Goudsche Courant, dinsdag 14 december 1915

Telefoon l atere 82 IivMert met eone oavalerieibrigatto ufilke teztmien oiwitreeks r200 H man tioffragen De Engel phe troepen te Dairan hehl en een aterkte van f eelWft IXKX man en lie n op een moment eer groot waar van te woifdem ormsinï eld Een van SalonJki onthoilon iltviöie reulde den toe jiad en telde hen in ftaat een gerogeldeu terugtocht te aanvaarden Do FranMi he on Enge ohp tiPoepen biedeen Ihnnfl eon moer geconcewtreeiwli fron l rwijl kï stri T aan de Grlefej j f n8 plaats beeft Aan Bulgftarsche Front Het Bulgaarsche communiqué van 11 Deo meldt De vervolging aan do beide oevers van de Wardar werd voortgezet in de richting van Doiran ea Gewgheli Pe FraDschen werden door de Bulgaarsche afdeelingen over de geheele frontbreedte aangevallen Zy namen de stellingen bij de dorpen Miletkowo en Swokawitsa in stormloop De Fransche divisie samen gesteld uit de regimenten 4B 84 148 leden zware verliezen Van eenFransoh bataljon werd de Commandant gevangen genomen De Engelschen trokken terug in zuidoostelijke richting naar het dorp Bogdantsi Een Macedonische divisie achtervolgde de Engetsch Franache troepen en verbrak de frontlijn De Bulgaarsohe troepen maakten een groot aantal gevangenen Groote verliezen leden vooral de Engelsche troepen behoorend tot de divisie van Generaal Brillard Tegen twee uur des middags stond Gewgheli in vlammen terwijl de vervolging voortduurde Aan het ItaUaansche Front Het Q o 8 t e n r ij k H c h e conamiai iué van VA Dec luidt In Tirol lK rhJet de Italiaauöcbe artillerie dén verkerkten sector van Huilftro on onze ttlelÜngen bij Itlva a Ilovereto Op de Col di l anft in JudlcariöbanafÜPTt de vijandieli ke infautorlo èe lerghoogten teti Oosten van li t ual Bij het üoerzer bniggenhoofd ha iiltni gee ihut on urijneivgevoöhteai l la Ufl Een vi audelijke aanvali iogtng ten Noordi Üosten van Ot avya W rd dftïl elijk tot staan gebracht In Servië Het Servische drama ichrüft Pierre Renaudol in de Humanitó loopt ten einde De overwinningen welke de persagentaOhappen ons aankondig iifliiijxerMKeiiik OPGEBICHT irw Voedert nw Fee met de ituivere murwe LIJNZAADROEKEN merk STER en W L 28 en SOYABOOMENKOEKEII nrark W L Uitmontende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BereIHvloma Parijs 1900 Seoen Ooudm MedaUUê POTTELBERG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater frmefUMiUfei 0ratU wrkrUgbaar Oen Agent voor Holland OATALONlfi te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken X M BELOJfJEJr Agent Imatel Brouwerij Keizeratrsat TeL 88 No 148 Gonda Abonneert U op dil Blad Meiiirltfenedilop IIEIIIIilittei UIT HET MaOAZUN TAN n RAVENSWAAY ZONEN QOBINCBBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjea van vijt twee m een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Fr a voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART la merkzaam geworden Hier en ikia stond er een op om ddchterbij te ko nven Men gaf Martini een wehk die oirtJtond en mo toefluisterde Kom de aak mag uiet ruchtl aar worden u uit n hier miot kunnen matigen Bullen zullen we er verder over praten Illj ging mee n ar liuiten In de piMMiok bleven we staan om voor de itgen beechut te zijn Eer we beginnen te praten zH le ik een vraag Houdif ook u mijvoor schuldig Mij haalde de schouders op Tlw optreden spreekt dat tegen iiiïlwoonkl o hij aarzelend Maar u dacht het toch Ik moe t we De ïliijn is tegen II oi ais 11 on ichii Ulig in deknol is gftraakt wat ik hoop zal hetinoelli zijn u er uU te reduien Omzes uur savondsi kwamen poUtiemannon In OnS clublokaal braken de IfaHten der bibliotheek open en zoc ilen naar matiuscripfen Toen zo niets vonden wloton zij de deur al en gingfti h n Om zeven uuir werd bij dWe ofiiizer thuis eem viiAHegemankl drie anderen moesten zich tcrfttomlop het po itif ureau vervoegen Bijhet verhoor kwam aan het lli t datde gouvorneur het geweest wae die een aaniklacht bij ïe poUHe heeft In BON oor ABONNE e Als Abonné op de GOÜDSCHl COURANT zal ik gaarne geregeU na uitgaaf ontvangen te beginnen met 1916 HET STENOORAFISOH VERSLAS van de Handslingen wan dan Qemaanleraad van Goadai tegen vergoeding van 25 cents per kwartaal bij voomitbetaling Naam en Woonplaats tegen de oluh Wordt vervolgd GooDA Dec 1915 Ad verten tien Heden overleed te Veenendaal na een korstondige ziekte onze innig geliefde Vader Behuwd huwden Grootvader de heer HENDRIK HUPKËS in den onderdom van 63 jaar Gouda 10 Dec 1916 UU aUer naam G HÜPKES 15 Gonwe 21 DEKIIIET TE KOOP dc n naby Delft Te bevragen bg 10 R LIEVAART Newtonplein 35 s Oravenhage 8TAD8MÜZIEK8CB00L TE GOUDA Olricuurt J H B SPAANDERMAN Openbare iveeriflg op WOENSDAG 15 DECEMBER 1915 dea namiddag ten IV2 nnr en des avonda ten 7 nar in den NIEUWEN SCHOUWBURG van de Sociëteit Ons Oenocgen Belangitetlenden hebben vrijen toegang tot de namiddagaitvoering voor zoover d plaatsruimte dit toelaat Plaatabeapreking alléin voor de avonduitvoering uitsluitend op vertoon van toegangskaarten op Maandag 13 December s morgena van 10 12 en dea namiddags van 2 4 anr in de Sociëteit Ons Genoegen De openbare inachrgving zal plaata hebben op Donderdag 16 December 1915 dea namiddags van twee tot v f uur in t gebouw der aohool Westhaven 13 Leasen worden gegeven in Solo en Koorzang en theorie en op de navolgende inatrumenten Piano Orgel Blaaainatramenten Viool Altviool Violonoel en Oontrabaa N B De aanmelding van nieuwe leerlingen kan ook SChKftelUk geschieden en wel by den Directeur of bg den Secretaria van de Commissie van Toezicht vóAr Donderdag 16 DeceMber a 8 onder overlegging van de noodige bescheiden en met nauwkeurige opgave van het leervak waarvoor onderwas wordt verlangd Zie verder de aanplakbiljetten Namens de Commiaaie van Toezicht P A SCHEOOT 50 Secretaris NIeawe Schouwburg Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN liEesG iitni s wiENEB oreimE Dinsdag 14 December 1915 8 uur Opvoering van de Succes Operette EIN WALZEimUM operette In 3 acten van FeHx DImiann en Leopold Jacobson Muziek van Oskar Strauss Regie Qeorg Braun Deze operette werd wegena enorm succes 400 maal In BerlQu en 380 maal In Weenen opgevoerd Pr jzen der plaatsen Loge Stalles 1 1 60 Niet leden j 1 25 Leden J Balkon J 25 Niet v f Auteürs Led rechten Galerij 0 50 Plaatabespreking bö loting Maandag 13 December dea avonda te 8 uur i 10 cents per plaats 85 MelmaterijeoafllteÉrij Een SOLIED ADRES voor meubelen is b N HESSING P perslr al 24 Beparatie aan alle meubelen apoe Idig netjei en billgk 13 Algemeen Nedeplandsch Vepbond II AfdeelingGOUDA 11 KUNSTAVOND op DINSDAG 14 DECEMBER is uitgesteld tot MAANDAG 20 DECEMBER d a v MCT UTUUR VAN Bl ommlstun s InkY i i ort n n li l de BEST o voir jinen ONSCHADtlJlf a Gi EaïTiD A 14 Dec Café Schaakbord 7 r Uzing HoU Mij v Land 14 Dec Nieuwe Schouwburg 8 nnr Operette Ein Walzertraum 1 5 Dec Nieuwe Schouwburg Wx en 7 u Openbaar Examen Stadamuzlekaohool 17 Dee Soc de Réunie 8 uur Lezing Dg E J v A Brugh v d Vereen van Vrijz H f In Z H Beleold VBrKWkMl wij g WS 14 tUf mededeeUsK t mogm ontyaiif vergaderingen oonoerlen vennalleUlk ileo en om de dan hi on tf te vermelden 54e Jaargang 13060 Dinsdag 14 December 1015 eÖEimPOlMNT iTi© v w s © 30 cL v erteao tielDlscd Troor O o o cLs © aa Oaao strelcexL behalve Zon en Feestdagen RlijSnDÏR A Vl T E N T 1 E N Van I 5 gewone regels met bewgsniimmer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tcaen Iwee berekend Dienstaanbledingen per plaatsing van 1 5 regels f0 3 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Versclxijnt da lijks HET ABONNEMENT f 1 45 1 50 1 50 1 90 nas aangenomen aan ons Bureau leti Boekhandel en dé Postkantoren PRIJS VAN Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Iden franco per post Abonnementei worden dagelijks Harkt 31 bij onze Agenten de jgelefoon Interc 82 AVifthalve Zon en Feestdagen UitgeversT BBDrKMAN EN ZOON Aan het Oosteiyk Front Het D u i t s c h e commaniqué van 13 Dec luidt Legergroep Hindenburg Op verschillende punten hadden kleine gevechten plaats tuMchen vooriiitgeachoven posten en vijandelijke verkenningsafdeelingen Daarbij slaagden de Russen er in een zwakken Duitschen post te overrompelen Legergroep Leopold van Beieren Een vergeefsche aanval op onze tellingen bij Wulka ten zaiden van da Wygonowakolemerenf kostte den Russen ongeveer 100 m aan bloedige verliezen en gevangenen Ijegergroepen vod LiiosiDgcn Geen nieuvs Het Oosten r HoDg communiqué van 13 Dec Inidt Er hadden geen bijzondere gebenrtenissen plaats lieltrii iftolik aan dat blad Heette drie weken geleden be nripn door Luxemburg en over Luik vooral bij nacht ontzaglijke IXtit he troeiienibew gingen van het Oobten luaar het Wefltoil Nog grooter mafwa s Aijnen van I Metz uit in de richüne Soiflson te zijn gezonden en wonlon langw het gebeele front in het WoBÏén verdeeéd Do7 e troepenbewegingen die met het vervoer van geweldüj e nr illftrio en gi oote voorraden ammainitie gepaard t aan schijnen in verbaiul Ie utaan mei ernstige gebeurteuiwBeti welke op het Wesftelijk oorlogirterrein Worden voorbereid In verbftnd hiermede wijftt hel blad prop dftt ook ffe oorreepondfent van de Daily Mail een apoedigengronten ag aait het front in FraTikn ik en België voorziet Deze oorlognbeiitobtgevor sichrijft i Geen oorlog zomter beeJifieenden sJag en nog ateedie i in dezen nor log van een beBliss inden ag geen fïppftke geweest Welnu al degenen ilio letten op de teekenen hi h W ten verwachten daar een 9poedisen grooten lag i Zelffi Tollandern en Duitwhers te IJtortenlnm zeggen rorwhiit ite de onv irmijd Hi jkf groolo lag binnenkort op het Weeitatijk oor lof ront zal plaat hebben m feit do Duitw hors het eeret tot een oHensiof zullen overgaan DuitH i land kim niet langer toelaten da fftewie meer levona worden opgeofferd in een nutt lon zen loopgravenoorl terwijl V EngielRoho troepenmachten dag in d ag uit versterkt worde zoowol wal mawrhappen betreft i ale munitie Allee lo zamen genonwsi is miijn opinio diat terwijl de geaUiieerden hun euanvaHkMi evenitueel zjiUen uit cSlan t ot het voorjaar de Ekiitacbers oniniddieliijk hun aflag zullen trachten te slaan zoodta éoor harde vorfrt dte t rontd begaanbaar Ib geworden voor infanterie en artillerie TmHeii dii juist zou blijken dfen zon de groote slag zeer waarerhljnlijk omfltreeks NieUMTJaar plaat heibben Zonid rdten minsten twijfel zal de artillerie Jezen geweldigen stHJd beoliflieen Meer kanonnen dian ooit zull i in het vuur worden gefcracht een vuur Jat niet mimUen of utcti aal diuren maar dfeg en ja zelffi wefeen zonjder een enke opfcntiiowi De Duitschere ziin in den laatMen ti id bezig het weötelijk Éronit tfi vensterken De Bedgisohe bc volking wordt weggevoerd en nieuwe poren worden aangolegtd Zij beweren over nieuwe kanonnen te beftchfikken die zwaarder in kaliber zijn en minfltenig even sncj als de 1 roemde Franpche 75 ere INRICHTINGEN welke J e V a a r Schajie jo i i iii ler kuuuea veroorzaken ïiURUEMEESTER en WETHOU DERS van GOUDA Gelet üp de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kenuis dat op ie Secretarie ter visie is gejegd © en verzoek met bijlagen van e Spit te Gouda liaodeiemie omler de Firma Spit de Vletter om ergutinln lot uitbreiding zijner beHiftiimle Garenfipinaea ij door den bij Ixmw van oen hekelloodB on de pla tsine van oen elotitroinotor van 5 P K vttor het dTÏJven van stofzuigers gelegen aan den Fluweelen Singiel aohlw de perceelen Nos 97 98 99 n 100 kad traal bekend Sectie A Nfw WO i en 4657 Dat op Dinedög den 28 December 19 dee namiddags ten ure op iiel Raadhuis gelegenheid is om w zwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wortlen kennis genomen De aandacht wordt o op gevestigd dat volgens de bestaaiwie jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zii die uiet overeenkoawtig art 7 der Hinderwet voor het Geineentebeetuur ol een of meer sdjner leden ziJB svxschenen ten nde hunne bezwaren mondeling toe te lichten Gouda i v December 1915 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris J V HEUSDE De vervolgingsgevechten in het noordoosten van Montenegro worden voortgezet By Konto zgn 800 man gevangen genomen bij Ipek werden onlangs 12 kanonnen bmt gemaakt Onze vliegeniers wierpen met suooes bommen op een depdt bij Berane Uit Milaan wordl a n de Deity Teleigraph d d 13 Dec geeeinid Genomal Sarrail die le correBpandenten van de Serole en de Corrlère deJIrt Sera ontvangen heeft gaf toe iliU dat het leger der bondgenooton over de gehoole linie terugtPuk De geaemal waa niet meer zoo oi gew t on zeer bezorgd over den to t taniil M n hij echter imH die girootje energie bc eorsoht terwijl hij vol vei trouwen ie de Franeche troenwm u znllen reAlen Naar hij mededeelt Ixigon de terugtocht op 2 Decemiber iia liat de hoop aich met het vServi he lager te veroenigen vervlogen was Aan het Z Oofttel Front Het Franache communiqué van 13 Dec laidt Het terugtrekken der FranschEn gelsohe troepen wordt langzaam en in vryheid ten uitvoer gebracht De magazijnen van Krivolu Demir Ka poe en Ghevgeli weijlen achtereenvolgens ontruimd Alle SpateriaaJ voorraden levensmiddelen welke in Servië ten behoeve van het xpeditie leger waren gedeponeerd a n naar Griekenland vervoerd D laatste ton materiaal van het laatste magazijn dat van Ghevgeli is hedenochtend over de Griekache grens gebracht Het D a i t B o h e communiqué van 13 Dec luidt De toestand heelt geen veranderingen van beteekenis ondergaan Bij het leger van Koevess werden gisteren meer dan 900 gevangenen aangebracht Bg de Pek werden 12 moderne kanonnen buitgemaakt welke de Serviërs daar onder den grond verborgen hadden In de laatste dagen zijn achter ons front meer dan 1000 verspreide Serviërs gevangen genomen In Macedonië nam het leger van Todorow de plaatsen Doiran en Ghevgeli Er bevindt zich geen Fngelschman of Franschman meer in vryheid op Macedonischen bodem Nagenoeg twee Engelsche divisies werden in deze gevechten te gronde gericht Het Oosten r Hon g communiqué van 13 Dea meldt De l anAibon hadden ontzaggelijke voorpadien te Kavailar i ï gèhoopt en U Krivolak llMKl gronateik per kaiiion geroe K Al dflt jnateiiaal moest v rwij li r i Wortlen voor Wn tenigtoHit i w lx gon nw hert oveiwteken an de erna over oen brug naar den linkcriiovor van dien Wardlar Zij Heten de bruggen bij Veciarna 6iyGra drter in lie lucht ringen en vernielden die Hpoorlijnen over een aanziiiiHjkeii iif De Oorlog Aui het Westelijk Front Het Franache oommaniqoé v n 13 Dec meldt Nadat de Duitschers in Champagne voor een van onze loopgraven ten zaiden van den heuvel van Mesmi een mijn hadden lateo spriogen hebben wg den rechter bezet Het D n i t B c h e oommnniqné van 13 Dec luidt dat van het westelgk oorlogaterrein nieta van beteekeniB Talt te vermelden Een groote slag In bet Westen Een eorreöpondent van die Tijd in Wat on de amderen dulden riep ik uit naar de zwijgende clubgenooten stawnd dM deze heer me beleodiigt U bant n ij hier uit uw irtidüen Wat i pr gebeurd Zijt gij Waanzinnig geworden of ben ik he Wilt u zich mlaiBchien roet deze man hcanogeen verklaren Allen zwegen Het antwooid w duidelijk genoeg Mijn SngBi werd teod grooter hulpeloos aarde ik 7 e een voor een aan Hrt wae toch niet mogelijk Mijn blik bleef op Martini rusten die een heel eind van me verwijderd was Ik ging aohlor zijn stoel staan en zeide over zijn I rtchouder Van u Verlang Ik uitleg Martini Ik ken u als een helder hoofd Ik kom juist van uw hui Ik wou u om hulp vragen opdat Kahvp uit het politiebureau in h ziekenhuis gebracht wordt Een hoonend lachje vloog over hurniR gezichten Dat bracht me gebed in de war Maar ziet u dan niet riep Ik Iniid zoodat mijn stem door de zaal pohode dat ik even schuldig ben al u dat ik dezedfde rervolutlonaiAiTe redevoeringen heb gehouden ale u dat ik door het vinden van het niOtnlenboek evenzeer gec tmproroiteerd ben als u en dat ik deeselfde straf tegemoet zie ate n Een g 4ach was het antwoord De roenarhen in de aal warm o even langs het doorgaana mert allechte sigaren rook gevuld lokaal t ehoeldie Zoo wilde ik ook de drukke chaos voorb ijgaau dooh ik schrikte terug d K r de woorden Door de politie gesiloteïi die op een wit bordje op io deur hingen Mijn oogen iwaalden door de zaal Wari PT ook iemand die mij over deze ïaa l inaicliüngen kon geven Daar zag ik in de verte iffijn clubgenooten aan twee lange tafels zitten Hunne blikken richtten ziioh op imj dmh toen ik hen aankeek wend den zij de hoofden af Niemand kwam op me toe mij tot de beraadslagingen uit te noodigen Dat schoen me vreemd dooh ik sloeg er geen adit op Eerst toen bij nnijn rwwlering miemand mijn groet beantwoordde oï zeifs notitie van ïtk f nam begon een vreesedijk vermoeden in mij np te komen Wat beteekent d t mijne heeren stamelde ik Dat beteeken antwoordde geen e het dichtst bij zat de gere burgemeester en de liealen ooder ons Titi we geen anti revoluitionnair midfien dulden Ik uitte een kreet en wilde hem aanvliegen doch zoovele oogen ora mij heen brachten me tot inkeer U zult me genoegdoening ge ven mijnheer Siste Ik Hij haalde de schouders op Hot kwam er toen op aan h matoriaai te vorwi ileren van de powitie tu hen de eugle van Demir Kapu Deze operatie werd verrichA ondatdtR hevige en aanhoudlende Rulgaarariic aantvallen Een klein aanital maiir rfichappon word adiitergelaten om de Demir Kapn tunrael die 120 voet lang iri te doen pringen en eveneena te bnig over ie Wardar terwijl de Kraiirtohen tolling namen bij iradetz om lien verderen tertigtooht te d liken De oratzaglijike nuimerieftte meerdertieód van den vijand maftkte hol gevaarlijk om f n lange fronitH n in te nemen Intuflschen trokken de Engel © troepen terug van Ormanli naar Rabrovo en einde diien tijd hebben de bomlgenooten een steeiiis mnialler front ingtmomen De torugIncht geechiedt langïao m en geregeld in goode orde met geringe verliezen en op 10 Decamfcer lieten Je Fran i when de brug bij Udovo dSe bijna 000 voot lang m Springen terwijl al I hrt miUerlaal te Gevgheli naar GriJelWch gironriigfeh werd ovengö bracht vóór de aankomst der Butgaren aldaar Het Bulgaarsche leger hetwedk one vervolgt be taat uit vl r FEVlLhETON De Gunsteling Die kan ti ch onmogeiijk al ge oiwl zijn iifldat hij wekenlang dood iek geweeöt is En dat hij onöchulitóg 1 als een pasgeboren kind dan ziet men hem toch van verre aan 42 In mijn laatóte vooidröeht h d k zelfs het idéé der ini geviiig geopper J en de h ciaüeUflcL theorieën opgezet Dr geudft auheila volkon P meri Naast mijn oneervol oniMag nnBsohien de gevangeme Arme ouder Arme He ene 1 Vooruit vooruit riepdeanget mij toe floe wat onderneem wat misricMen ben je nog te red wn Ik fflieide dus naar Kamï B woning om te zien of l i der tijdSng kon krijgen Ze had maar al te waar gesproken Aan de trap ötond ewi groepje buurvrouwen angsiig nie elkaar Je flairttoren Ze ontweken me schuw mdflftchden hielden ze me voor eenreebercheur Alleen Kanm naaMe buurvrouw die ik dikwijfe naar hem gevmagd hödl harkend me en vertelde jammerend wat er ge ourdwaa Drie politieegent n waren naar hoven g gaai en een half uur M t waren m met hem w gogaap Zoo n goede man En ion solide En zoo hleek iag hii eruit Onder het praten had Ik © en voortreff i idéé gekregen Als ik eens naar Martini ging dmor ƒ ijn tueachenMmet 4 arts zocht te bewerken diat Kamp als reconvalescent zoo niet vrijgdaten dian toch in het zlekenliuia gebracht werd Daar wae de bewaking minder ge reng en als men zich goeil verstond mef dien ziekenoppaftsor zou misschien gelukken oen gainame verbinding met hem Ie bewt rksteiUgen Een kwartier later stond ik bij Martinie s deur dio h ik vond hem niet thuis De diokter is voor een half uur door een looper in hrt clublokaal gero€ ten zeide zljii huliAioudstor Zowter twijfel begon de inhechtenisneming van Kamp en de vondst van het notuienboefc reed zijn gevolgen te Aoen gelden en een ftan klacnt m 6gediend Aanklacht VTO a i JptfBi rpker Ik rwun een rijtuig en reed naar het Inkaai waar onze club haar niienkonwt hieW De zaal die voor ons gereserveerd was bevond zit naai hnt lokaal waa het gewone publiek zich ophield De deur die er mee In verbinding tend lag üoht naadden hoofidSngftog n odlat me bij het blnr nentreden van ofl hdlSgdom ec4it