Goudsche Courant, zaterdag 27 november 1915

ÖLLAND NOORD AMERIKA HYPOTHEEKBANK terkund e te Gravenhage A W l i itzett uitgever van weteuflcliappedijke werken te Leidea ü D Uratama kunatsobilder te Uaarleot U jPO€ boek uitgever vbd verveelvouüigürigen van werketi vau beeAdeoule UutmA te Ainaterdam A B van Hul kema uitgever van verveeikundiginr gen van werken van beeklende kuiMit Ie Arosterdam Mr F R ter Horst uitgever van 9oboolboeè en te Bcfaeveningui Mr H LouJB Israëla tetterituiwMge te Aimteniam A Labouubère fabrikant van werken van kuQDt jvOTh te Kiiewtik Z H A D Loniari Jr componist te AmtitenlBni H t Mauve Ni erfaeldBtkuDHlenaar te Bcheveningen Dr J MeodeH dia Coa4a beetcttiouwer te Laren N H mr E v d Mioue kuuHtfcb te AMam M Moulan uitgevw van vervetrfvoudiging van werken van beekl w e kunet te Ora vendiage J Noordhofl uit ver van fldioolboeken te Urooiugen A A Noflke uWgever van nmziiAwerken te Qravenèage Wouter Nijhoff uitgever van wetenadiiappelijke woHion te Gravenhage W Penaat nijverbekMcunfftenaar te Blaricum Mr Ij J Plemp van Duivelaud IrtterkuwMgot te B Gravmhage Hennan Rdbbeif tetterkumUge te Scfcoorl Mr J G liobbera Jr uitgever van wetenit pp i e weriten te Amsterdam Willem E Roeiofa Jr kurwtMchibler te VGraveiihage W J HchÜlemanA uitgever van wetenschappelijke werken te Zutpheu J C Taiiama uitgever van wetenediappelijko werken te Haarlem H D Tjeenk Willink uitgever vam verveel vouKKgingen van werken van beeldende kun0t te Haarlem J G VeJ J heer gratiach kuneitenaar te I aren N H W Veralujrg uitgever van H hooU nei en te AnwUrdam S W rendnrf Jr uitgever van lettarkundi werken te Ameterdam 3o aan deze onmmiwiie van a dvieu toe te voegen aU eer Mr J V Kuyk en al plaatwvervaaigenid HecrotaHs Mr L A Nijpelfl lM i len advocaat wi procureur te sGraven hnge Brieven uit de Hofstad CCXCIV Ik heb all4 d een zwak g haAi voor Ue püUtio UI bet uu komt la in uuju jongute jaren de impr Hiezou dief ku gegrift dat ze er nootlmeer ui4gek Hneii ia dan wel of de overpeimtirigen van latere jaren nuj tot ue overtuiging hebben gebrachtdat de J leiljg Ueriaaiudaü zou n acboone laak in de maatiictiappetiike Muieuleving vervult Ik weet h t waarlijk niet iieu f t i het eohter voor een ibtKMtgewonen dieoder heb ik UMer reflect dan voor den hoogsten oome uil bet leger Was mvïx liebt tla i eckt eloh zeggen deUuitA hera en vandaar wa raofaijnJiL dat ik altijd ook rwugiiig heb gehad om de pokiUe nu en dau in het ootje te oernm Maar ik heb altijd één stand punt litgononwn dat ik met eniet heb verdeü en dai is dit als er één üategune van ambtenaren ïb die je f ed nK et betaben dau ie het ook de politie Waaiwchi nlijk voeit de po ben awboren meer uitvoerig gehanddd Zii hebbeu er op geweeen boe de sohuitters van Bt Juris hun roemri verleden ge rouw blevtti Vooral in den tachtig jarigen oorlog hebben onae Goudacfae sohutters zicii meer dan een gun tig oaderacheddeu De overgang van Gouda tot de Bi de van den prins van Oranje in 1Ö72 waa grooteiadeeiB hun werk in 1573 togen zij uit tot ontzet van Haarlem zoodat nwulgeen voor Haarlem ia grf leven in 1629 namen ze deel aan de verdetHging van Holland t en den SpaaaBch Dultachen vijand toen dese gelukkig te vergerfs trachtte door onze waterlinie heen te breken maar ook In 1672 trokken ze op ter handhaving van de oation e zaak Het do ie 5€AKyuw op den Tlende wc ta van ddt alles min of meer getuige geweefft Het moet reeds in bïA taatat van de 16de eeuw van belangrijen omvang zijn geweeert heel lete anders aan de eenvoudige wonmg waarop geduid wordt in de HtaAirekening van 1514 We mogen att beatuitHi uU de plaatsii van het ehiitteraHtuk de schilderij van onzen vermaarden Cornelia Ketel uit het jaar 1599 Voor dU tuk met zijn groote afmetingen moet ruimte zijn goweeat Zee van deze kapitale hildenKukken ztjn achtereenvolgens vervaardigid ter versiering van de kale wanden Ze zijn on alle bewaard gebleven maar prijken thane in het Sterteéijk Museum De oiidBte is dae van Ketei het veel gerezen ohüderij voorBteilende den eersten kolonel Jan van Reijnegom m zijn onderhebbencle officieren Dan volgen drie stokken v n Jan Dawne deVeth uit 1615 1619 en 1621 de eerste twee weenpevande kolonel GijiAert Hendrikm t Hart met ztjn offif ieren fe derde uiM eeldende kolond Andriee Lourie van Swaensw k met zijn stal Deo 2 April 1642 werd dnor den kri g raiul op den Doelen henroten tot het doen vervaarcHgen van litie uit hoofde van deze nu e stelling e enveei syiapathie voor mij ala ik Vüor haar De burgemeeMler hee t beo keod dot de politie in den Haag per burger B 22 gkl a jaare koet Op iedere 9f 0 bungerfi is er één politieman in den Haag Ik voor nuj vind tat ik uaarlijk waar voor u jn drie gulden krijg en ik vind het oen gerust Mellen zekerheid dat wij met zijn 3 JÜ één poÜtie agent eerlijk bezitten Wij kunnwi de berekening nog verder V frtzetietn Wanneer een poütieageut per week 70 uur dienst doet bereken ik volgeitf Bartjee dat hij per week 12 minuten in mijn Ueiiöt in Al ik nu zoo de rekening op zet dat hij ue 10 uur per laar in mijn dienst is dan verdient een politieagent bij mij 32 oent per uur Ik nkeen d t de man daar niet te ruim mee beloond is De t tale kosten van de politie bediagen per jaar voor heei den Haag één milüoen 412 duizend gulden Dat irt geen kleinigheid Nu la de salariri rege4ing van de week herzien en znl dit bedrag vo irtaan irtijgen uict een i W duizend gulden Heel epoedÏK aWuB kunnen wij wel vdorzien zal de politie twee millioen giiid n per jaar kosten Dat geven wij du 4 atteinaa uit om ons elf te beveiligen tegen het ge iÜM Jammer toch van al dat geid hoe veej mnethi zouden wij er mee kunnen doen terwijl het nu alleen negatiel goe I doet door n kwaad te weren Intu hen ben ik dankbaar da do raad tegenover mijn vrienden de gehelmde ridders van orde en welvofcgeli hedd zich royaal heeft betoond Ik heb bereken ik het wel mijn bijdrage e jaars met onït eeT een kwartje verhoogid en dus kan ik ifaar rochtraatlg trot öp zijn Evenveel ala Ik van de politie houd houd ik lok van Slnteritlaas Deze liefde Hla mt stellig uit mijn klnderjaron en die liefde mitsgaders oen KToote dioeis eerbied is iitij altijd bij j 4 leven t joopt naar Sinterklaas Nog één week en do oiwie heer maakt zijn ééndaag he toi ht door ons land t Is mi Mag oïlgdooflijk druk en vol in de winkelstraten en toch hoorde ik enkolei winkeliers nl weer V lagen dal hot nog nUnder goed gaat dan vprledein jaar Enfin van zaken doen heb je als eenvoudig journalist toch een verstand Alfl je s middags een drie tram moH wachten omdat ze alle vol srijn mrt dailies en kinderen d e Inladen met pakjes hnitfwaarts keerati ije hïiort dan dnt het nog niet beflt gnat zie je met angst togemoet den li l diat het wel eens best zal gaan want dan zal het zaak worden maar naar huis te wandelen MUwchien was het beter dit eens algemeen te beginnen wandelen en niet meer met do tram Tk zou dat uit oen hygiönlsieh en een eonnomdwh oogpunt knnnen verdedi aren en teilHg zouden alle nwnSohen mij dian gelijk geven hetgeen beteekernt dat niemand het zou doen Het 70U mij echter minder om hvgiÖniwhe en economische overwegingen te doen zijn dan wf4 om het verlangen een schuttersstuk door den kapitein Wouter Pietersz Crabeth een klednKoon van den beroemden glaaschilder an l en naam Voor hel werk doft hij kort voor zijn dood in lb44 tot Ktaibd bracht werd aan den schilder 400 gld toegezegd Het is het grootste doek van de zee Het rteit voor het kotonel0chap van Hannnnus Herheri Veed hooger als kunMwerk staat het zesde jongste schildierij lot van niemand minder dan Fenlinaiu Hot Van de aanwezighcdd van tien grooten sciiilder te Gouda heb ik overigens geen spoor gevonden maar zeker is het dat koloniol Govert 8ui s met zi n kapiteinen omtrent 1652 voor ilen meester heJsben ge seerd Waar al deze schilderstukken hebben gehangen is i toeilijk na te gaan In oiule inven4ttri8Bei¥ taan de plaatsen wel aangegeven maar herhaalde verbouwingen hebben de irttsvendiige ruimte van de icfoegere DoeleNi al te zeer gewljpEigd Geen van deze sciiutteiBStukken is een schuttersknaaltiid Hieruit de cnrwlusie te trekken dat de Gouasfobe schutters zich dofir buitengewone soberheid onderHchwdklen zou al te gewaagd zijn Het zou ook niet overeenkomen met de werkelijkheid Er is blijkens de nog in het krijgBraadarehief aanwezige beridirten In de DoNem bij wijlen duchtig gebanketteerd Soms Hep het al tp erg zooals in 1756 toen een convmitiHie van finantie werd benoemd om oen oog in het zeil te houdeïi Maar de nat ur ging boven de leer Weldra ging het weeff den ouden koer In de resolutie van den m wihaWen krijgHraad van Vrijdlag 20 December 1765 leeen we o Na het honden van het msUMagtmaal bevonden zijnde dAt er veel vlsch was ovei eêchoten zo is op de propositie van de We eid Hoer Colonel raét eenparig held van stemmen goedgevonden de elve overgewhoten vlsch van de eci avond morgen te oonsumeeren on de i+ ftterM oie naar gewoonte op den tweedeel dag des avonds worden ge k Irain uiaatsdiappij eens eeo trup te bezorgen De man die ons vaa deze maatiscttappij eriost kaji er op reenen dat lüj een stawfoeeld midden in het HÜgsche Bosch knjgt want hij zou ons verloasen van een plaag die van morgeoe tot s avonds alle inwonen van den Haag treitert Genoeg van óM mouster ik keer tarug tot Sinterklaas Ik heb hd fetBl ter eere van dezen grijzen menBt henvriend aJtijd het aardigste ge t U een denkbeeld dat ik alsnog den raaid in overweging ge t Itehoeit niet veeé te kosten en het zal wonder leuk zijn Eén van de raadsle ïen heeft zich reeds een bontem vo Men zak aangeschaft Het verdient overweging ar 45 op gemeenlek o sten ajm te schaffen En wanneer daarbij een ijffzak werd gevoegd om eventueel veriiitle hoofden af te koelen zou verkregen worden dat de ge ♦toofivle ♦ bloed omk op waaraan zoovelen lijden weet in opde kwam De salarissen van de politde staan uu in Neiierlanifl weer Ijoven aan Komt allen groot en kl dn dienaren an den llerroanydad werpt uw aas uit in de residentie wellicht vangt ge een betrekking Toekonvrt verzekeni en houten betrekkingen Met het oog op Sinterklaa is het een aardllge verrassing gewe it Wi gunnen het der politie gaarne Indien zij ook nu eens af en toe verrast met goeiïe vangsten zullen wij meiit vreugde denken aan het kwartje lat ttrij per hoold In den Haag meer bijiilragen in de kosten van onze vedlicheml en onze orde HAOKNAAR De Oorlog IniRuatand De correspoWenten van de Horning Post ta St i Petersburg en te Kopenhagen kondigen beiden aan dat Hindenburg beginfcMitau te ontruimen D vo V8te munitiearsenalen zijn ree js naar achteren getransporteerd en de gewonden worden uit de ziekenhuizen vprvoerd De correspondent ie St Petersburg zeKt Het is lang geleden sedert de Duitschers hebben beproefd onze aanvallen af te slaan met ook maar bij benadering dezelfde vaitberaden heid en verwoedheid van vroeger alle ge bruikt over t laaten tot overmorgenavonift zijnd den 22 d ai maunid on dat daarbij zullen worden geinviteerd de gezamenlijke present zijnde Mevrouwen en Julfrouwen In de 18de eeuw namen ook de dames huwvrouwen gfte maitreasen aan de feetijnen ded I Dat het r tuMig in die Goudeche Doelen istotagegaan men iitag het tipelooven De l et vfk king van kast eln in de l oelen zal werkelijk geen sinecure zijn geweest Toch zijn juist in deze achttienide eeuw ook ernatigjer liii en in de Doelen afgeiiaiuleld De pas opkotufiuide deonocratische beweging koos ook hier als in Amatenlam het rj ude tiehubtersgebouw als rnikldelpuat van haar actie In 1748 staan ook hier Doelen en Stadftiuis vi ndig tegenover elkaar In deai avond van I Ot ober is een rumoerige menigte op den Doelwi bijeen Zekere Quirijn KasiuH hxHult eesi geestdriftige redevoering en er wordt besloten liiir gerG eet nvmd U eerden n a r den Haag te zenden om tegenover de regenten de hulp in te roepen van den atadihondcr Willem IV Een rtkent b vattende de grieven tegen de aristocratische regeering wordt opgesteid en aan de Geoomomtteerden meegegeven oïn aan Zijne Hoogfceidi te overhamMge Reeds den 17den October zijn de afgezanten terug De prins z f kan wegens pre isante affaires den Haag niet verlaten maar hij zal zi n eommtssa rissen zenden Deze komen inderdaad den 26Bten October in de stad Met de koets van bupgemeeater van Strijen rijden ze naar den Dooien terwijl de burgers in de wapenen waren en ze werden van de burgers mi anderen verwelkomt De 7 ak werd hier spoedig in der minne geschikt de edwïhen der burg rs waren ook niet buit msporig het voornaajnnste was dat enkde gehate regenten door anderwi Z i ii wonden vervangen In feestsli en optocht gSng het dan van den Doelen naar het Sta mis en vandaar naar vechten hebben in den laataten tijd op kleine schaal plaats en worden gevoerd zonder algemeen strategisch plan Niettemin z n de Duitschers b voortdnring druk braig veldspoor en tramwegen aan te leggen in hun meer afgelegen achterwaartsche stellingen Naar verluidt bestaat er een regelde dienst van het hart van Duitschland tot Banak en Poniewitz de eindpunten van de hoofdsporen Stations voor dlnutdlooze telegrafie zijn aan den achterkftat van het geheele Duitsche front opgericht Deze toebereidselen w zen op de hoop dat de betrekkelgke werkeloosheid der laatste weken veroorzaakt door gebrek aan manschappen niet blijvend zal blgken te zyn en dat de defensieve houding der Duitschers moet worden beschouwd als een matpoos om adem te scheppen voor toebereidselen tot nieuwe inspanning In Duitschlantl De planmatige verzorging van de Dnitscfae nijverheid met grondstoffen uit het buitenland zal na het einde van den oorlog van buitengewone beteekenis worden voor den overgang van de induatrlëele oorlogsoeconomie tot de vredesoeconomie schrijft de Köln Ztg Het moet worden verhoed dat tengevolge van de behoeften der nijverheid om zich na den vrede zoo snel mogelijk van grondstoffen te voorzien wantoestanden vooral ten opzichte van de prezen enz ontstaan De oorlogscommissie van de Duitsche industrie heeft met het doel de voorziening van grondstoffen na den vrsde te organiseeren zich reeds thans tut de in aanmerking komende bureau s gewend en zal gelegenheid hebben het vraagstuk met de induatrieele vakverbonden en andere interessenten te bespreken Volgens de Kóln Volksztg gaat het erom het staatssocialisme in Duitschland weer terug te brengen binnen de grenzen die het voor de door den oorlog verkregen uitbreiding heeft ingenomen In Frankrijk Ëen zekere heer Dubois die mededeelt dat hy kort geleden een groot deel van Frankrijk bereisd heeft protesteert in een brief aan de Times tegen zekere voorstellen van de r geering en van particulieren die hg boycot pogingen ten opzichte van Frankrijk noemt Men moet in Engeland duidelnk inzien wat het exportverbod van Fransche wgnen gevogelte fardines groenten eieren olie likeuren parfums en borduurwerken beteekent De modeindustrie geeft aan Parijs nog eenigermate rust en zelfs een gedeelteiyke welvaart Laat men nu begrijpen wat het beteekent indien het verbonden Engeland enkel z n eigen belangen nastreeft en daarmede voor vele Franscheo het bestaan onmogelijk maakt Wil men nu eenmaal den import beperken laat men het dan liever dien der neutralen doen In Amerika In den Noord ADwrikaanschen staat de Veerwtaleche poori waar de l elMogfende gezaiUen zich ineoheeq ten op het jacht dat hen naar Gorcum moest breiigeii Due eindigde allee tot groot genoegen der gantache burgerg die het wijs beleid van Zijne Dooriugilige Hoogheit aiet genoeg kunibeu roemen Minder gelukkig verliep de democratische beweging in 1787 hot jaar van de vermftardeaanihoudang by Uoejaiwerw lesluis waaraan de Goudeche schutters een zoo werkzaam aandeel namen Dat in Gouda de prln gezinde reactie zich krachtig deed geldm is bekend Maar wie over het giedtrag der Goudsohe schutters ontevreden nwchten zijn niet de buren van den Tieodeweg Wanneer de krijgsraad 29 October 1787 ter vergaKloring bijeenkom vindt hij ingang trap en kriigeraadkamer fr ai door hen versierd een bewiJB van hoogaehtjng dat dankbaar wordt aanvaard en wordt beloond met 250 gld uit d kriji sraadkas Het was een van de laatste opflikkeringen vaal hot eens zoo bloeiemïe St Jorisgildle De Franöcèe omwenteling die aan het bestaan der gilden in het algemeen ougunsiig was heeft het ten val gebracht In 1796 waa het einde daar He vergarterhuis de DoeJea Weef veriaten achter de kastelein s ere Sonimer ging in 1801 failUet Dan begint voor den Doelen een tijdparic van vernedering in 1805 wordt hij Ingericht voor kazerne En kaBBme hij langen tijd gebleven Iti 18H2 schat ite convnaSïde van kazerweering en inkwartiering dat het fcouw beaigruimite hééft voor 568 personen Door don bouw van een nieuwe kazerme schijnt er ruimte te zijn gekomen Althans in 1848 krijgt de Doelen ee nieuwe befltetmiiiing wordt hij ingericht voor oboleraziekenfaiüs Van November 1848 tot Augustus M9 hebben de slachtoffcre van de gevreesde zdekte hier hun laatste uren doorgetorat t Maar a n alle rant Idauo Miu de ten be eve van den lauübouw aaiugedegi e kanaliseennciBwerken gereed giékoiQUi Zij zija voorzien van een dam die wat lengte en breedte betreft ongietwijfe het gewekËgste bouwwerk van dezeai aard is in de geheele wereUl De bevlo dingffweiken voor weiker inrichting en besdierming de Arrowr jckdam in Idano dient zija in staat volgena de beachiriivii van het New Yorköche blad Harpers Weekly het geheeie aditeriand ook in deu dii oogi ten tijd zoodanig van water ie voorzien dat de landbouw niet de miiiK te schade lijdt door het uitblijven van den regen De AUowrockuajn TB 351 voet hoog De onderbouw die bijzonder sterk moest zijn Ui 247 voet breed De dam is in zijn gelieele breedte lengte en hoog te doorkruist van galerijen en tunnels He b mogelijk maken om ieder afzondierljjk deej te onuerzo en en te herstellen De onkosten van dezen koloasalen dam met itt4 egrip van be $ kanalennet voor de bevloeiing hebben ongeveer 29 raóllioen gutóén bedragen De haven van Archangel De Matiu verneemt uit Christjania uat lu tegenkoning tot de door Duitsche ageMen verspreide berit Uen het als Volkomen z er kan wordm bedohouwd dat de havmi van Arctuutgel voor de scheepvaart open zal blijven Er zijn aeer krachtige ijsbrokers voorhanden en waar men verleden jaar met één enkelen ijsbrejcer tot Januan de scheepvaart in staod kon houden meent m i de havea thans gedurende den ganachen wbter ijsvrij te k nnem houden OOKLOÜ8VARIA lievroren voeten u de winter wederom ia hei laud i worden opmeuw da noodige maatregelen getroffen om de arme soldaiiün dttfltTbuiten te vrywaren voor koude en elleottoi en trekt men voordeel Uit de opgedane ervaring lu de klaagliederen van onae jougffliai vormde het thema bevroren voeten het bedceudie refreiü Het heelt dun ook raadigevingen en nüddden t€ Mi deze kwaal geregend Thans zijn wij weor in slaat een nieuw ondier de aandacht der lezeis te brengen en w el een midulel dat o nze bet o v ergrootvadere reeds toepasiteu en dat door een bek od Duitsch geneeskundige als zeer heilzaam wordt geprezen Men moet d © voeten lijmen Ue lijdeiaan de kwaal ontwikkelt zijn voeten en speciaal zijn teeueu wanneer ze normaal zijn met een dK eik die vooraf bestreken is met warme versehgekookte meubelmaker iijin De li m moet goed dik zi Ëen paar wieken mag de voet di suoodö in zoo n verband blijven Om het fe verwijderen neemt men een wami voetbad Bij bevroren of daar oor gevoelijge ledematen kan ii n u celfde methode toepassen De lijm mag niet te hard worden Geschikt is een mengsel van 5 X gr glycerine 350 gr water en 150 gr tijro nog beter is 150 gr gelatine 150 gr glycerine en 300 gr water IHt laatste pra araat is ook meer hygièmisch Lijm die niet voor èt doeleinde is beratd is natuurlijk lang niet zuiver pen komt een eande en intusscJieu was de LaÜjosche school te Gouda hervormd in een GymnasJum Voor de nieuwe school voegde een ndeiuw schoolgebouw an weer kon de oude Doelen goeden dienet doen Uit het vroegere Cellebroersklooster in den G roeneweg verhuisden leeraren en leerlingen naar den Tiendeweg lÓ jaren lang bleel het Gymnasium in dien Doelen gevestigid Daarna in 1865 daalde de school weer tot d i rang van Datijnsohe school werdihet ymnaBiiiim tot Progynmaadum maar moest zij ook plaats maken voor de pas te Gouda opgerichte Rijks Hoogere Bungeirschool Voor de verdere gea 4iiedenis van die school ook van het gebouw veorwijB ik naar het artikel dat Dr Hoogstra in de courant van 16 October j i aan baar 50 jarig jubilé heeft gewiji Mijn taak acht ik hier volbracht voor zoover mij mogelijk was heb ik hel verleden van hiet Doelengebouw nagegaan van den oorsprong af Met het miliitairisime hee t het gebouw steodB op goeden voet gestaan Ie het niet nog in 1914 bij de mobilisatie van dat jaar als üjdelijjce kazerne geAiruikt Wat zijn toekomst zal Kijn Zal het voortaan dienstbaar zijn aan wapening of onderwijs aan handelsbelang of volksontwikkeling Het antwoord is zrfter nog niet te geven alleen zij de wenech uitgesp ken dat de reiric in het Gouosche wapen ook iu dezen een riobtsnoer moge zijn Dr J nVOFJi Bij Alfen in 1425 J N Scheltama en J Tor Rte de laatste in Tijdspiegel jaarg 1901 W4 vj y HoUTKAN I St Kcolaas cadeaux nuttig doelmatig en tegen voordeelige prijzen vindt U in groote keuze geëtaleerd bij 15S OORlNCtfEM PANDBRIEVEN j 08 S IV wiNSxaaNPEEL i 101 Geen beter St Nioolaas Cadeaux dan eenpaar warme Heeren Dames of Kindep wintei pantoffels uit 18 DE GOEDKOOPE WINKEL Kameelharen en Will Geepsohoenen so Graole Keuie i £ 46 Terugkoop Vi X beneden Afglftekoers Alles volgena circulaire ORGELS Als gelegenheid TE KOOP drieAmerik Orgels waaronder 4 5 spelmet doorloopende Harp 15 Register inet 5 jaar garantie bij 10 W KOOIJ Orgel magazijn Tollensstraat 49 Rotterdam KLEIWEG No 1 hoek Turfmarkt In de Breigoedfabriek y 40 GROOTE MARKT ROTTERDAM Hul m DUIZCMO VRHZU Het Voordeeligste Verkoophuis van alle gebreide artikelen 1 1 mil Hoogslaal 7 Gouda TELEFOON 423 Specialiteit in beste Wollen Kousen en Sokken Ruime keuxe St Mioolaa geaohenken GARNITUREN van 23 DAMESNACHTHEMDEN DAOHEMDEN en PANTALONS Nuttige en steeds aangename St Mcolaasgesclienken 120 ZUN ZEER AARDIGE Citroen Arak Rum Aanbevelend iinia C lOUIIEIIS Inge Uitg S7 Gramophones Gramophoneplaten massief eiken kastjes voor gramophoneplaten Albums voor gramophoneplaten Violen Vioolkisten Strijkstokken Fondraals Mnzieklessenaars Muziektasschen Mandolines Guitaren Citers Banjo s Maudolinehanjo s Luiten Speeldoozen Draaiorgeltjes Harmonika s Mondharmonika s Ocarino s Fluiten Dirigeerstokken eaz f0f Bezichtigt onze magazijnen alwaar wij in deze artikelen een enorme keuze hebben in lederen prijs 1 im iiiiim imMEiifEN unRice Gminie 1 UITGEBREIDE MUZIEKHANOEL Wt Oroote sorteering moderne klassieke en studlemuzlek Vraagt onze Wk cts muziek voor plano viool cello enz Circa 5000 nummers voorhanden Catalogus gratis en franco S S VAN DAMTZIG STUNIS Ph RAKKERT Jr Qoudai Markt 43 HAA STRE CHT MAOAZIJN VA IJzer waren Keukengerei Hijwielen en onderdeden Landbouwgereedschappen en Werktuigen 14 Miapiji ili lEStE nWT Tilil 487 IliinEllliM In inillEIIIEli l HEMDEN BOORDEN DASSEN KOUSEN SOKKEN HANDSCHOENEN van Laimböok Tirol N W OOoederen van Jansen Tilanns Vriezenveen 2tJIEieumUII S4II 18 afd Vioolbouw 2J1 MTiui iiw mim 92 mmm lEiimms alfl I