Goudsche Courant, donderdag 16 december 1915

iT e lang vlot H 1 1 KteiwÜe eo J £ te Kotteniaai I lirtfl 1 d wegens loopen iMigs i K suoorweg zonder verguunuig 1 lO A te uomel f ü öü sube 1 d I Sjireokea in een met rook cottpe 1 W v S te Kotterdam f U 50 Sube I R egena een openbaar mixidel v 1 avoer van pereoneo bezigen zon1 Csankondiguig daarvan te doen I T 1 weduwe A ü J v d fc I i V de J te Gouda f 6 sube i 1 l H V M v d L h v L Z fv IWv i i te Gouda f2 subs 1 Ia A B h v C K e Gouda liJO sube 1 d A V d F te WadLveen ontMag van teohiBvarvolK allen wegens zijn kind niet ge Q de school laten bezoeicen Yt V E te Wadddmveen f 1 subs I li met toewijzing van de dvieie Lnienng C V te Wadüinixveesi litl bd rathtiging van het vonmis Ckriegen verzet is aangetaekond en Esarbij beklaagde is veroordeekl tot 20 sube 1 d wegens alabeiAuurbr van een voertuig niet behoorlijk Ear reehU uitwijken Jx G V te s Gravenhaget 1 Subs 1 i w eos numaner en letter van Ljii jaotorrijtuig van achteren niet Emxo veriicht IC G de G on J G S te GouIk G Z en W V te Zevenhuizen E ï M te Eb ou J T te MoorIsdit J F te Haarlem ieder 12 m 2 d o T te Eeeuwijk fO ao ibs 1 week tuchtschool allen woBi snaohbs fietsen zonder lioht P T K te Gouda fl ubs 1 d b te id f l iü aube 1 d wegenu Gouda wateo en buUen dewaterbak In zijn plaat zal als commandant optreden de majoor der Artillerie O L L C A per Cock Verboden aitvoer Hot gerechtshof te Arnhem heeft heden den veehandelaar £ de L te Deventer met bevestiging van een vonnis der Rechtbank te Arnhem wegens verboden uitvoer veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf 134 Qieaeoaam 97 Woerden 76 Nieti 1 werWk a d IJsel 68 CapeUe a d IJselHillegenberg 41 Leerbroek en omstr 132 totaal 1624 handteekeningen De vorige opgaaf vermeldde 2103 handteekeningen zoodat thans in 53 meenten 3727 personen hun adhaeeie hebben betuigd De volgende vereenigingen zonden mede hnn adhaesiebetniging in Fokvereen Tijdgeest Stolwp Afd de Meern van bet Utr Landb ïenootBchap Fokvereen Capelle a d IJsel Goöp Landb Vereen Ons Belang de Meern terwgl nog sympathie botuigingen met het streven lijn ontvangen nit Baambragge Lopikerkapel Maasland de Bildt Beemster Koudekerk Loenerstoot en Loenen a d Vecht geplaatst Morgen zal het weder op de I gewone plaats worden afgedrukt Boskao i I Dinsdagnamiddag had eene aanrg1 ding op de Achterkade tengevolge 1 dat een der spiegelruiten van Matho s boekhandel werden ingereden 1 Men meldt ons 1 Reeds heden 16 Dec zal het Wets 1 voorstel voor de spoorweg Alphen Boskoop Waddinxveen Gouda in de 1 Afdeelingen der Tweede Kamer wor1 den behandeld Mogen de 3 Kamer1 leden die met de locale toestanden loo 1 goed bekend zgn daar voor onze I I plaats nuttig bezig kunnen zgn 1 Naar aanleiding van eenige klachten 1 dat de courant op een der dagen van de vorige week niet des avonds te I Boskoop is bezorgd kunnen wg medeI deelen dat het ons na onderzoek geI bleken is dat de couranten die eiken I avond per boot woeden verzonden I op den bewusten avond niet door den I conducteur der boot zyn afgegeven I doch meegenomen zoodat het pak den I volgenden morgen te Boskoop werd I afgeleverd en eerst daarna is kunnen I worden bezorgd De bezorger heeft in I deze geen schuld I Waddinxveen I Vergadering van den GemeenteI raad van Waddinxveen op Vrgdag I den 17en December 1915 des voorI middags te lOVi uren I Onderwerpen ter behandeling I I Verslag der vergadering van 12 November j l Mededeelingeo Verbreeding van de Noordkade Stoombootsteiger aan de Wilhelminakade Vaststelling reglement muntgaslevering 1916 Gem blad No 5 Benoeming van a een Voorzitter van het Bnrgerl Armbestuur b twee Leden dor Oom j missie van Toezicht op het Lag Onderwys o eene Assistente bg het onderwys in de Nuttige Handwerken voor Meisjes aan School D d Benoeming van 7 leden der Commissie tot wering van School Voorstel tot toetreding als Lid van het Toinbouwwaarborgfonds Voorstel tot het aangaan Telegrafisch Wecrberieht van het Koninkl k Heteriologuoh Inititnut te DE BÏLDT Hoogite barometeratand 760 4 te Hernosand laagste bvometeraUnd 7 a l te Helder en Skndeanoea Verwachting tot den volgenden dag Meest matige Zuid Westelijke tot ZuidOostelijke wind nevelig tot zwaar bewolkt wellioht eenige regen ot aneenw iets kondar in het Oosten AHKTBJSRIO HTEN Ooada i6 Decamber 1915 1 GRANEN StcmmiDg kalm Tarwe Zeeuwtche 11 35 So t mindere dito 10 50 Ji 11 Afwtj 1 kende ic A 10 40 Polder 975 1 A 10 15 Rogge Zeeuwsche 1 Polder k J Buiteolandsche per 70 kijp 10 50 ii 1 Gerst Wmter g 50 ft 9 75 lotatr I 9 354 9 50 Chevalier ti at k u o 1 Buitenl voergerit per 65 kilo 8 s5 a 8 50 Haver per H L 6 50 4 690 Per 100 kilo j 13 50 i 1375 Hennep saad Baitentanduche per 50 Kilo 11 50 4 y 13 Kanariwaad 34 4 35 p H L Karwijxaad p r 50 Kilo 17 4 28 KooUaad ai 50 4 33 5c per H L Erwten Kookerwten 34 a 35 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 Boenen bruine boonen 4 4 ƒ 35 witte boonen 34 a 35 Paardenboonen 17 k 18 Duivenboonen 18 4 30 Mais per 100 KÜo Araerikaansche Mixed 4 Kleine roode 11 75 4 f 13 VcBUARKT Melkvee goede aanvoer handel en prijzen vrij wel Vette varkens red aanvoer handel matig 35 4 41 et per half K G Biggen voor Engeland geen handel Magere Biggen red aanvoer handel matig i ao 4 1 60 per week Vette Schapen wuinig aanvoer handel I traag 34 38 Lammeren goede aanvoer handel uaag 34 4 30 Nuchtere Kalveren frd aanvoer handel vry wel 10 4 16 Graakalveren aanvoer en handel van gcCD beteekeuia Fokkalveren 16 4 30 Eieren red aanroer handel vlug pei 100 atuks 8 p 4 9 50 B3t r red aanvoer Handel vlug I Go bol r 1 65 4 i 7 I Weiboter 1 55 4 1 60 KAMinftrkt I Aangevoerd 135 partijen I Goudiche kaas ie noort f 73 af75 I iwaardere i b a f 3 tK orif 68 I a f71 met conditie I Alles per 50 K G Handel traag BUUCiERLIJKE STAND GOUDA OEBOREN 14 Dec Nicolaai onder Q A Tovthof en H W van der Post Albertui ouder F K Kieve en J C PoBthuma OEHÜWD 15 Deo W van der Kloyn en E Agten H Semmelenkamp en D Benschop C van Qemeren es J A A Veriohnt P H de Pater en D Schetter H J Slegt en A M E 8chont n M Binnendijk an O O van der Üntt M Koekoek en U Cat OVERLEDEN 16 Deo Adrianai J HnUt 19 mnd Wd W N te Gouda f3 Bob 2 è egens te Gouda zitten op zijn faon fw de B te Gouda f 20 ub8 5 d lte con te Gouda ondeugdWi emelk f oorbanden hebben I M H en P V te Waddlmzveen Isder tl subs 1 d wegens teWad liinxveen onaangaspannen voertuig op hlraat laten staan 1 P de G te Hekeodorp 1 10 ubs d wegens boter mot te woinilg vel Aehalle verkoopen f S A V te Zevenhuizen f 3 subs 1 d met verbeurdverklaring vnx be irel tot vernletigling van het knal Uslool I H 11 en J V V te Gouda f2 Inbe 1 d P de B n C v H Goud f 8 ubs 2 d P F J fe Gouda f 5 subs 2 d E S h v ih S en S v V te Gouda f 5 j istis d D S te Nieuwerkerk El IJsel fl aubs 1 i P M te BDU lerak f 2 Bobs 2 d J S te ImIioop f 3 subs 2 d J v A fiplaal onhekend 13 aub 2 d wegend openbare dronkewwhap de B te Gouda 2 weken heciI wegwis openbare dronkeiMiohap herhaling Advertenüën III OaNKBETUIOINQ Ondergeteekende betuigt hiermede zijn oprechten dank aan den HeerA J J VOS en Eohtgenoote voor de vele blijken van belangatelling en voor den steun hem verleend tydenalijn ziekte 10 JOH STEENBERGEN Explioateat der Witte Bioicoop IV VI IKMAND vraagt in da avondniwi wat Sohpijfwspk lof anderzins Fr br onder No 2ffii2 l Qreka Gondsche Conrant Oouda 7 VII Verklaring van aansprakelijkheid van dan kaasprodncent tegenover den kaashandelaar zooals die is vaitgesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren is in boekjes van SO ttukt i 25 cent en van 100 Itukl A 50 cent voorbanden bij de DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON MARKT 31 H Bij bestelling van minstens 600 Verklaringen ineens orden dezezonder extra koitên met £ rma naam bedrukt 21 VIII Stadsnieuws eener geldleening van f800 tot vereffening van de herstellingskosten van de sluis en wgziging der Begrootingen voor 1915 en 1916 IXv Vaststelling Schoolgeldkohieren over November j l X Wyziging der Begrooting voor 1915 XI COMITa Het suppletoir Kohier van den Hoofdel Omslag 1915 Moordreoht wy vernemen dat tot Hoofd eeher Openbare School te Pyhacker U benoemd de heer O H N de Nooger te Moordrecht Oudewatep Do landstorm 1916 De keuring der landstorm jaarklasse 1916 zal te Woerden plaaü hebben op 13 Januari a s v m 10 nur LaatBte Berichteu j GODDA 16 December 1915 1 1 Te s Gravenhage slaagde gisteren 1 Ivoor het examen Machinist voor di I Iploma B Groote Vaart de heer J P IN Eynwachte ralhier I Stads Muziekschool I Gisteren hebben in den Nieuwen l3chouwbnrg een openbare middag en 1 iTonduitvoering plaats gehad van de uerlingen der Stads Muziekschool Itelke door een zeer talrgk publiek Itooral van ouders der leerlingen werd Uggewoond 1 Door dit openbaar examen werden lloor de leerlingen bUjk gegeven van lile vorderingen door hen onder leiding I hunner leeraren gemaakt en deze vorI deringen werden veelal door de talrijke lunwezigen met applaus gewaardeerd I De avonduitvoering te 7 uur aanI gevangen eindigde te kwart voor elf I De Staatscourant No 294 bevat de I Kon goedkenring op de Statuten van h Vereeniging de Heilige Elisabeth slbier TWEEDE KAMEIt 1 Marinobegrooting De Minister van Marine verklaart dat toen gisteren den Voor1 zitter verzocht aan den Minister tijden zgn redevoering de sprekers n et I bezig te houden volgens bet analitisoh 1 verslag de minister zou hebben gezegd I Dat IS ongehoord I Spr wenscht te verklaren dat bet 1 niet by hem opgekomen is aanmer kingen te maken op de leiding van I dea Voorzitter 1 Spr s aanmerking ging buiten den 1 Voorzitter om I t e heer van der Voort vani Z g p verzekert dat zgn houding van gisteren niet aan lust tot obstructie moet worden toegeschreven Spr protesteert tegen een contract voor den aanbouw van kruisers Hij wil geen motie tot instelling van een vlootoommisaie voorstellen waar de kans bestaat die bij partgstemming wordt verworpen De heer L o h m a n o h verklaart in te stemmen met hetgeen gezegd I is i z de kruisers Indien hn voor I den desbotrettenden post van de beI grooting stemt wil hg geacht worden I in te stemmen met dien post maar I de volle verantwoordelijkheid daarvoor I aan Minister te laten I Da heer H o g e n ho U z s d deelt I eveneens in de desbetreffende critiek I De zitting duurt voort I De Marinebegtooting wordt I aangenomen met 54 tegen 10 stemmen I Te en stemden de heer Biohon en de sociaal democraten behalve de heer Helsdingen die verklaarde bij vergissing te nebben voorgestemd De oommandant van Bergtn De majoor van het O I legerKrnisheor die benoemd was om op te treden als commandant van het depOt van Dnitsche geïnterneerden te Bergen kan wegens ongesteldheid die Xunotie niet aanvaarden WIÏÏE BIOSCOOP Vrijdag 17 December en volgende dagen Varieerend Programma vol ungename ontspanning ALS HOOFDNUMMER De Consul Generaal komt Oroote klucht In 3 acten Verder wordt het programma aangevuld door comitche en dramatische films en de interessante natuuropname Een reisje door Corfu Gemeenteraad van Oudewater 1 van 15 December 1915 I In de vergadering van den Ge I moenloraad worden na opening met 1 gebed dtoor den Voorzitter de heeren van de Pavoordt en Jungeling beeedigd en toegeiaten 1 De volgende ingekomen stukken worden voor kenniageving aangeno men a Goedkeuring der wijziging begrooting 1915 b ld der ruiling van grond met A J Boere c Berióht van Ged Staten dat zij geen termen vinden om op het adres van de heeren de Lint en van Aelst in te gaan betpeHende het dempen eener sloot in 1914 d Een adres van de aid Zuid Hollandi van den Bonil van gemeentóanfctenaren in zake het verhoogen van jaarwedden van verHcblllend4$ mlbtenareB I Na langidurige discuasies wordt bet j voorstel van B en W om de jaarI wedden van den Burgemeester en I van den Secretaria te verhoogen met f 100 aangenomen met 4 tegen 2 I stemmen Een voorstel van B en W om I op een adres van de Gerelópmeei ilp Vereeniging van DiankbeBtrijiling i Reclame Kalender 1916 Evenals andere jaren heeft de N V Drakkerg v h Kooh en Knuttel een nolame kalender uitgegeven Heeft dste drukkerg tot nog toe steeds als proeve van haar kleurendruk repro tactiën der Gondsche kerkglazen op W schild geboden thans is zy daar tsn afgeweken en heeft zg op het üld gehecht een in kleuren uitge werde reproductie van Blominers Wkende schildery Visschende Kin l en Deze kleuren reprodnctie zoowel de typografische uitvoering van t maand kalenderblok geven en genamen indruk en maken den lender als geheel tot een smaakvolle nraotisohe versiering voor kantoor thuis Het fenilletoD Hst feuilleton dat steeds op de voor pna van het blad wordt geplaatst titMt heden om redenen van techni ia aard op de binnenpagina orden De Witte Bioscoop Courant De orkestnnmmers deze week zijn 40 1 The Crab Dancing Marsch Oct Rodde 2 Overture 4 a Mie du Regiment Donizetti 3 Toujours OU Jamais Valse E Waldteufel juiikew eeo opputfilieparUi züu en I worden kan vaen verwachlen dat de regeering mafttregelen zal nemen om hun mvloed te vermiaderwi bi v lUjor atóehaffing van het drieklaatteu kiofreeht in Frubffin Maar elke veramlering die den iovtoed van de jonkers kledner maakt moet uok leideu tot vernaadeiring van het militariame Wat Et eland betre t is het niet te verwaehltai dat oa d n oorlog e a henteving zal onitKiaan vau de protectionidliflche beweging Ken taiievenoorlog zoual de Morning Po t bepleit zou ouder groote l ezwaren voor Ëngdand moMen j aohieden Het eenige geheel beschaafde vriihand sgeïiied wa rover Kngeland zou hebben te besohikken LH bet Vereenigde Koninkrijk zeU Zelfrf de zelti effturende kolonJea hebi en oog geen tolverbond n et het inoederlaod getfloten en er zeker weinig kanjD dht Frankrijk en Ru laiïd geneigd zuJlcai zijn met Engeland een dergelijk verbond te sluiten Frankrijk zal nooit afstand doeik vau zijn ate4 el van hooge rechten en UuMiland i van betrekkelijk weinig belang hutr het zelfs een kledner i iu voer bee t dan Nederland Zoo wi dm onzen handel met Duitachlatwi en zijn bondg enootwi af n den sohri l het blad zou dll voor ons groote veKiezen medebrengen met wednig of geen ka t op een daart pen opwegende wiurt Irwtteii ie oorlog eimUgt zonder werkelijken vrade voor Europa te brengen zal er een neiging zijn om de pnnflicteii te verlengen Wij zullen levert In de oude atmosfeer van gewapenden vrede in een Europa dat luog ateedis verdeeld Ui in twee vijnm delijke kampen die worden beheer Rht rfoor bittere herinneringen en knag ftide verdenking Diegenen aan bedde zijden die oprecht wraiw ien diat het roon chelijke ras niet voor altiiil zal worden vernietigd fioor nationalen haat en militarlfffne zullen een weg Ier onikoming zoeken Onae vaderen begirepen het verband tuawnhmi vrijen handel en vrede en wij ge looven dat de aamenatftlUng van een ordelijke ea vriend rhapp li ke we roid afhangt van den terugkeer tol hnn iüizidit Vredesbeweging Roitka Sohwimmer en de expeditie van Ford Naar do N Crt meldt heeft een der correipondanten van de Paily New volgens bericht in dat blad aan boord van de Oscar II het schip van Ford draadloos bericht gezonden over een interview met Rosilra Sohwimmer de bekende Hongaarsche gedelegeerde op het internationaal congres der vrouwen te s Qravenhage en een der Voornaamste gasten van Ford Zg verklaarde dat zij Ford tot zyn onderneming heeft aangeset Zrj voegde er volgens den correspondent de volgende woorden aan toe Zeer waarscbynlijk zou de hcwr Ford hier niet aan hebben gedacht indien hg er toe aangeset was Hierait blgkt volgens den oorrespondent daideljjk dat Dnitsohe invloenen aan het werkegn geweest voor deze onderneming al is Ford sich daar misschien self liiet van bewnst Wie de hartstochtelijke pacifiste en tegeiyk niterst onafhankelijke Rosika kent moet inzien dat als het juist is dat z j Ford heeft aangespoord lot de expeditie wat niet onwaarschijnlijk ii dit gefchied is op grond van haar heilige vredesovertuiging niets te mogen nalaten dat misschien de vrede ion kunnen dienen Rosik Sohwimmer moge een doordrgfster zijn zg schgnt ons wel de laatste persoon om FEVILLETOK De Ounstelingi 44 Een oogenblik later verdween de eene aohairnw de ander liep om wel een half nnr lang Toen werden plotseling de lampen uitgedaan De eerste verdieping was geheel donkert slechts de sonermerlng die ik den bewoiten nacht had gezien blééf en deed me besluiten op m n observatiepost te blgren t Was over tienen Ik was doornat en klapperttndde van konde en opwinding Zoo bleef ik een nar staan toen begonnen myn krachten me te begeven Waartoe dit alles vroeg ik me af Neem aan dat hy plotseling naar bniten komt en heen gaat en datje hem volgt dat het je gelukt hem tot KQn doel te volgen een huis dat er nitaiet als alle andere Hg belt heeft miisohien celf de slentel en ver dwgnt Jy echter staat in storm en regen De muren auUen je niets van i n geheimen vertellen evenmin als bat Bchtschgnael Voor lulbjeen erk il wekenlang zoeken noodig dus gaat zich door eenige regeering te laten gebruiken Blaaxa exs land Reorganisatie van het Nederlandsche Roode Krnis Naai wy vernemen zal in Januari in Den Haag een atgemeene vergadering van het Roode Kruis worden gehouden waarin de benoeming van de Commissie die tot taak zal hebben verschillende reorganisaties in het Hoode Kruis tot stand te brengen aan de orde zal komen Op de vergadering van het Roode Kruis in Juli 1 1 is gebleken dat er verschillende geschilpunten waren tusschen het Hoofdcomité en de Comité s waarop door een ingestelde commissie na gehouden onderzoek is geadviseerd dat reorganisatie zoo spoedig mogelijk aan do orde moest worden gesteld Wanneer tot instelling dezer commissie door de algemeene vergadering besloten wordt zullen daarin benoemd worden generaal majoor A A J Quanjer inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmacht schont bynacht J Vorstman inspecteur van den geneeskundigen dienst der zeemacht jhr mr B C de Jonge administratenr hoofd van de eerste afdeeling van het departement van Oorlog als vertegenwoordigers van de ministers van Oorlog en van Marine mr dr H J C van Tienen jhr mr E B F F Wittert van Hoogland en jhr A W G van Riemsdyk vertegenwoordigers van het hoofdoomité en mr M Polak vicepresident van de arrond reoht bank te Rotterdam professor dr J Rotgans hoogleeraar in de heelkunde te Amsterdam en dr J L C Wortman directeur van den gemeenteUjken geneeskundigen dienst te Amsterdam als vertegenwoordigers van de comités Het nieuwe gebouw van het Roode Kruis Het Nederlandsche Roode Kruis was tot dusver gevestigd in hetPageshais aan het Lange Voorhont te s Gravenhage dat het in 1876 van Koning Wülem III in gebruik kreeg en welk g ebuik sedert door H M de Koningin egentes en H M de Koningin werd bestendigd Het afgeloopen jaar vooral was voor het Roode Kruis een zeer druk jaar en gebrek aan ruimte deed aich by voortduring zeer nypend gevoelen Door eenige heeren te Amsterdam en Rotterdam is nu onlangs aangekocht het huis op de Prinseasegracht 27 aldaar vroeger bewoond door mevr de douairière Dentz Van Lennep In den tyd van een maand is dit gebouw voor de nieuwe bestemmi in gereedheid gebracht Het werd Z K H den Prins als voorzitter van het Roode Kruis ten geschenke aangeboden Maildienst op Indië De direotiën der stoomvaartmaatBchappgen Nederland en RotterdamBohe Lloyd maken bekend dat ze met goedkeuring van de ministers van Koloniën en van Waterstaat besloten hebben hun maildienst op Nederlandsch Oost Indië te wyzigen en de schepen van dezen dienst voorloopig om de Kaap de Goede Hoop te expedieeren Aanleiding daartoe is de toenemende onzekerheid om op 3e daarvoor in aanmerking komende steenkolenstations een voldoende hoe niet in één nacht En gestel dat je alles eens kon zien waar hg zou heengaan dan naar een vrouw of een speelolub Als je t hem morgen zou leggen zou hg antwoorden dat hg daar niets in zag maar tevens trachten je onschadelgk te maken Zou dat niet erger zyn dan ooit te voren Zelfs van de rol die ik als bemiddelaar tusschen Kamp en zgn vrouw speelde had hy nog niets gemerkt Was dat mogelgk Zou hg die anders alles doorgrondde thans met blindheid geslagen zyn Bet was nanwelyks te gelooven en toch scheen het zoo Hg zag in m n vriendschappelgke verhouding niets andera dan een poging die ook met hem te verkrggen Dat was het misschien wat hg talent noemde Hoe het ook znn mocht zoolang hg er niet aan dacht dat ik in de geachiedenia tusschen Kamp en zyn vrouw betrokken was soo lang was nog niet alles verloren Zyn vrouw zou zwggen Kamp niet minder en misschien misschien I Aan dit denkbeeld klemde ik me vaat Wees niet dwaas I aeide ik tot mezelf j a naar huis en tracht te slapen je zult morgen alle kracht noodig hebben Juist wilde ik heengaan toen ik achter het venster een sotaduw zag veelheid steenkolen te kunnen verkrggen Wegens deo langeren reiadanr die daarvan het gevolg is zal de uitgaande maildienst met ingang van 1 Januari een tiendaagsche worden Voorloopig echter en wel tot 8 Maart znllen de schepen van Java op de gewone vertrekdagen doch via Kaap de Goede Hoop afvaren na dien datum wordt ook de thuisvarende dienst een tiendaagsche De vraohtbooten van beide maatschappgen zullen voor zoover de uitgaande dienst betreft zooveel mtf gelgk door het Suez kanaal worden geëxpedieerd Wegens de steeds afnemende uitgaande lading kannen aan deze schepen bg vertrek nit Nederland zooveel steenkolen worden verstrekt dat ze daarmede vrijwel het geheele traject Nederland Colombo kunnen afleggen Op gelgke wgze zal met de thuisvarende vrachtbooten worden gehandeld indien althans in Indië deor de schepen een voldoende hoeveelheid steenkolen aan boord kan worden genomen om daarmede Algiers of Gibraltar te beteiken Als gevolg van deze regeling zal de reis naar Indië vgftig dagen duren Nederland s neutraliteit Uit Weenen wordt door het Korr Bureau geseind aan de bladen dat de bekende leeraar in het volkenrecht de oud profesaor der Weensohe universiteit Lammasch in de Neue Freie Presse een artikel gepubliceerd heeft over de neutraliteit van Nederland Hg betoogt daarin dat het Nederland tot den hoogsten roem strekt in den wereldoorlog aan de opvattingen van den tegenwoordigen Minister van Buitenlandsohe Z en London zooals de minister deze in zgn voor 25 jaren verschenen boek over de drie bepalingen van het Washingtonsche Verdrag uiteenzette vastgehouden en deze strikt doorgevoerd te hebben Voorzeker vervolgt de sohr is het voor den minister niet gemakkeUjk geweest zgn program ten uitvoer te brengen Maar terwgl hg onverstoorbaar den weg betrad dien hg naar zgn wetenschappeiyke overtuiging voor den juisten hield behoecide hg zgn vaderland voor ernstige gevaren en gaf het eene nieuwe aanspraak er op i het middelpunt van alle vreediame pogingen tot heil der menschheid te blijven i VVlStiDE KAMEK Vergadering van Woeiiedag 15 Deceintoer t Vervolg IJo bèor U u y m a c r v ï w i B l a r vroeg den Ministor welke detoeItigen aijni die d Militaire Teiiuizen in dozen inc bHi ati tijd üiitvangeiiu Uitviierige inlichtingen vroeg flpr ii sr li n poöt van f 3 Hr ÜÜO uitgetri kkon voor een Vrijz Militair TehuiH te den Helder Do heer J a n ff e m u l constateerilf d il de Minister vOD tgaat in de ti n van tien bouw lUïr kruiaftve en onderzeeërs hoewel niet snel genoeg ripr boplofctte meerdere vrijheid V M r de i arin ingeiiieurö Do heer Van der Voort van Zijp a r achtte de afwijzing van den Mini tor van een Vlootc oami ifl de lelenrstollend De Minister moeet komen met een vlootwet zonder dien zal er nooU een krachtige vloot Icoinen Vier jaren zijn voorbijgegaan zonr der lat iote vsn bolang voor de vloot ta gedaan De heer van der Vooret onderbrak Men sliep dus nog niet en ik bleef Vyf minuten later hoorde ik den sleutel in de deur steken en een gestalte die ik niet direct herkennen kon vloog naar buiten de straat door Ik ging er direct achter aan Bg het lantaarnschgnsel zag ik dat het een vrouw was Ik schrikte Was dat mevrouw Anges die in hetnaohteiyk nur het huis van haren kwelgeest ontvlood I Ik versnelde de pas ik moest haar tot eiken prgs inhalen Maar ze had gemerkt dat iemand haar op de hielen zat want ze begon sneller te loopen We waren nog drie passen van elkaar verwyderd toen viel ze als uitgeput op een vensterkozyn neer Dood me hier ik kom niet Ais de roep van een gemartelde klonk het Ja het was haar stem Mevrouw Agnes ik ben het zeide ik Het volgend oogenblik omhelsdeze me zuchtend Kom tot uzelf maande ik haar aan Ze weende nog erger Lieve vriendin het is nu de tydniet ons aan onze smart over te geven Ik streek haar troostend over wangen en v oorhoofd Dat bracht haar wat tot bezinning Voor allee waar wilt u zijn reda omdat de Minieter vsn Marine niet loifterde naar den preker maar in druk gwfprek was xmi deo heer 1 ohjnan Na eenige interrupüee over hetat ol niel lolaleren van den Minietar zeUe de heer van d Vopi van Zijp zijn rede voort en con ateerde ilat de bouw van de laalale kruisars en die van de Zeven Provincie zoo zeer uiteen loopt Het uitzenden verder van eRüjoie rfwervenluitiünBnt op de Maa l kte bij tonnaditig weer noemt ffpr onc verantwoonWijk en vroeg dieinaan gaande raaalregelon t nemenu De heer BoiSSevain u l drong op bespoediging aan inzake den bouw van de kniieere Spr bepleitte de zorg voor de gezondlieid van de matrozen van onze vloot en caotines aan de vlootötation in Indfië De heer B i r h o n c h zou inlichtingBn wenaehen over den gelnr emeerden Duitachen onderzeeër De Minister de verschillends pr beantwoordende merkte op dat door hem wel degelijk naar alle pr in galuiaterd zij het dan niet op die wijze ala door een pr iagBwenadht Hel infttellen van een vlootoonjinieme zal naar de meendng van den Mintsler alle aanbeveling verdienen imiieri dit zou leiden tot op een meer waardeerende wijze in het Parlement bespreken van de Marine De onujitvoerbaarheid van hot inatcllen van een vlootwet op dit oogtenbWk achtte de Minóflter gienoegaaam hekend Omtrent hetgeen de heer van Voortft van Zijp opmerkte over het ong eluk aan het BrielBldie gat waa de Mintóter van meening dat onachtzaamheid hiervan oorzaak ie De geeondheidatoeetand van de matrozen maakt ateéda een punt van onderzoek uit De toozegiging van een badrnK voor een Militair Tehuis in Den Helder was reeds onder Minister Colijn beeliet Avondvergadering In de avondvergadering kwam aan de orde Se Staatsbegrooting Waterstaat De heer Sm een ge u l braohl hulde aan den Mindater en hoopte dat zijn groote plan betreffende damping van de Zuiderzee lot tand zal komen Vorvolffcnfl werden door veraoh Hlemle 9pr dtallrietabelangien beplait o a door den heer de Mural tu I die een verbinding voor de verachillende deelen van Zeeuwach Vlöönde ren een noodüakelijk iels vindt Reod al te lang ontbroken daar goede verkee weg n De Minlater van Waterat a a t ZBide in zake den aantel van wegen In Zeeuws Vlaanderen allen rtlCTin toe De vergadering werd daarna verdaagd tot Dondèrdlag U nur Gemengde Berichten Nederlanders gearrresteerd Naar het N v d D mededeelt is te Glanerbrng dezer dagen de heer Gerzoo vleeschconservenfabrikant uit Groningen die zich des ochtends vroeg per rgtuig uit Enschede naarGronau wilde doen brengen om daar den Duitsohen trein te kunnen nemen door de Dnitsche grenswacht aangehotiden en in arrest gesteld In verband met de inhechtenisneming van den conducteur Noy der tramwegmaatschappg Zutphen Emmerik door de Dnitschers wegens het medenemen van eön particulieren brief zgn thans ook gearresteerd de heeren Vrgland te Koningsbergen afzender van den brief en Kynders heen Ik weet niet stamelde zg Maar U kunt toch niet op straat logeeren riep ik Kan me niet schelen als ikmaar niet terug behoef En ze huiverde bg de gedachte daaraan Ze sidderde over het geheele lichaam Ik zal in een hotel een kamervoor n nemen Wat zou ik daar doen vroegze angstig Wachten tot Hoor riep ze ineenkrimpend en vatte mgn arm Ik luisterde Lichtige vluchtige stappen werden hoorbaar een gestalte dook twee huizen verder op De gonvemeur stamelde ik Redt mg fluisterde zg Ik trok haar mee We renden weg doch ook de passen achter ons werden sneller Er was maar één plaats waar hg ons niet volgen kon mgn woning Met moeite nam ik haar mee I b pas achter ons werd luider Blgkbaar werd de afstand kleiner Eindelgk waren we er Ik opende de deur en trok mgn vriendin in het portaal en gooide de deur haastig dicht Een hand drukte op den denr k beiden Hol stationschef te Gram Unders Een aanhoading In hnn woning in den Hang te Rotterdam is aangebonden een pas gehuwd paar De rechtbank heeft tegen hen rechtsingang met last tot instructie en bevel tot gevangenneming verleend Zg worden verdacht van heling en diefstal van uim2200 mark waarvan een Duitsch koopman uit Bochum enkele weken geleden op den Visschersdyk beroofd is toen hg Rotterdam bezocht om inkoopen te doen Het paar was toen nog niet gehuwd en woonde op het Roodezand Kort na het plegen van den diefstalwerd opgemerkt dat zg groote inkoopen aan meubilair deden en spoedig daarna lieten zg zich wettelgk in den echt verbinden Terwyi dit feit luisterryk in hun woning op het Roodezand gevierd werd met tal van bruilofsgasten verscheen de justitie die door de politie bygestsan een huiszoeking hield Hierbg werd een vrygroote som in Nederlandsdi geld gevonden waarop de justitie daddgk beslag heeft gelegd Sedert sah jsener meer feiten aan het licht g anmte zgn hetgeen thans de arrestatie van het echtpaar tengevolge kee t gehad N S Ort Holl Margarinefabriekfln Naar het Hbld verneemt i gisteren ter inschrijving aangelnden f 3 600 000 6 o cumulatief preferent winstdeelende aandeelen der Hollandsche Vereeniging tot Exploitatie van Margarinefabrieken ruim volteekend zoodat de groote inschrijvingen een reductie zullen moeten ondergaan Onregelmatigheden Naar De Msb verneemt zon in den laatsten tyd een onderofficier in de kazerne aan den Schiedamschen dgk te Rotterdam onregelmatigheden hebben gepleegd Deze zouden hierin hebben bestaan dat hg eiken morgen op de presentielijst de nsmen van verschillende Rotterdamsche militairen als present zou hebben genoteerd terwyi dezen zich niet in de kazerne bevonden Als vergoeding hiervoor zou de onderofficier de soldg van deze militairen hebben ontvangen Lang heeft het niet geduurd of deze handelwgze werd ontdekt waarop de militaire autoriteiten met de halp van de recherche ingrepen Toen de vorige week dan ook een inval werd gedaan ontbraken wederom verschillende militairen die later in hnn woningen werden aangetroffen Eenige tientallen werden op die manier aangehouden KANTOHfiERSCflTTEGODDA Uitapraken van 15 December 191 1 K V V te Gouda 125 aub 10 d wegens na intrekking van een verleend verlof het gewaannerkte at aohriEt van de akte van verlof niet binnen B dagen aan B en W terugzenden D V g te Rijzouburg 2 m f 5ü subs 2 m 4 d ujet verbeurj p verklaring on bevel tot vernieUglng va i het jachtgeweer en patroon wegens jagen zonder acte en verwiniiiing I dten H te Zevenhuizen f J au bs 4 dl met verbeurdveritlarinfleB bevel tol vernietiging der wildBtlfc ken wegans zich met wildatrikkenla hot veld bevinden i L de G te Waddinxveen f 1 sube 1 d wegene in Z Holland een voetpad met eecitrtkdier berijden J IJ te AnMtardam r t suba 2 d wegene ale sdilpper knop Er werd eens gerukt en een gesteun van ma htelooze woede drong tot me door Mevrouw Agnes was op de onderste treden ineengezonken Ik gaf geen geluid Zoo bleven we wel tien minuten onze vervolger had zgnp A verlaten Bc tastte naar de dame die nog steeds op den trap lag Zg greep mgn hand en drukte die aan de lippen Wat doet U in s hemelsnaam fluisterde ik Mgn redder antwoordde ze zacht Ik richtte haar op en leidde hasr voorzichtig de trap op Voor de kamerdeur aarzelde ze Waarom gaat u niet naar binnen vroeg ik Ik ben bang Voor my Ze drukte mgn hand vaster Vergeeft n mij hoorde ik haar stem ik ben ondankbaar Wy traden in mgn kamer die pikdonker was Op den drempel bleef ze verschrikt staan en wees angstig met beide handen voor zich Wat is dat stamelde ze de sofa zag Ook ik schrok Op het tep t en op 1 was t of ik witte geetalten Wordt vervolgd L verla ug van het maximuHi aa 1 tal dratUigeiegeohedeu alsmede K e vroeging van het sluitingsuur waa bij gevoegd was een adres van h t I Uudewater s Krmaverbond aiel ib el gaan kan niet de goedkeuring van alle teden verwarven I De heer Groeneweg stelt voor hei 1 maxunum van 12 op 10 te breoge Nelk voorstel wordt verworpeo 1 Eervol ontslag wordt varloBnd aan den boekhouder der Geaneentebednj I ven den heer A L Bovenberg I B en V stellen voor een iiieu 1 we boekhouder op te roepen op een I jaarwedde van 1500 gasfabriek 1 waterl ding f 100 magazijnsueee 1 ter I Na eenige diacueeie wonk hiertoe besioton I Benoemd worden tot 2e Ambtenaar 1 van den Burgerlijken Stand onbezo 1 digd de hear van de Poll tot ie 1 Ambtenaar bezoldigd de heer Ore I zee I De Voorzitter deelt mede btt e 1 begrooting 1916 door Gedeputeerde Malen is teruggezonden met de o 1 merkiug dat nog steeds geen aaiir 1 I koop IS geschied van f 3200 op 3 1 I Grootboek Deze nalatigheid dateert I I reeiis van 190B Toen werden ve 1 I a Jiiller d j stukken grond gekoohl zon 1 I oer ilal bol geld belegd werd itel I I vepd voor velschillende werken o I getji uikt ii en W meenen dat het I I wen0ohelijk is zoo spoedig mogelijk I I weer iuacbnjviogeu aan te koopeu I I en wel ieder jaar een gedeelte ti I 1 400 dan is met ongeveer H jaren I I de zaak weer in orde Wanneer we I 1 beginnen in 1917 wanneer twee iee 1 I mugeu zullen zijn afgeloHt zal dit I I zonder uoanienswaardig bezwaar voor I de financiën kunnen geschieden Hier 1 I toe wordt baaluleu I I Veivolg is besluit men om met de I Mij voor Gemeente Crediet de loe 1 I iilng ad f 30 000 aan te gaan en wol I logen o I Vervolgens wordt bcBprokai de verImIii 1 iKlukking vaugemoenleI geneesheer B en W stellen voor I Ur van l raag Jr op f 4U0 te bo noemen I De heer van der Meer verklaart I zich hier tegen Hy wijst op de hoo I ge wedde die hier gegeven wordt I lllj wil deze verminderen Hem is bekend dat iu de gemeente Noord wijk twee ko mmen me ruim ötXKJ iii woners slechts een jaarwedde van f 250 gegeven wordt Ook hier kon het voel minder zijn Men moe nSc naar vroeger kijken De tijden ijs veranderd Door het instellen van fondsen door de ongevallenwet en is de annenpraotijk veel verlifht Ue heer van de l avooAit wil d tijdelijke bauveraing besUJEngen tot we alles bt oorlijk kunosu overzieit lliert jo woi ll besloten eu wel voor l maanden Een voorstel van B n W o Merks met de zorg voor de bevolking te belasten wordt vervolgens uangenonien Zijn jaarwsdde wonk raanbn r me f lO verhoogd Tevens stelt de Voorzitter lüorbij voor wegens he gemis der inkomsten van k kennis iu 1914 en lOl i Merk 1 een gireüficatie ad f 50 te verleenen 1 liuiortijd werd aan den commiee de I Jonge wegens mindere inkomsten eve eens f 60 gratificatie verleend I Na eeltige discussie wordt het voor 1 KiA van B en VV aangenomen Een vooi lel van B on W om terug Ie komen op het besluit van de vorige vergadering in zake de verpachting van dfe beer daarvoor inde plaats te maken oen canenteii jmt ten einde de beer daarin Ie bergfln 1 en otulershandB te verkoopen wordt Koedlgokeurd Ten slotte deelt de Voorzitter mede dat het voornomen bij de hoe Nlagpbchtigen van het ïrootwaterncha Woerden bestaat om te prooeileeren tegen he betalen van hun aanslnfi in het onderhoud der IJe1 salkade Ook de gemeente is hierbij I betrokken Hij vraagt maehtigiiig I eventueel aan deze proced ure deel te I nemen De heeren kunnen zich hierI mede vereenigen I Nog wordt dnor hem medagedoeld I dal aan hel Huurtspoorwegcomilé I Gouila Utrecht is bericht dat hij in I de plaats van wijlen den heer Wickers zal optreden als lid van dat romité Niels moer te behand en zijnde sluit fle Voorzitter de vergadering XjSu33 d Too a Txr Tegen het afmaakaytteem b mond 1 en klanwEeer Bij het bestnnr van don Bond van Kaasprodncenten zijn nog de volgende adhaeaiebetnigingen ingekomen met de op de vergadering van veehouders op 9 December te Gouda aangenomen motie inzake de bestrijdingawijze van de veeziekte mond en klanwzeer Nienwpoort Langerak 110 Gondriaan 55 Alblasserdam 41 NieiiwLek kerland en Streefkerk 135 Berkenwonde 59 Stein 26 Haastrecht 68 Vleuten Haarzuilen59 Hannelen Veldhuizen 106 Gonderak 61 Moordrecht 87 Waddingsveen 64 Waarder Lange Ruige Weide 87 W jk bg Duurstede I 49 Gooda 46 Jutfoai 34 Benschop