaart bezat Voor bewezen dienaten bgdoatranding van het pantaeraohip da Hertog Hendrik in de Golf van Bdni heeft de luitenant ter zee Van Horton in Daoambot 1905 een dankbetuiging vap do marino ovorheid ontvangen j Do nu ovefledene wa ridder in de orde van Oranje Naaaau n in het liBgioen van F r wa gerechtigd tothet dragen van het eereteeken voor Atjeh met veraohillendo gespen en van het offioierakrui van ao jarigen werkelijken dienat Strikte neolralilolt De commandant van het veldleger heeft het navolgende ter kennis van do legerautoriteiten gebracht Het i mij bekend dat bier en daar aan militaire oomm pakketten worden gezonden met gMrukta stukke waarin onzgdfge meded worden ge daan omtrent de gobeurtenissen op het oorlogsloonoel ol omtrent den algameenen politieken toestand en die i n opgestela door een of ander consulaat oener in den oorlog betrokken buitenlandsche mogendheid De bedoeling ia dan dat dia commandanten de stukken onder hnn troep verspreiden Vermits ik het strgdig acht mot da handhaving ener atrikte neutraliteit dat zoodanige mododeelingen door eenofficieel lichaam van een der oorlogvoemde mogendhedett onder de Hederlandtche militairen worden verspreid heb ik de eer u te verzoeken om indien pakketten als vorenbe loeld bestemd voor de militairen onder aw bevel worden ontvangen ze aan den afzender 4erug te sturen of indien deze niet bekend ia ze lo vernietigen Avp Tabakabelasting H t jDeventeir Dagblad meldt Ten aanzien van het ontwerp inzake tabaksbel rti g i vernemen wg do naar wg meenen nog niet bekende bgzonderheid dat de commi sie door Beleediging van Minister Posthuma Nau aknleiding van het bericht dat een strafvervolging tegen het dagblad Het Volk te wachten is wegen de analificatiee in een artikel in dat dagblad g ezigd t a v minister Posthuma vernemen wij dat deze vervolging door de Amsterdamsche justitie ion worden ingesteld wegens beleediging van een ambtenaar in de nitoMeninp van ign fnnolie een delict dat strafrechterlijk vervolgbaar is ook al is er geen klacht bij de justitie door den heleedigden persoon ingediend hetgeen dan ook door minister V oathuma niet is geschied miniater Treub de aamenaleUing van een voorontwerp wa opgedragen hM reaultaat van haar arbeid vergezeld deed gaan van een ichrïveB waann zg al haar meening te kennen gaf dal het invoeren van een tabakabelaating in wdken vorm ook mei aanheveleoiwaardig wa Slechtt om zich van haar opdracht te kwijten had g een voorontwerp gereed gemaakt 4I0 STIiATS LOTERU V KI Trekking v Woenadfig M Nov l rik van i m SWlI Jl 1760 I iciu Tiis Pniaen van f 20 u iix 14 1 M Mi l o l M7 ob W tóU t 4 J OM isnf W J 1 IW IbU iWi i i 1 i i ijoB m i 4 Awi X its l iSÜ 2307 iXh n 4 10 vi aoiHi a wil if xui 3 a 3 i saai a i w IW 3754 XAh Saó Wb i 9 u i iJ i si 4wi i i ia i A H 1171 W l Ifcjl KW i 3 J J 1 l 4 4 tó7 ISfcb fW SUM H i M r i7 j jsaa S3 MJ f i j 7 Bit j ï i 7 mi it i ouu mi w w t i u 1 110 017U tKlll l 4 ti öJlb titiitl bb a o il 7 B771 6775 7t 2 tidUo L VJl KB 0 J 9Wi B o lUlU i WB 11 71BÜ 7J1 J 7 ij 72 JUfa dlO sn im 7ii lij 1 7 7 i J VSli 7j l 75 7b51 7660 7 7 w 77 l 7767 782 7061 7 64 111 7 i il 7 iO SÜBl 8087 Hm M i KiB N w ia i 6l Ha 837 J83 8i 2 4 2 IMiXi 667 WiBO 8599 Tl mi 8797 mi 8H7Ü 1 88M h W h JlJ WM Ml W4Ü 92 5 nli i 9 1H7 9M i i f l i l rfvK 9 91 9614 9695 97 26 978 ISdl 9923 9926 9963 1U167 KWH 1026U 10312 10314 10326 10353 10405 10189 10ri78 10613 10660 10781 10802 lH 10915 10921 109 10942 11007 Uil II lioK U060 11069 ima iim 1111 1 11170 lUsli ll2tX imi 11267 II 78 irui l l3 l U i H U 70 11S72 111 1 111 11 lll M ll 5 i 11599 11601 llt 8 11717 11786 11788 118 39 11899 ll ll 11961 ll nw 12027 12086 121 5H ini 0 1217312 203 12214 l 22f 4 l 2 278 12111 12317 123 I2310 12341 1 2360 l l t 12 iM 124ÜO I2I 2 12157 12171 l IH5 1 2497 1 2512 12 08 12053 l 2ta8 121 69 12IW8 r27 1Ï7 9 12794 1 2801 1 h l 1 29 22 130 21 18 I M 13 b5 13070 tr l 084 13101 13197 13 2 21 1S280 2 l r 73 lflB 2 2 1S327 13890 13438 Hl 15 IVm 13 576 li 89 136 25 13639 1 79 1 182 l 9 13836 14050 14067 11086 11103 14108 141 34 11151 11159 11211 11220 14 241 143 25 1433 5 14397 UK 11005 14646 1465 2 14688 11693 It800 14801 11901 1 5055 15094 15113 151 22 15123 15131 15151 15373 15474 15IH7 15517 15511 15553 15595 1 56 21 l itri rJili l r 67l WM 15 95 15840 H K ri9i7 l i iOO U lHIl ItiOIW 16099 16237 16271 16 283 16 287 16310 163 12 10316 16371 leaWl J 471 1649 I6 5S9 ir 7 1I I 89 167 KI 16747 16817 168 V2 10861 imv 16918 169 35 170 2i5 17049 1711 1 17121 17172 17210 17 273 17 291 17 li 2 17101 17410 17 46 174$6 17525 175 175 17 17597 17664 177 50 1779 2 17HI0 17811 17805 17877 17906 17916 l7i IO 179iM 18071 11 088 18141 18281 l 18l I8l0 i 18112 181 58 18496 18500 IK582 18611 1871 1880r IH ff 18888 l 9J2 1B V1 H9tK 18919 18959 19021 l lOlil 13088 19108 19133 191 57 19180 19189 19 281 193 56 9Sé7 19390 19398 rir 8 19165 19504 i 9527 19 M0 19761 19852 19873 19916 20 23 2flt 60 20104 2012 20 279 20311 2031 20389 20 112 Hirit 205 22 205S2 20 591 20693 20718 20713 20837 20838 2o972 XJlt d e £ © re De eUstingontwerpen Do N Kott Ct zegt niet dat de ontwerpen Treub aannemelijk zgn I llot blad heeft tegen sommige onderdeeleu groote bezwaren doch de ontwerpen bieden een systeem met dnidelijke grondlagen waarop voort te bouwen va t De Mkenning van de goede beginselen I de ontwerpen kan gepaard gaan mot bedenkingen tegen de uitwerking die de Minister aan zijn gedachten heeft gegeven Aan het gemeen overleg tnaschen Risgeering eo StatenOeneraal wordt het toever1 trouwd de hervorming tot een bevredigend eind te brengen voor zoover ooit ééne belastingwetgeving een gevoel van bevrediging opwekken kan DaartOj zal eenige inschikkelijkheid en tegemoetkomendheid beiderzijds noodzakelijk zijn De gezindheid daartoe aohijnt in de volksvertegenwoordiging niet te ontbreken Er waren lezen wg in Voorloopig Verslag over Hoofdstuk I der Staatsbegrooting zoowel van rechts als Tinjrs leden die verklaarden dat zij den Minister van FinanciSn gaarne zouden stennen Iio de uitvoering van zijn moeilijke taak Zg waren daarbg bereid over vele beiwarvn aan eigen opvatting Een detedieve ver Tdat Westendgk zich voor oen had uitgegeven maar een jeerde Belg was van ver aBooL Hg wa pas ontd t l il kotd te SoolhamptoB alwaar IM afbodeD aa zich op te honden l g k 1904 had hg onophondelgk r ad en groote uitgaven gemaakt U giet door zgne verdienste had sbeatrgden Hij had een woning IM Biiiwol B geleden een pasI Z getoegen door Dnitschland naar iCik Hg leefde derhalve op een f Qiet vereenigbaar met het uitI Laea van een geregeld beroep I Wssterdgk werd derhalve sterk ifdtcht van spionnage al kon dit it wettig worden bewezen en verMideeld tot 3 maanden dwangarbeid hij zon worden geintemserd Groote brand ft Honsolersdgk gemeente Naaldtik is de bakkerij een schuur eo ikl toebehoorende aan C de Vrios m onverklaarbare wgzo tot den grond wirfgebrand De schade iB zeer groot Bit bedrijf staat geheel stil De Insnlinde Be mailboot Insulinde ven de Botterdamsche Üoyd is den 8en Ottober 1914 op zee aangehouden en iisr Biauta gevoetd vervolgens den Hen October naar Marseille tot het Itssen der koopwaren Het prgsgerecht had jJ Maart bediit dat de 1175 kisten caoutchouc £ zich aan boord der mailboot bevonden zouden worden in beslag nomen terwijl de staat de waarde daarvan vergoeden moest aan de verlehillende paat cbappijen voor welke de koopwaar bestemd was Een tweede beslissing van het prgsgerecht veroordeelt den sUatdewaarde der caoutchout te betalen aan de belanghebbenden volgens de schatting v an een deskundige StodsnieuwSa OOUDA 24 No vember 1915 D ertenr aangehouden Door de politie ia heden alhier aaa fohöudap een desertour van het 16eofantorie te Katwnk in garnizoen die in het Algemeen Politieblad stondgesignaleerd j De aangehoudene i gesteld lerbelAikking van de militajre autoriteiten Burgemeester en Wethouder vanDeventer hebben tot Ambtenaar Ursecretarie dier gemeente benoemd denheer Ö van DoH klerk ter secretarieallper Gtoretorm Kerk D ö van Reenen te Ophtosden heeft het Ijeroep naar de Gereformeerde Kerk alhier aangenomen Alliance Iraw lse Uialeravond trad alhier in d Soiitteit Deliéunie voor de aW Uiuiila van de Alliance lraii ail iip Miidamó Adrienne Dhayrmoi looiiéi4 liooiiiler te l arlj In gaven die klze dame bezit licipU ii WIJ bewonderd in llaic dei wii tie van veracbilleode verzen Mme phayrmoud begon met L deux pigwin van kia li ontame uarna ij lu een vera vau llarenoMurt be VBul Hiadedeeide wal j gaiiiiie Ziiu ilücn als zij eens een reiuplatalUf zou kumieii zijn vanden wiiMl Haar volgend ver Da liani iie ta liiiibaUer van Victor Hugo inl ckior haar met zeer veel gevoel vooigetlragen men had uil haar Mlie kwineii hiioren wal de iHchlcr lu zijne je elen wilde eggen voor kei geval men de woorden iv iet kon veiwaan Mol dit gedicht oogstte ilme Dhayrmond een warm aplilau AaBhg wan Ohut met het leuk gezegile aon het fiaae van leder couplet Jhut me eniaaw parlea plue bu Jela lie voue rogartle lias Bij enkele verzen werd Mn e Bliaymiond op de plano begdeM door ilen h r M J Spaanderman die i teuk na elk acoompagncmeni met Mn hawhlmk door de actrice werd Moond Na tat Mme Dhayrmond bij haar kiimal in het gebouw een boucpictwa jHigebodien opende de heer K J Itiemene al voorziUer van de aid iouda van de Alliance lran ai e de htjeenkonHt mot een rede in deFranI ihe Inal waaraan wij onlle vM i dat lie aW Iouda than ongeveer 2 jaar heataat In den zomer van het vo e jaar wa reed een programana oor de winter campagne va tge ehl doch door het uitbreken van ten oork kon aan iKl voorgev P si geen iiitvnering worden gewven De aldeeling die than ee J al loden telt was echter zoo ge ig Mnie Dha yrmnral voor i teravoml l eagageereifi ceu g iua ueueui aan de atdeeUag voor haér goulc keu w hier zeer zeker op z a plaatti Hel a een geaellige leersaiae au geliülvolle avoul Ue gniete zaal van De Uuiue wa tamelijk gevuld eu toch zou betvoor de aldeeling aucve oller gewemt zijn ludien meerdere beiaug eUeudeu door hunne kumei tiUjk lukiilen gegeven inlereeue e t vueleuvoor bel werk vau de afd Gowlader AlliaiKe Irau iae j tleori ter Hall Nieuwste Hevue i e Nieuwbte K rue van Henri tar iiau welke Zuudi t Maaunlag a a ler wona gegeven woidt ibau te iionucneui opgevoefd Hoe tieze revue daar Ier plaauie btMiirdeetd wordt moge blijke uil de Nieuwe t urichemsche Courant van 21 Nov J I uil hel vensiag ii welk blad wij het volgeotlc kmppeu lu een vlot tempo gaat de ganMflie revue zonder eenige bekortiug uau hul oog Voorbij gedragen di or ue hooldllguren Preuk Bib Uoda de beer Buzlau Kuelia Prikkeldraad de heer tv Nieuwenhuizeu Jr en e noea van een meiake vooral In haar coetuum van cummandante der V rouwetijkë i burgerwacht ICooeje Hej lienege Bontje nichtje an Mev r lie Wed van Zanten voorgeetdd ikior den beor D Nieuwenhuijzen ï r Bijna elk t eekl in ieder talereel vwinlt ala het ware ouderetreept door ceu Tied De heer Ter Hall beeft metalteen geaorgd dat Iriaeobe achoonejeugvl in praühtvolle kleedij een ImM voiir hel oog la doch ook het oorwordt zijn rechten ni et te kort gedaan Dat aan den modernen vkvn i en groole plaat i ingeruimd opreekt vau zeil en ile ikin van Miiai Su perbe en di n heer Job Kohier trok vooral lie aamkipht en werd door alleu bewoiaïwd Zoo ie de ganeche revue met ha ir iHhlttereiid mooie emaakvolle ruHtumee haar muziek zang apel en lai met al de jeugdige aidioonen Vf l gratie en bekoorlijkheid door ilen looverst ï van hel oiiieppeud revuengenie Ter llall Mn groot tantanliach liroonilaml een weelde v K r lleoogen l at een donflorewi applaais telkfne klonk na elk bedrijf ja zelf im ermalen bij open doek behoeven WIJ iHwiwelijke te vermeiden Ter lliiirK revue I Ingeelagen en had enorm HlW cea Bo koo i Bg J val de Vliet wonende op de Aohtorkade ontatond Dinsdagavond brand in de metselaarswerkplaats achter zune woning Hoewel de brand zich reeds ernstig hot aanzien wifd deze gelnkkig spoedig opgemet kt en met hulp der omwonenden door emmers met water in zijn aanvang gestuit De oorzaak van den brand is onbekend Tengevolge het vertrek van d n heer R Waardenburg naar Apiersfoort is aan de steenkolengasfabriek alhier benoemd tot fabrieksbaaa A C Wgeda te I osdninfen Z w Rhuix n Gisteren slaagde te Rotterdam voor het examen vrge en orde oefeningen Mej T Miedema te Zevenhuizen KrimpMi a d Lak De commandant van het veldleger het militair gezag itoefenend in NoordBiabant Umbnrg en Gelderland ten Zuiden van den Neder Egn buiten het gebied der stellingen en afzonderlijke forten heeft het verblgf binnen het in staat van beleg verklaarde deel van genoemd gebied ont eegd aan Jan Zweeroa Benschop veekoopman te Krimpen aan de Lék Rechtasaken Voor ih Itw htbaid te llotterdam werd gi teren bebandeU lie zaak tegen den 53 jarigen lo werkman J L te Schoonhoven geileüneerd aldaar ha 1 op 19 Oitober uH dm winkel van jullrouw Manachot te tiouda een atuk koraijnekaa weggeiHUnen Il l verklaarde er uil armoede loe gekomen Ie zijn maar luoeet er voor uitkomen dat hij toch ook wel omler Invloed van fcrkai draidt bad gobaoilold hij had n m tevoren zeven ol acht horreUi gadren ken ïi Het O M ewfhie wegene al vtil rollanden g vangenl traf Mr 11 I van Walsem pleitte clementie MT De chtbank heeh gieVtwen veroor dwM j W S r V X jaar varenagezel 10 Schoonhoven r H HvW wegen dielsial WJ herhaling tot ze maanilen gevanecniaelraf K li N e h 20 jaar Ia lek arbrtder H v K 21 jaar werk mau 11 v C W jaaj werk man K B v d S Ji Jaar werk man ea T W SI Jaar arhaMsr alleu Ie Kriuipen a d Uaei wegene OMhandeiing van een auMenaar ie Krimpen aan den t k den eeiete bvt t H ee maanden den tweede tot veenien dagen en de viji overigen leder tot tien lagen gevangeuieelral H R t t XiJ ISr3DBOXJ W Een lueuvie ualiouale landbouw maatacbapiplj De Kounklgke Nederlaaóache Laodbouwverwenlging en hel Nedertaud ihe LamlbouwciamUédie eerst hebben eetracht een gemeenechappêtijk burf te verkrijgen teneinde daardoor tot sameuverklng te komen die later naar men hoopte tot aameuamelfing zou UiAea b ben e poging voorloopig opgegeven De Ijedturen van beide naast elkaar werkende gelijkaoonige natlo e laodbouwtvrgaiuiiatiée lullen nu Itaebten iaiuien Ie ontwerpen voor één nieuwe groote nationale taodbouwmaatnchapjiij waarin de lieide beetaande zich zomleti kunnen ogloesen Blijkene een daartoe onlang gehouilen bïüprekii met den Mln ieter 9an Lamlbiiutt ia deze het plan zeer genegen fa borekl het Ie teunen In lamlbonwerekringeB wordt eedert lang tnndt dal de tegenwooidi ge tio aml niet dessgt Komt de eameiimniiltli tot i awl dan vterwachimen ikiarvaii e n veel krachtiger vertegenwoonlgtng waaraan deb iioe i Ibanrt leveniflger dan ooit wordt geviMkl N R ri iMAKKTBERlCHTEiN CoSp Tuiiiienvercenlging Qoud en Omitrcken te Ooud Velling vau 23 N9V op lie llo tsnaB p eht Andijvie p 100 1 0 30 11 Chakitten p pd 2 9H c Koolrapen p t 2yj 3Ji ct i BloemkW Ie Boort p al 8 lÜH kl Je eiiorl p t V i et Boerekmd p at 1 y rt i ld f mand 32H cl Hoode Kiiol p r 2 fW ct i iiavoye Kool p 2 7J 5 Wille Kool p 1 8 et Groene Kool 1 I it i Sprukje p zak 11 60 Kroten p pd 2 i ct i Wortelen p IINI hiM 11 35 1 WA ld f pd V i ct i I rel p 10 bo 7 30 Hamena p 10 bo 8 10 ct W p 1 2 ot KropaU p 100 IW 9ff ct 1 Uien p KW pd f I t id kleine p 100 pd t 1 75 2 r 0 Kuolaeiderij p bo U öff lil i t 3 cti ReklerlJ p 10 biw 6 21 ct 1 Tomateii p 100 pil I I lO Appelen p pd 3 üVj 01 1 Teren p pd 2 4 et 1 SHio jenelen p bo Hy 16 ot KuMMrki WOKRDEN 14 Nov Aangevoerd 223 partijen Gondacbe kaai ie soort f7J Ij5 id swaatdere f 74 il 765 id te soort 1 70 71 roet Kijkimerk 72 175 met conditie Alles per jo Kü Haiidtl vlug Laatste Berichten Aan het WctWIk Praat rAUUS 24 Nov Het communiriué van sgli lerenAVDiHl luidt De artille rie ciiea werden door den mtat bolemmenl Iv batterijen te Kocliiieiiurt nan ile Alans eu In Argonnewenikii di or nn tot zwijgen gebracht Aan het Ooitci k FriMt l ETltOtlKAD 24 Nov Aan het Irout lo de Dwlnaalreek ten Noorden van het Swenlenmoer namen wij u vijBinlellJkc veischanaing In de eerwte linie Ten Znld Wi iten van Ihinaburg ging de vljaml langs de rivier dr Ijiwkee tot ilen aanval over On vuur bracht h sn echter groote vortleacn toe znndat hij genoixIzAnki HA zijii oude stelliiiK weiler m te nemen Op het nverige gnledte van hel Iroul vanaf k loll van Kiga lot lie l ripcl hndilen geen veranderingen plaat Aan den Unkenvever van ile mklik n Sl r hebben onze troepen ten Weelen van hot dorp Kozlinlli lii deii vljaral aangevallen en deel op U vlucht gejaagd drel BK de bajonet goihiod Twee officieren 177 nolitoten 1 mltraHleune 190 geweren en voel munitie violen in onze handen In iallcin bi hel oflenslel van ilen vijand aan den oo tdlJkeii oevjr van de Strvpa gerlrit op het ilnrp Khme lewka ten W leo van Trembowla mbiliiki Aan het Kaokaslw front geen veranderlaipan Onze vlieger wierpen met gi ed gevolg bommen op de vijandelijke etellingeo Naar aanl M1ng van de anoHoherovorii van de tad fl rlnr Bk donr de Riwaen tehrijlt de Wealm fla TfHe bt le qwedixe ineen akkiiig van den Diil leA eii aanval een VaraklerUlh veflifhii I geworden van alle DullaAe bewegingen m den laauKeu ujd Men heeft zulk kuu ueu aan voor Itiga ao voor Dvuaburg lletaeHde vererhlüBael heeft ziek nu herha d taj de tyr eu wat ovir prouk 4iJk eo mieee aeheeit te ztju heelt zich al eeu zaak van geen lieUtng iloeu kennen Klaartdgkelijk z i de DuHacAere ulel Meer inMaal om een poging IM het einde vol te houden s f niet in die blrekea A aar z j bet voordeel van parallei ip ior heMien en waar zij op eik punt dat Bij wenaehen bijzonder aierlnen druk kuanen uitoelenen Inilten deze lezing werkelijk jui vt ii zegt hc4 tdad dan kan lok het Ualkanavonluur nog op een groote nimp voor de Dultaeherfl ultloopen Aaa het ItalhuuMdic Pront KOME 24 Nov üflieleel DeArijd len Nm ixl Oo ien van Oatavia omAreek den 21en Nov U ia one voordeel geModigd Diettagaoetaande deu hevigen teg oetand der Oo tenrijkera De iMi verivverde MlelUn4 en zijniloor de Italianen kraehtig veteterkt De ivperatiee in de buurt van tlotm duren voiirl De Italianen hebben den t alvarlii kam bereikt In hiK Kareigebied werd hevig gevochten terwijl daar sterke venwimn ii en i enomea werden Aan het Z Ooiteii k Front 1 A1II I 1 24 Nov Hel effromuniqu van giaterenavoHd lakh Na de gevechten van den 19 en 20 November ie het In MaeedonMl kalm geworden In TnikHe KONSTANTINOPEL 24 Nov De regeering heeft by da Kamer het TarkschBulgaarsche grensverdrag ingediend liet werd in handen van een commissie gesteld De begrooting voor het volgende fiaanoieele jaar beginnende U Maart werd ingediead De Kamer stond een bnitengewoott orediat toe van 400 000 fros ter dekking van het aandeel van Turkge in het tekort by de Enropeaaehe Douane commissie Hbld Dnitache stemmen over QriekeaUnd s hsnding Uit Berlgn wordt d d W November gemeld Maximilian Harden zegt Alle hangt ervan af aan welke zgde het grootste leger op den Balkan beschikbaar zal zijn Hlaagt Kitchener erin een krachtig leger in Griekenland samen te trekken dan zal dat lan de geallieerden niet aanvallen Zon Griekenland een beslissing nemen ten gunste van de Entente dan zon dit de taak voor de middenstaten moeilijker maken daar Hoeroeniü in dit geval wellicht in de schaapskooi der S ealliSerdeD zoo worden gelokt Maar it alles kan geen verandering brengen in het eindresultaat daar de Duitache generale staf plannen heeft voorbereid om al deze bezwaren te overwinnen zoo de noodtakalükheid zich zon voordoen Majoor Morsht zegt Qri enland zal zgn aitertte baat doen om zioh uit den m eiiyken toe stand te werken die door de Entente is geaohapen zonder aan één van beide zgiTen deel te nemen aan den oorlog Griekenland zal echter de Hervisohe troepen ontwapenen zoo zijdeGrieksche grenzen overschrgden Indien Griekenland dit niet zon doen zonden de Centrale Mogendheden dit als een oaans belli beschouwen Volgens mgn meening zou Griekenland reeds lang f eleden een besluit ten gonste van de Intente hebben genomen als het dit had gewenscht De deelneming van Griekenland aan den oorlog ban vier weken geleden helan p yke gevolgen kunnen hebben dooh is nu van geen overwegend lielang Treedt Griwenland aan de zijde van do middenstaten dan is het verplicht de terugtrekking van de troepen der Entente uit Haloniki te eisoben Griekenland heeft thans een leger van een half millioen man en zou met onze hulp in staat zgn aan zgn eiachen kracht bg te zetten Een vereenigiag van Griekenland met de Centrale mogendheden zoo een volledig verlies beteekenen van Kngeland s aanzien op den Halkan Ook zon daardoor Roemenie in de armen van de Centrale worden gedreven en de Bulgaarsche en Totksdie troepen die nu de Grieksche grens bewaken zouden voor andere doeleinden vrgkomen Aan den anderen kant zouden de geaUiëerden den Griekschen handel vernietigen en de Grieksche havens Initen Ingeval Griekenland zich aan da zijde der Entente schaart kan het Servië niet meer redden Onze legers en het Bulgaarsche zouden moeten strijden tegen het leger dat by Saloniki ia geconcentreerd maar de weg naar Konstantinopel zon niettemin open blijven lif u Pai Iu Servië MJliN a Nov I arl Tol Do i iiA verneemt dat i riineud thaae Jaau vau MilruwihMS hooldrtad w wolden Uet oorp dtplomatique gaat naar Itiek Ue berichten dat lie ïvervieohe regeemig uaar Kl hai ar tal g au word beveetlgd Muuilievoorzieniug ÜtjNDliN 24 Nov Gieiwen had lie Miokmir van Unniue den geheeleii dag eeu conierentie met vertegenMoonligem vau KraiUvrijk Itualaiat Vn ttaüe waar htH g i waai iehijiilijk lie kwMtle van gemeenechappkllke mundtie vourzieaiug opnieuw ter M mke I gekomen Aan öea Yser Man aeittt ou oit PUTTEN K Br giaat Heden wonlt awau kaaongebolder vernoiMa uit e richting Dizmuideo Ugaondere maatr gelen vatka door de puitachers getriufen zgn hebbeu weder aaalnidiBg gegeven tot het niet beveatigd geracht dat de Duit cheri op het Ytaifrottt raden zyn leniggealagen De drvHigiegglBg der Zulduietii Naar than kan wonfcu geowtd b bel we4 vuor tet iK ïvlleude de dnMiglegging der Zukh rzee uaar den naad van State verzonden I e oiigMieldhnid van Mr Plqrte Ije bi nihlen omtrent de MiiuiHer van Kobmltxi Mr l leyle luüteook heilewxAieatl guuHig De MlniiAer getiiNit een goede nachlruet Ilegn ringegroeatea lu Il vorgadoriug van 572 groenleiihaiakJareli Ie t iravenhage werd Imd Hen imilewerklng tol het verat ri keu van regi ringagn enten te vïrtgeren tenzij de geetekle voorwaankin gewijzigd worden Teoalude illi Ie verkrijgen weid eeu ooaaal ie beuuvOMl Ilegraleni H Menwaen Vli o meldt OW uit Amelerdam Hedeiimiihtog bad op ite Imfraalplaai Znrgvlied omler zeer gmote lie laugMelllug da ter aa h li ell ng pinau van hel biHellJk over hot van den heer J S Meuvraeii In Ie ven ïiM rzltter vau n Noderi Uond V d llawleklrijveilden eu Imlu r Mbkleiwüind en van il Alg Wlnkellemveri eidgln lleiyl lang voordo riinviwlort op ib limraaplaals waa aaiatekmnen bakkien hnmlenlan zich ivliUtar verzameld om ileu overledene lie Uuttatr eer te hevrijzen Aan de groeve waren o a tegwwoorvHg aki vertegenwixinllglng wr Nnl Wegeerlng ilë beer Mr Aalbeiwn Dr Ihw l rol Annna Wegeiw verhindering vau Mr Everwijn iiirak lie heer llegeinaun namen den MlnWiOw van Ijh hiuw Itaudel en Sijverbeld Ui ir den heer Koppel onder viKirzitter van den Mbkleii lambilKind wenl ih overWene nl liiaM ikn mkkk m n h in aniHaile lenkK hl Kr waren lal van bloemetukken Itwaapt Men meliH on uit Harderwijk DevliMher Jan touw werd hadennachtbetrapt p h vervoeren van eennegeiriAl geliiteraewrde Beigifieke mi lllaiien Hij watt ree i met xljn h itler huil ii de haven loen hIJ giwom iHienl wenl lerug te keeren waaraan hl ilan o ik volileed AlVoren KcliUT n n mUltalre patm llte ter ilnaiiio wa hadilen de Hetgen gelegeilheid om over de webkMi lang 11 IC oiilNuappHii Ze bn btei zich Voorde alvaarl mn httiiae aaifoiwwi en ilinn iHr nMje op een rijtje iiaiiilen lUjk lagen vliouw ilie hakeiah reed meenhwe mllllalreii I hl4ih livervoerd tegen Imloioilng werd tn verzekervie liewartiig geetekl f r ve f n r Men mi dt om uil U wn Inndttouwer te Zoeterwoial 1 nantfihe gedaan dan hij op il I eld Hclie Veemarkt aan den lamUiona er V E van lUlpweUrti bij vorgl lng een bllllS van I SOIt voor i koe lietaakle In plaal envau I ItO III ikU V E weigert hem dti htliil N ftig te geven Sloonivaartiynen My Nederland I Karimoea nitr pe s Oraveaewl 22 Nov Hnmatit thoisr Vertrok 20 Kov van Padang Beween nitr aniv 23 No e PoTt 8aid TelegrsflHch Weerbericht van het Koniaklijk Meteriologisch Int tnut te DE BILDT Hoogste barometerstand 7700 te Vlissingen laagate barometerstand 741 6 te We b8 Verwachting tot den volgeaden dag Meest matige noordelfa ke tol noorwi Stelijke wind zwaar rwwolkt met tgdelijke opklaring weinig of geen neenUg de narht iett konder Mi