Goudsche Courant, woensdag 15 december 1915

haren wt g in kenneliiken ataat van driinkeiwchai verkeerde Tor lake van wedere wnnigheid li sihle het O M vier ken gevan t uis trii Veroordeeld werd H H vaTi j li lowia wegeiw miabsmieling mittiwi ikmen g v ngenisBlr f N R rt ders diwir aub idieu die Prov Staten en de stad Gouda zoi en vHlten g v i en door douateurs Hieniiede tHa t of valt de vereeniging w 4ke r Gezonde melk zou willen noemen en bet is apr s overtui ng dat buiameeders eeaboogeren prijs vooa de mrfk zmiden willen betalen als zij er vao overtuigd 7 ijn ilat zij giecoutrolande melk krijgen Hpr nioemt dit ScHenta toekomstmuziek en hij hoopt deze muzl inweriielijkhcnd nog eena te kunnen hoore li Bi het debat vroeg de heer 1 Vries wat een boer hebben moét voor gnede melk waarop deinle der aiïtwonnlde dat de prijs geer b r kelijk ie en afhangt van de vraag Spr zon nu geen vasten prijs voor goede melk kunnen noemea in normale tijtlen zou de prijs langis de deur 8 en 10 ct zijn en er ilien menschen zijn ie ze van 8 en van H cent nemen In le toekfMiiat echter zullen de menwhen öwer yillen betalen voor de melk waaneer zij veten dat zij ocdi goede melk krijgen Spr zegt dat de prijs van de melk in gewone tijden tè laa is in erbaiui met de voediugtfwftarde van de melk tegenover anrtere prod icte i De Voorzitter dankte hierop Dr Mogendorff en wees er p d il de toew amfien in de meMtbedrijven hier beter zijn dan ze door d i inleider zi n afgcBchilderd Spr vindt ctit prettig pn de inleider he de niterH en gervoemd om het kwaad beter te doen uitkomen Spr zal de wenken Öwir Dr Mogendorff gegeven gaarne in o o wpging nemen en zal trachten uitv ierlng aan zijne ideeën te geven Spr hn ipt evepitueed lan op de meilewerking van Dr Mogendorff f r hoopt ten slotte ckit de nielkveeU Hnfer er naar zuiUen streven onï in onderlinge samenwerking Jou i a van goed © melk te voorzien De vei a iering die o a bijgewoond werd tloor de heeren Moona en Mr G W van der Vww ledender Melkconwmssie en He overigensmatig bezooht wae werd hierna gesloten + Koodat de heeren vermoedelgk daarmede gekomen z en op dexdfde wnze zich weer uit de voeten gemaakt hef ben Ken atkler inwoner heeft mede de eer van hun braoek gehad Ook daar wordt niets vermist en sg hebben zich enkel te goed gedaan aan diverKe lekkerngen Op de meett brutale wgse zgn deinbrekers daar te ifwk gegaan Hedkalm hebben Ke nadat ze eerst degordgnen hebben laten sakken de lampopgestoken die brandde nog toen deinbraak ontdekt werd en daarna allesoverhoop gegooid Op een of anderewgze sgn ze tegen de knop van een eotrische bel aangeloopen dese beldeen op het gelnid daarvan hebben zezich glings verwijderd De politie ismet een en ander in kennis gestelden stelt een onderzoek naar het gebeurde io Haastr Ct De zoon van den landbouwer R v D in Stein kreeg bij het opwinden van den kap van den hooiberg een Boodanigen klap van den hevel die loosschoot tegen het hoofd dat hg bewusteloos neerviel De onmiddellijk ontboden geneesheer constateerde hersenschudding Detoestand van den jongenman moeternstig zgn Haaatr Ct Op denzelfden dag kreeg eveneens in Stein de knecht van den landbouwe J de Goey die nog maar één dag aldaar in dienst was een klap van een veulen tegen het hoofd De toestand van den man werd zoo ernstig dat hem de laatste H H Sacramenten moeten worden toegediend Haastr Crt De vrouw van den kastelein van Het Rooaje aan den Haastreohtaohendijk viel van een trap en kwam in dankelder terecht Ook hier moest dedokter by te pa komen n dwe oon tateerde dat ij een ann gebroktnhad Haaatr Crt Da B van Halaema alhier ii beroepen bg de Oeref gemeente te Terneuzen Haaitr Crt Sohoonhowen De Qomeenteraad heeft besloten de leden der gemeentalijke commissie voor werkverschaffing te ontheffen van de 6un opgelegde finsnoieele aansprakelijkheid De werkverschaffing heeft de gemeente ruim f MOO gehost Naar aanleiding van eea opmerkipg van Gedeputeerde Staten dat hot verhoogde salaris van den gemeenteoptvanger nog i 40 minder is dan hot Volgens voor de ontvan erswedden vastgestelde norm moet bjo besloot de Eaad de wedde van den ontvanger vast te stellen op het door de norm aangegeven cijfer d i f 1060 aanvangssaiaris met twee automatische verhoogingen van f 75 na 6 en 13 jaar dienst Vastgesteld werden nieuwe verordeningen op de heffing en de invordering der hondenbelasting De jaarInksche belasting bedraagt nu voor eiken hond f 3 voor waakhonden en trekhonden f 2 De Raad besloot niet over te gaan tot vermindering van het voor deee gemeente vastgestelde maximum aantal vergunningen doch in het bestaande maximum te handhaven De begrooting voor 1916 werd verhoogd met een bedrag van f 30 000 voor den aan en verkoop van leve ismiddelen De Raad besloot niet over te gaan tot de instelling van een tjjdeiyk gemeentelijk werklooienfonds Aan de districts arbeidsbears te Rotteadam werd een jaarl ksche bedrage van 1 cent per inwoner deaer gemeente toegestaan een half uur werd de brand p Jit I aangerichte schade wordt door ntie gedekt brandje trok in het middaguur i wat nieuwsgierigen tot zich Éel Haagsche Blgspel Ensemble Het Haagsche Biyspel Ensemble von Bouwmeester Theater 1 ZondagMd in den Nieuwen SchouwburgB opvoering geven van M n Baby JJave Fransche klucht van Maune ennequin Holl Mg van Landbouw Do afd Gouda en Omstr van de Holl Mg Landbouw houdt Maanju aO dezer een ledenvergadering te jTnor in de bovenzaal van Café Harmonie alhier A de orde zgn o a Mededeelingenro het bestuur Verslagen van de fa vaardigd ii naar de alg vergade n te Amsterdam en en den Hoag j oag der Koninkl goedkeuringvoor de voor en niyaaisverloting enverkiezing van een beatuuialid voorde gemeente Stolwgk üin het eind der vergadering zal de gewone verloting plaats hebben ioet het ixig op bel opkomead wet lieiaiig bij deze zaak verklaarden zHgeen van allen te hefcben Het O M achtte het oogtnerk van wederrerhteliike toe gening alleen bij ppor P de i bewezen en eiachte f 5 boete subs j dageo hechtenis voor de andere beklaagden werd vrij sprttak gerequireetrd UÜMpraak 22 Dec a Laatste Berioliten Stadsnieuws TWEr UK KAMKH VergBitering van hedai liel eiiKiverelag van de Marduobegruoting vfotdt voorgeleaen Er wordt op aaivged rongen ook het Mariue ier Honeel thmrtetoeelag e geveo VervulfSeitf ie aan de orde hel contract n et ü l aketvaurt Mij Ue heer T o c k u l Migt dat hij een biiilei pBwoon oim n geu indruk heeJl an hol optreden van de inaAtM bApjiij in dese lUj handhaaft aljii amm lenient daar hij niet voor de maatnehappij uit lien weg wil gaan diar zij ie grtiot belang heeU bij de tot landkoining ttn het contract Ue coiinniaaii van llapporteure trekt haar uinendemeDt to IJe heer Bolsaevaln ï l 1 bel niet oen met den heer Kook die een blaam wi rp op de TaketvaartMaawciiappii Spr vond ook ta bet i diilracl niet voldoeilde waarborgen gaf voiir het aandoen yan tunöcbeuhuveiK nwar het amendement ging h n Ie ver IM than yoorge l te wijziging efl ht apr een groote verlieienng in het contract Miuialer Bambonnet verklaarde geen un nütlgwi indruk va Ie g€ tie van de l aketvaart te heb Iieii gekregen Uet wetsontwerp werd daamfl zonder hmifdeli e AenisniagaangeiMnien Miniffter Uambunuet b t eiodiveralag beanlwoordoiul eluit zich wat de duurto toewlag voor het Mariitepemoneel aan bij het algesneeii i leunpunl dor llegeering De heer HugenhoTtz e d koint up tégen aajulraog uit de Kamer om nog racer aanbouw uiottegeiislaaudte pa 2fi millioen is toegekend voor twee pantiseraafaepen en vier onderceobrioten Waar nu paa met deu aaiibduw van bovengenoemde chepen la begonnen is de Kamer blijkbaar beetgenomen wat dB urgentie betreft Spr dringt aan op de irtflelling van een vlooleonniiAerfle dlie do Kamer moet ei ehen en bij nietin willlKing daarvan uioet deBegrootiniï wcml verworpen Hij vraagt vorl ii liin t voor ite gezinnen der geiiKihi lia r Vn en verplichte reBervieten lulkteringi van voedingegeUlon aau met vftrifïf zijnde zeemiïieieiiH naar hiiiM eitflen van de oud te lichting éet zeemllitte iiiülelHiifï van een tuchtlaft ï op achep n in den geeet van de advlw eoninii ie voor het opleg Ren van e traf aan de politiolje ni litpii Ie H raVenhage Penonenverkeer naar Duitichland voorloopig atopfoxet Men seint ons Daar het Vice Oonaulaat t Zavenaar geen nieuwe passen instructies ontving is het personenverkeer naar Dnitsohland voorloopig stopgezet GOUDA IB December 1915 Vergoeding wegens Kostwinnerschap De Minister van Oorlog heeft t volgende sohrgven aan de Burgemeesters gericht Om gelijksoortige reden als die vermeld m mgn aanschrijving van 27 Nov 14 afd dienstplicht heb ik de eer U te verzoeken de vergoeding uitgekeerd over tgdvakken vollende in het jaar 191B niet te verantwoorden op verzomelstaten waarin vergoedingen uitgekeerd ovBTtijdvoiksn in het jaar 1916 znllen worden v r antwoord Voorts gelieve U de uitkeeringen der vergoedingen vallende in de 2e helft van December lïlBo de eerste helft van Januari 1916 I doen pUats hebben op de 24 Dso a s op den 3 Januari a s op danioju a s en op den 17de Jan aj De wenschelgkheid voordswslwnking van de voorschriftjn vindU nB gïpnd in dexelfde ovOTweginp Ut die welke den vorigen jare hebbaï geleid tot mgn hrgven von 15 Deo afd dienstplicht Ook thans worden de autoriteiten der Landmacht door mg uitgenoodigd U tgdig vóór genoemde betaaldagen te doen geworden de noodige opgave nopens omstandigheden welke zich typens het verblgf in werkelgken dienst vo de milttielicbtingen de landweer de landstormpliohtigen en de vrijwillig dienenden bedoeld jn hot sedert gewgzigd Kon besluit von 21 Aug 1914 No 42 hebben voorgedaan en van Invloed kunnen zyn op het getol der op vergoeding aanspraiüt gevende dagen Een jeugdige Gauwdief Een 13 jarige knaap Belgisch vluchteling bod tegen het verbod in het vluchtelingéekamp te Gouda verlaten Des avonds durfde hg er niet in terug keeren en zocht in de gemeente Reeuwgk een onderdak Dit werd hem verschaft door 3 v d H Den volgenden morgen na het vertrek von den vluchteling miste v d H zgn gouden horloge met ketting en eenige andere voorwerpen De politie spoorde den knaap op die beweerde het horloge stuk gemaakt en in den IJsel geworpen te hebben Op aanwgzing van den knaap werdwer keUjk een stuk van het horloge uit den IJlel opgevischt Tegen den knaap is procesverbaal opgemaakt Vad De nieuwe Ryks H B S Hedenmorgen werd in tegenwoo digheid van den Directeur der School de vaderlandsche driekleur gehesches op het eerste spant van den kap Het werk schiet goed op dit i niet te verwonderen omdat er + R man aan den arbeid zgn Verkooping Notaris Ktlo By de MaandagByVond door ds Notaris R W H Fitlo in hotel i Zalm alhier gehouden verkooping van huizen werden koopers Van de perceelen Kamemelksloot 80 en 82 een boerenwoning met erf de heer S van Oreveld alhier voor f2850 Van het perceel hoek Korte Groenendaal en Naaierstraat een Winkelhuis de heer K Wessels alhier voor f 2276 Vrijgesproken Het gereohtehof te s Giavenhage heeft heden arrest gewezen in de zaak N en J Mogendorff kooplieden te Gouda door de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot 15 boete of 5 dogen hectitenia ter nke van poging tot verboden uitvoer va huiden en vellen Het vonnis wad vernietigd en bekl vrg esproken Brand Hedennamiddag omstreeks half tv ia brand ontdekt in de droogkoma van de krytmaaldery van de ürms A Vingerling Zonen aan den Turf ingel In deze droogkamer die geheel van hout is staat een knobel waaruit blgkbaar vuur op den vloer is ge vallen waardoor de vloer is gaan branden De stoomspuit de slangenwaften en de brandladder zgn onmiddelgk uitgerukt De stoomspuit behoefde geen dienst te doen daar het blnssohingswerk met hel matoriasJvan den slangenwagen kan geschieden Kwaliteit o priiti vua confluniï ttenieilk 1 4le l üveruia l vau C Ié tiet ix liLkboM hield Dr ö Mogmrïl njkeveearlB Ie ÖohooöboveD W eruvüiid een lezJiig voor öe aid iuwla en Onwtrelteu dar Uotlaud iihe Maaiwhappii van Landbouw ovfer hoveiMKloaiui onderwerp IK vergadenn s werd geleed doolden heer Valokeaier de Ur eve dae na een korte inlddin het wooidfgaï mi v Mogendorff Oï MiJgeiidorit deelde mede dat bij preken z o r de qualitelt vap ilii nielk in verband met den prija hl r dioet dit niet alleen gaarne omilai dit onderwfrp spr mtereflsvert maar K k omdat bij daarmede tevena lil de gelogemèeid i een flteentje te kunnen bijttmgen tot den bloei van lic ftfdeeUng Gouda der U M v ij Spr hoett nooit gedioord van eeo ifkwe catagorie boeren in en om Gouda lie aan een edelen eu ondei liiigen wedötrijd willen meedingeo om ik beste etk zuiverste melk te leveren Moreel zijn de ve ondere verplicht zui er en geeonde melk te levereu Zij dragen ile ver tttwoonteli khe d an hoi rden zi en die van de ntelk wöJer gezond en krachtig moeten worden ep die vergif in krijgieni waiuieer de mdJt ttlet auiver wordt V loverd De melkveehouder i veraiirtwüonlelijk voor het wel en wee van tallooze zuigelimgen die door omHtiiniduglheden de moedernwlk moeteo luiasen Het aterftecijler te Gouda van kinderen beneden één jaar bedroeg iq 191 r 6 dat waa 9 van he aanUil g Ax reaenu Vóói een veefaouder een koe gaat melken nwet hij zich wal degeOijk redcenechap geven van de g s teJdhe d Ier uï r liet is bewezen dat gediulend © het melken van eea koe tallooze tttbereuloaebacillen in de nWk Ie reoh komen In een of meer kwartieren van de uier ontótAan als liali banlo doch niet pijnli e knotobeto de melk bÜift waken ton wit van kleur en meirig melkveehouder ziet daarom dwe m k iiiet voor gevaarli dodi voor uoriB al an a iloet deze melk gewoonweg in deo urmner en ma ct zoodoende ooinaura üemelk van zeer sleehite kwalWpit De diarree der koeien vinèt volgeiiw Bpr zijn oorzaak in het toedienen van oadeugdieii drankwaiLer of door het veretrekken van bedorven voer men heeft bij zulke gevallen aleohte het achteretel van de kiMj ajin te zien om zich een oorded te kunnen vormen Spr heeprak de manier waarop do Ixteren ks melk rediugen en kon niet gonn aanrarden me die reanii ng a Mnziebtig roogdijk te werk te Kaan In 1 kub C M melk hetrft spr wel a M en meer baoteri n gevonden echier spr zegt direct hderbij dat allo bacteri n niet even gevaar li zijn doch dat er toch bacteriën in vcwrkoanen s ïe een ernstigon buikloop bij kinderen teweeg kniuien br i en De nielk van een gezonde koe ia 9terile zoolang de lüelk nog in de uier is Waar veel nierontatekingen voorkomen zullen deze altijil geweten moeten wordten aan onzindteli e Htellen Een zindelijke stal ie niet alleen van belang om een goede kwaUledt melk te verkrifeen maar ia wel det eh ik © en financieel belan p voor den m kveehouder ze4f die min o meer uierontMekingen kanvoorkomen toor de reaniiead zijner etal Spr waarschuwt tegen het melken met vuile kleeren aan en met onreine handen en gaï de vergëijking dat men eveneens niet lekker m1 eten wanneer de pensoon die het eten heelt toeberrid geen echoone Weener Operette Gezeltfohap De bekende operette Ein Wa zérIraiiiia van Gsicar iStrauas tekdt vftn Ve Donnann en Leopold Jacobson is gisteren door hot Weoner Opelette Gezelschap directie Qeor Braun hier opgevoerd Wanneer met de opvoering van den operette bedoeld ia uitbuitend te geven een avond van amvwement dan iH se zelcer wondierwetjgeetaagKt Het public beeft door hen iid applaua van haur genoegen in deze iu tige en vi iiohjke vertooning blij k gogoven Ën dat applaus gold in houldsaak G e o r g B r a u n die als Juit Njki eon dankbare rol te vervuHeVi ïitfft en daarbij als regisseur optrad en ivaaRt deze de d ames Else II o i n r i e h alt de dirigenite der dtimee kapel on O I g a Muck als prfnfles Helene Tevergeetfwrh h bea wij op het progFamima naar Marga Graf gezooht hoewel zij op de affiche stond aanig even die als Stella in Hund um die liebe hier kort geleieu zulk een mocee had Wanneer wij hierop wijzen dan is dat aUerminst om iets af te doen op de praeötatieö van tfo beide reedisgenoentde dames doch geldt dftt uilBludtend de erectie EUe Helnrich heeft getoond een operette actric is zijn die in dat genre een bijzondere krauht is al kcmven om haar geMiea wol wat W te druk voor Aantfflnperaoienilvol apel hee t het gisterenavond eker niet ontcbroken I e muu iek is zoo populair teter wel weinigen zullen zijn die ze niet kennen en ze n iet heel stil of in ge dachten zullen hebben mee geneuriod liet orke e was zwak zooals te begri en ie bij zulk een kleine hezetMng maar het deed Jiet toch alleraardlgsit Do fofttumeering was in het eerste bedrijf heet goed at zou wat rijker aankieeding zeker aan het geheel zeer ten goede zijn gekomen In ilo andere bedrijven Ue dit bij ommigen nog al wat te wenöchen over MAUKIBKHICHIKN CoOp Tulnlenvereeniging Oouda en Offlitreken te Oouda Veilu van 11 Dec op lie iioutmaii gracbt Aiuhjvie p 1011 0 40 IX KnoinipiMi p St l Zy ct 14 p lüO lit f l iri Itoerekool p t 1 2 Koude Kwil p et i A i ei iruiwe Kool p tH ï H et j Spi iilt e p zak I l ü j f 1 45 Kroleii p p t 1 2Vi ct Wortelen D IJHI boe I0 5 f2 k p pd i t l rbi p lü Ikm 1M et Uleil i IIKI hI f I Knolaeld rij p boa 71 20 id p t 1 7 et jSel U rij p 10 hod 12 nt PetontBtic 10 inm 7 M t Ap el n p prt 2X fiVi ct iij p inandje W ct i l p miwt 12 l eren p pd 1 li cl Schorwenoren p boe 14 c Willuf p pd 21 ct HiHkerittot p pd IB cl MKipel p pd 7 t Kaasmarkt WOERDEN 15 Dec Aangevoerd sjo partijen joudache kaas ie soort f 73 f 75 ld cwaardere 174 176 id se loort 169 f 73 ld met Ri ksmerk i 7a 1 74 met conditie Alles per 50 K ü Rechtszaken 1 0 Uahtbank Ie Kotlerdam behanitolde gi leren de voigende zaken Do i2 iarlge beier 3 K H te ou la waH op M November dronken gewecat en had zich verzet toen een agent van politie hem aangehojdesi had om hem in het belang van de openbare orde en tot zijneigen veiligMd over te brengen Bekl W u hebben gerukt getrokken g chopl en geelagen en wa In zijn v crzet bijgwlaan door den 28 jarigen lóMwn werkman J C O te Gouda die aan H genikt en Rctrokken had om hem iiit de handen van den agent te bevrijden Ter zake van wederepannigheiil door Iwee persomen met vere nigde krachten gepleegd werd tegen ieder der beklaagden zee weken evaige ni t ral geWflchl De niet verwhcnen bekl 3 K z m zich op 1 November te Wadilinxveen verwt hebben legen een Mwachter die hem had willen over r brengen omdat h l op den open 1 r vnur 1iaastr oht Inbraken In den afgeloopan nscht is ingebroVen ia de draKkeri van de H H Hooft alhier De dief of dieven hebben door opeDBchuiven van een raam toegang gekregen in de drukkerij Blgkbaar hadden zg geen inbrekers werktuigen bg zich want een scbroevendraaier dien ze daar vonden moest dienit doen om de deur v n het kantoor te forceeren dat hun dan ook gelukt is Kasten en laden waren opengebroken hopende iet van bun gadmg te vinden maar gelukkigerwg was dat zoo niet GeldBwaarden worden omdat het pand niet bewoond wordt b avond Bteeds naar het woonhuis medegenomen Boodat inbraak vrijwel miif lukt is Het aanwezige materieel ii onaangeroerd gebleven Nader vernamen we dat een Mhouw van den timmerman Straver ook zoek Handel matig Telegrafigcli Weerbericht van het Koninklgk Heteriologisclr Inititnut te DE BILDT Hoogste barometeratand 770 0 te Zoid Oost te Duitschland laagite barometerstand 754 1 te Skagen Verwachting Ut den volgenden dag Meest matige tot krachtige znidel ke tot zuidwestelijke wind betrokken tot Bwaar bewolkt waarsohfnlgk 1 regen of sneeowbuien Zelfde tempe handen had en in vieze kleeren gekleed wae I nen worden sedekt door een niet teSpr he iodertijd het onderzoek I jj g contribuHe der m lkve on ff tó tijdeoB de vele typhuagevallen l nexsUe tot onmiddeiyke vredeaonderhRsdeliBgen over te gun De Staatuecretarii van Bnitealandiche Zsken Von Jagow leide Uet verwijzing naar de beraadslagingen op 9 Dec jl weiger ik de vraag van den afgevaardigde Liebkneoht te beantwoorden SlxxxxexxleoHLcSL Tarkaohroodolie By kon beelnit van 13 December 191 il de uitvoer van Turkactiroodolle en dergeiyke praeparateQ bestaande nit getaUoneerde geheel of gedeeltelgke verzeepte oliën verboden Haildienit op Indië Uen deelt aan de N R Ct mede dat de Nederlandsohe stoomvaartmaatichappgeD teneevolge van de toenemende onzekerheid om aan de in aanmerking komende stationa voldoende teenkolen te kannen opdoen bealoten hebben den maildienst om de Kaap te doen geschieden In verband hiermede wordt dewekeiyksohe dienst tot een dienst om de tien dagen teraggebracht Glycerine By kon bealoit van 13 December 1916 is de t deljke opheffing van het varbod van uitvoer van glycerine ingetrokken AanbleiMn von een AmbulaWfltrelii Mfii inddt 0118 uit AimXardtun Tor gelogoiihe d van de liutallatie van hel Nationale Comité tot aainblefiing van een ambulancetreinaan onoe liCKeerinK waarbij Z K H ei Priiifi legenwoonllg wa sprak de heer van Keghen voonütter van dit comité t ftoifïc woorden van dank in de eerrt plAatfl aait Z K ilooi heid vooiia Ion iipparbevotheAiber van lAivi en Z ¥sna ht en de heeren Convmiatttiri Mi dor Kniüngin en BurgesneeBter K ir 2oid lat de belang llnf d9e in t e eerfito da en grootendewla het üigi n lutwi en de eigen soldaten gwld wondïto zloh van lieverlede naar het bivitoniand en thana treft veler onzer eer ile obeesaie van het leodi lot laar ginile door gewonde verMilnku onvoldoend vereorgde n verplee le i nldalen geleden wordt Jan de gedttdite ae n het veel omvattende werk dat wanneer wli hetfpeen God verhoede In don oorto betrokken oudeu worden ten bate oiwar lanaïvpivtoiiigei verricht zowlen niooten wonl n Indien wIJ onze bllkk nu nnar het buitenland wenden en wij onH afvra en wat in geval van oorIng on nog 7 ou ontbreken dan koinen onze ge aohten ala vaozelf op die vernuHIg en doeltreffend in orli to hoapltaaHrelnen WIJ zuUen hoepen vertroMlw ik niat rivMen voordat wi ons doid berdkt liiAbon on een of twee hoepitaellrei ii n met operatie wagen keukenwagen en al wat verder tol hnmie toeruallng behoort aan H M H oge Regeerln kunnen oanbleden TWEEDE KAMER Vergadering vin Dinsdag 14 Deo Vervolg In ons veralag van gisteren hebben wy den heer De Jong ten onrechte d n Minister laten bMritiaeeren In de laatste alinea staat de heer de Jong sloot lioh aan bg den heer van Vunren dit is nietjaist De heer de Jong heeft de maatregelen van den Minister verdedigd en oordeelde dat de bruinbroodvoorzienins en het op pr s houden van wittebrood de Regeering geen groote opofferingen beaorgd heeft Spr aon thans gaarne weten of het noodig is dat de Rejeering thans nog den geheelen graanhandel in handen houdt Spr kan lioh begrüpen dat de importeurs thans 0en andere regeling wenschen De M i n i s t e r de heer Posthnma beantwoordde de apr en deelde mede hoe aan graanimporteura wel de gnlegenbeid gegeven is aan de Reeeenng offerte te maken Op het door de importeurs en de veroenigingen gedane verzoek om den graanhandel vrg te laten is de Minister niet ingegaan omdat nadat de Minister met de inzenders heeft gesproken van hen zelf het verzoek ia uitgegaan om niet tot vrijlating over te gaan Wat betreft den voorraad welken in het land moet biyven de Minister is van oordeel dat niet eer een toestand zich mag herhalen looals in het begin van den crisis in 1914 o n het land b na zonder graan was Had de Regeering de zaak niet ter hand genomen dan was in Angnstna 1915 eer een zelfde toestand gekomen Na repliek van den heer Van V u n r e n r k werden de beraadslagingen gesloten en het Vetaont werp z h s aangenomen Verschillende Wets ontwerpan werden aangenomen flHüw e Aan de orde kwam daarna het w o Aocgns op Gedistilleerd herziening der wettelgke bepalingen omtrent de betaling van den accgna op het Gedistilleera De heer Merchant v d atelde namens de Commissie van Rapporteurs een amendement voor te bepalen dat het bedrag van den accijns kan worden verminderd met een bg algemsenen maatregel van beztnur te bepalen bedrag wegens reoteverliea en gevaar voor onverhaalbare boeten DeMiniatervan Financiën nam het amendement over waarna het W O werd aangenomen evenals het W O verhooging landbouwbegrooting 1914 De vergadering werd daarna verdaagd tot Woensdag 11 uur Gemengde Berichten Melkoorlog Maandagmorgen is de melkoorlog te Alkmaar uitgebroken doordien de georganiseerde melkveehouders weigeren de melk van heden af aan de melkslgtera voor 9 cent te leveren Een groote boeveelheid elk die op het punt stond naar Amsterdam vervoerd te worden werd door de politie in bealag genomen Bloemkool aangehouden Men achryft alt Otdenzaal aan het f V d D Te Bentheim werden dezer dagen door de Duitsche douane aldaar twee wagens bloemkool aangehouden afkomstig van Nederland en bestemd voor Boedapest Deze aanhouding geschiedde als gevolg van het doorvoerverbod van levensmiddelen t enz van neutrale landen naar Oostenryk Hongarge Door de betreffende Nederlandache Spoorweg Maatschappijen zgn voor bovenbedoeld vervoer tot nu toe geen beperkende bepalingen ter kennis van het publiek gebracht Bg eene met twee dienstboden wonende oude dame te Tilburg die bekend is om haar liefdadigtieidszin bemerkte een politieagent die s nachts de rande deed licht in de woning Zich naar de woning der dame begevend ontmoette hij een tweetal mannen die het huis zoo juist verlieten en tinnen kommen en andere voprwerpen meedroegen De agent hield de mannen staandeen vroeg wat zg zoo laat in dennacht nitvoerden waarop zij te kennengaven dat zy nog enkele nagekomensnprices moesten bezorgen De agent door deze mededoeling niet bevredigend verzocht de hem onbekenden even mee te gaan naar het bureau van politie waaraan zg gewillig gevolg gaven Na een eindje te hebben voortgewandeld f wierp plotseling een der bandieten den politieagent zgn capi over het hoofd grepen Iwiden hem aan wierpen hem op den grond eu takelden hem zoodanig toe dat hg bewusteloos op Vraat bleef liggen waar hg later door een collega gevonden werd De kerels waren natuuriyk gevlogen en van hen is geen spoor meer ontdekt Ze hadden by de dame ook een brandkaat geforceerd Ellende Naar aanleiding van het stukje Nood onder de Nederlandsohe arbeiders in Daits9hland voorkomend in verschillende bladen bericht men ons uit Leiden Sohrgver dezer heeft een onderzoek ingeateld naar den toestand waarin hier te Leiden de uit Duitaohland gevluchte arbeiders verkeeren Deze menschen zgn voorloopig gehnisvest op de Oranjegracht de 3e Binnenvestgracht en de Uiterste Gracht In deze armen buurten hebben zelfs de armaten der arme medelgden met hunne uit Duitschland gevluchte landgenooten En niet ten onrechte Op de Oranjegracht zoo meldt onze berichtgever trof ik een familie met negen kinderen aan op een zolderkamer van n soort aardappelmagazgn Negen paar klompjes van kinderen stonden voor de trap op de bovenkamer waren tweeslaapgelegenheden een voor vader en moeder en een voor de negen kindertjes Ifog treuriger zag ter uit op de Uiterste Graant daar konden de arme stakkerds die te eargierig zgn om te bedelen want t waren mensohen die in de textielfabrieken van Rheine goed han brood hadden zich niet deluxe van een bed veroorloven Man en vrouw moesten onder één deken op dan grond slapen de vïer kinderen waren toegedekt met een paar afgedragen jassen die hun door medelydende menschen waren ter hand geateld Een ander gesin dat pas was aangekomen huisde met vader en moeder een oude tante en acht kia dutjes in eea hokje van d Haagmanspoort Onze Inrichtgever voegt hieraan toe dat het R K Hnisveetingicomiti reeds drnk bezig is om den alleruitersten nood dezer ellendigen te lenigen Op den Witten Singel 84 D dire enr A Kellenaers vernamen we dat reeds van verschillende zgden giften in kwamen Er ia veel noodig want de toestand dezer ongelokkigen ia qnbeschryflijk Het aantal gezinnen qat op deze wijze uit Rheine naar Holland gekomen is wordt ep qteer dan 100 geschat Het tegendeel van dierenliefde Een juffrouw te Helvoetsluis is vóór ongeveer 9 weken op reis gegaan en liet den bond Op den zolder achter aan een touw vastgebonden met een paar stukjes brood er bg zonder dat zij daarvan iets gezegd had Eenige dogen geleden bemerkten de buren het De politie werd gewaarschuwd en men vond den hond natuurlgk dood door honger Ook werd een kanarie dood gevonden De politie heeft de hond in beslag genomen en een onderiook ingesteld H ll 8 M Den 19en dezer zal te Amsterdam een vergadering gehouden worden van chefs de Bureaa in dienst bg de H IJ S M om te geraken tot oprichting eener vereeniging waarvan alleen deze ambtenaren zullen lid kunnen zgn Loontoeslag in het Ko k enBanket bakkersbedrtjf Gelgk reeds vroeger is gemeld is door bemoeingen van en Alg Ned Bond van Arbeiders in het Bakkersbedrgf voor het broodbakkerabedrijf in Amsterdam een toeslag regeling tot stand gekomen Door genoemden vakbond is ook bg de werkgevers in het Koek en BanketbakUersbedrgt een verzoek aanhangig gemaakt om de loonen te verbolgen of een tgdelgke toeslag in te voeren Thans is na een conferentie door een der grootste werkgeefsters in dat bedrijf de directie der N V Koekfabriek De Nederlander der itsina Lindeboom een toeslag op het loon gegeven n l aan aUa volwassenen f 1 per w4 k en eon de jongens 25 cent per week Indien de toestand in dit bedrgf niet ongunstiger wordt dan is de firma voornemens dezen toeslag als blijvende loonaverhooging om te zetten Woningvoorziening voor geïnterneerden Men meldt ons uit ïlarderwgk Het werk voor den bouw van woningen enz voor geiinnen von Belgische militairen dol sedert eenige weken stil gelegen beeft zal morgen weer worden voortgeiet De kapitein der Genie G C Beltman gemachtigde van de oommisiie en benoemd door den Ministor van Binnenlandscbe Zaken ter voorzienin in den woningnood van genoemde gezinnen heeft heden zgn functie aanvaard AanvankeUjk is reeds opdracht gegeven lot het maken van 18 woninkjes welke bg zes stuks tegelgk naar verachillende interneeringdepots als model zullen worden gezonden Voorts is van een ingezetene een rechts van den Grindweg naar I uvenam onder deze gemeente gelegen terrein voorloopig voor één laar gebuurd waarop 5 barakken elk bestemd voor 20 gezinnen zullen worden opgericht Het indertgd door den gemeenteraad aan den Regeeringscommissaris in huur gegeven gedeelte van de gemeenteweide aan den Stationsweg zal vermoodelgk ook voor bonw van woninkjes voor Belgische gezinnen in aanmerking komen De voorioopige hechtenis van den heer Schroder De Telegraaf meldt Na onderzoek van de zaak waarvoor onze hoofdredacteur in voorioopige hechtenis genomen is beeft zgn wij goed ingelicht de r chtercom missaria mr A J van Royen een request aan de rechtbank ingediend waarin hg verzoekt den heer J C Schroder nit de voorioopige hechtenis te ontslaan Maandagmiddag eeft de tweedekamer der rechtbank na dagenlang dit veizoek te hebben aangehouden het van de hand gewezen in overeenstemming met het requisitoir van het O M KANTONGERICBT TE GODDA strafzitting van Ih Dec v m 11 u Overtreding Lterpliohtwet In di itedenmorg gehouden straf zitting van het Kantongerecht alhier tnd ato plaatsvervuigend kontourediter op de heer Mr E M B Kortenoever Bciutttdeld wer len da volgende zaken Upnieaw diende de zaak tegen W K alhier wiens jongen de whool gedhirende geruimien tijd niel had beKixiht naar bekl beweerd had en nog beweerde wegens ziekte v het kind Als getuige werd thans gehoord de haor A van Kersen het hoofd der school aan de rotersteog die vorkloaitte dat de jongen den laalsten tijd voortdurend van scbool ie weggebleven naar get meende om bood happen Ie doen Een verklaring van een uiwlirus dat het kind zisit WOB heeft get nooit ontvangen Mode was oU getuige opgeroepen Dr I 3 J Hlvers die over dit gevut gaon inllohtingen kon geven Bekl zoide zich in den naam van den dokter te hebben vergiBt t Gold hier echter werkelijk een zi tegeval maar bekl had verzuimd het hoofd der hooi door overlegging van een bewijs van den tokter daarvan in kennis te stellen ieWtx ht werd f 2 boete subs i dagen hechlenl Uitspraak 22 Dec a s M S schipper te Zevenhuizen die Bijn 12iarigen jongen van school had getiouden drie dftgen per week om hem behulpzaom Ie zijn daar zijn knechtje om meer verdienste te krijgen aan hel Meten rooien wasgegaanj geen onder te krijgen was hoorde 1 1 boete sub 1 dag hechteni tegen zich Biachen en kreeg daarbij de uitdrukkelijke waarschuwing te zorgen ilat deze toestand verandtod wordt Ijitspraak 22 Dec a s Ca W huisvrouw van H l alhier stomï terecht omdat twee barer kinderen de school naet geregeld bözochteai De vrouw verklaarde het uit nood te hebben gedaan Haar man was li werknmn en kon geen zwaar werk vorrichten en verdiiende Slecht zoo H U en dan wat waardoor zij hel brood moert verdienen voor haar gey in van H kinderen lleisist ht werden 2 boeten elk i f I iO sub 2 maal 1 dag hechtenis Uitspraak 22 Dec a s Meren en vastleggen Sinds 9 jaar zoo verklaarde de stooraboot kopitrfn W L K alhier heel zonder opmerking te Wadldinxveen de toestand bestaan dat d Volhar Uiig bij hot aanloggm en loatïon en laïlen hetwelk maar enkele oogenMlkken duurt werd voetgemaakt aan één touw waarna de plank werd uitgebracht op de aanlegplaat Nu in een oor teelt de plaatselijke overiiBld van Waddïnxïeen dat deze wijze van doen ongeoorloofd is en laat proces veriiaal opmaken Deaeri kapitein zijn ten laate gelegd twee feiten lo dat hij niet aan den wal lag gemeerd voor bet lossen en laden en 3o dtil de machine wMkte zoodat de Iwot niet stil lag Bekl verweerde zich door te verwijzen naar de uitspraak van 17 Nov 1915 van het Kantongerecht waarbij fcekl in een analoog geval word vrijgeoproken De feiten op zich zelf Vorden door hem erkend do di niet In strijd geacht met de politieverortlenóng van Waddinxveen De aintitenoar O M in deze zaak requisitoir nemend verklaarde deze zaak aanhangig te hebben gemaakt opdW nadat hij zich van veisoliillende omötondigheden op de hoogte heelt gesteld kon worden vastgesteld of de bandelii en in de dagvaarding ge noemd ais overtredingen kunnen worden beschouwd De taalkundige beteekenis van het woord meren kan op verwchiillende wijze worden uitgelegd en daarop is bij de beAiandeling der vorige zaak van bekl deze vastgeloopen Het eerste aangevoerde fedt zai het O M geen aanleiding geven tot het stellen van een elsch wat bet tweede feit aangaat het laten werken der machine terwijl de boot vast ligt dit Is volgens de verordening strafbaar gwteW Voor het sub 1 aangevoerde vroeg het O M vriji raak voor het sub 2 genoemde f 1 boete eubs 1 dag heobtends uitspraak 22 Dec a s Zand graven P de i schipper J d G F Il en G L alten te Qoudarak stonden terecht dat zij te zanten zand hadden afgegraven toebehoorend aan ïlen heer Hoogendi zander diens toeiftemimng Schipper P de G veiklaarde te meenen dat dit aiikz nd door hem mociit worden weggehaald Had hij geweten dtat voor de lading f 0 7 5 had moeten wordsin betaald hij zou het zeer zeker hebben gedaan en zich geen moeilijkheid als thans op den hals gebaald Bekl verklaarde het zand te verkoopan aan een meteelaar De andere beklaagden verklaarden den schipper Ie hebben geholpen om hem een genoegen te doen daar dit algraven hed spoedig gebeuren moe die in SehooiAoven ware voe ekumeu eu waaraan ook vete menden geMoFVeu zi Uet resultaat van dit onderzoek ia geweeet dat het water waarin de enuners gewaeecheu werdeti gete n wa naast de uiUoonding van eeti privaat hetwelk aan een boer behoorde wieni docbter entire weken vóór h€t uitJ rekeader vde gevalleit tyj ualei ter waa en die dus de baciUendraagster wês U zult vra n zegt spr waarom than0 die nieuwtig aden vroeger hoorden wü toch nooit ieta van en aard VolkcHnen waar sei flpr maar vroeger waren wij niet ervan nf de hoogte dat er in de melk ch baclerién kunnen beviodMi die zdekten nla tuberculose typhus Mphteritis en d arrée bij klelue kioderM kunnen venwrzaken Maar tegenwoordigi nu de moderne wetenschap on0 in slaat atelt om die baoteriën op te aporeu ié het de plicht der melkveehouders om zoo roin en zindelijk mogetijk nwit het melken en het metkgereedddbap te werk te gaan Spr dmkte den aanwezigen op hei hart datgeen hij omtrent de kwalitrit d r m k gezeul heeft met te verfden en steeds voor oogen te hoiAten t er altijd een wejf te vin is wanneer de wil niiet ontbreekt Na een korte pauze deelde Dr Mog ndi rff nog een en ander mede omtrent den prije van con umfpÜeme4k Spr heelt dikwijls in stallen wanneer hij zijne patiënten had behandeld koeden aangetroffen met ingebrande meiHtwi in de horene Dit waren dan koeien van ooatrólevereeui gtiigen en de reden waarom de koeien verkocht waieu was omdat het vetgehalte van de melk dier koeien zeer laa g was Volgene spr is de tijd nde verre meer da de brtaling van de melk zal ge chied naar g ang van het vetgehalte en dat deze maatregel ook zal worden toegepast bij den handel in consumptiemelk Art 143 van de Po Ut ie Verordening ie Goudia verbiedt het hebben vervoeren of verkoopen van melk die ondeiwdelijk van saroenfltelling is n 1914 werden 45 van de 440 gew men monslere ondeugdelijk bevonden van samenetelUng en in 1912 was dit cijfer even groot Er sdiijnt volgenfl spr uog heel wat aan de samenstelling van de meik te mankeeren die d inwoners van lOouda drinke Wat leii prijs der melk betreft moet mc i tie kwaliteit voor oogen houden denSpr gelooft dat een en andAr bereikt kan worden wannaer men als volgt Ie werk gaat Door de afd Gouda van de H M t ïj wordt een vergadering uJtgeadireven van nieJkveeflioudere dSe genegen zijn al die maiatre en te nemen om goedto melk in den kandel te brengen onder voorwaarde hiA die H M V h er in aiagen kan hare mieikveehouders voordeelen aan te bieden Hot bestuur roept dan dB moreele en finanoieeSe medtewerklnj in van óe Provinciale Statwkj en van het Gemeentebertuur van Goudift terwijl de gezondheidflcofmniflBie wordt uitgenoodigd aan welke zal moeten wordi n verzocht haren moreelen 4etm teverleenen Dan wotrdt een vereeniging van melkveehouders opgerichti die de betangen van hare leden bMia tigt De melkveehouders die genegen zijn mede te werken benoemen dan een co nmissie weflke uit 5 personen moe bestaan en wet 2 melkveehouderfl 1 artfi 1 veearts te benoemen in overIt met de GezondheidflootnndBsie en d ni Diredetir van den Keuring dienst Die c ymmisftie ontwerpt een resïlement de easchen bevattende betreffende den fltaJ yoödingf verpleging en aan wdke voorwaarAe deze zuUP O moeten voldoen benevens de wi ze waarop de commiseie controle zal uitoefraien Dit regienient wordt atedan aaor de gioedkeuHngi van een tweede vergadering onderworpen De stallen dor leden worden door de contró le comraisiöe bezocht terwijl de nrtodftge hulp verieend word voor het aanbrengen van de noodige verbetert n cen Daarna wordt de molk voorziening ter hand genomen Op de flesachen en wagens der vereeniging wordt een waarborg aangebracht waaruit het public kan zien dat voorzorgsmaatregelen in aoht genomen worden Dit waarborglmork wordt wettelijk gedeponeerd De namen der veahouderB die aan ertoten zijn worden gepubliceerd in de bladen terwi de medewerking der pers zeker wd hiervoor zal worden gegeven De controle wrtrdt op oi regelde tijden uitgeoetend Den leden moet op eventueele fouten worden gewezen mi hen mo € een ekeren tijd worden toegeetaan om die fouten te verbeteren Tndiien een lid na herhaalde waare uwingea niet aan de wewïchen der ereenl n voldoet wordt hij g ehor of gieechrapt Voor hot controïeeren van de melk wordt de hulp gevraagd van den keurin i MenRt der gemeente of van de RHltfBorum inrichtins te Rotterdaoi welke inrichting melk enwat r gratie onderzoekt Dp kosten der controle zmiden kun X