Goudsche Courant, vrijdag 10 december 1915

0 1SÖ57 Telefoon Interc 82 bBvensmiddelenvoorziening iJf L UUiliiVlil Üjöill lt VttU üUüJ ci UÜII L up ue uour iieui uiavuiigtju nitoiaiitj vau uet Algauiüeu Aü miui nuuüivttuiuor Vüür ijeveiuMniüueie V ui j if uiu ü u ü ijeeeaiiuer ty±j lireugt ter ivenoiiö vau belaugij oDL uidiüii 1 AituiiiieJarau eu wiokaüers iji deze üiiieeute die niet recliuetreoKB u II II b VUIL a eii grouLtianiUal kunuietu I n itrekK fc U legoü ue Uuur cl KögeeMii V abl ewuüuie ma xuiiuiii prij teqi uuibueu Dutiiic aauvrageu üin ueechiKiMaity eiliiig vaii Kaaa tot den liur L lUiMW ler riüiiteu lau iiüLV aanvrageu wordit door htuii riiecms dan uitvoenug ogtvoa wamieer teg li ertijü het vexscüiudligr ue uöurag lu zyae hand a wordt g©oLort V oor tM mlikugeui die voor JJuinieiMjag van een WJpaaltte weak uitfit V eixi zullen woitloü uioetbiLde uaiivragoii voor WueibSdag üer daartiaii V uui aigauiüle week zyii lugekouiijii jJe beb tdtlmgen worden bezurgü aaii eu aüi ee in die gemeeiLte en belaughüüöeiiiüen moeten zicih demalve i VL r züudaiug centraal adreb onderling verstaan liinneu 24 uren nA de üULvanget ooner beeleiliug moet daarvan ten btadïiuiiie kaïner i medeütüiin j wonden gedaan op atraffe van iiict uiLvuenu van volgende beeteiun n li ilaudelareu en wübkelier die vroeger de beschikking over K gjeeir tngs peoiJvru qUi C e a bruine boonen en groene e r w t o Ik hebben veraochl kunakein zoodra hun daarvan door den burgwineetrter keuiiua ia gegeven en een ilieubotrdutwwli forinuher in toegezoBilou van de duor deu Üurgcaiieeeter t rkeikto groüthandelaren in deze G niLente wiei uamen nader zuJIen wordeii bekend g ennaakt op hun door d en I i urgtóinoeater te v eröirekkeai hth tclbilj iiien bruine boonen en gwene erwti n botrekkeai a dibereea voJig€ e liife tfti 117 15 en 118 15 per lOOK G vrij van ko ten aan den winikeJ g loveM bij ten iian te 50 K Ü iueettia M iadere hoevoöliheden dbn 50 K G behoeft de groothandelaar mat aan wiiukaliera te leveren doch hij herft V rt heHi zulka te doem tegen prijkendie fü 5ü per 100 K ü boogor zijnduEi ilö hiorvoreii vennekle De keuae van griiothaiiidielöar wordt den winktdier over laten De winkelier dieiit op die hierboven genoeiuide bealalbiljetten op te geven de h Veelhoden die hij voor één niaand neiKÜg heeft welke hi uiiiiwlüring uilen atrakken van de met het Hoofdnummer VEIVLOfiEII GEIOK Boeiend drama in 3 deelen In de hoofdrol de bekende actrice SUZANNA ORANDAIS Van Bingen naar Goblenz Pracht Nataaropname Het programma wordt verder aangevuld door comedie en comlsche films w o De Witte Bioscoop Courant Zeer Interessant De Gunsteling 39 Nu mijnheer Hunger Ik ben geen verrader riep ik Hij werd hog btoeker maar bedwong zich ik wil è onhoffelijkheid deaer woonlen niet straffen antwoorddeh Uw opwindftiBg kan ate verontachuld igling geiden Hoe het ook zij u weet waarop het taat Ik geei hij dacht een oogfinhlik na ik gerf ii i uur bed rnktl d Morgjen om n en uur verwaoht ik u bij mij thuis adaeu Ik haalde diep adiesn Wat had ik er al aan of mijn laatste beöohedden wenwcii vervuW wa Het vernSetigon t oordteel was reeds gevallen De Rfmverneur waB gaan zitten zond r vepfler notUio van mij te nemen Met Pfreherven hoold giing ik naar de zii kamer ént diaar voelde ik hei ge w ht van den slag die roij getroffen h ft De blikken van enkele collega s en nieuweiglerig op mij geridht Al ik mij pu bloot gaf aiou twéé lïur later mijn gunöteiingschap mie ra r t eHitaaa Om kracht te vorzamelen ging ik MeÉÉalifirijeBMiieÉrlj Een SOLIED ADRES voor menbelen Is bQ N HE5SING Peperslraal 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netJM en billqk 13 Een net JONQMENSCH P O zoekt een net Kosthuis met gezellige omgeving ointi ek Markt Brieven san het barean v d Blad onder letter Or 9 DEKRIET TE KOOP gelegen naby Ddtt Te bevragen bg 10 R LIEVAART Newionplein 35a s Oravenhage Het Bestnar der Vereeniging Haastrechtsche IJsclub atelt zich voor te verpachten De Exploitatie van de IJstent met vergunning voor den tQd van drie jaren De voorwaarden liggen ter inzage bijden voorzitter der vereeniging Inlevering der InBchriivingobiljetten vóór den15 i Dec 1915 bij den voorzitter 12 D RENEMAN Biosooop Gou da Voo f uit Sycces Program met de groote kunstfilm lederen avond om 6 2 n 9 unr 60 1 Qewona prijxan I Militairen geen redactie W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAK Mlzerwaren Keukengerei Rijwielen en onderdeelen Landboawgereedschftppen én Werktuigen i FirmaC SMITS Schoibhaiidel Bleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN OloBisUijke FMeflllmafleii ¥ ai VorirYniir OPGEEICHT ir Voedert ow Vee met de xuivere murwe LIJNZAADROEREN 28 merk STER en W L en SOYABOONEIIKOEKEN mark W L üitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BereIHploma ParU 1900 Negen Gouden MedaiUes Vraagt WOUTERLOOD s 7 blik Vi blik Vt Wik s b ik Kalfsgehakt Kalfsgehakt getniffeerd Oalantlne de Veau Qalantlne de Volaille Tête de Veau en Tortue Téte de Veau Hollandals t 2 65 f 1 66 f 0 90 f 0 60 3 10 1 80 1 0 56 2 20 1 25 0 76 0 46 2 30 1 36 0 80 0 46 3 60 1 85 1 0 65 1 85 3 60 WOUTERLOOD ===== Leiden ===== Heden verschijnt in de Natanr A Sport Serie No 3 = VOETBAL DOOR W A OEENEN 8por tpedacteur leta omtrent het ontstaan en de ontwikkeling van het apel Het apel en de spelregels De spelers Algemeene grondbeginselen De aanvoerder De doelman De achterspelera De midden pelers De voorwaartsen Een werkje van 64 bladzijden druks met plattegrond VOETBALTERREIN Prijs slechts 25 cent Abonnee op Mohks Maoazijn het goedkoopste groote geillustreerde maandschrift voor Nederland ontvangen dit en nog vier andere dergelHke deeltjes gratis Nieuwe abonnéa op Mokks Maoazijn f 6 90 per jaar zenden wij ooknog onberekend de Kerstaflevering met keurige premieplaat van J 8 H Kkvee Het Zonnetje Een aardig intérieurtje BO LOOPT UW KAM WEG MET MW HAAR DonipsoM O MORIl Czn KOKO iïHAAR KOKO DOET HIT HAAI OIOtlEN OAAT HIT OITVALLEN TIOtN HELDM ALS WTAU WOrTILS IVAT OEIN KLEDISTOr OUI OT VET VEirdSSCHEND VOOt BI HOOTDHU oor KIT VAMOAA0 VAM OW DMMIST or CODTUnL PKUSt n aTs B ut il s oo DPOTH OUDERS Gonda ANTON COOP Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen d UMel A GROENEVELD Lm Zegwaard A OOSTERLING 68 Adverteert in dit Blad DE NIEUWE PHILIPS HALFWATT LAMPEN POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Froefteicl e gratlt verkrygbaar Qeu Agent voor Holland CATALONlE te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken X M BMLONJE Jr Agent Amstel Brouwerij Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda Wullnina Molorrijwieb n mpn u mmn wi Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywIeL Wearwell nijlvrlelen liji ntl sitillik ii lui il ïiiis AGENT AÜK DE GHOOÏ Kleiweg 79 GOLD Prösoouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam WITTE DIOSCOOP Dienstaanbiedingen hebben in de Vrijdag 10 December en volgende dagen Qoudsclie Courant ttemOa ni ee 0r Deze idTé rtentieD kostei sleetts bij TooruitkeliliDg 1 6 regels f 0 35 vocp ell Ngel meer 6 cents Opgaaf uitslnitend aan het Bureau £ a B3 TID A U Deo Nieuwe Wotlouwburg 8 ttur ie AbonnfflBenlBvoorstelliiig De Hagheapelei U Dec Nieuwe Soliouwburg 8 uur De Uoudabioem De orkestnnmmers deze week zgn 1 Afscheid van t Zesde Marsch P A Stens SI tu veyx Valse Eugene Rosi Fantasie sur 1 Opéra Rigoletto Verdi Viool Solo door den heer Jos Stordlau 40 13 Dec Gebouw Bouw en WooulgtoBzioht 2 u Vergad On Ka i tan iB Conin i8Bie Annsmorg U Dec Café Schaakbord 1 uur I zing UolJ Mij V Landbouw II Deo 8 uur Sociëteit Réunie D Vlaamecbe Zanger l Deo Nieuwe Schouwburg l i en 7 u Openbaar Exaown HU muziekschnol 17 Dec Soo d Réunie H ui Lezing Ds E J v d Rn V Vereen VBn Vrijz He in Z H BeleeM versoeken wij geregeld tli S mededeeling te mogen ontvangen Tsn vergaderingen cooeorteo erm kel beden eos om de dao bi onie affiwa tü va Eleotrisohe Dmkkerj A BRINKMAN ZOON Goada 54e Jaargang Vrydag 10 December 1915 wmm mmm Verschijnt dagelijks NïAI behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bew snumraer f 0 66 Elke Vegel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaaUingen worden deze tenen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN SET ABONNEMENT Per kwartaal i f 1 26 Idem franco per post i 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post i 90 Telefoon Interc 82 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren uitgevers A BBDTKHAH ENZOON lo de Firma A Viiigerling en Zoon en hare roohtverkrijgenden tot h € uifibreiden barer bestaande houtzagerij en achaverij door de veirvanging van één haper etectrohïotoren van 12 P K dVjor een van 25 l K in het peroeel gelegen aan de Karneinelksfloot No 86 kadaeltraal bekend sectie A No 2357 2o W Woldfering koopman te Veendam en zijne rechtverkrijgend tot het oprichten eener drogerij van groenten en aardBipi €Sen gedreven donr eon bronsruwolieinotor van 12 l K ill het perceel gelegen aan het Jaagipiwl No 57 en in een daarimaiiit te bouwen leodtf kadastraal bekend sectie G No 1098 GOUDA den 9 December 1915 I Burgemeester en Wethouders voorno Bnd R L MARTïvNfi De Secretaris J V HEUSDE Ten Noord Oosten van Charevisk verdreef de Oostenrijksche landweer verscheidene sterke Rnssische afdeelingen Overigens niets nieuws Het OoatenrijKsche rommuniqué van 9 Dec luidt Geen b zondere gebeurteniesen Aan het Itallaansche Front Het Oosten ryksohe communiqué van 9 Dec luidt De artillerie betoonde gisteren aan het Isonzofrant meerdere levendigheid De vijand 1 bet Noordelijke deel van de hoogteketen van Boberdo aan In dichte gelederen rukte zgn infanterie op tegen de Monte San Michele Het gelukte baar eenige loopgraven aan de N O zflde van den berg binnen te dringdh Door een tegenaanval heroverden wg de loopgraven na verbitterde gevechten van man tegen man Overigens werd de vijandelijke landstorm onder zware verliezen door ons vuur teruggeworpen Ook in den sector van San Maïtino mislukten de verschillende Italiaanache aanvallen Des avonds werd Sistiana door verscheidene Itallaansche torpedobooten baschoten Het Ooatenrijkache commu ii iué van 9 Dec meWl Op tie bougtea bezuiden Plevijo werdeUfMoaloiie ijnflehe benden vwatrooid lu le gremwtre Nooideli van Be rano braoiiten wij den linkervleugel van de Montonqfpriinen tot wijken Gevechten togen d n rechtervleugel dp viJandH hebben eveneeiw een voor one gelukkig verloop Op de hoogten We t dijk van Ipeit wierptni wij achteriioede afid eelingeni ilier Serviërs terug Het aantal gisIcrten weggeleide gevangenen beloopt2 officieren fin KKX man Aan het Z Oo8teiyk Front Het OoHlonrijksiehe commaiiiquó van 9 Dec luiC De Italianen zetten tevergeefs aamvallende bewogingen t en afzonderlijke eecioran van ons front in de omgeving van joerz voort Dergelijke onderueaningen bij Ostavija aan dew Monte San Mlehede en bij San Martim uitgevoerd werden fvfgetfliagen Hij Dolje Noord Westelijk van Tolmeln verbeterden onze troepen hun atolling doonlal ze een stuk van het vijandelijke front veroverdcni In het Z van Tirol beschiet de Italiaansche artillerie eenige atelUngen afz jnrlorli in oHze versterkte gebieden vftu Lardaro en Riva d oor heun aan d n groothaiudfelaar op vorongenoeind formulier op te gevea beuoodi de totaalhoeveelhedieai gedurende deai winter 1915 1916 Bi de bestelling kan de winkelier opgeven dat de groothaodedaar aau een door den winkelier aangeweaen ter plaatóte geveetigden agent die van hem vroeger sleede de ordierB vo i bruiiiie boonen en groene erwten oiïtving een p rovMe van 10 ctti per 100 K G moet uitkeerep Tegelijk met de besteibiljettea moet de winkelieaaan den groothandedaar het vorengenoemde formulier dioen toekomen hetwelk bij de aflevering der peulvrucAiten weder aan den winkeker wordt teruggegeven nadat de atlevcnii met datum en hoeveedheid daarop is vermeld en afgeteekeml WinJveliei mogen de bruine boonen en groene ea wten niet anders verkoopmi aan het publiek dan per gewieht en wel limine boonen voor 20 cte per K of 10 et9 par pond Groene erwten voor 21 cte per K i oJE 11 ets per pond De verkoop vani andere bruine booiiOfl en groene erwten dan ffle der RegeeHng wordt als proef vrijgelaten De winkelier zal echter ten allen tijde op verzoek verplicht zijn op te Keven vanwaar hij eventueel bij hem voorradige soorten heeft betrokken Afleveringen door winkelierB aan particulieren groflter dian van K G ineens zijn niet toegestaan behomPen bijzondere machti giing van ten Burgeffneeetfer Verboden is voorts het vervoer uit dfe G emeente van grootere hoeveeiheden Regeering peulvruohten dian 3 KG waarondier teven is te verstaan levering der peulvruchten als bchtïepslproviaiid Overtreding van oenig voorsohrift dezer regeling wordt gestraft met uit Imiting van den verkoop van regeer i gM p euJ v ruchten onda 9 December 1915 De Hurgemeesfcer voorn K L MARTENS De Balkan Het Oostenrijksche oommu i niqué van 9 Dec meldt 1 Onze Aanvallen tegen de Montene ƒ grijnsche stellingen ten Oosten van Berana hebben succes Op verschU i lende punten bezetten wij devijandeIgke Unie Ipek ia zoo vyandig gezuiverd Onze troepen maakten 80 kanonnen 160 munitiewagens 60 automobielen drie veldkeukens en eenige duizenden gevangenen buit Het aantal van de gisteren door het leger van von Kövesz gemaakte gevangenen is met 2000 aangegroeid waaronder 100 Montenegrynen die overal met resten van het Servische leger mee strijden Een Amerikaansohe nota aan Oostenrijk Uit Londen wordt d d 9 Doe geseind De Oorlog Aai het Weatel k Front Het Fransche middagcommn niqné van 9 Dec luidt In Champagne bleef het Fransche geschut in den loop van den nacht de Dnitsche stellingen beschieten en bracht t een munitie bergplaata tot ontploffing Bezuiden 8t Soeplet ten O van de hoogte varf Souain gingen de Franschen voozt door tegenaan vallen den vyand terug te dringen Deze houdt niet meer dan een vooruit geschoven en geheel stok gQsoboten deel van een loopgraaf bezet De Fransche batterijen verhinderen door htm onophoudelijk vunj den vijand zich daar in te richten In de Argonne deden de Fransche met goed gevolg twee miynen springen in de streek van Haute Chevauohée Het D u i t B c h e communiqué van 9 Dec luidt Ër hadden levendige artillerie gevechten plaats op verschillende punten aan het front met name in Vlaanderen en de streek van hoogte 193 ten noordoosten van Souain Een Franscb vliegtuig werd ten zuiden van Bapaume tot oen landing gedwongen De inzittenden werden gevangen genomen Aan het Oostelijk Front Het Oostenr ksche communiqné van 9 Dec meldt Een Amerikaansohe nota zal te Weenen worden overhandigd waarin volledige voldoening wordt geëischt voor de torpedeering van de Ancona n l toekenning von schadeloosstellingen afkeuring der handeling en bestraffing van den kapitein en de bemanning van de duikboot De nota is strenger dan die over de Lusitania en drukt afkeer uit over het gebeurde Aan de Evening Post wordt uit Washington berichb KËNNISGEVL G INRICHTINGEN welke Gevaar Schade of Hinder kunnen veroorzaken lUIlKiEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA rezien art 8 d r Hinderwet Doen te weten i Dat zij vergunning hebben verleend aan De peremptoire nota aan Oostenrijkomtrent de Ancona zal naar menverwacht morgen door een ambassadeur te Weenen aan de regeeringaldaar overhandigd worden In dezenota wordt geëischt dat bet in dengrond boren van het schip ten vollezal worden afgekeurd dat de commandant van de onderzeeër gestraftW ordt dat aan de families van doAmerikaansohe slachtoffers volledigeschadeloosstelling zal worden verleenden dat verzekeringen worden gegeven dat dergeiyke zaken zich niet zullenherhalen Hbld Engeland Toekomstige vredesonderhandelingen In het Engelsche Lagerhuis verzocht de afgevaardigde Snowden aan Asquith te doen verstaan dat geen voorstellen welke door neutralen of door eenig oorlogvoerende zullen worden gedaan met betrekking tot vredesonderhandelingen gebaseerd op de ontruiming FEUILLETON aan tafel zitten a druibk een glas water Toen ik heenging hoorde ik den gouverneur roepen Ik laat den hoofdoommiBMariöverzoeken binnien te komen Doze woorden klonken me nog in de üoren tooi ik mijn eigen vertreik binnentrad Mijn afdeelin jschef die ik toevallig ontmoette bleef toem hij mij zag veröchrikt ataau toen kwam hij bij imj aan het bureau staan en zeidte over mijn Hchouder Ik weet niet wat er gebeurd ia ik wil het ook niet weten maar ikraad u aan maak dat u wegikomt Wat ik zou vrijwillig stam ilde ik opa ringei In de buitenlucht gaan natuurlijk want u ziet er uit alsdekailk aan den nsuur Ek zonk oP jn f ® terug Gaat u gaat u drong hij aan in ifien toeötand begaat u toch maardiomfaeden Ik gdng heen Wal nu Waarheen Helene wacMte ongetwijfeld op me maar kon ik uu ik Zoo opgewonden was wel naar haar toe gaan Het beete wafi naar bniten te gaan mij daar op te sluiten en in ïe eenzaamheid mat te nonien die ik zoozeer n f o ïg had Maar toen ik mijn kamerdeur opende zag ik Kamp voor me Ktaao Emdeiijk eindeli rie hij en liep op mij toe mij de hand drukkend Tlij liep ving zijn oogen blikswn den zija stom klonk fik ch hij zag er zoo energiek uit alechta de kringen onder de oogen herittuerden nog aan zijn ziekte iB er een wonder met je gebeuivi wilde ik z gen doch hij be gon levendig Nietn over mijn ziekte ab ikvrat eii mag Ik weet van geenziekte ban heeleinaal niet ziek gewe rt em voeldie me nooit zoo gezoiiid als thane Maar wat doe je dan edgenlijk Ik Hij hief het hoo l op mdjnvriend ikdoe wat je voor eenige weken dwaafrtieid zou genoemd hebben en ik zeg je Jtet ik nooit wijzer bengeweest dan R En war doe je dan Ik dhving bent r Wie in vrediesnaam Den gouverneur Ik d een pas achteruit Nuwaa er nietfi meer voor me Ie red i cn Hij merkte hoe ik hem ontzetaanstaarde en lachte Als je een dwangibuis hier had zou jo ge i oogenblik aarzelen mSj die aan te doen niet waar Ik bedacht intudetcheo dat ik de noodW ook met handboeien kon volfVtaan Zoo zei hij triomfeerend Luister n eenö Wat gisteren gefceurdw weet je hee t Pi roevrouwmevrouw van Nieherg me geze jdi Waar heb je haar gcaprokon toen deetl J ij ri natuurlijk zijn bediende O neen di © riep hij niet wantvoor hij kon bellen vatte ik zijnharfcd U iikoet me tot het eindi toeaaiihooren mijnheer zeide ik holkwam tot een worstelingtusöchan one en zoo zwak als ik ben op heloogenblik g ukle het mij bom opz n Htoel terug te duwen En En toen waB mijn geduld ten einde Het achemerde nrij voor de oogen en Ik heb den whuric woorden tnegeslinii erti dte meer dedeu dan een vechtpartij Toen hoeft hij kunnen booren hoe eerli e lieden alppeken kunnen als toorn en verachting hunne tongen loemaakt Het eind wae dat ik mijn e4 cdi op anderen toon herhaakte Op uw merasöheii heid op uw eer beroep ik me niet weer mijnheer zeMto Ik maar ik atel u voor het feit IJ laai uw vrouw vandaag nog naar het sterfbed van haren vader gaan of zoodlra we elkaar ontmoeten eni ik zal er voor zorgen dat dit margen gebeurt behandel ik n zooate nïen dat doHe honden doet En hij hij Het zirti dat zegi gen WoT vorvolgdi Ik Heel eenvoudig ik ben bijhaar geweo Natuurlijk dat waa heel eenvoud l 1 Maar je weet toch niet dat erin het hotel tusschen de echtgeuootetieen itoène plaats liad die er mee eaodig Ie dat hij haar een prop in daniiroiïd trtopte en haar bewuateb oei inhel rijtuig dro Ik huiverdie Vertel verder stamelde i Thuifl begon de cè ioopr3Riw De vrouw van den gouveraeurwenBchte i r haa vader e sterfbedte gaan Hij weigerde het en iMdtien moed om den man te beechimpen en toen haar afkomst te verwijten Ik had dat allee verwachten nog voor ik haar geeipri eoi had wist ik reedls wat er gaande waa Hoe vond je haar Gewoon Haar haat togen dften man doet haar mart niet tot uiting komen Ik verliet haftr om naard to gouvernenr te gaan Wat jij Ik ben bij ham gVweeat tuuriljk Natuurlijk Ate eem meaffteekpijmgiflie me dit fatale woord Luirter verder Ik ben de gfevnlmaehtigiite van uw sdioonvader zeid ik hem in zijn naam verlangik dat g uw vrouw tocfïtaat na r hero toe te gaan Hij zegt ja rmcftiheen waaróehllnlljlk wil hij roewvan me hooron Wat denk je dat hij