Goudsche Courant, dinsdag 14 december 1915

Telefoon Interc 82 BERICHT i si m IJl mi ep it Mm Mr miaataM kMTtaal ahMHMran sMvmiM lauf hMlM tvl Mm atuin BoMiMBda auBmara gratia De Oorlog Aan het Ooatel lc Frt nt Het Oosten r Hon g oommnmqné van 14 Deo meldt Van het Rnuisohe ttoot valt geen nieuws te melden Aan het Italiaanscbe Pront Het Oosten r Bong commuaiqué van 14 Deo luidt De activiteit der Italianen in Indioarië duurt Voort Eenige kleine vgandeljjke aanvallen werden afgeslagen Het aan den straatweg naar St Peter gelegen stadsgedeelte van Qörz stond wederom onder artillerievuur Aan het Zuidelijk Front Het Turkaohe communiqué van van 14 Deo luidt Bij Anaforta beschoten vgandelgke pantserschepen ondersteund door waarnemiugsballons een oogenblik ODze stellingen Onze artillerie beantwoordde het vnur en beschoot krachtig de loopgraven en battergen van den v and Bg Ari Boemoe had bg tussobenpoozen een bommen en artilleriegevecht plaats By Seddnl Bahr slingerde de vgand in den nacht van den Hen op den lïen een tamelgk groot aantal bommen naar onzen linkervleugel Den 12en trachtte de vtiand nadat hy gedurende een uur allerhande bommen en luchttorpedo s op zen vleugel had geworpen een aanval te doen door het krachtige antwoord van onze artillerie werd hij echter gedwongen met zware verliezen naar de loopgraven terug te koeren Op den Ballcan Het Oosten r Heng communiqué van 14 Dec luidt Ten Zuiden van Plevlje veroverden onze troepen stormenderhand de Montenegrynsche stellingen op de Vrana Oora In de streek ten Noorden van Berane werden opnieuw 2300 man gevangen genomen De Gunsteling U vergist u antwoordde ik Het betrell een particuliere aangolegeniieid met Kamp Al het andere tt ongelukkig toeval Bij het lantaarnflchijiifld zag ik line Martini ironisch glimlachte En vao wien heeft de gouverJMUr gehoor dat Kemp eecretarisonzer vereeDiging ie Weet ik liet Maar ik weert het wel antwoordde hij terwijl hij lAe acherp aankeek De poliUe verzekert datu de verrader is Het wa o ik een iiUp in het g aat kreeg Ik dacht B mijn onderhoud roet den gouvsrneur De vraag waarop ik arg looe geantwoord had wafl een val i4k geweest U bobt gelijk antwoord ik ben de verrader Bartini keek me aan met een menr P ing van wantrouwen en meoaijtei Hij wachtte op een ophddering Wat Ik hem vertelde gekwldle hij Arme kerel zeide hij het zal w r vallen diat den anderen il IHk te maken te meer daar nog SJE O T Coo reB voor Watflraport JJe vutgeöde weeit zal te AmeUa iluiii wu cougre g bou leu wortle uver VVateraport Ue belanewfltling vuur uüxe rueiers zeateni en allMi itte zicii op h 3t wftWa bewtgea ibo 1 voor dit eemte congres groot zijo Leii groot aaiUal rapport i beeft U t licht gezien m een lyvig boefcdeoi zijti zu bijeeii eigattrd iu Kiju luJeidi vau Mt buek g e t U heer G L de VneB ireyeiia aller enit e i uiteenaettiog hoe tUt cuur griw U t m ïoï kwam Uver de rap torteu zeigt h t ü iu het vol pemle ito uideullaf roeieu ea zweamueai M uitgegttan van de gedacixte dut tie zwecn en ro ikunat moeat wordea liaziaii iiiet uit een lechniach ü gimiut maar al0 eleiqeut voor te ii han 4i 6 ontwlkk lng Vandlttar ciiii Ie inediiiiohe vraa o zwetnmeii i roeiei diowftig xijo voor do lijt ametijke ouiwikkediug vuor jeuïge perrtüuoo op doii voorgrond ia gè bra bt n beantwoord In 3e rapporten van pi of Kuitinga dar Meurer dr Uubert an liiyeiAurgh en dr Merem ditor wie de voordookn en na leeioii van dcae takken van i orl worden boi iJJvd Cïi jen irtill3ge wraikew voor en iMirtieolkuiwlige beuefenin giuveu l tit ook iu het uog der afdeetiug de zwonwiwrt voor te rooiaport koïot ftpreeki vanzelf em Jn zoover iu er h nnoiile in de verfichillende rappor ttifc waar dr Mca eiw al jeglrelecrftijd vtwr hH woiirraeij don zttijarit on i r Ituitiiigfl eni iJr Meurer voor hot roeienden twaalfiarigen aanibevelwi Van militaire zijtto werd reedw uaiit loiwl 4 gewezen op de noodz kelilkheid dbt bij de verderHgin onzer jK lderlaiwiten de soldaten zich vartrouwe gevoeJen inet het water een punt nader uitgewerkt in die Adliit gen van do kapitein van linden Tol Tpii Broeoke lioeicetra en charroe en waarbij le gedachte van een verplicht zwenionderrlrht eu een kracblige bevor llering van hot roeien van o verhei hrwoge wordt nadr voren gebrncM liet tweede groote punt door t v afd ling opgeworpen ia de bevopderinK van die zweiii en roeiHport onder d jongeren zleh splitsend in de vragen wat liaarvour hier I ll eldierti reeds giidaan ie wa g ila n kan worden In een nteer verwijderdie toekonwt hoe men tot een verplicht onderrirht in ifeae takken van sport kan geraken en wal dient te eBchi Ien om over de lunMMge leerkrac iiten te bmehlkkem I e heereii Hreitóna en MeilenAiaoh t ehande4en in één rapport tkoe vragen ten aansien vaa he zwenimen lie hoereii Vlehoff en Tjehbua geven wn groote vereitïheiidwnli d van wiédelf aan om vooral de rtcholloren nan het roeien te krijgen beldon uitgaaiwte van het jui te denkbiv ili liat hier het particuUer initiatief moet v KlI1 AAn V uoodteakelijMicédi van i en verplicht onderricht eerflt langzaatn aan zal wordien gevq ei d waarbij de rapporten van de heeren i ra 6 en Mltiwé en het verlag van dèn heer Tj jfeua over het waterkanip aanikn oopinK unten geven voo r degenen Me than de hand aan den ploeg willen daan en de ï eetle gxv ïïane pogiing ïi en opgedane ervarin gen voor verdter ontwikkeling willen bemitten Ad verten tien TE HUUR OEVRAAOD n flinke PAICRUIMTE mat of zonder woning Offerten onder lett C N 3385 Alg Adv Bur A DE LA MAR Ant Amitardam 6 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant Iee4 meeea 0 De kdvertrntieii kostei sleekis ki TooraltktlaliDg 1 6 regeli f 0 86 voor elke regel meer 6 oente Opgaaf nittlaitend aan bet Bureau I Qroote Markt 42 ROTTERDAM TELEFOON 6013 6893 lüffecton VREEMD OELD BUITENLANDSCHE 20 WISSELS PROLONOATIEN DEPOSITO S LKolUijke Mfeiltaii sMlorierf tsr JPSERICHT fM Voedert ow l ee met de zuivere murtee LIJNZAADROEKEN merk 3TER en W L 28 n SOVaBOONENKOEKEII merk W L Citnnnteqde door hoog eiwit en vetgehalte en groote roedingawaarde KtrtDiploma ParU 1900 Hepen Gouden MedatUeB Heden Terschljnt in de Natuur Sport Serie No 3 = VOETBAL DOOR W A DEENEN Spopti edacteup leta omtrent het ontntaan en de ontwikkeling van liet spel Het spel on de spelregels De spelers Algemeene grondbeginselen De aanvoerder De doelman De aohterapelers De middenspelers De voorwaartsen Een werkie van 64 bladzijden dmks metplattegrond VOETBALTEEREIN Prijs slechts 25 cent Abonnés op Mokks Maojlzmn het goedkoopste groote geillustreerde maandschrift voor Nederland ontvangen dit en nog vier andere dergeliike deeltjes gratis Nieuwe abonnés op Mobks Magazijn f 6 90 per jaar zenden wij ooknog onberekend de Kerstaflevering met keurige premieplaat van J S H KxvBH Het Zonnetje Een aardig intérieurtje 50 LOOPT uw KAM WEG MET UW HAAR to l do iox 1 KOKO te lun bniUna oor kM lo luLi ia Dofilreolrt O M0RK8 Czn KdkÖ il HAAR KOKO DOET HET HAAR OKOEIEN OAAT HET UITVALLEN tCOEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT OEEN KLEORSTOr OLIE Or VET VERrRliSCHEND VOOR DE HOOrOHIl KOOr HET VANDAAG VAN OW DIOOIST Or COirrEUa raus n 0 7S a i o a oo p iu DEPATHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD hvi Zegwaard A OOSTERLING 68 POTTELBERG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater rtfleaeltfe gratie verkrifttumr Qen Agent voor Holland CATALONft te TUborg Vertegenwoordiger voor OOÜDA en Omstreken Jf M BMLOlfJB Jr Agent Axaitel Broawerj Kaisentraat Tel 83 Ko 148 Gooda iua MÉrrijflÉe r U mml nmn nrt I4SI Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrqwiel l¥ear r ll Rijwielen lljl ml MriJjk H ii f k AGENT AUK DE GKOOT Kleiweg 79 GOtDA Prysoouranten gratU IMPORTEURS GEBB SIEBOL Amsterdam Vraagt WOüTERLOOL s Vsblik f 0 50 0 55 n0 45 0 45 0 56 blik KaHscehakt f 2 66 Kalfscehakt getmffeerd 3 10 Oalaritjne de Veau 2 20 Oalairtine de Volallle 2 30 Tete de Veau en Tortue 3 60 Tete de Veau Hollandais 3 60 WOUTERLOOD FirraaC SMITS Sclioeiiliandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Leiden Zeer mooie soiiede meubeUnals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderden Theetafels Buffetten Stqiameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Siaapkafflermeubelen enz euz alles spotgoedkoop Rngbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 Stülkast f20 Stflltafel f 9 60 Spiegels f5 50 f 7 60 enz 20 MNimuiM meiiliÉulilliiScUiMl otterdam El Dames en Heeren I Vraagt bg uw boekhandelaar Hanen en Hennen W STIJN IS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukeng erei Kijwielen en ondcrdeelen L andbouwgereedschsppei en Werktuigen W uit alle Landen 7 artistiqnein 4 kloureudrulc uitgevoerde platen betreffende Algemeenen Vrouwenkiesrecht AntiOorlog en Vrouwenbeweging formaat 49 X 32 oM voorstellende Hanen en Hennen ontlast U deOnmondigen de Wljsgeerige Hen de Moeder Hen de OnderwQs Henen HuweliJkshen Prijs per losseplaten 75 et per stuk per map van 6 stuks 4 01 DeïeUde als briefkaarten per mapje van 6 st 50 Ct In plaatsen waar niet voorhanden franco na ontvangst van postwisselbij den uitgever H A STADEEMANNte Baam 23 HiivgrilTinKliltp IIEUIililtii A a BiTü DIT HET MaGAÏIJ VAN 14 Dec Café Schaakbord 7 uttr Lazing HoU Mij V Landbouw 14 Deo Nieuwe Schouwburg 8 uur Operette Ein WalzertrauB 1 Dec Nieuwe Schouwburg 1 en 7 u Openbaar Examen Stads muzieksofaool 17 Der Soc de Réunie 8 uoi Lezing Ds E J v d Brugh V d Vereen van Vrijz Hetv in Z H BelMia rertodcen wij ier eld ti mededeeliug to mogea Otttrsngcn n vergaderingfiD coaoerten vermskeliikh den oz om dese dan hi odm te vermelden M RAVENSWAAYZONE M GOMIJfCBUM Deae THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjs vooraien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoeting van geëerde order aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAABT Lz BON ïflorlIBflIllltS opJBliflmiS CHECflBlllliT Als Abonné op de GOÜDSOHE COURANT zsl ik gaarne geregell na uitgaaf ontvangen te beginnen met 1916 HET 8TCN0GIMFI80H VERSLAG wan de Handelingen wan den Gemeenteraad wan Gouda tegen vergoeding van 98 cents per kwartaal bij vooruitbetaling Naam en Woonplaats Gouda Dec 1915 13961 54e Jaargang Woensdag 15 December 1015 GODDSGHË GOIRAIVT Veröchijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PBUS DER ADVERTENTIÊN Van I gewone regels met bewyanummer f O U Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze leuen lw e berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 6 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Uitgevers A BEINKHAN EN ZOON In België De ontploffing in de Belgisohe munitiefabriek Naar aanleiding van de ontploffing in de Belgische munitiefabriek nabg Havre wordt nader uit öenève aan de Berliner Lokal Anz gemeld Het Fransche ministerie vaa mnnitie werd den laatsten tyd aanhoudend opmerkzaam gemaakt op het feit dat de wijze van benoeming van controleur in buskruitmagazijnen en werkplaatsen voor vulling van projectielen veel te wenschen overliet Intussohen kon Minister Thomas hierin geen verbetering aanbrengen aangezien deze werkplaatsen door organen van Koning Albert geleid werden die Belgen zonder betrekking aanstelden zonder er op te letten of zij wel dan niet geschikt waren De ontploffing van eergisteren vond plaats des morgens om tien nor in de hoofdzaal voor de vulling van projectielen De knal werd gehoord tot op een afstand van 10 K M en gaf aanleiding tot het geruoht dat d machine van een groot oorlogschip in de lucht was gevlogen Het aantal dooden die men tot heden opgenomen heeft bedraagt 110 waaronder 107 Belgen Doizenci werklieden zyn gewond van welke de helft er naar de meening der artsen het leven Kal afbrengen Een groot aantal heeft het gezichtsvermogen verloren Boldaten psychose Uit den brief van een Belgischen soldaat Geloof me er zijn soms oogenblikken dat ik mezelven betast tvyfelend of ik nog bosta of niet is hetgeestverbystering of wat O hot is mij soms zoo naar zoo vreeselijk koo i om bet harte als al om domme de granaten losbarsten als vrienden stukgeslagen neervallen afgrfjsel k verminkt en als je dan die Weeklachten en het geroep om moeder van de minder gekwetsten hoort die hier en daar bang in de loopgracht liggen dan moet je een wezenigk sterke kerel egn om je zenuwen in toom te houSen De weerbaren trappelen op bun plaats at hun leden beven en als dan het commando klinkt van met gevelde bajonet op den vijand los te stormen worden we al van den duivel bezeten om uit de nauwe loopgrachten te springen in het opene veld waar donderend lawaai de kreten der zieltogenden en verminkten smoort we j I I iKler i WJng aan de echurkoiiMreken van dezen ellendeling overgeleverd te aiju Waarlijk dat wae een kwelling I Toen keerdie mijn woede zioh tegen Kamp wiens waanwijsheid van alles de schuld was Zeker zon hij er ook aan moeten getooven want het was nauwdipcs denkbaar dat hij die nog ziekelijk was ile celstraf doorstaan kon die zelfs gozomten ten gronde richt Wat mij voor amieihalf uur nog het toppunt van ongellikheid ha l toegesobeuen lag nu als een kleinigheid achter me Ook buiten het stoffige kantoor had ik nog wel gelukkig kunnen zijn al klemde mijn vader zich angstvallig aan die carrière vast Maar Voor hem was er misschien nog wel troost te vinden geweest Helene Ik zou met haar naar Amerika zijn gegaan O we zouden altijd ons fortudn wel vinden Nu wae ook dat voorbij Helene zou het nooit kunnen verdragen te weten dat ik in ie gevangenis zat Zij wier hoop tot het uiterste gespannen wae mi em nu in de kracht van talar leven door dezrti slag gtet roffen worden Als de deur van de gevangenis zich achter mij zou siuiten zou ik haar later op het kerkhof moeten zoeken In het geval dat Ik vrijuit zou gaan was het nog erger want hce zou ik dan de afschuwelijke verdenkingen afwenden Ik kendie me zelf wd zoo goed Mt Ik wist dat Ik dien rida eu Sti uga iiaar Albauiè de wi k namen trokken zich na de iied u taag bij Oohriihi naar den linkeroever van tie Zwarte Driu terug Daarbij vernietdeu ze alle brugge uver dezen utroum Hedeiiochtewt vroeg etakeii ouze tronen bij 8truga de Driu len Z van deze Aad over Ze girfipen de öerviache xoe ïeu met kracht aan waarbij lüü vijaiufen krijgsgevangen kanoiuien buit wer l€u gemaakt Wij blijven tk legeuetaiulere in de richtin vau KI Baasan n zel4en Den 23en tiiepteuibor wend de inohili faUe van het Bulgaareche leger afgekondigd Zee diagea later begon de sftmeiUi okking der tronen Den Un ü stober had de eerste bolMiig met do Stjiviera ptaata Veertig dagen later du 23 NovwAer wat het Sorvis he lever bij PriSlina en VerisowitMoh hmiiüfiené gealagen en op Albaanifchen bodöm teruggeworpen Den i9n dier inaaod namen wij bij Prizrend en Kula Liima de laatste ov i lijbelon van het Servische leger gevangen Op 23 Decemtoer begonjïien de gevechten aan de Wardiar en de Karassii tegen de Ëngel0ehen en Franschen In den loop van 10 dimen werd het landlngrtegef van generaal Sarrail verrtagen en op neutraal gebied teruggedreven Voor het oogenblik ia de vervolging van len vijand gastaakt De Duitsohe pe s ovMr de Balkanaolla De geheele pers berpreekt de verdrijivijig van de Fi isoh £ngéka he troepen uil Macedonië als een hocÉ l beilanignjke gebeurtenia De Franfet Ztg achnjft Terwijl de oppaitate krijgsraad der Entente oog beraM Hlaagl of de met rumoer en snoède recihlifobennis begouoeii onderneming van fïaloniki zal worden voort em hebben de militaire gebeurteniseen in snelle vaart tegen de Entente en V gen b l hulpcorps van Saloniki bfeMlist De onderwerping van Servffi was eeii groot Btraiegisch Succes Dll zal echter na de vlucht dor FrauBchBrito lie troepen voor het leger van genoraal Todorow in de geschiedenis van den Balkan en het naburige Oosten van ongeftvenaardo beteekenis zijn De Gemiania meent dat de actie nog lec il aHiangt van de genade van irteJionlami De Lokal Anz zegt lal EngBland s presüge In het Ot sten re te diep getroffen werd door de nederlaag in Irak en dat het zich van ih Bulxnarsche slagen in Mocedonljl nog slechts moeilijk zal herHielteih t uu vau i Uec luuK Uet jaar tüi j mi voor tiet liulgaaraühe leger eu üüi liuligiaarache volk vau groove iiitïiori K tM öeteedteüiö bUjveu iioiloa o tte nel leg r ite dne laatste Mafoütonisch rtecteu die aioh ttog in naiKiieu er vijauden bövoatleu d 1 i oiraiL Uevgiieii e 8tuga De laatje gevwtwen met te tngwachen FraikHdB u eii öervier apeeldeu zioh a4n tie oevei der loeren van X oimn eu Uchnttó af JJü vi ai l werd overal teruggefiiageii MacaikiiUé is bevrijti Up AtaceütoniauheD bodeot bevindt zitüti geou enkelen aoidaat der tegenetaauere inoer Ox r tie kiijgOTerrichtingen van dezen dag wordt wasAé Nadat de Kngelsoben en i ransdieii ► p den reohteroever vAu de Wardar een nefleriaag hadden gekr ea eo he cenrtriMH bij het dorp Furka doorbroken wa trok éo vijand terug naar neiMraal Grieitach giebiad tioor oiwe triiepen tot aan de gpww van üriekendand achtervolgd Be tftad Doirau werd des mitMo om 12 uur genomen De bevolking haalde onze troepen i ot ouibasohnjïelijk gejutoel in UnophoudWijk bruiacbte hoerageroep op i aaar Ferdiikand in d e lucht Onze oldaten wei deu met bloemen overaïFooid Op Sa terugloüht hebben de vijanden kanonnen geweren eaz achUjpgfllatwi Het gaheele ölagreld ia met uitruKingiMtukken bekaaid Tot ifti toe zijn 200 gevang en genomen Bngehodie aoldlaten gef d De coton ne rtle de FrariflitAen op den reohteroever van döWardar vervolgde wierp de Fraodche troepen na een £ utmoediigen en vermetelen aanval uil hun stellingen en drong ze naar de iriekadie grena Midklaga bezetten oni e troepeai Gevghelj De Franfiohon aKakesi vóór httn terugtocht de kazernes en de stad met Kie4tenhuizen in brand eo bliezen de apoorto ug over de Wardar beiHtiden Gevgheli op Het aantal gevangenen ie zoo mdn Iük Jat der z eteekenen al geteld Het leger van geiLemal Sarrail ie van dist Doi ran Gevgh€ ilinie naar de GrlekacJie gronö teruggeworpen Erkend dlient te worden dat de Franöehe troepen veel dapperder dan de BiitacÉie streden in de operatieet welke tien dagen duurden en in de gealchiedeniia als de gevechten aan de Wardar en de Karaaeii te boek zullen taan Wij hadden tegenover one 97 000 FranötThen en 73 000 Engtdechem in het geheel meer ten 170 000 inan met 600 iTtukken veldg nhut 130 bepgkanoraien en 80 zware houwitBetre De laalAte overbli len vandeServiflohe krijgamafh t welke over Ooh tQu gek stapelgek Sommigen brullen als beesten anderen vloeken aanhondend t ratelt van hun lippen als t geknetter der mitraiUeuzen Hooreu en zien vergaat je Neen nu ik hier in kalmte zit te pennen kan ik ja geen idéé geven van die slachtery tsohgnt me een droom een akelige bange dioom Na loo n str d zyt ge zoo lam zoo neerslachtig soo uitgeput dat je moeite hebt om je g dachten samen te houden Slapen kun je in teerste niet je zyt er te moe voor te afgemat van ziel en lyf Onafgebroken stormen gedachten door je hoofd zonder zich vast té aetten ge denkt aan alles en nog en aU je je lelven afvraagt Waaraan daoht ik nu weer dan vind je geen antwoord want in weaenlgkheid denk je aan niets I Die toestand danrt een paar dagen en of het nu een openlncht leven is of wat stilaan wordt je weei normaal hard en stua bgna harteloos De Telenden die vielen sohyn je vergeten te hebben of ae nooit bestaan hadden Je aingt en speelt als kinderen op plaats waar o vielen tZgn droeve tyden als d oorlog woedt 1 In de Hongaarsohe Kamer Het Vredesverlangen In hat verslag ovar de debattan ia de Hongaarsohe Kamer dat door de Neneate Wiener Naohriohten is gepubliceerd treft men de volgende passage aan De afgevaardigde Giesswein verklaart Wy smeoken niet om den vrede doch meenen dat het onnooüig is meer bloed te laten vloeien Wg bieden onzen vganden eenvoudig de gelegenheid den oorlog te doen eindigen De Polen moeten hun volkomen vrgheid terugvinden De afgevaardigde Jurisa vraagt of er geen man is die den moed zou hebben den vgand vredesvoorwaarden voor te stellen Wy zonden ons veel opofferingen getroosten eeide by opdat de vrede onmiddellgk zou knnnen worden gesloten In Daitsohland Uit Berlgn wordt d d 14 Dea ge meld Door d6n afgevaardigde Uebkneoht soo dem is in den Ugksdag tot ds itegeeiing de vraag gericht of zy geneigd u bg bereidverklaring dar overige oorlogvoerende Staten op den grondslag vau het afzien van an i è hlleioj uw onschuld overtuigd te zijn en toch lat ge uw verdenking jp één punt al ie het buiten uw wil moet toegeven zal uw rehabllHatde zoor bemoeilijken Nu Ik weiwch u veel geluk en zal u zooveel mogelijk lic hulpzamn zijn Vooreerst wil il iiw raad opv lgen om te trachten Karop in het ziékentiuis te krijgen ik yal terstond naar het poiitietiureau gaan Veel zal mijn tuaschenkomst niet uil werken want Ik behoor ook tot i repuibiikeinen maar miau hien kan ik maken dat hij een goed bed krijgt AdSeu Ik wlHe met h n meegaan hem toeroepen Blijf bij me 1 Maar die toon zijner woordten en de vluchtige koede handdruk waarmede hij afschdd van me nam lag i ts of ik schuldig was of niet hij meende dat ik iets op m n geweten had En vond ik dat zelf ndascfaieu niet nog meer bet geval HOOFDSTUK XX De klok op den kerktoren sloeg negen uur Ik stond alleen in de leege straat en keek Martini na die reeds long in de duisternis was verdwenen Wat nu te beginnen llad ik op dit oogenblik den gouverneur ontmoet ik geloof dat ik hem dan met zijn vuisten bewerkt zou hebben En dan zonder sdiade meer verdenkingen op u rusten Die zullen gauw genoeg weer venlwijnen antwoordde ik waiu ik ben evenzeer geconprouüteeid al deandoren en zal dezelfde zoo niet een hardere straf omlergaan dan u allen iij vergist u antwWdde hij men zal u tot tank vrij ttü latengaan Op dit oogenblik leek de gevang nis me een heerlijk dool Men zal het dnen ik heb er de bewijzen voor Terwijl een onaer vrieiMlfln in de kamer van den hoofdcommiBseris verhoord werd hoorde bij hoe twee recherehetirs met elkaar fluisterden Ze hadden het over u en een hunner zeide Die laat u maar g an die ie zoo zoo er in geweest En op het geklets van twee po litieagenten wilt ge uw voordeel Het eene komt bij het andere mijn vriend Ook hot fek dat je kortvoor Kamp s arrestatie een lang en vertrouwelijk gesprek met den gouverneur had zooals ons toevallig ter oore kwam Kwam alles tegen me in opstand Ja mijn vriend het is nietalles gunsteling van d echtgenoote van den gouverneur te zijn gïng Wj verder terwij hij ndj op den Siiiouder klopte bij zoo n gelegenheid blijft steeds op iemand iets rosten dei niette verwljdwen is Ik voor iwii Ikben mewchenkenner genoog om van Hniaad nooit zou kunnen e dragen En zelfs al waw ik dan in Amerika Htoeda zou het woord eerlooze 1 me 111 de ooroii klinken Daarboven waa ie tlkiod verre te verkiezen En is er geeu redding f In naam van Heleruj s geluk en jouw eer ni et er iets op gevonden worden Weer kwam de Idóe op den gouverneur op zijn wegen te v ilgen Maar zouden dan mijn vriemteo niet volkomen in hun recht zijn in mij xin spion te zien Zonder er verder aan te lenkeu ging ik tlOor het noodweer naar het buis van dMi gouverneur om daar post te vatten Ik verborg me In het donkere deel van een portiek er tegenover en keek oaar de venster Twee der vertrekken waren verlicht de gordijnen neergelaten Er Hcheem bezoek te zijn Die aime arme vrouw die zelfs dll gUmlachend moeMt verdragen I Door mijn eigen leed was ze me even uit de go chtcii doch nu stond haar roerend liefelijk beeld me dee te duidelijker voor oogen Een kwartier verliep eer Ik eenige beweging waarnam Toen zag ik twee schaduwen heen en weerioopen alsof twee menschen tn heftige opwinding kmr lie kamer liepen Wie het was kon ik niet zien Wordt vervolgd