Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1915

naar voren breugen dan de kapiu I li aon doen Spr uitie een krachtig woerd tut aaneenslnitlng ten einde I eeu Ihior lotiioast Ie verael r a I Htrijik voor uw eigen beiaug ri I pr iW vergadering toe eiecbt kortercn werktijd en bedingt een hooger loon dan gij thans geniet Spr eindigde zijn rede met Ie zeggen ital wanneer spr s partijgenooten in alle laiHhni wa nullelje meer achter buli gpial h iklt kunnen zetten dat dan zeer zeker de regeeringeu van fc diverse landen zii wel een o gettblik twibicht souden hehben vóér zij aauliaidiuK tot bet tegenwuorditp blootÜMui hadden gegeven Do vt rgsdering ging daarna met I een opwt4ikeud slotwoord van iim I voorzitter iler vergadering uiteen I + MAHKTBERlOHTExN Hond en klauwzeer 1 Wekdijksdie madedeeling betre iende mond en Uanwceer Sedert de vwige opgave d d 24 November 1915 werden gevallen van monden klauvaeer geconstateerd in Noord Brobant 1 geval ta Boxmeer in Qelderland 1 f val in elk der gemeenten Bergh Ambt Doetinohem en Gendringen in Znid BoUwd 1 geval in elk der gemeenten Leidardorp Pap op Rotterdam Klaaswaal Year Rietvdd an 1 Sliedreoht eu u e i egeeuug iH u ie ooeve geuooe voMoeaoe eiieu en 01 ue vooiuiau T lanuoouwgetoett vau ooruee J uel Uo maairegi BU iTorueu genomen om u veiuer aiesie legen ie saan ioateu ooorgegaan uertluur neen gemeend ten ilcze r ie moetaii mwiuneu vau Z xae besturen dw provmjT awUwuttvoreeuigiugcu maal maal ÜL eu uowieu eu van de SSSamboekcn eu deed dit bij J ijv van U Novemher J l j V oreonigingen mochten wij JJJtai geen antwoord ontvangen y l1 ujr i u eu ativiBoei deu tot Voort barligaug van duae tuk kan me werken tot een vruchtbaren arbeid De heer Van dor Werf v laaart zMih aan te sluiten bij kK door dn beer Kolijn gesprokena ei lm op grond van andere motieven Spr SI van meening dat ook in ander kiase meoHcben gevondm warden die geschikt of bekwaam zijnala Kagcnt ol Bestuurder op te treden Nu beeA bet den seUjD alsof een lefeer ded der ingezetenen oubekwaoai IS dergelijke lunctieti waar te nemen Vervi i eus wvrdltli dé a rakult leden der besturen van plaalael u insteilingeu hertienoezud lot legent van bet Wees en Aefanoesenierahaiii vac Dr J W ie Grom woidt benoemd de heer W A Pi s Naar aanMding van het preadviai op bel adres van de Firma A Brinkman eu Zoon inzake bet Verslag van lie liaudeüugeu vau den Cie aioenteraad wordt door den heer Vao der Wcrl een amendement ing hnd up art 1 van de in bet preadvies genoeiale voorwaarden luide ilet stenogram wordt het elgsa ouin der gemeente en kon km óeschiklung van üuigameeaier Wa houders w ds oaintdieuieut Wordt owkMMogd door dié heeren Van der Wam eadt Jong Du amendement woiidt door B a VV overgrauMnen Na breede discaaaies waarbij Alor den heer Kolijn een motie wont la gediend beoogend de bezorging na liet stenografisch verslag in beheer te nemen welke motie ril verworpen wordt liet voowilel van B eu W De andere voorstellen der worden goedgekeurd Vwkaar met Bslgit k4 coriespuudeot van De Tijd zooeven uit BelgiS teruggdteerd deelt de voigende bijz jnderbed i mede Heede voor eenige maanden is mij gebkikeii dat de Uuiis Aecs m België t er op aanleggen bet volkeer met lluliand meer en meer te beperken Toen ik naar de reden daarvan vroeg merkte een zeer hoogstaand Duilscb ambtenaar in Brussel in ecu openhartige bui op dat iioliand te zeer een brug vormt tuisciten België en t vijandeli c front en zoo voegde bij er veeibeteekeisi bij niaar al te vaak een apionnagebrug Dit zal dan ook wel een der voornaamste redenen zijn waarom de Duitschera de iaatale dagen bet verkeer tii Mchen Holland en BelgiD zoo goad at gehec hebben opgeheven Daarbij zal dan nog komen dat zij niet weiiscben dat allee wal de Uatsla daf en in iMgiè plaats vond in Holland aan het dogiickt troedl Helspaaaen naar lielgie heen en lelerug worden bijna niet meer gegeven Men ziet dat ook in liooeendaal aan het alatkm waar het verkeer met Ueteie met den dag geringer wordt Een enkele deftige Belg heelt wig een pas heen en terug inaiir dan tegen booge borgstelling en zoo ook eeiUge RottepdaiiMcbe en Amiiuirdanaiche handelaren in levensbeh witeii en leveMmiddolen Wie daarbuiten iwig een paa heen en weer krijgt moet al op een zeer goed blaa ljc bij Von Biasing staan daar zellH k vertegenwoordigers van weliMigheldslnrichtlngeu geen passen meer krijgen Wat het smokkelen aan tui Kijk koet Men Hchrijft uit Winters Y jk in het tiegln van dit jaar waren 9 geeiiHikkokle paarden van zi kere Mulder en Snijder te Winterswijk in beslag genomen Er volgde een loiigdurlge procedure op tie iiezer dagen In h xi Instantie beslikt is De iMeren bleven als goemokkeld be chouwd en werd du ten voonleele van het KIjic verbeurd verklaard Deze week zijn ze verkocht en brachici f ll9 op doch het Hijk bad aan orwlerboüil en andere kouten pl ni UHm tp betalen In eu ixjleauek tegen de N Ct 111 De Telagraaf van 27 November jl wordt o m gezegd lat wij niet zullen ophoaden een rcxeBring en een medi icbUge peni Ic bestrijden die onder het mom van nm waanUge neutraliteit door esn ouverantwoorddUke uitvoar polMdi Duitsrbland voorliet van ds iioodige levenSbeiaoetten door in ataat ÊUH den strijd vol ta honden en verraad ploegt aan het ciKeii vaderland niet alleett maar Ook aan de zaak d r mm cbheid die door een krachtige more iKM jcstaande regeering op geheel andere wijze ztm gediend zijn Deze zin beeft aanleiding tot vervolging gageven Een imokkdaaraavontaur De volgende gescMedenia vertelt Tubaatia Zaterdagatoul trok een bende van ongeveer 4t smokkelaare uit om hun Hiag te slaan leder lid droeg op zijn rug een vrachtje smokkelwaar dat bij een evaniueel gelukken van dni toctit een teel winstje zou afwerpen Handig werd gemanoeuvreeid m lie apaoning deed de barre koude vergiAen Voetje voor voetje ging de oet die reetki op verren afstand duiiMijk afstak tegen het gtlnsterend wit der veéiiw viwrwaart en iedere man leed zijn best bet verraderlijke gekraak ikit zich bij lederen pas onv H rwHanleiijk liet hooren zooveel iiufKdijk te dempen Toch Schoot men lip ki nsnite iHe nog tuest eii hier n het land van belolte lag werd steed kleiner en t ging er nu tamelijk secuur op gelijken datdertag Kuinkken zdu Nog eenige honderden maters werilen afgelegd onder til gegnuif van kans op een goïMen nacht Dan komt er plotseling stoornis en op het haltgeroep van saoigs soldaten slaat plots lic g iu he bende als geSlectrlseerd imnapt met de overzij In t zioht iK htdilc hel thane door de rijen en lüoitmiid tl achtte uit vreee vooreen k ig l te vluchten Even werd door de nieuwe grena tMiwakem raad gehouden waarvan hi t Klot was dat ze de beelo sliert van Minoltkelaars mede zouden nemen naar do wa 4il Al ras bleek echter ikit de soMalen mei het terrein en de vciwhillende wegen nog niet bijster giMMl hekemt waren zoodat een der itiiiokkoJaara goeie knul as Ie was ik n soldaten aanbood hun den weg Ie wijzeii Kn zoo gafchiedde De soldaten vergenoegd over hun vangst meiklen niet het gegluoder en gggnUfd HKhir de Mnokkelaars Stevig werdVoortgestapt tot dot op zeker oogeahllk de vriendelijke geleider der solitaatjes voorslel l maar recbtsamkeertifl inakMi wilden ze niet geïnterneerd wonden Wol was het geval De amokk laara mlshnilk makende van deonb kfliidheid met het terrdn tersoMalen hadilfn ondmmilitair gelekte langs een omweg Itneni gezet naar de Dult be grens welke zij roet een genoegen dal zldi vokkiende laat begrijpen overtaken Wat voor gezichten onze aokloten rMloii wenl ons niet medegedeeld maar wM dat ze met grooten spoed het Noderlandich grondgehied weder i p cbl n beu ergew lanceren Ujd te weertttaan begint uiiter hei front een gBMjriila waartegen de rannmandanlen iriiiimtdelliili lirachttgv mMtregelen gernilfen bobben Veel oUlaten blijvm bij den terugUwhl van het leger In de reek waar zy wonen adOo leggen ite unitorm af en verbergen hoe waarop li aohl tbur al vreed Mme boeren bet n deren van den vijand afwacfateu Zoodra de gelenenlieid g uiailig is vraoenigeu iH zich fdaiw tot gro Mn en overvallen pairouUleM en vervolgen de zwak gedekte treinen In vele plaatsen In het 7 iilken inaraudeur setfs gelukt den f genfi and van de gehaele bevolking wet Inbegrip vao vrouwen en kinderen te ort aiiJMeeiren zoodat de AoortrekkeiHle treilten kleinere colonne doc r bewbloling uit de buizen veriiesen ledvn Met liet oog op der lelten worden alle mannen in den weerpllobtigen leeftijd Me men n a hlig kan worden gevangen genimen en achter iiet front grinden Men beeft hierbij alll d roetr verkloede Herviaolie Moldaten te doen waar zooaie iiien weet iedere eenigerroate weerbare man tuaaohen vleien en vijftig jaar In het leger diende Deze renge inoatragef heen het vert azingwekkendc reeultaat g 4iad dat alleen in de buurt van MllrowlWa al iVM wenriilIcMlgen zijn opgepakt In een enkel dorp waren er iOO verborgen fbe Uar wtMmm voorhanden waren een enwdlgo beilreld ng vormden voor te velligbekt van den etappenwe die daar voortdj ffing Daar bet gelei der in de alad en In baar omtrek gevangen geregelde eoMaten tot il K l KeHtegen la hebben de SarvlttrH in het gebied van Milrowitai aUeen l iOOt man verloren NiMWe TiiMcr vcr ciii ing Ooml Grof tttenveiliug van 3 D lUeenikooi p st 5 9 ot H ii le Kind i rn l i tl ot Savoye Kunl p 1 1 1 Groene KihiI p 1 Il Witte Kool p st Il Boerekool p t I 4 3 11 iinhjvie p too bos f OAi t l W j Prei p UI Ims i i ct Spiuazia Pi mand cl Wortelen p 1110 ho i I3 t4 Groole worteloii p IU Pd I l 20 f l ipi Kroten p ik1 1 Il rt ii p 10 boe 10 25 a i d rie p bos ItV lfi ct Pel rselie p lil ho l 20 ct prui I Ion p iak I tl l 1 7 1 het ksr ga j creenAgiugen iuouumsu ij fgg geen antwoord onlvangeu 1 fffnrisg iiig atlvieoerdeu tot voort I i van do bestrijdtngsuiaturci e rwijl vereaMgingeu va mee 1 f aren dat met bel gystet qi van 1 uiei verder mo t worden kort overzicht van de lugoko I ntwoonieu moge hier votgeu I m de Uuudveesumboekeu zijn 1 4t twee belangrijkste ike op met het atmaaiui steeui aanUet Groninger ituodveedaorentegen is terk tegen Ein gekant de vorschillende provinciën in de voMjorde van hunne Iwïrtkbaid volgens de teliiug van Inu ontvingen wy de volgtaide ad I friesland 306 574 stuk rund Ills Uu deae provincie wordt alge lapn sterk uaugvdrongeii op vooillaiiim van de bestrijning op üo lui lAWver gavoigde wijze I iC u i d tl o 1 1 a n d i U2 Hlil AiAu I iMdvee In deze provincie beslaat I I renctall van meeoiog De Uu lawl tM f0 Maatschappij vau Landbouw 1 fmmlL dat mat kracht en beleid moet f tordeo voortgegaan mol do uiaalie gelen de Bond van KaasproducenJeu ia daawptngsu van meening da daar iseda moet worden opgefaoudoi D fwrlnoiala Zoid lljjlkiwtoche BoeranboBd eu de Fiakkeewcbe LaiUI buwrviBneitlilkng souden geen advies in Geldoriand 283 2 8 wuk ruudvm De Geldorscb OverijselBcbe Mauwhappij van Landbouw achl de siehreidiiig van hel mond en klauwleer mg niet van dien aai d om I liaii reeds hst aMlsel van afmaken I frij lu gev ii 1 Hel bestuur van den Geldeim heu I JiiieiouboiMl besloot met olgeuieenc I fteoBien t advissereu met kracht mei I k aaatregeieu voort te gaan tf NeordBrabaul 226 932 etuks Ifundvee Do beide in deze provlnf Ie basiaoisle v ereetugttlgen mj i 1 § i gerden met Itraoht aan te dringen 1 i den infiesiagen weg voor te f Noord Holland 204 53 st j I Hmdvee Ook in deae provincie zijn 1 I Alle voiooibigingeu vau meening dat I I awl de bestrijaing nog mot moet wur1 den opgehouden 1 U V e r ij e e i 180 781 tuk rund 1 I fee De groolo meerderheid vau hel I biKitdbealuur der Overijsselache Land I i bituwmoatschappg verklaarde z ch te 1 gei de thans gevolgde beetrijding mothode Van den l rovincUleuOverijsnekicheu Boerenbond werd geen I ailviee ontvangen I Utrecht 131 U63 stuk ruadI vee De Groninger Maatschappi van I Lttidbouw en Nijverheid en de GroI inger Laudhouwbond adviseerden I véér voortzetting der thans e dende I aaatregelen het Groninger Hm J c6 I I Miihoek en de Veenkoloniale Hoe I I nahoud daar tegen I I Limliurg 1U5 297 stuks rund I e In deae provincie ia men vrij I flgemeen sterk gekant tegen het af laaksysteem Drenthe 96 198 stuks nindTae Ook in deze provincie is uiun a oordeel dat het afmaak iysii uin set worden geslaakt Zeeland 83 800 stuks r indlee De MaaUlcbappij tot oevirle ag van Landbouw en Veeteelt tn leelwid en de Christelijke HoarooWl van Zeouwsch Vbiandereu wesMijk deal zonden geen advlee in De it K Boerenbond vmi Zeeuwsch 1 ïlaainioren oostelijk deel meende I 4al met het afmaaksysteem moest 1 Irordeii opgehouden I Ui hot bovenstaande blijkt l ii in I ie provineiéo waar het meeste v ee 1 fehiiinlen wordt men vrij nigemeen van oordeel is dat met het ei cnjroonüge bestrijdangaBysteem noetwo voorlgei an Wg zijn het daarmede volkomen wos He grooto succes door don veeaitaenijkundlgen diensl verkregen zooaal in de staiperiode van 1914 1915 jls in den daarop volgenden weident heeft geleerd dat met medewertag van de zijde der veehouders I de bestrijding der ziekte In ver nde mate is toegenomen et het volAe vertrouwen durven 4 Uw Excellentie dan ook te ad r n geen wijziging te brengen in thans gevolgde bestrijdlngasj s en beleefd bij haar aan tedriuI de maaitregelen legen bet ver en van niet gepasteuriseerde al Mproduoten der zuivelbéreiding zoo ♦ mogelijk te verscherpen Stadsnieuws GOUDA 3 December 1915 1 Wyaiging en af en ovorzohrjviBg 1 GemeenteBegrooting dienst 1915 1 B en W sohrgven d d 30 Nov 1 aan den Raad 1 Van de poaten op de gemeente 1 i begrooting voor 1915 uitgetrokken in 1 verband met de voorziening van 1 vens j middelen blpt ons een tweetal niet 1 voldoende geraamd te zgn De kosten 1 betreffende de verkryi aar stelUng I van goedkoop ongebuild tarwebrood I en meel volgnummers 57 ter en IStt I tor behooren alsnog mat een bedrag I van f 6000 verhoogd te worden en I die betreffende de verkrygbaars êlling I van boter Volgnnmmen 57 quinos I en 227 quinqa met f 4000 I Als gevolg van de aanechaffisg van I drukwerk benoodigd in verband metde mobilisatie van het leger behoirft verder de post Druk en bindwork Volgnummer 81 alan t 500 1 hooger uitgetrokken te worden 1 Een gedeelte van deae meerdere 1 lusten wordt later door het Rgk 1 gerest itueei l 1 Vardar ign de hoogere uitgaven I aan salarissen van het personeel en 1 tan beboave van het onderhoud en 1 da verwarming der lokalen van de I beide openbare bewaarscholen oor zaak dat de betrekkelyke poat Vdg1nummer 172 eeoe verhooging met I f 450 behoeft I Ten slotte vereischt de post Volg 1 nummer 199 Fersoneele belasting ongeveer f 10 meer wegen den boogaren aanslag der ambtswooingvanden Gemeente Bouwmeester waarvan j I het verschuldigde naar de eerste grond1 slagen door deGemeentewordt betaald Naar aanleiding van hot voorgaMide habbaa wf de eer Hr Raad voor testellen de gemeente begrooting voor den dienst 1915 te vHaigen en daarop J den hier genoemde af en oversohrij1 vingen te doen 1 Aan het Postkantoor te Qouda 1 en de daaronder retortaarende hulp1 postkantoren wrad gedurende de maa 1 November 1916 ingelegd f 32350 901 2 en terugbetaald e 38744 Het lakUte door dat kantoor uitgegeven boekje I draagt bet nummer 22107 Uejuffronw J van Vliet alMer I slaagde gisteren te Rotterdam voor I het examen akte vrge en orde oefeningen Hedenmorgen B December is door de gemeentareiniging onder toezicht der politie uit een woning aan de 4 Kade alhier een wagenvracht beichimmelde en bedorven boterhammen belegd met vleesch enz van den zolder weggehaald hetwelk daar waa I verzameld door A v D meer bekend I onder den bgnaom van gekke Arie 1 Deze verzameling Verwekte zóódaI nige stank dat dit voor de openbare geaondheid gevaw opleverde I Met het oog op bovenstaande worden I de medeiydende Btadgenooten ernstig I aangeraden aan dien verzamelaar derI gelgke giften niet meer te gevea evenmin Uaeding en dergelgke daarook in die woning een 30tal schimmelde kleedingstokken werdea 1 aangetroffen I j Ook wordt ernstig gewaarschuwd tegen een vrouw die bg meer gegoeden langt de huizen kleeding en geld tracht op te holen welke vrouw bat I gekregeas onmiddellgk verkoopt oi verpandt want het is voorgekomen dat kleeding welke ig den avond ta voren had gekregen den volgenden dag bg een uitdrager te koop hing Vóór dat men aan dergelijke personen liefdadigheid wil uitoaJaneB informeel men eerst bij liefdadig instellingen ot de polit ie Ervwingwi aan hel Westelijk Front In de bovenzaal van Café HarmonJe op s Markt trad gisteren I avond de heer T I Saaison U Den I Hang al preker op over ztjae erI varingen akt oork g corr vnndent san I het Westelijk FrpatI De vergadering was uilge chrev n I ifcor de aU fiouda va da S D A Jr en was z Koed bezocht PosUiantoor Oouda Het Vlaanscha Zangeiagndt 1 A S Dinsdag 14 Daoembar lal hier ter stede optreden het Vlaamsehe 1 Zangersgilde van Antwurpen gevoraad 1 doOT do heeren Joe de Klerk kunst 1 zanger en toondichter eerste prijs van 1 het KoninUük Vlaamsoh Konaerva1 torium van Antwerpen Modest Lau 1 werijs voordrager feeraar in de voor I draohtkuude aan voornoemd Konser 1 vatoriuü Paul Lopage kunstzangor 1 en Alb Hansen pianist 1 Het Viaamsehe ZanoenMIds werd I i indertyd opgericht oncUir de auspiciën 1 van het Comité Pro Westlandia een I vererniging gevestigd te Antwerpen 1 met het doel de NedorlAoilRohe Muziek I zang en woordkunst to verbreiden I in het Weatland de streek rondom 1 het nu geteisterde Yperen en de aanI palende Vlaamsehe f wMton in FrankI ryk Franaoh Vlaanderen Sinds 1911 tot aan den oorlog trok1 ken telkens een aantal jonge mannenmat Dr A Borma leeraar aan tAtheneum in Antwe an thaaade onverschrokken redacteur van het Vlaamsehe Nieuws van Antwerpen aan het hoofd gantcb die streek door overal gevierd on gbl ontvangen in steden en dorpen op kputen van gemeenten of van plaatselijkoGomité s elders eH het gelag betalend Zoo trad het Vlaamsehe Zangersgilde op in Duinkerken driemaal in Rgssel in Hazebroek Oaasel Steenvoorde St Winoibergen Wormhout Kortrijk Moescroen en tal van dorpen overal I brengend de vreugde en de Rchoonhoid I van het mooie Nederlandscbe lied I vooral in Fransoh Vlaanderen met I enthöeaiasme ontvangen waar sinds 1 menaohenhengenia da Naderlaodsohe I I kunstzang in het openbaar niet meer 1 I was beoefend i 1 De oorlog hoeft de leden u toen1 gejaagd enkelen staan aan t ront 1 anderen c n wellicht gevangen 1 Op verzoek van een onaer stadge I Booten lid van Pro WeaUandia hw I ben de hier in Nederland vertoevenden 1 zich weer aaneaogaaloten om in Godda 1 een avond to geven ais zg zoo menig I maal in het verre Zuiden van ons taalgebied gaven I Kan korte voordracht over Fransch I Vlaanderen zal een denkbeeld geven I van het Igden en streven van het sinds I twee en eea halve eeuw afgescheidentaalgebied dat zich in het huidige departement du Nord uitstrekt van de Belgische grens tot aan St Omaars en Órev8tWgen en van Rtjstel tot aan 1 Dttinkarken aan de Zaê v 1 Driemaal honderd uizeod Neder 1 landers want ook zy maakteg eeps 1 deel uit der 17 geweiten der landen van herwaarts over de Nederlanden van Karal V wonen daar afstammelingen van Franken Raksers enFriezen dacalfde taal tprakend alshier Én in hun esuwanduisnda afzondering aingon zy nog de oade liedjes van Twee Koningskinderen Kaar t ooatan willen wü r deB Zeg Kweaelke wilde gij dansen tnvela anders meer Nog slaan op hun I torens de carillons onde Vlaamsehe i wgsjes Maar da over later meer II Al wie in Vlaamsehe kunst belaag 1I stelt al wie istt hooren wil van een I 1 haast o nbekeqd deel van ons tam I I en taalgebied versnime niat deien II avond bij te wonen f I Beodvonk in bat VtnohteHucenkamp I Vaar wg vernemen zijn in verband I met het voorkomen van eenige govallsn vaa roodvonk ia het Vlu ht lingenkamp voorloopige voorzorgsmaatregetea genomen tawünde de ziektegevallen daar te locoliBeeren Id varband hifrmade zon heden esn beaoek aan bat kamp worden gebracht door den heer Inspeoteor voor de Volkagecondheid den heer Ooaterbaan RaMiwiJk I Aas da Ud raitaH e Otoecht I slaaode gisterM v or hit tiMtetisch I apotoekera axanien da baar A OondsI waard L st van de in df 2e helft der maaad November veraonden onbestelbare brieven en briefkaarten wanrVan de afzenders onbekend sijn Naiiien lier l lsataen vaa gosdreeeeerden besteosaing Ulnuenland Brieven AsBsems Mevr Kuilenburg Bopen Mej A H Haag Oosterling M J Gouda Vos Zudplaspöldow llriafl aarl u i v d Molen schipper J Oude Pokola da Moulsm Mej D Bustum Noorlaoder H Moordrecht Stheepers lünk Maattruht I 2 ondar adres Laatste Bei ichten Servi De Times verneemt dato Dinsdag uil Saloniki Er gaan hier geruchten dat vanavond een gemengde Ooslonrgksoh DuitsohBuljraaiKcho trouponmaoht llonattir is binnongorukt Dit is echte Biet te rijmen met het feit dat da talagraiischo gemeenschap nog niei vaihrokea ia Ue Setviaohe ovadtsid I vertoeft er n g en de correspondent heeft zeils uit zeer goede bron vernoman dat da Bulgaren opnieuw terugtrekken naar hun stellingen tussohaa Monastir en Prilep Ov aan paar dagen zal de toestand zich ontwiifeld duidelper aftadtenen I Èr Wordt ook gemeld dat de Oosten rnkschDuitsuhe troepenmaobt die Vales Kuprulu Iwzet hielden dwe stad Mbben ontruimd an in noordelijke richting terugtrakken Uet bericht dat do Fransoheu Kriwolak ontruimd hebben is onjuist Zg houden de stelling nog steecU beset eu zUn niet van not hau t verlaten Tal Man aaist ons hedanmi Mlag uit Ljonden j De Timoa verneemt uit Athene dat MonuUr gavdlao is Tweede Kamer Maa meldt ons uit Den Haag Het Oomitj êaswraal der Tweed I Kamer werd bygewoonil door de ministers van Bibnenlandskhe Zaken Bnitsnlandtohe Zaken Oorlog Justitie Landbouw en Matiue De minister van KoloniSn minister Pleite is gisteravond uit Gelderland i hier ter stede teruggekooril en zou heden i jn ambtabeaïghedao weer her I vatten Kechtftsake a SlrLXiean laa a d l assenvervalschijig Voor het gwechtshol te e Gravenhoge is gurteren met gesloten dwroii behandeld het hooger beroep in lie zaak van 1 V adjunct oommies on D A A klerk bekten weikzaam Ier gonieonlfreeorelalrie van Roltwdani thaisi gedetineerd en door de Iteohtbank te Rotterdam veroordeeld de eeiWe betl tot 2 jaren de tweede bekl tot 3 jaien gevai euiaslraf ter zake van het plegen van volschheU in geschrifte het gebruik malden van een valach geschrift als ware hel ecbt en onvervalscht en het zk h laten omkdopèn ala ambtenaar Beide beklaagden zouden zich tegen beloling van belangrijke bedragan h ben laten bewegen vervalscfain en te plegen in de registers van den burgerlijken stand der gemeente Rotterdsiift waardoor aan vreemdelingen kon worden verstrekt hel bewijs via Nederlandarschap In casu van ing zolenen van Rotterdam met welk bewijs hel hun gemakkelijk viel ziek een voisthe pas aan te schaffen Als verdediger van den eersten beklaagde trad op mr G C A 0 kaïm en van den tweeden bekl r J Winkel bekten te Rotlenkuo Ak getuigen a charge warden gehoord H C O Sohnédt O A A C Diotooni en mr N J E da VoogI lootatgenoemde tevens als deekundiin en als getuigen a décharge dehooidcomniiee Ier secretarie der gemeente Amnenktm Van Wagtendonk eo de klerk ten Bevolkii sburoeie te Hottenlom Zindier i terwijl als tolt lungeerde de heer H U Franso lot de behandtting mat gesiolsa deuren besliste het Hof na in laadkanier te zijn geweest naar aanleiding van hel requisitoir van denad yiHaatgeoeraai om in het belang van de openbaire orde de behandeiaig nW giadoten deuren te doen gesdMedsn en naar aanleiding van het door één der verdedigers daartegenover gedaan verzoek om de zaak In openbare zitling Ie behandelen omdat daardoor MH publMi beter omtrent deze laak OU kunnen worden ingelicht dan tot iltufver door de courantenherichten is geschied terwijl hal belang van de openbare onie geen behandeling eiet gesloten deuren zou elfloheB volgene dien verdediger Naar men vernoesnl werd door hel O M bevestiging geMscht van het vonnis dor rechtbank Kon Nat SteanSnoilé De 66 lytt van ingekomen bijdragen van 14 t m 20 NoTember voor Rat Kon Nat HteunoomitA 1U14 wgit een totaal aan van f 3260 SO makende met hat totaal der vorige Igalan ad f B 396 44 47 een totaal aan ontvangen bijdragen en toMeggingen an f 8 399 713 07 Een Nedarlandiohe tegenapnak 6a Tampa bevat de volgende tagenipraak De Nsderlandaohe leaatie te Parüi preekt op de meeat iteTlige yie de beriohten tegen betreffende de uitbreiding der Nederlandiche marine o dat Nederland onderxeebooten iton hebben beateld by de wwen Oermania te Kiel De waarheid ia dat de Nederland ohe reoMring op Nederlandioha erven drie ondarceebooten doet aanbonwan in lamenwerUng metEngellohe werven en dat twee kmitera warden gebouwd volgeni Dnitach yiteom Eir 4DEHI iM iUKi ilEIII ENmUII t OrOVDA op Vryda 3 Dwwmber 1916 de na mutdagi te l i Vooraitier ile UurgemaeBler V erhiiMteri de beer tl van Veen Azu i de lieer Broekhuizoo komt later De notulen der vergadering van 12 November 1915 wdke den bij de wet voorgeschreven termijn ter visie bobben geiegan worden onveranderd vMtgealeld Mededeetlngen Door Uedepiiteerde Ulataa der provincie zijn goedgekeurd de volgöide Uaodeb mI uiten a van 29 Oct j l lot wijzigingvan lie verordening regelende de bezoldigii f van het onderwijzend per soueel aan da openbare lagere scholen b van 12 November j l tot verkoop van een gedeelte der Bleekerskude aan de Kon stearine Kaarsen labrlek Uouda alhier c van 1 October j l tot wijaiginglier gciuf cnl 4 egrooting van inkomsten en ultigaven voor den dienst19i i in verban met het verleenonvan een extra toelage aan gameenlfrnmblenareo Door Burgemeester en WetbombrK ia met Ingang van 1 Januari lülti den klerk ter gemeente sernetarie i Dort overeenkomstig diens verirvol oultdag verleend Vo4ir etiuisgeviiig aangeibomeu bmKHI ibcjil door den lioad te vastgeateUl de penflioen gnwbilag van de volgende lewari aan bel Oymoa um van J Kohaan leeraar IndeaordriJkAunde gerekend te zijn ingegaan met i Nov j l vaal la stellen op 1700 per jaar van Dr J L Hoving leeraar In de scbelkunile en In de wUuurHjke hii4torle gerekend te zijn ingagaan met 1 Sopt j l nader Ie regnten op I9K per jaar Deae bedragen worden voslgestekl inlepuleerde S len der pn vincie heblien alvorens buims goeilkeiiriiHt te verleonen aan ile gemeeor ichapprtllk inel den Raad der genieoiile Boiigamliaobt door Uw Raad vasIgnSeidB regeling omirsnt de toelatiiijf viui kinderen uit die gemeente i p lic openbare lagere scholen dezer gemeciue veoocbt in art 4 van Ae regRling een wijziging te brengen Do Voorzitter Daar deb doekte wijziging alleen betnil een vertluklelijking bestaat daarlagen geen bezwaar AUua I ngek o men 1 Een vooialel van Borgeneealer en WeOioaders om onder intrekking van het ter zak genomen besluit van 27 Augustus J l enige wijzigingen aan te brawen in de verordeasogw op de h fing en de iavonkiring der plaatsende dimcts belasting naar bet Inkomao TWEEDE KAMER I Vergadering van Donderdag 2 De inber Varvolg De hoer U o v d den ecoaomlMhen toeatand besprekende conataleerde dal gelukkig meer opleving van de bouwnijverheid getx uiltateerü kan worden De guiwtigo geidtnarkl zal hiervan wel oorzaak iljii welke men te danken he t aan de uitvoeren Aanleiding tot demorallaatie vomd apr in liel telkeoa openen en Nlulteii der grenaea Spr oordeelde ook dat vree la anMaan overeeolg geljrek in liet organteatoriach vermogen van het Departement van Oorlog vooral Hndat wij niet iuslea waarom ow leger zoo lang onveran ierd op de been natet blijven De belaMtlnitplaiuieik heeft apr met belaiigMtelliii4 ontvangen en hulde brwhl hij aan MInJMer Treob voor zijn arbeid Toch ia apr van meaiiing dat oiiikiracbeld dient gemaakt te worden tuasehen bet normale tekort de cHaimiitgaveu en de uitgaven T or de toekomat I e heer Kooien r k inerkle op dM de Minlater geen laiditelen aangnitt bit tijdelijke dekking van hel begroal niMskon De heer Ketelaar v d beploiUe inlariiiveri el4 rfiig voor iipderwtjaara of aWiaiw een tijdelijke maatregel om hen te belpen De Voar itt r deekle mede dM bij hem la li ekomen een atuk waarin een otHniitgeneraal verlangd wordt voor de ipideeltdijke mobilieatle ot een vemilralmg van verloven Het atuk la onderteekend door den heer de Meeater i 9 anderen De Voonttlar stelde vimr Vrijdag 11 uur Ie vergadarea In eomltégene raal Akhie werd bealolen De lotgevallen van de Jlf ganser Omtrent het op 20 November l l in de Hlddellandadie Zes getorpedeerde Engekwhe s e Merganaer meldt een lid van de bemanning aan de N K Grt het volgende November vertrok hel sohlp van ilaitgow met een meereodaels Engel Hche bemanning er waren 8 NedarInmkira aan boord naar AlexaudriD Zaterdag 2 November s middags om t uur op een 4 i mijlen van Malle werri hel door een Oosteiirijkadi ooHofpaicblp aangehouden dat de MvnannJng gelakte bliuun een half uur het sobip te verlaten De kapllelii van de Merganser had nog gelinacht het oorlogsschip te ontwijken maar waa daarin niet geslaagd i e b naiinlng was In de twee rsddlnglmolen overgegaan op dm len en 1 n nnchiniist na die orders faadilen bekomen de vuren te dooven en een zieken stoker welke drie menrichen In verwarring vergelen warcti Men rerHe ook hen nog waarna de Mergansw dnor twaalf ncJioten getroffen Ian rzaam zonk Een Grtekach schip dat In de nabijheid wa boomde verder toen de belde rtielbooten het naderden Nadat met vuurpijlen om hulp geseiiiil was werd de bemanning dnor de Vottigeor een PratMtihen torpedojagvr aan boord genomen die haar dan volgenden Dlnadag te Toulon aan wal ssUe Van tlaar ging men over Marseille naar Parijs Havre Southonqiton en Ijonden In w lke laatste plaats de Nailarlandarbe consul sorgda voor de lemgrel naar Rotterdam waar on heil 4i ver Dinadogavond Jn den besten welstand aarjiwafli Hij waa vol lot over da h èaadellng in Frankri en Engeland waar man In eenis klas hotels kigeerde en alle mogali e tegeninelkoming ontvli Telepradsch WeerRerIcM van het Koninktgk MbioriologiNPh Inatitaut te DB BILDT Hoogata baromsUrstand 767 3 U Munchen laagste bttfometefstand 746 9 te Wisby Verwachting tot don volgenden dag Zwfkke tot matige later wellicht toen memle zuidoostelijke tot zuiil i westelijke wind betrokken tot zwaar bewolkt met tüdehjk opklaring regan buien aanvankelyk veel zachter HiaaadTooM xr Mond en klauwzeer In een antwoord door desi M i nieter van Landbouw in ds Tweede Kamer gagsveu aan den heer Knobel op diens vraag hoe Minfailer deiAt over bel op gro M schaal ataiaken van vee wanoear da gevallen van mond en klauwsetr voordoen heelt de Minister als idjs meening Ie kennen gegeven dat vosrakmog de bestrijding der niektsinl kracht moet worden doorgezet De Minister ontving d d Ji November j l het volgend aohriJveB aa IbH Noderiamteh LandbouwHimité Aan het slot im vergadering op 8 November j i onder leiding vaa üwo Eioeilentk gehouden ter bespreiclng van de raaatregeleB ter baalrijding van bet morni ea klaawzeer werd door u de verwachting uitgesproken dat ons comllé u deugdelijl Bou voortichten omtrent de vraag of de vsahoudacs de gniolt HwWMtgrijMailtenteii EM SOLIED adres ipor i beten It bQ M HE8SING l p rBtr t 24 Reparatie aan alle meubelen apaadig netjea en bOIgk 18 Geaeiigdc BeriditeB Adverteert in dit lUad Een dozijn aanklaohtm Onrier het opUchritt Hel doiUaU vol deelt De Telegraaf mede dat ieffen haar hooldredaoleur wederom een aanklacht Is Ingediend En wel op 9rond van het volg ide Een voorstal van Bnigementerco Wethouders tot het oancpaau vanmi geWeenlng voor de gemeente enlol bet wi zigea der gemeeoutiegrooting der inkomaleD en uitgaven voorden dieaal 1915 Een schrijven van Burgemeewerea Wctboodens houdemleaanbeveUngVoor de beiweraii van een Ud vanhet b Nuur der vereenJ0ing DeAmbaditasdiuol voor Gouda en Omatrekeu Een voorstel van Burgemeesteren Wethouders lot het brengen vanveiwllillende wijzigingen en bet doenvan eMBge al en oversohrijvingeo inde Geoieentebegrooting van inkomsten en uitgaven voor den dienst 1915 De bovei enoemde vooralellen zijn goiriAt rondgedeeld en voor heden aan de orde geeteld 5 Een voorstel van llurganeosleren Wathouders boudewte preadvies ophet adres der Bouwvereeniging HetVolksbelang alhier waarbij torovememir door de ganeonie worden aai eboden naeuwe wegen bij devan l er i riuit en KarnomelkBloot Is gedrukt rondgadeild en wordt ter visie gelefpd fi Een voiiretei van Burg ea Weth om over te gaan tot de benoeming van een Ud en een plaatsvervangniil lid van hot schoid4gerecht voor gemeent werkliedeo Ter vlHie 7 Een voorstel van B en W om een wijzi ng te brengen in de gelueente begrooting van inkomsten en uitgaven voor den dienst 191C in verhand mei de veriietering van den iliihter van Jatwweg Ter viste S Misgives van Beeturen van dlverae ggegnecntetijke instoUingen boudeiwfe aanbeveling v or de voorziening van met 1 Januari 1916 in hnn midden ontstaande vacatures met een iiciirijven van den Voorzitter waarin de verschillende aaphevoieo dubbeltatlen voor de verschillende vacaturen zijn opgesomd Doae intaelves zijn opgenomen in bel aan den Raad gezonden ticbrijven waarom den aecretaris vrijetelliiig van voorlezing wordt verleend 9 Een adres van A J Schilt c b botrefletale den vervulklen tijestaod van de sloot loopende achter de woningen aan de Oostzijde van de KrugeriaoB alhier Woidt gestold In handen van B en W om daarover advies uit te Ijrongen ill Een ongezegekl aohrl Ven yvan A van der Laan alhier waarbij by ieruglu iot op een In vori raad vorgaiiering afgedaan adree ia aake ilen koup en verkoop door de gemeente van eigendommeiL aan het tiuurtje Dit adres is ongezegold en moet ktarum buiten besotlikking iiiijven 11 Een schrijven van bet Bestuur der gemeeDteworklIeden vereeui ng alhier houdende dauitbetuiging vooirde aan de gemeeuto werklieden toegekemde toewlag op hun loouen Dit adre is eveneene ongozegoW en moet mede buiten beschikking blij Aan de orde De voorziening in vacaturen in plaai seli k commiasiën eu besturen van iiMtellingen De heer K o i ij n vraagt het woord en legt de volgcwte verklaring af Namens de reohiergiroep in dezen itaad wensch ik het volgende Ie zeggen u t moet vooiT ieder die kennis neemt van de wijf e waarop onderticbeldeiie Colleges en besturen van plaatselijke Instellingen zijn aamengeatokt op zijn zachtst genomen zeker wel verwondering wekken De samensteiiing is niet zoo dat gezegd kan worden een atapiegeling ilaariu te aten van onae gansehe burgerij En mag de ekich niet met billijkheid daaraan gestekt worden VN u meeneu van ja I De kennis ea de bevoagdlieid berust toch niet Uj een Hkar deel der burgerij list komt herhaaklsUjk voor dat vooigedra enen of aanbevolenen sinds korten Somwijlen leer korten lijd hier ter slede woonachtig zijn Of kuiTmede de belangen gediend worden u voor ieder die weet mei welke locale ervaring vaak moet gerekend warden niet twijtelaclitlg WIJ zutteo dan ook gaan lien ilol met deze opasirkingen oo mogslijk eenige rekenisg wondt gciionilen Voor zoovar het uu de dubbeltallen voor heden aan de orde lijnde vervuUingon v n vacaturen betreft zuUon wij ons houdeo aan da altreilendea Haar één opmerking daarUJ Voor en regent van het Varaenlgd vVee en Aeknoemnlereiiuis zuileb wtj ow vrij houden van de aanbsvelk Oi ware hier bater gedaan doorte handelen in de door ons aawseven riobliag Waar dU niet is ge Ued allen wij IOO vrij zUo indeae riobting aan Ie geven Ten sislte Hen be houwe deze taak niet van idt een poUtiet oogpunt Indien te eeniger lijd hierin vsrheterin kome laat dan o 2 politiek in daaen aogovioren Aneen een viije ongedwongen be 1 uetu auttMU uetsvw iu iivu lU vitufj mimi reuu mede dal hij zivb 1 u uei ucgiu vau de maana Aug u ul 1 iiu lu iieigiê bevoud welk laudbijl niv j geüui enUe een iw aaituU artu 1 iMüvihue öpi Uouoe dut op l m j nüiik Ue tieigieche bevolking eu oeMuog zii n door zijne aaiden in Ue I hriugeu er imeilecuieeiai Sp eker cmxste Utu Loesland waarin België 1 icu bevouü bij den aanvang van I ueii oorlog Zoodra de oorlog egenLtei u verkiouitl was wenien door 1 Ie uHlilaii e niacbl ile grondwettelijke 1 echten getichorm eu trad de iralilaire censuur daarvoor m de pioals I Diuische Unjgt ov augenen ml i rankI rijk en l iigtilaua hebbcu Hpr gezegd I ilat ioe i esuige uiémden vóOr hel I uitijroiieu vaa oen oorlog de prevenI liove ceawuur lu Duilsiaiiand werd I loogepast pr sciietste in den breeI Ue hoe de Dulvjcherd in Vise en MouI uiid hebben huisgehuu waaruit van zelf voortkwam dal het verzetlier Belgen nog harder werd dan aanvuukclijk iu buu zin lag l pi bo rak den Iranc tireui oor I log fu decüiie iseUe dat M m den 1 lijd dat bij lu Belgl geaworven heelt umsnor door een burger een schot I hooit i ien kissen I in hot Uialst van bet vorige jaar 1 iiceil ipr peisoonlijk ie Aeiscbot ge 1 ziMi dat kuslaren van 8 jaar dood I up den weg lagen Deze kuid iren 1 waren niet gelrotfen door gcweeiko I gelM uoch dbor grauaalscherven of iiooivallend puin neen deze k iide I ren vortoowleti alleen wouden door I i oen bajonet ol oen lanssteek l lege I oracbt Deze kinderen zijn geen I iraw tircure geweest En vojpens 1 ttpi IS lic verklarii voor de woéstI üeid cii de nioorderijeo der Duil Uci b te V inden in de grooU aan I Uilloti lultge alüoholfiessclMai dne overal iu de omöircken waar tie DiiitI m hew wören by lloopen verei reid 1 lugcu LiUer alri hal kalf vcrdronkon IS enz heelt de uïlilaire overlitid anii en alhier h froiil het ge bimk van alcohol verboden on heeU I iiicii ook niet meer van lust fui Hee 1 leii van burgers gehoord I 1M ochetste oen toobt He h me 1 ie gemaakt beeft en waar bij zicb In 1 de gevei htsziiie bevond Spr inocKi I over volden waar doorfen oii z dlo 1 genden lu laii e breede njen door I e o lagen Spr was fu gezeisijiap I van een vrous ut lltl en die naar I haren zoon zocht weUte in ach 1 terhoede van het BelgIselM leger me ileiflreed Na een tocht van ander i balt uur waren zij in ie achtcriUK Ie I aangokiimeu waar éè modder liakr kind von die juist M een rusUi J I V aii i uur weder in it vuurliiüe zijn I I laats iBoeai ImieineBv I l It officieele bron is spr bekend I ilat lli lgili milüoen franc op voor I hand betaald had aan Krupp edoi li I ilc roede betaalde kanliiuben wanten I m Bdgi ofgelevatd 1 op tMtaeHde iijihllp ifcit de Dullache kauoiinieis liclgit betraden i4pr heelt voel teer voel laad go1 icn cii is gesterkt geworden in zijne overtuiging dat nooH geiuMig gedaan kan worden oiir eze inaalsebappij te liFstriJdeu Het IS spr s raeoniug dat de loopg i aveu ooriogen evenmin kiyilisch zijnals do opcn vel k orlogen Spr Is overtuigd dat noch Engelscbe noch Frausche journalisten aanden Ysor geweest zijn fot zij alleewat zij in hunne couranten geschrovtni hebben van het hooren zeggenhebben Spr is aan de Yserlinie ge I weest en heeft de geheete strook ikmrI roisil vanaf Duinkerken tot Arras I Spr weet zeker iht né afloop van 1I den oorlog eeai oppervlakte vat II I K M in hel tond aan da Year een 1I gro lte kiiMienakker zal zijn Do oor II log i volgens spr een doorlno I pende gruwel en zondlgiiig togim al I wat iiienMïheltjkheid 1 Spr niaakle 1 On vergelijking van het aantal men1 rilhen weike reeds aan het Wesulijii Il out gevallen zijn Men detikl zlc i 110 uur In ecu trein te zitten die 1 K M per uur rijdt Langs d unpoordljk bevbsK aicb een andere illjk cn wanneer op dien laatMen dijkilaii iiHïisichen 1 5 hoog op e kaar jligï cii en dat ov een leni ts van IKMIK M ka krijgt men ongeveer helIfoial van de laenachen die aan heiWeeleiijk fmlU gemiooveW zijn 1 11 ii vorscbrikkeli maar nog verHchrikkclijker voml spr den inhoud van U vekUazaretlen ï$ft gelfhen I op oxportslaohUTijen men zag nwsI hii K ktwpcn die w lagen met afgeI ix ile anaen en baenen ea telk I hoorde ibsii een boM een fieeken dat I weder een arm of een been van hd I tii hRam was gesneden 1 Spr hoeft acMer het fmni wig lm anders gedaan Hpf faeett kiar leeren kennen de stenming onriar fe 1 volksmassa en heelt hst leven en bedrij onder de ooriofQSvlam kunnen radeslaan I Spr criliseerde den econrsniwhen I Inesland Mta de ooriog teweer I brengt Voor ooriogsschepen besteeé I men mllliarden maar komt men op I voor Maalapensionneering of andere I noodiin zakeru dan heeh men geen eW I De naatsdisppii i volgens spr I zwaar iAen die riekte k n rtxAls I genezen indien de prolptarlivrs zich I slei aaneenrtoiten en andore ideesti