Goudsche Courant, zaterdag 27 november 1915

Drinkt VERZUDEN S KFT7FRTNNF BITTER 95 g per Hese 27 NOV 1915 NUMMER 71 2e JAARGANG OPLAGE 1400 ALGEMEEN VERSPREID PELS beroemde Borstplaat en Marsepein zijn vanaf heden weder in groote sorteering en ruime keuze verkrijgbaar bij ƒ HOOFTMAN T Az Boskoop Telefoon 60 Neemt eens proef 22 Neemt eens proef UITGAVE DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVEEN ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent iedere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 centen 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 x opgegeven wordt 2 X berekend VERSCHIJNT IEDEREH ZATERDAGMORGEN Verslaoen van vergaderingen Berichten enz kunnen gratis worden opgenomen en worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIËN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen GEBR BISPING GOUDA Combinatie PEEK CLOPPENBÜRG RUIME SORTEERING Winterjassen en Ulsters in elegante nieuwe Modellen fj jg Gereed en naar Maat ft jl Onze eerste Coupeur is aanwezig van 9 tot 6 uur Zondags gesloten 2 i e Zie étalage St Nicolaas bericht Zie étalage Magazijn DE TOEKOMST Turfmarkt 106 GOUDA is bekend om zijn uiterst lage prijzen en groote sorteeringen welke beslaat uit een ruime sorteering SPEELGOED tegen de laagst denkbare prijzen Prachtige collectie KLOKSTELLEN met goedgaande uurwerken vanaf f 1 27 Prachtige sorteering Inktstellen Olie en Azijnstellén Thee Koffie en Ontbijtserviezen m mmÊ Damestasschen Portemonnaies en ZaktoiUetten Zie étalage In alle modellen en prijzen 239 Zie étalage Ingenieurs Biireau J H DOORMAN E W I ROTTERDAM Wijnnaven 153 Levert ELECTRISGHEINSTALLATIËN waaronder MOTOREN DYNAMO S LIEREN POMPEN onverschillig van welken aard Alle soorten ELÈCTRISCH MATERIEEL INFORMATIEN bij den Vertegenwoordiger P A HACK Jaagpad 92 Waddinxveen GEVRAAGD i tegen Kerstmis een ïlinki K DE VINK Nesse N V De Tijdgeest Goedgekeurd bij Kon Besl v 20 Maart 1907 22 November a s BEGINT DE TREKKING ï30 Agent A v d KRANS Ondergeteekende beveelt zich aan voor het leveren van aB0 St Nicolaas Cadeaux als PIll II I M verpakt in 25 en 50 stuks O lU Ml El 11 vanaf 2 tot 6 et per stuk Portemonnaies en Sigarenkokers ARN VAN DER HEIJDEN Van hoog bevel is het afgekomen dat K VIS 8 ZONEN Westzijde Raam 258 Gouda steeds door kunnen blijven gaan om de hoogste prijzen te betalen voor lompen beenderen en metalen alsook schoone couranten boeken flesschen fietsbanden alle soorten gutta percha en verder alles wat tot de uitdragen behoort 24T ZADELMAKERIJ Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor alle mogelijke Zadelmakerswerken M J Ph Theussen r St Nicolaasl915 St Nicolaas 1915 1 Nog te koop eenige gebruikte vierkante Kachels GEBRS VERHOEFF Smederij DORP Tandarts CRAMER GOUDA is tot Nieuwjaar des VRIJDAGS AFWEZIG Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA Zondag v m 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 5 en IQ Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 5 en 9 15 OFFICIEELE KENNISGEVINGEN Reclameplaten van Fabrieken De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen noodigt in het belang der veiligheid de eigenaren of bestuurders van fabrieken ujt aan btiitciilandsche firma s geen opdracht te verstrekken tot het vervaardigen van teekeningen hunner fabrieken en omgeving daar wanneer ons land in den oorlog betrokken werd deze platen ongetwijfeld van belang zijn voor vijandelijke vliegeniers WADDINXVEEN 24 November 1915 2M De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON KOHIEREN VAN SCHOOLGELDEN Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen maken bekend dat afschriften van de Kohieren van Schoolgelden over de maand October 1915 gedurende vijf maanden van den 20sten November 1915 tot en met den 19den April 1916 ter Gemeente Secretarie voor een ieder ter lezing liggen WADDINXVEEN 19 November 1915 285 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester A Kreupeling Van dort Kroon MILITIE en LANDWEER De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen van Militie en Landweerplichtigen f zal plaats hebben op Maandag 6 December 1915 des morgens tusschen 10 en 12 uur Zij die door ziekte verhinderd zijn de gelden m ontvangst te komen nemen worden verzocht hiervan tijdig ten Gemeentehuize kennis te geven terwijl degenen die verzuimen het op de daarvoor vastgestelde uren af te halen worden verwezen naar den daaropvolgenden betalingsdag Waddinxveen 25 November 1915 De Burgemeester voornoemd ass VAN DORT KROON PLAATSELIJKE BERICHTEN URSULA LUDEKAMP Dit is de titel van het aangrijpend mooi vervolgverhaal dat in een der eerstvolgende nummers van het GEÏLLUSTREERD F AMI LIEBLAD een aanvang neemt Rechtvaardig maar zonder eenig mededoogen uit de rijke familiekring gestooten is Ursula s vader gestorven haar moeder zonder middelen achterlatend Tot Iaat in den nacht ligt Ursula als kind te luisteren naar het klapperen der schrijfmachine waarop de zorgvolle lieve moeder zonder zich bijna eenige rust te gunnen zenuwhaastig voorttikt Dikwijls doen oogen rug en vingers haar pijn maar dan klemt zij de tanden op elkaar zij wil zij mag niet vermoeid zijn zij moet zorgen voor haar kind voor haar kleine Ursula Het is reeds in die eerste jaren harer jeugd dat in Ursula groeit dat stille heftige gevoel van afkeer voor de rijke verwanten van haar vader hetwelk eerst later na veel strijd en lijden zoo roerend mooi in het verhaal beschreven in haar overwonnen wordt Wie dezen roman heeft gelezen zal niet licht vergeten de prachtige figuur van Ursula uit wier herinnering nooit in haar leven verdrongen wordt het beeld harer moeder die zooveel geleden heeft Wij raden al onze abonné s op het Geïllustreerd Familieblad URSULA LUDEKAMP te lezen het is meesleepend en menschkundig geschreven en spannend van het begin tot het eind Wie nog niet op het GEÏLLUSTREERD FAMILIEBLAD geabonneerd mocht zijn verzuime niet al was het alleen slechts om het genot van dezen prachtigen roman niet te laten ontgaan zich aanstonds als abonné op te geven aan het bureau van ons blad De abonnementsprijs welke slechts 45 cents per kwartaal van 13 nummers bedraagt franco per post f 0 52 2 kan voor niemand een beletsel zijn Proefnummer op aanvraag gratis DeheerenT Kwakernaat en J A van Enst alhier slaagden voor het akte examen vrijeen ordeoefeningen der gymnastiek te Rotterdam Vrijdag wilde de 74 jarige weduwe De Br alhier den zolder van een kamer schoonmaken en was daartoe op een trap geklommen Misschien door een duizeling is zij naar beneden gestort en daar Op verzoek vestigen wij uwe aandacht op de advertentie der Bioscoopvoorstelling van het Leger des Heils voorkomende in dit blad Ds Ronner heeft voor het beroep naar Nijkerk bedankt Klein verlof Landweerlichting 1908 Naar we vernemen zijn de volgende landweermannen van de lichting 1908 weer hier ter plaatse teruggekomen W Broer G Molenaar J Sterk en A van Pelt 1 Burgerlijke Stand Waddinxveen van 17 tot en met 24 November 1915 GEBOREN Maarten Ipe z v A A Docters van Leeuwen en A Rozema Lidia d v j Bos en A G Rozenbopm ONDERTROUWD R van Steenbruggen en F Breedijk 4 GETROUWD J C J Warmenhoven en P Buitelaar OVERLEDEN Maria Kommers 74 jaar wed van A de Bruin KERKDIENSTEN NED HERV KERK Voorm halftien en nam halfzeven Ds Ronner GEREF KERK Voorm halftien en nam halfzes Ds J J Wielinga REM GEREF KERK Voorm 10 uur Ds Mr M j A MoltzerEmer Rem Pred te Bussum Zondagschool 11 45 ADVERTENTIËN Heden overleed na een korte ongesteldheid onze geliefde Echtgenoote Moeder Behuwden Grootmoeder MARIA ADRIANA ALBLAS geb WESTHOEK 2e in den ouderdom van 63 jaar en A maanden Uil aller naam F ALBLAS Waddinxveen 24 November 1915 Ondertrouwd NICOLAAS O H DE RUITER EN ALiJDA M Mi LUIJCX 23 November 1915 Waddinxveen Amsterdam Kerkstraat 377 11 Huwelijksvoltrekking 14 Dec a s