Goudsche Courant, maandag 6 december 1915

icu den faek taa g do Ie kouieu mtm drt met doel dan ui de waar le vau da iMuua volgaai kedeaaktag be rv hteb nppen nilul leu alutlr uug deae opmerking lilt reir gt biiaia teit4oikMa h geifpiëfc lat lie beer Joogenimrger tijdena tie llaaibnutting mei oate ttrma kad taeeli gelaad 1st een mieverAaud du WIJ tea an a e a lii betreuren Inaaam Mg bi4 ben daarbij den beer Jonsantiuiger wei medegedeeld dal w er geni beawaar lagen haddeu ilal de luuuu oiuter firma bij de detauan werd gvooemd waaruit reeil diii k4iji bigkt dat er van ouaeii kant allerimiua gakonkekt ia naar wg helilien er telfii luel aan tpidatiit uai bq lüt laiafomtK b geapr te ba weren dal wij bet vernlag wiaiaelMaB te ilmkken tul deoaelfiien pri ala ik linm Urinkniau en Zn AUe uiüegging van de geaUfte ijiiaeiaüe iloor ite telefooo HBoeat aabterwego blijven omdat de hear JoageulHirger one daartoe te geeraaHeerd abi hij waa geen iK enUut galeK inheid gaf Met dank voor da opname EDAUW en JOHANNI SSBN Waarile Hnaa Edtuw eu JokanDMMu oua ten laaie legt dat wij klakkelooa in deae aak aan iiiuBii hebben goveld ilat wij o i lU boogie waren daar wg algei an op eenige elkaar tagan ajinkeude peraoonigkn uMWalngt n tonder te welen wal dinil de tiriiw bilauw en Jobanuuaien ia gaihuH daar aiaat deae firma toi4l gebe 4 lie plank mia Wat deae quaeetie aai aat p e r o o u I ij k e meeningeu zijii daariMulreui uiei vvrkouifcgd llx gaal bier om de waarheiil ikit ite haar i Kiaitui m Van der Wed tvnera I ll ill beeiren Muglwijk en JougenbiirgtM andertijda volkomien juinthnb Ihii weergegeven wat door liv flfiaa IJdauw eu joliauaiiiaien in poraoonlijk goprek en per leleioon m Bwiti eiie iit Aan die verklaringen liflbbeti wg bouvaiM want wg mogen erwai IUKii ilat ladm van ibii Haad uut diiaci ii 111 lie opeiiliart raaikn er gadwitig aaggen welke tij welen ikM kil atnjil tijn met de waarbeid WaitM lie baar Hu ijl wijk boeli uitdrukkelijk verklaapd er v o I atieki zeker van I tijn dal de firma kldauw en 2ahauniaaen bereid ia het VerMlag tot de 11 telt il en prija te drukken ale de fir n aal imtiedaa Man M K itaae Wate aUnr te Aaatadaa WadtfnnMMk Aan kat Poet an Talagraafkantoor albiar werd tan bahaav vaad B4kapdatanaarhawk iagalafd gadaianda da maand Novambar i J f 4781iU w terugbetaald f eSSl ai Uat laatat uitgegeven bo je draagt bet nummer om eu üuaMwp naar m Moad ea Khu T a a a in da ta tnchtan een aiad te aaakaa aan het thana van Regaeringa aKB gevolgda lyataem van atmakaa vaa het vee dat door mond n klanwlaar ia aangataat ia door dan Bond vaa Kaaaprodaoanten een proteatvergadaing uitgaKhrevan walka galmden tal worden op Doaderdag 9 Dac aj m de aal der Sooiatait Ona Gaaoagsn Ihiar walka vargailenng vooc aUe veahoodan vrg toagankeligk al qn Bat dod van den Bond ia om inmaaaa te manif etteataa tagan ba afmaafciyateem UiljaidweMiit Hargeu OiuHdagavond 7 uur tal de migewRklv wedetnjd voor do lediai van de Uiijart Club Ter i w pha hebben l uaaduiveia Veml beoen 6ondag beelt deUoud ba r isiduiveu TeutuuuMelling Uub de Veroeuigde Liediebboia inbare vergaifeni bïMioteu om up Zaterdag 25 U 15 lrf Kuninlag eeu alodülijkc teuliKmaieUlng te houden in de bovenzaal van calé liarmoui i Uaikl Keed tijdena de vergadering wetdeu 2 oerepriJBin aaogekoden vau taeu hsrfcatak w vaa den en uivaren vourwarpeti ala m hun winkel dkvmmg Oak de conauaaada van mA Jtr t W B telegaaaatt van de da reauHauB door hal bunwi u de Sta ooderalude veakngen ia kaï i rechrrofeear ata dettrunuen vaa de Kna liaadea i aan de Ooi Grai t Ie Utrecbl atUar tan Daat birknideo onnaddMik alle vi rw pen al alt den winkel van de fir nai Mandendoot afhowialig doea Ai labels aal de priiaaa aag au ii voorwerpen beveaUgd daa graad aa Up daardoor bona watac r Uea baeft uit Dordnoht de Snoaboot Curator mat qiaciata atoompcmp ontboden waaraada laan da M a r iariua beeft laag gafMaapt Da Manaritta ia daarna aaar de aahaepatiiiiiiiai aaif geflaapt ilnlan rerd enae hwidredH iew de beer J V i kruder b tqa ttuiiakiHuia p0ewe£lll duor All pulMie dto dan i üt ier vaa i optokkaa vaa verwatarda Amatibaanadka badrfvan waarvaa da aandailaB ona onder de mooiata voonpiagelingan werdMi aangepraat Boolaag daaaiaa poktaa en aaaidaa doeh ona flaka wedar afhandig watdan gemaakt aoodra de ondumamlngiin bagoaaaa ta bloaéaa an da AjMrikaaaai aalf h riaieo val aaadarUaa Wa BMatM vaitmwaï brfto i oaa aicMkanaBaaoaaaifMiHadop indnalriaal gaUad fpoot an aooraal aiogalgk onafhankeif k maken We aqn daarmede thana op den goeden weg en moetan er ook op bigven Latan onte ondeiiiemende mannen ervaraa dat er een novum in Nedarland I voor levenavatbara indnatriain biar gald ta krüw ia laten onae emiaeiahniian niet aSronua om gaatadig door mat goede objectan voor den 3ag te treden Al on ook tan alotu het geld aói duur wordan dat bat publiek de loat tot dobbelen in Amankaanache papiertiea radicaal verging In dien tin on duur geld taejnn van aoonomiaoha badrgvigheid een zegen gn Katnnriijk ia bet aaak te orgen dat wg niet vervallen in een lichtcinnige Orunderpariode ooala Duitachlaad ar na den oorlog 1S70 1 een doorlaafda Haar overigana verdient iader induetriael projaot dat waarborgan voor welalagen biedt de ematige attentie en dan krachtdadigitoo atenn Daarvoor beware men syti geld het aat r ke vruchten opleveren en tan ome eigen kinderen niet aan die van truu AttanUtche tmatalingen op allwlei wgten ten goede koman 2 ja woixien o Meegaan uau ua l aagtMlibeuleai tub auue taeu wruüuden een bi iiage vaj tea Jjfc 1 l oou uou 1 vcrieenw ye mj lol lipt n Ö 3 hooil ps beieKt verklaaM uin de upioi mw u kvanug van roUeuil uau jeiel n ue llju waarvan de aan l iMt u tip 1 2 X uOO n geraiund a fBvai vau aatueg van tu wug gk ank t uCiB B en om een buur 190 000 n jaara te belaien Dote aedlng voor de 14 7 K M lange p M vru vael meer dan voortien e in de spoorwegovereenkomel vau 4 Januan 1 410 undauke bet leil jtt de ulit iigenui ud gtm biedL u t u as Mnkübaan en de kuuatwerkjeb xul aa worden aangelegd voor trük Ot f M Aanleg en expluHatie zullen fMOgeua luoeten woitlcu guregeiid bij iainitiT i li uvereenkomM met ik yfi MaiMiit bappij welke zal kimMB onk u upgetuaakt in deu geeei aa ne boirellêiida deu a oorvreg van j£iadkuveu naar Weert au betretiemle Ifoorweg van Heerlen naar Val itte vaa iiMiMe ta tuMmi de Telegraal ade datde ala vsi0 Doodgeacbotaa Ba jadtopxianar D uit Uiaitoachoot fiiHitna in bat jachtveld aldaar dan bakaadM rtniopar C Varmulat uit Strataa toaa daaa bat baianpad wilde kiaaan aan kogal ia den buik Na eant in het gaathnit la Stratum te i u opganoman gaweaat werd h j giataravond per autobiancard naar bat gaathnia te Eindhoven tar bdiandaling overgebracht Hedanna t ia C V ovarUdan Badonmiddag bad de garacbtalgka inbaaUgnaming van bat k plaata Fabriakabrand Men maldt ona uit Stratum Zondagnacbt brandde alhier af da groota bloaiende aigareafabriek van Mevrouw de wed P Boelaara De brand ontatond S ndagmorgen om half twee in het kantoor door oobo kande ooriaak Door havigao wind aan awakkard aloagan de vlammen gratig ott iah heen en waa da brand op varren abtand waar te nemen Ean voorraad tabak ter waarde van pIjB f 60 000 kwam in de vlammen om Niata werd gered Venekanog 1 op benrapolu Het peraoneal ia ver lêkerd légen bêdrgfaatilatand tick tk hnder venroe d aa ga rta a gl bij ihtda we Uus werd Kmb aaalwwinl kt U oageveer baU tm ÜHba Ie verwanten waa I e reeheroheari babben men op de Hbiefi ven iifn wunlng a u Ibuiakiamt alcamaotat o hewi op Wi va de lueuue aa wi aa le a ri Den heer 44irodn werl aoc 4d zeU I41B an email Ie Vaar BHecadaeki wordt ia den bem i er ten laak goietjii overtreding van art lUU vaa bel Heab van tiratrecht luidanie Uei gevaiigaBlalial van laabuogi Z4M jaren wordt geelratt bij he iiajeval van eea ooriog waarin Nederland Di beUukken i opaaUefajk enuite kawtelii eu verridil waaxiixir ito oaei a lield van dan aal wordt in pivaur gobiadM o eaoég bijaoulier vi n hril tiM haH uvlog der unziJikKliHil van regeeriiiipawegi a Ijevm ru bekend tPniaaki opieU 4ijk Il vertreedt Vr iivertredlea van art 1UU op Krood waarvaa rerblaiugaiig weid verleend wenl in De T lagT af van l üei eanbar m iK iidblad ale viiigt ln hwaile4d liet AialjD ia vol Teijwi oiiieii hiKitdrailacleur ie we ikTom een aanklacht liigedlmid £ n wel op gr md van bet volgende In en polemtak tegen de Nieowe Irinren in ona blad vaa Jl Nuv i l wirnk om gaaeipi da wij niel tuUen ophoudan een regeeriug en een medepliobUge pei Ie iMMrlJilen die ouder hel naaa van e qi waariti neutralitait ilour eeu i iivomnlwiHirdeliJke uilvoerpoillMt l ul j UtMj voonin van da meeal iKMtdIge tevenlMHielten het daardoor Maat atelt dan Mrijd vol Ie buuileii on verraad pleegt aan het eigan voileriantl lael Heen maar ook aan ih lakii der inenM bbeid die dnor eau krachtige luonel boogalaande regeeriiijj op gebeel andere wilae ou g iMciid liju liets lin beeft aanleiding tol de veKiilglng gmeven De govaugenaeiniiiggeechiedde naar bul llbid iiKidl P grond van art Ni vb bel Wetboek van l tlralvorde De llUKtibiitIËs I ËK vaudULDA brei bij daae Ier kaaa ran de ba lam bebbtBideo dat doar den beer Uiriiitour der Directe Ualaatii en cue ig Llrertn op den Joo Daeeniber 1915 exeeuluir m verklaaid bet ie kwanaala knUer oo tl der i eraooeele belaMiog over hel bete tii jaar 1915 ilat viMirmeld Kohier ter tuvorderiiig ie goAeid in banden van den hwr tintvaoger dal iedat ikar op voorkomt verpbcbt ia zijnen aan dag np dan hij Ie W bopaalik n vont te vokkM n ca dal heden ingaat de leraiijn van tea w eken biimen w ken de redameH bcboorea Ie worden Ingedteod 101 DA dan en üwaaAer 1915 De burgenieealer viMirn B L IAHT N 4IIH STIIATS UrrElltJ 2 KI Tiakking van Maandag 6 Dae l rt i iati 7511 1211 7bMil 14815 14788 itns IMl I20 XIO tanuo f 2Ut f 1900 i lOUU I4U0 l l S44U Prqflen vaa f ao M ib m im im m ra kH alK fi54 577 IH 7i Tjj I nuu HIU SM3 il5U WK llj IJUJ l jaS IÜ37 1331 iMi Vm UJl i4 i 11138 ibu iKti im i vm tm iiiw nui nv laou laaa tm m Ml Am jüBi iiT nm mt mi 11 M33 2572 OHü Ïd2 Üt JMg MS Mi ari Mui ma m tm ni i iian óm iiif 3 i9 Wi e iM i MM aam ia aas hh im iy M M mta S733 378 MB gM 4066 4110 4117 4144 4241 4 4M 4407 4412 4464 4490 44Ï1 46 mt 4716 4776 4782 48S0 4 I0U 490 1 Ml 4 j6 4967 St Ul M1 3291 5295 5882 5398 5447 6075 5077 5657 6716 iW K2 i 5891 5919 5945 5997 5999 9iM liU5l 6112 Iil29 61tiU U196 6JUU 6 1 6231 213 6271 6424 6512 6554 667 imi 6624 6715 6727 67S9 674 67 67HT 6Kfi7 6896 6984 955 7055 TDW TlMti 7101 7102 7106 7160 7216 nü 7 1il 7262 7366 7322 7438 7457 74IIÉ r £i £ 7689 7698 7700 7702 7774 T7M 7811 7816 7869 7874 7906 7 2 7964 7991 8057 8081 8082 815 8171 KMI 8218 K275 8tn8 8297 8813 841 8432 1 35 84iM 8ri26 8530 8573 8575 lUm ri M 8669 8741 8758 8763 8871 8873 8888 8934 8U58 9023 9030 9049 9067 M077 90K i 9163 9197 9275 93 9412 9l2 i 9 130 94 9543 961 97 9740 2 1 9842 8968 9877 9897 9919 99311 9995 10004 1Ü032 10072 1 79 IUÜ9 IK217 11 248 IWtfiO 103 W 10364 1Ü374 10417 10436 10448 10491 10545 lllti ill lOill 10654 lUOOO 10687 10721 10724 MJM 11021 U109 11165 11258 II IT1 11390 115S9 11563 11575 11880 UTU 11729 11801 U804 1180 11884 IIMI 11861 11986 11991 11997 120 16 l tMI 121M 12143 12177 12241 12244 ItM 123 2 12334 1 2387 12392 12428 12455 12479 12 548 12691 r2717 127 r274 12757 12796 12U04 12613 12830 12849 12872 12881 1 2919 12974 1299S 13014 1S124 13187 13192 13 N 18382 1S433 13556 13561 13638 14040 14352 14715 15129 15817 1 5481 15811 16111 16 57 16646 16857 17848 17468 17648 17860 17805 17981 17982 18204 18213 18409 18574 18885 18849 19135 1914 19339 19341 1950 1 19S21 19628 I96 V1 19722 19889 19911 19917 20064 20087 2mi XH WW aier dau bij die apoorwe eu zulke Mj ib viiongauomea vertuufiiig raa b a kuop i u V addtnxvtieu met M ii t dei huiiftkipoorwegeil ImaMti Maagen up don vuorgn Bd kiMONk Tot duaver voldoet belg een de lAreek kaek toegeaegd of in uiiaiutat goiteld aug i 9l aan de voi rwaarde van geli hod Door de Stalen van uidbiillaiid Bid reeiki 1500 000 boichikfaaar gifttioid terwijl nM lar gdNM eo w dat bel provinciaal bentuur vurkoogiiig van dit cijler met f 75 000 m w iou bevorderen Naiuit dit op EK bzolf imierdaail aanmerkelijke b drag bBWien tot dusverre de g n anleii liou la VVaiklimveeu Itotrt iHip n Alpbeo gfluunoilljk I 2 25 000 U egozef d VnrliiMj iiig van bet lota lt ijfi r vau imiu oU tal oumiabaar lijn Imiimn worden de aauJegitoBten op f 2 4001X10 gwaamd terwijl da t en 1 pi 4 gek pitaliiieenk buur eeu waarde vani 400 000 vertegenwoordig aiKMlet de rachulreekeehe opofftïring van hel KUk en alreiA te zamen 121100 000 aal muetw bedragen Wordl daarbij in aanmerking genomen dal hel Rijk volledig hel riaiui vuor oveawAr ng der raming aal im rt u dragtai b eeo naarile ervaring omtrent d lün tlouda SHuioidiuven gelaerd beeft niel tonder buleekeiile 18 dan arbl mei aeii bl lriige der reek van f 1 mKI IKIO lilt ti veel gevergd zeita laet infcifli de huur legen oen ietwat legeren eBI ivo ware gi api aliaeeKl legt IU g wrtag r i lii deringi neenl aivaat hel hare 4e iiio 4t ii doen om een beellaidii d liHi i vi n te bevorderen opdat lanriT vertraging vermeden worde on a eireek volatrekie tekerheld erlange nrtrwit hetgeen van haar moei worlii ii verwaohl De l iBiahiiveu Vereeoiging de Zwaluw bad op Zondag j l tw gelegieidiMd van haar 12 lartg btataan 011 feeetvlucbt van uit Dordrei4u georgaiueeeni De tkiivou ber ikUMi bare bokken ala volgt Ie priJB J dj Kavealljn 2 J0 uur 2e pr 11 Hofman 2 30 u 1e pr J K Signer 2 45 u 4e pr A v d Pool 3 10 n 5e pr C tf Holt hul Mi 3 iO u 6e pr T Dijknaui J i u i 7e pr W Janaen 4 15 u Kereprijaen Saie ir van O Li HaaBner wend behaald dhar J F Signer Berepr vaa I about ward behaald door J KavMiJii noveauajianik vereeniging houik Zondag 12 Dec a a aan leotoonalellliK in het oalA Bndjda S Ninilaaa ZoiMki andere jaren beBb ook ÜimiH f eit bankftbakkiin fimai op de Markt alhier Si Nirolaan gelavlteerd om aan ds verachilleiHie adreeeeiK vaurvoor ileae firma MUijeu Ie b zomen had dete al Ie geven ZooiilB b rijpelijk waren uil van kinden n vele met hun oudeie o i dn Mackt tegen bal Ujdalip dat 81 Nifalaaa iiiil verteekki o Dal toin b iwgenblik van Irk rfkuir w H ilwu keurig uilgaloaleii Sinl een ovatie werd gabrw apreektWaa xiilf HorieiM ging bij te paardtijn wng mei lijn zwarten knecht aaaai hem Aan hotangalelliiig beeft hel kem waarHJk nl l ontbroken Boskoop De Sinterklaaa surpnae Heden werd hier bekend hoe een welavoontal ia ingekomen voor de 17 K M langsn apoorweg Alphen Boakoop Waddinivean Oouda Ean aardig gedaehta anrpriae in achten Binterklaaaahi maar de inbond ia een ateub De poorwag zal er komen mita de atreek t OOO OW negge 1 miUioen galden itort De atreek noU bana 4 gunaabten Boakoop aai vroeger 120000 gulden toe doch kan in z n deaolaten toeatand nu miaaehien geen cent miaasn Neen t grootate belang ia niet voorhet atreekje met Itoakoop ar in dochZuidHolland en Noord HoUa inclnaiaf Amatardam Rotterdam Leiden Oooda Ieder ie de apoorwegkaarb n merke de tont in het ZuidhoUandacbe net lader regeeringalid probeere eena per Bpoor van Ocnda naar Leiden of van Rottardam naar Alphoi ta koman Hat laatate woord in deae ia nu niet aan aaae gemeente met 7000 zielen doch aan de Provincie ZuidHolland De viBBg werd hier ook geopperd of bet jttitto adree wel ddStaataapoor ia of de heele taak niet beter wan toevertrouwd aan de HoUandacbe electriaoba Het wetsontwerp ia hier heel cyniach ontvangen men gelooft niet aan de amaUge badoaling met dit voorttal Een lael heel klein atrealtje vaa boop komt ala wg sn daoksn aaa 3 Tweede Kamerleden die aar nabw nMt Boakoop in codtact yn B SFQgST V o o I b a I i aar bet lu deu acbl van Zau i ilug op Müt uiigal Hat gewauiu lieeit waren vrg wat lerroi lHü lii i H elbu i eu aiju er veracblliiMkie wetlatrijiiou itoorgegaait Uv uiMa ea in de kt ktaaac z i V u C U V V 1 u D I C Sparu 2 6 Haarlem 11 ü 6 4 1 muiuk II 1 C 0 1 Iinnulw ll V V 0 4 Inbraken te Amnlardanl en UtredM i ouaiii wy aioroag reeue lu bat Kort luoMlüeu twielt Ce l otiue lu Aiuiiu ruaiu em gueale vaugat g kuu temeer itrw weiten geleu ti kwttuieu twee pereuneu tihdbblreoniiiooe II raat een leegMlaanü buiii tM Lii nUlt ii V ooryisvaiitH uat xlj dit wetaaebicii Ie nureu i n werden roiiti eiil uoiit net kuecbtje van deu uiaiteia r ilat lu net bealt waa van den ewuI4 1 van een iwur toegang gevende tilt deu aangrenaeaden gouuauuilewiunel tloide inauocn wlateu den tongen luet een praatje itfMr bet tbter btHM te etureu tei wt i zij deu eieulal bg lacta Uetdeii Van dat ougvnbltk maakten lij gebruik den eleutrl in gipa at te drtutken betgeeu ecbler van de atraatxijde s gaxieu werd Kiur den wlnitelier vau den guudMokkiwiuitei die de politie waarmikuwde De aak werd tbuuiaa in haiaieu gegeven van den ituapeuteur I A kater vau bel bureau aan de ntadboudeiakede die met den reob i beur Vau Dijk van bet bouldbureau ei tijd lang lederen nacht in d iiingtiviiig van den goudenaikiwlnkel de watiit hield VeraohtUende uai ta tmi acbtereeu kwamen beide peraonen viKir iten wtokel Maan uraton waar bij een van beu aooat duor deu in Katoenen lompen an oud papier Naar het weekblad Ona Badrgr vemaamt ia by de niiverheidaaommiaaia van het Koninklgk Nationaal Hteuncomité een veraoek ingekoman van een aantal papierfabrikantan om wegene gebrek aan grondttoffan benoodigd bg de vervaardiging van papier den uitvoer uit one land van katoenen lompen en oud papier te verbieden Deae week heeft er een conferentie plaata gehad tuaaohen het beetuur der Vereen iging ven Nedarlandache Handelaren in I mpen Metalen en Aanverwanta Artikelen de Kgverheida oommiaaia de Var Kon l apiarfa 1 briakan der firma v Oeldar ZonenJ en de Vereeniging van Nadarlandaahel Papierfabrieken tar beepraking van de uitvaardi ng van een verbod van uitvoar vafl katoenen lompen en oud papier Het retnitaat van de beepteklng ia Kweeat aldua maldt ganonad waekid varder dat voor alle aoortan oud papier deaer dagen een oitvoerverboil aal worden uitgevaardigd terwgl aan het iMatuor iler eeratgenoemde vereeniging ia opgedragen ten apoedigate by de leden der vereeniging aan te vragen de voorraden der verBchillenda lompen gortan elke ZoimIh we verwachlkeo bleek L V bet t vemtiie tuol op het Al plMWteriuin te kuuuen houden Alpbm klopte de LeidMcbe club urn 1 0 kUai aanlige vetraaMng vuor den iot Nlt olaaa voor Alphen dat totiMigicu up lageu veld alkm er on ler blekt Do alund bi ilaardoor geworden 3 117 11 5 1 40 7 3 3 19 12 7 1 28 8 1 7 11 4 107 3 1 7 6 10 Otynipla liouda 1 V Alpbeu sportman I O I Voor defi lioudeeliai Uuial werden iiHe lernilnMi uigekeoni uügeaonik rd b Sportterrein dat ulaihkaBBd inxpiolbiuir waa maar waarbij ü arheakireiiiler niet kwam opdagen een euvel dal nogal veel viMiriolui UI ikiii i V 11 Wel waren er laibfliriMrechtera aanweilg B Mr niet lieviiugd Huilen van deae wedatr volgma Huiab H daar y lid van Un ik r vereen wareti Zou hel 1U14 woiMchelijk tlju dit artikid bullen ooHilng U eUen Y De tsuinpelHiii zou ihui laHer vlotten I Terwijl lie liezoekeiale club geen veigeefecbe reu beboeide te maken Van IlixdUHip waa dk de 2nw nl l l en V riewlMhappelljk partijtje eiudi te inM 5 0 voor Dlympia J ma Hriitkmau Itlljkenu hel zoo juiMt nnlvangen ui werkte Mtenofcram heelt de beer otfegeuburger woorddijk ga tegd ül d V kkm enkel woord tor opholdoring Door den heer Muijl Ük ka i egd dal eeu drukkiv bier Ier i lo het deiizdldon prija mu weiaalion Inikken Ik heb hen 2 0 8 4 8 1 0 81 1 l O M 4 1 0 831 rliai wnartii btvaald woixa dal g vaiaïefiiMeiiiig kan wonten bevolen iiaben tenen hel mledriif aU mailmuui ena gevau enieHIraf van Ier jaar of lUMT la bedreigd hot mailmnm va aH Iflü W v air Ie en Jaar lUnii alleen op grond heUu van geKpoihIb vivee voor vluohl van den MtnIai tUe heialj van eenige andere K wii bll t reden van taaaUKtepp lIJkK veiltgiMM Ala aoodanig wordl vut tal aangeiMiilwin vreea voor herhaliii van laMrtlf dK al vermoeMljk ook hier wei M geval lijng IXütalar bel opocbritl Aan onae leaem I maakt de directeur TH de heer H M C Holdert kenl ikat de houding van de Ti niet veranderen aal Ik aal Wfftn verdedigen b ik miwn dat gnad b laobtvaardi g Je 0 ikninii van laudalamipMeiMIgm na li ndlglng van vrljiaelllng De ndnkaer van oorliig bedt aai de burgeaaaaBlam gaa cb reveu Ik heb de eer u te verzoeken uB aiiuueer Uijkl dal een met in wwkeltJken iHenat aijnde lamhaonnplii hllgi lH oun ude tot oen jaarkla i i o zirb inwerkelljken diemll bevliKk uphiiuiJt m via4ieareu ib een iler govallmi wi lkü grond opleveren om bM in weriteii dianat Ie kuaaan llierv jio kolUila te j cv eu aau deu ilrtn 13018 19095 I 1B2 13287 13664 13670 19693 13741 IMW 14092 14210 14 7 14401 144M 147 54 147 15196 IMB 1 5359 am 1 5678 UiM 1585 UM 16240 KMI 16427 1 W1 16679 vm 17031 tan nmt 1740 m i 17700 17785 flT 17871 179W 17 M 17968 18081 tól ï 18278 ISiW WK 18 587 18612 IBM 18898 18911 IMW 19176 I990O MW 19S4M 1 19522 196 8 1 K 19747 19901 im 199 Wt gg OT82 ióui 2Ö7Ó5 awü aoM awn 20784 20 75 20 87 20926 M8M rug naar bel buie elauaoe pruoeerat uf ie aleuUi die bltjtbaar naar bel gIpwfgiebMl waag maakt paate Duor deae natiHelijke teq iedii laarde de politie betde nanjEen kennen Ungoi lijd wenltio bun gangen uagetfiao ikK hel bleken onbekenden bij de politie Vrijdag werd een van beo geilen In geaeiacbap van den 4Uiari gen opkooper d bij de politie wel bekend De opk oper dleikar na door den reebercheur Van Ut fvwerd aangebuudna word In het b W wvoadan vaa vier pakjea met IMen rlB iBi Da taiapai aur de boer 1 A Kater htarvan In keflwa geaMd bagon daarop oM h opaporen van beide VMntacfatea Bij de woning van een deaer mannen in da Van ÜMadeatraal aang 4omen aagen de heer lUter en de rechercheur bean juiJl de deur uitkomen Zij gingeu ban ita en arrealeerden hem in du Van Wouatraat waar bij leb in g aelarliap van een vrouw bevond Df gearrealeerde blei In hel beail vam varwblUende loopera een doUunaa en I en boitrag van f 1500 De heerm Kater en V a Dijk be gaven siuii daarop i r de KuiperHtraat waar een aolderkamnrtje ifo henglilaaU bleek van alle mogelijke goudM u voorwerpen on ceveer HOO gmiiten ringen een 50 UI gooden ketungen rirca 30 gouden boriogaa en een aantal gotadcn en ai I varen dameüüMRbjea tnt een geaamenlijke waarde van f Ml 4 f lO OOO Vardar weaden oP hal aoldeakamertle vaaaihUlealB fampem en andere labrekeiawei kt Blgeta gevonden In een perceel aan hel Ooaaerpark werd vervolgena de tweede venkKMe DaamaleeTd die airh eveneene in gM iiba i vfn een viuow bevond lerwi ook belde vrouwen wardBD aangeliauden De aangehondes Bwnai aijn reap en SO jaar oail fa vaaiala d S uk AnMlaniaa alkoaaüig Ook de laalOaai A datae werd in hel Igmit vaa eea dra van I IMO gflnden Inlaaachan kad d olHIe met den epemeur werd geKieau m ueu i hel huia eiaa probeerde MAiiivliJKlilCHlbN lloiU rda iei e Veemarkt Dae 16 Aiiiiv ir 178 vMie runderen V vrtle mi graakalvenoi 181Ï aehapea 1969 varkena I rijieni VeMé kueleu lekw f 108 2e kW 19 2 3e kw 188 Uaeen Ie I 102 20 f 90 f 86 Kalvtven Ie I 115 2e I IO i te I 100 hawM ma ug Sibapeu Ie f80 2e f 71 V 1711 I AiMiwr ii 190 tri Vfriiaua Ir lux 18 1 le f 1 2 handel 1 ilelijk l ii ht aoo f62 f76 Aarilappnieiunarkl Zewiwache bkiuwen in Xh I M id bonleti f 3 10 t 8 N l ootoiw f9 lO Zeeiiwarhe eigenh f 2 75 r t Spulaoheeigeldi fa fa a Uriel rlie kralm 13 211 18 26 llravn v l l l iO lln Ur fl Eiarenaiarkl T Zeoliwwhe eieren 18 19 60 p 100 atuka KaaMiiarki OUDLWATEK 6 Dec Aangevoerd 53 panilea ij s atuka wegende pira il9a $ ICO Uoadadia kaai ie aoort 70 1 1 id ivaardare f71 f 7 ld ae toort 1 66 69 metRi kamerkf7if 7f so nietcandiiie Allca per jo K C Il eddl itng 14002 14345 14683 15083 15222 l Wil 1 5745 1 1896 li Hl 14 49 Ii0l3 1 5216 l i 74 l jl i8 14374 14722 141 7 15826 1 5494 15821 16220 16 363 1660 16896 Balana VarloTU aan MiliUiran Aan niet beroepamilitairan dia hoofd leider ol procnratiehnuder van een onderneming bedrnf of aaak agn kunnen met inamitiiüwlag van de grana van toelaatfaara fwaalgbeid dooroompagniaa aakadrone Datterg tart detaobamaata commandanten tot bat opmaken van iuventaria en balana bbaondarea verloven worden toagakend waarvan de duur naar noodaakeiyke behoefte ten hoogate 10 dagen mag bedragen tarwgl dea varloven aoo dicht moguyk bg Nieuwjaar twhooran ta worden verleend Daaranboven kunnen onder da biarbovangeatelde voorwaarde van toelaatbare uweaigheid aan boekhoudaaa en accountante ten hoogate gedurande Mn maand 3 werkdagen verlof par waak wordan to taan Leidara van klaina aaktn die ia of nabg boa alandplaata wonen en die dajardoor naganoag dag l jkB in hnn aaak kunnen aanwaaig a n koman niet voor deae byaondart Tarievan in aanmerking Vooita woidl bepaald dat tagan bat ainde vaa Daoambar an in Januari tan boogata gadnrande 3 wakaa varlof al lunnan worden verteand aan niet baroapamilitairen die firmant of obafbadiaada ayn in incaaaooonpon of rakaaingaonraat afdaaliucan van baakinataUingan of effaotanaidien mita aan bawüa wordt overgelegd waaruit bigkt dat de directie lid ia van de varneniging voor den Ktfectanhanilel ta AmateMam van da Vataaaiging vaa Kffeotenhandelarna ta BotütdaB bf van dan ProvinoiBlan Bond vaa Eflaetanbandalaiwi H R Ctt De boatdr da 4attr van De Talagraat in bachtaaaa geaoann De T 4egT a van ZafcrAvavond bmial d MttEZONAlUi Anien veranfuioardelyk eul der Std l i99H 16079 16 344 16351 16606 16769 17284 16 i81 16761 171 56 17449 178 38 179M0 18161 18 378 18815 19 Ü5 19316 194K4 der Kouiugiu l UNdiïor ih ri li d benr H Ik verklaar bli bij prorealllaerd Ie aijn en atlea 7 iillêii diien nm d aaiak der gealllimrden te veadedlgau Ik meeiXMevdboT teveaa In tagan HWIing tnar Men Nederland een RTooteii Hènal te brwijaen en aal voiiii luiii te wetken aooala onder leiding van onambekwaana hooUradacteornawerkt ia De kaar g e b i e d l a ia hel UiJttonvr van lata dat aiii leer v f4 op willaltenr achljBl Ie gelljkm iialra uXdnor ileu conauiwarla der KooJilgiii uieiledoollag ie geilkau vau bli ti tHtip waarop en de jdAMH i itr di laiuktfairmpliehtige voor den prnviiK ialoadjudani moet verwWjnen urn in workalijken dieaat te worden geiaetd mi hij door u Mj pertaioni e keuniageving moatan werdeoop eroepen Voor loeiveel noodig vaatte Ik er BW aandacht op dal hel voranMaande nek ekk ten aanzien van lauhlorm pliehligen die ophouden geveetigit Ie ujn ekleni dan in Nederland Duiladiiaiid of Uelgl la bndoeldMMlB gelieve oeekler al et hanoëlen ten aanaien van kan die tnt nader order bulten opneping zijn geUlen oodtal z i land etnplicWg verieende vrijaleiling e kiMtwinneiacliap of wegen fennaolijke onmiabaarbeid Voora Mki wenaft Ik dewn aln lantManaplicbügen buHao oproeping te ook indhu kon vr jaWliag een lade nennt en wel nel bal oog np ni dienAplirht die hun ala mlliliepehUg s Hal itcnopaaMh Raa4avcr la Mijniiepr de Badaolaur lu uw artikel van j Zaterdag geiuela Lit deu Uau aM hen liaad cegl u o a Wat moeten wi van een dangelijke haodeUng vaa da Urma üdauw i ü Jofaauiuaeen zeggen f Kan bior iipmke ijn van eeu vergieaiug of iM bier uiet opzet in bat apel De Indruk die iedar krijgt die loze zaak vau uaky gevolgd beeft imiel tnrb wel een alaeiabele lijn Ala em zakenman op ean dergelijke wijzu zgi lielAiafeii muel liohartigeu aW op een il rgélijke wijze moot wor deu gekonkekt uit zucht Uit wmturonlie dan ia dat optreden nitjwelijk utilair en onwaardig Het anddent werd niet opgekiat Waar u httB telf tagl dat hel ini4daol niet wend opgeloat dtanhior te keniien gevente dat hel geval niet volledig opgeholderd werd w hel dunkt ona kwgM onvioorziahtig oaa geen kraaaer woord ta gebmlkeo om Ie zeggen dat ona optreden odeHeiijk unfair en onwaardig ie Alvorena u dergel kabaa liubHt n niwna breel had u eeial deze zaak imieU n ondertoekan Iliane velt u IslakkeliHie een vonnia in een zaak J waarvan u ahaolunt ni A op de boogie wnii maar waarover u alecbta eenige 4kaar li nn M lageaavrAeirie parwionlilie nieeningen baU boona verkondigen en wat bet rff 1 zonder 1 welen wat Inderdaad door linze firma k gedaan Waimeer men zooala u in uw artikel doet ièfa opwerpt aki rerhtar in een taak dan ibffit roe tm iH alvorena vouala level Oemigde B ricltei NaderlandachefieaaiAaanaar Engeland De uitvoer van fi aaao h an uit Duitacb land naar Kngaland ia aadart bat oit bralUn van dan oorlog gabaal opga Ala een bbnadorbaid viadt tbana in eea Eagalaeh blad varaald dat door den Nadariaadaeban gaftaleoboener Cito la Yarmouth een lading van aOO 000 llaaaobaa ward galoat waUn alia U NadarUad daa vac vaardigd Hat acbgnt dat de NadariaBdadM fabrikantan thana hnn Dnitaobe ooaonrtantan van de Engabcba markt knnnan vardringan aeodat groota varaohepingan ya te varwaehtan GOUDA 6 Daoembar 1915 Uttvoar kaaa oponwW Men aeiat ona uil dea Haag De l ni er van Laodboaw k nader bepaak dal met Ingang December 1915 wederom de gii beid wotdl gaopeod kaaa u lei ren onder de voorwaarden v mrf b jiJiM hewhlkklng van 17 N ve mrt dien verataad dM 40 den Inkoop of de proAwtlo vaat kaaaHMTlen raat uHaondering IMmh m DaUlaehe komljBe voor UaaeDlaadBefc vetbiuik haar moet bU vaa WetaonlJrerp apoorweg Ooo i W dlnveen Boakeop Alpkmi Ingedieaai ie een w o waai a bi aakl dat van Rllk r B den kamwI W Telegrafliieh Weerbericht vaa bat Koninkiyk Matmologiaab Inititnut te DE BILDT Uoogata barometeratand 761 4 te Memel laagate baro meteraUnd 740 9 te Vlitajngen Verwachting tot den volgeoden dag Stormachtige eaidelgke latar tnde Igko ruimende en afnemende wind betrok ken tot twaarbewolkt waar aohyniyk nog regenbuien aanvankeiyk konder De Oondabloem Op Zaterdag 11 December al dtwr Toooaelclab de aondtbloam al aan oitvoaring wordan gegeven daa Nienwen Schouwburg Opgo i al worden Da Logé blfiapel diia badrgvao dow Harmao Nauw ommi ft ïW16 Do heer A Pgtelman oom tHolair aan bat Post en Tel kaatoor alhier ia met ingang Daoember j in gelyke betrekUag ovargepUatat naar den Bafig Van wage bet Haataaiyk Nnt to Boakoop al op Woenadag 8 Dec aj dea avonda half aofat in de aal van Hotel Klataaan eene opeabara vergtdariag daii cahoaiao waarin ala kaal Ean boot gaaonkaa 0 Schroaf atoomboot Marcnriin I toabehooraada aaa aaa raadaay ta O rtnohem beaft varmoadalSk op aan wTakotataaagavaraaaaiada ta Marwada aa daa mond vaa da öroola Hbtcb ta OotiadMai gaaoakaa IW volga dar aaar laca watantaad dar ilTiar lit bat gaaoMao vaartaig aaa e Logé wetd raeda voor eenigen bier tar atede opgevoerd in de K Laeavnaenigittg door een R b maai ia door den gebeel omgewerkt BUIUJEBLIJKE STAND STOLWUK OVEBLEDKN Eliaalieth van der Ka 89 J wed van D Dealen waarbij den md iabtakan beddan plaala o a alt Aa Poiaanuaatraat de Dapparatraal eo de Van Swindenalrlhl t gewaanachuwd dacb geen yn aOo vuurtiattintt c adem DBiMAUwa uftMt nuf MX HateelmadrÊ ui fe t zitU D Sm IB hel tveote oor loK ur ve l gnxrtar ta dko Inka mMhi zullm asoU iod k Kl K ii Dm U8 u uHMutk teAm WM kM M Mhcfat In Fiwk rtlk heinA Iuciiwd BoxMiMBlael liid kan em volk dM wil d T r llmoi raw dan oad nOum IMul I tiiuinhUu d aaK iJ M UMiiaa De Balkan Uit SafeniU r d d 4 Dm tcooMld Hel titijunhe mt van iV troepnt dar GiaUUoenlra u Salimüi Wfildt onder KunMig oimAafeliKtiMiKii vcnrtaaHl De le mianii liM n l i viMr iiaar b 4 Kmii M li Ir ii4 KawÉHak e w k KHiiiakkt ijker Kr hiwrwitt nua np deft eraa iMiver o ia den miet tr van K iMb n rui Twe Buli aaret e haiunjim xijn bil KHvalar tot awljg n u rni hi Kr ii Trf kmiübM dal talrijke iI v u1m phiau vindan in hel Bal Ban iifl lener dai ofi h l Fraiua frort n H KriJgtvarricMiicM tmr Zat Twae Mriui be M iepen wmnukm Uk Uiwlen wonk d d l r k rkM I Ëi dai4ie biumlxK I Uiikf l m wenl rinkcn nebrai Uc i iitttfi Cf lewkl Uaku l k i went Hilar wffintlt 1 wm di ii k wl II l iKuUa ui lÜAHM Mt Clan MrliHiHt in i VfHiei tui Ki mkeik Slnxi eiolarLd TwMd Kam D TwMd Kamar aal Dinidag 7 Dac wadar aan vergadering met gealotan danreii koudan en wel ta hMtwaalf Na afloop van hal Tomili Oeneraal il Toor da opanbani wgadarinf aan da oida atald de behandeling ran bat vanoM van den heer Teenitra om Tarief tot bat richten ven vragen aan dan Minietar van landbonw naar aanleiding van het mond en Itlaaw aar waarna de algemeena baacbouwingen der Htaatsbegrooting voor 1916 uilen worden voortgeaat Voor de opasiMra vergadering dee avonda H uur i aan da ordu geateld voortietting dar baraadalaging over Uoofdelok IV Joetitia en varvolgena Hoofatnk III BuiUnlandacbe Zaken BoiUngvaoon Congrm R D A P Hat Volk aat aan da partygeaootan oitvoerig uiteen aaroo aan buitengawooB oon prae noodig ia DaonmidMjjka aaalaiding ia het indienen van bat wMavoentaT tot heniening dar Ofoadwtt Dit poagtaa aohr ft Hat Volk dient om aaman l beraadalagen ovar da actie welke wjj te voeren inllan babbaa om da handhaving en veratarking van onnen gahaalen kiaireohtMach naar voren te brengen Ona oongrea aal een atrydroep n van de part der NederlaniWhe arbeidera om voor dan eiaoh van algemenen kiearaoht voor mannao an vroawan In de Urondwat onvanwakt te bigvon opkomen Ona OOBCna moet het parool uitgeven aan d ubaideraklaaMi van Nederland om door haar krachtige wilauiting aan de Karate Kamer duidel k Ie maken dat ay door de grondwetahoraiening af te atemmen hoog pel lou apelen dat door de arbaideraklaaas van Nederland niet met Btüle beruating aon worden aaovaard Dit oongraa moet de iaact wordkal voor aan vernieuwden Btrjjd dien hl la voaran Allan hebban om van k algaOMMi kiaaraeht voor mannen en vranwan aaa votdongM fait ta maken Vatte nUn op bat sonRNa bahandeld worden da aooiala watcaving an da balaatingen Nadariafidioba inachryvingen op bnitanUidache oorlogaleaningan In bat Ii in Vr eakbl v d Fondaenbandal waarvan da redactie verklaart Mt aan baaliat naen te moeten beaatarooidan da vraag of aan M arbadar qua onderdaan van een neutlttl Umi op aan oorloKaleening behoort ia ta aohrilven wurut daaromtrent de volgaad Maoboowmg ten beate gegavaa Oald ia da aannw van dan oorlog en Boomada de oontrabasde par axoAlenca maar nog dan ammunitie want geld rapraaanteert aoowel ammunitia bU alle andere goederen Ka dan oog Mn voomama aaak wü kunnan in Nederland ona gild aalf Boo goed gebruiken Ten m9h yt lindt onae mobiliaatia nalUoanen wmi t tal ay ia een halve oorlog Btinoa bat blovdvarliea en de verwoaatiagaa Maar in de tweadeplaata moetan w al onaaoontanten diiponibal boudan voor da uitbreiding en ontwikkeling onaar indoitria M deaan weraM oorlog moat da pari ida van lamlendigheid aiadigaa waaiin Nedarland ayn ovarvloadiga BtdMMi dktnatbaar maakte aan bat iH kUntig au eeu uuuvetïtanii dal ten leaiaia wuidl betreurd l agai a ivar de Msrliueote varklarii vaa tien beer Jot eiilMirger maakt haar poaitie ia kie nog eigar KEDAirriE La atste Berichten Aaa het Waatdtk FitMt PARIJS 6 Dec Ufficiael Hat communique van 11 uur luidt Verhoogde activiteit der artillaria aan beide ydaa Uit Balgi woedt bericht bew ngen van vgaadalfka troepen DeVFranaohen babbaa daaraat da varbindingaloopgravan ba bat San heWc baeebotta Kea bavic bMibar di a nt vaa da Ftaaaoba h ii m W B taa nidwealan van Loot wetd kraobtig beantwoord Het my engeveoht duurde voort met gunitigen uittlag voor da Frantcben Ijn Au het TarkKh FnwL KONSTANTINOPEL 6 Dec Officieel Aan bat DardaneUentront baeft de gawoaa beaobMtiac tbb da laaüde af plaata aablw daak da baaatwoordtag doar aaae attillarie aaadar anooca bleef Bg Kemikli Uman ia een vyandelgk traotportachip dat door onte granaten getroffen werd guatrand tarwgl een torpedoboot vluchtte Ug An Boeroe maakten wy voor Kauluirt vgtndelgka machinegttwemn buit In dan nacht van iop d Deoambar badjeen hevig gevecht met handbommen plaata ng Sadul Babi waarby de vgaad ean groota hoevealbaid Inchttorpedo a op ona centnun en op onte linkervleugel heeft geworpen Onte artillerie heeft een vgandeiyk pantaenchip getroffen dat m de baat van Saroa de atreek van Katak Keoprue beachool waarop het Bchip bet vuren ataakte en aich verwyderde Wy hebben ook een torp doboot op de vlucht gedreven In de laatate üagen bebtiun onto vliegera gewedgverd in achitterenile pretuuea Ken vUegerluitaotet toboot bg Sadul Bahr een vyandelgka vliegmachine naar beneden e dwong een vgaiid Igk paotaerachip dal eeu geetrande torpedoboot bulp wilde verleenan tot de vlucht V m andere torpedoboot dia het pantaerachip wilde balpen liep op bet atraod Daarop opende de vlieger macbinegeweervuur op de bemanning die op het dek van het pantaeraoldp atond en op de torpedobootan en noodiaakta den vyandalgkan vlieger dk baa f Ude anval an lot dan terugtocht üp den ideu 7 ecember heirft detelfde vlieger een aanval gedaan eeu tnniJtKTjop een vyandelgka monitor die onae lü f ia iuB n wilde beaciiietan en trof irti Ie I ooalt men kon waarnemen De iwnize I f em looai men 00 v iliHikken Ik heb hem daarop uit ♦ 4 b4 u a drukken gevraagd Z l l r ZT genoodaaakt lp wel zeker van t Ku toeu ik bow Staal van Beleg Hengelo ia Eei n in ttaal vaa bdag verklaard f 8 26 llravn a I 2 riW l 2 70 18 r 19 60 p Knuttel telde dat dit niel mug lijk WM merkte Ik p Daarhebi l$e bel uu al ite biH r Muljlwijk telde looi Ik bea er vobdrekl zeker vau Nu weile ik dan zal ik een wen naar 4 totelüiiii Umpon lil vragen aan ilo firma teil ot baiir naam bier nag wonb n geu ienal Ik ben eveii aan de teli iioB geweeal en de firma heeft mij verklaani ikil Ij iu gei rfinlereeril met do beenMi Knuttel en Van der Werf aauuilai de beer Knulti4 tlrh In lUtop ziibt ba 4t vergtal Hen hfeH ke ik iwoorgi ii i vHr lie zaak gMpro ken naiar lie heer Kautt il wtufaaer onjuka lu ijn beweringen Die fh mn heeft nii verklaani dal ij gaarne bereid ik hel voor ilmiaell len prije Ie ikieii Deze zaak be rual gaiieel en al op een vergla alng Voar dtae heala hiebirie wii Ik hier openlijk inedeiirvlen nat ndj ziio even door de teleliion Ui ge zi liet loopt hier over ile kwealie van bmi hrrnHl of niet lieMrlwnnd werk f p iHI gelilnl wbijiien nu eemnaal viNamle loeiitan deè te beenwkan Mij ia rUer verklaani dat de heeren hedenmoricen g mnlereerd bigben en ilat de liew Knuttel tleb baall vergial n de lirnB MijH erop Maan dat zij het voor dénzelfiiên prija gaarne vil doen Ik ben mo ledt ifaw ik kan dene kwealie niet benordeelen maar Ier wille van de waarheid wikte ik dit even medfldeelen wg hebben den heer Jongenburger leleloniach in kennia gei ti ld met iNivemitaanit aliik van de filmé Edauw en lohanniaiMi en hebben hem mode telefoniaiih hel fkHir hem gnaprokene hetwelk hierboven ia afgedrukt overgebracht on govran l nf zijn woorden volkomen jiiMt wa weergegevtm i op wij e d buwpfflinenil antwoord ontvingen De zaak moet thana viutr leder diiiiklijk zijn Onte eoneluide waa bard maar waar en wl handhaven ze daarom Del tha de firma Edanw eoj hamiiaiMTi blljl goelt ven eetv anilere me ning te zijn da iKe welke zij iIbr keeren MalJIwIJk en longanbnrgar In dea mend legde v6ór en tijdcM de raadMMing j l Vrijdag doel aan de aaak aelve nieu al Hare