Goudsche Courant, vrijdag 10 december 1915

dig ia Daij is toch het leed met ie overzien noch voor hem iioch vooi het publiedc Natuurlijk d beete breistar struikelt wel een en bet beate paard laat wed aeiiA een steek vallen Kan een commiaearte beter zijn dan het puikje van de breisters en het adelate raspaard Welnu laat men 4na dan hun onhandigheid niet ten kwade duiden Waarin die minder gelukkige manipulatie beetood In twee dingea De i alaiiflflen van de politie werden geregeld en preoiee zooak de mee onderdanige diienaren van iiijne Majesteit Hermandad zonden ook de opperate utagBatraten de grootwaardigheidsbekleeder in het land van sabel en helm hun nederig adreajeaan den genteenCeraad om loonsverhoo ging Op zichzelf was dat al geeu gelukklKo gestie van den mftgistniat maar rtJin als je weet met oo n adres 500 gulden ajaars meer in het laadje te zullen krijgen bodenk je nog wel een of je voor een keer den profetenrmanfrf maar niet zal afleggen en het nederige keimelshaar van den pnodetari r zal aangordien In dat adres nu siomden de vier cummlAS rieaen al hun deugiden en at hun beïsigfaeden op In vervoering riepen ïij zelfs uit ja wat niet al beeft een commisearifl te doen En om deze extïlamatie nog kracht bij te zetten om het effect geweldig te doen zijn om het in alle heraenen van raftdaioricn en gierwone burgere e doen dbordringen voegden zij er dezvi gedenkwaardige woorden aan toe De lomnassarieeeri zijn het die steiadis ru toloo strijd voeren tegen de mdsdonUgers en die daarbij met inoealijikhedan te kampen hebben die hiier niet te omBdirijvcn zijn Ziet ge dat itf goede taal ötbedh rubteloo wtrijd en tegen de misdadigers Ik heb onlang gehoord van een commiaBari d4e met Greenwichlijd opstond en met Mdddten Europee9che naar bed ging alleen om op die wijze het etmaal een uur te verlengen ten eind © maar meer tegen die misdiarffiigerH te kunnen ötriiden Het doet je denken aan den boegen amibtenaar die het op een daggeweUlig druk had gehadi hij Kvio a zijn handteekening moeten plaatsen aan een stuk van twintig foliovellen lang Maar hat la nog niet voldbendie Veel veivler dan die vijf en twintig uursBlrijd in een etmaal gaan de kampioenen der gerechtigheid Zlj moeten aldns vertellen zij van ziohzedf verder in het adres zij motten dikwiila op eigen verantwoor tableaux vivant met haar hebt gearrangeenl en vaak lang met eikaar gefluisterd hiod kan Ik mevrouw van Nieberg de blauwe oogen wel uitkrabban waarmode ze je zoo vertrouwelijk moet hebben aangezien Maar toen viel het me in aJ 19 ze ook duizendmaal mooier eleganter en geestiger al ik ik ben toch je Helene niet waar En nicnian i zal ooit jou luimen zoo goed kennen en je verzergen zoolttó ik dat weet je toch ook Ik klemde de tanden op elkaar Ik stottdi op het punt het uit te sc reeuwe Hou je goed sprak Ik tot me zedf mnitfücèlen vindt je nog een uitweg i Helene merkte niete van wat er in me omging diaarvoor deadihet haar te ve J genoegen dat hot me zoo goed sniaokte terwi l Ik alle moedte had te eten En wat zag er jong en Liel uit I Hare wangen goedden van opwinding Toen dé tafel waö afgeruimd vroog Ze me om opnieuw op die noftt te gaon zitten want zi ken moet men paren hijaWe een sigaar uit mijn ki e en dteed me die met een kua in dlwi mond Vroeond nu ben ik alle be stOiroomrifceddi kwijt lachte zlJ a bli het verkeerd diat ik alleen bij je zit WorA vervolg FimaC SMITS Sdioenhandel Kleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN W STlJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Kijwielen en onderdeelen Eleotrische Drukker A BRINKMAN ZOON Ooiri Advertentiën Een net lONGMENSCH P O zoekt een net Kosthuis met gezellige omgeving omtrek Markt Brieven aan het bnreau v d Blad onder letter Q 9 Het Bestnnr der Vereeniging Haastrechtsche IJsclub stelt zich voor te verpachten De Exploitatie van de IJstent met verfunnlng voor den tfld van drie jaren Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Bufletten Styiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 StHIkast f20 Stiiltafel f 9 50 Spiegels f6 50 f 7 50 enz 20 SiillSTIIiiI44li IgieDhuitiiaiiiJdeSelilekldl Rott niain De voorwaarden liggen ter inzage bij den voorzitter der vereeniging Inlevering der inschrüvingsbiljetten vóór de 15en Dec 1915 bij den voorzitter 12 D RENEMAN ffllG iPfff ïii Tl iMionlImelilop IIIERIIililliD DIT HST Magazijn van N RAVENSWAAYZONE X GOBINCBBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van mj iwee en een half en een Ned ons met vermelding van Kommer en Pr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen f BREEBAART Lz Dames en Heeren I Vraagt bij uw boekhandelaar Hanen en Hennen uit alle Landen 7 artistiqne in 4 kleurendruk uitgevoerde platen betreffende Algemeenen Vrouwenkiesrecht AntiOorlog en Vrouwenbeweging formaat 49 X 32 cM voorstellende Hanen en Hennen ontlast U deOnmondigen de WHsgeerige Hen de Moeder Hen de Onderwys Henen de Huweiykshen Prys per losseplaten 75 et per stuk per map van 6 stnks 4 01 Deselfde als briefkaarten per mapje van 6 st 50 et In plaatsen waar niet voorhanden franco na ontvangst van postwisselbij den uitgever H 4 STADÉRMANNte Saam 23 Mej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 2 69 DEN HAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heerea e DamesUeeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hni te ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op If AAM en ADUMS lCej deWed S ALTSR 269 Ged Gracht 269 DEJS HAAG Adverteert io dit Blad Vraagt WOUTERLOOD s Vs blik f 0 50 0 65 0 46 0 46 0 55 blik Kalfsgehakt f 2 55 Kalfsgehakt getruffeerd 3 10 Qalantine de Veau 2 20 Oalantine de Volallle 2 30 Tête de Veau en Tortue 3 60 T te de Veau Hollandals 3 60 1 86 WOUTERLOOD = Leiden iitii I inuuiuiiiijnu i uui lunuu l OPGERICHT irM Voedert nw Tee met de tuivere murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L 28 en SOYABOONENKOEKEN merk W L Ditmantende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Ber mvloma Partje 1900 yegen Gouden MedaUle Adverteert in dit Blad KOtO H ZUIVER El HELDE Oa TE eEBRUIKEII EN HEEn VEIDIEMTE o o aimT u IN aOlVEHDE nDElCHTiaEUIUUEII HOUOEII KPKOIHAAR VertUtkt d kliOTM 1 dMtdianrt U een Tonloum voor de Haarwortela vSakomthetSplrtmo UW APOTHEKER DMflllT Of MPKR HEEFT ROKO VOOMUDIQ EN HY ZAL U DF lEVREKMEID VAN ANDERE VERBRUIKERS lEDEDEELEN KOOP VANDAAB EEN KLEINE FtEUH F 0 75 PRUSt Fl B n fl 1 M in ff IH pw teun wAABsoinmwii UitMrtMd r lM or en P DIIIIRS AmaUrdMii Voor Fiinlïiirt roomrcn Üttnllie Ov tJ Pima B HEINBIKSHA tnMl rtWflSch Xual Kok worrli njeboden tim niol d i l lfl 1 lHKhIK 1eF I r e 1 ANTON COOPS Wfldstraat 29 Oouda A VAN ZESSEN Schoonhoven 90 S VAN DANTZIQ MARKT 43 x QOUDA N W O QOEDEREN van JANSEN TILANU8 Frl ltv u 30 Heden verschijnt in de Natuur Sport Serie No 3 = VOETBAL DOOR W A DEENEN Spoptpedacteui Iets omtrent het ontstaan en de ontwikkeling van het spel Het spel en de spelregels SDe spelers Algemeene grondbeginselen De aanvoerder De doelman De achterspelers De middenspelers De voorwaartsen Een werkje van 64 bladzijden druks met plattegrond VOETBALTERREIN Prijs slechts 25 oent Abonnés op Mobks Maoazijn het goedkoopste groote geillnsfreerdemaandschrift voor Nederland ontvangen dit en nog vier andere dermlükedeeltjes gratis Nieuwe abonnés op Morks Magazijn f 5 90 per jaar zenden wB ooknog onberekend de Kerstafievering met keurige premieplaat van J 8 H Keveh Het Zonnetje Een aardig intórieurtje 5q Dopdpeoht O MORKS Ozn IOlOrrpeleD2V H P DiaplternilirkliSI Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywlel Wearwell Rijjirleleii 2iJo ml sjirlyk ei laag II pfjji AGENT ADB DE GUOOÏ Kleiweg 79 GOUD I Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam POTTELBËRG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Proefleaoitfe graUa cerkrifgtaar Gen Agent voor Holland CATAIX Nl £ te TllburB Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BELOITJE Jr Agent Amstel Bronwerij Keizerstraat Tel 83 No 14S Gouda i 0ERP05T 5IBAR aOUDA Dienstaanbiedingen hebben in de Gfoudsclie Courant tteeilt tueee HF OeieadverIrDiiéD kosten slechts bij Toorultbelaling 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau f a E3 T33 A 11 Deo Nieuwe Schouwburg 8 uur De GoudBbloem l B Dec Gebouw Bouw en WoningtiHKioht 2 u Vergad Onders i lB C Mnn iMie Armenzorg 11 Den Café Schaakbord 7 uur Lezing HoU Mij V LaiuJbouw 11 Dec Nieuwe Schouwburg unr Operette Ein Walzertraum 4 1 Dec Nieuwe Schouwburg i en 7 u Openbaar Examen StS muzieksohool en Werktuigen Dac Soc de Réunie 8 atLezing Ds E J v d Bra V d Vereen van Vrijz Herï in Z H Beleeld TBiioekMi wij gwegold dj mededeeling te mogen ontTangm vergaderingai coiMXirten vennakellfd den om om de du In oa te variueUleii ro 1S958 54e Jaargang Zaterdag 11 peceiuber 1915 tiOIIMlHË COIJMW liTie UL ws eas d ©tte3ni5 ti©TDlstd rroox PRUS DER AD éERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewyanuHimer fOM Elke regel meer 0 10 Bjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing vkn 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Redlames f © ï5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Verschijnt dagelijks ï yJki behalve Zon ën Feestdagen PRIJS VAN HBT ABONNEMENT Per kwartaal j f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad j 1 50 Wem franco per post 1 90 Telefoon Interc 82 Abonnementen worden dageljks aangehomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekliandel en de Postkantoren Telefoon Inte c 82 ïïitgieTers A B RIHKMAy EN ZOOH lyit leodfi grootendeels in actie heeft gebracht vau uitputt4ng aan men shanroateriaaj m Duitaohiaad spre l ken kan Wij aijn bij het oprt i van dien tpUohÜgen nog oiet ema zoover gegaan als Kualand of al i raukrijk en met het oog op het nog teibeschikking zijnde aaoilal dieuHiLpUchitigen denken wij er ndet aan tieze grenzen uit te breiden W 10 mot het tegenwooixlige Duitechlaud met onbekend i weet dat die woorden van den ltiik étan 6Üer niei overdreven aiju Ik er eenige kan op varzoauing luawfheu de twee stantlpuuten i Wij gölooven niet dat dit vooxeerat het geval ui zijn Voor on aleei l rankrijk de hoop op terug verkrijging van EUasuLotharmgüji eu de JiiUiente het getool DaitJïuhland door deai ultpuUiiugaoorlog te kuiLuen veirnodereu opgeven i voor aan de audero Ufki uuild htauid het hoofd in dw Hohoot legt zal er nog veel meef inuOi wu geiuden worden VV üdttrkeei ing vei wgt van elkander hecatüniben van meuijchen te offeren wedertóeerig beechüldagt men elkaiiK r dezen oWrlog te hebben gewild eu aan zeliHtedcog te li deui üiodal men dit niet inziet Maar zoowel hot zelfbedrog ala deheoaLomben zullen vo rluopig blijvenvoortduren wie weet hoe lang aogi Ziedaar do j otöom van deB Kijks kaïtöelier s lang verbeide vredeerede Het kan met oo end worden diat het 9tand unt van Duitsohland ia het algMiieeu genomen gunstiger voor deu rede m dan dat van de EnteiUe in het algemeen genomen Want V ti bet manu ïlollweg heeft de deuropeuii waardoor hij zoo gastvrij de vredieBgezanilen der Entente uit oodigde bi nen te tredoi dadelijk weer geböirricskteerd door er zijn non po tmmus ten opzichte van Elza Lü tlhai in esL v6ór te werpen en alaof het Qilet genoeg was dat de r e g e eri Ikg dit obstakel opwierp he 4t Scheidemann zioh beijverd die hkideraia nog wat te versterken dtoor zijne v nklariug uamenB de so cde nio cj a t en dat men zedf daar rnujtuurli ik van afstand van Êlzaajjütharingen nJets wilde weten De eoöoh door de Duitacheaocaaaid on ocraten m deee hiötoneche Kijk lagzittiiig blijkbaar met zonder medeweten dier Uuiteohe r eering en na een zorgvuldig onder de oogen vau Eumpa ineengezette vsme en Hcèna of het plalfonn gebracht dot de eerstel beadiasende tj tap tolhoteiu iigeqi van deeen oorlog vau DuitetïhlaiHl zal uitgaan wordt zoodioende een zuiver platonisehe weiiach ii t zuu met d eerate maa l tijifeitó dozen oorJog zijn dut do JJuitdche t ciiaialdemocratie zich daaraan ovei geeit en do Duitfloher in haar erkei blijkt dan de sociaaldeono craat InituBBchen dringt öe vraag zioh op den voorgroad waarvoor meer reden itf voor Bethmann lioUwegi a zett vertrouwen of voor de hoop der Geallieerden Ii n dan het merkwaardig dat wat Je mUitaiPO zijde van h vraagstuk betreit dioor den itijkekaueelier geeffiöziiis werd ontkend dat de frontlijn in Frankrijk hier en doar een deuk g d gakregen iets wat de Duitaobo generale staf eigenlijk nooit heeft wiilen toegeven Daareotegeu werd de beteekeaiie van de positie die meu than aan het KuSsilBche fronit ill netsmit najar het one voorkomt zeer iud t alidti giekai akterieeerd dat de legeirs de Centrale mogendihedBn daar Dit nmnnier bestaat uit twee Muien Eerste Blad ver vooniitg choven eu goedtvaröterk te verdedfigiagBstelliogTO innemeai die heu in 9taat stelleu Aeed gereed te zijn om verder Rusiaod in te trekken 03 Rede wan den Rijkskanselier Het Vaderland Bchrijft Zij die met prof Korokamp in het i ingÉtte atunncr v de Groene AinHtet demmer hadden geiloopt dat Dultflohland succes op den Balkan on een l ap nader tot dea vrede zoudten hebben g n ott en dat dmarvan nu de aociaal dteraocreten op kleur bekennen wilden aapdtringfiai in de korielin geopende RijkalftgzMiBg iets blijken zou zullen zich im het lezen van dtai rede van den HijkskaneeUer diep teleurgesteld vinr den Wij zijn van dJen vrede nog ven ver verwijdBrd ala vóór Von Belhmamn Ilollweg zijn rede uitsprak Toch is ar een aanmerkelijk verachil tufiBohein de uiUngBn der En tente en van dten liijkskansober ten opzichte van den vrede een versobil dut méér ie dan een nuance Von Bethmann Hollweg zegt laten uiïzo tegeoötandiere met vredaavoorstcilen ti t ons komein Beanitwoorden ZIJ aan de waardJigiheid van DuitAshland dan zuUen wij ze overwegen Van OfliB kau redleJijkerwijze tüet ge ongKl worden diat wij ds eersten zijn om den vrade aan te bieden want wij zijn overal waar wij gevochten hebben die stetksten gebleken en het is onintigelijk dat de oorlog nog te onEeii nad eele zou kumien uiüoopen De mogeodbediln Enten avs wM fad b ii steebts één antwoord wij zuiUoii voortstrijden en willen van geen vredla weten voor w ij de daèovorwintiing zullen hebben b aald en Duitochland vernedftrd het Frftiaische mUMariataie vernietigd zal zijn iij I iiits bers nnent dat de oorlog ten ednde loopt voor ons begint hij eerst goed In hot voorjaar vaa 1916 hopen wij op volle kracht te zijn en dan komt iegenr over uw uHgaputte leger en volk de beurt aan ons De groote verwaoèüngen die men van de onderneming op den Balkan heeft deelen wij evenwel niet Men moge zich in Duitflchland een oogen J blik hebben overgegaven aan de illu J sie dat Duitachland lusge dien wej zich zou kunnen onttrekken aan de onwingedingspolitiek van Engeland en tien ijzeren ring zou kunnen verbreken door een uitweg aan de Perzisdhe Golf er zijn duidelijke tt kenen dat men in Dultschlanid zeU daaraan nic meer geloolt De doorbraak te maken ia mogelijk maar dfe afalamlen in dezen wereidloorlog toch reetto reusaohtig worden te groot oin er partij van te trekken Een dier ZiCkeröte leekenen dat Duitstiiland dut zelf inaiet ie wel dlat de Duitflche contingenten van het Balkao leger niet naar ConBlaatinopel maar naar het front den Elzaa gezonrfen zijn Dit neenit njet weg dat Be himann HoUweg zioh met re t kon beroepen r p hetgeen de CeatnUen werketi hebben bereikt Daartegenover te êf politiak der GeaJÜieerden geheel geveatigid op de toeküinöt en dit nl alleen in oocononwacJi maar ook in miiiitBir opzicht Brieven uit de Hofstad CCXCVI Wie woti het oak weer die zedde of rijiiKie dut een meiu ch vele oudeut den kan hebben mits hij maar met unhttnidftg was t liet moet ten groot menechenkenner geweeÉft zijn die tot deze levenflstelling kwam want inderdaad leert de ervaring ouö dagelijks weer dat ouhaiuUgiheid een eigenachap ia die vele deugden en talenten tot nihil reduceert in hun prActLsch effect Daar heb je nu bijvoorbeeld een coitimieaariö van politie Dat n i et vóór alleS oen handig man zijn niet waar Stel je voor dat hij onhan Wie eohiter niet alleen op de tdëngen van den Rijk snöelier maar ook op den werkeliiken toestand in het tegeniwoordigeit Duitaohland nauwlettend acht geelt kan zioh niet onttjrekken aan tfen indruk dat de vinr dingriikheid en het organiaatievennogen van Dual hland zoo niet op den dftiur dan toch voor langen tijd opgewassen zullen blaken tegen de uitputtfingfitaotiedt dier Entente En wat de mannetjes betreft daaruMJile fliaat het al evenzoo Telkena bemerkt men dat Duitaohland nog róaervas heeft waarvan men het bestaan niet had vermoed Ook BeLhmann HoUweg s rede bevat een merkwaardige aanduiding in die richtdng Geheel onverklaarbaar is het zeide hij hoe Fr ikrijk daithaiiB de klaaee 1917 oproept en de klaeise Mair ongelukkige geloof je dat de gouvefneur rus zal toezien I Adi Neem je in acht Uii hoorde me niet meer ♦ In vertwijfeling wierp ik me op de aofa HOOFDSTUK XIX Hoe lang ik zoo gelagen magheb h oj ik weet het niet In ieder gevail begon het reed te hemerea toeti ik door een licht geklop uit mijn aÖaap opachrikte Op mijn binnen ging de deur op een kier open en aarzelend trad een geeluierde medsjeageeitalie de kamer in fk faericendte Helene Ik ben alleen zeidö zij om hette verklaren zij zag teeder op mijneer Wat doet het er toe kom watnmi r riep ik trachtend vroolijk teki eo Vadfiö iét h eng aan aniwoordrde zij aai zelend naderbij komend envond dat jiwo samen konden gaaneten zonder op hem te wachten Maarje kwam niet en omdat ik eerstaan het venater had gezien dachtik dat jfe rttet goed waö Ze zag me bij deze woorden angstig aan alsof ze nog rteed niet wi t hoe ïk haar bezoek zou opnemen Dank je wd zeide ik en maak het je gemakkelijk Ik ben eigenli alleen gekomen om je af te halen zedde zeverlegen Kladje dloe me een plezieir en laat me mi blijven Ik ben niet geheel in orde Ze schrok merkbaar Hemel wat zie je er slecht uit riep ze mij aanizLend ïk heb me dlus niet vergM Uet tooneeiepelen heeft je ziek gemaakt Ik brak in lachen uit if maakt me angöüg Adolf 1 zed le ze Heb je een on uk gehad UooftJpijn heft ik andere niefa Blijf wat liggen ik zal datkuseen wat ops uAl en Ze deed het beddite me met een oude mantel on gaf me een kue op het voorhoofd En tpne me nu het genoegen verbazend hongerig te zijn ik zal jenOimelijk binnen je gen muren eennulddagmaiü bereSden on eerste Adiolf En laatste nHHöohien inompeldp ik imjn vuisten onder iken mantelballend Wat zeg je Niet nieta ik ben er leobt£blij om En ik Ze deed haar hoed ensiluier af cti hing haar mantel Ta deed een handdoedc ala Fchortvnnr en keek me gelukkig aan Toen nelde ze naar Ae keuken Even later hoorde ik jn hospita keer op keer dte trap op en afötommelen Za waa waarachijnlijk met de inküopen belast t Duurde niet lang of de tafel wae gedekt en een dampende terrine soep atond op nnjn plaats Kom eet Adolf z de zij tejwi l ze traobt e me op te rchten Ikweet niet of de miep g oed is wantze is uit het hotel ertegenover maar voor de cotélette kan ik infetaan die heft ik zedf gebraden Adolf Tranen der ontroering stonden in hare oogea Arm medsjel Nu lang kan het niet meer duren of het zal altooe zoo zijn ging ze voort terwijl ze de soep opdiende als men zulke goede relaties heeft al8 wij O ja ondeugd je bad m nog niet eena van je geliik verteid Welk geluk Ja a men zoo intiem met de fffiDitiUe van zifa hoogste chef omgaat en te giiAidteling wordt gjenoemd gaat het goed vooniit Wat zet je een lecdi gezloht Smaakt de s efi je niet dfct dacht Ik wel Nu alw ik ze kook zal ze wel beter zijn Ik atreei haar over de hand In gelukkige stemming babbelde ze verder Al je nu niet zoo Urf voor mewa zou He ndjO hien jaloerwh zijnr p haar Toen Lize je weet wel de dochter van den ondeframbtenaar mij vaa je bewphemiflter vertelde hoe je do IPEmLLKTiUM De Gunsteling 40 j a a v Ja ioo 1 1 WM h beéBt Jehad iK s 6n zieïi hea hij achter zijntafel JoeenkPonip hoe hij zioh ndotmeer dtor ie bewegen hahaha twas om je dood te lachen Ik woudftt ik hein op dit oogeniblik had kunrnen laten zien aan Jelui allen dievoor ham beiven Hij döret geenmond opeft te doen en sonder nwedteging ik heem Ik wiet niet of ik mijn vriend moest befwonderen o mo 8t beklagen ioch het werd me d uideiijk dtot iQn diieetheid leW grootBoh had En t aoheelde niet veel of ik waa trota nöjii ianmierlijken toeötond enthowjtfaat gewoTden Deze stille wereid uwe man was in een held veranIj ent die oniMsvreeBd op zijn doel aanIgBttt Of hij het ber k n zal I We is waar had ik n3et veel meer l te verliezen maaa willoos te worden geelenni in dazen afgrond diit wae rad te taric Vent je ricfir oaS allen tAngtOTide zeide ik Hij nam zijn hoed Oeen twi Tiep h ik ga n wegen laaft ïor nietB bedwingen il