Goudsche Courant, maandag 6 december 1915

Ad verten iën ImePapierigKaiitn et iveloppeo in fraaie doozeo Uitnemend geachikt voor fraaie cfei colaires of alleen met naam bedrakt all corrctpoodentiepapier UITOEBREiDE LETTERKEUZE Keurige colleeti voorht ei bg i Er kan gepUaUt wotd B tagan ga ot Tan laiaru rrtj wodiok ob nroTina aan eea CeMENTWARENFABRIEK maaod go d op de hoogte met de farikitfi na tmttoirtegeU patten rMw boiMB SS 11 Brwrea mat opgavs van vniangd alaru eo tagaDwoordigMi erkknng onder no 900 aan hat Ceotf Adv Bor MAX R ITCNKg Amatardam Botldiooileyevriagil Op aan Mandelikantoor levemvinkai wordt gevraagd een BOEKHOUDER voor alle vuorkomend kanloorwark Bakaodlwid met da nodaraetalan ttrakt tot aanbeveling 12 Br ft oo 290 aan Fa SWART8£MBDR0 s At V BUREAU Uooda itzn MARKT 31 Iej de¥e i E Alter 269 Gedeapte Gracht 219 DBIi BAAfi geeft de HOOGSTE WiUBDE voor Gedrag en Beerea ea DamesUetdiitg Koopt geheele of g edeeltrn van Inboedels Il ook naar buten deitadtaikaii te ontbieden BneT$n worden Tergoed Leti T p op iVil iiren DliW Ni m bet tijd voor lakendoenden hun voorraad Drakwerk na t uan an M oBtbrekeode aan te vollen opdat met het begin van 1916 weder alle griiraikt wordende modellen voorhanden agn VMr ille ërikwerk ordera loowel kleine ab groota bevalao wy OD beleefd aan Ook aan kat aanvoodigtta werk wordt goede zorg besteed Dmkkarg A BRINKMAN ZOON Markt 31 Uouua Tal Int 8 W STIJMS HAA aXRE CHT MAOAZIJN VAM iJterwawn Keuken r Mywielen i n ontlenleelen LandbonwgereedsehippeB en Werktuigen U Dames an Haeren 1 Vraagt bg nw boekhandelaar HaneiPen Hennen uit alia Idtnrien 7 artiitiqne in 4 kleorendrak nitgnvoerde platen betreffendeAlfMMcnen VroatrmklctrecM AimOoriog n Vrouwinbcwtging formaat 49 X 3 2 oM voontellendeHaiMn M Htnncn ontlait U deOnmondigéi de WUsgeerigc Hen de Moeder JHen de OnderwUi Henen de Huwèiykshen Prg per Meplaten 75 et par ttuk par map vane ttaki 41 QL Deaelfde al briefkaarten per ybapje van 6 it IM et In plaateen waar niet voorbanden Jnmoo na ontvangat van poitwluet den mtg ver ïUi OTADERM ANN te Banti 33 HM ImirilfinKlIiftllilIhliliH mT BIT IfAoaiim tak M RAVFASWAilY2 0NRN ilOHISCHBM Dew THEEËN worden atgalaverd in varaagalda paklae van vgl Ihim m en hdf m t n Ntd o u mét Terinelding van Nora mr aa Pr i vooralen Tan Beveoataand Merk toI gua de Wat gedeponeerd Zioh tot de nit o iing van geaarde ordera aan bavaiMtd J f BlJt ftriMW J BREKBAART La if Uil Fatriikei Jesueeo l La Imrfeer jpaERicHT ir Voedert Tt aet da Mirare murw LIJNZAADH OEREN 28 merk fiTttr en W L n SOYÜBOOHEMHDEKEN merk W L Uitmiotesde door hoog eiwit an re ekalte en groote roedlsgiwaarde JkM IMlilMMa ParU 1900 Sfam Qoudm UedaUleê Vraagt WOUTHRLODD s I blik f cao 0 56 0 46 0 45 0 66 Kaltigehakt v io n ao ao 1 80 lUltsgchakt etnHeerd Odutine de Veau OiUwitlne de olallle TCte de Veau en Tortue TIte d Vemi Holiandals WOUTERLQQD = Leiden = Heden venohynt m de Natnor 8port 8ene No 3 = VOETBAL DOOR jK W A DEEMEfl Spoptredaoteup leti omtrent het ontataan en dc ontvikkelin Hran het spel Het ipel ja de ipelraoab De spders AMHieena grondbeginielen Ue aanToardar De dAdman Deaohtempaler Ue raiddenip en De voorwaartMB Een werkje van 64 bladinden droki mat plattegrond VOETBALTERREIN Prijs sleohts 25 oent Abonnia op Mous Maoaiijn liet jgoedkoopita groote gaillnitreerde maandao ft voor Nederland ontvingen dit en nog Tier andere dergelgke d tjaa gratit NIeawe abonnta m Ifoui HaoaImh f 6 90 par jaar aandep wg opknog oabarekand de KentafleTarmg met keonga preraieptaat van J S H Ks KK HM ZonoMje Kan aardig mt rieartje 50 DerdrMlil O MOaKS hm 4 dverteerl io dit Blad Zeer moble aoliede meubelen all Tafeli Stoelen Kasten Spiegelt Schilderyen ThecUtelt Bnffetten SUitameublenien ten in leer en peluch Boekcnkaïten Tweepenoons onbealapen Vecrenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubclen enz enz allei spotgoedkoop Rugbckleede Leerstoelen vanaf f17 60 stgikast f20 styi tat 1 f 9 50 Spiegels f 5 60 f 7 60 eni 20 Min IU ll ImdiltidiiiikllikliL Rottapdam FirmaC SMITS Schoenhaadel Kleiweg 48 Gouda Opgenoht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN MÉÉakeipSoMrij l E i SOLIED ADRES voor menMen ia bO N HE8SIIIG Papanitraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjea en bülgk 13 lUniBtb Oroote Markt 42 ROTTERDAM TELEF OON 60 13 6893 Effecten Conpois VREEMD OELD BUTENLANDSCHE 20 WISSELS PROLONÓATIËN DEPOSrrO s WeiI ALm Ged Gracht DEM HAAG ORGElSIPIJINe sl Een degelgk j k fill litiliu Mm P 1 een OROEL of nANO of aU men weinig geld wil beatedan een tabouret of muilekstandaard Nergens meer keus en gwdkooper dan Hoogstraat 38 Rotterdam Orgels vanaf f 4 per maand Piano s vanaf I 6 per maand MnHyüiuiiii 2 uil imi f 100 Catalogus op aanvraag Aanbevelend J ZULMAN Hoogstraat 36 Rotterdan T Hoon 5436 rf hebben iW de Qoudsclie Courast Bie 4 êmeee m Dne tdTerleMiéi kostii deekU kl mniUkclaliig 1 6 regels f 0 36 voor elke regd meer 6 oenta Opgaaf aitiimtend aan hetBarean fLESSCHEN WORDEH OP REÖSiï i SESTEL OOCH BU TERUGGAAF at Vx LITER A 15 c J drachen quelle NATUUR BRONW ATEIR £ a B3iT3D 1 Uec jflbouw Boow au Woaisr toeaiA 2 u Vetgad On r tAixlB rororoiaBie Annenaoig l Vw Nieuwe SdH nwbnrg 8 nM 4e Ahocni B entB vooK eOln Ha henpalow i B wU T n Ml B wailM l mMnlmlbfiS l wp r vvgadfirlasn ae venaabWjr dra 1 OOI 4 ee laa la ai te vernwlieii laectrische Drukkerg A BRINKMAN ZOON ö 12054 54e Jaargang Dinsdag 7 December 1915 wmm wmm iTi© va w s © 3 cL Trexteaa tïe blsucL ttoox Gro va d a © a 03aQjstx© ©3=L Verschijijt dageiiJkB iibÈ behalve Z5on en Fef stxlagen PRUS VAN H8T ABONNE MENT Per kwartaal Idem franco per post Met UeTlluxlreerd Zondagablad Idem franco per poat Abonnementen Horden ilagelijis aangnunnpn aan ons Bweaa Markt SI fay onze Agenten daii Boekhandel en de fostktntoren PRMS DER ADVERTENTIfiN Van 1 5 gewone regela roet bewQ n iner f 86 1 KIke regel meer O 16 ttb Ine achtereenvolgende plaatsingen uiirden deze teoen twee berekend DienstaanbiedmKi n per ptMttMiig van 1 5 regels fO 35 by voorall betaling elke regi l meer B pI ItecLiniei fl 45 per regel Groote ieHera en waden ntur jajaalivuiinte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 üitgBTor A BBDnai4y em zoom I I IJ hhi Uahi M rii twticii tp I I Ihi t tH rmjn i die wij voor m 1 til rw hter limgeJ nnlatakni e i tij j iiwMt e toKeiioitJn öe M and open ttuariia ven bevig inlftnl rie uur ii en deaM H v lengte en wiorp een nw iMgk bixnnHHi tlcurtUKeB eu betvrh HH itM n M t Kijii aniH rle w p uur iang ► wukderbroken on e Htelling u A n tfiP barhi 4in narawi ook een mo niior en tvn pan rkniiner teel De vi mt Hfetot een grfwt aantal tur ImmK N af Krljgsvcnichtingen ter Zee Lf II h raiHK ti ouiierxeeer in den girond g4 btïortl L it V eimen wordt M December Kimoid p den eu December v roeg heeb mre Vriihet Novarra met eonige seriiietere m Mn Giovani ti Medtia drie grf i e ra twee kleinere utoomrtchfipini en vijï groote en vele kl i ne ZitllAehepeo terwijl t aimudtk uan laivl brat Mi door gwcbutvuur Int ztnken g A racht ËC4i dn atotmi hepen vlodg in da lucht De flottilie werd hiertMJ k or p nid 20 tukken gowiiut hevlff dtich rut h Idofw be ehf t k Lmwviih hivii Z M H mMo Wa ra NHnmr ten h rftulche ondorsseeöT EreBnt v mi ld en den e iminan dniM tw H oftirleren en 2 men gf vangen gcriMimen ten andere n ttiljil hfeft In dan naidiit van den 25e nv fin ier een iiw ip met twee Itanonmni en oit jntt f t rzeil fiiip door de Italia iieii solgdadeti vana ten niut m u HriwH H na r Dotmm tot zinken hrafhj De fiveri v idm van hw i i4Miwei p waaronder M r leden vun lie niarawheppen van de oorloftMnn mui wentnn gwangen fff4 ond m it IxwnanntriA vn het moi rtféytfiïi ut looteii vrijgejatan In de Zee van Marmora De KiigeJrtrfie adniiraliMt dtwll d d Det inerte kit om IlrUarlie on rkrzeeiir Wj de knjgffverriiJhtiiigeD m N Zhp v n Miirmora fip i Dw een ireiu van ten iMnkI t oorwf gr h ii t ank r d en betfr iatHgvl liondgenootsthop van itulgiirge te koopen door afstand van de to komstige heerschappg over de vallei van den Waidar en den weg naar Saloniki Weenen gaf toe en llulgarge wu gekocht Thans wordt du duiibelmonarchie voor de derile maal aangezooht een deel van hun liahaamafte sngden Het Ilongaanche Transsylvami of de Oostenrbk cho Boekowiaa zou een begeeriyk lokaas voor Boekarest zun Hat na het beioek van dun Duitaonen keizer te Weenen waarop zeer zeker hierover is gesproken B ministers aftraden die Oostenrgkers en geen Hongaren waren wgat er misschien op d t do Boekowina zal worden opgeofferd Doch de entrale Mogendheden zoeken de hulp van Roemenië meer voor vredeedan voor oorlogsdoeleinden Zoo een vcede werd aangeboden waarbtf hot or de iJuilaohers beaette grondgebiml m Belgitt Fiankrgk en Rusland aou worden ontruimd en Polen onafhankelgk zoo worden gemaakt dan zou er n sterke beweging in den landen der Kntenta zgn om zulk een vrede aan te nemen Dese lieweging sou echter kortsichtig gn Er is weliswaar we inig kans op dat Duitschland zidko edelmoedige vredeavoorwaarilen zou voorstellen daar de annexatie in Duitschland ook tbans wel evenals in 1871 zou sagavier over da diplomaten doch Duitschland sou Itooaeer winnen door een spoedigen lirede dat het zekei krachtig daarnaast streven zal en wg moeten zorgen niet door dar olgko pogingen te worden verraat Hisdenburg aan bet woord Uit llerltjn wordt d d IS Dan gemeldt Uindenborg heeft zich volgens de Wionar Neuan Prease naar een telegram aan de Ixikal Anaeiger meldt tegenover Paol iioldman ais volgt uitgelaten Voorloopig willen onna tegenstanders geen vrwie sluiten 2 zgn nog met murw genoeg Wg moeten ben dus verder m t nauw brengen daar zg geen van onze suocesnen willen laten gelden liet wondorlykato is ilat al deze voljksn mat merken dat ag zich slechts voor Engeland opofferen Voor ons is het parool nie volhouden alleeir maar overwinnen De tactische toestand is uitmuntend Met name in het Oosten bereikt het Duitscho leger do gunstigste Rtrategischu linie die denkbaar is In Duitachland S n Martino tot aauvallen ovpr dio overal werden afgestaan Aan bet i Tiroolsche front breidde iich de tegen de venterkiQffen in den Lardaïo sector I eenchte werkzaamheid van de vijan delgk artUlerte thani ook uit op dè aanalmtende itellinf en t n Noorden vaa het Lodro dal Het Italiaauache Mmutiuiti iiué van t Det Imdl Aan he iMm ïuïrout h eW he vi ü Wm1 arüUeMOMiur aan he wa voomaineiijk gorlitbt tegen bet bn 9efa M kl van oerz Af en toe wa bet lantelijk tt Arakdig I e stad ïoerz eo deutn grtMicwMie dtad SU Peler w rd D uU ail rbaiHle kaUbera beaohoten In den i e lor van de booffviai te van Dober dl zeUen de Italiaanitcte iiUantene in dcw daagü bg Hedipuuija ci l alazao d avowii bil S n UhxiiBo Zi ir r I tl n overal a eflla en Aan b I i riTlerfrwW nrbtteo wj zich tegvn de twvMili ngen van Lardani en arU Aan het Z Oottel Fr n Het Ooit nr Uong commnmqoé van G Dec loidt Onze troepen agn th u ook t n Westen en ten Zuidwesten van Non Butar en aan den van Mitrovitta naar Ip k leidanden straatweg op Uont negrgnsoh grondgebied vowtgerakt In de Kant itraek van de Peatera agn de Mootenegrgnsobe voorhoedan op haar hoofditelliagen tttro awor1 pen Ten Oosten vaa Ipek venfoegea wg de Servisohe aQfat rh9ede Once T rhoedoa nadwen de itad Uet aantal in de gevechten van gisteren binnengebrachte krgjpgevangenen be droeg meer dan 2100 man In en om de DardaneUctu Uet I u r k it he outwauuiqud vaaj Dut tuldl Aan de Uard iMll iiiOtti üuae artiUerie de betietoutiug d ui deu vtjBud van de la id mi zee zi do krachtig t eautwuanleii do arliUerke en iU nt ri van deuNyijaud iiiet aw xu yikder vuur HiJ An Hiinio rit Ue een vijaVk iijk torpedbboo pp 4 DeeanbwJ oa tvuur op venidfHUtifwte puntoii I i n 1 tHfiitiu dlig hatkieit lui en dan arïtl lerH aa bvimnenfjevecbten pUkattt I1 wm vtMiMk e lrau rpiirtw h it 1I wunfeu tav houtfU van Ari tiuruB 1I btor oil vuur gedwoiigeu atch te I veiwj lereifc Daar ieder verliee van tijd de Duit tohnrs zwakker maakt in verhouding tot hun tegonstandeni soo sehrgft de j New Btatisman tn een artikel over Duitschland s mtwagen blgvan er voor Duitachland dne mogelijkheden over De zgn 1 £ en hevig offensief tegen het FnuMche front waarschijnlijk in den sector van Boiasons waar wagens de nabgheid van Parge een terreinwinst van eenige mglen een groote politieke uitwerking son kunnen hebiien De aanwinst van Roemenifi enOriekenland Een krachtige poging voor eenvroegen vrede op voorwaarden die ten aanaien van den tegenwoortligenmilitairen toestand aan Duitschlandeen air van edetmoedighuid zoudenverleenen terwgl het land nauwelgkakans heeft erover les maanden aoogoed voor te staan Wat pnnt 1 betreft sijn er vele aanwgsingen dat dit tn overweging wordt genomen doch het hangt van de omstandigheden af wanneer en of het offensief kan worden beproeft De beide andere punten waren waarBchgnlgk de hoofdredenen voor het bezoek van den Duitsohen keiser bg keiaer BVans Joaef De hulp van Htiamenië sou een i elangrhk voordeel voor de üentrale j mogendheden zijn Nn ign de gemiddelde Iloemeensche synipathiwm ongetwgfeid voor Frankrgk en tegen Italië en tegen Butgarge en Uongarge Ya J bestaat echter geen groote voorkeur met betrekking tot Weanen en Bt Petersburg en in lloemeniti heerscht het gewone reapect dat men op den Balkan voor BÜIgn heeft Uu gruoU maasa van het volk heefl echter geen invloed en de regeerende knngen zgn ziuver opportnnistiach Um dese reden daar het van weerskanten zeer goed I werd ingezien was er reeds hing een j gedeeltelijk DoiUch renarvologor in I Transsylvanit Hamengetrokken en heb iien ook de Russen een groote troepenmacht aan da lioemueosche grens bgoengebraoht Voor UuitachUbd ii het I echter het moailgksto vraagstuk hoe Oostenrgk llongarg tot o Mftenngeu I te b we en Vorlodaa voorjaar vroeg Berlgn aan Weonen om lialio door afstand van grondgebied af te koopen Weenen stribbelde zoodanig tegen dat ha gevolg een oorlog met lialie wu Daarna vroeg Berlgn aan Weenen het De Oorlog Aaa bet Westciqk Front Het Fransohe avondcommani i tpk van 5 Dec mddt Aan beide agden nam de werk laamheid der artdleruten toe Qemeld werJ dat er vgandelgke troepenverschuivittgeo in Belgié plaats hadden I Vandaar dat Fransohe kanonnen en doeltreffend da verbindingsloopgraven bij Het Saa beaohoten Ten Z W van Loos werden de Fransohe loopgraven verwoed beechoteJl Wg antwoordden met kracht Mgngevochton werden met goedgevolg voor de Fraaschen voortgezet Op verschillende jYunten van hetfront kwam het tolt plaatselgke ontmoetingen f Het D o 1 1 s o h a oommnniqoé van C Deoamber Inidt Op verschilleodej ponten aan het front hadden artillerie mgnen en kandgranatengeveohten plaats In de streek van Bapanne werden twee EngeUche vliegtnigen in een Incbtgevecbt neergeaohoten Da inaitteodan werden door dan val gedood Aaa het OostdHk Pront Het D o 1 1 8 c h e commaniqné van 11 Deo luidtt In de morgensohemenng gistare jieo Koisischa aanval tan auidWeBtan Van de Babit meren met gra Ke ve hezen aan de zgde van da vgand vooronze times mistakt 1 i n Dmtsch vliegtoig dat door het Rossiaohe arüllenavnar getroffen waa IS bg Markgraven aan de kost van Koerland met de bemanning in veiligheid gebracht Aan het ItaUaansche Prooi H Üostenr Hong oommnniqiiP an 6 Deo laidt Od het Italiaansche oorlogatooneel liield aan het Isonzo front het vgandelgk kanonvuur aan Het waa op sommige plaataen vooral tappin het I bruggehoofd van Gore bg tosachen poozen tameluk levendig C k de zich aan de stad Qora aanslmtende pUaU 8t Peter wetd wt aUe kjffibera beKthoten In den sector Taj de hoogvlakte van Doberdo gfng do Italiaansche infanterie des daags bg Redipnelia en Peloszo en dea avonds bg FEUILLETON ik vrueg zïio zacht z Kt wetwil lend nugetijk inaax het hielp iiieWf lu piua4H voji te uiUwiM nt ti wroii4 $ ze ie banden kiaiupaihii i aiiif n loeg zich tegeur hel voorimuld Slichtte m aleiimlc opiueuii in de gang weiden stemmen luiorbo r Ang rttig riep men mijn naam ik moet u verlaten riulttterdeik haar kie Toen oeg ze m de armen nm de haia en zuebtte Blijfl t bij me redt u mij helpt u hij Hterft bi terft I lit s hèmtlaaaani wie en ikIraciktte mij zaohijw uit baar omarimiist te bevnjden Ij luMtarde niet meer naar mij Hij erft hy lorit herhaal de zij sleedt terwijl ze handenwriiiKeiai op en neer liep Al ze bel builen maar niet hoo ren schoot het mij door het hnnld Ik MKtde naar de zijlcamer en vandaar naar den gang waar ik door een atroom van vragen en verwijlen j ontvangen werd f IIM publiek begon ongedukXg te woeden de voonsieiUng licv gevaar Ik liep haaaUg het tm neel np en leihrijl ik mijn grunaüaeii maakMi wlade en bniiaie hel mij in de norni tooi een tormwind me deze woor den toebnklvde Hij elerfl i hij Kterrll I Een uur van gTOweliJke kwiJUng I ging voorbd eer ik kon heengaan I Ma hel tafaleam vivanta en het tno iMMMnltje 70II onze zangvereetuf ing 1 enige lieileren len if Kire brengtni wnartiij ik tenmiiirae geniiat k m uur Zoo iMut Ik twintig inimiten den lijd voordat hel leeet giiMiidigil wa Mnarvan ik ewi tloetmiitig Ktrf niik kon maken ik ijkle iiaar de ka rner wanr Ik bkar bad ntbtergcia ton Ze kwam me bij ile deur loge moet Ze riieen wal tot zinhztNveu te zijn gieknmea tioeb baar ong warm nog voohtig Op mijn vraag of ienaml haar gestoord ha l whiiil rb rij het hooM lie iogeeriiamers werden nie gebruikt ójeniand veniif e kie onze an wezii ioid Voor alle zekerh l f t k ook lie deur der zijkamer loen loMtrh ik mijn Ixviehennnter noitr de ofa wHRnn ik haar gevondojfi ha 1 en veraocht ha r nji te eprtw n Ze zocht naar woordeiy Hel wordt motilift dkie ze inijn Ivmld Ui zoo zwur van het wennen f idf ter o eenst brei men mi een brief Ik moet u epreken Karap Ik draai me om en laar Rtaat hij reetto Voor me ik dachl dal ik In de aarde weBz ink Zoekt u hel gevaar riep ik hwi toe Doch h hoorde roe nlei Ik h l I u tm mpeüijkf vraag te tellen zei bij en zag me emsUg aan Toen morklp Ik eerat waar we tonden De lampen beatraaiden on en een leder die op het Inoneef Moid kon jona zied ataan Ik trok hna ii ifir i lncr n wHar hei tbinkenk r nfii rm waar iiH ii oiia nlf kou ga liMiaao Heeft uw erhtgeiwiot over een brief ge iroken die hij drie da t eleiifii Van uwen veder out angen broeft V vroeg hij ik weel van geen brief i w vaiier verlangt naar u zei hij Heelt hij n geiMireven i vroegik Hij niet antwiKinhhi hijenzljiiMt m MddM le hij kan met acbrljvenen zal hei naar ik vreea nooit meer k tinmen I igt hij op aterven vroeg ik Hij zweeg I oen riet ik genoeg Het driuilib me viwir de oogen en Ik oniwitakle op ki grond llggef d Hij hrachl me hierheen hier zit ik uu eti weet val ideta Mijn hixdii hamert akiof bet uit t kawler zou liripgen I moet naar buit teretond rie i ik 1 04 zal ik ndel antwoordde zijvFiiMibeeiolen zieh de lippen bijtemi in bemt nanm waj wilt u iiiirlere V Hierheen zal hij komen hierzal hij mij zegKMi of hIJ den briefotHiefw4lii t beeft Me mij aan hrt I tiorftiod van mijnen vaiier roept eerder keer ik niet in zijn hbie I nig Wle heelt u dal gezegd f Kamp 7 ze zaehtje lerwijlzi iimH een zucht de oogen loot De Gunsteling I u in ataal mevrouw de vra n ike ik u atel kort en juint tefceuitwonntea Zij knikte Wie WM de n o met wien iileoeven achter de coullMeen waart t Kamp Zij schudde het hoold V ic heefl hem naar a teegetiraefalf Eeii keUner uit liet hotej Lan f welken weg IWSr eo zijdeur Be alleen den I Wwone bettend Ie Zij word merk r kalmer d i dnrldede vraag ar aJlee om draaide nog bi rtel I n ia u lang denzelfden wegIduiiDeDr Ja Ongesnerkt f Ja Waarnm verliet hij n f Ik beh hem weggezonden ik Htai wIMe b sn niet laten zien f Mk een mart ik heb F Su hieip gein aataelen meer r itaiart waaftMB toch mevrouw hteft ra n gedaan P Ik wfu Mtoni vitn virluiAliat Hoe V idi ik iKik lil lie KI logenlii td wee gimeuat xijii onbezonnenboMl ic Uw ren kenneti t4il de witdi inomie ari zulk een roail hoii ik iiein ntw iu teat geachl Maar lal hij u terzi le alaan atfl 11 lie gevolgen er van zilü onA rvlmien iJat zal hij t nlde ze met eeniflliidnill lol vnrtrouwOB W kan hij doen y J IlJ V ee htn niet aniwoonkkle zij maar ik vertriuiw op liem Nn int kan g l wor len ti Jblik lie wantiAiitlslgellHvIluiteii He ik lefwf UKit K K i g jvolK en luiiir ik jsmo twie voor alnjij lieHtnvlen bad r heeu bij hem te llg tr k ertm Ak I Aijii lUKSlrfe liein tiiet gebfxMi m imvk I 1 oindi on rtte hij vandaag of I iiNirgeii in het verderf Denkt II een aan de gcvoiiren vMIe Ik Ual n iMe kliaixrttjke eigen lmdghc4d m gakt u KnabnowI dtg na ir biiia Wal ii van hem ver I langt h iMMAimdng naar bot erlI h aii uwen vader te Miietlen zal I n gev alM u i ivAig met I bem mmirt 1 Zg hiktp de tanden op elkaar en m Hf vo r le allerlei mvitieven aan vergeef ZIJ zweeg Mijn va eb iiaamte veriiood mij ov r tw tvelMe Ui ireg n ik mocht bij ndjn raad I cevlntten x m laf n haadzuchtig acMJ nen WorrB verv d d ê