Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1915

Ilo I295d 94e Jaargang PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewUsnummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tenen twee berekend Diehslaanbtedmgen per plaatsing swa 1 5 regels fO 35 by voontill etaling elke r gel meer 6 ets Reclames f O ls per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 88 lMt nummer bataat uit twee Maden imna een beiangnjke z hj luet at Eenigea lijd geleden oniniootto ik op de waikduiiing een uuden heer dtoi ik jarm geteden tueu bij ikug in de ¥ rmiA van ziju lev i aan hëtbootd su ua van om underwijsiuiAaiUng htul gokwMl Siudtf kort a t waa hg gaienstoniuwird op stal geaet auoA iJ hut zelf uuenHJe eu valk af l4iT oogvnblik had hij aluh iu de n mdeiOie geveutigd ievraügd naar zijn beviudLuffou tuor ter Hede gaf hij iittj e i Ik zou haast iogt vii zielkundige be m stdiouiwing over zi n abgen aanpas ing aan de iiieuwe omgeving In het begin had het hem zeer zonderling aangeiiAau dat hij een paar uur tut K hen hiizendit ii lueiksohen kou wandelen zonder er óéu van te kennen loiMter door iemand gegroet te worden Toon was wel eens h gevoel over hem gekomen dat hij eeu werveling was oen uitg Ntool nié litingiZamerbaDd editur begon hij er plezier in te krijgiou om iHe oabeKunde nienscben lu hun bewegingen ga le te staan tm daarmede geraakte M oiKlv de cbarmo van ztj k eigen vrijbflid lifMt langer hoe moer ontwroi t hij zich aan het enge koorslijf waarin bij zijn e i persoon lüid moeten ketkeren omdat hij koh lers te veei aan algeinevne krilii zou bloot staan ZoQfter dat hij nu aU zoovel n plogon te doen ov aloeg in het uiterste en de fiolen zijuw ttmrnw uHHtortte over het Vreedaanie stadje waarin hij zooveel jaren had gelerfd erkende hij tooh nu eorst Ie boserffen boe hij Juist daar waar het Iiernoonlijko element meer op den voorgrond trad niet zijn ebeen porMMm had kunnen geven llTer in d iiumgevtntg van MzemUMi onbekende kon hij Mt ten volle doen Eib die vrijliedd had hij nu erst in baar volle waarde leeren kennen Kr zun nrfetlegenataBwle het overgrooto deel van de bekoiMle figuren uit Nederlaml hier ter stede wonen maar zeer weinig van deze figuren He als porsoon algemlen bekend zijn Vaak heirft het mij verbaasd hoe weinigen or daarvan vau aang wlnht en bij name bekend zijn Zells de Ministers en Kameried n wior portretten toch herhaaltlflltjk In lie geïllustreerdip bladen vtMirkoineik ijn niet hekowl Zij ktmnan ziiii Eerste Blad Oa Holl ndaoha zaak in dan oorlog De p oola oorlog ike 4an Europa met oocowwntechen ondergang beilreig kun iiatuurlijkerwiJB ooit de ueutrale woreJd niet onver ohillig laton Haar betongen oeconomiophe il lie eei te plaat maar dlaamaast onk sonia politieke en raabolangen varen er te nauw bij betrokken Maar ook ayn p j hieèn voor de een Fij aatipadOeen tegian d andere der r nrlogTvo rende partijen leelden daarbij een groote rol Die ynl on antajia ti ai n waren wel doel het gevolg vuil overwegingen die in de wijze wtiarop ke versohiUeode belangen er l ij barokken werden haar oorzaak haakten ma r stonden toch ook voor een ander deel loe daarvan of daarinoe glochto in inddrecl verband De invloed duen de Franficfae en £ n gelacbe pera in Weet Ëuropa en ook len onzent uitoefent is altijd overbseniobetMi geweeet Voor zoover we oor betachaafd en ootwiiütetd willen tingaan ineenen we enditgwldt 1 vMr oen oorlog on onder £ i el one of Franache zelden onder Lhiilscbe boede te moeten plwUaen li u al was hierin reed een veranda rii4 merkbaar en begonnen wij Hollanilere te begrijpen dat we uits4uiteiul odjb zelven laadden te zijn de invloed van Frankrijk en Engdand itie WIJ en voor een deel toreoht ai de groote cultuuriaoden zagen wa toch nog groot genoeg om onze nnn ng in dezen oorlog over t algemean min of meer ten gtusla v n lie We enfofae inogendheden te bepalen OeIUkbaid van poHüeke ontwikkeling overeenkomstige begnppen v n individlueele vnjhekl en roee lere MortgfJijke factoren werkten bovenllen in dazelide richting Ook de leuze dm Entantemogwndhedon die voor de vrijheid en onafbanJcelijkbeid der Urine Statm zeiden te strijden mial D ongetwijfeld haar ullwerkii nie t Turfmarkl B5 Abdyairoop f 0 76 Sa gninose 1 OdIsT 0 50 Teérpillen 0 60 Pinkpillen per koker 1 20 FC TER s I Nierpillen 1 Staalpillen 1000 stnks 1 50 Kobrtspillen 060 La ceerpillen 037 Eii itstaal flacon 0 50 Soots Emnision flacon 0 75 Koko Haarwater 0 50 Hoestpoeder 0 60 Hopfdpijnpoeders 0 60 Kiijadroppels Dr de Vrij 0 60 VrOuwendroppels 2 60 Wondzalf 0 60 Aa nbeienïalf 1 20 Oo zalf 0 60 Oummi Artikeien Verbandstollen Breukbanden k oli iiinlUonaarsdochtertje Uti ewi schoonheid te iiietamon hos ereii hoorde ik baar stem aan najii oor flulsleren Is 11 bij hem geweest Ik knikte Hoe gaat bet roet hein £ n ztnukv het antWfNird af te wachten a u hini ifot ik hem mig aenm nu iet spreken spoedig deze week nog zomïra zijn to aiid het toelaat Maar wilt u opnieuw Niet In de or hldaeenka Wemoesten oen amiere piaatü Wj nbijvoorbeeld Wat u wlU by mij komon in ii4 Ja waarom niet f Er is tocligeen gevaar bij Ik heb u toch niet En lachend fpr ze heenD 6e W Kird n gaven den doorslag ik beirfoot haar te zeggen lat Ik baar nh langer van dienM kt n zijn Een zuchtt onbma me Het was me een pak van Jwt faari Maar de wotrrden Ik heb u toch niet Hef 1 bjachtmt een stemming te weeg die groote overeeokonwt bad roet es Mepe bedrocMieid Hm kunstgenot bsgon met rttja proloog die Ik e f zou uitiiprekett Wordt vervolgd Oa Gunsteling II RjiiiiiiiiiiiM iimiiii Mijn coilega B waren begonaon nwj Min ijver te bespotten VVaar ftlfl zo hAiMen vermoed wtdk opwirwtoiwl chouw d zifh ach te XHdiwtKn alftpeelde zouden ze e eer bewondtepd h Wiea JuiA waa ik dea avonde druk be lic de laalfNe vourb faiËngeQ te nn5 toen Ik een brief van mijn va kreeg Hlj had Helene bewogen wwaar loiet groote moeite morden Wa e van mi triomlew te zyu J hij zou legen den middagl met haar jh Gouden HooW aankomen Hij pte er de Jringenrfp vonnaning toe dese keor door dubbele harï eid goed te maken wat ik hei kinrf verachuldigd wm Nog was zo bleek en treurig als verlatene hoewel ze de laatste brieven genoeg van mij ont n bad J waarlijk ik had zoovel roo2 K traeiit de scheur die in J verbinteni gekomen wftS heeJ en y veriangde ean openlijke verkla an mij Ze wilde weten wie WAARSCHUWING nOBtE Alles eigen fabrikaat Nergens Hlialen 40 A azrfcTx A l J Dec Cl ouw Bo w o Wonlnr ta icht 2 o Veig l On rat nita Connntane Arroenaorir onmngo T nk lifik tl n ar ï ElectrlMha Drekker A BRINKMAN ZOON Goud Ad verten tien V Heden overleed U Prin enhage in den ooderdom van niixn 70 jaren mijn geliefde broeder JOHANNES OIJSBERTUS HENDRIK HARDENBERO Kep kapt der Inf U £ HARDENBERO Oooda 1 Dec 1916 14 HUWELUK Hoer 41 jaar particnlier ink f 230O p j wenicht ii corretpondentie te treden of kennia te maken met dame of wedowe met vermogen Kigenhandig geschreven brieven liefst met portret worden ingewacht enonder de itipate geheimhoading ter gezonden Brieven onder letten H aan NUOH v DlTMAR tAlg Adv Bar Den Haag 12 9 Bioscoop Gouda Vooruit zoak wan St Nicolaas ZATERDAOMIDDAQ van l 3 en van 3 5 2 VOORSTELLINGEN met extra program o a DOORNROOSJE KLEIN DUIMPJE Wonderbare Oocheltoeren Ëntrée 2520 I5 et Geleiden het dnbbele 26 KALENDERS 1916 Kunstkalendeps Soheurkalendaps Mom HtMIlUaB UHLiMDIII OMZC TIJMEMOOTn eOR t UILKHDM Maand en Weekkalenders LOSSE BLOKKEM Voorhanden in den Uoekhandel van G J VAN BURK Firma J T SWABTSENBÜRG 28 KIdwcg 39 Anion Coops DragiaL i W ljditraat 2fl Eaii da Cologne Dooxen Zaep Toilatartikalan W STUMS Hi A STRE CHT UAQAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Uü wielen en onderdeelen Landboawgereedschsppei en Werktuigen 14 Dienstaanbiedingeu hebben in da Qondsche Courant r Mla MH e Dne dTMÏvilléi kaMM iNlti k J THrankeltltig l regelt f 0 86 voor elke ngtl iutr 6 eaata OMtufait taitaBd aaa MBumb Wat denU u van eeo Camera als 8t N1C0LAA8 CADEAU Fotohandel J J SWART PLAN t 4b Telef 2788 ROTTERDAM Levert allet op Foto ebied C mer i vaa f f 3 W Complete Uitrnstinge n v af f 10 Vollcdif Onderricht 30 Gebruik ZAAL s goed gevulde BOTERLETTERS Spritsletters gevuld St Nicolaas I Ruim oantien wan i luie looziiD pfHlitiil IODÉs llirsepaiD MiH CHOCOLADE LETTERS 58 AANBEVELEND T ZAAL Banketbafc ker Marirt 32 nw t Hotel DE ZAI M Verrast Uw Vrouw II mal ean ii IDlexx balbc of A rcLerilc aaan scla e Veg er TTl eesclxplanfe XTasclixcLeuridt of aan IDUsLlse fSirLlgre Óocosx ctLSit Z eaa z enz J H KROM Zoo Wijrfatraal 27 44 Tel 338 J DE VEN Wijdstraat Gouda TalafoonSTB RomansJongenibockenMeisjesboeken Kinderboeken I Prentenboeken OKleuriwchên Kalenders Kalendervloelniap Wottdblocmenkalender Sportkalender Lnxe doozen Postpapier Urtes de Correspondence Schriifportefeullles Brlefkaartenalbums PosUegelalbums Dagboeken Poiziealbumi Notitieboekjes Vulpenhouders PRIMJI KWALITEIT BOTEHLETTEBS SFEITSLETTEBS BOESTPLAAT SPECULAAS AFFELBOLLEÏT AMAUDELBHOODJES LETTEEEINDJES GEBRs DE JONG Peperstraat 32 34 Umé nri Mn Wdli lantfHA MMlWMntii POTTELBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Om AgMtt TOOT Holland CATAIANdt te TUbnrg Vertegenwoordiger voor OOÜDA en Omstreken M M BELOITJB Jr Agent Amatel Bronveni Keiientnat Tel 83 Ho 148 Oonda Adverteert in dit Blad FEEWEEDA i TIEMAN bieden teneinde kennismaking met hnnne Wijnen te bevorderen iederen kooper van minstens f 20 aan Wijnen of van een der speciaal tot dit doel samengestelde proefmanden a 18 25 en 8 95 een exemplaar aan van HOYTEMA s KALENDEE 1916 PrgBoonrant van Wgnen waarop de aanbieding van toepassing is wordt op aanvrage gaarne gezonden door het depot van Wijnen te Gouda bij T CREBAS Wijdstraat 7 Betaal niet te veel voor Uw Geneesmiddelen Loxe Papier en KaarteD met enveloppen in fraaie doozen Uitnemend geschikt voor fraaie circulaires of alleen met naam bedrukt nis correspondentiepapier UITGEBREIDE LETTERKÈUZE Kenrige collectie voorhanden bil I llHIIIII t H Urineonderzoek 50 cent MARKT 31 Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoeien Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels Balletten St ilanicublcnienten In leer en peloch Bockfenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstdien Kapokmatruaen SlaapkamermeabeIcn enx ens alles spotgoedkoop RugbeUeedc Leerstodcn vanaff 17 50 StQlkast f20 S ltatel f 9 60 priegel f 6 60 f 7 60 en 20 BelMid TersMkM MBRUTUk ImÉÉiÉdiiklilUl Rotterdam Twgaderlacm dea MC om t vnrmeUen DRACHEN QUELLEj riESSCHEN WORDCN 0PREKENIN6 6ESTEl0kD0CH BU TEMIEGAAF VEIKMl A 15 CT NATUUR BRONV ATER M LITER Zaterdag 4 December 1015 GOVMHE GOmiVT Verschijnt dagelijks iAia behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren ïïitgerers A BRDmAI EN ZOON En dat te minder toen Diiüw laad zich aan een der kie ae Stateahandlaeftedijk verig ree Maar het is toch waarschijnlijk ia hoofdtaak dll vergryp geweest dat ite 9ten ntng absoluut ten guuate van diie mogendheden deed omalaao Vooral voor de ateumnng teu onzent iftoest Aea laatete factor van beeiifisende beteekenie ziju omdat door deze Duitaebe daad oiiee ag ifi zaak in den strijd scheen betrokken te wordent Een oogeublik voetden wij oQze eig ie veiligheid bedreigd door k zen aanval op een kleine o uurstaat Maar boveudien zagen e in een plotsetinge bewusRwonfimg van e lanrverwant hap ook het b ang vau he lioUaudHohe ras dat immers in het Vlaanwche volk © on harer takken za f in het gedrang geraakt Oin eerli k te zijn nMeteii we bekeaüen dat Lol nu toe verreweg hetgroo4a e óeei van ons volk voor deItelgen maar ntatige s mpathje haden dtil zaifti de Vlaamsche bewegingons ovei t aig HKeu iaineili k koudliet Maa de rampen die i ieigiië troflen brauhte daann verandering En tie iHroom van ongelukkige belgien ilie naar une land vloetd a t ons het Bei Mche voik en waaraohijikiljk tic Vlaajiwühe zaak nader Meer dan tot uu toe voelden we ons zeiven in dezen oorlog betrokken eu voeiden y e ona van Duitscben kant bedreigd wat reed beÉrtaande aympatlueéQ voor de Wes ereche mogendtiedeii nog versterkte Zo da4 ouö na lionaal bewustzijn ons den aaliBuit schen kaant acheeu te moeten opdnugen Met hei oog hierop ia het oi etwijfeid lUterM merkwaardig dat zij die zoowei iu al jauiteu Europa daadwerkelijk voor die rasb Aiigen enhet behoud van gen nationalaieit Ie alrijdeu hadden zich min of meer naar den andcirffli kant gedrongen gcnroeldieiL Dit behoelt nog ntet eooi bewijs te ziJD van blender © sympatiiie voor DuUfKliiaud üet wijat er ailaeu op dat zij dte den stnjd voor éo Hullaudaohe nationaliteit Aredieu tot ibU toe v anderen dan JDuitauhen kant bedresgd warra en dua van die zijde een grooter gevaar duchleu En het kan tev ifl aai onm dat wij qua HoUandnra van de Puitschere tot nu toe geen kwaad voor bet be ud van onze nataonalheit te Terduren hadden en dat óv0 het gevaar daarvoor van een andere zi rle kómi Die z ie voor de Vlanrings n de Kranffche voor de Afrikaners de Eif gelsmhe En t is ongetwijfeld le oorzaak an het feit A t deze mcm c n van Holland Aen stam voonzoover zo ronsec 4ient en hardnekkig voor hun naUonale belaQ en opkwamtm in den toriog die tliaqe gan ch do wereld in twee vijandelijke kampen ohijnt fe v erdeelen 6f uh hun sympathieën naar Duitochen kant overhelden 6f zich alfhans niet ge EMdriftdg aan de tageuovergeïrteMe zijde schaarden Hoe Af HollandBohe Afrikaners tegeil een aanval op de Du ttM herf in verzet zijn g oiQen Y Het waren de nationaalgiezinden zij die voor het behoud van eigen taal en eigen nationaliteit verfiten tegen de vorwigehiehie rcgeeringsmannen en hun volgelingen Eu zg vormen ook het grootete iteel van de Uollandaohe bevolking in Zuid Afrika Bij de VVwitingeii tiJQ M 4 vurtge rijder Voor de VlaamaAe zaak lüe tegen oen strijd teg ni de Duittfohers wel nJet In verzet komen maar toch hun eigen strijd niet om dien trijd willen staken dl dus tien strijd tegen de varfraosching ernatiger en bf ngrijker achten dan dip tegen de DulÈBcherB van wie zo voor hun nationaliteit ongetwijfokl minr der gevaar ducbten Waar dus voor de Hollandsche naüonaiUeit gcotreden wordt keert destrijd zich tegen de Weetereche mogendheden omdat van die cijde deHollandaobe nationale zaak der Duitsr hers ook óe zaak van het Hollamlmdte raa is M ar wel ia het eenm nkwaanl venschijnsol dat ta wijl die meerderheid der NederlandersantiDuitfldi is vooral waar de zaakvan den HoUandachen stasn tn deaeuooriog zijdeilngB i betrokken gemakt zij min of meer Vegenovar dAevan Duittft andV vijanden etaat ende strijd voot baar een trijd tegendie vijanden ia K Brieven uit de Hofstad ccxcv ie bewhrijvingau leeet van jien Haag OU iiaagaohe toeatandeu van i een nalve eeuw terug of wie de ouden van dagen hoori verhalen van liieu lytl moet wel ouder de tgenaardige bekonng raken van de g iuoedeli ke gezetLig eid die toeoBoaala in de rt didfutiti voigeuH aigoneni oordeel van deze heueuhe o paewk hi8torici beeft gehoeraoht Wij beiiueveu beuaoh met te danken dat de toertand ideaal was wel v€rrc vau dat Vaak blitderdeii wij in oude dagblanteu om de gestihiedeiiitf van de hofstad itaaruit Ie loeren keunen en wtj bobben H ür tnalen ami vedrbAzjog gecoiMtalJoeiii dat de kritiek die op het gebied van regeenng en gefneeidabeatuur wend ul emaakt verre van malsoh wêaeu heuwt h ibiet in iherpte oodonleed voor de kritiek die va uil zekere zeer geavanceerde groep ter liiikerzijdo van de Tweede Kamer wondt geul WjpI kregen wij heel vaak en heel Merk den indrtUc dat et persooibli e element lu iHe kriUek Aer i ker woog tlau in den togcnwooWigeu tij het gerval 9 Daarin ligt een vooruitgang gelijk iedereen ongetwij i fold nwet toegeven Nu ligt het voor I de bami dat leze evolutie geiijken tred heeft gehouden met den groei i van linze stad Immers typeeri zicii in een gruoie atad waarin bet onnfcldfllHjk vertand fumnhen de bewoners gelieel ia opgeheven het onpersoonlijko vau do overheid en de i Tvttfieerende hur rij In het bijzon kvr Hei is i editif aan een zeer kleine oateg rie van pereonen geia ton zich in onmiddellijk contact te tellen met do overheid Noem alleen maar oen he geval dat de tribune van ileiL gemeenteraad waitr hot publiek d w ite ganai iio btirgenj het reotu heeft de berauMagdngen over het wel en wee der stad IhJ te wonen voor niet meer lan oon tVor tig k veertig personen plaale biwK En slechtK in eiHcele f evallen Is deze tribune te klHn gebl en Die vallen tjotroffen het onmiddellijk persoonlijk belang van een groep ambtenaren te salarieregeling zooals Utbe g riteen vak Iie4 onpenioonlijke treïct zeer veten aan Do duizemlen gepwisiomneerden Ue In den Haag neerstreken om hun laatste leven l g ni daar te rfijten zullen het u allen volinon Ijg i eg0ven dat hun het opgaan van hun persoon In de inassn hel meest aantrekt Heestal ktmien ile t personen uót kleinere plaatnen waar zij vele jaren hebben geleefd in een milieu waarin het persooniljk ele FEVËLLETOHII de meiurcbea waren waarom ik mijnvader en bnud bedroog eu verwaarLoo8d tf Ato je me met wilt verwijten zoo t c4ireef ze dat ik me ia de 10 jaren van vriendtH ap je vertrouwen niet waanl getoond heb verlotf me dan van deai angst die ik om jou en tmjneniwüle lijd waot ik vree nare dillen voor de toekomiit Ik van mijn kant woer haar dat ze VOTtrouwen in mij koa ht ben zwf er haar bij onze eefate kuii en onze laatAe adem die wij hopeuHjk op hetzelfde tijdstip zouden uitblazen Deze laeittfte zin bad haar ontroerd en ze beUM fde ndj geduid e h bea Het waa me toch eenigA Ina a igstig te moede toen ik den volgenden middag in het Gouden Hoofd zat en hen wa flhtte Het bagoD reeds dorJier te wonfati toen hun rijtaig voi r het hotel stilhield HelenB zoiA weeneod in mijn armen Ik heb veeJ voor je ffetedn fluiaterde th Ik kui haar ik streek haar door beur haar ik neefete haar itto verKlffem IntuBsclien atond mijn vader op ten a ergrood en wrorf zich meemnuilend de handeik Daarop gingen wij aan tafel praatten en iacfaten O hoe gelukkig oa Ik na kmi nen zijn dacht ik al Ik mij door ïe giiniianh van mijn beschomiater met had laten betoovareo Weg met alle gunatetinganhap riep ik nnjn glaa o dielfeud Weg er mee riep mijn vaderluid en tftooUe in zijn oveiriuigingzijn 0m zoo kranbtig tegen het uiijnedat het in arherven viel Helene keek me zwijgend aan daarna zag ze een M genlrfik Honiber vintr zich uit O ha l ik maar nooit aen voorwendsel gezocht mij uit hare na iljheid te verwijderen Weg met de kunet We mei te tnekomHt riep Ik Mf jn véuter verbo i J mij derg li k aanfighedon tkxih Hdene iuiHte e opmerkzaam dacbt onrderztifit verder Waarli de oude vrouw bad moeten versaan in trooatelooae veriatenbeid en Kamp mijn vriend maakte me nu verwijten tot dank voor mijn hulp Weg met de vriendtochap wikteik roepen doch voor dit cynimnebleven de mijnen getipaaid Het was zes uur om half zeven moest ik acirtm de oouliaaen ataan ik moest me haaaten Toen ik opelAod om aiacfaeid te nenwn knSUe Heleoe tj euif alnof ze varmoedrie dat hetzedfde gehcém me ook nu rust noch duur tiet Ik beloofde haar na de ToonAelI lii op baar te wachten en tpoeéSe imj heen Hoe groot was eciitar jni verwondering toen ik Kamp s dnir geHl4 te vont en van eeu buurvrouw verikam lnl hij oBTt half uur geleden wasi tg4f aan hij die nauwetijks genezen was mi die nog lang kanHvarrest had Wat kan er gebeurd zijn tkit hij op kffiott regena tigen winteravond intgdng HIJ stelde 2dcfa waariijk niet voor ikieti bloot a n het gevaar opnieuw Jek te worden Misschien zat hij mij in zi i kamer op te warliten Ik wilde terugkeeren dodi het tfloqg zw uur Het was Ie laat Ik nwiflSt bwD aan ztjn lot overlaten In de gajvlerobe waditta men reeifa op mij Er nKtesten verarheidene dames gekapt geschminkt en gefioolOTil worden Nauwelijks had Ik den tijd mevrouw van Nleberg g oeden avond te ze gen die tachc id zich er over beklaagde tkit de jonge meisjes vroeselijk druk wafnt geweest Ik nam baar nauwkeurig np Wat zag se er elukkig uU Hare wangen gloeideo alsof z met hart en ziel in het dwaze spel opgii Doch plotseiiag m bet alsof ze was atgeonat ze znohtte diep sloot de oogen en liet het lichaam trapjes tng m een stoel leunen maar een ixtgenhlik later wa ze alweer vrpo Terwijl tk bealg was een fof4