Goudsche Courant, dinsdag 7 december 1915

Parqache bladen weten reeds mede te deelen dat bat Onekerhen koopvaardgachepen ou ign verboden ngel cba havena te verlaten Uan verwacht dat ingeval Griekenland met de Midden uropeeaehe Staten m den oorlog wordt betrokken er afspraken tntaoben Bulgarue on Griekenland omtrent Zuid l icedonie beiMaan die aladan in kracht souden treden I Uit New York onit dd 7 Dw gem d De correspondent van Am Preea ta Athene had een onderhoud met koning Conitantyn De koning aeide dat I Griekenland s n neutraliteit wildo handhaven Wat de Oeallmrden be I treft beetaat er geen grond voor de I bewering dat Griekenland gereed sou fttaan de Entente verraden De neutralit t ging soo ver ala se maar kon om de Entente te ontlatten De koning had pertoonlyk aijn woord gegeven aan de Kntento dat deOneka e troepen geen Kn lente troepen son aanvallen ind de entente de versekenng wilde geven dat xy in Griekentand iHUggedreven Boudenirheepgeaii en den B kan veldtooht aU g mdtgd beeohoawen Z U wilde hen do beiehermmg van syn heele li r t en de I uttKche aanval bu d inaoheping v nekwen Meer wilde hy niei doen by zou noch I syn troepen mt Halontki q van de I gre aan temg kunnen trekken noeh I kunnen toestaan dat GriekanUad I gedwongen werd s n neutraliteit op I te geven Dienstaanbiedingen hebben in de Cbudschd Courant tiende tuece § Deu tdverlmiieii konlM 8leekU kij rotruilkeiillig 1 6 regels f O 35 voor elke regel moer 6 oents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau B3 n xxoxxlejTLÓL De Kamenwlel voor Nymegen Naar Uet Centrum met tekarkeld v eemt ii mr U J C M Kolkman voorloopig oandtdaat gesteld in de HK Kies vereen i ging Uecht voor Allen te Nymegen on heeft h verklaard sich een evvntueele verkieaing gaatne te suUeu laten welgevalleni De beer Kolkman beeft reeds vro ger in 1H84 nl het distnot M egen vertegenwoordigd Comlté generaal Uet oomité genaraal van de Tweede Kamer u gisterenavond te ongevoer I b t nor get indigd soodat bedenvi or I middag om 11 oor weer in ojmnbare I vergadering wordt voortgegaan met FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Goadae Opgericht 1879 HET ADRES VOOB IEDEREEN l gozi bt dat ioor tb tn mfi wHBrkiMiUit w pd Al lii een dro B vflHirt ik t i n tb baililonkerw fceei al Db vorlrt kwi de Itf hten de rntffWiben warreblcn In Ironie mrai g 4ing t or m In hrt pfinaal waar e iJiécrHide wtml ilftor loeg bteal ik JSftSüeu vi irlrK lo wat tt ilowH flTkwaTir ttni nn traehte mevrynw vaW NIMmrg i lf 4itilptamo band te binden ttaf tit heMhal d mkbmdd Atm rti rk wariMi mijn tNigripp i vprw Nj iWit ik met tibt dé hiw M baar te MiMn n tut T reehten te h 4 t ra dnn haar I eigoi ehlgenoot Ot zou Ik muir I Ka n i gaan zou Ik trarhien bflin j ricl ewi lot rede te brer teii I I r tem van mljft v d r ftned me I uit mSin gepaina ontwaken I hitnttm hoe lang wil Jp one I hier nr g m de kouite latnn staan f I riep hij mij op den etioufler klop Ik vroeg om vort ffpfdit want ik had nif vn eger kunmm komrai H feiMiti bIMf gerifhtie lachte mtj vnepfwltilijk Uu Je moet r je niet van aan trekken tNiMerde se n Dec ehoaw Bouw en Wowar toezicht 2 u Vergad Oedar olandH Comn aale ArmenzorK 14 Dei 8 mir Social Réunie D Vlaanwche Zanger 1 Dec Nieuwe Schouwburg iVi en 7 u Opeiriiaar EiamooSta mnzielceohool 16 Der Nieuwe Schouwburg H uur 4e AlMiMrienM voeT8lemn vt Hagtiesipekm BeliMdl varssskM wti gsnfsM UW üMdedeelhlf M nwcn oatvail ea vM aderinf n eoDOerten TenaakaM dm HU om lees dan la eaa a a la vixmeMen Wordt verrolgd Elaotruche Dmkkerg A BRINKMAN 4 ZOON Go l Ad verten iën Boeldioodeyevraagii Op een Handelakantoor Invent winkel wordt gevraagd een BOEKHOUDER voor alle voorkomend kantoorwerk Bekendheid met de moderne talen trekt tot aantieveling 12 Br fr ao 2i 0 aan F HWARTSKNBÜRO a ADV BUREAU Oonda Er kan geplaaut worden tagen genot van tauria vr e woning on provuie aan een CEMENTWARENFABRIEK iemand goed op do hoogte met de falinkatie van trottoirtegoU putten nblen bttixen enx U Brieven met opgave van verlangd RalariR en tegenwoordigen werkknng onder no 900 aan het eiitr Adv Bar MAX R NUNKH Amiterdam VlaamNehe Zangers tiilde kvnMond QitXA nde van de Afdenling ÜDuda van het lueiEEi lEKiUMUi mmi op Dinsdag l4D o mb r 1818 aula HM In de Soclcte t DERÉUNIE Ut Gouda Medewerken de Hoeren J MOD LAUWKRIJ8 voordrachUn H PAUL LKPAOE en JOB DK KLKBK cang ALB HAN8EN piano Inleidend oord van den heer Mr W J I VAN EH Er tallen worden geaongen Liedeion van Flor van Dayae Banoit K Uaaeroq I Mortelmana Km Holleliroeck Joi de Klerk e a Entree t OM per pemoon Voor de I ilen Militairen Ijeerl H B 8 enOymn t0 29 Oalery fOlS fiiri Buluur dar Afinitttg voornoemd Mr W J L VAN ES 41 VoortitUr N F CAMBIEB VAN NOOTEN G BOUTERB i VKR8FFLT H J KAMSTEEO B A BUROER O J M KROON Beoretari Fieuwe Scliouwlurg Sociëteit ONS GENOEGEN DC HAOHlÜPELERr Direotin Ki uam Vrkkadk Donderdag 9 Def nilM r 1915 a Vooratellmg in hot Abonnement EEN PLAN VAN Blyapel in 4 tmtruvon van Paui Oavjult Aanvang 8 nar preoiei Vjaitifi voor H H lieden en hunne hnisgenooten 11 75 per perioon Fntróe voor Niet lieden en vreemdelingen 12 per peraoon Ix ge 3tallea Baloon Loting der te beapreken piastam öp Woensdagavond 8 uur EntrtM voor de ilalerij aoowel voor Leden al Niet ljeden 40 cent per peraoon Kaarten daarvoor aijn te bekomen en plaatien te beapreken k 10 cent per plaati extra Woenadag 8 Oeoemoer dea namiddags van 3 4 aur aan de Sociëteit Alle entrée prgaen worden verhoogd met 5 voor Auteuraroohton M BMbM um Mlfw tratii uar MeÉlinakiirijeiMiiÉriJ Een SOUH KVKES voor menb enii Vi N HE88IIIG P Mrstr at 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig aetjea b billuk 13 Oaat naar de WHt e Biosc oop og let hts 3 cU en De getchiedkondlce film ANDREAS HOFER Buitengewone attractie WoenMUgmiddag 2 uur UIIEI H FUyiNIMUie ANDREAS HOFER Kinderen en begeleiders half geld behalve begeleiders de rang teder kind ontvangt een aardig cadeau 20 STADSMUZiEKSCHOOL TEOOUDA DIrectMrl J H B SPAANDeRMAN Qpenliare UJtïiiifini op WOENdDAO 19 DECEMBER 1915 des namiddags ten IV2 oor en dM avonda ten 7 aur in den NIEUWEN STHOUWBUEO VM de Sodetcit JOnt Oenoegen Belangstellenden hebben vrijen toegang tot de namiddaguitvoenng voor ïoover de plaatsruimte dit toelaat I laatsbeiprekmg tWéin voor de avonduitVoenng ultdultend op ver toon van toegangskaarten op Maandag 13 December s morgeoa van 10 12 en dea namiddags van 2 4 uur in de Sociëteit ün Oenoegen l e openbare insrbrijving zal plaats hebben op Donderdag 16 December IMS dea namiddags van twee t it vijf aur m t gebouw der stJujol West haven Ï3 EiOsson worden gegeven In Solo en Koorzang en theorie on opde navolgende instrumenten Piano Orgel HlaiMinstramenten Viool Altviool Violonoel en Contrabas NB IM aanmeldimg van nieuwe leerlingen kan ook IchriftelQii ge fchieden en wel bij don Dirwttur of titj den Secretaria van de omraissie van Toezicht vóAr Donderdag 18 Decembet a3 onder Mrorlegging van do nowlign iMMcheiden on mot nauwkeungft opgifive van het leervak waarvoor onderwijs wordt verlangd Zie verder de aanplakbiljetten Namen de Commissie van Toezicht P A SCHROOT 50 SecrHaru W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Uijwiflen en ondeHleelcn Lsndboawgereedscliappen en Werktuigen LOOPT UW KAM WEG MET UW s HAAR 7 J 14 Usrfl dam dasr KOKO t W B Mr Ut te luU Is KOKO S HAAR KOKO DOET HIT HAAK OKOIICN OAAT HIT UITVALLIN TtOtN VIISTEIKT DE WOiTElA HELDU AU KIISTAL CVAT OEIN KLBVIITOr OLIE Ot VET VEtrailSCHEND VOO Dl HOOrDHU O oor mr vanbaao van w mhxiut or coimm raus n ars a lao m a soo m Amm a aiaaaaaaa DPöTHOUDERSi ANTON COOPS Wijdstraat 29 A V ZESSEN A OROENEVELD L i A OOSTERLING Gouda SchoonbovM Krimpen d Uwwl Zegwaard 68 Vraagt WOUTERLOOD s V blik f a 3 10 2 90 2 30 3 80 blik f 0 90 1 0 76 0 80 1 blik f 1 66 1 80 1 25 1 86 1 86 Vs blik f 0 60 0 66 0 46 046 0 56 KaHtiiMiakt Kalfsgehakt getmffe id Oalantlne de Veau Qalantine de Volallle T tc de Veau en Tortoc TCte de Veaa Hollandaia 3 60 1 WOUTERLOOD Leiden f il bÉdijliiFikriitiilltoinilAifmM JPOERICHT ir Voedert iw Fm met de utvere mwrve LIJNZAADKOEKEN merk STER en W L 28 ii SOYABOONENKOEKER mark W L nitmnntende door hoog eiwit eif retgehalte en groote roedingawaarde K r Diptoma ParV 1900 Seatn Gouden MtdaOUt Heden vertcbynt m de Natuur Sport Sene No 3 = VOETBAL DOOR W JL DEENEN Sporlradaoleuis leta omtrent het ontstaan en de ontwikkeling van het spel Het spel en de spelregels De spelers Algemeene grondbeinnselen De aanvoerder De doelman De achterspelers De middentpelera De voorwaartsen Een werkje van 64 bladcijden druks met plattegrond VOETBALTEREEIN Prijs slechts 28 cent Abonnéa op Uobks MiOAiuK het goedkoopste groote geillustreetda maandschrift voor Nederland ontvangen dit en nog vier andere dergal b deeltjes gratil Nieuwe abonnéa op Uorkb Mauzijn f 5 90 per jaar zenden wij ooknog onberekend de Kerstafievenng met kennge premieplaat van J 8 EKrtPK liet Zonnetje Een aardig Miténeurtje Dopdreoht O M0RK8 On N is bet tijd voor lakendoenden hun voorraad Drukwerk na te zien en het ODtbreiiende un te vullen opdat met het begin van 1916 weder alle gebruikt wordende modellen voorbanden zyn A a sseriDJi Voor alle drikwerk orders zoowel kleine aM groote bevelen wg ons beleefd aan Ook aan het eenvoodigite werk wordt goede zorg besteed Dnikkerg A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oodoi Tel Int 82 4Le Jaargang 12956 Woeusdag 8 December 1915 mmm coiirmt 3fcTi© u 7 s e3n d v exte3 i tiQ bla d oox Q o u d su eaa Oaaa stxelceza PRIJS der ADVEHTENTIËN Verschijnt I dagelijks stXÉtl s behalve Zon en Feestdagen tBONNEMENT PRIJS VAN HEt Per kwartaal I Van 1 gewone r geU met bfwyanuromer f 9 SB f 1 Ï5 1 50 l 50 1 90 like regel meer O 10 Hem franco per poet Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Ahounemcnteii warden dagelUka aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 BU ilrir achtereenvolgende plaatsingen wnnirn dete leeen twee berekend Uwn taanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 15 bt vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O tt per rafd Oroole letters en randen naar plaaUruimte lllefooii Interc 82 mtg eyerB A BBUmiAy EH ZOOI Ui VL iiaar MonAi tir I k ü ktuiRr Ui het goliioit II I lie j tui de jni oilijkhed i van h t rrein om Moitfwtir De Bulger i u iwiinjH bij hebbes met gnu te 1 lu tnlijkbeileu van bet terrein te kam 1 j ten at ïijii deae ook nog luet s m by hun er jltpng o er de Montoiitó 1 gnjnw h BI AlhaiH cschegnnson van I tl wi kewb rvl rK ovtrwnuum ni e ttn tiij hun nMinK tegen htt op I den eg naar MonaAir gelegen l ri It i inoMtton de Itulgaren tich bevei li £en tegen h i gevaar dat hun v n 1 I iTanH n kant van d erna riv iei Irt ni4pi Verderop tuiiehen l ri I lep en onaiiHr kom men op de vrmhthnre Pelagnnifwha Tlakt Deae I V iitm etn plaloen ongeveer e hon I dtrd meter bovon de ceMpief en I ftireki iïith In een breedte van ge I nnddt d twintig kilometer o or ll I kil Mitftor van het Noorden naar het 1 Viiiik n uit Ongeveer vijhig kllome I l r vai b 4 r jw aan den rmorl 1 raiwl lil 11 7ijilal gulegen l rilep bc 1 Vindt Kiih op tUm Wflfiteiijken rand I van bf4 platfMU Mon Ur of HitoL e I y loabt df Serviër de atad noemen I Difzc Mreek ih buitengewoon rijk i aan lanxW bappeihjk Mc oon en het f lHtt ii vbnrdt door e kring van 1 prji ht Ê gt voniwlo bergen omziHxntI 1 h wt v t Ver dit plateau la v inr een 1 aiiival eer moeilijk daar hi t nuWir I dt4 kli e boveiwHi zeer n oerRt it U en f ok in d4 Bank te m hnm hut tiW K H ft Hoven al fit het hier w ifr dp erna fMe ée Ttulgftrmi ile hnwloiK ol gerfl Want dwee Iwait cit 7l 4tnH men en rerhtji ni Unica van haar Imipt een breed mooraii I Over nK eru en tttfvym kan mmi I Kleehti op de houten hrugitctn h J I i airli fit Hadrihor En op d Metv I I ii4 n brug hij Nowad Met r weotH I muit men op de C enndea waarovm I bij Tm een houten bru loopt Be I liaUn laoAM de over flew briHpgen 1 I KHMnHh weg n in h t erffa voor n 1 fam rlo tn dit jaargFil d niet m uelrjk rilt tm nvn p paaeenren daar ht moeras een diepte van steMtIg UA InchÜK nontlm er heeft m er wel n wiw gpvalltni li oiaar iio c ihiet gf ii or geeft aan vorM di voWlofm do zou rijn hm het water met fa a geiid iji l v bo ii ken Vu grenBtwb Ier onirdddeltljk aan deoe vlaktn miA nih fnf Htljgond het 2V ft meter h o Ko g rt Tgte waar men bij ten op luarwh over hwn moet THt gi b rtfte a met Btniikgowa beffroold ivoor oen leg r zeer moeiH te be Htljgftn elf bevat onk vnle nAlmirlijke I tn ndf rnlt en In iifttanliHTMi waar hrt Iviinijirtiïht e I gff r7ameld in IX K anie ii he jetïeerin l e o t alle vreemdei cheey I Mmn op don Donau atop te zet en 1ill hel i etiietl waar de rivier p 1 1 K me n ph grondlgebiM atronlii4 Kri g sverriclitin n ter Zee Peteraburgsche bladen melden uit 1 Odessa volgens de Diisseld Oeneral Aus dat de beide kruiser Ooelwn en Br slao m de Zwarte Ze weder I ben opmerkelijke activiteit toonen I Zoo verschenen ig eenige dagen geI leden aan de Kaukasische kust en I beschoten Russische strandstellingen I Ten slotte verwyderden aich de twee I kruisers die begeleid werden door I twee dnikbooten en deden nog vier I kleinere Russische haodelsschepen am I ken De laatste benchten uit Odessa roggen dat de Goeben en Brealau begeleid door dnikbooten torpedobooten en een aantal Iransportschepen voor Varna gn waargenomen i ï I OpdanBalkan Saloniki een muisenval 1 De Temps sohrjft 1 Frankrgk heeft tot dusver in het 1 Oosten de grootats offers gebracht 1 opdat Balonm niet geruimd cou wor den daar het t laatste bolwerk tegen do vganden biedt Thans echter moe ten ook Italio en Rusland onvoorwaardelijk meehelpen Het eerste land vergeet dat de offers aan de Isonao vruchteloos zgn wanneer de vijanden Albanië bezetten De houding van eenige Parysche bladen die raden Salomki op te geven U misdadig Wordt Baloniki pnj gegeven dan IS de Balkan eenvoudig en Dnitaohe provincie geworden Hervi heeft het in de Ouerre Hociala heftig met Clemenceau aan den stok omdat deze in Salomki nutteloos 60 000 man wil offeren De schiijver meent dat da tamgtöcbt en inscheping der hn1 tentetroepea onmogelgk is daar deBulgaren Sarrail reeds op het gf Zitten Samul bigft geen andaren keus dan sioh te verschansen en onder de bescherming der oorlogschepen verIterkingen af te wachten Clemenceau meent daarentegen dat Frankrijk loeren moet mniievallen te vermgden Andere mogendheden volbarden m hun I afwezigheid Frankrgk mag thans deandere Uten voorgaan Edelmoedigheid ia thans slecht op ha r plaats 11 II I i De Oorlog 1 Aan het Weateiyk Front Bet Fransche communiqué van 7 Dec luidt Men meldt in den loop van den aoht een vrij hevige kanonnade en ao plaatselyk gevecht ten Zuiden van pUatanaara vergeten R 4 om een vooruitgeschoven Fransche poat Het Duitsobe commumciué van 7 Dec luidt Bj Berry an Bac u ons een groote mijnontploffing gelukt Een Fransche loopgraaf werd met haar liezetting vetnieti d teiwijl een bgna voltooide vijandelijke m jnaanslag vermeld werd TtiD oosten van Auberive m Champagne hebben wij ongeveer 250 meter ïransche loopgraaf genomen Meer dan 60 man werden knjgsgevangen gemaakt Aan liet Oosteiijk FnMt lUt Ooi tenrijkHcfat oomsou miliié van 7 De mekM Op het lliwnache front hadden geen bijzon tkre gobeurtemeseii plaale Aan liet ItaUaanictae Front u uó laii 7 Uec luidt De UjaMaoil I w ouveranderdi l r voiideti een I Kn ole gevechtan plaats f Aan bet Z Ooitcl Front liet UOHtenrtJksche conmtu I ftHlué van 7 Oe mUdt Teu Zul I l n van ï levlje eloegen wiJ doMon f ttiMKirijnttrbe Ib bte aénvalteQ af lii 1 U ii ffreiwewtür ten Noorden vai lïe itiwe vielen onze troepen ile MunSeiMvriJiMrhe hanlikitellin en aan ii iHnitorniéeii gjatermiddag deverachsn rtingeii hij Siihvdol leii Zuiden van Novl4iaj ar hra iAen wy opnieuw l HKi Rovangeoen binnen De twtor Il n Ongeil van Ipek wa gtaterrn II iwmanlB hel tooiieel van heftige goïwliluk iJe vijand werd overal ver lagen en varluor aai kanonat He IfliMK taeiul drongen wij Ipok bimioti I Ujakova w door t Bata ran ha1 Aan het Zaidel k Eront Do Dounau vaart In Roeroonife I il Hoekaratt wordt Ad b Deo üM fli Vier 0 ia Brijli h mom l m irBuUcten zioh gereeii iloutchouk Ie verlaten om te tnaehten Henl te Ven aiukrt weg ii ar MonaMkir 1 tiii itn Mierke Bnlgaarjji e legeral I dMing ii4 Mla4 n heeft l M pt o er I Riit vi I sopa wi lïMfllThlieiar naar 1 lioUvuK eii van hIeruU ol langu d nvier de Bojiojta 0 et iruwu Bnui 1 jfwu pn lober naar het bli khul 1 iiawul Ml vaiwhtar naar MonaeC r 1 of van Udenar over rribiM Mur 1 gwij Mramonta naac Monnialr All loopt dme Wf ook ov r hm iie ber r 1 rtnèifoiL luoh biedt hij niet aoti gnnAv I I ni oei lijkheden ala het t eret bew n Mn terrein Peft ai WeiH hij ook I i iti p4i ende iaog 4ijkheden vour ani aam al on mii R hij een der terufT I rht iwegeii dfv Si fvian naar r irifte af W aanirhtjnlljk xnUeii dt Itulgareii lanffü desen w MuuuMtr I hot et rm bereiken I htHi iffeiirtiel diur vaHtni iifKUHi aan iU DantanelUiv w l tt K iu iaiHtnope4 wonit aan dal Kolni tUuuc g Éh 4iHl Aan iko mr I dauMllen lahliut e n grtM I otfwMdef 1 ikf vorlM wW9Hwi tff atjii linwMt k sli I in iNKiuaaiif üvendt 1 urkut e krint i I h tiwn ecoxloi gmielf d aan bluf Ie 1 t etooven Natuuritjk wordt het oHen 1 lef met de mtiwl van Kltrheoer in 1 vtrUitd t raoht Kergi eren heb ben otigeveer fit vilegftre talrijkw bo n I I iiiPii geworiten Wj HAiniioprn blijk 1 bnar luet lê l eil ellng Ie gewiohtg I urkiHie etappeidinie van tU it it r lijii tl veruimen Kveniwel waar tor I grn im anigrijke Turkm ie aia4tn e 1 1 i omW alle onMamMgheitpii dr IV M r tiiren tp brtilkhaarheld van de I lijn Do7e vlifgtToanval In verhainl I K ra t mrt de donr het offii Irwlr I raii r4 p Ingerberleht gemeWïe lüterM I heftige doch nog van geen nr ng it iianvatlmi aan he fron g fvo g p bfltt t ng verwedt hier den indruk Ut 11111 vaolomvatloHid pUin hij ilnn niH lat mwi aan een ernMtlge utt 1 voering hM lt Ie denken I Oriekenland en de Enten el Ultimatam aan OriOMkland Te Sofia mt Baloniki aangekomen berichten ipreken over een ultimatam 1 dat de Entente aan Onekenland sou Italian aangoiien dat land haar eiecben niet wenecnt in t willigen Zoo de Dtente geweldmaatregelen tegenoyur Onekottiand aon toepaeeen verwacht I men dat Orrakenland sieh openlijk aan I de 1 van de Midden Europeesche I Htatan aal ohareD hiermee zou er I geen twnfel meer beitaan omtrent het I lot van het Krsnich i ngoliche leger Hij km geen w or dim vltvikMi 1 ij wuc t In bet holtil op u I aat u heen ik kon Kort m I Hfborp werilen mo wuordeu geui lAiwr uam keerde Ut terug bevend I van koude en opwlntUog h n paar 1 Mer iwleii later hoonte ut het njtuig 1 Wflgndlen on de clUe vluriitlg I Miappcn vmjh den gouverneur vfdcpdeti I ZwiJtrend liepen wij dieht u er 1 olkarttkr aam braken foor de naar I buiten trtroomentte menMohenureuigte 1 f n gingen door tUsü gang Voor f e dfliir Meel Ik etaan i n kerft vnor t eret tiaar hem om Zijn dnmie llppwn waren ook mi tol esn I I la bjt vertr diken rkjch in Ie bleeke I h i mMttge trekken lag eeii uitdruk I kiiüï an fcroote woede I AU l u beüelt hier binnen te 1 gaan nrijtkbeer de gouvernmtr vroeg 1 il diop buigend HIJ danktf mlJ n ging or tUh elfa aan te buiten mfj ée band te drukken teredjl bij mij dreigend anr Ik wkftn dat to i ik de deor arh ter hem ge tHon bad en on vrf Hk in vptlMilinff kwam aan het flleu gat Ie liiMtercm maar In het volgend oogenfolik eehaamde Ik me peetbvoof I he4 onwaardge dezer gedaebl fl Tn th kleedkamer ontdeed ik mij van mijn zomertollet Toen ik bet I t larAe w l van mtjn gela gewa irhen ha i enlimk ik van hel doodk Ha tii gieig5 gL M i I ke viuuw iuj op hfi it goikblik m men i l eir oiizsKbaar bitt rla hje looKlii haar getaat Dw li A k iiug f Wat rn MM i lijden t Maar daar gaat het nu n K OM ieeatto 2 i aarzelt rl niet Ik liep ba ati naar de zaal om dan mijn tuchtig z imerooetnuni waar In ik f H9 eeld had te verwiMeten i liet lubiKk dat juial de zaal vt rlim w e nio lactiend m Ik lette r met oom op AdmU Unk achter mi de Htem I vaii nii vader DtuWijk dwWijk riep ik wn I der oi ie sÈien Degouvernenr Waar llH hij I r Waar ia di goaveraeur gcibe II en vroeg ik noginaabi aan eené 1 I Meeli di 7aal juidt veriaten 1 atit cMmliiIflit ZIJ lachend 1 In tk voorkamer in Wt klefKttta I mer nergwuB eea poor van hom k I Hnekd iiaar buiten blootahoofdfi n 1 I imin ane scnnerkleederffn Zeg mij eenj lei ik tot en enlIeKa die door liep waar la dt Juwt voorbijgo iv bij fftng I laar de hoi Wn Ik aneAde vferder Op den hotk 1 kwam een klein Antker HteeRje in to h vprlichte booUMraat nit I Ik keek lan H de twarte hitizen I rije d e Blerhta hier en daar door een flikkerend lantaarn twi 4arhtig veriidU werden Daar In het don k rrfl j vUfli iitltki ik oen ge I mI rtwi Mjtiug dat p uinaud ncfawm I tt wa ton Ik kwam naderbij aa zak voor hrt porder een man Maan die I tot temaml iii het njtuig ttdku eti X I i I relceii Hij wa het I Miiohepr de gtiuverneur riep ik I iiiOHr hij hoonic mij niet Wf tlrb 1 ha ti hij het te druk miiMbi n o 1 I k n hij dw r den tormwind mij m I I V r aan Daar klonk arhter uU het 1 I njtiiig f m tndenlruktfm kreet n I I Kf ariiJwihotrMlf dame and wwa of j I mij ik KAg iHamaiuen achiUerm H J 1 L Ht T wendde zifh om e int tfrug Zoo riiijniieer tiuni er nu n weiet ik Htamelde hij V er feeft u mij miinheer aieitlB I ik het waa nJet mijn barW elnig u te ttoreik maar uw enhtgenoote heeA me gebonden dat wU KeRg n ik vond Il niet in de zaal m anohie u na om Ie reggen dat mevrouw u mopt pr keit ooge nh lkkrfi k moH afire Zt0 ü hMT dttt Ik geen tl d MljiA de goqvernenr het Is In I uw belang ik hcAt reden a n te n men dat dat e oniEetuk geheurt Hij vemrhrikte Verklaart n cich I wa hndelijfcpr mijnheer I Vw prhtgpnoote wa seer zeer op I grwomlen toen e me dwon opdrarht I gaf Ze verklaarde op n tp willm I wftcliien onder aftc omiitandi heden V Nn J ft ff € tMtiLLMHOOi De Gunsteling I dat to Saloniki werd geland 7 Ate ze zelf niet voeiJe dat ze me ongelukkiK m akU aou e o k mijn l a mot bogrijpen r Dan heb ik hier verder toto te A m zeKlfl ik terwijl ik bo Ju to h aiitwoortlde ae Wat wei obi u aan Dat u h n ïirft MIen 1 Ik ik J u en u al eeii omdat ukiufct b wi m en atleen hem l i te ik hem hier vorwaf t Uan sal i anual ev tet n b BMi n iSe had gekifk Om ten nnnflte kM to doen nio wt ik ook t ofte bren en Zij vaue im n arm fiaat n gaat Ik gehoorzaamde Het gceang waar an ik in kamer iJtale klanken ord had was verdomd een eraaa was hoorbaar Wacht uw echtgenoot u vpoe Neen nepn hij heeft idwe Kohtingen zooal hij mij zeéde En hH mat u ïïeen naar huis u Wie Ttan bem vertunA rMu f Q ik weet t oh ni mei wel