Goudsche Courant, maandag 13 december 1915

Moord Zaterdagavohd heeft te Utrecht de 19 jarige K twee revolverschoten gelost op zijn vroegereo vriend den 21jarigen W v H in de woning van zijn zwager aan den Abstederdtjk Van H werd in den linkerpols en boven het oog getroffen en is Zqudagavond in de Rijkskliniek te Utrecht aan de gevolgen overleden De jongemannen hadden kwestie gekregen over geld dat K aan van H echuldig was TWEEDE KAMER Vergadering van heden geopend te 2 80 u De Voorsitter deelt mede dat Donderdagmiddag in de afdeeliügen verschillende wetsontwerpen euBen worden onderzocht daarna worden de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting voortgezet De heer Rutgers a r z n rede van Vrijdag vervolgend constateert dat allen in de Tweede Kamer wenschen dat de agitatie EOoaU die door de Telegraaf wordt gevoerd ophoude en dat de Grondwet de veiligheid van den Staat boven de persviraheid stelt Spr betreurt dat Minister Treub de handschoen in het strijdperk wierp Hg hoopt dat de Minister zal aanblnven De heer de Meest6r a Uhoopt dat de Kegeering den militairen drak zal verliohten en nog enkele lichtingen naar huis zal zenden Spr verklaart ich vóór een duurtetoeslag 0 de lagere ambachtB salariBsen De zitting duurt voort geeft hei niet op en weet Ivourlgdeu voorsprong te vergrooten 2 0 Dal kb Alten toch te kras en van een verslapping van de achterhoede van Ol mpta maakt zij handig gebruik lit vlugge middenvoor weet k or allee htMiii te werken eu Wagner wordt v epaitóeerd 2 1 Sa de rust is het weer Atfen dat lirei t flink aanvangt en al weereenige moeilijke oogenblikken aan de Jlympianen binneii ea buiten de lijn bezoi do Hi Jüngiing en W Wagner weten veelal het gevaar te be zwer ï eu tu d aditerboede eeu veirluditing te brengen De OlympiavoorhoedB komt dan tevens los en nu gaat het mooi oombiaeerend gevaafiijt op het Alfen doel al waar de doeLman het zwaar te veranitwoorden krijgtï een mooi sAot vanSamöom weet hij keurig te verwerkeo maar als Backers een bai voor van Weed s voeten kopt is de laatste ar handig bij om voor no 3 te zorgen Alfen geeh het echter lang ni op met taaien moM dringt zij steeds wear op de necht nnen ziet zijn kan schoon passeert de achterhoede dtaat alleen voor Wagner een schot k ch Wagner weet al vallend voor de voeten van zijn tegiwi rtander den bal over te werken Zoo blijft het van beide zijden tot het einde toe spannen en komt het eande met eeê verdüende overwinning voor Olympia Er is van beide zijden goed spel laUeiverd Alfen heeft haar uiterste 1 b€ t gedaan van begin tot and vooral de achterhoede die het tang nxH gemakkelijk had heelt zich uitstekend geweerd Olympia dat in een zevental weken niet geelpeeld had viel bijzonder mee er weird over het geheel goed geapeeld in de voorhoede viei vooral Sanwom op door zijn harde werken ziju o edeo eu gebaren ze p tö ea bij k L forommengea ouden togé waaruour deze vertuLktug perfect w e H duci es dat deze opvoering heeft fj 3 eeid ia voor het overgiroote ded zeker aan den heer Westbroek te dankeu Met heui ziju het ongetwijfeld de heeren kiaeer en Durieux geweest de eerste alB Pieter Pieierseii de laatute h neef Tobiae die hun rotlen op zoodanige wipe heiAen ertolkt al6 de auteur h zich zeker roaair heeft kunnen indaoken De Bcène vooral tuöBchen deze tw wanneer zij na uitgeweest te zijn zonder dat vrouwlied ar iatfi van weet in het nachtelijk uur thuis komen en nog al met zoo heel secuur Pietersen roet zijn piet eu Tobiae met den hoogen hoed van oomci op wae al hed vermakelijk Van de damee roUen waren die van SULnz en Roea ni bijatea dftnkbaar De tooneeltjes vin den huiHelijken haard zooals die door de dames de Bock en He ij werden gegeven waren nu niet bepaald iiitereaaanj te noemen de rol van Mina de dienstbode werd dat wèi m het depde beih ijf waarin M e x lekker A rent z döqa ook veel succes had met haar Ued van die pi De overige rollen waren van heel onderg chikten aard Na alloop was er ia Kunstmin een zeei geanimeerd bal wnMoan l lioor zeer veien werd deedgenomen gesneuveld Den len Dec pas werihaar daarvan officieel kennis gegeven De Matin aan welk blad we het bovenstaande ontlaenen voegt daarbn dat ofsCihoon het huwelgk uit juridischoogpunt als ongunstig wordt beschouwd man met de bedoeUng van den mOi tair heeft rekening gebonden en d weduwetodage ook aan deze ongelukkige vrouw kan worden uitgekeerd Vergist hst blad tieh niet wat aasgaat het zgn onwettige van de ve bintenis Wg herinneren ons bg dainstelling van het oorlogshuwelijkbfvolmacht gelezen te hebben dat j ook kan gelden vooi het geval Jiman reeds bezweken is Vid Vanaf Maandag 13 December isd de toestand op het Centraal Station te Utrecht weder zoodanig datgl eg vnushtgoederen daarheen ktmnea wei den verzonden Dr Doorenbos en de Nedarland A verplegers in Servi Aardige bijzonderheden vertaWeDr J W A IMoreobos uit Den Haag die in ee maand AugiMtua met mgen HollaodsChe verpleegsters naar aervié vertrokken was en eind November te Athene is aangekopKu Aan den corresipondeiU vatt de N K Ct in die plaata was ijj zoo vrieratelijk het een o ander over Zijn verblijf mede te dMi Er komen uit dit ongelukktee lai4 met zijn heldhaftige bevolking nlke tegenstrijcUge berichten dat het n voorrecht was eens een onbevooroordeeld landgenoot over de ServisdM toestanden te hoeren verteliea Ëa goed verteUen kan de dokter zeker Het dttel van zijn rris naar Athene was om im overleg metdenHollandBchen gezant Jhr De Sturler maatregelen te nemen ten behoeve van de Hollandsche pleegausters die in Servi achtergebleven waren Drie van hen de zusters Smeltser Van der Veen en Van Oyen bevonden zich in Uakub thans door de Bul ren bezet Zij waren werkzaam in het hoe itaal van lady Paget dis niet tijdig genoeg de stad kon ol wilde verlaten De overige zusters arbeidden in Kragoejewats dat ontruiimd is Men weet nJet precies waar zij naar toe gegaan zijn TeMonastir en te Saloniki was aan dr Doorenbos k or de consuls van de Ententelanden dringend de raad gegeven zioh te w pden tot den Hollantoohen gezant in Athene In Saloniki hebtien wij nog geen beroepsconsul Het NederiandöBhe con laat wordl daar waargenomen door een Orieksch IsraMiet die hoe vriendelijk en wdwil lend hij zioh ook toonde niet in staal was d gewenschte hulp te vef leenen Nog verdient bet ds aandacht dst Dr Doorenbos vertelde dat hij als Hollander overal zoo voorkomend behandeld werd De FranSche Engvlsche en Russisobe consuls in Saloniki zoowel als In MonaStir waren buitengewoon vrieodéliik en welwil i lend Zij waardeerden alles wat Holtandbch was en wisten ook practiSefa behiUpzaeni te zijn Hetzelfde ondervond hij bij den Qriekschen consul in MonaStir en bij alle EngeWche en Fransche officieren en doktoren Zij spraken met bewondering over alles wal Holland verrichtte Ook de Serviërs waren bijzonder dankbaar Zfl hebben dringend hulp noodig eliidigde dokter Doorenbos Dezehiiljils evenwel alleen practisch nut jwaï als het uitgezonden ambulMWWrtoned geheel in handen van Hollanders blijft De ontsnapte Duitsche officieren aangehouden Naar wij vernemen zijn de bslds Duitsche officieren die Maandsg j l uit het Interneeriiigsdi ót la Bergen wisten te ontsnappen in den nacht van Zaterdag op ZondM te Boö dom gfnrreeteerd Zij lyn n nacht op het hoofdbureau aldaar te hebben doorg racht justeren naar Bergen teruggevoerd De aanhouding gestUedde door den hooldinsjieoteur der AmeterdMOSi e recherche Van Soest en den in ecteur dier reAerohe Broekholf PeAfflaterdansche politie was te Welen gekomen dat beide officieren zioh Ie Rotterdam ophieUlea met het gevo dot zij in een woning daar ter stede Warden aangehouden HblA tateit Het thana voerglBl de systeem heelt M schaduwi de d t minder senipuieu e bestuurders aUicht eenlte royale dividend politiek lullcsi gaaii volgen ten einde de uidceering ondanks de hooge iMvklaiwibela ng en de daarop drukkende opcdhten op peil te houden Met leedweeen misten wij onder de ontwerpen welke de Regeering in de eerste plaats wenecht te zien behandeld de opcentenhefflng ten bdte der gemeenten op de dividei en tan titaiebelaating alsmede de ventere ntwerpen ter tegemoetkomiiig in den finaneieelen nood der gemeenten Ligt het in de bedoeling deze te verschuiven tot na afhandeling der Sociale wetten der grondwetsherziening enz In dat geval kan het opnieuw een uitstel ad calendbe giaecafij worden Hopen wij dttt het hiertoe niet zal komen kunstmatig in bloei brengen het 1 zaaien venpeenen n stekken het uitplanten en verpotton van overwinterde voOTJaargewaasen voor de groenteteelt voortzetting der zeer noodzakelgke cultnurwerkzaamheden in kassen en bakken oogsten en verzenden der vroegste voorjaarsgroenten bemesten en spitten zaaien en uitplanten van groenten op den kouden grond Oorlogscredieten Naar wij vernemen zgn de wetsontwerpen waarbij twee nienwe buitengewone oorlogscredieten vanöOmillioen galden ieder worden aangevraagd van den Raad van State terug ontvangen en zullen zq thans zeer spoedig bij de Tweede Kamer inkomen Vrouwenkiesrecht en de voorgestelde Grondwetsherziening De Nederlan jfche Bond voor Vrouwenkiesrecht zal den 16en Januari te Amsterdam een baitengewone algemeene vergadering houden ter behandeling van het voorstel van het hoofdbestuur om inzake de regeeringsontwerpeu betreffende de Grondwetsherziening een adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal te richten geiden tegen de Kudueii op het Oo teüiiie froal zonder dat het Duitaohe publiek er iete van weet De Ëngelache pere over de rede van den Hijke Kaneelier De Daily Telegraph hri t Dethmann UoUweg e diagnose van den gwmoedatoewand der Geallieeoden i jui Er beBtaat geen partij in eenig verbonden land dat niet eik vooretel gebaaeerd oP de bewering dat t PniisdHch maUtarisme onoverwinnelijk ie Dult land in het gelaat zou torugHliingeren De Morning l ost zegt Wij kunnen veihten en wij zijn van plan door Ie vechten totdat wij niet alloen den invaller hebben teruggedreven maar ii n ook gestraft Dit 1 land evenals Frankrijk Hualarai en ItaUB staat vaster in zijn beeduil den oorlog tot een bevredigend einde voort Ie zetten dan het wae bij het begin van den krijg De Standard schrijft Bethmarni dreigementen laten elk lid der Entente abaoluut koud Zij houden het er voor dat de overwinning door de Duitechere beweerd enkel fantasie van den Dait en geeBt i Bethmentï e redevoering heeft door de onthuiBng êai Duitsohland niet bereid i onrecht te heretellen enkel ons beeioit om voor een zekere overwinniii te zorgen vaster gemaakt De Tiroee zegt Wij zien in Bethmann e klachten tegen on het duictelijksl bewijs dat hij zich niet op ijii gesnak gevoelt Het zou zeker dwaas zijn voor Duit öhland vrede aan te bieden en het zal dwaas blijven tot Duit 3hland bereid ie de vredleBVoorwaarden der Geallieendeni Ie aanvaarden Joean Sji Kai wordt Keizer van China Een Reuter telegiram d d 11 Dec uit New York aan de N B Ct metA Een tol r m uit Peking meldt dW de raa i na een bestuit te heibben Kem nien over de verandering der repeerintK Joean Sjikai heeft uitgenoodigd den treon te beotijgen Deao weigerde eerat maar nadnt het verzoek herhaald was aanvaardde hij het onder voorbehoud dat hij als president van de republiek verder zou regeeren totdist het geechikto tijd stip voor de kroning zou ï n aangebroken De Fransohe nitvoernaarZwitserlandi Een Wolfftelegram dd 12 Dec aan de N R Ort uit Berlijn meldt t Volgens onderscheiden bladen klaagt de Zwitsersche zakenwereld er over dat de Fransohe regeering voor den uitvoer van zekere door Zwitserland bestelde grondstoffen en graan de haven Cette aangewezen heeft eiï wel omdat deze haven daarvoor te klein is De baitenlandsohe expeditiefirma s in het bizonder de Ëngelsche willen derhalve voor Cette geen bestellingen meer aannemen De Zwitsersche bladen uiten de meening dat Frankrgk wegens gebrek aan rollend materieel een aanzienlijk deel van de voor rekening van Zwitserland in Marseille en Cette opgeslagen waren niet vercjer heeft kannen vervoeren Ook moét de handel in Frankrijk zelf ondet dat tekort lijden Gemengde Berichten Smokkellist t Gebeurde op het bureau van een grenswacht commandant aan de Oostgrens van Twente Donderdag Orenscommendant afwezig plaatsvervangerluitenant present Ër wordt op de bu reaudeur geklopt Kloppende i ordt binnengelaten Wat hij veriangt Een geleibiljet voor vervoer van Ignolle Waarheen Naar de grens Maar dat is verboden Ja ziet u luitenant ik ben zonder werk en nu zei de pastoor weet je wat lüan haal wat Ignolie en stryk daarmee de kerk van buiten eens flink in Dan heeft de nattigheid er zoo geen vat op Maar je moet er gauw bij zijn t weer is nu nog goed Haal dus wat olie vier bussen is voldoende Dan ben je niet zonder werk en zonder verdiensten Daarom vraag ik beleefd een geleibiljet daarvoor De plaatsvervangend commandant oppert bezwaren verzoekt den belanghebbende te wachten tot de commaudant komt De aanvrager is daartoe bereid maar t weer is nu nog goed wellicht dat t vanavond nog regent en stormt En de pastoor heeft haast De luitenant geeft een geleibiljet voor vier bussen Ignolie De olieman onder dank af hij gaat naar den winkelier B koopt vier bussen lijnolie verdwijnt daarmee naar Overdinkel laat de kerk in t midden en stapt er mee over de grens t Geleibiljet beschermde hem voor alle militaire aanvallen En de kerk staat nog ongeolied trotseerende wind en regenvlagen De pastoor van O kan zeker niet vermoed hebben dat er in zgn onmiddellijke omgeving nog menschen gevonden worden die zrjn kerk ih de die wilden zetten Het finanoiaele vetlies dat door Europa geleden is door het wegblijven van Amerikaansche reizigers moet zooals verzekerd wordt ruim 50 millioen gnlden bedragen Alleen de stoombootmaatschappijen reeds hebben 24 millioen gulden minder ontvangen Het meerendeel der Amerikanen die anders naar Europa plachten te reizen z n dit jaar naar de tentoonstelling te San Francisco gegaan Het aantal Europeesche bezoeken was daar tengevolge van den slechten financieelen toestand en de gevaarlgke reis zeer gering Nabfl de gemeente LeWkerkerk is de schroefboot Industrie II van de firma v d Boom te Rotterdam door de duisternis en het hooge water op een krib geloopen en daarop bleven zitten Het is tot heden niet gelokt de boot vlot te krygen TJit d e Fers liet Raadsvertflag Wij vefligen er nog een de aandacht op dat de gdegenhead bestaat voor abonné s op de Goudbohe Courant zich geregeld de toezending van het Stenogirafiach Kaadsver ag te ver i 7eker€4i voor 25 cents per kwartaal bij voonütbetaiing Voor dit luttele bedrag zullen zeker velen zich nog als abonné willen doen insohrijven aan one Burffiiu Markt 31 Men zende on den bo i die in dit aummer voorkomt StoTwijk De Belgische reserve laitenant J Leestmana die in den slag bij Haelen door een granaatscherf zwaar werd gewond en daarom tydeiyk werd afgekeurd voor den dienst is opgeroepen om op 14 Dec a s zich aan een kenring te onderwerpen De heer Leettmans was sedert 7 mfu qden De bel astlngo n twerpeti Het Handel Sb iad lib behandelt in zijn tweede en slotartikel over de belaaüngpiannen de voorgestelde nieuwe ra ratiewet de beurebelasting de nieuwe zegelwet en de dlvideruten taotièmebelosting Over deze laatste schrijft bet blad Voor zoover de eigenlijke dSïldencVbalaating betreft heeft men teilelijk niet met een nieuwe heffing te doen Zij woidt slechts als aparte heffing uU de inkomBtenbelaating gelicht die thaitf door naaralooze vennootsKïhappen moet wonden betaald Terwijl eohter tot dusverre alleen de uitgekeerde dividenden werden getroffen zullen thans ook de tantiinnes wolden belaat Dat deze een zakelijlie belasting vóór zij naar het in komen van die rechthebbenden overgaan zonder bezwaar kunnen dirag aldus de Memorie van Toelichting f t wel weinig tegenspraak vinden Uitzondering nie te Tm gesproken staan zij als opbrengst van arbekl beschouwd in een ongekend gKuihtige verhouding tot d geleverde pfe tatie Door van een als regHd in verhouding tot den geleverden arbeid zoo weelderige opbrengst een deel van 9 Rijks sohotki op ie vorderen zal in het eoonoUIIUJ Jle eO geen stoornis wordten tewe g gd raoht Deze critiek op lic wijze waarop bij tal van maatscbappijert vriendjee met ainecuree in den vorm van commissariaten worden begiftigd en waarop aandknelbouders worden gebrandschat ten bate van personen die zioh Boime niet in bet allerminste aan den gang van het bedrijf laten gelegen ll en is zeker volkomen verdiend en het is niet meer dan billijk dat een gedeelte van die zoo makkelij varwoil ven inkometen wordt afgestaan om de leege schatkist te stijven Niettemin zal de regeling in den vorm waarin zij thans wordt voorgesteld ook een groot aantal geheel onfijcbuldigen treffen Bij tal van ondernemers met i me o a in het bankbedrijf is het de gewoonte geworden de salarissen van het personeel tot op zekere hoogte verband te doen houilen met de uitgekeerde dividenden in lier voege dat gemiddeld wel op lÖ pet tantième kan worden gerekend Al deze tantièmetrelckers onder wie er zijn met salarissen niet Hleohts van luttele dtdzenden doch zelfs van luttele honderden guldens zullen volgens het aanhangige ontwerp R pel of met inbegrip der geroeenteopcenten zelfs 9 1 pot van dit tantième dal fratelijk slecUs een deel van bun vaak niet te overvloedig salaris vormt aan den fiscus nK e en afstaan Dat kan natuuriijk nooit de bedoeling zijn geweest en hef is dringend nowlig hierin door een wijziging van het ontwerp te voorzien indien men niet een zeer groote onJbillijkheld wil be aivn tegenover vele kleine luyden Anderzijds kan worden gevraagd f het Keen overweging zou verdienen het stelsel van het ontwerp in lUer voege Ie wijzigen dat de belasting niet betaald wordt naar de uitgedeelde winst maar naar de geheeie zulven opbrengst daaWinder begrepen reservoeringen sohulddelglng afschrijving boven wetteli vastgestelde maxinw vemdeuwing en zaak of bedrijfsuitbreidSng Dat systeem geldt in de meeste landen ook in NederiandsohIndlë In plaats van de drukkende heffing op de voor uitdealing bestemde winst zou dan met een matige belasting op de geheeie zuivere opbreng kunnen worden volstaan De belangen der vennootoohaippen zoowel als die der schatkist konden hierdoor worden gebaat al zou hiertegenover natuurlijk staan dat aan de venno ntschappen niet langer geheel de vrije hand in het bedrijf w ge Q XXSt Mevrouw De Boer van Ryk is in Januari 40 jaar aan liet tooneel verbonden Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front PAKIJS 13 Dec Het oonMouniquó van gteteravond luidt Er heeft een levendig gevercht met loopgraafmortieren plaats gehad waarbij het vijandelijk geschut tot zwijgen werd gebracht Een Engelsohe vra boot düe op de lïeilgi he kuat geetraiwt wm werd door drie Duitsclie watervliegtuigen aangevallen die btifnmen he bon geworpen Eenige vliegtuigen van de geallieerrleii zijn toegeeneld en hebben de DuitaKÏiera vercta even terwijl Franeche torpedobooten uit Dulnkepken de etoomboot onder hei vuur eeiter Duitaiche batterij op het tfbrand aleeiptea LONDEN 12 Dec Het bfficioci rapport van reneraal Vebfenaarrt halk French meUllt IH vliegmachines hebbon boannien geworpen op het voorra iendwpöt te Miromonit en het vliegt kamp te Merv lly Naar men meant werden beulen ernelig besohadd pd Onzo artillerie heeft de beechieting van de vijandelijke linie voortgazet en op tal van plaatsen breaBen kk de borLttweruig geBchoten Onao artille rie boeit gÏHterem het vuur gttopend op Cite Bt Eloy dat in den namid di nog Itrandde Een klein aantal boirnneniwerperRg drongen binnen ineen krai htig verdedigde Duitsrho loopgraaf bij Neiive Chapelle vernieidie een machiaogen eer en telde vele vijandien buittm gevecht Van onze troop werden lerhtH 4 man gewond Aui het ZuldelQk Eront I ARIJS 12 Dec Ollicicel De geallleenien zetten huu terugtoclit in een liatkan vjwrt Veraelieidfeine vijan iélijl e aanvallen werden gMeren afgeslagen MARK TBERICHTES Kuumarkt SCHOONHOVEN ia Dec Auigeïoerd 9 partijen 760 stuks wegende plm 3800 Goudsche kaas ie soort I 71 I 73 50 id iwaardeiv f f id 2e soort f 68 f 70 id roet Rtiksmerk f f met conditie Alles per jo K G Handel stug OUDEWATER 14 Dec Aangevoerd pnttijea 3880 stuks wegende pim Goudsche k s ie soort f7a 175 11 zwaardere f 75 50 f id ae soort 1 69 71 met Rijksmerk f70 f 75 met coodilia Alles per 50 KG Hiindel leer stug llotterdbm l he Veemarkt 13 Dec 1915 Aanivoer 46H vette runderen 76 vette en gfaakalveren 2 nuchtere kalveren ir ti7 schapen of laimneren 854 varken l rljzen Vette koeien Ie kw 1104 2e kw f 92 Se kw f 8S OsBeu Ie f 102 2e f 9U ie f 6 handel rodelijk Kalveren Ie t 120 2e f 110 3e t 5 hamtel goed Schapen Ie f 2 2e 1 7 Se 171 Lammeren f UO f 2 hamiel matlKi Varken lo kw f 2 2e f 88 3e t 6 lloht soort 162 f 7 handel goed AaiMtappelenmctrkt Zeeuw ho blauwen I 3 25 3 60 cKjtere t 2 20 1 2 fiO Zeeuw e I eiih mtTe f 2 75 t 3 Spuleche ld f 3 20 I 3 Hrielache kralen 1320 13 25 Bravo f 3 50 13 flO Hnl Slar 12 60 12 80 EierenmarUt Zeeuwoche eieren f 8 2 5 19 Over maasche eieren f 9 f 10 per 11 81 alhier woonachtig Oudewatei Door ilen ri s vel f a hter Rukker oen volBrhe RulAïit ln bfeslafl te JLa ixd bo v yr Het afmaaksysteem Da Tel verneemt dat inCaféNeof te Ueppel een bgeenkomst is gehonden van alle besturen der fokvereenigingen te Meppel en omatreken Na ampele besprekingen heeft men den beer F van Hoek medegedeeld dat de vergadering het afmaaksysteem sterk afkeurde dat de besmetting uit Staphorst is overgebracht en dat het sieke vee uit Oosterboer over den openbaren weg is vervoerd naar Meppel wat natnnriyk de verbreiding der ziekte bevordert S IrLxxenlaaad SFORo Voetbal Door den regen werden gisteren vemehilleiuie terreinen a e eurd De ttiti agen waren in de Ie kl i Quick H B S 3 1 H V V V O C 3 4 U V V D F O 3 1 3e ktasHe D Olympia Alfrai 3 1 ÜoudiMie Voetbal Bond terreinen allen afgekeurd t Winter en voorjaarswerkzaamheden in den tninbouw De Minister van Oorlog heeft bepaald Aan niet beroepsmilitairen die hoofd of leider zijn van een tuinbouwbedrijf en aan hen die als zoodanig werkzaam zyn kan met inachtneming van de grens van to laatbare afwezigheid voor b z o ndere verloven door compagnios eskadrons batterij fort detaohements commandantien ten behoeve van winteren voorjaarswerkzaamheden een verlof worden verleend waarvan de duur naar noodzakelijke behoefte hoogstens 3 werkdagen per week mag bedragen De winter werkzaamheden vallen in het tydvak van 1 December 15 Februari en omvattten in de boom en fruitkweek e r 5 het snoeien stekken verplanten van diverse gewassen zoomede het rooien pakken en venenden daarvan in de bloemisterg het in broeitrekken van heesters en planten en het a g broeien van bloembollen in de groen ten teelt hetaanleggen van broeibakken cultuurwerklaamhedem in bakken en kassen De voor jaariwerkcaamheden valltm in het tydvak van Q6 Februari tot 1 Mei en betreffen voor de boom en froitkweek e r het veredelen enten van diverse gewassen vooitzetting van het snoeien stekken verplanten zoomede van bet rooien pakken en verzenden denr gewassen bemesten en spitten voor de bloemisterg het LONDEN 12 Dec Reutor verneemt nit lUplomatieke bron dat de geallieerden viMt beeloten zijn niet van Salonlki terug to trekken LONDEN 12 Doe Het Departement van Oorlog meldt Na hevige aanvallen door een buitengewoon eterken vijand ie de lOde divisie er in Kiwlaag l met behulp van veretarkini fn lerii te trekken naar een sterke i llin van het Dedran meer westwaart in te ricbting van de VarlUrvallel in aan uiting mot de bondgenooten Aangezien de streA zoo bengaihtig was wa het noodig gewoeat R ve4d tHkken ter vepdediglnrg op te stellen in een poaStie vanwaar zij niet konden worden weglgehaald toen de terugtrekkende bewegang uitgevoerd werd Onze verliezen bedfpagen ongeveer fiOO Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologiaoh iMÜtnut te DE BILDT Hoogste barometerstand 766 4 te VlisBingen laagste barometerstand 762 1 te Kojpenhagen Verwachting tot den volgenden dag Later tijdelijke afnemende krimpende wind veranderlijke bewolking waarschynl k nog sneeuwbuien nachtvorst iet zachter overdag Olympia Allen 8 1 Het Ilinke windje waarop we Zaterdag hoopten is er geweest maar tevenif een regenbui Zondagmorgen waaixloor het Sporlberreia snüdüage wal beapeelbaar doch uitermate glnd wa Onder leiding van deneoheidarechter Willing Jr atelden Olyropia on Alfen zioh even over twee op Olym a met hear gewone elftal Alien met twee invailera Onmiddellijk valt Alfen aan en reed dürect rooc Wagner handelend optredCTi Dan komt Olymjiia opzetten en goedt corobineerend uadert de vooiiioede het Alfen doel waar de keeper eveneene bli t goed op zijn poet te zijn Toch ie het overwicht van Olympia te aterk en na eenigen lijd weet Duijm met een hard laag ocbot den blauwwitten de leiding te geven JDat moedigt Olynvpia maar ook Allen aan en de laatste weet het de Olympia achterhoede ook vrij la ig Ie maken waar Kettler blijkt iiiiet op dree te zijn dodh JUnglint zooveel te beter die dan ook het IcI der met ïerme trappen naar voren werict Oiyropia B voorhoede is echter danig op heet en vooral Samaom werkt e v nii een paar mooie kanI sen wepclen gwnisi maar SamBom Een oorlogshuwelgk Men weet dat in verschillende oorlogvoerende landen bgzondere voorzieningen getroffen zjn ten opzichte van militairen die willen huwen en naat het front gaan of daar reeds werkzaam zgn In Frankrgk heeft zich dezer dogen het volgende tragische geval afgespeeld Een soldaat had alvorens naar het front te vertrekken zgn zoon eenige dagen oud doen echten Dece was verwekt b een jonge huishoudster met wie de bewuste militair zon huwen Eenige maanden later werd b gewond en kreeg hö een verlof van tien dagen tqt herstel van gezondheid Bg zyn vertrek uitte hja opnieuw tegenover de moeder van z n kind het verlangen haar tot zgn wettige eohtgenoote te maken Inderdaad zond i daar hij zelf niet kon overkomen een volmacht naar een zijner vrienden op grond waarvan de bedoelde vronw 17 Nov bg afwezigheid van haar geliefde met dezen in den echt werd verbonden Ze wist eohter nog niet dat hg reeds 28 Sept BUUüERLIJKE STAND STOLWIJK GEBOEEN Marrigje Maria ouders L Kontstaal en M de Jong ONDERTROUWD Tednis Stout en Adriana Anker GEHUWD Willem Verhoog en Johanna Breedgk OVERLEDEN Johannes van D m oud 20 m Gerrit van den Berg oud 81 j wedn van M van der Pijl Sggje Uittenboogaard oud 14 m REEUWIJK GEBOREN Aagne Aarjaantje ouders T Bnrger en A de Groot Kaatje ouders F van der Star en A Verkien Lomina ooderi P Bakker en N C van Harskamp Watersnood Men meldt uit Maastricht De Maa blijft waaeen In te l ste 24 uren nog 63 c M ïoodat J ZondlagMiddBg om 4 uur 3 93 tt 45 94 M bov i N A P fftond Z J buiten haar oevere getreden en water spoelt over de wegen d i Bolharen Heugero Heer Sci ni en Limmel In Limmel BorghaH en Heugean stroomt het zelfs delajp gedegen huizen binnen t Is wn groote waterplas zoover het oog r Te Wijk Maaatricht ta n vele kelder onder water Nienwe tmcs Na de strenge grenabewakisg te Enschedé aan den smokkelhandel vr wel een einde heeft gemaakt en met het uitvoeren van boter en vetten geen voordeel meer te behalen is worden andere tmcs bedacht om oorlogswinst te maken Zoo werden dezer dagen te Clanerbnig in Daitschland werkende Hollandsche arbeiders aangehouden die groote bedragen aan oenten by zich hadden Op 1000 centen wordt door de Dnitschers een winst gegeven van niet minder dan 15 HarE Een misreAcening Een atöokketoar te Ulft öe z en vaatjes li iie over de gren jou stui besioot ste in den CHioea reeds zeide heeft de regeering haar redenen om tijd te winnen Die redenen komen uit Daitscbland Zij hoopt tegeIflk op een diplomatieke interventie van den keizer die den koning de handen zon binden Hen vertelt hier dat de onmiddeliyke grensoverschrijding der Balgaren is aangezegd zoodra driekenland aan de wenschen der Entente gehoor zou geven Men vete het toch in Frankr k dat reeds langen tijd door de kanselarg te Athene mets wordt gedaan zonder voorafgaande raadpleging van de Dnitsche regeering De coneapondent raadt dan strenge maatregelen aan tegen Griekenland daar de ontevredenheid van het volk tegen de politiek des koninga zienderoogen zou toenemen Bij een nienwe verkiezing zon Venizelos zeker een verpletterende meerderheid kragen De stemmingomslag is veroorzaakt door de tgdelijke blokkade Men blokkeere das zoo spoedig mogel k verder Frankr k De lichting 1917 Uit Parfls wordt d d 11 Dm gemeld De Fransohe Kamer heeft met algemeene stemmen het voorstel aangenomen tot het indeelen der lichting 1917 Deze maattegel wil gtenszins zeggen dat Frankrijk gebrek aan effectief heeft Het is eenvondig een voorzorgsmaatregel daar er zoodoende zooals de Uinisterpresident en de Minister van Oorlog hebben verklaard in Frankrijk geen zorg meer zal bestaan aangaande het effectief Men beschikt over holpbronnen aan mannen die het mogelgk zullen maken den strijd tot het einde d i tot de overwinning voort te zetten De lichting 1916 is nog in haar geheel in de depots zg moet deze sleohts op het formeele bevel der Itegeering verlaten De lichting 1917 zal bovendien tegen Jan opgeroepen worden ten einde de jonseReden in de gelegenheid te stellen het Kersten Nieuwjaarsfeest in familiekring te vieren Het aldus gegeven uitstel doet het karakter van een voorzorgsmaatregel sterker uitkomen In Griekenland De Temps meldt d d 12 Dec dat de Geallieerden besloten te Baloniki te bigven en daar in zoo groote hoeveelheid troepen heen te zenden dat het offensief onder gunstige voorwaarden kan worden hervat Dit is een beslist besluit Indien dit bericht even beslist juist is is het van ver strekkende beteekenis In dit geval immers zouden de Geallieerden niet acooord gaan met de opvatting van Koning Konstantgn die in een persgesprek verklaarde dat voor het geval de Ëngelsche en Fransohe troepen op Griekeoh gebied worden teruggeworpen dit in zich zou slaiten dat ze zich in Salooiki weer inschepen Kan na de Koning deaen waarborg niet geven dan kunnen in die omstandigheden de oentralen en hun bondgenooten bezwaarIgk aan de Grieksche grens halt houden en loopt dit land das gevaar in den oorlog te worden gesleept Red In Duitsohland de Homo de bekende medöworker van de Humanité heelt van een Duitacbm die in een van die hoofdweden van Duit uhlaml woont een brief ont vtti en dSe in he geheim over Zwit er che grena ie gebraobt Na vijStien maanden van oorlog wordt de InwentBge toeötand hier b cU k ondiragelijker zegt de Bohrijver De ceneuur Is strenger dian ooit de ordere welke aan de lüeuwabladen zijn giegeven laten nauwelijkB eenige vrijheid over aan hen diie ernsKige kritiek wenschen te oefenen Ik ken eenlge joumaliaten van beteekenie He openlijk verklaren dat ij tegen Mh overtuiging aehri ven Ik ken er d ien die zwijgend en woettend zijn Over hun el em onmacht üj kunt er van overtuigd zijn diat de algemeei atmoepluer In geeneor deete in harmonie ie met hetgeen in dte pera wordt verklaard De regeern waagt het niet de campagne in een deel van de pere ten gunste van een redelijken vrede te beletten en irilaflchden moedligt zij deze beweging zelle aan in de hoop idat zal medewerken om haar vijanden te desnoraMfleeren en te verdedigen d e evenak wtj ook genoeg vaai den oorlog moeten hébben Er wondt zelfs In wel ingeUchte kringen geaegd gij weel hoe ik om hen ladh dat ata de keizer eens te KonetanUnopel zal zijn hij algemeene voorstejlen voor don vredb zal doen Dit to echter volgen ndjn meening nle dan bluf mn de maeaa rustig te houden Inderdaad meen ik te weten dat de generale otal een nieuwe oamipegH ne in het voorjaax veorbereidt met koortsaohtige inepanning Het zal waarschijnJiJk vooral een ofleiwJef StodsnieuiifS GOUDA 13 December 1915 Te water geraakt Gisteravond omstreeks 7 uur ia een achtjarig kind van A Blok dat op bezoek was bg schipper de Vries op het Tankschip I liggende iudeBleekersingel m het water gevallen Gelukkig kon de schipper de kleine redden en kwam het kind met d schrik vrg Uuiven Umtooostelling Zondag heeft de vereeniging de Zwatnw hare jaarlijksch teotoon eiMng gehouden in het café W Broijne lileekerssingel De prijzen warden ate volgt behaald Klasse Doffers Ie pri J C M Hollhuijzen a pr C M Holthuvizen 3e pr W Jansen Ie pr C M Hölthuijzen 5e pi J F Signer Z E V G IJselatiJn Z E V T Dijkman E V J F Sigaer Klasse Duiven Ie prijs U M Uoltbmjzen 2e pr H PruiJBen Se pr H Hofman 4e pr T Dijkman Z E V G L Harnmei E V W Ie worpen verwachtende dat a wel te Issetburg zoude aan iüj vergat echter dat drijSST voorwerpen gewoona stroomT aB oodat viet der vaatjes oni UHt door de grenswacht warden TL iiKbi terwijl de drie andere in IjSnebem aandreven p tweede schoen van staatswege too emgsiiiJK U agi liomiscli uoauii aeelt net l uitscneivlmiaierie van log moeien nesnen om een e gen rtigen miaatand te venheipen In5ldM met een Kunstbeen hadden tol Mg toe wel een bijzonderen schoen regen voor hunkunsÜBatigett voe r voor hun gezooden voet M moeten zorgen wat bijzondar iMkkeiid was by de tegenwoordige 5 ioen rijzen Er is daarover in het liliitterie gekbiagd en dit heeft nu gegeven dat de invaliden met beon voortaan kosteloos uclioeHo voor beide voetm krijgen voor loover hun omstandigiiedeiL dit nwodlabêll maken Onderolticleren en moKhappen die reeik het alachtr Ba waren geworden van den ouden ouMsd kunnen op aanvraag nog dar schoen voer het andere been kdjgsn Jansen Haarmodfes 1 Eereprijzen mooiste doffer Eere Ons moderne gladde kapsel da j prijs van W Bruijne bahaaW doordoor de meeste vrouwen bgzonde l HoUhuipsn mOoi door het meer deel der hee I W mouiete duif Eert irijs van W roo echter allee behalve Ujdteus ge I Bruijne behaaW door G M Holtvonden wordt is vroeaer ook al eens buizen t van de tentoonstelling Aanbesteding Op de heden gehouden openbare aanbesteding voor het leggen van twee rioolziiikers en 1 persleiding in de Kostvorloren Vaart en Jacob Ot straat te Amsterdam werd het minst ingeschreven door de N V lot AannCTidng van Wariten v H J Nederhorst Gouda voor de som van f13843 s r ian rKotrJ4 TiS I rrz rp isi irzi CoqmikkI uö komt de eer toe dit kapsei omstreeks 180 jaar o ührietu lot nieuwste moüe v epfaeven te hfli beiv Volgens oude munten en be ictirijvingett werd tiet haar geheel giaa uaar üet achterhoofd getrokkea en daar plat tegen het hoofd gedrukt eoi vati efitokeu 01 de keizerin hVertoij ook Öen ver van het hoofid utaand kam waarbij men ateadein de v rzo ing komt te vragen waarvoor hij eigeolijk dient gedragen beeft Protest teg n het fmuüuysteein by mond en klauwzeer Ai gevolg vau de in üe verguxieiiji vu n veehüUiUeia van Uonderuagj l aat eiujuien motie waarin gepiuvettteera worüt tegoo het üooi oe jvegeering gevolgüe atniöiaktfysieem bij tioor louiulr OU fctauwiüeer aangetast vee UI wetke voipganering tevens beöiDuai woid 111 Ie veröclullende gemeeuten haudtetkeniiigeu te verzamelen om adhaeaie te betuigen aan deze motie welke aan de Hegeeriiig eu de I tfeeUe Kluiier itito gesotuden Ki nf üjan i mm tHj üon VoorziUcr vanj dwii üuiMl van Katt pr xl uoenien wel t ke oi giauiiiiaUo de bi eenikoniirit iit uii DelegAl Uigekomen het volgend aantal SKlhaesiebetuigingen Hetjuwiik dl BarwouLswaarder 2 d liieakeïiHgraaf en llofwegen 72 Wil teakoop 7ü Wilnis ÓA Molenaarsgraat en liramdwijk 115 Wijngaarden li Ottoiand 47 Bodegraven 142 Hielveld 2 l Olabroek 78 Zegveld HU Uroot Ammersi 95 Ameide Tienhoveu jU Bergambacht lOÖ 8totwy4i l i7 Kameriek 121 Moenkoop 5ö Wnelrewaard en Ometi tJ4 l apeeop 47 OuduAlblas 70 Sliedreoht 48 tiekeadorp S2 Krimpen a d Lek 31 Lekkerkerk 124 Ouderkerk a d IJaelKI Krimpen a d Usel 28 Vliet 58 te zaanmi 21Q3 handteekenitii eu Verder hefcbeu nog hare aympaihie met de motie betuigd de vereeiu gingen Fokvereenigdng Liuisohoten Vereeniging Uatidbouwers Zoetemelkverkoopeta Gouda Boereoboad l ijnacker Coop Damdb Vereeniging Stolwijk te Stolwljk meldt de geechiedenie met Wei weten WIJ Jat ze ea girooten afkeer hixd van die si lijke lokjefi aQ d e kunotig gelegde vraag eêken die ook toen het voorhoo d dea Komeinr ÉK tie aohooneri aan beide zi den mer den De omgeving van de Hooge Vrouwe wae allee behalve verrukt over haar creatie en ging spoedüg weer over tot een yverig gebruijt van dein kruUentang wawbij het haar in praohtlgie golven over het hooldi gelegd werd De kuoop bebieid zijoe oorspronkeéijke eenvoudlglwid D £e modiB Aijijt aeer oi gepo E ea te b to tfttn en wordit iwg tot 2l4 op mmteni gevoiwleii Daarna is ze vervang n dwr het helndcapwd dat in he Teel itp oibB nog niet zoo lang vei Lwe iieu he mhaar leek Ook het haarverven werd reed in de Oudheèd loe De rainirouih prijB De nm jetraat van het SakMw stadje Brand Ërbiadorf heeft een origi neel middel te baat genomen om een elm te maken aan den leveiMtandÖelenwoaker Hij heeft n l in plaata vttii lïiaxdmunKprijizea mdnimum prijzcpi vaatgetiteld d w z iedere week laat hij de laa gete vericoopaprijzen aauieekemen en deze op het raadtuifl aanplakken met dfe namen van de betrokken leveranPior er naast De huisvrouwen nemen hier natuurlijk ede nota van en het is voor de wi nkeiiers een groOte reölame W odat verflcheSden hun prijaen ve rlaag dlen alleen TofiAr om op de 4oed koope lijöt te komen gepaM en ervenals mi werden met Voorliefde blonde kleuFesL en een soort roodoohtlge kafftanjekleur gebruikt Het lichte blond van de Germaaneehe vrouwöq was voor dö donkere RomeJuechen het hoogöte Ideaal van sdioonfaeid m De Goudisfeloem De diUetilfanten4ooneel viereenJg De Goudlabloem heeft Zaterdagavond in den Nieuweai Schouwburg een opvoering gegeven van De Logé blijtfpel in drie bedrijven van Herm N Jr Nb is het tijd vooE zakendoenden hun voorraad Drukwerk na te zien en bet ootbrekende aan te vollen opdat met het beg D van 1916 weder alle gefajraikt wordend modetlea voorbanden zgn r Voor alle drakwerk ordera zoowel kleine als groote be velen w ons beleefd aan Ook aan het envon igite werk wordt goede zorg besteed Drukker A BRIKKMAN ZOON Markt 31 Gouda Teli Int 82 i Dit blijBpei werd reeds eerder hier ter stede opgevoerd door een dilet tantenv ereeniging in de zaal der K K Ijeeevereeniging en had toen zulk een uiUbuiKlig succes dat het herhaalde ipaJen is gegaan Dit ie dan ook waaraohijnlijk de reden dat deGouddbloem diit blijspel in studie heeft genomen Er Zijn in dit voor hei Mlettantentooneei geeehreven blijspel gedeelten die bijaoraler goed zijn jjeelaagd en die dkn ook een ultfeündig lachen deden opg n in de zaal Daarnaast zijn gedeelten die zoo weinig handettng geven dat het werkelijk eenijje moeite koet om de aandaiht bij het atuk te houden Niettemin he geheel bijeengenomein blijft het voor den dilettantMiraute r een niet onverdienstelijk werk De opvoering van d4t btijapel door de Goudébloem heeft de talrijke aanweaig u blijkbaar veel genoegen verechaft Van tijd tot tijd ging er een luid applaus op waaruit wet bleek dat het publidc zirh amueeerde Wij hebben than den heer Webtbroek ala éé logé zien optreden Dat was een echte rol vof r bem waarin hij een uitnemende ge Ilegenhsid vond ie toonen dat hij op de planken goed thuiflifl Zijn figuur